Skip to main content

Full text of "Odyssea; cum scholiis veteribus; accedunt Batrachomyomachia, Hymni, Fragmenta;"

See other formats


Οιςμΐιζθά βγ ΐΐΐθ ΙηΐθΓηθΐ ΑιχίΊΪνθ 

ϊη 2011 ννϊΐΐπ ίυηάϊη9 ϊγογγί 

υηϊνθΓδϊΐγ οί Τογοπϊο Ιιΐΐρ://νννννν.3ΓθΐΊΪνθ.θΓ9/άθΐ3ΪΙδ/οάγδδθ3ουιηδθΐΊθΙϊ01ΐΊθΐηθ 
Η7ί»&Ρο 

Η Ο Μ Ε Κ Ι 

ΟΟΥ88ΕΑ ΟϋΜ δΟΗΟΕΙΙδ ΥΕΤΕΚΙΒυδ. Α€(:ΕϋυΝΤ ΒΑΤΚΑΟΗΟΜΥΟΜΑΟΗΙΑ ΗΥΜΝΙ ΚΚΑΟΜΕΝΤΑ. ΤΟΜϋδ 1. ΟΧΟΝΙΙ, 
Ε ΤΥΡΟΟΒΛΡΗΕΟ ΟΙ.ΑΙΙΕΝΌΟΝΙΛΝΟ. 

Μ1)ΓΟ0ΧΧνΐ1. Μ Ο Ν ι τ υ Μ. 

1Ν εοηίεχία Οά^δδε^ε άεδεπϋεηάο δεευίί δΐιηιυδ εάίΐίο- 
ηεηι Οχοηίεηδεηι α. 1800. Εχ εαάειη εάίΐίοηε ι-ερείίνί- 
πηΐδ ναι*. Ιεείί. εοά. ΗαιΊ. 5674. ηια^ηα αιηι ειιπι α Κ. 
ΡοΓδοηο εηοΐαίαδ, φπΰΐΐδ ίηίεΓΐεχιπηιυδ δοπρΐιιπιηι εοά. 
νοδρ. φΐαηι ε ηιαι^ίηε εχεηφίαπδ Αΐάίηί α. 1524. ίη ϋίυ- 
Ιίοίΐιεεα δθΓβηίδδίιτιί ϋιιείδ νίιη&πεηδίδ ευδΐοάίίί ραΜίοΐ 
^ιίδ ίεά£ νίΐΐοίδοηυδ ίη Ιίοείΐο ειιί ίίΐιιΐιΐδ, " Ερίδίοΐδθ 
" νίηιαπθηδθδ" Τιιπεί 1783. 4°. Ηίδ ΟΓβνειη (Ιίραηιηιί 
ηοίϋίαηι αάάίάίηιιΐδ, Ηεγηίαηα ίη ρΐεπδηιιε ίϊεΐί αυεΐονί- 
ίαίβ. 

Ώε δοΐιοΐίίδ εοηδίιΙαΙιΐΓ Βαϋηιαηηί ρΐ'^ίαίίο, δίαίίηι τε- 
εηάεηάα. 

Ιη Βαίΐ'αείιοηιχοηιαεηία ε£ Ηχηιηίδ Γεεεηδίοηειη λνοΐ- 
ίίαηαηι ηάουΐίΐνίηιιΐδ. ο ΟΟΙτΧ,ΑΤΙΟ 

0ΟϋΙ0Ι8 ΗΑΚΙ,ΕΙΑΝΙ 5674 

ουΜ 

ΟΌΥ88ΕΑ ΕΌΙΤΙΟΝΙ8 ΕΚΝΕ8ΤΙΝΛΕ 1760. ΑΝΊΈ(3ϋΑΜ αά ναπαδ Ιοοίΐοηοδ βηοΐαηάαδ αοοοάοιηιΐδ, ιιοη 
αΙ)δ Γβ ΓοΓίαδδο οπί; ηιΐ20(]αηι άο οοάίοίδ ηαΙ)ίίιι βί ίηοΐοΐβ ρΓίοΓαπ. 

Οοάοχ 081 πιοιηΙ>Γαηαοοΐϊ3, ίοπηα, (μιαηι ίη ίοΐίο νοοαηί, πιίηοπ; 
(μιοά αά βΐΐίΐυάιηβπι δοίΐίοοι βί Ιαΐίίικίίηοιη αΚίηοί, Αΐάίηο Ηογο- 
(ΙοΙο δΐπιΐϋδ. Μοηιΐ3ΐ'αηα οΓαδδα οδί οι βηηα, δοά αϋ^ααηάο ρίη- 
§ιιΐ8 ; ιιτκίο ί\ί, ηΐ δοΗοϋα φΐεεάαΐΆ Ιβοΐα (ϋίΒοίΙϊοΓα δίηί, ηυ^αηι 
πιίηυδ οΙο^αηίοΓ δοπρία. Ρΐβπιΐϊΐφΐε νβΐΌ βί Ιοχίιΐδ βί δοηοϋα ηΐ- 
Ικίο δΐιηί οχαπιία. Τοίυβ ρήπιο, υΐ ορίηοΓ, υηο ίβηοΓο Ιβχΐιΐδ ίώ- 
δοΐιιΐυδ 681 ; άοίηάβ δοηοϋα αάάϊία, οαάβπιηβ αη άίνοι-δα ηιαηυ, ηοη 
οβΛο άίχβΗπι. Νοφίο ίά δαηο ιηυΐΐιιιη γοΓογΙ, ουιη δαάδ οοηδίοί, 
ιιηιυδ 3υδδα 6ί οοηδίϋο ίοίυπι Μδ. οοηοίηηαΐυιτι βδδο. Ραυοα φι», 
(Ιαηι ΐ3οηίο ηοΐίο τηχτφά ίηβυηί, οοΐβπβ ΓοοοηΐίοΓα φιίάεπι, αϊ 
οο%ο οχ Κφίαπβ οοΙογο, φιί οβί γιΛθγ Ηανβδοοηδ, ββά οχί^υο ι*. 
ΙβΓναΙΙο ΓοοοηΐίοΓα. φιοίψιοί νοί οηιοικϊαΐίοηοδ νοί ηοΙβΓπιιιΙίο 
ΓοοοηΐΙοΓβδ νίάβηΐιπ•, άο ϋβ, ψιβηίϋΐη ηιίΐιί οοηιροηιιτη βπΐ, δοάιιΐο 
πιοηοΐχ). δοά ίηιρΗηπδ ΐοηβηάιιηι οδΐ, ο1>ι δοαίροΐΐο βί ηκαηι ίοχ- 
ηΐδ ηηααίιΐΓ, δίορο άίβοϋϋπιιιιη οδδο οηιοικΙαίοΗδ πίαίβτΐΛ άίςηο- 
δοοΓο. Ροδί ηβυτ&ιη βηίπι, «Ιη-απιηι (Κνατώι ίΐα αίΓαπιοηΐιιηι ίη- 
ίοΓοΐρΐιιηΐ, αϊ άίνοΓδοδ άινβηαηιπι ιηαηιιιιηι <άαπκ(6Τ&8 ρηχηικ 
οοηΓαικΙηηΐ. <2ιιοοΐι•οα, νοηίαηι πιο ίηιροΐ Γ αίιιπιιη βρβτο, άοαίη 
ρΗπίΐΕ ιηαηιΐδ βπιοηάαΐίοηοηι Γοοοιηί, αιιΐ ινοοηΠδ ίιηονροΐαηοηοη. 
?πηι«ϊ ΐήΐηιί. Μοίπ ρβήώώπιΐΗ Β&ιμΙ ίιιίδδο νκΙβΟιτ ^•1ιυ1ί;ι>- 
Ιοδ; ίδ βηίπι ρποοίριιιΐδ 681 οηιοικϊαΙοΓ ; ίη ϋδ ο. £. νβΐίώ, αυ« 
νοί δΙΠίρΙβΧ ο- νοί άυρΙβΧ σα ρΓΟ Γ6 ίκΐηήπιπίί, 18 ίοΓϋ ΒβΠίρεΓ αΐ- 
Ιιτιιηι αάιϋΐ, ίΐϋιμιαικϊο φπΗοιη ροδίιιίαηίο ιιιοΙγο, Μορίιω νοιο 
νοδριιοηίο. Ηιιηο οοίϋοοηι άοπηιο ΙογΠο 96θαΙο κάβσηίΜΐ 0α8- [ νί ] 

ΜΕΐυβ, ηεο ιιιπαιυαηι ηαΙ>6ο, ηιιοά εοηίΓαεΠαιιπ. 111 αά ηοΐαηοΐιιπι, 
ειτίρΐιιηι θδδθ ειιηι ^ιη άΐΐΐήΐΑτί οεερίιπη 68861, ιιΐηιπι ίοΐα αά 1α- 
Ιυ8 αη ίηίτα ροηί (ΙεΙίεΓεΙ. ΝοδΙπ εηίπι ΙεχΙυδ πιεάία ηιι&ίίαπι νία 
ίηοβάίί ; ο^υδ εχοηιρία αϋφΛοΙ ίη εοΐΐαίίοηε νίάεοίδ. Ιη δοηοΐϋδ 
νίχ ιΐδηυαηι ίοία, ηιιοά δυοδοπρίιιπι νοεαπιιΐδ, υΐΐο ηιοθο οοπιρα- 
Γ61. Ρογγο αΒειταΐίοηεδ οηιηεδ εαποδε εηοΙαΓε ραηίυπι πιεαππίι 
ηαικί άιιχί; δαίίδ νεπ) ηιυΐΐαδ πιε οίεάίδδε ιέογ, υηιΐε εοάίείδ ίη^ε- 
ηίιιπι ρεΓδρίεί ηυεαί. υΐηουηφίβ εηίπι ναπεε Ιεείίοηί 1ίΙ>Γ3πο- 
Γυπι 6ιτογ &(11ΐ8Βδΐΐ, εοιτιιρίείαπι ηάεΙίίεΓ δεΓνανί. Εχεπιρία νιάε 
λ'. 634• ^'• 54• Ηίο είίαπι εοάεχ, αϊ ίά οβίϋεΓ πιοπεαπι, οοΐΐαίιΐδ 
6δΙ α Τηομα Βεντι,ειο, δεά ηε^Ιί^εηίεΓ αάπκχίππι. Νιιΐΐαδ 
εηίπι, εεΠε Γαπδδίπι&δ ε]υδ Ιεείίοηεδ., ρΓδεϋεΓ εαδ, φΐαδ ίη ΙεχΟι ίη- 
νεπίευαί, εηοί&νίΐ. 8εά βηεηι ρΓ^ίαηθί Γαείαπι, ροδίηυαπι αάά'ι- 
άβτο, 1οη§ε ρΙιίΓα ίη ρήοπβιΐδ Ιίβπδ δεηοΐία εδδε ιΐδφΐε αά πιεθίυπι 
νοίιιηαίηίδ, ραιιείοΓίΐ άείηάε εδδε ίη ροδίεποποιίδ ; ίη ροδίΓεηιίδ 
ραιίϋίδδίηια. 

ΚΙΟΗΑΚϋυδ ΡΟΚδΟΝ. ΡΚ^ΕΓΑΤΙΟ 

ΡΗΙΙ,ΙΡΡΙ ΒυΤΤΜΑΝΝΙ ΟϋΜ αηηο ρΓίείεπίο άΊιάΊιηι ϋΐα ρΓοηύδδΣΐ ΙΚαδ ΑπώΐΌδί&ηίΐ 
εηπι αφεείο δεηοϋοΓυπι αά* Οά^δεαπι, ψιχ Μαίυδ ε εοάά. β]ΐΐδ- 
άειη οίοϋοίηεείε οοη^θδδθΓαί, ϋοείΐο αά ηοδ Ιπιηδίηίδδα εδδεί, πΊιιά 
δΐϋΐίπι 1ηΙε1%ευαηιιΐδ, Οεπηίΐηοηιπι ιηαχιηιε εδδε, οηιηια ψιχ> ΐη 
Ιαηίβε πιοϋδ νοίυιηΐηε εΙ ηοηηίδί ηια^ηο ρΓείίο εοπφαπιηάο, αά 
Γθΐη επίΐεαηι εΐ ρηΠοΙο^ιεαπι δρεείαΓεηί δερ&ΓαΓε εΙ ευπι ραΐνίδ- 
ευΐο 1η ραΓαΗΗοΓειη Ιποπιπι ΐΓαηδίειτε. ςΗιαηι ρΐΌνΙηεΙαπι δυάδα 
απιίεοπιιη 1η ηιε δϋδεερί. Ουηιαυε τε ηοηάυπι βαΐΐδ εχαηιΐηαία 
ρυίαΓεηι ιηίΓα ραυεοπιπι ηιεηδίυπι δραΐΐυηι βεπ Ηοε ροδδε, ρορυ- 
Ιυηι ΙιΙΙεηιΙυηι άε Ηοε ιηεο εοηδϋίο εεηιοΓεηι δίαίιηι Γεει. Μοχ 
αϋαυοΐ ίοΐϋδ ΐΓαηδεΗρίΙδ ΐά ϊαάΐβ δεηήεοαιη, δείιοϋα Ιδία, α,υαη- 
ο,υαπι δηο ηιειΊίο ηοη άοβίΐίιιία βΐ άί^ηα ιιάουε φι» ρυοϋεΐ ]ιιΗδ 
ίαοία εδδεηί, Ιαπιεη, 9110ά Μαίυβ ριιίαοαΐ, εαιη νϋΐοΐδοηίαηΐδ ίΐϋ• 
ηοη εδδε εοιηραπιηάα, εειϊε Ρ γο ηιοίε δυα δΐυάίοδίδ δαϋδίαεεΓε ηοη 
ροδδε: ιιηάε νεΓεοαι- ηε εχρεεϋαύοηεηι ίαΙΙβΓβπι. Ιίαα,υε εοηδί- 
Πυιη ηιευηι ηοη αυΐάεπι πιιιίανί, δεά απιρ1ί»νί, ηεαυε Γερεάάοηεηι 
Ιαηΐηπι ΑηιοΐΌδΙ&ηοπιιη ίΐίοπιηι, δεά δεΙιοΠοΓυιη Η&πιπι ίη Οά^δ- 
δεαηι, ηυαηΐυηι ηυηε φήάεηι ηεΗ ροδδεί, ρΐεηίδδίηιιιηι άατβ εοη- 
Βΐίΐαί. Ρπηιηπι εηΐηι εχεεφία ΡοΓδοηΙ ΗαΗοίαηα ^ιι* ραηήη 
(μικίειΐ), υί^ρρακί, εχ ϋδάειη δείιοΐϋδ 1η Ημ-Ιθιμιο είίαιη εοάΐεε 
οονιΐδ, ραηηη εχ αΐϋδ εοηδίπήϋουδ φ ϋΙο δοΐο εοηδει-ναήδ, δυηιρίΛ 
δΐιηΐ, αά ραηεδ νοεαηάα ει-αηΐ. Τυιη ΐη εοΐΐεείΐοηε Ι)Γ€νΊονυνι 
φΐίε νο<»π δοΐεηΐ βοΐιοΐίοπιηι ρβΓββρρβ εαάεηι, ςυ» πι Λπιογο- 
δίαιπδ,ίηνοηΐ: ιιικϊβ ϋβ ψι* εοΐΐεεήοηΐ 1111 ρεοηΠαιΙα εδδεηΐ ηοδ- 
ίπιηι Ιιοηιπι εο ηήηυδ εα Γ ε Γ ε ροδδε Ιηίεΐΐεχΐ, ηυοά ίΐΐίυβ εήαιη εχ- 
ειηρία ΐη ροΓραιιεοηηη ιηαηίοιίδ δυηΐ. Οβηίφΐβ ειπη οοοϋβίςΐ 
ΙϋΙθΓ Ραΐαήηοδ ϋΐοδ οοφα» φ» ιηιηε άεηιιο Ηεΐάείοοι^ αδδοι•. 
ναηΐηΓ, υηυηι εδδε Οά^ββο» ^ιΓι δείιοϋα αο! αϋ^ιιοί ΙΐΙ,Γοδ υΙ^εποΓα 
οοηίιηοΓοί, Η^αδ εάαηι εοηιροδ βετί δΐυάιή : βΐ ή ^ μ 1δ & ε- 
•«ηδ αΐιιιηάθ αάΗιιε οοπκϋ ροδδεϋ, ϋίικί ηοη ηε^%Γε εοι-ίπηι ν,π ΡΚΛΕΡΑΤΙΟ 

επιΐ. ϋε ηιήυιΐδ οηιηΐοιίδ ηυηε ραιιΐο αεειίΓαΐΐιΐδ εχροηεηθηηι 
εδί. 

Ει οίο ΑηιΙίΓΟδίίΐηίδ ηαΐθειη δείιοΐϋδ ρπηιυιη ο Μαΐΐ ρΓ3?ί*αΙΐοηε 
εχοεΓρεπηίδ ηιΐίε δοηε ηοδίΓα ίηΙεΓεδΙ. 8ΐο ίΐΐβ : " ΙπΙθγ εοάΐοεδ 
44 Ηοιηεπ ΑηιΟΓΟδΐαηοδ, ηηοδ ε§ο (1ί1ί§θηΐ€Γ οηιηεδ εχοηδδΐ, ηιπη- 
44 οριε Οίίγδδοαηι οοηΐΐηει*ε εοηιρεπ, αίφΐε οχ ηΐδ ΐΓβδ ηηίεδΐΐιιηι 
" ΐΐΐιηη εοηιιτιεηίαποηιηι Ιηοδαυτιιπι εχΙιΐοεΓε. Ρπιηιΐδ ΐη 4^° 
44 οοίΐοχ — ΡαΓί. δαρ. Β. 99• — ί η οοιηΐίγοΐηα εηαΓία φίαιίο εΐεοΐηιο 
44 8χο\ύο δοπρίυδ ίτεφίεηΐΐα 1ιαΙ>εΙ δεηοΐΐα δεά Ιαηιεη ρΐεπητιηιιε 
" ΙΐΓβνία υδφΐε αά Ιΐοπητι XXI. ΐηεερίυιη. δεουηάυδ ΐΐεηι βοιη- 
" βγεΐηιΐδ ΐη 4^ο εοάεχ — ΡαιΊ. δΐιρ. Ε. 89. — δΐιΐ) εαάεηι 8εΙαΙε δεπ- 
" ρίπδ Οηίοφίβ ΐη Ιΐαϋαπι άενεοΐυδ ηονεηι ΐαηΐυπι ρποΓΟδ ΙΐοΐΌδ 
" οοηιρίεείΐΐυτ ευηι δοηοΐϋδ εορΐοδΐδ, ΐΐα Ιαηιεη ιιΐ, δΐηυαηαΌ γθ- 
44 εεηΐΐοΓε οηαιΊα ηυοά ηοη δειηεΐ αεεΐάΐΐ βδΐ δυρρίεΐαδ, ΐοΐ δοηοΐΐα 
44 ραυεΐοΓα δΐηΐ*. ΤοΓίΐηδ ΐη ίοΐ. εοάεχ Ιΐηειι» — ΡαιΊ. δυρ. (3• 88. 
44 — ηαικί αηΐΐηυα ηιαηη εχαταΐυδ ηηΐνεΓδ&ηι Οίίγδδεαηι ρΓθΐΐοδΐδ- 
44 δΐηιΐδ θΙ υοειτΐιηίδ εοηοΐϋδ ίηδίηιβΐαηι ηαοεί, φΛ3& Ιαηιεη δεηοΐΐα 
44 ΐη ροδίΐ'εηιΐδ Ιΐοπδ ΓαΐΌδουηΙ. Ηΐε οοάεχ αΒ Ιΐαίο ηοιηΐηε ϋα- 
44 ηιΐΐΐο Βοδΐο οΐϋΙΐοΙηεοΣε ηοδΐΓ36 οΐΐηι άοηαΐηδ Οτοεοα ηΐΐιΐίοιηΐηιΐδ 
44 ηιαηυ δΐηε άυοΐο δοπρίαδ ίιιΐΐ. 3ΐη§υ1ΐ νείΌ εοάΐοηηι Ιιοπιηι 
44 δοπρΙοΓθδ δαίΐδ άΐίηεΐΐΐουδ ΙΐΐΙεΓαπιηι εοηιρθηάϋδ ο*ε1εεΙαΙΐ νΐα!εη- 
44 ΙυΓ. ^ηι ε^ο αά ηίεο δεηοΐΐα εχεποεηάα δευ ρΓοϋχα δειι οΐίαιη 
44 οοηίΓαεΙα, ηεο ηοη αά §1οδδαδ νεΓδΐοιίδ ΐπίει^εοϊαδ άΐϋ^εηίει* εχ- 
44 εεΓρεηοΙαδ, ραΐΐεηίΐ εοηιρίυπηιιιηι ηιεηδΐυιη ορβΓα ΐηοιιουΐ: ηε- 
44 ηυε δαηε ΙαοοΓ ηιοοίΐευδ ίιιΐΐ Ιπυιη εοοϋειιηι ραιίεδ ΐη υηιιηι νο- 
44 Ιυιηεη εοιηρΐη^εΓε, δυα ηηοοίο^ιιε δοΐιοΐΐαηι δεάε οοΙΙοεαΓε, ΐηΙεΓ- 
44 ρυηοίΐοηείΉ α^υη^εΓε, Ιαικϋαΐοδ, ρΓίεδεΓίΐιη Ηοηιεπ, Ιοοοδ αϊ) 
44 ΐηηυιηεπδ ηιεηάΐδ ρυΓ^ίίΓε, Ειΐδίαΐΐιΐυηι εΐ ιηΐηοΓα εθΐΐα δείιοΐΐα 
44 ρΓο Γβ ηαΐα εοιίδΐιΙεΓε, ρΐα^ιιίαδ ηυοίΐαΐΐε ειηεη(1αΓε, 1) τ ρΐδ ΐηδΙαΓε, 
44 δΐε οιηηία (Ιεηί^ηε ηιοάεΓαπ υΐ ηυαιη εΐΐΐδδΐΐΉα εάΐΐΐο εΐ ροΐΐΐΐδ- 
44 δΐηια εναύοΓεΙ."" Ιη Ιιΐδ νειΊ>ΐδ ηιιαηία δο^εδ ΐικίΐεαία δΐΐ ει ειιΐ 
Ιΐεεϋίΐ Ηοδ εοίΐΐοεδ ΐίεΓυηι ΐΓαεΙ&Γε, νΐχ ηιοηΐΐα ορυδ εδί. Ναιη 
Μαίυηι Ιαΐΐ ΙαυοΓΐ ηεφΛαηιιαιη ρείΓειη εδδε Ιοί αο εο βεΐίΐα νοίιηηΐηα 

3 ϋο \\άο γο ίκΐ οαΐοοηι Ιϋητί /. αεαίΓ&ϋαβ Μαίπδ ίία : (ζ ΙΠΙΓ& Ηυηο 1ΐΙ)Γυηι ηοηυηι 
" ηΊΙιϊΙ 051 ΐη οοάίοο ¥.. γτιπΙΊΙο. Ιηιιηο οί οοιηρίυτα ίοΐία οΙι&Γία Ιΐηοα ΓοοοηΐϊοΓβ ΐη 
" οοίΐοηι οοοΙΊγο «υρρίοΐη ΓιιοΓυηΙ, ουιη νβΙαβϋοΓΕ 1>θΓηΐ3γοίη& ίοΐίίΐ θχοίάΊδδβηΙ. .Ταπί 
α ίη οΙιηγΙϊ^ ΙΓΐδ ΓοοοηΙϊοΓΪΙίΐΐδ ρίΐυοΐδδίηΐίΐ 8θ1ιο1ία ΟΓίΐηΙ ρτΗϊΙβΓηιι&ιη ίηίΐϊο. βαο^δϊ 
*' ςαίδ ουρίΐ οο^ποβοογο ςιΐδεηηιη δοΐιοϋα οοάϊοίδ Ε ΐη δΐιρρίβΐίδ ηονίδςαβ ίοΐϋδ βχΐί- 
" ΙβΓΐϋΙ, ϊδ δοΐίΐί; ηονίΐ βδδβ ίοϋα α. ι — 6ι. β'. 20 — 97• 2 35 — 2 ^°• Υ• 21 — ιο ^• 5*• 
" 308. ίΐ(1 ίϊη. ν. ι — 12. $'. 26 — 7 1 • 394• &( 1 & η • '• 1«ηι οΐ ϋββΓ /. ιιηίνβΓΒϋδ ΐη γοοοπ- 
" ήθΓΪΙ)ΐΐδ οοίΐίοΐδ Ε δπρρΙοΓηεηΙίδ δοπρίιΐδ βδΐ." ΡΗΙΕΙΡΡΙ ΒυΤΤΜΑΝΝΙ. ίχ 

δαίΐδ ]αηι ΙεδΙαία δαπί, ίτηηιο ίρδε δυίδ ηοδ νει-οίδ θοεεί, ηυί " Ιαυ- 
" άαΐοδ, ρΓίΚδεΓίίκη Ηοηιεπ, Ιοεοδ αϊ) ίηηυηιεπδ ΓηεηοΙίδ δθ ρυι*- 
" ^αδδο" ίη ^Ιοπβε ραΓίο δίοί ροηίΐ. Ιηίεπιη ίΐΐίδ ψινε Ιαιηεη αά- 
δυηΐ ίτυαπιυΓ; ρΓίΕδθΓΐίπι ευπι ρεπηυΐΐοδ εροηαε Ηοιηεπ Ιοεοδ, 
δίοί ίοΓίαδδο ηοη ίηνεηίοδ, Μαίαδ ευηι ίρδίδ πιεηα'ίδ, ηυοΓυιη υδυπι 
εήΐίεί ηοηιηΐ, αρροδυθήΐ. 

^ηι θχ Ιοη^ίοπ οΓαΐίοηε, ψια ηιεπΐυηι ηοιπηι δεηοϋοΓυηι Ίία 
εχίοΐΐίί, υΐ φίαπι ραΓαηι ίαΌηειίδ Ηαηιηι γθπιπι «δΐϋπιαΙοΓ ύί δροηίε 
ευίηυε ραίεαί, ραυεα ηβεε εχεεφεηάα δυηί. " Εί ίη νεηείο <^ιιί- 
" άετη, αίΐ, Ιΐίαοϋδ εοοίίεε δί^ηα εΐίαηι εήίίεα νεΓδίουδ αρροδίία. 
" επιηΐ : νεΓυηι ηοεο ίη ηοδίπδ ηαυίΐο Γεεεηΐίοποιίδ Ο^δδβΒε εχ- 
" εητιρίαποαδ ρΓβείεπηίδδα. ίΊιεπιηΙ, Ιίηεα εχεερία, ομι» &ά νεί'δΐιυπι 
11 δραποΓϋηι αε νείαΐί είΐ'ευιηδεπρίοπιηι εαρυί; ρΐεηιηΐφΐε, ίη εο- 

" ίΐίεε ρπΕδεΓίίηι ^, ρΓθ(1υείΐηΓ. , "' 4ί δεπρΙυΓ86 ηιεηάίδ Αηιογο- 

" δίαηα εχεηιρίαπα ηοη εαΓεηί : ίάηυε νίΐϋ ^εηιΐδ εοαϋεεηι Ε ρΓ3ε- 
" δεΓίίηι οϋδεάίΐ. Η8εε ε^ο δοερε δυδίυΐί, ίηίεΓάυηι νεΓο ρι*ορε ίη- 
" ΙαεΙα Γείίηιιί : ραυείδδίηιοδ άεηίφΐε ηίαηίεδ αηί εοηείαηιαίοδ 1ο- 
" εοδ αδίεπδείδ άίδΐίηχί. Νεηυε εηίηι ΟΓοεείδ δεηοΐϋδ Εαΐίηα ηιεα 
" δεηοΐία ηυαδί ηυίεάαηι ροηάεΓα αρρεηάεηάα εβεε ρυΐανί." Νί- 
ηιίΓυηι ηοίαδ Μαίυδ δείιοΐϋδ ηίδεε ηιιΐΐαδ α^εείί, δεά εηιεησίαΐίοηεβ 
αΐίηιιοί δΐιαδ ίρδίδ δεηοΐίοπηη νεΛίδ ιιηείδ ίηείυδαδ ίηδεΓυίΐ. Νοδ 
υίΓαηιηαε Γαΐίοηεηι, ρΐΌΐιΙ ηιιοηηε Ιοεο εοηηηοάιηη νίδαιη εδί, 
αάορίανίηιυδ. 

Ταηάειη ιιοί ΑηΐϋΓΟδίαηα Οοίγδδεοε δεηοΐία ουηι \ 7 εη€ΐι$ ΙΓιαά'ιβ 
οοηιρηταΐ, Ηαο ρι-οίεη Μαίυδ, ηυοηιηι αά ίρδα δεηοΐία ίηάίεαία τα- 
ΐίοηεηι ιηείίυδ Ιιαοηίδδεηι, δί ρΓίεΓαΐίοηεηι ρΓοΙίχαηι εί Ιαιη ραιιεα 
Ιαηιεη υίίΐία ρΐΌρίηαηίειη &ά δίη^υΐοδ Ιοεοδ δεηιρεί' εοηίειτε ρεΓ 
ίεδίίηαήοηεηι ΙίεηίδδεΙ. ςί ϋυοδ ΙαηΙιιηιηιοάο ηοΐανίΐ νίΐΐοίδοηιΐδ 
44 Ιοεοδ φΐίϋΐΐδ νεηείιΐδ ίηίεΓρΓεδ βιιοηαη ίη Οά^δδεαηι δεηοΙίοΓυιη 
Μ ηιεηιίηίΐ: ηίιηίηιηι αά 11. α. 294• ε ' ^ σο) παν έργον, αίΐ δείιο- 
ΙιαδΙεδ, ούτως όρύοτονητέον τψ αντωνυμίαν άντιδιασταλτικ)) γάο 
έστιν περϊ δε ταύτης της αναγνώσεως εντελίστερον Ιιαλη^όμ,ε^α εν τη 
γ. της ΌΰυσσεΙας, όταν περ) της ΌΙυσσεΙας γραφής επιζητώμεν, πό- 
τερον, του ενεχά σοι προτέρω, η, του ενεκά τοι. ^ΛIη λ'εΓΟ Ιιίε ρΓΟ- 
44 ηιίδδϋδ α νεηείο δείιοΐίαδίε Ιοειίδ αρραι*εΙ ηιιηε ίη ΑηιοΐΌδίαηίδ 
" δείιοΐϋδ αά Οά. γ . 50." νίάεδ, ηιιαηι Ιερίάε ΙΜαίιΐδ ειηη ίρδίηη 
Ιοειηη ΙεδΙειη ιιηίΐαίίδ Ηοηιηι ίη(ει•ρι*ε1ιιηι ρΐ'οοΊιείΐ, ηυί ιϋνεΓδίία- 
Ιεηι ροΐίιΐδ ρΓοοαΙ : ηαιη δείιοΐίιηη 4 α11ε^αίυιη ηίΐιίΐ ρΐίυηεί ηίά «ίο! 
δεπρίιιι-αηι τούνεχα σο) Ιεείίοηεηι Ζεηοάοίί τουνεχά τοι ουηι ηυ)υδ 
νοι.. ι. ο Μ χ ΡΚΛΕΓΑΤΙΟ 

Γαίίοηο, ομιαιη Ι^Γονίδδίππδ ; άε εντελεστερα αυίειη ίΐΐα ρΓο εοηίτα- 
Ηα Γαΐίοηε δ*αλ>5ψε< ηε νεδίί^ίιηη ςιήάεπι. Ρει-^ίΐ Μαίυδ, νει•- 
υαο,υε αρροηίΐ νεηείί δοηοΐίαδίαο αά II. μ,'. ι^7• "$ τ άνεμος ξαης' 
ώς υγιής, ούτως χα) 6 Άσχαλων'ιτης. παραιτητεον δε τους βουλομενους 
βαρύνειν Ίσως πλανηΰέντας εκ της αιτιατικής της εϊς ν. περατωύείσης. ρηΟη- 
σεται δε εν τυ { μ . της Ό^υνσειας περ\ της προσωδίας: ηυοηίαηΐ αυΐεηΐ 
Ιαίε ρι•α?εερΙυπι ίη δεηοΐϋδ αά Οά. μ,'. ίηνεηίΐ ηυΐΐυηι, Ιε^εηάυπι 
αρυά νεηείυηι εεηδει•ε δθ αίΐ ε. ρΓο μ,'. Νίηυτυηι οο δοηοΐίυηι οο- 
άίείδ δυί Β. αά ε. 368. ηυοά ίΐα ηαοεί : Όζυτόνως το ζαης: ηίηίΐ 
αιυρίίυδ. Μαίυδ, δί αά ιηαηυδ δίοί ίίήδδεηΐ ΡοΓδοηίαηα οοάίείδ 
Ηαιί. βχοβΓρΙα, θχ ίΠίδ ψικ ίηάε αρροδίιίηιυδ αά μ. 3*3• (Κ α ψ) 
ίρδθ, ορίηοΓ, αυ^ιίΓαίυδ εδδβΐ ρΐεηίυδ ίΐΐυά α νεηείο ίηάίοαίυπι 
δοΐιοΐίυπι ίη ΗαιΊείαηο οοάίεε φΐ36Γεηάυηι εδδε. Ώείηεερδ αΐία β 
νεηείίδ δοΐιοΐία ευπι ΑπιοΓοδίαηίδ εοηιραΓαηάα Μαίυδ ίηάίοαί ηβεο : 
αά II. σ . 375— ^ Οά. &'• Ι3 1 • ** Ι 1 • *'• 3 8 ^•— »<* Οά• 0'. 267. Ε. 
αά II. ιΛ 3θ.— αά Οά. α. 35• α <1 Β• χ . 8ο.— αά Οά. β'. 300. αά 
Π< Χ• 5 1 •— 3(1 Οά. τ. 183. εΐ μ.\. 7©. αά II. χ. 494•— *ά Οά. ο'. 
312. αά II. λ'. ΐ47• — αά Οά. τ'. 34• Ε ηυίουδ υΐΐίηιυπι £Γαΐυ§ 
αεείρίο ; (ηιαηινίδ Γεείίυδ ουηι νβΓδίι Οά. τ. 28. οοηιραΓαηάυηι. 
Ναηι οιιηι ίοί αά νοεεπι χοΐνιξ δοηοΐίαδίεδ δεπρδεΓίΐ χα) ου διά τούτο 
χωξίστεον της ΊλιάΙος την ΌΙυσσειαν χαχεί γάρ είσι τοΟδε ευτελέστερα, 
ονόματα- ολμον δ' ώς εσσευε βαλών : ο,υ36 νεΓϋα δυηΐ εχ II. λ'. 147. : 
δθΓο ηυηε αάιηοηεοΓ άθ δίιηίΐί αά ίΐΐυηι νεΓδυηι δοηοΐίο : η διπλή — 
ότι εν Ίλιάδι εύτελεσι χεχρηται λεξιΐίοις, ου μόνον εν ΌΙυσσεία χοινιχος 
και λύχνου- προς τους χωρίζοντας : ψιο οο^ηίΐο ηοίαιη ηιεαηι, φίαπι 
ίηυίίΐε ροηάιΐδ δεηοΐίο ίΐΐί αρρεηδυηι νεΓε Μαΐαβ άίχβπί, ηιιηο γθ- 
ΐΓαείο. 

ΟβϋοΓϋηι θ ΐήοαδ ηΐδ ΑηιοΓΟδίαηίδ ^υοά ίαοίΐβ ΙθοΙογ ίρδβ ρεπίυδ 
δοηΐίθί;, δοΐυδ εοάεχ (2. δοΐιοΐία οοηΐίηεΐ ηιεϋοηδ §εηεπδ ρίει-αςυε εΐ 
ίη ο|ΐιίυυδ Ιιαηά ρααεεε ΓερεπαηΙυΓ εΙ ^εηυίη3Β αηΐία^υίοΓυηι £Γαηι- 
ιηαΐίεοι•υηι Γείία^υί&ί. €οηΐΓα ^υα3 ε εοάά. Β. εΙ Ε. δοΐίδ ρΓο- 
άειιηΐ ηιαχίηιαηι ραΓίεηι αυΐ Ιενία αυί ίιιΐίΐία δυηΐ εΙ ίηερΐ3, αΐ- 
(|ΐιε ίάεο Ιαηΐιηη ^ρίδ ηίε εΐίαηι τερείεηάα, ηε φΐίά ρει-εαΐ ίη (|υο 
επίίεαϊ νεπίαΐίδ νεί δείηΐί11ο3 ^υΒεάαηι αΐίιιηάε ίοΠαδδε ίοείΐΐαηάδε 
ΙαΙεαηί. ΝίΗίΙ ααίεηι ηια^ίδ άοΐεο, ηυαηι α^υοά δοΐιοΐία ηα^ε οηι- 
ηία, (ΐϋαΐίαευηα^υε δηηΐ, εχ ίρδίδ εοάίείουδ ΐΓαηδεποεΓε ηιίηί ηοη 
ΙίευεπΙ. Ναηι Μαϋ εχεηιρίυηι ηιίηί Ιε^εηίί ε! εχδοποεηΐί εΙ ίίε- 
ηιηι Ιε^εηίί ηίηιίαηι ηυαηΐυηι ρ^^ ^ η θ Γ360 ί 8 0€Γίθ 00 άίείοηδ 
Ιε^εηάίδ ηοη δαίίδ ίΐΐηηι νεΓδαίαηι εδδε. Ηίηο ηιιΐΐαηι ίεΓε δεηο- ΡΗΙΙΛΡΡΙ ΒϋΤΤΜΑΝΝΙ. ζ! 

Ιίϋπι ραιιΐο (ϋδθΓίίυδ εδί ίη φΐο ηοη νεπιηι δεηδυηη νεί ίηΙοΓ. 
ρυηείίοηε νεί ηιαία ίη ιηίηιιΐίοποιίδ Ιεείίοηε οοΐΐΐΐεπιΐυιη εχ δοΐα 
Γβ εί βχ οΓαΐίοηίδ ηαίιίΓα α^ηοδΟθΓθ εί ΓβδίίίϋΟΓβ ίαοίΐε ροΐαεπηι. 
Ιάηαε ιιοί νεί ηήηίιηοθ άυοίΐαΐίοηί Ιοειίδ εδδε ροδδβΐ, ίΐα ίεεί υ( 
εοΐΎεείίοηεηι ηιεαηι υηείδ ίηείιΐδαηι αρροηβΓβηι. Βεά ίη εειίίδ ίίδ- 
(μιε ηιίηυΐίδ Ιενίοιίδηυε ηοε ίάεηι ιιοίηηε δί ίεοίδδεηι, Ι3θα!ίιιηι 1ε- 
^εηΐίιηη, ρΓ9£δ6Γίίηι ίη ΙαΙίΒαδ αιιείοποιίδ, ηιονίδδβηι. Ιΐαφίε ία- 
είΐε Ιαΐία (^ιιαηι ρΐυπηια εοιτεχί. (^υοα! ηυαηΐο ηιεο^Γε ίεεεπηι, 
ραηο'ίδ αΐίομιοί; δρεείηιίηίΙ>ιΐδ ρΐαηηηι ορίηοΓ ίεεει*ο. Αε Ιαΐία φ.ιί- 
άβνη, ηααίε εδί αά η', 75• ΐΛί αριιά Μαίαηι Ιε^ίΐιΐΓ παρά πόντον δια- 
λεγβεντων, ρΓΟ πότον; βί //. 104. ηοί δϊα εχρϋεαίιΐΓ φοβερά παρά τβ 
Διός ρΓΟ παρά το δέος; ει λ'. 298. υΙ>ί Σ,εάα παϋεαίε άίείΐιΐΓ Θέτιδος 
ήΊία ρΓΟ Θεστ/ου ; Ηςεο, ίηφίαηι εί αΐία δίηιίΐία ιηιιΐΐα θ δείιοΐϋδ νυΐ- 
^αΐίδ νεί ε εοάίεε Ραΐαΐίηο εοιτί^εΓε ροΙεΓαηι; ιιΐί εί: αά η. 148• 
ηιεη(1οδαηι Μεάίοΐ. πάλιν, ορε δεπρΙιΐΓ3Β Ραΐαίίηδε πάσιν ίταηβπΐ 
ίη νεπιηι παισίν (^υεηιαα'ηκχΐιιηι ίΐαηυε ίαΐία Ιαείΐιΐδ ηιεήίο, εί 
ίαείία εΐίαηι αυείοπίαίε, ηίδί (μιοά δίη^αΐίδ δεηοΐϋδ εοαίίεεδ, ιηκίε 
ρΓΟίΙεαΙ φΐοοίηιιε, οηιηεδ υηα δΐιοηοΐαηΐιη•, εοιτεχί ; ίΐα τεείε, 
ορίηοΓ, Ιαείΐιΐδ ίΐία'επι ε§ί ηυαηάο δίηε ιιΐΐα αυεΐοπίαίε αά ι. 3^4• 
ρΓΟ "ιβυως τεροδυί "Ιβυκος, εί αά δ'. 274• Ρ 1Ό τδν'Έλενον — τψ'Ελίνψ, 
εί 1)ίδ μ!. 5 Τ • τ '• 574• Ρ ΓΟ Τ ^5 τρίποδος — τη; τρόπιδος, εί τ. 574• Ρ νο 
δρύινους τελείους — δ. στελεού;, εί ι.^ΟΙ. ρΓΟ ούμ,ψ — δ ΰμ,ψ εί, ρ. 44 2 • 
ρΐΌ ά πεπεισται — ά πέπυσται, εί τ'. 1 83• ρΓΟ εστίασε — εστασιασε, εί 
κ'. 279• ( ι1 ^ ^ η Φ δ ° ίΐ 110 ^ ρΓίΕΟβάίΐ δείιοΐίο Ιεο-ίίιΐΓ Ό χνους) ρΓΟ γω- 
ράζων — χνοάζων, εί αά 6'. 279• Ρ ΓΟ λύοιτο δοκούν — λύει το δ. Ταπί 
ηιαηίίεδία Ηίεε δυηΐ υΐ ίη εχειηρίο, υΙ)ί Ιαΐία ηοη οοιτεεία Ιε^υη- 
Ιιιγ, τερείεηθο ΙίϋεΓηιη, ίη ητ'ιηοπουδ ροΐίδδίηιηιη, είϋΐοπ ίυίΐί- 
είυηι Γείίεΐιηη δίΐ. Νε(|ΐιε δί ομιίίΐ ίη Ιαϋϋΐΐδ ε»Ό ρεεεανεπηι, 
ιηα^ηιιηι ^αηιηιιηι ίΊιεί'ίί: ; ευηι ηεεεδδαπαηι δίΐ οιηηίηο ιιΐ εοίΐΐοοδ 
Ιιί ΑηιΙ)ΐ*οδίαηί, ειιηι ρΓίιηιιηι ίιεΓΐ ροΐεπί, ίΐεπηη (ϋΐΐ^εηίίιΐδ εχ- 
ειιΐίαηίιΐΓ, εί ^ΓανίοΓα εΐίαιη ίΐΐα αΐεει-α δαηεηΐιπ•, (|υίυ ρΐαηο ίη- 
Ιαεία Γείίφή. 

Οοςίεχ Ρϋΐαίίηιΐδ ηηο υδΐΐδ δυηι εδί ίδ ηπεηι ίικίίεανίΐ; Γι*. ΛΛ'ίΙ- 
Ιίεη ίη ΙίϋΓο Οεδοΐιίεΐιΐε άει* αΐίεη Ηείο!ε1ϋει•ο•ίδο1ΐ6η ΒΐΊεΙιοΐ'δαιηιη- 
Ιιηΐβ-εη Ηείοΐοΐο. 1817. 8νο. ρ. 277• πβπη. 45• ^ββ^οβ ιΐδηηι (1ε- 
υεο Ηυιηαηίΐαΐί εί 1ϋ)οΐ'α1ίΐιιίί ρΓ{χ?ίεεΙοηιηι ΒίΙ)1ίοΐ1ιεείυ ΗείθοΙΙιοΓ- 
^εηδί, δεηίοδδοπ εί Κβγββτΐ. ΟεΙεί'α (|ΐυυ εί εοοίιεί ρτβΒίβτ Οίΐνδ- 
δεαηι εί Βαίπιείιοηιγοηιαείπαηι ίιΐδΐιηΐ α ^Υίΐίεβηίο ραικί^ νοιΙ)ϊδ 
' ίικϋοΛία, ραννί νοί ηιιΠίιΐδ ρΐ'είίί δΐιηί, βί αϋιιικΚ 1 ποία. Ε νβΡβί- 

132 χη ΡΚΛΕΓΑΊΊΟ 

1)ΐΐ8 αιιΐθΐη 1)αιΊ)απδ θΐ ίηήΌθΐίδ Οοΐ^δδοοο δυΙ)]θθΐίδ ΠηπθΙ δοπρίυηι 
Θ886 οοοϋθθΐη αηηο ηοδίτηο ββγ«β ι 2θθ. ^ιη ϋοήθ Οά γδδθΒε «' — γ. 
θΙ 0'. 8(^(|. δοηοΐία ηιηοίθΐη δυηΐ αΙΗία, 80ί1 ραιίθα, θα^ιιβ ηοη ορίίιηα. 
Ι/ΐϋπ αυίθηι δ'. §'. £\ >}'. ηιαΓ§ΐηθδ ηαυθηΐ τορίοΐοδ δοΐιοΐϋδ δοπρίίδ α 
ιηαηα Ιοη^β οϋνθΓδα, δοπρίυΓα ιηίηιιΐίδδήηα θΙ ρι-ορίβΓ θοηφθηοΐΐα 
ΙθοΙυ άίηΐθίίΗ. Ει ηα?θ <\\ύάεΐΎΐ δοΐιοΐΐα ηΐθΐίοπδ υΐίο,υθ δυηΐ ηοΙα3 
ιηαχϊιηαηιηιΐθ ραΠοηι οοηδρίΓαηΙ ααΐ οιιιτι (^, αυΐ ουιη Ηαι-ΐθϊαηΐδ, 
ηυαηΐυηι ομήάθΐη θχ ΡοΓδοηίαηίδ θΧθθΓρίίδ νίοίθΓθ ΙίοβΙ. 

Ηανίθΐαηα ίΐΐα δοηοΐία οΌΙθηάυηι ηαίάθηι οδΐ ηυίο οοΐΐβοήοηί ίη- 
δοπ ηοηάυιη ροΐυίδδθ. Ιηίθπηι ΡοΓδοηυδ ίΐα βχοθΓρδίί θα, υ Ι εο- 
τυιη ηυοε αά γθϊϊι οπίίθαηι ρΓοχίιηβ Γαθίαηΐ;, ηοη ίία ηιυΐΐα νίάθαη- 
Ιιιγ άεδί άβταή ; ηΐδΐ ψιοά, ηί θχ οοΐΐαΐίοηθ Ραΐαΐίηοπιηι οί Αηι- 
1>ΐΌδΐαηοπιπι αρραΓθί, οααδαδ ίυίϋοίοΓυηι βΐ θθηδίίΓαΓυιη δυρρΓθδδίί; 
£θγθ. Κβρθύνί αηίθηι βχθθΓρΙα ϋΐα οηιηία, θΙ ηυίάθΐη ίία υ Ι Ρογ- 
δοηιΐδ θα άεάϊΐ : ψΐΆτε ηβηιο Εαΐίηυηι δβΓηιοηθηι ίηΙθΓ δοηοΐία ίδια 
αηίκμια ηιίΓβίυι*: φΐο δβηΐθΐ αάιηίδδο, δαίίιΐδ θδδθ οθηδίπ, ηΐθ θΙ 
ίρδυηι, ψΐ3£ &ά θοηδίίίιιΐίοηθηι θΙ αώοΓηαίίοηθίη ηοπιηι δοηοϋοπιιη 
δρβοΙαΓθηί, ηίθο ραδδίηι δθΓηιοηθ ίΐΐίδ ίηΙθΓδθΓθΓθ. 

Ιη νίηάοοοηθηδίϋϋδ θΐίαηι οοαϋοίΐηΐδ δοΐιοΐία, ηηαιηνίδ ορρίάο 
ραυοα, θχίαΓθ θχ ΑΙϊθπ, ηυί θα βχοθΓρδίί οηιηία, θάίΐίοηβ ηοΐυηι 
βδί. Εα ιΐαηιΐθ ίηάθ ίΓαηδυηίδί, ηιαχΐηιαηι ορίάβιη ραΓίθηι ηοη- 
ηΐδί οπδί θθΙθΓοηηη ίηδθΐ-νίθηΐία, ραυοιιΐίδ Ιαηίθη αΐίιιηοΐθ ηοη 
ηοΐίδ, ηβοριβ δρθπίθηαϋδ ίΐΐίδ, Ιιίηο α,ιιοφίθ ρΓοα!θΐιηΐίουδ. 

Ε δθΐιοΐϋδ νυΐ^απϋηδ, ιιΐί άίχί, ηοηηίδί θα αδδαηίθηο'α ύηχί 
ψιαϊ ραηΐο υοθΓίοΓα δυηί, νθΐ, ^υαηινίδ 1)Γθνΐα^ ίυδίαηι Ιαηίθη αά 
Ιοοιιηι ΗοηΐθΠθαηι αοίηοΐαΐίοηθηι οοηίίηθηΐ. ΡαΓδ θΟΓηιη Ιοη^β 
ηιαχίηια ηυα?, υΐ θοηδίαί, ηΐθΓαδ θί ηυκίβηι Γθγθ ρυΐία!αδ, θθγΙθ ηο- 
ίίδδίιηαδ, ^Ιοδδαδ θοηΐΐηθΐ, αυΐ θήαηι Ιθηυθηι 1)Γθνίαίίοηθΐη θΟΓυηι 
ηυδε ρίθηΐοΐ'α ηυηο β θθίθπδ οοοίο 1 . ρΓοάθυηί:, ιη ηοία δθάθ Γβΐί^υί : 
υΐη θαιη, ο^υαιη Ιαηίθη ηαοθηΐ;, υΐΐϋίαΙθηΊ θπΐίοίδ δθηιρβΓ ρΓα^Οθ- 
1)υηΙ. Ναηι ηιίηιΐδ ίΐοοίίδ Ιοη^θ ηΐθΐΐυδ Ηοάΐβ ίη Ιθχίοίδ θΙ ίη αηί- 
ιηαο!νθΓ3ΐοηίΙ>ιΐδ ρΓονίδυιτι ββί. Ταηίθη οϋΙί^θηίθΓ νθΐ ηοεο ηιίηυ- 
ΙιοΓα ίη νιιΐ^αΐΐδ δοΐιοϋα ρβΓίυδίΓανί, θΙ υΐή ηυκίηυαηι ίηθδδθϋ ^ηοά 
δίνθ αο! οπίίοαιη Ιθοίίοηίδ, δίνθ αο! Γθδ ίαθβΓθΙ, αυΐ ^υαϋθαπ^υθ άθ 
οαιίδα ηήηητι θ(: ίηθχρθθίαΐυηι θδδθΐ, ίΐΐυά δθθΓθνί θΙ ηοδίΓβε Ηυΐο 
δθΙιοΙΐοηιηΊ θοπ^θηθι ίηδβΓυΐ. ϋοίθΐ^αηι ααίθηι ^υοά αο! Ιιαηο 
ορθΓαηι υδυδ ηιίηί ηοη θδδθΐ θάίΐϊοηίδ δοηοΙίοΓηηι νηΙ^αίοΓηηι 
ρπηθίρΐδ Κοηιαη9θ. δθο 1 ιη Ιαηι ίιηρθΓίθοΙα ΙιοΓαηι οιηηίυιη θάι- 
ίίοηθ, ηπαίθΐη ΙιογΙιθ άατβ ροδδίηηυδ, ^πίΙίνΐΒ ηιαχΊπια ΘΟΓηιη ραΐ'δ, ΡΗΙΙΊΡΡΙ ΒυΤΤΜΛΝΝΙ. χίϋ 

ΑηιοΐΌδίαηα ρυΐα, ηοηηίδί ηε£%εηΙεΓ εχεεπρία, Ηαιίείαηα ηοηηίδί 
εχεετρία αά ιηαηυδ δυηί, ηοε ρΓοίεείο ηοη ίΐα ιηα£ηυιη οίεδίάε- 
πυιη εδδε νία!εΙ>ίΐιΐΓ. (^αοάδί ίηΐε^Γα οΐίκη Ηοηιεηεοπιιη οηιηίυηΊ 
δεηοΙίοΓηηι εχ ίρδίδ ίοηΐίουδ ηαυδίοι-υηι εάίΐίο ραΓαοίίυΓ, Ιιηη 1>γθ- 
νίοπδ εΐίαηι ηυ]ιΐδ, ηυί άίείίυΓ, δεηο1ίαδί;α3 Γαίίο ρΐεηίιΐδ Ηαοεηα'α 
επί. Αΐηυε Ιιιηι ηυίάεηι §1οδδ86 ηυοηυε ηοη εΓυηΙ ηε§1ί£εηο1α?. 
Ουιηοριε ίη αηίίηιιίοπουδ εοϋΐίοηίοιίδ ηοεε δοηοϋα ηοη ηιοο!ο δίηε 
Ιεχίυ, δεά δίηε ηιιηιετίδ εΐίαηι νεΓδϋΐηη άεδεπρία δίηί, δοΐίδο^ε 
Ιεηηηαίίουδ, ηαυά γ&γο εοιτιιρίίδ, αά Ιοεοδ δυοδ Γείαΐα: υίίΐίδδίιηαηι 
εα αρροηεηάί Γαΐίοηεηι θδδθ εεηδεο Ιιαηε, υΐ δεραΓαΐίηι δίη^υΐίδ 
εεΙείΌΓυηι δϋΗοΙίοηιηι ρα^ίηίδ δίΛμείαηΙυΓ, οΓάίηε εοΓαηι, ηυί εδΐ 
ίη εάά. αηίίηυίδ, ηοη ηιαίαίο, ίηιηιο ηιηηεπδ εΐίαηι νεΓδααηι αο! 
ηυοδ ΓθίεΓθηάα νίάεηίυτ ηοηηίδί ίηίει-άυηι νείαΐ ρεΓ εοη]εεΙιΐΓαιη 
ίηΙθΓ ιιηοοδ ααΜίίίδ. Ταηιεη ηοεποΓα ψικ ίδΐί εοη^επεί ίηδυηΐ 
δείιοΐια ίη ο]αδηιοάί εΐίαηι εάίίίοηε η^οή εοΐΐεείίοηί ίηδεΓεηα!α νί- 
(ΙεηΙιΐΓ ; δεά ίΐα ιιΐ ίη ιηίηοπ Ιοεαδ εοι-υιη ηοίηιιε ίηάίεείιη•. Ναηι 
ηιιιΐΐυηι ναΙεΓε αο! επδίη ηαηιηι Γεηιηι οΓαΙίηειη, ^ιιεηι ίη εχεηιρίίδ 
αηΐίηυίδ δεΓναηΙ δίη^υΐα, εΙ νίείηίαηι, δαίίδ ρεΓδρεεΐυηι εδί επ- 
ΐίείδ. 

ϋηίνεΓδα αηίεηι Ιΐδεε δείιοϋα ίΐα άίδρεδευί εΐ αάοπιανί, ιιί ηυαιη 
βεπ ροδδεί Γαήδδίπιε εααΐεηι άίεία ίΐεΓαΓεηΙυι*. Ιίαηυε υυί ία!ειη 
δείιοΐίυηι ίη άίνεΐ'δίδ Ιίοπδ εμιοαά δεΓηιοηεηι άίδεΓερανεΙ αΐίηυαη- 
Ιιηη, ίΐίαιη είαδ Γοηηαηι εμίίε ρΙεηίοΓ εΐ ιηεΙίοΓ εδδεί, ρΓ32ΐυ1ί, 
είηδ^ιιε δί^ΐαηι ρπιηαιη ροδηί, άε ναπείαΐίοηδ εί οηιίδδίοηίουδ 
Ιηηε Ιαηίιηη ηιοηεηδ υοί αΐίηυαηίο £Γανίοι*εδ εδδεηί. ϋεδί<τηαη1; 
ίΐιιίειη δί^ΐίε Β. Ε. ^. Ιτεδ εοάο 1 . Αηιονοδίαηοδ δυρνα ιηειηοΓαίοδ, 
Ραΐ. Ραΐαΐίηιιηι δίνε ΗεΐάεΙοεΓ^εηδεη!, ΗαΗ. Ηαι•1είαηιιηι, \ τ ιι1§. 
δείιοΐία νηΐ^αΐα δίνε ψιχ οΙίειιηΙυΓ ΟΓενίοΐ'α, Υίικί. νίηοΌΙίοηεηδεδ 
εοο'ίεεδ, εηί δί^ΐίε ηιηηεΓαιη εοάίείδ ειι^υδ^ιιε ηί: εδί αρυίΐ Αΐΐεηηη 
αυΜκϋ, ρΓίεΙεΓφίαιη ^ιιοά αο ίηίΐίο υϋί ε εοάίεε Ιαηίιιηι $6. δείιο- 
Ιία αίίεηιηίιιΐ' Ηυηε ηυιηεπηη αοΜεΓε ηεο1ΐ^οΙ)αηι. 

»Τ;ιιη ^ιιοίΐ αο 1 ηιεαιη ίη ειηεηο*αηο!ίδ Ιιίδεε δείιοΐϋδ ορεΓαιη αίήηεΐ 
ίΐίικί ηιίηίιηε ^ιιίδο,ιιαιη εΓεο*α1: νείίιη, ηιε οηιηία εα ηιΐίυ ρΐαηε ίη- 
ΙαεΙα Γε1ί(μιί, νεί ίηΙεΙΙίο-θΓε, νεί ρΓοοανε. ΝίΗίΙ εηίηι 8Μ|Ι1£ ΐ;ν- 
(Ιΐοδίιηι ηήΐιί φΐκίειη νίίΐεΐιιΐ' αε δί, ίη Ιαϋοιίδ ρΓα?8εΓί'ηη ςιπε ίαηίί 
ρίοπιηκμιε ηοη δΐιηΐ, αιιΐ εοη')εεΙιιι•α3 ηιια 1 ^ιιίίΐεηι ραπιπι δίηΐ ενί- 
είβηΐβδ, αιιΐ δίο-ηα θΐ νενΙ)α οΊιοίίηηΐία νεί ιηίΓαηΐία ειηηιιΐοηΐιπ•. 
δο<.1 ίη ΙονίοπΙηΐδ εΐΐαιη νίάίδ, ^ιιίοιίδ Ιοίίβηάίβ ίηεΐΐο (|ικμίη|ιιο ρα- 
ινιη μκ1ίεαΙ)αηι, δαίίιΐδ ίΐιιχί βοηρίαποη εχεηιρΓι ηιεί, ήνβ εο(1οχ χίν ΡΚ^ΈΡΑΤΙΟ 

ίιιοΗΐ ιηαηυδοηρίυδ δίνο Πο ΟΓ 0( ϋί υ8 , δ ί ηο ηιυΐαΐίοηο ΓορΓδθδεηΙίίΓο, 
ιιΐ <ίο ηαίαΓα ο)υ8 ^αΐίοίαηι οδδοί οΐίαηι ΙοοΙοπουδ. 

ΟοΙοηιηι ουιη η ρποπ ροΐίδδίηιυπι οροΓδε ηιβδε ραΠο ραυίο ίο- 
δάηαηήυδ α^οΓοιη, ιηυΐΐα α,ιπε &ά οηιοηοΐαηίΐα Ιοοα οοπ-ηρία αηί αά 
ιΐΐυβίταηώι αΐϊα ΓαοοΓοηΐ ηοη δίαΐίιη αηίηΐίκΙνοηοοαηΊ. Ηίηο Γαο 
Ιππι υί ΐοΐυιη ηοπιηη ροδίοα Γείε^εηύ ηαικί ρααοα δθ οίΓοιτοηΙ, 
ηυ3Β ουηι 1οοίοπΙ>ιΐδ Ιαιηοη οοηιηιυηίοαΓθ ηιουηι θδδθ ρυΙαΓεηι. 
^\1Ά^θ ηοη (Ιυοίΐανί ΑοΜβηίΙοΓυηι «αϊβ Ιαι^αιη δο^οίοιη ίη ϋοπ 
οαΐοθ αάάθΓθ. ς>ιη(3, ^ηοά ηιιηο βιίαιη ηοί Η** δοΗΒο βΗφία δυρ- 
ροΐυηί, φΐ« (ηιίη ηίο εάαηι ιηαηίίδδίΕ Ιοοο αρροηαηι ίόοηοίΐ ηυΐΐα 
βδί. οαυδα. 

β. 1 95• ατο[Μν. 8θΓ. άποτομον. 

7'• 5°• νΐ<3. δυρΓΕ ρ. ίχ. 

/. 17 1• Αά Αίοιηαηίδ ββ£πι. οί". εΐίαηι 8ιηα\ ίη *ψ« εΙ Ρ&πβπηο^πι- 

ρΗοδ. Κεάάίίΐεήδ ααΐεηι ηιείΐΌ (Ιαοψίίεο ηιυΐαΐίοηε Γενεπι ηυΐΐα 

δοπβεηάο : Πάρ 0' &ρ&. 

?• 235- ? ίκ&ος χρνσαργύρω. 8θν'ώ. $, {[ |ά&^ %/3 ^ν άογ^. 

Λ 8ο. •Α*€βίβα<Γ € . 3ογ. νίβ. άνφίβασ* : α,υαηαυίΐιη ηοο βΐΐ&πι νει-ουηι 

(1ε ογ&οιιΙο αϋυηάε ηιίηί ηοη ηοΐυηι. 
η. ιι. εχΐΓ. 8ογ. νροηνίστ-ησι», υΐ δοΐιοΐ. /. 187. Η. ε. βχΜΙβέ, οοηι- 

τηοπ^ίταί απίβα. 

κ. ;. Ραοίΐε ίη Ηοο δοηοΐίο α^ηοδΟΒδ Ηοηιίηεηι ΑΙβχΜκϊηηιιιη Γε^ίοιίδ 
8υΐ8 αα'υίΒηΙεηι. 

λ'. Ι 20. δθΗΚ Αντί τον και. Ζπως &ν £ κα\ δο'λα> κα\ φανερως. Ιη δβςς. 
αυΐεηι ίη ηυηο ίε Γ ε δεηδυιη δεπηο Γεβη^εηϋυδ εδί : κα\ γαρ 4„τανθα 
το ψ ά,ντϊ τλΖ καί. αττίθανον γαρ κ. τ. λ. 
λ'. 266. ίηίΐ. Κεδίίΐυεηάϋδ ρΙϋΓ&Ιίδ ηυηΐεΓϋ3, τοίς'Ηλςκτρ^οςπαΐϊας— 
^ άηρι,&μ&ηνς, εχ ίηδεαηεηΐίουδ ει εχ ΗίδΙοπα αρυά ΑροΙΙοϋοΓαηι. 
>• ?> ι ?>• νΜ. δυρι-α ρ. χ. 

ο. 32ΐ. ΟοηΓυάίδδε οΐίχί ^ΙοδδΕίΙΟΓεηι ϊρησ-τοσώψ οιιηι ^τροσώ ν . 8βά 

ΟοΙΙβΙο δοΐιοΐ. 8(1 ο-'. 7 6. ει Ηε 8 γο1ιϋ ^Ιοδδα Δράστη, «^ 4^ ί0 ^, 

μαύρους, νί(1εο ηυηε, ίυιββε 3αηι ίηΙεΓ αηΐίςυίοΓεδ α,αί νοεειη δ^ο-τ^' 

ίΐα ίηίεΙΙί^εΓεηί, (Ιηοΐί ΓοΠ Μ 3β Ηοο ίρ δ ο Ηοηιεπί Ιοοο, ηοί νεΓδίοαδ 

322. 323. Ηιπ"α$ ροΐίδδίηιυιη ηιίηίδίεπί ορεΓΒ ηοηιίηαηΙυΓ. 

τ. 28. ν\ά. διιρΓα ρ. χ. • 

ν. 250. Οοηί". δοηοΐ. β*. 300. 

^. 302. ίη δοηοΐ. νυ1§. ρτίβΉ, Φαο-ί τ*» ψμηττέτένκτν, αηΐε &ηίευ1υηι 

τον ίηδ. Τάλων ε δυί(1α εΐ Ζεηοοίο. 
χ. 84. Είχπί. Μ. εχ Ογο : Πίρι^ς. περ^αγ^ς, κριρρνης. οΰτως 'ΑΧίξ* 
ανίρος ό Κοτιαενς. Πΐος Ζί π€ριφ€ρης, πςριρρνης. ΡΗΙΙ,ΙΡΡΙ ΒϋΤΤΜΑΝΝΙ. χν 

χ. 1 88. (V της κόρης. Ειηθη^ΒηάυΐΏ Ηοο εχ Είγηι. Μ. ν. κουρίσυνα, 
ΐώ\ Ιε^ΐΐηΙΐΐΓ ΗδΒΟ : Κουριξ (δίθ), εκ της κόρσης, τουτίστι της κεφαλής, 
οθ(ν κ α) η κουρά. Ιν ι Ύπο[ΑνήΐΑατι χ'. Όΰνσσιίας. 

δαηε οΐϊΐηίιιιη Ιιοπιπι δΐιρρίβπιοηίοηιπι υΐίΐίΐαίθπι ρβπΐίί&πι Γθγο 
οχίδΐΐπιο, οιιπι νίχ 0ΓθάίΙ)ί1β δίΐ, φίβηκμιαπι, ςυοήβδ Ηθεο δοΐιοϋα 
οοηδϋΐαΐ, α(1(ϋήοηοδ βΐίαπι ίη δίη^υϋδ οΐΓϋυπίδρεοΙυΓυπι βδδθ. 
ζ)ααΓθ, δί ιΐδηυαπι, Ιιιο οβΓίβ ψιαπι πιαχίπιο ορυδ θδΐ, υΐ ηοΐυΐαδ 
υβίηυο α(1 Α^εηοΐα ίΐΐα νβΐ αά Ιιαηο ΡΓΒείαΐίοηοπι Γθΐϊΐαίθηΐεδ 
αηΐθ οπιηοιη 1ΐΙ>π ιΐδΐιηι ηιήδομιο αρροηαΐ. 

Γίηοιη (ϋοοικϋ ίαοίο δροικίεηάο, δί ηυαικίο δ&ΐίδ Ιηγ^ε αά Ηιιηο 
1ίΙ)Γαίη αεοοδδίο υικίο υηάβ ρΓοάεαΙ;, εα ροδδβδδΟΓθδ Η^υδ νοίυπή- 
ηίδ, (μιαηίυιη ηιήοΐβπι ΐη πιθ θΗι, ηοη βδδθ οαπίυΐΌδ. ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΟΔΤΣΣΕ1ΑΣ\ Ά/±ΕΥΑ την Ιλίου αλωσιν έκαστος των Ελλήνων εις την ιδίαν 
απήλθε σκηνην. χα) σιά της νυκτός άοηλως εσφαγη ο Α'ίας, 
κα) ευρέθη πρωίος κείμενος. στάσις ούν γεγονε μεγάλη εν τω 
στρατω κα) πάντες ύπενοουν οολω φονευσαι τούτον τον Όουσ- 
σεα. μελλόντων οε εις αλλήλους των Ελλήνων χωρείν και εμ- 
φυλίου κρίνεσαι πολέμου πρώτος "Οδυσσεύς ελχύο-ας τα εαυ- 
τού πλοία άφωομησε της Τροίας και μετ εκείνον άπαντες 
εφεΡης. και τούτο γέγονεν αίτιον του οιαλεχθηναι (δοι\ διαλυ- 
θηναι) το (ττρατευμα των "Ελλήνων και καταλιπείν την Τροίαν 
μετά την αυτής αλωο-ιν. 

Ώς ούν Όουσσευς εις την ιδίαν ηπείγετο πατρίδα περιπλευ- 
σας εις χωράν λεγομενην Μαξώνειαν και συγχω ρου μένος των 
νέων άποβηναι διακρίνεται τούτοις πολεμώ, και λαμβάνει τον 
πλουτον αύτων άπαντα, εκεί οε την Έκάβην καταρωμ,ενην τω 
στρατω και θορύβους κινούσαν λίθων βολαίς άνέίλε και πάρα 
την θάλασσαν καλύπτει ονομά,σα,ς τον τόπον Κυνος σήμα. και 
παραγίνεται εις χωράν λεγομενην Λωτοφάγων, εκεί οε πα?κΐν 
πολεμησας ηττηθη. και φυγών καταλαμβάνει νητον λεγομενην 
Χικανίαν, την νυν) λεγομενην ^ικελίαν. η δε νήσος αύτη τοίγω- 

■ Νιι§ηχ Ιιοε αΓ^ιιιηεηΙιιιη, φίοςΐ ε εοο\ ΡπΙαΙ. ΙΧΕηδοηρδί, ο ηιι§αοίδ- 
δίηιί δεπρίοήδ Ιο. Μαΐεΐαε (1ε υΐ)δδε ηαιταΓιοηε (ΟΙιγοπο^γ. 5• Ρ• *44« 
δ(](|. 6(1. Ηοά.) ΟΓβνίίΐΙιιηι εδδε (Ιΐεαδ. ΟοδίίΐΙ ϋιηιεη ομιοά εχίτειηη. (Ιο 
Αΐείηοο, Τείε^οηο εΐε. ιοί ηοη εχίαηί, δεά ειηη ϋδ φΐιε αρικί ϋΐεΐνεηι 
ΠΙ). 6. ρ. 5• 6. εΐ ΐ5•ειί. ϋίΐεει*. 1ε§ιιηΐιΐΓ ΓεΓε εοηδρ'ίΓαηί. Αίφή Μιιίεΐα* 
δΐΐίΐ εΐίαπι ίΐΐα ε ϋίοΙ}*ε δε Ιιαιΐδίδδε ΙεδΙαΙιΐΓ ρ. 134• φ 1 • 8 Ι^ηιειι ίη Όίεΐνο 
ηοδίΓο Ι»αΐίηο ηοη ίηνεηίιιηίητ. Ιΐϋδ ίΐίΐφΐε φή οπίίοαιη ηοπηη αιιείοππη 
(ΓαΠαηί, ηοη ίηιιΐίΐίδ ΙοτίΜΜ επί Ιηεε Ιαείηίη. 

νοτ,. ί. β ΧΥ111 ΤΠΟΘΕ2Ι2. νος ούσα απο τριών αόελφων εκοατειτο αλληλοις συνερχομενον 
(δβΐ'. συνεχόμενων) ους οι της χωράς ωνόμαζον Κύκλωπας. 6 
μεν γαρ πρώτος εκαλειτο Κυκλατψ, ο $ε δεύτερος Πολύφημος, 
και ο τρίτος Άντιφάτης. ούτοι γεγονασι παΐσες Χικανου άνδρες 
ουνατο) και άγριοι κατακρατουντες της χωράς και τους εμπίπ- 
τοντας αναιρουντες. ως ούν Όουσσευς περί των (δΐο) Άντι- 
φατου ηλθεν και τους συν αύτω αιαφθειρομενους είδε, εφυγεν εις 
έτερον μέρος της νήσου κα\ περιπίπτει τω κάλου μένω Κυκλωπι. 
και συλληφθείς υπ αυτού πολλούς μεν των εταίρων απολλυει, 
αυτός οε εν τω σπηλαίω κατακλεισθεις εμηχανατο πως ωφειλε 
σωυηναι. και προσαγαγων αυτω λύτρα χρυσού τε και αργυρού 
πλήθος τον υπ εκείνου οιεφυγε θάνατον, και δια νυκτός επιβας 
τη ολκαοι περιπίπτει τω λεγομενω Πολυφημω και καταπονή- 
σεις υπ αύτου και πολλούς αποβαλων οωροις αύτον και οίνω 
πξοσενεχθεντι μετεβαλεν. ην γαρ αηθης της του οίνου γευσεως. 
απολυθείς σε λοιπόν έφυγεν αρπασας την εκείνου θυγατέρα ψ 
είχε μονογενή, ταύτα Σίσυφος ο Κωος ** εΡεθετο. οι γαρ άλλοι 
ποιητικως έγραφαν, οτι τρεις οφθαλμούς είχον οι Κύκλωπες 
σημαίνοντες τους τρεις αδελφούς αλληλοις συγκείμενους, ο δε 
Πολύφημος ενα. Όν και ετυφλωσε μετά πυρός, οτι την θυγα- 
τέρα αύτου εκκαυθεις ερωτι αφείλατο. Εκείθεν δε εις τας 
Αίολίδας νήσους ελθων προς Κίξκην και την αδελφην αύτης 
Καλυψώ τας θυγατέρας ' ' Κτλαντος υπ αυτών εδείχθη (δοι\ 
εδέχθη νβΐ εδεζίωθη), άί τας νήσους κρατουσαι ιερειαι ηλίου 
και σελήνης ύπηρχον. η ούν Κίρκη ιέρεια ούσα ηλίου και 
μυστικας ηπιστατο πραζεις και τους ορω μένους υπ αυτής 
ανουσον (Γ. ανουσιον) εις φαντασϊαν μετέβαλε κα) παρα- 
μενειν αύτη λυσσώντας εξωτικως παξεσκευαζεν. η δε Καλυ- 
ψώ έχουσα πλήθος ανθρώπων τούτους εν οπλοις εγυμναζεν ως 

13 ΟοΐΏΐηεηΐίοίυδ δοπρίοι-, ςιιειτι υΐ ίΐϋοδ β)πδ ίαηηδβ πιυΐίοδ ρΓ36ΐβΓ 
Μπίείαπι ηεηιο ηονίΐ. Υίά. νοδ^ίηπι εΙ ϊ&βποπιπι. ΤΠΟΘΕ2Ι2. χίχ 

χα) φοράν αύτην ην τη άσελφη ς . η σε Κίρκη τον "Οδυσσέα ύπο- 
δεξαμένη είίεράπευεν ελπίσι του κρατείν αυτόν εν γμ νήσω χα) 
συν αυτή βασιλεύειν. ούτος σε γνωρίσας τινάς των εκ της Ελ- 
ληνικής στρατείας έπυννά,νετο παρ αυτών τίνος χάριν εν εκείνη 
σιαγουσι τη νήσω. οι σε ειπον οτι ύπο των κυμάτων εκριφεντες 
προσεπελασαν τη νήσω και πομα μαγικον πάρα της Κιοκης 
λαβοντες ερωτι κεκρατηνται αυτήν και της Ιδίας επελά&οντο 
πατρίδος, οπεξ Όδυσσευς μαθών τοις ιδίοις εκελευσε μηδενός 
ά•ψασθαι των άπο της Κίρκης αυτοις φερομένων βρωμά,των η 
ποματων. η σε Κίρκη ύαυμάσασα πως εύρεν αυτόν ειδοτα τάς 
αυτής μαγγανείας ύπηλθε τον άνδρα δωροις πολλοίς και ητησεν 
αυτόν μείναι παρ αύτη την ωραν του χειμωνος ομοσασα αύτω 
εν τω ιερω ως ούτε αύτον ούτε τίνα των συν αυτω βλά*1/ει. ούτω 
τοίνυν "Οδυσσεύς διατρί-ψας μετ αύτης και μιγε)ς αύτη εγκυ- 
μονα καταλείψας αύτην αποπλέει της νήσου. ΈκεΊίύεν Α 
άνηχβη εις ετεραν νησον ης εκρά,τει Καλυ-ψω της Κίρκης αδελ- 
φή, μεν ης πάλιν χρονίσας παξαγεγονεν εις την λίμνην την κα- 
λουμενην Νεοποντον (δΟΓ. Νεκυοπομπον θ Μαΐοΐα), εν η δια 
φασμάτων εγνω τα μέλλοντα συμβαίνειν αύτω. εκείθεν εις 
τας ϋειρηνικας εκπίπτεται πέτρας, και την καλουμενην Χάρυ- 
βοιν και Σκυλλαν, ήτις εν στενωπω τοπω κείμενη υποδέχεται 
τα του ωκεανού ρεύματα και τους παρεμπεσοντας βυθίζει, εκεί 
σε παντας τους εταίρους μετά των πλοίων άποβαλων αύτος 
περικαυισας σανίδι εν τοις ρεύμασι της θαλάσσης εφερετο. 
Ύουτον εωρακοτες τίνες Φοίνικες πλέοντες εν τοις ύδασι φερομενον 
άναλαβοντες ηγαγον εν Κρήτη προς Ιδομενέα γυμνον. ον εωρα- 
κως Ιδομενεύς ύπεδετατο και κρατησας την ωραν του χειμώνας 
εζεπεμ,-ψεν αύτον προς ' Αλκίνοου εις Φαιακίαν την νυν) λεγο- 
μενην Κερκυραν δεδωκως ούτω ναυς δύο και άνδρας επίλεκτους 

ΕαίθΙ ιη ηιοιη1οδΐ8 Ιιΐβΐ'ε, ΰιάψορον 8ΐνε ίχΒραν εηηι Γιπ88ε 8ογοπ. ΥκΙε 
Μαΐοΐίΐιη. χχ ΤΓΊΟΘΕ2Ι2. 

πεντήκοντα, παραλαβών ούν τούτον Άλκίνους ο βασιλεύς και 
θεραπευσας αυτόν πέμπει προτερον κατάσκοπους ε\ς Ίθάκην εν 
ο~χηματι πραγματείας οφείλοντας τα περί τον οίκον αυτού και 
τψ γυναίκα μαθείν. οι ϋ γνοντες τα περί τούτων επανηλθον 
πξος Όόυσσεα εις Φαιακίαν κα) απάγγειλαν αυτω πάντα. 
Συμπαραλαβων ουν "Οδυσσεύς (£. ίηδβΓβηάιιπι ναυν παρ) 
Αλκινου μετά πλειόνων στρατιωτών καταλαμβάνει την Ίθά- 
κην. κα) τοις μνηστήρα- ιν επελθων εν τω ιίίω οίκω εύωχουμενοις 
απαντάς άνείλε, κα) κανάρας τον οίκον εκ των επιβουλευμά- 
των αυτω όολον (βίο) ανακτάται κα) τψ βασιλείαν κα) τψ 
γυναίκα. Κα) βιωσας χρόνους πολλούς ύπο του ί^ίου παι^ος 
Ύηλεγονου του άπο της Κίρκης αυτω γενομένου καταλύει τον 
βιον. τον γαρ άπο του υιού θάνατον εκ τίνων μαντευμά/των ελ- 
πίζων, τον Ύηλεμαχον εφυλάττετο κα) συνείναι αυτω παρητείτο. 
οτε ούν ο Ύηλεγονος την Ίΰάκην κατέλαβε κα) εαυτόν τω πατρι 
κατεμηνυε μη προσοεχομενων αυτόν των φυλάκων κάντευθεν 
Κξαυγης γενομένης ως 'ετι νυκτός ούσης, νομίσας "Οδυσσεύς τον 
Ύηλεμαχον είναι, άνίσταται μετά ξίφους, κα) συμπεσων Ύη- 
λεγονω πλήττεται υπ αυτού τω κεντρω της τρυγονος. κα) τούτω 
τω τξοπω Όόυσσευς αναιρείται, μαθών ούν Ύηλεγονος οτι τον 
πάτερα άνείλε πενθησας αυτόν πικοως άνεχωρησε της Ιθάκης. δβηιιίίυΓ ίη οοοϊ. ΡαΙαΙ. αϋικί, βΐ ίιΐδίπιη ηυίάθπι αΓ#ιιιτιβηΙιιηι 
0(3^8δθίΒ, ηυο(1 οχΗίΙίίΐαΐΏ εΐίαιη α ΟΙαΛίο βπΙθ Οάγδδθαπι, υυπι 
αά νθΐΊ>υηι ίταηδοπρίιιπι δίΐ ο ΤζβΙζδο Οοιηπι. &ά Σ,γοορ\\τ. 8 1 8., 
Ηίο ΓορεΙθΓθ ηοΐαί. "ΛΧΤ ΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΑ μ,οί εννεπε, ΜουσΆ, πολύτροπον, Ός μα,λα πολλά, 

1. πολλά] πάντων Η. 1 . Εί7Γ6 [/.οι άνδρα Μούσα τον πλα- 
νηθεντα μετά το πορθησαι την ΎροΙαν 
και εκ της τοιαύτης πλάνης ϊδό'ντα αστεα 
πολλά, και νουν 'εγρντα εκ τον ομίλησα ι 
αλλοδαποΐς ανθρωποις. α γαρ εϊγον εκ- 
είνοι πολιτευόμενοι ταυθ" ούτος τη πείρα 
μαθών, νουν γνωναι, λέγεται, νουν γαρ 
ενταύθα την πεΐραν νοητεον. εγνω ουν 
νουν, άντι του εμ.πορικην γνώσιν ειχεν. 
Ε. Άνδρα μοι εννεπε Μούσα] Γελοίοι 
οι το, άνδρα μοι, άνδρεΐον άκοΰοντες. 
εσται γαρ, άνδρεΐον και πολύτροπον εν- 
νεπε. τα γαρ επίθετα προς τα, κύρια 
προσηγορικά τάττεται ". το ουν άνδρα 
κυρίως παρ αυτφ τίθεται, τον άντιθεμε- 
νον (*(;γ. άντιτιθεμενον Ηίΰ €ΐ ίη 8α. 
ΒΟηοΙ.) τ?5 γυναικι, ωσπερ ο αρρην, ως 
ποτέ 'εφη, άνηρ η γυνη' ΕΪ τ επ) τνμβω 
Ανερος εστηκει τεθνειωτος ° ηε γυναικός 
(II. ρ. 434-)» κα), Άνηρ άπ Λ αιώνος 
ίχ€Το ς νέος (II. ω' . >]2$.), κα), 'Ός γε 
μετ άνδρων'ίζει αριθμώ (Οά. λ'. 449•)> κα) τον (δΟΐ\ το,) ' Ανδρα γέροντα (Οά. 
σ '• 53•)? ®σε) *Φ Ύ 1 ^ΡΡ^να γέροντα" κα), 
'Ρεΐα λαθών φύλακας ανδρών δμωας τε 
γυναίκας (II. /. 477•) ' καί συγκριτι- 
κώς οις προς τάς γυναίκας" αυτός γαρ 
εφη, Ου γάρ πω τοιον εϊδον ^ βροτον 
οφθαλμοΐσιν Οίτ' άνδρα ούτε γυναίκα 
(θα. ζ'. ΐ6θ). κα) άνδρότης δε η τον 
ανδρός δύναμις η π&ιουσα 'Ανδρότητα και 
ηβην (II. χ. $6$.). επ' άλλων γαρ των 
μη σωζόντων εξιν φησ), Κτενεει δε με 
γυμνον εοντα Αίίτα,'ί ώστε γυναίκα (II. 
χ. Ι24•) 5 ουχ ως άνδρα κα) άρρενα, 
ωσπερ εν άλλοις, Άχαίδες οϋτ' ' 'Αγαιοί 
(II. β' . 235•)• καί > Μ'0 σ> άπογυμνω- 
θεντα κα) άνψορα θείη (Οά. κ . 301.), 
μη σε θηλύνη. Ο. 'Ανηρ σημαίνει ΤίΤ- 
ταρα, τον φύσει, ήτοι τον άντιθεμενον 
γυναικι, ως ποτέ εφη, 'Ανηρ ει ον γυνή β 
(II. ω'. 7°7• ')> κ °"> Μη σ άπογυμνω- 
θεντα κακόν και άνηνορα θείη. ον γαρ 
ευρίσκεται δύο επίθετα άνευ κνρ'ιον η ■ Ηοε νπΐΐ. δι α,νϊζχ ηίε βδδβΐ ίηδίΗΓ ερίΐηείί, ηΙϊικ! ιΙεδκΙεπίΓείΛΐΓ δυοδίίΐηΐίνυπι. 
Οί. δείιοΐ. κς. Οπη^ Ιιίο δεφίπυΙυΓ ρβδδίηιε ςηοηά δεηδϋΐη ρεπηίδΐίΐ $υηΙ : ηιείίυδ Ιιβ- 
ηεΐ δΐΐιοΐ. 5 ς. ΒΙΓΓΤΜ. 

** ΙΠε δΐΗΐΐιη ηιοηεοο, πιε οο αβαη Ιιοπιγπ δεηοΐΐοπιπι επίίειπη, ςηί ηειηίηί ρΓίΕ- 
πρί <3εΙ)εί, ίη νβΓΐ)Ίδ Ηοηαεπ ;ι1ηηιπιΐφΐε νείεπιηι πυείοπιπι οιιιηβδ νβΐ ηιϊηη^δδίιη,ΐδ 
ίΐηειπηίοηεδ ηη'ΐκίαδα,υε, ηίδί η η λ δπηΐ ηιηηίίεδίκ ορεπιπιηι ΜείίίοΙιιηεηΜίιηι ρεε- 
ΟΗίΗ, ιηίηοΐΒχ ΓοΠηηηβιν, ίάφιρ, ηΐ ΐοπιροΓί εο8Γ(»)α6 ρηΓοηπι, ηβ πιοηΐΐο ςι:ΐ(1οηι, 
Β1•ΐ πΙ)ϊ οΐίΐβ ή$ιιιη ίιιοπί, ΙροΓογο; ηηΊ ΓηοίΠ ηοιτοίϊο ΗοηιβΓΐ οοΓίε, (|θβιη ηά ιηα- 
ηπδ 1ι;ιΙ)ο1)ίί, νοι-Μΐδ ϊρ^ο.Ν ονοΙνοΓΟ Οΐ ροίοδϋ ΟΙ άβΟβί. ΒΙΠΤΜ. 

■ ΙΌΗιουΛ Ιήιιο οίΰοίΐυΓ Ιεείίο ω^ο ψο 60 φΐοά ηηιιο ϊΐή Ιο^ϊΙπγ, ςυο(1ςπε (ϋίΕουΙ- 
Ι&Ιβ ηοιι οίκου, τ Αν«Λ, άτ' αΐ&νο; ήοι ωλιο (ν. Ηβ]ΓΒ•) Νηπι Ηοηιεπιηι ίΌτηΐΗΐη αϊχίτο 
ίη οκίειπ Ιβηαροπβ Γηΐίοηβ ιΐδΐίΓρηΓο ροίπί^^ο, ς•κι κΙΐΜ °'<χιτα>, \)ΆΐΛ\ί οοηίεη•ιιίί 
θα. ν . 4 1 5 ♦ οηιη Ο'. Ζ94. βιι«ικ]ΐΐΗΐτι πδΐίίΐΐϊιΐδ ΜΟβ εο ιβηβα ^χιτια : ηπικτ α'. 242. 
βχ ;ιη1ϊί)ηίδ ργ1ϊΙΪ8 οΐ βχ ρο^Ιγο δοΙιοΙΪΗδΙε, ο'χιτ' άί^το; τερουειιώπη, υΐ II. λ'. 288. 

ο'ίχΐτ ίν^ο ωζ,ντοί. ΒΙΐΤΤΜ. 

* ]Μοιηοι•;ν1)ϊ1ΐδ η-ηρε ςιιοςυβ Ιεείίο, ρνο θλ ςυ.Έ ηπαε ΐΙ)ί οΐϊΐίηεί, οϋ1ί«ει•«ιΙο (%λπι- 

ΠϊΟ, τοιούτον 'ίδον. ΒϋΤ'ί'Μ. 

* ΓοΓπιρία Ιι,τγ ΒυηΙ εχ ίΐϋβ ά^ο « γψ>%. (μι® ίη 8ο1ιη1. ρτ 4 •εε. ρητηιίηπηίιΐΓ Ιοεο 
II. />. 434• οη ηίΡΟ Ά\ϊρο; — *ϊ γυιαηίΐ. ΜΟΖ νοιίκΐ, οΐι γαο ιΰοίσχιταί — τοοο•τγ<-ξΐχ.οΖ, 
Γρι® ίη δείιοΐίο νπΐ^ιΐο τεείε δπΙιμείπηίπΓ εχρίϊείΐίίοηΐ, νίν τον φύσα, ίη δοηοίίο ίδΓο 
Β. β. ηοη ηηΐιεηΐ ηπο τεΓεΓηπίπι•. βαητε ηιείίιΐδ 1θΓΪ^>οηι δι ε^ιυ. Ιοεο δοΐυιη 
-εΐιοΐιαηι νηΙμ-Ηίπιη ροβιιίβδείη, εχ ηΐίει-ΰ ΗΐιΙεηι, α! ηΐΐιίΐ ΒΟϋϊοβΙ ρεπιοί, ρΓ6τε1αΓ3ΐη 
ίηηίιιηιηιθ(1ο ςη«» ίη ήηβ ΙβρίίΛΐΓ είνηιοΐο^ίηηι. ΒΙΠΤΜ. 

Β 2 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 2. ΜΒ. Ι. 

ΐτλΑγχρίΙ) επε) Ύξοιης Ιερόν πτολιεθρον επζρνε' 

2. πλάγχθη] πλάχθη V. 

προσηγορικού, ΰηλοϊ δε και τον άνΰρε7ον, ου αα Δ/α δολίον κα* παλίμβολον το ήσος 

ώς το, Άνδρος άκΰντ/ιταντος (II. δ'.49^•)' άλλ" άπλως τε Άγαμέμνονι συνοντα και 

η κα* τον άνΰρος ηλικίαν έχοντα, ως το, τοΐς άλλοις άπασι, και εις το στρατο- 

"Οπου νυν γε μετ άντρων Τζη άριθμω' και πεΰον ει τι αγαθόν είχε συμβουλεύοντα, 

τον γημαντα, ως το, "Ανδρα ω εΖοσάν με και ουκ άποκρινόμενον & (άποκρυπτομενον 

πατήρ και πότνια μητηρ (Π. τ' . 291.)* βΓη • Μ&ί.). τοσοϋτον απείχε τοιούτον 

κα) τον φύσει, ως το, "Ανδρες κίκλησκον τρόπον άποΐέχεσθαι ο \\χιλλευς ως εχθρον 

καλλίφωνοι τε γυναίκες (II. η . 139•)• ηγέΐσθαι ομοίως τω θανάτω εκείνον Ός χ* 

Άνηρ δέ γέγονε πάρα, το άνύειν ΰυνασθαι, έτερον μεν κεύθει εν) φρεσίν, άλλο δε 

γυνή πάρα, το γενναν, αρσην πάρα, το εΊπη (II. /. 3 Ι 3•)• Αύσις. Αεγων 

άρόσαι. Ε. Ο. "Ανδρα, νυν τον φύσει. (Λυών 6ΠΊ. Μίΐί.) οΰν Ι Αντισθένης 

ου γαρ ευρίσκεται κ. τ. λ. υδφΐβ αίΐ φησ), Ύί ουν ; αρά γε πονηρός 6 Όδικτ- 

καλλίζωνοί τε γυναίκες, νπΐ^. Άπο- σευς οτι πολύτροπος εκλήθη; και μη 

ρία. Πολυτροπον] Ουκ επαινεΤν φησιν δ;ο'τ< σοφός ούτως αυτόν προσειρηκε \ μη- 

Άντισθένηςϊ'Όμηρον τον ' Οδυσσέα μαλ- ποτέ ουν ο τρόπος το μεν τι σημαίνει, το 

λον η φεγειν, λέγοντα αυτόν πολύτροπον. ήθος, το δε τι σημαίνει, λογού χρησιν\ 

ουκ ουν τον Αχιλλέα και τον Α'ίαντα πο- ευτροπος γαρ ο το ήθος έχων εις το ευ τε- 

λυτρόπους πεποιηκέναι αλλ 1 απλούς κα) τραμμένον' τροττου δε λογού αίτιοι (δΟΓ. 

γεννάδας' ουδέ τον Νέστορα τον σοφον α'ίτιαι) αϊ πλάσεις, κεχρηται τφ τρόπω 

* Αηύ8ϋιβΠ68 ίηΙβΓ ιώπΙΙη ςιΐ36 Ηοπιεπιηι δρεοί&ηΐία βοήρδίΐ, αΓκριοί βΙϊίΧΓη Ιίυείΐοδ 
δοΐϊ (Μγ9362Β εΐ υΐ)'83ΐ αίςαε ε3αδ ίη^εηίο εχρΓιοίΐηάΌ άεδίίηανεπιΐ. νί(1. ΰίθ£. νϊ. 
15 — 17• Εχ Ιιίδ ί^ίΐηΓ εχοεΓρία δαιιΐ ε& ^ηοε Ιε^ηηΙιΐΓ Άά Ιι. Ι. εε &ά ΐ. 2ΐι. ή. 257• 
ι'. 525• ΒΙΠΤΜ. 

ϊ 5εηοεη(1ϋΠ) ρπίο ον% υτοκ^ινόμινον. ΒΙΙ'ΓΤΜ. 

11 Αΐΐίηδ ίηδίοΐοΐ νυΐηαδ. 5εποεη(1υιη νί(1εΙυΓ : τζότοι ό\, λόγου α,Ι ποια.) ντλάσια. 
ΒυΤΤΜ. 

Ο,ηεε δεηαυηίυΓ ίηιΐε α χίχρνται υδφΐε α(1 του λόγου το μονότζοτον, \χΙ δείΌ ιικϋοε 
Ρογκοπο •άά τ'. 52ΐ• εο^ηονΓ, Ιε^παΙυΓ εΐίηηι ίηΙβΓ δείιοΐίιι «ά Ιΐίίκίειη εμιρ β εοά. 
1,61(1. δρεείιηίηίδ Ιοεο Ϋίΐΐεΐίεηηπυδ ε(1ΐ(1ίΐ &(1 επΙεεΓη δυΗπαω η<1 Αιηηιοηίυπι άώ'\- 
ΐΏΆάνν. ρ. 24.3- Ροδίΐίΐ ίΐηίειη ίΒί δΐιηΐ ίηδΙιΐΓ δοΐιοΐϋ ^υδι^ βΐ ϊηΐε^π φΐθ(1 νίΐΐοΐς. Γβ- 
Ι&Ιιπη ρηϋίώίίΐ »(1 II. /. 308. (νολυμήχαν'Όϊ.), δθ(1 ΡοΓδοηαδ νεπιΐδ άΛ νεΓδ. 49 6 • 
(500.) ναοΆΤζωνωο-' ίίνΊζωνοι. βυί δΐιτιυΐ τείειΊ ΐ(1εΓα δοΗοΗπιπ εχΙίΐΓβ εΙΪΛΓη ίη οοά. 
Η?ιγ1. α(1 6(1. α'. ι. ηοπ Ιαωεη ά'ιάί δοΐίΐηε 1ΐ3βε ΙΜ Ιε^αΙαΓ ηη ΙοΙαίΏ ϊΠυά ςυοά 
ε εο(1. ^2. Ιπε είΐϊΐυηι εκί; δοίιοΐϊπηι. Αιη1)ϊ^ί ηυίεηι Ηοε ηυοςαε ροίεδί, ΡοΓρΗγ- 
ηπδηε, (|ϋί δείιοΐϋ 1εί(1εαδίδ ^πείοι- Ι&ικΙίΐΙιΐΓ, .ιά ηοδίΓυπι Ιοευιη ΐ|1& εΐϊ&ηι άβ 
ΑηΙίδϋΙιεαε ρΐδειπΊδεπΙ, ΐάεΐΏςυε εείεπι ε^αδίίειη ίΐΐϋδ Ιοεΐδ εχεεΓρδεπΙ; πη ροΐΐιΐδ 
νοχ Κίχρηται ηονυιτι Ιιίε ςυοςυε δείιοϋαιη οΐ'άΐ&Ιιιι•, ίάςαε δοΐαηι εΐ ΙοΙυηι δϊΐ Ρογ- 
ρΙιγι•ϋ; επί ϋΐη εεΠε (1ε Ργί\\ίΐξθΐΆ άεΐιειηηδ ιιηί. δε(ϊ ορεΓ3ε ρΓεΙΐαπι νίίΙεΙαΓ 
δείιοΐϊαηι η(1 II. ι. ίρδπιτι, ρΓοαϋ (ΙείΓιΙ ί11υ(1 ν^ΐοΐί., Ιιίε τερεΙεΓε. 

Ποξφυοίου. Κίχςη*** τφ τοόνω [τρωττω επί. ΡοΓδ.) κοά \*ι φα*η$ **> ιπι μιλων Ιξκλ- 
λα,γϊίς, κα) ως [Ιη (£. βί Η&Λ. (ΙεεδΙ «ί : ΡθΓΗ. κεΓνηΙΟ ω; (Ιείεΐ *α/.] ίβ•ί της άγονος, 
'λτι $αμα, τύπωσα %ίίΐ μιχιηοία γήξΐ» άοάήν [Αϋ Ιιυηε Ιοοιππ Ρον8οηη$ ΊΐΆ : " νί(3εη- 
" Ιυτ (1ιΐ3ε Ιεείίοηεδ ίη ηηιιπι εοηΓα^εε: μιΧι*ο*ία γηουν, εΐ μιλιγϊζυν [ιτηναο μίλιγη- 
" ζυν~\ αοΓοήν. ΑΙ νεΓΟ ΐίΐεηι δείιοϋοη εχδίπΐ ίη Ηατί. άΛ ρπιηιπη 0(1γδδε3Β νεί'δυηι, 
'* εί ηπΐΐ.πη νΗπεΙαΙεηι [ίη νεΓδυ Ηοηιεπεο, ρηΐίΐ] ρΓ3εΙ>εΙ ηίδί τύπωσα," Ιΐίΐηηε 
ίεδίε ΡοΓδοηο εο(1. ΗηγΙ. δίοηΐ- ηοδίεΓ <2• ΙεεΙίοηεηι άζϊ τεεερί&πι νολυηχίχ φωνήν. 
βηδε ηυΙεηΊ δεΓίπαηΙηΓ Ιείίΐεηδίδ δείιοΐϋ νεΓΟίΐ ΡοΓδοηαδ εαηι ΗηγΙ. ηοη &αιρ1ίυδ εοη- 
Ιαΐίί.] (0(1. τ'. 521•)• ί'ι δε οΐ σοφό) Ιανοί ί'κτι ΙιαλίγισΒαι κα) ιτίστανται το αυτό νόημα Ι,ΙΒ. ι. ΟΔΤ52ΕΙΑ2 Α. 3• 

πολλών ^ ανθρώπων 'ίΰεν ίία-τεα,, κ.&ι νοον εγνω' 

3• /"/δε ϊάστεα. 3 και επ) φωνής κοά επ) μελών εξαλλαγής 
και επ) της άηΰονος, Η τε θαματροπωσα 
χεει πολυηχεα φωνην (Οά. τ. 5 2 Ι.), 
ει δε οί σοφό) δεινοί είσι δ<αλεγεσ-0α<, 
κα< εξίστανται (Ι. εξίστανται καϊ) το 
αύτο νόημα κατά, πολλούς λέγειν τροπονς' 
επισταμένοι δε πολλούς τρόπους λόγων 
περί αύτου (Γ. περί του αύτου), πολύτρο- 
ποι αν εϊεν. οι δε σοφό) και αγαθοί είσι. 
δ<ά τουτό φησι τον Όΰυσσεα Όμηρος 
σοφον οντά πολυτροπον είναι Ότι ΰη το7ς 
άνθρωποις ηπίστατο πολλοίς τροποις συν- 
είναι. ούτω κα) ΤΙυθαγόρας λέγεται 
προς παΤΰας άζιωθε)ς ποιησασθαι λόγους 
ΰιαθεϊναι προς αυτούς λογούς παιδικούς, 
και προς γυναίκας γυναιζιν αρμοδίους, και 
προς άρχοντας αρχοντικούς, και προς έφη- 
βους εφηβικούς. τον γάρ εκάστης (\. 
εκάστοις) προσφορον τρόπον της σοφίας 
εςευρίσκειν σοφίας εστίν' άμαθίας δε εί- 
ναι το προς τους ανόμοιους εντυγχάνοντα 
του λόγου τα μονότροπον. εχ€ΐν 1 δε 
τούτον κα) την ϊατρικην εν τγ της τέχνης κατορθώσει, ησκηκυίας της θεραπείας το 
πολυτροπον δ/α την των θεραπευομενων 
ποικιλίας συστασιν. τρόπος μεν οίν το 
παλίμβολον, το του 'ηθους πολυμετάβο- 
λον. λόγου δέ πολυτροπία και χρησις 
ποικίλου λόγου εις ποικίλας άκοας μονο- 
τροπ'ια γίνεται, εν γάρ τω εκάστω οί- 
κειον. διο και το άρμόδιον εκάστω την 
ποικιλίαν του λόγου εις εν συναγείρει τον 
εκάστου προσφορον. το δ' αυ μονειδες 
άνάρμοστον τον προς άκοάς διάφορους 
πολυτροπον ποιεί τον υπο πολλών άτ.οβλη- 
τον ως αυτόϊς άποβλητον λογον. \-ϊ. 
ΤΙολύτροπον~\ ΤΙολλων τρόπων εμπειρον η 
επ) πολλά τ ρέποντα την διάνοιαν. Ραΐ. 
2. Ίερον πτολιεθρον~\ Διά το κτισθηναι 
(τετειχίσθαι Υΐΐΐ^.) ίπο θέων. η διά 
την προς Δία ευσεβειαν. Ε. νΐΐΐ^. η 
παν το τίνος περιεκτικον κα\ φυλακτικον 
Ιερού των θέων. Ε. Επερσε] Διατι 
"Ομηρος ου τον Αχιλλέα ονομάζει αλλά 
τον Όδυσσεα πτολίπορθον, και ταύτα 
πόλεις απείρους του Άχιλλεως πορβησαν- χατα πολλού; τρόπου; λίγιιν, ιπιστάμινοι Τι πολλού; τρόπου; λόγων πιρι του αυτού πολλοί 
τρόποι αν ι7ιν, ιί δί σοφοί και αγαθοί ι<η>. [Η.ιπο ρβποιίπιη (ΙοΙοποΓοηι Ιήο 1ια1)05 ηαπηι 
β3ΐ ίη οο(1. (,). ηίδί φΐοά του αυτού Ιιΐο ΙοίτΐΙιΐΓ ηΐ ηοδ ΪΙΚο οοιτοχίηιηδ. Ογ(1ο ιιηίβηι 

νβΓΐ)0Γ11ΐη χα) Ιπίστανται 1ΐίθ ΟδΙ ΙΐΙ ΪΙΓίΟ : 61 ρθΙθδΙ ΓοΓίΗδδΟ ίΐρΟοΌδίδ ίηοΐρβΓΟ Β ρίΙΓίί- 

αιΐιι χα) βΗαψη δίρ:ηίηο;\ηΙο. ΤπιηδίΙ πηίοιη Ιιγρο ιιροοΌδίδ κΐπίπη ίη «οφίοηΓίδ ρΓϋ- 
ροδϊΐϊοη'ίδ ρΓοΙίΐδΐη ροΓ ριη-ΐίαρίηιη Ιπιστάμινοι ο'ί : οοΙργη Κ'ΐτο ηρικί ηοδίπηη ΜφΓα.] 
£<α τούτο φησι τον Ό^υσσία "Ομηρο; σοφον Όντα πολυτροπον ιΊναι, οτι οη τοι; άνθρωποι; ηπί- 
στατο πολλοΐ; τρόποι; συνιίναι. ούτω χαι Πυθαγόρα; λίγιται προ; παϊόα; α\ιωιιι; ποιησα- 
σθαι λόγου; οιαθιϊναι προ; αυτού; λόγου; παιοΊχου; χα) προ; γυναιχα; γυναιζιν αρμοόιου; χα* 
προ; του; άγοντα; άρχοντιχου; χα) προ; ιφήβου; ιφηβιχού;. τον γαξ ιχαστοι; πξοσφοξον τξο- 
πον τη; σοφία; \\ίυοισχαν [0031888 Ιικ" νκίο* νΐΜΐ);ι ηοδίπ δοΐιοΐϋ, σοφία; \στ)ν, ηυηΡ Ια- 
ιιημι 806836 ηοη ροδδπηΐ : ηηιη ((ΐιοιΐ ;ψη<1 Υ;ιΐΓΐ;οη;ιπηιη ροβΐ τοόπον ίηοίδίπη 6δί, ιιΐ 
\στΊ \ι\\Α\\αΛ\\\ν η(1 τη; σοφία;, 5(1 ιηΐΙΓι (ρι'κίοιη ηοη Β&ΰβίλάΙ ; ηηιιιηνΐδ ΐιίοιη Ικγπμιπ 
Ίη Γ6ρβϋ(0 ί11θ σοφία;, ρΓΟ (]110 ρΓΪΟΓΪ Ιοοο 8θΙ του λόγου ορΟΓίΐηΙ ίΐηΐ ΙΐίΙΐΠ.] αμαθιας 
■ όι ι/να/ το προ; του; ανόμοιου; ιντνγχανοντα του λογού το μονοτζοπον. 

Βίε Ιπχηΐο ββπηοηβ ίη ΪΛΛά, ΚβπηίηβΙαΓ δοΐιοΐίηιη, ηΐ ίη ηοβίτη ρβΗοάη»• Οη« 
ηηίοιη ίη ηοβΙΐΌ δθ(ριηηΙηΐ' (ηηι ΜΟβ&ΒΕΐίο ΐ'ηιη ρπποίΐίΐ. ('οίκνιοηί, ηΐ Εκεΐΐβ :ιρρ;ι- 
ΓΟηΙ ίΐίοπηη ικ1 Π'ηκίοηι ΒΟηοΗοΠΙΒΙ ΠΜηρί1;ι(οΓ0ΐη β ΒβηοΙίΟ :κ1 Οά. • « Ι. Βηπιρβΐβββ 

<10?Ε δί!)ί νί(1ι>ι•οιι(πΓ ;κ1 ίΐΐιπη ΙΓι.κΙί.^ νοίΜΐιη ι•\ρΗι•;ιιΐ(1πιη Ι'-.κοιο. 5βά ηΟΟΜ) ίηι'ρϊπ* 
Γ[ηί Βυ08Ϊ3(6Γ6 ρο(οπ\ί ίη ;ι11;ι(ο ΟάγΛβΛ Ψ9ΒΜ γ. (21. ιηηΐΐ.ι ι'Γκιιη β ρΐ'ο\Ίηπ> ()1188] 
ΒΟΠίηοΙβηϋΐδ ,ιΐΐονίΐ (Ιοικό ι % χ}ΚΤΓθθ(ηδ (;ηκΚ-ιη 1'ιηοιη οχ^ιΐίίΗΜκΙί ϊΐ'ηίοηι >ίιη > Γ;ιΐίοηο 
Γοιίί. ΒΙΠΤΜ. 
» Ηοο ίχ%η ΙίοβηΙβτ ρηοοο(ΙοηΐίΙ)η$ ηΩΐίοινιη, δί ηηοβκηΐ (ριοηηκίο δπριοηΐί» οοη- 
ί δΐίΐηοιτιη. ΒϋΤΤΜ. 

Β 2 ΟΔΤ55ΕΙΑ2 Α. 4 — «ο. ΕΙΒ. Ι. πολλά <ί' 'ογ εν ποντω πάΆεν αλγεα ον κατά Ουρον, 
αονυμενος ψ τε "ψυχην και νοο-τον εταιρων' 
ΛλΛ ουσ ω$" εταξους εοουτατο ιεμενος πεο, 
αυτών γαξ σ-φετεξ^τιν αταο-ΰαλιν,ο-ιν 'όλοντο, 
νηπιοι, οι κατά βους ύπεοίονος Ίίελίοιο 
ηο-νιον' αυταρ ο τοκτιν αφειλετο νοο~τιμον ήμ,αρ. 
των άμοθεν γε, θέα, ύυγατερ Αιος, είπε χα) ημΙν. 

4• Ρον. 5• ϊψ• 6. ερρυσατο] ερΰσατο Η. ίβ. ϊιέμενός. 
ΙΟ. Διός ΟΐΏΐΙΐίί; 16X1118. του Διός ίηΙβΓ Πηβαδ 8ΐφ6Γ θύγατερ Η. ΙΟ 9• ο] β Ψ\ 

ΐβ. ίείπέ. τος ; και λεγομεν, επε\ 6 Άχιλλενς πο- των εταίρων, οίον αντος άπολέσθαι. Β. 

λιορια τίνα, επεσχεν, ο δε ' * Οδυσσεύς δια Άντιποιουμενος, άντικαταλλασ σο μένος 

της οικείας φρονησεως την περίφημον και περιποιούμενος. Ρβ.1. 8. Ο* κατά. 

Ύροιαν επορθησε, δι ην οι Έλληνες πολ- βους] Μυθικως μεν λέγει οτι οι του 

λης κακοπαθείας μετέσγ^ηκαν * κατά- * Οδυσσέως εταίροι τας βους τον ηλίου 

σγ/ϊν αυτήν θελοντες, δια τούτο ου τον 'εφαγον και δια τούτο ουκ εδννηθησαν 

Αχιλλέα άλλα τον Οδυσσέα ονομάζει υποστρεφαι εις τάς οικίας αυτών, άλλη- 

πτολίπ ορθόν. Ε. 3• Νοον έ^νω] Νο£ς γορικως δε βους ηλίου τας ημέρας νοεϊ, 

τριγβς λέγεται, θεωρητικός, φυσικός, ας οϊ του 'Οδυσσέως φίλοι κακώς διεβί- 

πραγματικός, θεωρητικός, ως όταν ο φι- βασαν, ύστερον δε (δΟΓ. δν;) θελησαντες 

λοσοφος την των όντων γνώσιν πε ρίσκο- υποστρεφαι προς τα,ς οικίας αυτών. Ε. 

πτ\' φυσικός, ως Όλοι οι άνθρωποι επίσης ^Έμνησθη τοι/των ε'πεί εκ προαιρέσεως 

νουν εγομεν' πρακτικός, ως Όταν τις Ιδων άδικησαντες άπωλοντο. ΥχΑζ. 'Ύπερ- 

πολλας πόλεις και %ωρας κακείνων γενο- ίονος\ Έπιθετικως του ηλίου, άπο του 

μένος έμπειρος ες εκείνων γνώσιν συνάξη. υπέρ ημάς ίέναι. Ησίοδος δε (Θ. 374•) 

εκ γαρ της εμπειρίας η γνωσις συνάγε- 'Ύπερίονος αυτόν εγενεαλογησεν . Υυΐ^. α 

ται. Ε. 4• ® ν κατά θυμόν~\ 'Ένταυ- ΙΟ. 'Αμόθεν] Τϊαρα τοις Δωριευσιν 

θα στικτεον εις το, ον κατά, θυμον άρνύ- εστίν Όνομα αμος Ισοδυναμούν τω τις. 

μένος ι . το εφ εαυτω περιποιων και και απο τούτου γίνεται το αμ-οθεν. οη- 

σωζων εαυτόν και τους εταίρους, η αν- λοί δε το από τίνος μέρους τούτων, άπο 

τικαταλλασσομενος την εαυτού φνχην δε του άμοθεν γίνεται και το ούΰαμόθεν. 

και την εις τον οίκον τιμωρίαν υπέρ των άπο δέ τοί! αμως επιρρήματος γίνεται το 

εταιρων' οίον αυτός άπολεσθαι θελων Ίνα άμωσγεπως και το ούΰαμως. Ε. Των 

σωση τους εταίρους. Ζιαληπτέον δε επ) άμοθεν γε~\ Των περί τον Όΰυσσέα, οπό- 

το νοστον. Ο. \ υΐ^. ^• Άρνύμ.ενος] θεν θέλεις πράξεων άπό τίνος μέρους 

' Αντικαταλλάσσων, αντίδικους τά αλγεα άρςαμένη ΰιηγου ημΐν. άμοθεν ποθέν, 

Οια. την ην φυχην κα) ΰιά τον νοστον των εστί λέξις των ' Αττικών, ν άπό τίνος 

εταίρων, η αντίδικους την οικείαν φυγ^ην μ.έρονς οπόθεν θέλεις. ΥνΙρ. Έϊπε και 

Οια τον νοστον, άντι του υνερ τ(ίυ νόστου, ημ7ν~]Ώς συ οϊδας Ίνα κα\ ημείς γνωμεν* 

ν 8ΐε, ρΓΟ μ.ίπσχγικα(τι : ν. Ον&ιητη. ιηε&ιπ ΗΐτιρΙΐοΓοηι §. 37• 0^> δ • 5• ΒυΤΤΜ. 
1 Κοοίΐπδ βίϋΐυηΐ ίη 8θΗθ1. ναΐ^. τά^ιν άλγια] ιντα,Ζ^α, στικτίον ίίτα ον κατά. 0. α. 

ΒϋΤΤΜ. 

Π1 Η. ρ. ηη^πίπηι ςιιίύβπι ϊα ΐρκο 6ΓΛΐ : ηο νίάβϋεβΐ ο^ίοϊ&ΙυΓ, ηοη 5βΓν&5δβ ϋΐυιη 
?οοίο5. ΒυΤΤΜ. 

» ΥΛ. δοΗοΙ. μ. 353• ΒϋΤΤΜ. • ι,ιβ. ι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. ιι — 2 4 . 5 

'Έ^ί' άλλοι μεν πάντες, Ότοι φυγον αιπυν ολεθοον, 
οίκοι εταν, πολεμον τε πεφευγότες ηαε νάλατταν' 
τον <Γ οίον, νοττου κεχρημενον ηάε γυναικός, 
νύμφη ποτνί ερυκε Καλυ-ψω, ο ιοί θεάων, 
εν τπεττι γλαφυξοιτι, λιλαιομενη ποτιν είναι. 15 

αλλ" οτε ση έτος ήλθε, π έπιπλο μεν ων ενιαυτων, 
τω οι επεκλοοταντο θεοί οικονσε νεετθαι 
εις Λγάκην, ου& ένθα πεφνγ μένος ηεν άεθλων, 
χα) μετά οιτι φιλοιτι' θεο) ^ ελεαιοον άπαντες, 
νοτφι Ποτεισάωνος' οο άτπερχες μενεαινεν ίο 

άντιθεω Όσυτη'ί, πάξος ην γαιαν ικετθαι. 

Άλλ' ο μεν Αιθίοπας μετεκιαθε τηλόθ" εοντας, 
Αιθίοπας, το) σιχθα σεσαίαται, ετχατοι άντρων, 
οι μεν όυτομενου ύπερίονΰς, οι <ί' ανιόντος, 

12. Ροίκοι. 14. δίΡα. Ι5• ** σπεσι γλαφνρησι 61 310, 56(3 81116 ι 

βιώβοπρίο, ίηΓΓα 73• € '• χ 55• Η. εν σπέεσι V. ρΓο ν. 1. ι6. *€ρ*»λβ- 

μένων) π (ρ πίλο μίνων V. ρΓΟ V. 1. ίΙ>. Ρετος. Ι7• Ροι. 'ώ. Ρο7κόνδ€. 

Ι9• οισι φίλοισι] οις ετάροισι V. ίΐ). μεθ' έΐοΤσι. 20. μενεαινεν] μαινε- 

αινεν Η. 21. β]». 2 2. μετεκ'ιαθ ε] μετεκείαθε Η. 23. δεδαίατα<] δεδα/ατε Η. 

*ΙΠ£. II. Φνγον αϊπνν Όλεθροι/] Χε*- πας κατά. καιρόν ώρισμενον παραγινόμε- 

μωνος γεγονότος πολλοί τω της θαλάσ- νον παρ εκείνων τιμασθαι. άλληγορικως 

σης κνματι κατεκλνσθησαν. Ε. Ιβ. δε Ποσειδών λέγεται το νδωρ. επε) δε 

Ηδε γυναικός] Οϊκείως προστεθεικεν, Ίνα το νδωρ ήτοι ο ωκεανός τψ πασαν γβόνα 

καταφρόνηση ° και θέας ερωσης. νΊΐ1§. κυκλοΐ, κα) οτι ο ΝεΓλος κατά καιρόν 

Ι4• Κάλυψα• θνγάτηρ ην τον ' Ατλαντος. ωρισμενον άρδενει την των Αιθιόπων γην 

ορός δε ην μέγα όπερ κα) λεγονσι βα- καϊ ανξει τα δένδρα, κατά τούτο λεγονσι 

σταζζιν κίονας κατέχοντας τον ονρανον τον Ποσ€ΐΰωνα ήτοι το νδωρ τιμασθαι 

και την γην. Ο. 1 8. Ένθα] Τότε. παρ' αντων ως πολλών αγαθών εκείνοις 

χρονικον επίρρημα κα) τόπον. \η\^. παρεκτικόν. Ε. Μετεκεί'α6ε] Το κΓι 

21. Άντιθίφ Όϊυσψ] Όδνσσενς δε λε- δε δ,ά το μέτρον. ΗίΐΗ. Γρ'.δ'φθ. 

γεται πάρα της όδος κα) το νω, το βρε- (1ΐ. 6. γράφεται δίφθογγος) δια το με- 

χω. λίγονσι γαρ οτι εν τη όδω εγενηθη. τρον. Ρίΐΐ. 23. Διχθα δεδαιατα»] 

εγω δε κα* Νικόλαος λέγει οτι Όδνσσενς Αιθίοπες ανατολικό) κα) δνσμικοί. κατ- 

λεγεται πάρα τον οδνσσενω, το μισώ. οικονσι δε αμφότεροι προς τω ωκεανω. 

οντω γαρ εκλήθη δια το σνμβεβηκος, ως τοίτον χάριν φησ)ν, έσχατοι ανδρών. Ε. 

και εκ των ραψωδιών εξεστι μα,θεΐν. Νενεμηνται, μεμερισμενοι εϊσίν. οι μεν 

8θΗ6ΐ. Οοά. νΐικί. 56. ΟΓ. ίηίτβ <1θΙ γαρ αντων ε-' ανατολάς είσιν, οι δε **ί 

75• 2 2. 'Λλλ' ο μεν ες Αιθίοπας] Μν- δνσμάς. τίνες δε προς τον Νείλου σχίζε- 

θικΖς μεν φασι τον Ποσειδώνα εις ΑΙΘίο- σθαι αϊτοί; λεγονσιν. ΛΊΐΙ^. Ο. 1\ΐ1. 

' Ηοο 05ί, ιιί ο\1ιΊΙ)6ί\1 ΊΠπηι οοηί^ηιηοηίοιη — . ΝοΙηηάιι* ΙίΓοηϊΐΜΐ» Ηΐο ιι?ιΐ3 <ϋ- 
ορικΙϊ πιηι ρ.ΐΓϋοιιΙα 7»β ία ηίδοβ δοΐιοΐϋβ, ε. ^. 8ε1ιο1. /. 353- ΒΪΠΤΜ. 6 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 2 5 —34. ΙΛΒ. ι. 

αντιοων ταύρων τε και αρνειων εκατόμβης. 25 

ενθ" ογε τερπετο όαιτι παρημενος' οι 3ε 3η άλλοι 

Ζηνος εν) μέγαρο ιτιν "Ολυμπίου αθρόοι ηο~αν. 

τοιοΊ σε μύθων ηρχε πατήρ ανορων τε νέων τε' 

μνηο-ατο γαρ κατά θυμον αμύ μονός Αιγιοτθοιο, 

τον ρ Άγαμεμνονίόης τηλεκλυτος εκταν Όρεα-της' 3° 

του 'ογ επιμνηνθεις είτε αθανατοιτι μετηυ3α' 

' Ώ 7Γ07Γ01, οίον 3η νυ θεούς βροτοι αιτιόωνται' 
ε^ ημεων γαρ φα<τι κάκ εμμεναι, οι 3ε και αυτοί 
0-φΥιθ-ιν αταο-θαλίΥιο-ιν ύττερ μορον αλγε εχουτιν. 

25. [αρνειων. 2/• αθρόοι] αθρόοι Η. 3 1 • ^πεα πτερόεντα προσηύΰα Η. 

ίΙ>. Ρέπε*. 34• έχουσιν] € %'•> ντ€ ζ Η. ΐβ. υπέρ μόρον] υπέρμορον, 6ί 810 V. 35• ^• 

27 .Αθρόοι] Δασυνητέον^ ^ το α' καΧ προ ποι οι θεοί κατ α. την των Δρνοπων φωνην' 

τέλους η οξεία επειδή σημαίνει ορού τ . και επίρρημα αντί του φευ. Ε. 33* '^» 

ΗίΙΓί. 28. ΎοΊσι δε'] Έν τούτοις δέ ημέων] Ύαυτα ου συμφωνε7 τη πάση 

τοις θεοις. νηΐ^. 29• Άμύμονος Αϊ- μυθοποιία καθ' ην εισάγει τοί/ς θεούς 

γίσθοιο] ' ν Η τον κάλου προ του μοιχευ- πολλών αιτίους συμφορών. Ζννα,τον μεν 

σαι, η του κατά γένος αγαθού. Ραΐ. ούν λύειν τω προσωπω δια το τύ'τε μεν 

\\\\&. 3°• Ύηλεκλυτός] Ου πόρρω η τον ποιητην λέγειν, νυν δε τον Δία. 

δόξα διέρχεται. Ραΐ. Υυΐ^. Όξυτο- μάλλον δ' αν τη λέξει λύοιτο' Οι δέ και 

νητέον το τηλεκλυτος ως άγακλντός. ει αυτό) σφίσιν άτασθαλίησιν' ως και των 

μεν πτωτικον κατ άρχην συντεθείη, βα- θέων αιτίων, ου μην απάντων γε καθάπερ 

ρύνεται, ει δε άλλο τι των υπέρ μίαν οι άνθρωποι νομίζουσι. Ο. Οί δε και 

συλλαβην, οξύνεται. διο σημειούμεθα το αυτό) σφησιν άτασθαλίησιν] Το έξης, οι 

ναυσ ικλυτος* οξυνόμενον' το δε δουρικλυ- δε και αύτοι σφησιν άτασθαλίαις, Ό έστι 

τος εν παραθέσει εστίν. €$. ^ΐ.'Έπεα ταις εαυτών, εν Ίσω τω αυτό) α'ιτιοί 

πτερόεντα προσηύδα] Γράφεται, έπε* εϊσιν. οι δε περισσον τον και σύνδεσμον' 

άθανάτοισι μετηύδα. Η»γ1. Ρ&1. 3 2 • 'Ο θΎίΚΤ€θν, οι δέ. νιΐ1§. 34• 'Τπερ 

Ω πόποι] Ώ πάπαι. εστί δε επίρρημα μόρον] Μόρον την μοΐραν. Ή ρα ι και 

σχετλιασμού δηλωτικόν. Υΐΐΐ^. Γίό- γαρ κακόν μόρον ηγηλά'ζεις (Οά. λ'. 

ρ α. αά β'. ι85• ηοΐ. ΒϋΤΤΜ. 

ι 5ΐε ΌΙννπτ'ίον ίη δοηοΐ. Ρ&ήβ. ΑροΙΙοη. ΚΗ. ι. 131.; οί ηυοΛ Ίώϊγά 3(3 β'. 185. ίη 
ίΐηΙΐί|. οά. 8θ1ιο1. ναΐ^. Ιε^ΐΙατ ΊχσυντΥ,τΊον ΐά ίρδίιΐϊΐ β«1 Ιιοε "οα/τυν/ιτίον. Νηιϊι 1ΐ33 ςαί- 
ϋεπι Γοπτίβε ςηπδ ^Γ&ΓηπίΛίίεί φΓιώιιη ηο χΐδα ίΐδοίνρΓυηί; ηοη εοΓΠ^οηίΙεε δηηΐ, 80(1 
οοπάοηκητίΓο ίΐΐοηιιη ίηουπΒΒ ^ΓίίπιηΐΗΐίοοπιιη. ΗΕΙΝΚΚΉ. ΑβββηΙίοΓ; πίδΐ ηυοά ο\> 
ϊ(1 ϊρδπιη οΐΐίΐιη ΰχο-υντντίον ίΐΐιιά δ6Γνο, νοΓβηδ ηο αΐϋ ΐίειτι βυδδ (1ρ1ϊο'ιη8 ΆηΐβΐΆΐΏ. 
^ΓίΐηιιτίίΐΙΐεο, (^υι 1)οη3ηι Γογγώλτπ Ιτπτίον ύ\ύ νίδΐΐδ δΐί βχρπΓηβΓβ. ΒΙΙΤΤΜ. 

Γ νϊϋβ ΡίβΓδοηιιηΊ ητΐ Μοεγϊπ ρ. 19• 8«1 1ι?ιηο Γβ^ϋΐίΐιτι ραηιηι οοηδίπηΙΟΓ δβΐ'νβδδο 
νϊ(1οηΐυΓ Ηηίίοιαί; οΙίχοΓβ οηίιη α,λο^ο; βΐ άΰίλφο; οπιη Ιβυί. Α1ΐΙ)ΐ Ιηπιοη (η(1 δ'. 4°5\) 
γοιιι Γβρείΐΐ 8ο1ιο1ίΛδίβ5. ΡΟΚ8. 

• ΥΟΟΟΠΙ νκικτικλυτο; ηοη ΐΐβΓΠ υ Ι ίΐΙΐβΓίΐηΐ 2ουοιχλντο; (ΙΊεΐΐ 6880 Ιν ταξαβίσ-α, ηυο- 
πΊλπι δί ϊίΆ ε.δδεί Ηοιηεπ δοηπο τεςπίΓεΓεΙ μϊμγι χ,λντό;. νίοΐ. δείιοΐ. '/?'. 39• ^ β ^ 
ϊρδίΐ ^Γ&ηιηΐΛΐϊεοΓυηι εΐε Ηαε τε ηιΐίΐΐϊίΐεπηίΐυε ρΓ3εεερΙα ηεηυε εχ Ιιοε δοΐιοΐϊο ηεςυε 
οχ ϊΠο εχΙπεκΓε νίΐΐεο. (οπί. λι\ ζ. 22. εΐ ςυίβ δεπρδί ίη Ι-,εχΠ. ί. 24• 9• ΒΙΙΤΤΜ. 

1 Νοα πιαίίΐ Ιιίπε είΤιοΐΙϋΓ ΙεεΙϊο η αοα. — ρτο νυΐ^ίΐΐο « τίνα χαι συ κ. μ, ν. ΒϋΤΤΜ. ΙΛΒ. Ι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 35 — 38. ως κ&ι νυν ΑΪγκτ&ος υττεο μοξον ΑτξίισΛΟ 
γηρ α,λοχον ρνηο-τψ, τον ο εχτα,νε νοο-τησ'αντα, 
ει^ως αιπυν ολεθρον, επε\ 7Γξό οι ειπομεν ημείς, 
Έρμείαν πεμ^α,ντες ευο-κοπον Άξγειφοντην, 7 
35 35• ΆτρεΡΙδαο. 37• ^'^ς. ΪΙ). ίοι. Ρείπομεν. 6 1 8.). κα) άλλαχου φησι, Μοΐραν δ' 
ουτινά φημι (Π. 'ζ . 488.). 'ρητεον Ότι 
της μοίρας το μεν ο/δε μονοτροπον το δε 
άμφίβολον, ως εν 'ίλίαδ* άπεδει^εν' ως 
εν τω, Μητηρ γάρ τ ε με φησι Διχθαδίας 
κηρας φερεμεν (11. *'. 4 ΙΟ ^• 35' 
'ίΐς κα) νυν] Σημειουται. Άρ'ισταρχος 
λέγει τον καί περιττεύειν. Το δε, υπέρ 
μορον, ου συνθετον, αντί του υπέρ το πε- 
πρωμενον. Ο. $6. Γη μ άλοχον] Γα- 
μήλιος ων Ό θεός αναγκαίας των γάμων 
προνοείται, η το παν προκατεσκευασται 
προς τω μελλοντι λεχθηναι ύπ' ' Αθήνας. 
(3. 38. Έρμείαν πεμφαντες\ Έκπεμ- 
ψατε ονικως γ&ρ "η επι του Δ.ιος και 
της Ήρας' γαμήλιοι γαρ ουτοι' η επι 
θέων κα) θεαινων' η επ) Διός κα) των 
άλλων θέων. ούτως δε κα) Αριστοφάνης 
κα) Ζηνόδοτος. (3. Ή Μασσαλιωτι- 
κη α γράφει, Πεμφαντε Μαίας ερικνδεας 
(χίθ) άγλαον υίόν. χ Η&γΙ. Πε'/χ,ψαντε δυϊκως Αριστοφάνης κα) Ζηνόδοτος >'. 
ίΙ&ΐΊ. Άργειφόντην] Τον αργον φόνου 
κα) ειρηνικόν' η τον φονευσαντα Αργον 
τον πολυομματον κύνα, ος εφύλασσε την 
Ίω. ναΐ^. Ό Έρμης πεμφθε)ς προς 
τον Α'ιγισθον άντικρυς τούτο δηλοΐ την εκ 
θέων άνθρωποις λογού του κατ* άρετην 
δωρεάν, φυσιν έχοντος άποτρεπειν μεν 
των κακών επι δε τά αγαθά παρορμψν . 
Μυθικως μεν Έρμ.ης ΰιάκτορος κα) Άρ- 
γειφοντης λέγεται εκ του διακτορεΐν ζ κα) 
άγγελλειν τά των θεων' κα) ' Άργειφον- 
της Ότι ' Αργον άνείλε τον πανοπτην ον η 
Ήρα φύλακα της Ίνονς (δίο) επέστησε 
της , \νάχου παιδος. άλληγορικως δε ό 
προφορικός λόγος Έρμης λέγεται παρά το 
ερμηνευτικός είναι, και διάκτορος Ότι δι- 
εξάγει τά της ψυχής κα) νου ενθυμήματα, 
' Άργειφόντης δε ως άργος κα) καθαρός 
φόνου, παιδεύει γάρ κα) ρυθμίζει και 
πραϋνει το θυμικον της φυχης. η οτι τον " 8ο1ιΐ8 Ιιϊο Ιοαίδ 68ΐ η1)Ί Μ8! ηοδΙϋΓ Μη88ί1ίοη8θΐη οάΊΓιοηοιη οοιηηκίηιοπιΐ. Μηδ- 
Νΐίβηββπα Πί;κΓΐ8 οίϋΐΊοηϋΐη ηΓΐ(|ΐιοΙΐθ5 Ιαικίαΐ Ειΐ8ΐ;ι11ιΐιΐ3 ; 883ρβ ΚΟΟίίΐ Κ ■ ΥΐΒοΐβοηο 
0(1ί(;ι. ΡΟΚ8. 

* Νιίικ' (Κμηπιπ ίΐΐΓπη;ΐ(Ιν«ϊΓΐθ, ΙοοίίοϋΟΐη, πίμψχνπ Μαίνα ΙξιχνΥίο; ά,γλχόν υΐον, ρτο- 
(1π(Ί;ι πΐίΐηυι ρππκτ νοο» Βγ1ΐ80β ]θΒϋΐηα ρπνίκτο 1ιο\;πη<•Γπιιιι. 8θ(1 οηιη 081188 8ΪΟ 
ηιιΐΐ;» ΑρρβΓβηΙ ΟΒΓ β) 08 ΙοοΓιοπΊ^ ΒαεΙΟΓββ (Ιπηίοιη ί'οπηηιη ΐ)ί;τΙπ1θΓΪηΙ, _);ιιη ϋοιι ίΐυ- 
1)Ί(() ίαί$86 ία Μηββίΐίβηβ. Πί^«^«*Π| Μ«/>?; ΙοικυΙία; άγλααν υίόν. ΑΓΪ8ΐορ1ι;ιηοιη 

εοαίτα εΐ ΖβποάοΙυιη, ςαίύυβ (ΙιΐΗΐϊδ ίοπηβ (ΙΊ^ιτίο ΐιΊΙχιϊίηΓ, Ιββίβκ οβηββο Έί- 
μιίχν τίμψανη ΰιχχτοξβν Άξγ'ιφόντην: 8'κ' οη'πη, ηΐ^ί <[ΐηκ1 ιηοικίο^ϋ ΐΙ)ί 8θπρΙιπη 
ντίμψανπ; , 1κι1)Γΐ Οθ(1. \"πκ1. 3°7' ΒϋΤΤΜ. 

> ΛρρΑΓβΙ Ιιον !ίΊ•.\ιηιη;ιΐίΐ'θί> 16(^1886 Έοαίίαν πίμψαντι Μα/»?ί ΙοιχνΖίο; υΐον, ηΐ ηρροΐ- 
1;ι(ιΐΓ (1οιΐ8 ίιι ΙΙνιηυ. ΛΙογο. 89. ΑΙ Ιιΐε 8ϋ(•ιπιι1ιιιη ί11;ιιη Ιοιίϊοηοιη ριίιικι ίη Μζ,γ; 
0ΟΓΓΪρίβηά& 68861. Ρΐ'Ο ίκπ'μψατί 111 δοΐΐϋΐ. Ο. ν'κΙοΙιΐΓ ίιΐΪ8δβ Γ^. τία^ανπ. 

ΒϋΤΤΜ. 

χ Α νβΓΟΟ ΰιχχ73ξΐΐν ίΐοΐο νοεοηΐ ^ιάχτοοι; ΓβρβΙβΓβ 1100 ροϋιπί ίΓ.πη ιη;ι(Ίθΐΐ8. 
11θ])(ΜΚΜκ1ηιη ιΙ&ςαβΙ'ατΜίΓν, επί νβΓΟΟ 8Τ008 ΰιχτοζο;, τοχνο;, σα.φ>•,( 8Ϊ^ηΐ&08,ϋο ηπη- 
ίΐϋΐκΓι Ιπ 1)111 ροΐιιΐΐ. 8ΐ(" ΰιακτοξία ηρικί Τ1ΐ6θρ0Τ88Ϊ0Ο1 ιικιΐο 8ΐ•ιΊρ(πιη 6886 ρΓΟ 2/α- 
τοξίχ ά60ΐ008(τ&νΐ Ίιι Ι-οχΊ1. ί. 54• ηο ^• "Ιί• Ι )οιίλ':ι(πτη ηιιίοιη ηοιηοο }ιχχ.-όξ$υ η 
νοοβ ^ιά-οξοι, πΐ ίΐΐίΐίϊ ίΐι : νΐιΐο ίυΐΓΛ λά ι'. 4.1• ΒϋΤΤΜ, 8 ΟΔΤ22ΕΙΑ2. Α. 39—52. Μ* ι. 

μητ αυτόν κτείνειν, μήτε μνάαο~θαι ακοιτιν' 
εκ γαξ Όξεσταο τίσις ετσ-εται ~' Ατρειδαο, 4° 

οπποτ αν ηβηνη τ ε και ης ίμείοεται αίης. 
ως 'εφαν 'Εξμειας' άλλ^ ου φοενας Αιγίο-θοιο 
πειν αγαθά φρονεων' νυν ύ" ά,θύόα παντ απέτισε. 
Τον ό ημείβετ έπειτα θεά γλαυκωπις Άθψη' 
ω πάτερ ημέτερε, Κρονίίη, ύπατε κρειόντων, 45 

και λίην κείνος γε εοικότι κείται ολεθρω' 
ως απολοιτο και άλλος οτις τοιαύτα γε ρείοι. 
άλλα μοι άμφ" Όουο"ή'ί ααίφρονι Καίεται ητοο 
αυο-μορω, ος όν\ όψα φίλων απ ο πηματα πάο-χει, 
νηα-ω εν άμφίξυτη, οθι τ ομφαλός εο~τι θαλά,σ-σ-ης, 5° 

νησ-ος όεν^ρηεα-ο-α' θεά ^ εν $ωμαο~ι ναίει 
Ατλαντος θυγά,τηξ ολοοφξονος, ος τ ε θαλάτσ-ης 

4θ. ΆτρεΡ/δαο. 4 Τ • ^«• Φ• Μοικότι. 47• απολοιτο] άπο'λλο*το Η. 
48. Ιαϊίφρονι. 49• Ιΐα ° ]ίΆί δοΗοΙ. αά ίηίΐ. ί. ο δη δηθά <ρίλω κ άτια 

Τ^λ' άλάληται. [ος δη δηθά φίλων κάπο τ^λ' άλάλ>?τα<] Ν. Β. Ουπΐ Μ8. 

οΐΐο, οιηηία νίΐία ΐΈΐί§ϊοδέ οοηδει-νο ; ςιιίοςιιίίΐ οοττί^θηάιιπι .{ικΐί&ώο, ιιη- 
οΐηίδ ίηοΐυοίίΐηα. ΡΟΚ8. 5 1 • ^μασι] δώματα \¥. 

"Αργοί/ κ^α άι/α<ρε~, τουτεστι τα λκ<τ- γΐ), δεδα/π/Γα (ΒαΓΠΘδ. 6. Μ5. δεδα^- 
σώδη και άτακτα, ενθυμήματα, καΐ κυία) κατά, φρενας τουτεστι μεμαθη- 
παρά το άργεννά ήτοι καθαρά φαίνειν κν7α, εξ ου την συνετην κα\ σώφρονα 
τά της -φυχης ενθυμήματα. Ε. 39• βουλεται δηλουν. Ύ[ΐ\^. Δαίεταί] 
Κτείνειν] Γράφεται, κτεΐναι. Η»γ1. Διακόπτεται, το γά/3 καίεται ερωσης. 
40. Άτρειδαο] Μετά το£το υποστι- λίχι]^. 49• Δ^0ά] Πολλά. Υΐΐΐσ. 
κτεον. -λ τοι/του 8 Άτρε/δοι; Άγαμέμνο- 5 Ο. "Ο0ι τ ομφαλός ε. θ.~\ Μέση της 
νος, τον Όρέστου. νυ1§. Ραΐ. 4 2 • ™? ι αυτήν θαλάσσης- η το βάθος. \ 7 \\\σ, 
5 Αλλ ου φρενας] Κάκ τούτου δηλον οτι ΒϋΓΠβδ. 5 ~• " Ατλαντος θνγάτηρ] 'Η- 
Ονβ περί εκαστόν είσιν εΐμαρμέναι, αι- σίοδος δε εν Θεογονία (359•) Φ'Ι^ 1 Ί Ψ 
ρεΊται δε έκαστος ην βουλεται \ \ τ \ΐ\ν. Καλυψώ θυγατέρα ΏκεανοΖ και Ίηθύος. 
φ. Έοικότι] Όμοίφ. \ Τ \Δ%. 47• * Ω ί ν "^• ΒαΓΠΘδ. Όλβοφ/ίονβς] Όλε- 
άπολοίτο και άλλος] Εμφαίνει τοις μντ Γ θρίου' επε) ττολεμιος τοις θεοΐς' και γάρ 
στηρας. Υπί^. α Ως αλλβιτο] Γρά</ίε- τοϊς θεοΓς εττολεμει. οι δε το Ιβί, βά- 
τα», απολοιτο. Ραΐ. Ρίζ^'] Έπιτε- λάσσης ολοόφρονος. οι δε ε'δάο-υι/αν, «/* μ 
λο/τ;, 7ταρά το αίμα ττράττων. Υυΐ^. ττε/;< των όλων φρονουντος. αύτος γαρ ο 
48. Δαίφρονι] Πολεμόφρονι. οαίς γαρ "Ατλας τον κόσμον βαστάζων παραΰί'δο- 
η μάχη, όταν δε ενι της ΤΙψελόπ-ης^ λέ- ται. η γέγραπτο κατά τψ άρχαίαν 

* Ρίΐΐ. του. 5επΙ). νιά. του του \. β. του υιού του — . ΒΙΙΤΤΜ. 

*> Οί. δυρΓα δοΗοΙ. 34• βί Π. /. 4 «ο. δςς. ΒΙΙΤΤΜ. 

■ Τηιιηο ίΐβ ΕυΓγοΙβ» οοηΐιι^ο Ι^ιογΙ»; β'. 356. ΒϋΤΤΜ. Ε»ΙΒ. Ι. ΟΔΤ52ΕΙΑ2 Α. 5 3 — 6ο. 9 

πάο-ης βένθεα οιίεν, έχει Λ τε κίονας Λυτός 

μακοας, αι γαΊαν τε και ουοανον α/αφ)ς εχουτι' 

του νυγάτηρ αυστψον οσυξομενον κατερύκει' 55 

αιε) σε μαλακοιο-ι και α'ιμυλίοισΊ λογοιη 

θέλγει, όπως Ίνάκης επιλησ-εται' αυταρ Ό^υτα-ευς, 

ιεμενος κα) καπνον απ ονρωο- κοντά νοηο-αι 

ης γαίης, ύανεειν Ίμειοεται' ου$ε νυ σοι πεο 

εντρεπεται φίλον ψοο, 'Ολυρπιε' ου νυ τ Ό£υο~ο-ευς 6ο 

53• ^Γδεν. 54• 'ίχ<>νσϊ] ίχουσιν Η. 8βηκ ι πιοηιιίδδβ δ&ίίδ δίΐ ηιιΐΐα οθγΙλ 
αιιΐ οοηδίαηΐί Γαΐίοηε ιιΐί οοάίοεηι ίη ν ίιηαΐί ίκίοίβηίΐα νεί οηιίιΐοη^α. δδερβ, 
υΐ Ηίο, ε;ιιη αάά'ιί ίη ήηβ νεΓδίΐδ, ιώί δβφίεηδ α οοηδοηαηίβ ίηοηοαΙιΐΓ : 
βκρβ Εΐάάίΐ ίη οίΕδίιπι, υοί Ιίφΐίάα νεί άυθε οοηδοηαηΐβδ δεφίιιηίιΐΓ ; δθερβ 
οίηίΐΐίΐ αοί &(] ηιεΐηιηι ηΰοοδδαπίΐ νίάβΙιΐΓ. τοϊσίν τε ιηοχ ιοί. τοΐσι, 151. 
άλληλοισιν, 209. άνθρωποισιν, 283. πασι, 7 Τ • προπάροιθεν, Ι ογ . ΡΟΚ5. 
56. αϊε) δ' εν μαλ. κ. α. λόγοισ. Η. ΝΒ. Ηίο Μ5. ηιιηφίαιη ηαηβΐ φΐο(1 
ηοδ δί^ηΐΛ βηηΐε νοοαηιιΐδ ς. ΡΟΚ.5. αϊε) εν V. ρΐΌ ν. 1. 57• θςλγ€ΐ] θέλγε 
V. ρΓΟ V. 1. 5^• Μμ&9* 59• *?* 6θ. ου νυ τ ] ου νυ τ. Η. ουνεκ. V. 

γραφην ολοόφρον' ο' εστίν ολοόφρων' εϊτά σατο) ' Κονίσσαλος αΐνυπ (δίθ) άέλλης 

ης μη νοησας προσέθηκε το ος. Υΐύβ. (II. γ', 13.), άντ) του κονισσάλου' κα.), 

Ι'ίΐΐ. Ο. (| . 53• "Εχί* δε' τε] Νυν, ΐίαρωχηκε πλέων νυ!; Των β* μοιράων (II. 

επιμελείται" ως και εκεί, Καί μοι κηπον κ. 252.), ιταλοί/ ο£/'τω$ φάναι, το πλέον 

*χε< πολνδε'νδ^εοι/ (Οά. δ'. 7$7•)' ^ ^Ρ 66 " τ ^? νυκτός δυο μοίρας, τον αυτόν τρόπον 

τεΐ κα) βαστάζει, λ^νΐΐ^. ΡλΙ. 5^• «α-νθάΐε. Όΰνσσευς δε καπνον άποθρω- 

ί\ιμυλΐοισι~\ Παραλογιστικοΐς. η εύνοϊ- σκοντα ίμειρόμενος /δεΓν ης γα'ιης θανέειν 

<οΐς και οίον συγγενικο7ς°. τοις μετ εμ- Ίμείρεται 1 '. τίνες δε λείπειν φασ) το του- 

πειρίας συνετοΐς κα) προσψέσιν. Λ/Ίιΐ^. του. Ο. 59• ^^ 7 α ^?] Ενταύθα 

5ο. Ιί/χβνος καπνον άποθρώσκοντα~\ Ύρό- στικτέον. το γαρ όλον, ο προτερον επι- 

τον ερμηνείας άντίστροφόν φασιν είναι, θυμών κάπνον της πατρίδος ίδεΓν νυν ευ- 

)ταν άναστρεφωσι τον σχηματισμον αί χεται δίά τα. κατέχοντα θάνατον, ναΐ^. 

\ίζεις• κα) το, Χωσάμενος πολεμιχθε)ς, 6ο. Ου νυ τ *0Ζυσσευς Ά. π. ν. χαρί- 

ζντι του εχωσσατο (δΟΓ. χασσάμενος ζετο Ιερά ρέζων] Έκεΐνος μεν τα. παρ* 

τελεμίχθη (II. δ'. 535•) ^ντ) του εχάσ- αυτού επιθυων, συ δε ου κεχαρισμένος 

νοι•1)ίχ ίλοόφοιν' 'ό ίση* ολοόφ^ων, ηριΐ(1 Τί.Ίπιοκΐιιηι Ιαηίπηι Γοηιρ.ίΓρηί, ςηί ρχ Μ8. 
ί('. χγΙιοΓππιι Ιιοο 8Ρ ΒυρρΙβνΪΒββ γοΓογΙ: οοηίΓη ίη (,). ηΐΐ'πηη ^Ίο ΒαοΙ ιοιπιρί,ι οί (1ρ- 
'ΙΙΓίιΐΙίΐ : η Ίγγίγ^α-ττο παοχ τι•,* άζχαίαν γ^χφΥΐν: ιιϋΐΐΐ ;ΐΐηρ1Ίιΐ<. ΗυΤΤΊΜ. 
• Νίηιίππη ;ι!ι αίμχ άβήν&Ι: ίιι ιι1ΐΐιη;ι ηηίοηι βχρϋο&ύοηβ Γ^ΘΟ•! οηίιη ν αηΐο 

βΓί) λ!) αι'μα,ν. ΒΙΙ'ΓΓΜ. 

Ργο θαν'αιν Ί/ΑίίξίτΛΐ δθΐ•ίΙ)Ρη(1ιπη ο§1 9. 'Λτα/ : ^Γ;ιηιιη;ιΓιοιι.•ί οηΐηι νεΓίϊΐιηι ιμΐίρ 
■5«/, ιιΐ ςποοΐ (1ο.•>κ1ογπιιπ Γβί ριπιικί.τ ίιηΓκοί, οπηι ηΙΙργο 'ί^χι, ψιοά νοίηηίϋίοιη εΐ 
ιΐδίηη ίιι πιλΙπιπ (μιοφίο, η ροοί.ι λ οΐπίί Ιι-ηηδροδίίΗ 6886 «Ιοινί. ΙΙίΐΙΐοιιβηη ηιιίρηι 
οπιιη φΐΐ τούτου 8ΐι1)ίΐικΓΐΓοηί ηοιηο ρβηρβχβήΐ. Ββά ΒθηΙ>6ηάθαΐ Ιι.πηΐ (Ιηΐιίο : το, 
Γ ξο τούτου, \ιί (]μο(1 (Ιο^ίΐ «ΐ(1 Ιίμίνο; : οί". δίΐιοΐ. Μ]. Ι(1οηι αιιΙΐΜΐι ηιοικίπηι Η(1ιηίδ$ιππ 

'ίΙϋΟ^ ίη δοΐΐϋΐ. Η(1 β'. 77• ίΐΙΐΟΓΟ, ηΐή δΟΓίρΙΠΙΠ -το *Ψί0Μζ•ίμ$&Λ ρΓΟ Γ• 9ΜΤΤ%ξ»*ζ•ίρ»&Λ : 
Ι δΐ'ΐιοΐ. γ. 444• Ι>1ή ρπ> αυτό φίριο-βαι οχ Βα5(&(1ΐΪ0 ΓΟδΟπΙνικΙαηι τί/το τροφ'ιοια^χι, 

ΪΙΓΓΓΜ. 
νοι,. Ι. ί 10 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 6 1 — 7 ι. Ι.ΙΒ. Ι. 


Άργειων πάρα, νηυτι χαριζετο ιερά, ρεζων 
Τροίη εν ευρείη ; τι νύ οι τοο~ον ωουοταο, Χευ ; 

Τψ α απ αμειβόμενος προσ-εφη νεφεληγεξετα Ζευς' 
τεκνον εμον, ποίον ο~ε έπος φύγεν ερκος οόοντων, 
πως αν επειτ Ό^υο-ηος εγω θείοιο λαθοίμψ, 65 

ος περ) μεν νοον εο~τι βροτων, περί ο ιρά ύεοΊπν 
εώανάτοιοΊν εόωκε, τοι ουρανον ευουν εχουσΊν ; 
άλλα Ποο-ει^άων γαιηοχος αο-κελες αιε) 
Κυχλωπος χεχολωται, ον οφθαλμού αλαωο~εν, 
άντ&εον Πολύφημον, οου κράτος εα"τ) μεγκττον 
παο~ιν ΚυκλωπεοΌΊ' θοωο-α αε μιν τεκέ νύμφη, 

6ΐ. ΆργείΡων. 02. ώΰν<ταο~] ύ&ύσσαο Η. ώΰύσαιο V. 63. ΖεΕ] "ζευς Η. 

64. Ρίπος. 66. περϊ] περί, V. 69. κεχόλωται] κεχόλωτο V. η\< 

Κυκλωπεσσι) Κυκλωπεσι Η. ΙΠΟΧ ^6. περιφραζόμεθα. βί 82. μακάρεσι. 1 84. 
αίθονα. δβίΐ Ηυ]ιΐ8ΐπο(3ί 6γγογ68 ροδίΐιαο ρ&Γ(ήιΐ3 αΐΐίη^&ηι. ΡΟΚ8. πάσι 
Κυκλόπεσσι V. εν πάσι ρΓΟ V. 1. 

(ΒαΐΊΙ. 6 Μ8. -ως) ελάμβανες. \\Α^. ρος περισκελλειν (810, ρΐΌ περισκελη) 

02. Ώΰύσαο~] Ώργίσθης η προσέκρουσας. θραυσθεντα κ α) ραγεντα πλε7στ αν εσί- 

τω γαρ οΰύσασθαι επ\ του προσκρουσαι δοις. Ό δε αττεΰωκεν άσκελεως άΰια- 

ε%ρωντο οι -παλαιοί. Ε. 63. Καλώς λείπτως κατά μετάληφιν' το γάρ άσκε- 

τον Αία νεφεληγερετών φησί. Ζευς γαρ λες άβατον άπορευτον. Πορφύριος. Ε. 

λέγεται ο άηρ' των δε αναθυμιάσεων Ο. *Ασκελές, άμετακινητως, κατά στε- 

πυκνον μεν εν τω αέρι εγείρονται α\ νε- ρησιν των σκελων' η αδιαλείπτως και 

φελαι. και δία τούτο νεφεληγερετην τον άγαν σφοΰρως. νυΐ^. Αίεν (δίο)] Άε» 

Δ* α φησί. Ε. 66. Περί μεν νοον κ. και δ*α παντός. ΥίΛςτ. 69. Λ 0ν 

τ. ε.~] Αντί του περίεστιν απάντων και οφθαλμού άλάωσεν] Ον της θυγατρος 

συνεσει και ευσέβεια. Υυΐ^. 67. Ου- εστερησεν. μίαν θυγατέρα εϊχεν ως 

ρανόν] Ούρανω την κεφαλήν άναλογεϊν οφθαλμον. Ρ&1. (Υΐά\ 81ΐρΓ3, ίη Αγ- 

λεγει. θεούς ΰε φησ ι τάς αισθήσεις. Ε. σιιπί.ΟοΙγδδθ» ρ. 4• ηιβίΐ.) 7°• ' Αν ~ 

68. Ταιηοχος λέγεται η ο έχων ήτοι τίθεον Πολύφημον] Ό αυτός εαυτόν δ*ά 

συνεχών την γην, η ο ογκούμενος η βα- την ανοιαν εζισαζων τοις θεοϊς. εστί γάρ 

σταζόμενος υπο της γης. Ε. Άσκε- εϊς εκείνων περί ων λέγει, Ο'ί ρα και ά- 

λες σημαίνει το άγαν σκληρον. σκελ- θανάτοισι ερ'ιζεσκον περ) τόςων (θα. θ*. 

λειν γάρ εστί το σκληροποιείν, και ο 2 25•)• κοινώς γάρ λέγεται (δΟΓ. λεγεί) 

σκελετός κατεσκληκως Ζιά την άσαρ- περί αυτών ο Πολύφημος, Ου γαρ Κυκλω- 

κίαν. και Ασκληπιός κατά στερησιν πες Διός αϊγιόχοιο άλεγουσιν Οζ3δε θέων 

μ.ετά ηπιότητος, και δίά της Ιατρικής μ,η μακάρων (( . 275•) ^• Άντίθεον νυν 

Ιων σκελεσθαι. ενίοτε δε άσχελές το τον εναντιούμενον θεόϊς, τον άσεβη. > 

επ\ πάσι σημαίνει. και ο Σοφοκλής νΐΐΐ^. *]θ. % 'Έσκεν°~\ 'Ύπηρχεν. νυΐ^. 

(Αηΐί^. 475•) Σ&ηρον οπτον εκ του πν- 7 1 • Θόωσα] Μητηρ Πολυφήμου Κύ- 

β δίο 3'ΐι Ώ ίη »ηΙί(ΐυΪ8 δοΗοϋοΓυηι εάίΐίοηϊϋυδ, υί β Μ8. Γβροδίιίί Β^Γηβδ. ρΓΟ βο ι 
ΓίποΛ ΐη δοΐΐΓβνοΙ. 6(1. εδί ϊιτχ,ιν. Ιη Ιοχία Ηοηιβπ 651 \στ\ μίγιστον. ρΓΟ ηυο ίιιοπιηΐ 
ΐΐαςαε ςυί Ιο^βΓβηΙ; ϊ<τ>α μίγιστον. ΒΙΓΓΤΜ. 


Ι,ΙΒ. Ι. ΟΑΎΪΪΕΙΑΧ Α. 72 — 8 5 . 11 

Φορκυνος θυγάτηρ αλός άτξυγετοιο μεοοντος , 

εν ο-πεταΊ γλαφυροΊα Ποο-εισάωνι μιγε1ο~α. 

εκ του &η Ό3υο-ηα ΙΊοσ'εισάων ενοτίχθων 

ούτι κατακτείνει, πλαζει ο άπο πατριαος αϊης. 75 

άλλ' αγε&\ ημείς οί3ε πεξίφραζωμεύα πάντες 

νοο~τον, όπως ελννιο~ι' ΙΊοοτει^άων 3ε μεύητει 

ον χολον' ου μεν γάξ τι 3υνη<τεται αντίο, πάντων, 

αθάνατων άεκψι θέων, ερι3αινέμεν οίος. 

Τον 3' ήμείβετ έπειτα θεά γλαυκωπις Άθηνη' 8ο 

ώ πάτερ ημέτερε, Κρονίοη, ύπατε κρε ιόντων, 
ει μεν 3η νυν τούτο φίλον μακάρεα-(Π θεοΊτι, 
νοττηο-αι , θ3υο~ηα όαίφρονα 'όνοε 3όμον3ε, 
Έρμείαν μεν έπειτα 3ιάκτοξον Άργειφόντην 
νηο-ον ες Ώγυγίην οτξυνομεν, οφρα τάχιστα 85 

78. Ρόν. 79* &έκητΐ. 82. νυν ρΠΠΙΟ ΟΠΉ8511Π1 (Ιείηάβ Γβροδίΐιιηι 

ίηΙΟΓ Ιίηβαδ Η. 83. δαΡίφρονα. ίέ. Ηνδε. 

κλωπος κυρίως ο#τ&>ς λεγομένη, νυΐ^. πέρα τούτου ούΰε εκεΐνός τι εβούλευσε 

Νύμφη] Γράφεται, μητηρ. Ρίΐΐ. 7 2 • κατ ' ο,υτόΰ, πλην του ΰιατρίβειν μόνον εν 

Φορκυνος θυγάτηρ~\ Ένάλ/ος γαρ θεός 6 τη πλάνη. Ε. Σιληνος 6 Χίος 1 εν τφ 

Φορκυν. νιιΐ^. Μέΰοντος'] Μέΰοντος εν ΰευτέρω βιβλίω των μυθικών Ιστοριών 

σπέσι ", ήτοι του Ποσειδώνος" ήτοι οντινα Άντίκλειάν φησι την Όδυσσέως μητέρα. 

ετεκεν εν σπεσι του μένοντος της άλος εγκύμονα οδεύουσαν πάρα το Νηριτον της 

της άτρυγετου, ήτοι του Ποσειδώνος. (3. ^Ιθάκης Όρος ΰσαντος πολύ του Αιος υπο 

βασιλεύοντος, συνήθως γαρ και τους αγωνίας και φόβου καταπεσόυσαν τον 

υπάρχους {υπάρχοντας Ριΐΐ.) βασιλείς ' Οδυσσέα άποτεκεΐν, και δια τούτο ταυ- 

ελεγον. η συναπτέον, μέδοντος εν σπέσ- της της ονομασίας τυχεΤν επειδή κατά 

σι, ώστε και εν σπηλαίοις του Ποσειδω- την όδον υσεν ο Ζευς. Ε. Οί. α(1 2 1. 

νος γεννηθηναι τον Κύκλωπα. ΡϊΐΙ.νΊιΙ^. 85. 'ίϊγυγίην] Έν τύ\ κατ Άντίμαχον 

74• Έκ του δη] Έκ ταύτης δη της αϊ- 'Ω,γυλίην γράφεται . διαφέρουσι δε οι 

τίας. νΐΐΐβ. 75* Πλάζε* δ' άπο πα- τόποι, την μεν γαρ Ώγυγίαν εντός εί- 

τρίδος α\ης] Τούτου δ' ένεκεν ένεποδίσθη ναι προς εσπέραν^ την δε Λ Ωγυλίαν κατά, 

μη ο'ικοι είναι μέχρι δευρο. ου γαρ δη Κρητην ι Ησίοδος φησι κεΤσθαι τον δ' 

11 Ηαηο Γιιΐδδο Απ8ΐορ1ΐί\η'ΐ8 ΓηΙίοαοοι (Ιΐδοοβ β δοΐιοΐ. ν. 96. αοί ίαιρΓοΙαΙιΐΓ ϋΐα, 
φίαιίφίαιη ΟΓαΙϊοηο ροΓ οοιταρίίοαοπι οϋδοππι. ΒϋΤΤΜ. 

1 Εοίίοιη αιιοΙοΓΟ οΐ ϋδΐΐοαι ίβτβ νοιυίδ Ιιιεο ηαιτηΐ ΤζοΙζεβ Ηίΐ ί,νοορΙΐΓ. 786. 
ΒϋΤΤΜ. 

ν Ια ΗαιΊ. οΐ β. γξάφα. Ίμ Ραΐ. δί^ΐη γξ. ΙΤδφίο ί«1 Ιιηιιο νοεοηι απίοηι Ι'οΓδοιιυ» 
^Γΐιοϋιπη ΙΙηγΙ. ΙηιιΐδΟΓίρδΐΙ, Β13ΤΤΜ. 

1 Ηηοαδφΐβ Μημΐ8 ο οο(1. (,). αηάβ ηιοικίοδηιη ΐη η1ί(ΐιηΙ)νΐδ Ραΐ. κήρΙαηΐη οοποχί : 
5ο<ριοηΓια ηιοηι1θ8Ϊ^8Ϊηι:ι ίηΐ;κ•ί;ΐ ιοΓιιΐφίοιηΐΛ οπιηΐ. Οθη£ Νίορίι. ΙΙγζ. ν. "Π^^λο;. 
Ηθ8Ϊθ(1ο,Ί ηιιίοιη ΐΐΐβ Ιοαπη ν'κΙοηίιΐΓ ίηΙηΐϋΐίΒΟ ία ϋΐίΐ Γ« πίζΐόΰν (μίΛΐη οΐΐβΐ 8ΐια1κ) ;. 
ρ. 3θ-• ; οο(μιο, 8ΐνο 8ορ;π•Λΐιαα Ιιοο ίιιοΓίί οαγομο δίνο Η.Πα8 ραΓδ (('ί. Ηονα. αά 
ΑροΙΙοΛ. ί. 9• 21.), ηϋί\ οΓιηαι ίοΓίίΐδδο ^6θί2;ΓΗρ1ήθΛ γοΙιι1ογ'ι8 (μια; δΐιΐ) Ηβήοϊϋ αο- 

ο 2 ΥΖ ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 86 — φ. υ», ι. 

νύμφη εϋπλοχαμ,ω ειπν\ νημερτεα βουλψ, 
νοο~τον ΌουσΌ-ηος ταλαο-ίφξονος, ως χε νεηται. 
ΛυτΛξ εγων Ίθα,κηνσ εο~ελευο~ομαι 3 οφρα οί υιον 
μάλλον εποτουνω, χαί οί μένος εν φρετι θείω, 
εις ά,γοξην χαλεταντα χαρηχομοωντας Αχαιούς, <)ο 

παο-ι μνηο-τηξεο-ο-ιν απειπεμεν, όιτε οι αΐε) 
μν\λ! ασινα ο-φαζρυσΊ, χα) είλίπο^ας έλικας βους. 
πέμ-ψω £ ίς Σπάξτην τε χα) ες Ώυλον ημα()οεντα, 
νοστον πευαΌμενον πατρός φίλου, ψ που ακουση, 
ηα Ινα μιν χλεος ίσνλον εν ά,ν6ξώποιο~ιν εχψ-ιν. 95 

1 Ως ε\πουτ , ύπο ποσΌΊν εύησατο χαλά πέδιλα, 

86. Ρε/τ^. 88, δ' οπιίΐΐίί; λΫ. ίο. Ρβι. 89. ?οι. ^1. απολεί- 

πε μεν. Ροι. 9 2 • έλικας. ζ)6. Ρειπουσ '. 

Ώγυλιον. ν?δ' 'Ω,γύλη. νησον δε ται;τ/;ν δννον προξενούσα τφ νεω, δεύτερον επα- 

οί κάλους καλουσιν. Ραΐ. Τά πάλαια, νάστασιν των μνηστήρων απειλούσα, 

πάντα ωγυγια καλουσιν άπο τίνος άρ- τρίτον ουκ ωφελούσα την "ζητησιν τον 

χαίου Ή,γύγον βασιλεύσαντος Άθηνων. πατρός, αλλ* έδει τον εν γυναιξί τε- 

ισως δε και ούτως εκαλεΐτο η νήσος αυτή. θραμ,μένον, λΰπαις τεταπεινωμενον, ρη- 

Ε. ο 1 }. Ώς κε νεηταϊ\ Γράφεται, ως τορειων ου πεπειραμενον ουδεπωποτε, πο- 

κεν ,κηται. Ραΐ. 88. Ίθάκηνδ'"] Γρά- λύτροπον γενέσθαι παραπλησίως τω πα- 

φεται και χ,ωρις του δε, Ίθάκην εσελεύ- τρ), και τούτο κερδάναι τη πλάνη, και 

σομαι. Η&ΙΊ. 89. θείω~\ Γράφεται, κοινωνεΐν τω πατρι των κατορθωμάτων εν 

θ-ησω™. Ηαπ. 9 2 • Άδ<νά] "Ητοι τη μνηστηροκτονία. ασφαλίζεται δέ τά 

λεπτά προς συγκρισιν των βοών. η άντϊ κατ οίκον πρώτον [λεν επαναστησας τον 

του άδινως, ΐνα η πυκνως κα\ συνεχώς. Ε. δημον κατά των μνηστήρων εν τη εκ- 

(ι2. V ΙΠ£. Έίλίποδας λέγει βόας, ως κλησία, δεύτερον ταϊς υποσχεσεσιν άν- 

ποιουντας τψ των ποδών κίνησιν ωσπερ εξικακεϊν διδάξας τους μνηστήρας ειπών, 

ελικοειδη' έλικας δε ως ελικοειδή κέρατα Κα) άνερι μητέρα δώσω (β'. 2 23•). Ε. 

έχοντας. Ο. Ρ&1. 'Ήτοχ ελικοειδή κε- Ροδί νβΓδίητι 93 ^ΜυηΙιΐΓ ΐη ιηαΓ- 

ρατα έχοντας η μελανας' ελικον γαρ £1Π6 ΟΟίΙίοίδ Ο. ΐίβηΐ ΐη ηΐαΓ^ίηβ 

κατά δίάλεκτον το μελαν. όθεν κοΐί €θά. ΗαΐΊ. νβΓδίΐδ (3υο Ηΐ : Εκείθεν 

ίλικώπιδα κούρψ τψ μελαν όφθ αλμον . V ες Κρητψ τε παρ Ίδομενηα ανακτά. 

€ί. \Λ, αα δ'. 3 2 °• 93* Πε'/Λψω δ' ες Ό γαρ δεύτερος ηλθεν Άχαιων χαλκοχι- 

Σπάρτην] Έίς τον Μενελαον, δια το τωνων η . 95• "^χ^ο-ίν] Έν τη κατά, 

ύστερον των άλλων τούτον ελθεΤν εν τη άρινον ° γράφεται, λάβησι. Η&γΙ.• 

οίκια αυτόν. Ε. Άτοπος είναι δοκεΐ €)6. Το λέγειν τψ Άθηνάν καλά πέδιλα 

Τηλέμαχου η αποδημία πρώτον μεν κίν- φορεϊν ουκ άλλο δηλοΐ η οτι της φρονη- 

πιϊηο Ιο^ϋηίϋΓ αρ. 8ΐχαΙ>. 1. ε. ρ. 300. $21. δοΐιοΐ. Αροΐίοιι. 4• 8ο2. Είγπιοΐ. ν. 
Βύβλο;. ΒυττΜ. 

ΒϋΤΤΜ. . Κ ό 

η νί(1. ΐηίΓα δείαοΐ. γ'. 313• »*■ β'- 359• ^ '• 7° 2 • €εΐ6Γϋηι ρποι• νβΓδϋδ εηιβηά&Ιίιΐδ 
ΐΐίΐ δοπΒεη^ιΐδ ΚίΓίίν Ιϊ Κ^/ίτ^ί — : ροδΙοποΓβιτι 1ι&1»οδ α!. 286. ΒΙΙΤΤΜ. 

° ί.6^6 'Ριανόν. ΚΗίαηί βάίΐϊο νεί οάίΐΐοηβδ 53?ρβ οΐΙαηΙυΓ. νίάβ &ά β'. 311. ν'• 24. 
ΡΟΚ8. 


Ι,ΙΒ. Ι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 97 — ^2. 13 

ά,μ,βξοο-ια,, χξυο~εΐΑ, τα (χιν φερον η μεν εφ* ύγοην, 

ηο εττ ΑττείρονΑ γΑ~ΐΑν, α μ, α πνοίγ\ς άνεμο ιο' 

είλετο £' Αλχιμον εγχος, άχαχμενον ο^εϊ χΑλκω, 

βριθυ, μέγΑ, σηβαρον 9 τω 0Αμ#η<Γΐ στϊχΑς άντρων ιοο 

ηρώων, τοίσΊν τε χοτετσετΑί οβριμοπΑτρη* 

βγ\ £ε κατ Ούλυρποιο ΧΑξηνων αι'^αο-α' 

102. Ούλύμποιο~\ ούλίμποιο Η. 

σεως αί, ενεργητικά) δυνάμεις στιβαρά) άπειρέσιον κοίτα είδος. Λστέον δέ οτι 
κα) αλκιμοί είσι. το δέ επέχειν ϊγχος εν άπειρος ο κύκλος και η σφαίρα λέγεται 
ωτινι δαμάζει τους ήρωας το πληκτικον η δια το μη πέρασι διαφόροις άφορίζε- 
υποσημαίνει της φρονήσεως. ο γαρ φρό- σθαι κατά στέρησιν του α, η δια. το 
νιμος δια του οικείου λογού πλήττει τον πολλά τέρατα {πέρατα 6Π1, Μαΐ.) 
άτακτουντα. το δε την Άθψαν εξ ου- 'έχειν κατ επίτασιν του α. ου γαρ αν 
ρανου κατελθεΤν ουκ άλλο αϊνίττεται η ελθοι τις τούτο επ' αυτό το πέρας 'ίσως 
οτι η φρόνησις εκ του νου κατέρχεται έχον δια το ισοπέραστον είναι δια τψ εκ 
(θ'Γ. <1(1 ΙΟΙ.). Ε. 97• ^ά ^Λ τ0 ^ μέσου προς το πέριξ 'ίσην άπόστασιν 
'Ύπερ, αυτήν. Το μίν τριγενες εστίν, κατ ισότητα του ά. ούτως "Άριστοφά- 
άρσενικον, Καί μιν φωνήσας (II. α. νης Δανάϊσι, Δακτΰλιον χαλκουν φέρειν 
201. βΐ Ιΐΐ.), θηλυκον, ως ενθάδε, ουδέ- άπείρονα, εφη δήλων τψ σφενδόνην μη 
τερον, Αυτέ μιν υΊες Άχαιων (II. α. έχοντα πέρας** κα) δια τούτο ομοιομερη 
2 37•)• 1 >α 1• 9$• Άπείρονα γα7αν?~\ οντά. ομοίως κα) Αίσχυλος, τας εν κύκλω 
Ύψ πέρας μη εχουσαν δια το είναι εστωσας κα) άπείρονι σχήματί φησι 
στρογγυλοειδη. η σφαιρικψ κα) κυκλι- ΐστασθαι' 'Ύμεΐς δέ βωμον τόνδε κα) 
κψ' η καθ* Όσον προς ημάς άπειρος εστί πυρον γέρας Γ Κύκλω περίστατς εν λόχω 
ει κα) τη φύσει πεπέρασται' τέταρτη- τ άπείρονι Έυξασθε' τουτέστιν εν τάξει 
μόριον γαρ μόνον της γης οϊκειται' η άντ) κατά κύκλον. Ό γαρ λόχος εστ) τάξις, 
του περικαλλης καθάπερ τοις διαγράφειν επε) κα) λοχαγός ο ταξίαρχος. Ε. "Αμα 
τα κατ αυτψ βουλομένοις (στ) πρόδη- πνοιης ανέμοιο] "Αμα, ομοίως" άλλαχου 
λον. λαμβάνεται γαρ το άπειρον κα) δέ χρονικον επίρρημα, ως το, αμα γίνεται 
*πι του κατά το είδος διαφέροντος" κα) τοδε κα) αμα τόδε. Ε. 99• Ε 'Λ« τ ο δ' 
άγαν κάλου, ως παρ Ησιόδω εν Γυναι- αλκιμον εγχος] Αθετούνται μετά άστε- 
κων καταλόγω επ) της Άγψορος παιδος ρίσκων, οτι εν τη της Ίλιάδος (ρπηΐΠ9 
Δημύδόκης, Ύψ πλείστοι επιχθονίων αν- κ. 135- ίΙϋΟ 86φ16ηΐ68 ε'. 74^•) κά- 
δρων Μνηστεύοντο, κα) πόλλ' άγλαα (δΟΓ. λως. \ Γ ΐΐ1^. ι ο Ι . Όβριμοπάτρη λέ- 
άνθρωπων Μνήστευον κα) πολλά κα) άγ- γεται η Άθηνα διότι της φρονήσεως πα- 
λαα) ΰωρ' ονόμψαν 'Ίφθιμοι βασιληες τηρ 6 νους εστί. πάντων δέ κρεϊττον κα) 

»• (\)ΐιΓ. ρΐΌΐίχίαβ ηρρο8ΪΙιηιι Ιιοε ΡοΓρΙινπί «οΐιοΐίπιη ίο 8οοο1. λ Ίμι. :κ1 II. ξ, 2οο. 
ία φιο οικίοιη φΐ« Ιιίο α&οβιηπ8 νβίβηιπι ροβίΛΠίηι &&^ιηβιι(α ραπίιη βιηβηάλΰηβ 
ρηι-Γπη ηιβηάοβίυδ 1ο§πιιΙιιγ. 1ΪΙΙΤΤΜ. 

1.(>μ•. τον ,τφινϊίνην μ), ϊχ§9ΤΛ τί-χ;. Γοΐΐιιχ νΊΊ. 33ι 7• ™ ^ Τ1ζ<{ίζν κά\ άλ;ί«ν Ιχ- 
801106 ο δοΐιυΐ. οίί. τυζοί σίλας: οΐ ηιοχ ρΓΟ <ποίο~ταπ — ποΐσττ,τ. οιη. ΙΙοηυ.ιηηο 
ίη Όίδδ. ι!ο /ΚδοΙιγΓϊ Όαιιαϊάΐοιίδ, οχ φι» Ιηϋιιία βαηιρίοβ 1κ>* τβηαβ οοια^ϊοϊι. ΒΙΠΤΜ. 14 ΟΑΎΪΪ,ΕΙΑΧ Α. ιο 3 — ιι 5 . ειβ. ι, 

<ττη α Ιθάκης εν) $ημω 9 επ) πξοθύξοις Όΰυσ-ηος, 
ουαου επ αύλειου' παλαμγ\ £ εχε χάλκεον εγχος, 
εΐόομενη ζείνω, Ύαφίων ηγητορι, Μεντη. ίο 

ευξε α άξα μνηστήρας αγηνοξας' οι μεν έπειτα 
7Γεο-ο-οιθΊ πξοπαξοιθε νυξάων θυμον ετερπον, 
ημενοι εν ρινοισ~ι βοών, ους εκτανον αυτοί, 
κήρυκες α αυτοίοΊ κα) οτρηρο) θεράποντες, 
οι μεν αξ οίνον εμια-γον εν) κρητηρσΊ κα) υ$ωρ, 1 1 

οι ο αυτέ σπόγγοισ-ι πολυτρητοκτι τράπεζας 
νίζον, κα) προτίύεντο, ι£ε κρεα πολλά ίατευντο. 
Ύψ £ε πολύ πρώτος ϊίε Τηλέμαχος θεοει^ης' 
ηο~το γαξ εν μνηο~τηρο~ι φίλον τετιημενος ητορ, 
οσ-α-ομενος πατεξ ετύλον εν) φρεο~)ν 9 εϊποθεν έλθων 1 1 

104. παλάμτβ παλάμει Η. 1 05. Ρειΰομένη. ι ίο. Ροΐνον. 1 1 2. 

ΐιίε. 1 1 3_• ί'δβ] είδε βχ επιεικί. Η. ΐβ. Γ/δε. θεοΡε&ης. ιι^. ητορ~) 

ητορ Η. δβά ητορ δίφ» 48. 115. οσσόμενος] εσσόμενος V. 

Ισχυρότερον ο νους.^ Ε. 1 03. Δ^αω] Ύόπφ Βαπίθδ. 1 1 2. 'Άμεινον φησιν Ήρω- 

εν Ιθάκη οπού ψ το Όΰυσσεως βασί- ΰιανος άναγινωσκειν, κα) προτίθεντο' ου 

λειον*. νυ1§.Ρ&1. 10$.Ύαφίων]Ύάφος γαρ όλως το μάλλον άκόλουθον' οΐ μεν 

η νήσος των Έχινάΰων ψ κατωκουν Τν?- ονν εμισγον, οΐ δέ σπόγγοισι νίζον, οϊ δέ 

λεβόαι. ναΐ^. Ιθ7• ΤΙεσσοΐσι'] Τοις κρεα εμίριζον. κα) άλλως• των παράτα- 

κύβοις. άττο δε του παίζαν εσχημάτι- τικων του τίθημι ενεργητικώς οίΐε λεγό- 

σται' η πάρα. το πίπτειν βολίοις το πε- μενον 6 ποιητής, ου παθητικον, Παρά δε 

σεΐν ι πεσσοί δε οι (δίϋ) ψήφοι. \ Τ \ΐ\ξ. σφι τίθει (Οά. α. 142.). άκολουθον 

Ιθ8. ΎινοΊσϊ] Δ*ά τούτου το βίαιον εμ- πληθυντικον, νίζον κα) προτίθεντο η . Ε. 

φαίνει των μνηστήρων, το (δΟΓ. τω) κα) Ν'ιζον] Άπένιπτον. Ίδβ] Άντ* του κα'ι, 

τας βύρσας υποστρωννύειν τοΐς θρόνοις. Ιΐροτίθίντο'] Προετίθεσαν. λίιύίτ. 1 1 3. 

Ο. νυΐ£. 109. ΑύτοΊσΐ] Νικίας δώ> Καλώς πρώτος Τηλέμαχος 'Λθηναν ίρα 

μέρη του λογού ποιεί, αυ, και, τοΐσιν' ως αυτός μόνος απο των άλλων φρονιμώ- 

Άρίσταρχος δε εν, ο κα) άμεινον. Ε. Ο. τερος, των μνηστήρων περ) συμπόσια, 

Ι ΙΟ. 0/ μεν, κήρυκες, οι δέ, θεράποντες. ασχολουμένων. Ε. Ι 1 5. '0σσόμενος~] 

οι μεν, οι δέ, σχήμα, γοργότης. Μ8. 'λνειίωλοποιούμενος κα) φανταζόμενος, 

9 ΟοηδρίΓίΐΙ 3ΐερΗ;ιηιΐδ ν. Αϊ,μος: δεά ΓεεΙε ιιΐΓϋπκμιε ΓερΓεΙιεηάΐί Β&Γηοδΐυκ εοιη- 
ραΓίΐηδ νβΓδίιπι ν. 97• ΒϋΤΤΜ. 

^ £ νοι-βίΐ βολίοις το τισιΐν, ^α3ε β Μδ. ηΐδοπιίΐ ΒιίΓηοδίιΐδ, ίΐα νίάοηΙϋΓ εηιοικΙίΐαοίΕ 
β'. άοοίο•τω Τίο-εΐν. ΒυΤΤΜ. 

" νβΓΐ)Η δοΐιοΐϋ οιιιοοοΙηγο, ηίδΐ (^υοίΐ Ιπζγντ-ικων οϊ παϊνηχάν νκΙοίιΐΓ δοπΒβηΓίπιη, 
ηυηε ηοη ψ&ο&Ι οοηίοηΐο ναπ^ηίειπ αρυά Ηηΐ'κμιοδ Ιεείΐουεηι ίικίε εΓϋΐδδε Ηαηε Νίξον 
χα,ι τζότι^ιν, το) 3ε χξίαι πολλά ΰαπΰντο. βπ» πηΐεε νεΓΗ εδί Ιεοΐίο. •ΑΐΓ|υε ϊη ^Ιοδδΐδ 
ούατη ναΙ^Ηΐίδ (}υ&8 Ιιυίε δεηοΐίο δυΐ^πηχΐ αρρατβΙ ΙεΓίίυιη ΙεηΐΓΠίΐ εοιταρίαπι εδδβ 
ε τζότΛίν. Ογ(1ο ΗΐιΙειη ε.ιππκίεηι οδίεηάίΐ;, Ιηιηε ςυίάεπι δείιοΐίηδίεη Ιε^ϊδδε Νίξον $1 
*ξ$ψι9*ψ, το) ϊί κ. τ. 3. Βϋ Γ ΓΤΜ. ΕΙΒ. Ι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. ιι6 — 1 3 1. 10 

μνηστήρων των μεν σκεσαο~ιν κατά σώματα θείη, 

τιμήν ^ αυτός εχοι, και κτημασΊν οϊσ-ιν άναατσΌί. 

τα φρονεων, μνηττηρα-ι μεθημενος, εί(Γΐο Άυηνην' 

βη ^ ιθυς προύυροιο, νεμεοΌ-ηβη ^ εν) θυμω 

ζεΐνον ο*η&α θυρησ-ιν εφεο~τάμεν' εγγυ&ι σε α-τας 120 

χειρ ελε σέΡιτεοην, κα) εδε^ατο χάλκεον εγχος, 

και μιν φωνησας επεα πτεροεντα προτηυσα' 

Χαίρε, ζεΊνε' παρ αμμι φιλησεαι, αυταρ έπειτα 
δείπνου πασ-οταμενος μυιητεαι οττεο σ~ε χρη. 

Λ Ω.ς ειπών ηγεϊθ\ η £ ε<τπετο Παλλάς Άθηνη' 125 

οι ο οτε ση ρ εντοτΌεν εσ~αν σομου υ'ψηλοιο, 
εγχος μεν ρ εσ-τησ-ε φεξών προς κίονα μ,ακξην, 
σουξοσοκης εντοσ-6εν εϋζοου, ένθα περ άλλα 
εγχε Όδυο-σ-ηος ταλααΊφρονος 'Ίιττατο πολλα' 
αυτήν σ ες νρονον ειο~εν άγων, υπ ο λιτά πεταοτας, 130 

καλόν, σαισάλεον' ύπο £ε θρηνυς ποο~)ν ηεν. 

117- κτν)/Αα<πι>] ΰώμασιν V. \\). άνάσσοϊ\ άνάσσει Η. V. ΐβ. κτη- 

μασ εΡοΐσι ΐανάσσοι. Ι Ι 8. έ'Γίδ'. Ι Η), βη δ'] βη θ\ 12 2. Ρεπεα. 

124- πασσάμενος\ γενσάμενος V. ρΓΟ ν. 1. Ι2 5• Ρειπών. 13°• &Ύ ων 
οηιίκίΐ Η. 

προσΖοκων' η τοις οφθαλμούς υποβλεπων. άπορηση τις έμπροσθεν - ν , οτι, που ευρε- 

νΐΐΐ^. 110). Βη δ' ιθυς~\ Έπορενθη ως θ ήσαν τα. Ιόρατα -προς φόνον των μνη- 

ετπ το πρόθυρον ουκ ένδον αλλά προ του στηρων. Ε. 12 8. Έϋ£οοι/] Άπεζεον 

οίκου εν τφ τυκτφ καλουμενω δαπε'δω τα,ς κίονας κα) εν αυταΐς επετίθονν τα 

(δ'. 627.) Ο. νιι1§. 12 1. 'Έδε£ατο] δόρατα. Ε. ΙΤ,Ο. Μτψ V ες θρόνον'] 

Έλαβε το μεν της ΰεζίάς σπενΰόμενος τω 'Λποφαίνει δίά τοϋτο κα\ άλλο τι καθη- 

φίλω χ . έΰίζατο δε το εγχος νπονοων μη κον, οτι του ίδ/ον θρόνου παρεχώρησε τφ 

άρα των έχθρων τις ε'ίη. Ε. 1 24• £ίνφ ο Τηλέμαχος, πάντα ουν ελέγχει 

Δί/ττνου] Του κατά. την ημεραν αρίστου. το σώφρον του νέου τα του . . . το,τε 

νιΐΐί^. Μυθησεαι~] Γράφεται, μυθησεο. εγχος άναλαμβάνων και του θρόνου πα- 

1\ΐ1. 120. 'Τψ^λοΓο] Γράφεται, ποι- ραχωρων. θρόνος δέ άπο του άνω θεω- 

ητοΤο. Ρίΐΐ. 12^. Γίρος κίονα~\ Νοη- ρειν, ήτοι 6 επηρμένο;. Κ. 'Ύπο λΓτα^ 

τε'ον δε άπεζυσθαι τους κίονας (Ε. τά Π ροπερισπαστεον' ενικον <γάρ εστί μετα- 

ςυλα) και ενταύθα άποτίθεσθαι τά δο'- πλασθεν άπο τον λΐτον. Ο. ΡϋΙ. Λεπτον 

ρατα. Κ. \ 11ι2. Οικονομικώς δε ε*πεν, περιβόλαιον η λινουν 'ΐφος. Ραΐ. Κλ*σ• ( ίχο'ν] 

ενθαπερ άλλα 'εγχεα Όΰνσσηος, ΐνα μη Αίφρον άνάκλιτον έχοντα, καθεΰραν. 

χ ΙΊό τ Σ» φίλω κοΓ'ώοικίιιηι ώ$ φίλν. ΒΙΙΤΤΜ. 

' Νοη 8*ι1ίί ι•(ΐιΐϊ;ί;ιιιί 1κτ(• Βώοϋ• ΐη π^ιι Ιιη^ιΐδ νοοίδ, ΟΟΒΠΙ ΙΓιο φΓκΙοηι 6< :ι<1 ι,^9• 
1κ\1)0« (Ιο ϊ)ι/οί())ί ροΓ•ηι;ιΓΐ8 ρ&Γ(β, «ϊοιιΐ οτισ9ΐ¥ άι\ γ'. 366. ϊ*. 45^• ( ^° ^"Ρ 01 " 1011 » ■* 
ι\(1 β'. 107. γ'• 44 2 • 'ϊμ^ξΐ^ι* οΓιαηι άβ ηΐρ&Μ>τΆ*$* ΒϋΤΤΜ. 16 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. ι 3 2— 1 4 2. ΙΛΒ. 1 

ττ&ρ <Γ λι/γο$• χΧκτμον θετό ποιχιλον, εχτοθεν άλλων 

μνηστήρων μη ζεϊνος, ανιηθεις οξυμ&γίω, 

ίειπνω αίησ-ειεν, ύπερφιαλοκτι μετελθων, 

ηό ινα μιν πεοι πατοος αποιχομενοιο εοοιτο. 135 

χεξνιβα ά αμφίπολος πξοχοω επεχευε φέρουσα, 

χαλη, χρυσ-είη, υπ εξ άξγυξεοιο λεβητος, 

Ψί'ψΑσν&ί' παξα 0$ %ε<ττην ετάνυσ-σ-ε τρίπεζαν. 

(Γΐτον α α\οοιη ταμίη παρέβη χε φέρουσα, 

ειαατα πολλ επΜεισ-α, χαοιϊομ'ενη παρεοντων. ίαο 

ύαιτρος όε χρειών πιναχας παρενηχεν αειρας 

παντοίων, πάρα £έ <τφι τίύει χούσεια χύπελλα. 

132. αίτος] αυτήν V. ρπ) ν. 1. 134. α^σ€κν\ άηίησειεν V. άδδ^'σείεν 

™' Ι 3^. πάρα] παρ. Η. 140. παρεοντων] παρ ιόντων. V. 

141. ΰαπρος] ΙαιτΙς Η. ρΐΌ V. 1. ΰαιτράς V. Ηυηο 61 ν. 142. υηοίηίδ ίη- 

νυ%. ΟΓ. &ά 145; ^^ 123. 132. τον Ιεσπότην πολεΐσθαι. κα\ ϊστιν επί 

"Εκτο0ει/_αλλ&>ν] Το γαρ μεταβηναι εις γυναικός, πρόσπολος δέ «π ανδρός. Όβ- 

ίτερον ύΐκον υποφίαν αν παρεσχεν τοις 6δί ϋοοίίϋίδ ΑΐΏ^Γ. 81§1ςι. Τίροχόω] 

μνηστηρσιν επίβουλης, οπότε κ'α) έξης Άγγείω προχυτικω, άπο του χεειν το 

Ιιά το ΐύιολογεΊν αυτόν πολυπράγμον ει, υίωρ. τω καθ' ημάς ξεστγ. Ύλύξ. 

Τίς ο ξένος. Ε. Ο. 1 33- Όρυμαγϊω] Λεβητος] Τον καθ' ημάς χερνίβου. να1§. 

Ιη ηΐίΐΓ£. ΗαΗ. ΙρυγμαΙω κυρίως. 1 3 8. Νίφασθαι] Προ των βρωμάτων 

ΡΟΚ8. ίη Αάά. αά ι. 235. (Οί. ενίπτοντο, Ίνα εύαγως επι τας σπονίάς 

6ΐπκ1. ρπίπο 1θΟΟ &θ1 6ΐΐη(1. νβΓδϋΐη ελθωσι' μετά δέ άριστον ουκετι και γαρ 

61 δοΗηβίά. ίη Ι<ΘΧ.) Όρυγμαΰω δε α ττωκ/λοι* εχρωντο βρώμασιν. άλλως 

(δίϋ)] Κι^/ας μεν τω εν 'όρει φόφω. τε άσεμνον άπονίπτεσθαι μετά σπονίην. 

εστί γαρ κατά το ετυμον ορομαγίω, νυν Ε. Ο. 1 39. Σίτον δ' αΙΙοίη] Σωφρό- 

Ιε αντ) του θορύβφ.Υ\\\%. 134.^- νως εφρασε κοσμίοις ονόμασιν' Ιπ\ δε 

σειεν] Ψιλωτεον το άίησειεν. όταν γαρ των άσεβων έμπροσθεν (ΐ47•) Πα^κ)- 

εν συναλοιφγ το φιλουμενον εν άργ$ φω- νέον εν κανεοισι. Ε. 1 40. Ε'βατα] 

νηεν επικράτηση,^ και το πνεύμα αυτού Κα) γίνεται άπο του εδ&> το εσθίω, εδας, 

επικρατεί, οίον ω εταίρε, ωταΐρε Κ Ο. τβ ενικον, και πλεονασμω του ιώτα, ε7- 

'Ύπερφιάλοισι] 'Ύπερσπόνΰοις' οίον οι δας, το πλ'φυντικον, τα ειίατα. Ραΐ. 

Πριάμου παίδες, οί ωμοσαν το7ς 'Έλλησι Χαριζομενη παρ Ιόντων] Έκ των 'όντων 

μη καταλύσω τψ άγάπψ εκείνοι δέ άφθόνως παραβάλλουσα, τίνες δε, πάρα 

παρέβησαν τά Ορη (δΟΓ. ορκια.) ωμο- μενόντων κα\ μη ταχέως σηπομενων, Ινα 

σαν δέ μετά φιάλης ορκον εϊπόντες' εκ τούτου τά εν τ$ κελλαρ'ιω απόθετα $η- 

ωσπερ το υΖωρ χεεται εκ της φιάλης, λωσγ. Ε. Ο. Έκ των παρεοντων επι- 

ουτωςη ψυχή τοί άθετησαντος τον ορκον. ΜοΖσα. νυ)§. 142. Κυπελλον ετυ- 

Σα. 136. Άμφίπολος]. Άπο του περί μολογεΐται παρά του εν αύτω χεΐσθαι 

_ ζ δρεοΐ3ΐ δοΐιοΐίιπη ηϋ οΙοΓίνΗΐΐοηοηι Γογιώ» ά^σαι ο. ρίοηίοπ ά^ο-άι, ΰοοείΓΐιιβ βρί- 
πΐυπι &8ρθπιηι νοάδ ηΤυς »1)80Γρίππι 6850 ά Ιοηϊ ϊη ?}Ί1ίώ3 ά. ΒϋΤΤΜ. 
" Αη κα) γαο ον — ? 8Π ου γαζ ^? ΒϋΤΤΜ. ΕΙΒ. Γ. ΟΔΤ5ΪΕΙΑ2 Α. ι 4 3 — 154• 17 

κηρυΐζ ^ αυτοίσι 6άμ επωχετο οίνοχοεύων. 

Έ$- £' ηλθον μνηστήρες άγφορες' οι μεν έπειτα 
ϊζείης εζοντο κατά κλισμούς τε θρόνους τε' 1 45 

τοίσι $ε κήρυκες μεν υοωρ επ) χείξας εχευαν, 
οΊτον £ε $μωαι παρενηνεον εν κανεοισιν' 
οι £ επ ονεία(ί ετοΊμα, προκείμενα, χείρας ΐαλλον' 
κούροι ίε κργ\τν\οας επεστεν^αντο ποτ οίο. 

αύταρ επει ποσιος και εοψυος ε^ ερον εντο 150 

μνηστήρες, τοίσ-ιν μεν εν) φρεσιν άλλα μεμηλει, 
μολπη τ ορχηστυς τε' τα γαρ τ αναθήματα $αιτος. 
κηρυ^ ό εν χερσιν κίθαριν περικαλλεα νν\κε 
Φημίω, 'ός ρ ηει^ε πάρα μνηστηρσιν ανάγκη. 

143• οίνοχοεύων. 1 46. εχεναν,] εχευαν Η. Ρΐβπιηιηιΐβ ρΐΐηοΐα ϋοΐοϋοΐί 

νεί οηιίδί ρΓοιιΙ ΙβχΙυδ εΐ δοΐιοΐία ηοΜιιηί; νεί οηιίΐΐιιηΐ. δοά δίοιιΙ)ί Ιιαηο 
Γβ^ιιίαιη ίηιυηιοΐεηδ νίοΐα,νί, οοικίοιι&οϊΐ, ιιΐί δρει-ο, «α,ιιιΐδ ΙεοΙοΓ. ΡΟΚ5. 
εχευον V. 147» τ 4^> *49• " 10 ° 0Γί ^ η6 » Γ" σϊτον δε — α' κούροι δε — δ" οι 

δ' ε'π' — 61 ίη 111. β' ' . νωμησαν δ' αρα ιτασιν επαρςάμενοι Ζετίάεσσι Η. ΗθΟ 01" - 
(Ιΐηβ σιτον δέ — κούροι δε — νωμησαν δ' αρα, — 6/ δ' ε'π'. V. 6(χ'6Π1 ΟΓοΙΐηβ ςΐΙΟ Η. 
01111880 νβΓ811 Ο,ϋί ίη ΠΐαΓ^ΐηβ &ά8θΗ5Ηΐ1Γ \ν. Τ 52. γάρ τ 1 αναθήματα] 

γαρ άναθύματα Η. 

τον πηλον η τον οϊνον, χύπελλον και τα. Ρίΐΐ. Ε. \ τ υ1^- 1 49• ϊβΛλβ^ 

κύπελλον Ε. Ο. 143* ©£*/*' &*φ- Έδίδοσαν, εςετειναν (δΟΓ. -ον.) Νω- 

χετο] Το σπονΰαΤον του κηρυκος κα) μ•ι\σαν\ ^Υ,μερισαν (150.) Αύτάρ ε'πε/] 

της υποΰοχης τον ξένου ΰηλοΐ. Ε. Ο. Επειδή δε'. Λ'ΐΐΐ^'. 1} . 1 5 1. Αλλα μ€- 

1 45• Κατά κλισμούς τε θρόνους τε] μηλει] ΏιθανΖς, ίνα ό Τηλέμαχος καιρόν 

ΚλισμοΙ μεν ε\σιν οι έχοντες και α-κερ <τχ(1• λ τ ΐΐΐ£. *5 2 • Μ ο λιτή] Ή //.ετ' 

(ΐσ)ν εξέχοντα (Ραΐ. 0111. εισιν : 80Γ. ώδ'/?ς παιδιά. νΐΐ1&. Αναθήματα] 

νΐ(1. έχοντες κλιντηρα εξέχοντα) ττρος τψ Ώληρωματα, κοσμήματα, η μεταφορά, 

των ωμών άνάπανσιν. ε'ν αυτούς γαρ άπο των το7ς θεοΐς άνατίθεαε'να.-ν. Ε. Της 

επερείΰουσι τοίς ωμούς οι καθήμενοι, οι ευωχίας το κόσμημα, η μεταφ. βίο. 

δε μη έχοντες ταύτα, θρόνοι. Ε. Ο. ^Ί•ΐ£• τ 54• *^Η ? ψ&ε τταρα μνη- 

Ρίΐΐ. ΟΓ. αά 132. 147* Παρεντρεον] στηροΊν άνάγκτ^ ΧΙροανεφωντ.σεν °, Ίνα ό 

ΪΙαρεσωρευον. εκ τούτου δε το πλήθος Φημιος σωθη ε'ν τ^ μνηστηροφονία . 

των εδεσμάτων εκφαίνει. Το δε ονείατα λ υΐμ;. 'Α*άγκψ μαρτυρεί τω ωίω (Ρ&1. 

δ^λοΓ τά Όνησιν ϊμττοιουντα, τά εΰέσμα- Σινεσιν μ. του άοιΖου) προαπαλλάστων 

•» Η&ΐΊΐΐΏ ^ΙοΛδηππη ηιοοίΐα «ροοίηΐ ηΛ τβΓβαΐη ;ι ^τ&οαιη&ΐίΰΐβ Γβ^οοΙηηι, (1β φΐο νίά. 
Βηηιοδίυηι. βαί Ιαηκϊΐι, πιπί (ΙιπΓ ηρροβίΐηη θ88β 8 «(ΙιοΙΊοππη οοηιρϊ1:ιίθΓ? Ιιηικ• 
§;1θ8δ;ιιη " η(1 ν. 148." οοη ΓβΟΐβ (Γιοίί, ηΐ •ρρβΓ6ΐ ΒΧ οτάΐηβ φΧ) Μαΐ οχ ο<1. ;ιηί. ρθ- 
δηί. Ν&ηα ίη δοΗιτβνβΙί&ηβ ο(1Ίί. κίοβη ςαβ^ΐΜ ;κ1 ηιιηιοππη βαϊ νβηοι ητοοΙ• ρ^ί, 
οιπη ίη 0(1(1. η η Ι. ^ΙοδδίΒ δίη^πΐίο 8ίορβ οοηίπι νοπιιη οίΊιιηι τβηααΐΒ ο; Ιίιηπι (Γι<ΐο- 
οΙλ δίηΐ. €οίοππη νβηαηα Ν* / α»ιβ•αν οίο., >ί ;κ1ηιΊηίίιιι•, γοοΙο ροηί ροβΐ ν. τ 4 7 • ιί 

0^0 0611960. ΒΙΙΤΤΜ. 

Γ νΐά. ηοΐ. β(1 β'. 2ο. ΒυΤΤΜ- 
νΟΙ.. Ι. Ό 18 ΟΔΤ25ΕΙΑ2 Α. 155 — 166. Ι,ΙΒ. Ι. 

ήτοι ο φορμιζων άνεβάλλετο καλόν αείδειν. 1 55 

αύτάρ Τηλέμαχος πξοο-εφη γλαυκωπιν Άθηνην, 
αγχι ο-χων κεφαλήν, ίνα μη πευοοίαν οι άλλοι' 

ΈεΊνε φίλ\ εΐ και μοι νεμεο-ηο-εαι, Όττι κεν ειπώ ; 
τουτοιτιν μεν ταύτα μέλει, κίιαοις και άοιοη, 
ρει , επε) άλλοτριον βιοτον νηποινον εόουσΊν 1 6ο 

άνέρος, ου ση που λευκ οο~τεα πυνεται ομβρω 3 
κείμεν επ ηπείρου, η ειν άλ^ι κύμα κυλίνο^ει. 
ει κεινον γ ΊΟάκηνάε ιοοίατο νοο~τηο-αντα, 
πάντες κ άρηο-αίατ ελαφρότεροι ποοας είναι, 
η άφνειότεροι χρυα-οιό τε εο-()ητος τε. 165 

νυν ^ ο μεν ως άπολωλε κακόν μορον, ουαε τις ημίν 

158. καϊ] κεν & ρπηια ιηειηιι, κα) εχ βπιεηοΐ. Η. η ρΐΌ ει \Υ. ίβ. κε 

?είπω. 1 63• Ριδοίατο. 1 65* ΐεσθητος. 1 66. ημ'ίν] ημιν Η. 

ημιν. \ν\ 

αυτόν (Ρ&1. ίηδ. δικαίως) της μνηστή- ηπείροιο (δίθ ίη 6θ1. αηΐ.)] Έπ) της 

ροφονίας. Ε. Ο. Ρ&1. δθ(1 ίη Ε. Ο. γης. Ύλύξ. 163. Ίθάκηνδε] Καν την 

ρ6Γρεΐ"3,ΐη 8ΐι1>]ΐΐη§ίΐυΓ, κα) προκατα- Ίθάκην, φησ)ν, εΊδεν ο Όδυσσευς της 

λαμβάνων την κατηγορίαν βίο. (|118Β πλάνης επαναζεύζας, ηυςαντο αν απαν- 

ΙΏΟΧ ίΐβΓϋΐΏ Ιβ^ιΐηίΛΐΓ δΙίΟ Ιοοο &ά τεςο'ι μνηστήρες ελαφρότερους κτησασθαι 

158. 155* Φ ύ ρμίζ ω ν] Τας γορδάς πόδας προς το φυγείν αυτούς την του 

ρυθμίζων, γίνεται δε εκ του φροίμιον κα) Όδυσσεως οργην, παρο πλουσιότεροι 

φροιμίί,ω, φορμίζο), κατά, μετάθεσιν του γενέσθαι. (3. 1 64• Ελαφρότερος ετυ- 

ρ και εκβολψ του ι. Ι)θ68ΐ 81£ΐ& £θά. μολογείται άπο του 'ελαφος, ελαφηρος, 

158. Β,εΐνε φίλε] ΤΙροκαταλαμβάνει κα) αφαιρέσει του η ελαφρός. Ο,. 165. 

την κατηγορίαν Ί'να μη νομισθτ) παρά, τω Ή άφνειότεροι] Κοιμιστεον το η' δια- 

ζενω της άταζίας αίτιος είναι. Ε. Ο. σαφητικος γάρ εστίν, άντ) του ε'ίπερ 

ΐ6θ. 'ΫεΤ επε) άλλότριον] Το εζης, (δΟΤ. ηπερ), ου "διαζευκτικός, εύχονται 

επε) ρεΐα. Λ Ηρεμα παραδηλο7 Ότι ουκ μάλλον ταχας είναι 'ηπερ πλούσιοι. Ο. 

αρέσκεται τοις δρωμενοις, κωλύειν δε 1 66. Ούδε τις ημιν] Ύουτο το ρητον ου- 

άμηγ^ανος. Ε. Ο. ΐ6ΐ. Αεύκ οστεα] τως σνντακτεον' ουδέ τις φησιν αν ε'ιπη 6 

Ώροληπτικως, Ίνα μη παραμυθούμενος άπο των επιγβονίων ανθρώπων, τον Όδνσ- 

αύτον ο ζενος πολλάκις •φεύσητ αι. Στερ- σεα ελεύσεσθαι προς ημάς, ε'ίπερ, ήτοι 

γει γάρ ουδείς αγγίλον κακών έπων επειδή, ωλετο τούδε, και τούτου, το νο- 

(8ορΗ. Αηΐΐ^. 277•) Ε. Ι02. 'Ε^' στιμον ημαρ, ήτοι η ήμερα της εκείνου 

Λ Τίαζο \\οο «νο νηίαίΐ οΐίαπι μάλλον -ή : νί<3. α(1 3 21 • ^ • !43• 6 * λ '• 5^• υ ^* ^ α ξ^ β8 * 
ρτο ηικίο η : 6Ηί1οπΐΓ)Πβ νοοε «ΙαηΙπΓ ^1θ88θ^Γ3ρ1ιί ςαοίΐβδ ρ?ΐΓΐίουΐ3ΐη % οοπιρΗΓ&ικϋ 
ϋΐ^πίίΐοΗίίοηβ άίβΐίη^υβΓβ νοίιιυΐ. νΐϋ. ΐιιίΓίΐ δοΐιοΐ. θ'. 49 1 • 6ί ΗβιηδΙ. &ά Αγ. ΡΙαί. ρ. 
459• 1) 4^2. 13. ΒϋΤΤΜ. 

6 Ι^βδπηΙ ν&ήίΑ ςΐΐ38(1ί;ηΐ δίθ ΓβΓ6 5?υρρ1οη(ΐΗ : ονο"ι ης τ,μ7ν ^αλνω^, χ,οίν τις φΐίιην, »», 
«ν ί'ίττι, άπο των έ. ά. ΑβοΓπίγ-ϊΙ δοπΙΐΗ ?«. ρτΐοιΊ τις ϋά ίΐΙΙοΓυπι, βΐ νεΛαιη φησινς\\χοά 
ρΓίΐιτιηΐίΐΙϊοηΗ νοΙυοΓβΙ οοηίυηοΐίνυιτ) βδδο (ν\ά. ηηοχ &ά ι68.) ιτιηΐίΐνϊΐ ίη ΙπΙίαδ ϋΐυά 
ψηνη : ςυο ίβείο οχοΐοϋΐ; βχρίΐοίΐΐϊνιιηι ν. ΒϋΤΤΜ. 

ΙίΛΒ. Ι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. ι6 7 — 179. 19 

θαλπωρή, εϊπερ τις επιχθονιων ανθρώπων 

φηο~)ν ελευο~εο~θαι' του ο ωλετο νοσ-τιμον ήμαρ. 

αλλ' αγε μοι τοόε είπε, κα) ατρεκεως καταλε^ον, 

τις \ πόθεν εις ανδρών-) ποθι τοι πολις, η$ε τοκηες ; 170 

οπποιης ο επ) νηος αφίκεο ; πως 3& <τε ναυται 

ηγαγον εις Ίθάκψ; τίνες εμμεναι ευχετοωνται ; 

ου μεν γα,ξ τι ο~ε πεζρν οίομαι ένθάδ' Ικεσ-θαι. 

και μοι τουτ αγορευσ-ον ετητυμον, οφρ ευ ε\$ω, 

ηε νέον μειεπεις, ν\ και πατρωιος ετσ-ι 175 

ζεινος ,• επει πολλοί ΐσ-αν ανεοες ν\μετεοον ίω 

άλλοι, επει και κείνος επίστροφος ην ανθρώπων. 

Τον ά αυτέ πξοο-εειπε θεα γλαυκωπις Άθψη' 
τοιγαξ εγω τοι ταύτα μαΚ ατρεκεως άγορεύο-ω' 

Ι09• Ρείπέ. Ι 74- ^€ΐδ». Σ78. 9Γ/>0<Γ#6ΜΓ6. Ι 79' ™] ΤΟΙ Η. 6* 

ίηίτίΐ 214. 

■επιστροφής. Ο. τ 67. Θαλπωρή] Χα- 8θά ρέπεις 8θΗθ1. ίη£πΐ 255• 

ρά. κατ ενίους δε των ττανι; αξιόλογων ΡΟΚ8. Λ Η καϊ] Έκ πλήθους (οοίΐ. Ο. 

ελπωρ-η. Ίνα λείπει (δΟΓ. λείπη) 6 καί' πλήρους: εοηί*. δοΐΐοΐ. δ'. 519• € '• 

ουδεμία, ημΐν ελπίς εστίν εκείνον, κα) εί- 104.) β κα/. τω κα* γάρ β«Γ»•ί ου 

τις είποι αυτόν ελευσεσθαι. Ε. 1 68. χρηται ει μη άναγκασθγ ίπο του με- 

Φησίν] Έν δε τφ φησίν (δϋπρίΐΐηι νο- τρου. ούτως Άρίσταρχος.' Ε. Ο. τ 76. 

Ιΐΐίΐ φησιν) εν παρολκη εστίν η σι. διο Γράφεται, 'ίεσαν, αντί του υπηρχον. 

και προπερισπαστεον. 0. ΦΗΣΙΝ. φαίη, ΗβγΙ. 'Ίεσαν ΟΟΓίίΙίΐϋαηΐ 6δϋ 6Χ 

εϊπγ. νΐ%. 171 - Όπποίης η δ* ε'ττ* οΙυαΟΠδ Ιεοΐίοηίοΐΐδ Ίσαν 6ί ίσαν. 

ηός] Β,ενης η Ιδίας. (£. Άρίσταρχος ΡΟΚ5. ΟίΗΟφίίά β«1, δοπββίκϊΐπΐΐ 

Ιπποίης τε. "Αλλως. Οϊκειότερον άπο ίη δοΐΐοΐίο εσαν. 177. Έπίστοφος] 

Ευμαίου αν λεγειντο (δίθ). δ*ο εν τισιν Ίο επίστροφος ήγουν επιστρεπτικος ψ 

ουκ ϊφεροντο. ΗβγΙ. { 1 7 2. Έυχετό- των ανθρώπων, εις εαυτόν έστρεφε τους 

ωντο (ύθ)] ΈκαυχΖντο. \\ΐ\%. 173. ανθρώπους υπο της Ιδίας αρετής κα) φρο- 

Ου μεν γάρ τι σε] Έθικον τοΖτο ως το, νησεως κα) ευγενείας. Β. Επιμελής. 

0*7^ *πο δρυός εσσι (Οά. τ . ΐ6$.). εστί δε κα) όνομα κυριον. η ου λόγον 

'-ύς ει έλεγε πεζον μεν γάρ σε αδύνατον εποιουντο πάντες άνθρωποι, η επερχόμενος 

^,λυθεναι. Ε. Ο. 1 74. Εύ βίδδ] κα) επιδημων. "Λλλως. Έπίστροφος ο 

ίο εϊδω Τυραννιών μεν βαρύνει, Άρί- φροντιστής, ο επιστρεφόμενος των άνθρώ- 

νταρχος δε περισπφ, φ κα) πειστεον. Ο. %ων φιλόξενος, ήγουν επιστροφψ κα) 

1 75• Ηε νέον μεθεπεις] Ό δεύτερος η επιμελειαν ποιούμενος των ανθρώπων η 

περισπαται' ερωτηματικως (δΟΓ. -ο,-) ου λόγον εποιουντο πάντες α\θρωποι Ε. 

•γάρ ί οτι. κα) τΌ εσσί έγκλίτεον. Ε. ΟΓ. Υιιΐ^. 179. Ιη δοΐΐοΐϊο τοι 

Μ^εττο,•] Γράφεται, μεθεπη. ΙΙηγΙ. (ηοΐΚΓδί) 1θ£ΐΙΐΐΓ. ΡΟΚ§. 6Χ Η&ΐ4. 1 \ Γ ί(1. ίηί'Γίΐ η(1 Χ. ι88— ι 9 ο. ΒΌΊΤΛΙ. 
Ό 2 


<20 ΟΔΤ^^ΕΙΑΧ Λ. ι8ο— 186. ΕΙΒ. Ι. 

Με'ντ^ Άγχιάλοιο §Αΐφρονος ζυχομ,αι είναι 1 8ο 

ϋ/ό$•, α,ταρ Ύ&φιοκτι φιληρετμοκτιν αναο~<τω. 

νυν 3" ω2ε $υν νηι ΧΑτηλυυον ησ ετα,ροισΊ, 

πλέων 'επι οίνοττΛ ποντον «τ αλλονροους Λννξωπους, 

ες Ύερεσ-ην μετά, χαλκον' Αγω ί' Λίθων α σιοηρον. 

νηυς £ε μ,οι ηΡ εο-τηχ,εν επ Αγρού νο<τφι ποληος, -185 

εν λιμ,ένι 'Ρεώρω, ύπο Νηίω υληεντι. 

Ι 8ο. Ιαΐίφρονος. Ι 8 1 . Ρανάσσω. 1 83. ϊοίνοπα. Ι 85. πόληος~] πο- 

λιός Η. αί δίο ζ. 4°> 6ΐ ^ί. ΫΟΊ18. 

ΐδ2. Νϊ/ΐ/ δ' ωδε] Ουδέποτε κεϊταί το μέλανα, δίά το άνεργαστον, η λαμπρό* 

ωδε [ούτως ώς οράς 8 ] τοπίκον τταρά άπο του πυρός του α'ίθοντος. Ε. Λ/ΐΐΙ^. 

τω ποιητή, άλλ* άντ* του ο#τ»$. 185. Ντμ^ δε' /λο* ^δ'] ΙΙροφασΐζεται 

Ε. Ο. νιΐΐ^. "Ητοί όντως ως οράς, νόσφι είναι τψ ναυν } προς το μη και 

ως Ιδιώτης, ουχ ως επέβαλε βασι- έτερους εθελειν ξενίσαι• τον δέ πλου» 

λεΓ. Το δε, άλλοθρόονς, άντ\ τον άλ- μακρόν τε καϊ άναγκαΤον είναι, προς το 

λογλωσσονς. έπε) ουτ ? Ην ΌμΙς θρόος μη κατασχεθηναι παρ αυτόν. Πορφυ- 

οντ 'ία γηρυς (II. δ'. 437•)• Φ• 9^°' ^• Τ ° '$ € άναφορικως είρηκεν 

183. 'Ε«' άλλοθροους] Γράφεται, Ις αντί τον Ιεικτικως. Υ\\\^. ΥΙερισπα- 

άλλοθρόονς. Η&γΙ. 184. Ές Τε/Λε'- στε'ον δε το ηδε. εσ-τ* γάρ αντωνυμία 

σην] Υΐόλιν εν Οίνότροις η ννν Ύεμ- αναφορική. ΥΙροηθετονντο Χι δέ (80. 

ψον καλούμενη, η Βρεντησία. Ο- Το ν6Γ81ΐ8 1 8$, 1 86.) ύττο ' Αριστοφάνονς' 

ννν Βροντησιον καλονμενον κατά δε' τινας κατ ενίων δε των αντιγράφων οόδ' ε'φε- 

Ίταλονς. Ε. Ύεμεση πόλις Κνπρον' ροντο. Ο. 1 86. Έν λ</Λε'η ι Ρε/0/?α>] 

κατά δε' τ ίνας της Ιταλίας, ο ι/Εν Βρε ν- "Ονομα του (ν Ιθάκη λι μένος, το 'ΡεΓ- 

τίσιον (Υίη^. Βρενδεσίον) καλοΕσ-* θρον, άπο του σνμβεβηκότος, επειίη εκ- 

(νίηά. ί1θ1(1ίΐ κα\ Ίέμφαν). νυΐ£. 61 ρονν εχει' η άπο τον σνρρε7ν εις αντον 

€θά. Λ^ΐηϋ. 56. Α'ίθωνα σίϊηρον] 'Ή χείμαρρους πολλοίς άπο τον Νψου ορούς. 

? νοΐ'1).ι ίηοΐϋδα ηίο ίΐΐίεηο Ιοοο ίηδβΓίΗ (ϊεδίιηΐ; ίη δοηοΐ. νυΐ£. ΒΙίΤΤΜ. 

>> ν6Γΐ)ΐιηι <τξοκ$ιπ7ν βϋηαοΐίοδ εί'ι&ιτι ΐη νοηβΐίδ οοοηιτίΐ; οΙ άίββΠβ ςιπάβιη υβίςαβ 
(Ιο Αι•ΊδΙορ1ΐίχηβ νοί (1β ΖοηοάοΙο. Ιη οηιηίϋνΐδ παίοπι ϋϋδ Ιοοίδ ρΐίβοοείίΐ ίΐϋιιιοηϊΐίο 
ιΐβ αΜτΫ,σα ςυαίΏ οΟΓηηιυηΐδ ορίηίο δβοιιΐίΐΙιΐΓ, ςαβεςυο ΑήβΙαΓοαΐ {ΐιιοΐοήΐ&ΐβ ηίΙαΙιΐΓ. 
νίίΐο Ιοοοδ η \νυ!πο είίαΐοδ ίη ΡγοΙο^^. ρ. 271. ΑήβίΕΓϋΙιο ΐ^ίΙηΓ, ηΐ νΡΓβ (Λδβι-νβΙ 
ίίΐοηι, *•ξΦ»Μτου» ϊΐΐϊ- Αΐηυθ δϊο ίη ηοδίπδ (ΐιιοηαο ίη£Γ{ΐ ίΐά β. 322. ^ηαη(|υίΐιη ηοιι 
ηοιηίη&Ιο ΑτΐδΙαΓοΗο : Ά^ηΐται ως νψττΌς. Τξο^ίπι ϊί »α< 'Άξίντοφάνικ. Εο ηΐΗ£ΐ8 
ιηίΓυηι ηαο(1 Ιιίο οί ηά γ. 199• δ '• 2 7^>• νβΑαβι Ιιοο Ιο^ίηπίδ δίηβ ρΓδενία Ι&ϋ ο1)δβι•ν&- 
Ιίοηε : ηπηι ςηοίΐ ΗΊο (]υί(1οιη δΐιΙ^ίοίίϋΓ, ίη ςπίΐηιβά&πι οχοιηρίίδ νβΓβϋδ Ιιοδ ηοη 03δ« 
ροδίΐοδ, ί(1 ίΐηΐ ΓηοΙππί ογ&Ι ηιιοΐοηΐίΐΐβ Απδίορίι&ηίδ αυΐ 3αιη «ηίε Πΐαηι. ΑΙΙοιό αη• 
Ιοη» Ιοοο, ίκΐ γ. 199• ι1 °ί * οηο1 • 0>• ιΧλ: ^Η" Άξίο-τοράνίΐ *ξοηβποΰντο, ίη βοΗοΙ. Ηαπ. 
δίιηρΙίοίΙεΓ δοηρίπιη Άςιστοφάννί Μ'ιπι : ςιίΛηηαηιη (ίίοί ροΐεδί, ΑηδΙηΓοΙιηηι ιΐη, ιιΐ 
οηί Απδίορίΐίΐηί ΓοΓί&δδο αδίΐρυΐβΐιιβ δίΐ, ηοη ηίρηαοΓΗΠ : δθ(1 ίη Ιοοο «ά 3'. 276. ηοι 
νοι•Ι>& *γβ*ι0ι«ϊ« ναζ 'μ«$ (ηίΐηι δίε νίάΰΙιΐΓ δοπΒεικΙιιηι) »ά Αΐ'ίδίορίΐίΐηβηι εΐ Ζβηο- 
(ΙοΙυηι ΓείεΓΓί ροδδηηΐ, (ΐΗΐηιυιΙίο ΑπδίΗΓεηί &ηεΙοπΙιιΙε Ιπιη ρ&ηΐηι δ1ίΐ1)ί1ί1ίΐ ν'κίεΐαι•, 
υΐ δοηοϋίΐδίεδ νεΓδίπη (ΙεΓοπάβΙ ροΐίυδ εοηίπι ΙνΊουι ίΐίοδ. νί<3βίαΓ ΐΙ»ςυε Ιήδ Ιοοίδ 
νβΛηΐη ««»0β«?Γί δρεείΛΓε ηοη *$ίτ»Λ» πϋςυπηι ρΟδΙεήοΓεπι, δεά οπππηο ϊιΐδίΗηι 
ίΐΐηηι εΐ εοηΐίηπηηι ροβιη&Ιααι Ηοπιβήϋοπίιιι Γεοεηδίοηεηι, ςυ95 &η ΑπδΙίίΓεΗο ιη- 
δΐίΐπΐίΐ εδί. πςοκΚτουν ίΐίκμαε 1κ)δ νεΓδίΐδ ίΐΐί, ηπΙεΓριηπι ΑπδΙ&Γεηπδ α"ε οηιηίουδ Ηο- 
ηιεπ νβΠΗΟΗβ ίΐί\ ρΓοηηυΐίίΐδδεΙ, υΐ ίϋάίοίηηΊ ε]υε ηο εο ΙεηιροΓε ίηδίΗΓ οηιηίηηι εδ- 
?εΐ. ΒϋΤΤχΜ. 


ΙΛΒ. Ι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. ι8 7 — 1 96. 21 

|$7ιό* ^' αλλήλων 7ΓΑτξωϊοι εύχομ,ε&' είναι 

ε£ Αρχής, είπεο τε γεροντ εϊρηαί επελνων 

Λαβρτψ ηρω&' τον ούκετι φΑο~) πολινόε 

ερχεο-(ϊ , &λλ' ΑττΑνευ^εν επ Αγρού πημ,ΑΤΑ 7ΓΑο-χειν κ)ο 

γρηι ο~υν Αμφπτολω, η οί βρωσΊν τε Ύτοτιν τε 

7ΓΑξτί6εΊ, εύτ Αν μ,ιν κ,Αμ,Ατος κατά γυΐΑ λΑβησ"ΐν 9 

ερπυζοντ ΑνΑ γουνον άλωης οίνοπεσοιο. 

νυν $' ηλθον' 3η γΑΡ μιν εφαντ επισημιον εϊνΑί 

<τον ΊΓΑτερ' ΑλλΛ νυ τόνγε (Ι ε ο) βλΑ7ττουο~ι χελευνου. 195 

ου γΑΡ πω τ$νηκεν επ) χ(Ιον) σιος Όουα-ο-ευς, 

Ι 89. Ααΐέρτην. Ι()1. Ροι. 1 92. αν μιν\ αμιν Η. ίβ. λάβησιν] λάβη- 
σιν Η. 1 93• ανα γοννίν] άναγουνον Η. Νΐΐΐΐο Οεΐΐο οοηδΐΐίο ρΓ3Βρο- 

δίΐίοηοδ ]πη§ιιηΙ &υΙ άί8]ιιη^αηί; Μ88. δεΗ ΗίΐΓίείϋηιΐδ δίερε ρΓδεροδί- 
ΐίοηεδ ά νεΗϋίδ δΐιΐδ ρεΓ Ιαιεδίη θί5]υηεΙ&3 δίηε ίΐεεεηΐίβιΐδ τερΓίεδεπΙαΙ. 
ΡΟΙ18. ί&. ΐοινοπεδοιο. 1 94• μ ίν ~] Ρ ίν τ> Η. 196. δΐΡος. 

\\\\<£. Νψω] Τω προς υποδοχην νιων έστω; χρόνος, άπο του τιθω, διο περισπα- 

ευθετω ο'ρει Ιθάκης. \ Γ η1^. 'Ύπο Νηΐω ται. 1*3.1. 1 93• Ανά γουνον άλωης~] 

νληεντι~] Διάφερα Νηριτον κα\ Νηϊον. 'Αλωψ και την πολύδενδρον γην φ-ησιν" 

δύο δε εστίν ορη της Ιθάκης" Ύοντο δε ' Ενθα δε οι πολύκαρπος άλωη {Οό. η. 

Νηριτόν εστίν ορός καιαειμενον ΰλη (0(ί. 12 2.)* και την άμπελόφυτον, Σταφυ- 

ν'. 35 ΐ•)• και ) Ή/Λεϊς δ' ε'£ Ιθάκης υπο λησι μέγα βρίθουσαν άλωην (II. σ' . 

Νήΐου εϊληλουθμεν (Οοΐ. γ. 8 1.), όπερ 5^ Ι •)' ομοίως και την σιτοφόρον γην. 

κάθυγρον ον εις τον υποκείμενον λιμένα Γ)εεδΙ δΐ^ΐπ. οοάΐείδ. Άλωη λέγεται 

πλείστον ρεύμα ενδίδωσι. όθεν άπο τον και η πολύδενδρος γη, κα) η άμπελοφν- 

σνμβεβηκότος 'Ρειθρον προσηγόρευσε τον τος, κα) η σιτοφόρος, κα) η δασεΐα. 13. 

λιμένα, νηυς δε μοι εστηκεν επ' αγρού Ε. Βαδ/ζοντα εις τον γονιμωτατον το- 

νόσφι πολιός εν λιμενι 'Ρείθργ υπο Νψω πον της γης οινοφορον. εσημανε τον υπο 

υληεντι. τω γαρ, λιμενι Ρείθρω, δηλοΐ, του γηρως μετά οδύνης και ανίας ήρεμα 

εν καλώ λιμενι ' Ρείθρω, ως ε'ί τις 'ελεγεν κα) βαρέως βαδίζοντα. Ο. ^94• ^^ 

εν καλώ λιμίνι το 'ΡεΊθρον. Το δε Ν^- δ' ηλθον~\ Δια γαρ τούτο ευελπιν ποιεί τον 

ριτον (80Γ. Ιΐίϋ εΐ ΙΠΟΧ Νηρικον) πό- νέον. Το δέ εζης, εφαντο γαρ δη αύ- 

λισμά εστί της κατ άντικρυς Ηπείρου" τόν. Ρηΐ. 195 • 'Αλλ' ετι που~] Δια 

Ώς ότε Νηριτον ειλον ευκτίμενον πτολί- τούτο δύσελπιν ποιείται τον νέον. δια δε 

ίθρον, \\κτην Ή πείροιο (ΟΗ. ω. ^ΙΊ')" τ6 ^ ί^****Ί νήσω εν άμφιρύτη ( Ι ί)8.), 

Ε. Ο. ΐ88. Υλπερ τε γεροντ ε\ρηαι~\ δυσχερές αυτω το εκφιγεϊν ί~<,7Ϊ\μανεν 

Εις άζιοχρεων μάρτυρα την πίστιν ανα- ως εν νήσω οντι' οι γαρ εν γη ευγε:ως 

φέρει, δεύτε ραν πίστιν της καθ αράς φι- δραπετεύονσιν. Κ. (^. Κ)^. Ου γάρ 

λίας ποιείται την άκριβολογίαν της κακό- πω τέθνηκεν~] Οιδά, ψησι, οτι ου τεθνη- 

δουλείας*. Ο. 192. ΥΙαρτιθεΐ'] Έν- κεν' ωομην δε αϊ τον κ α) επανεληλυθίιαι. 

I Τ&Οα ;ΐΙ>*υιι;ΐ Ιι,ΟΟ νοχ πί Γογο ΒΙΙβρίεβΓ ΒΟΓίρΐΟΟΙ Οΐίοα ίίΐΐβββ άτοϊνμία;, Γι^ρίο'κρίο 

?6Γ8υβ 25ο. ^«ι<ι• "1'ί <-'*• βοϊμΛι ΒϋΤΤΜ. 

II Λπ( ΝΓπ!)οηι1ιπη τι;;. ;ιηΐ Ιοηηιΐίΐ ροαβηάοΐη «λλ« \υ τόν}<. 8«.η1 Γοοίηΐδ οηιηπίϋ 
1ι.•\1)βΙ ίοΐιοΐ. 1'ηΐ. α(1 ΐ94• 13- λιΙ 255• Β13ΤΤΜ. 22 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. ι 9 7 — 208. ι^ Β . Ι. αλλ ετι που (^ωος χατερυχεται εύρε ι ποντω, 
νήσω εν αμφιρύτη' χαλεπό) £ε μιν άνδρες εχουσιν, 
αγξιοι, οι που χεινον ερυχανοωσ αεχοντα. 

αυταρ νυν τοι εγω μαντευσομαι, ως εν) 6υμω 2οο 

αθάνατοι βάλλουο~ι 9 χα) ως τελέεσ~6αι οϊω, 
ούτε τι μαντις εων, ουτ οιωνών σαφα ειδως' 
ούτοι ετι όηρον γε φίλης απο πατρίδος αίν\ς 
εσσεται, ουό είπερ τ ε σι^ηρεα σίτμφτ εχ'ήτι' 
φξασσεται ως χε νεηται, επε) πολυμήχανος εστίν. 205 

αλλ* αγε μοι τοόε είπε, χα) ατρεχεως χατάλεϊον, 
ει ση ε£ αυτοιο τόσος παις εις 'Οο^υσηος. 
αινως γαρ χεφαλψ τε χα) όμματα χαλά εοιχας 

198. άμφιρυτ-η] άφιρυτη Η. 1 99• ερυκανόωσ] ερυκάνουσ. V. ίο. άίέ- 

κοντά,. 20 2. ϊειδώς. Ίθ$. άττο] άπο V. 205. φράσσεται] 

φράσσεται δ'. V. 2θ6. Ρειπε. Ίοη . ει δη τοι βΧ βΙΉθηά. Η. 2θ8. 
ΐέΡοικας. 

Ο}, "αϊ. 198. Χαλεπό) δε μιν~\ ως καν νεηται. καν εχη (1626 εχοι) 

Χαλεπό) άνδρες, ήγουν ο Κύκλωφ κα) εμφασιν η γραφή. ΡΟΚ8. Δε- 

οι μετ αυτού. Άρπάσας "Οδυσσεύς σματ' εχησι] "Αντ) του δεσμεΐα (δΟΓ. 

τψ θυγατέρα του Κυκλωπος, ο Κυ- δεσμό)) Άττικως' τα γαρ αρσενικά ού- 

κλωφ μετά πολλής ισχύος νηας ποι- δετερως λεγουσιν. άπο του δεω δεσμά 

ησας κατά του "Οδυσσέως εφερετο, κα) (\ΐΐ1^. δεσματα) κα) άπο του ζεω 
Ν&111 ίη Γββεηΐΐοπ 1)118 Ιβηΐηΐίϊ ηΐϋ- πως "Οδυσσέως ων ουκ άνδρίζεται. λεί- 

ΐαΐΐΐηΐ 1Π ούτε τι. Ουτ οιωνών σάφα πει δε εϊς το τόσος το ων, ΐν' η τηλικου- 

ε\δώς~] "Ηρεμα παρεδηλωσεν η Άθψά τος ων. Ε. Ο. Πονώ πονησω εν φυχη' 

ήτις ην. οί γάρ άνθρωποι κα) μά>τίΐς πονώ πονέσω επ) σώματος '. Ε. 2θ8. 

(δΟΓ. μάντεων) κα) των ο'ιωνων δεόμε- Αϊνως γάρ κεφαλήν τε~\ Αριστοφάνης 

νοι, το δε θεΐον ες αυτού προγινωσκιι το κα) Άρίσταρχος, αϊνως μεν, έχει. κα) 

μέλλον. Ε. Ο. 204. Ουδ" είπερ τε~] έχει τι είδος (δΟΓ. εικός) η γραφή αυτή. 

Ιη ηΐαίρηε 0(χ1. Η&ΐΊ. Άλλ' είπερ Ύο δ*, τοΐον εμισγόμεθα, άντ) το'ιως™, 

τε σι&ηρεα δεσματα εχησι φράσσεται ως νυν (δΟΓ. άντ) του, ως νυν) κα) ημείς 

1 Ηίβο ψιοιηοάο Ιιυε νοηβπηΐ ηοη βχρυΐο. ΒυΤΤΜ. 

ηι Ιρ^ε ηιιηο ηβδοίο ειιτ ία «Γΐίοιιΐί ροδί άντ) οηπδδίοηο Ιιίο ΙδηΙοροτο οίϊβικίβπιη, 
φΐί, φκχΐ ιηυΐΐο ηι;ΐβ•ίδ ηιίπιηι ο^δο άβοβο&ΐ Βΐίρι^Α Η(Ι 97• υ ^' νΟ0 ' Ρ' ν ββοπρίηιη ο»ΐ 

" ΰπ:ρ, αϋτκ,ν," Ι), ο. ντ\ρ δΐνο άντ) τον αίτην, 8ΪΙ16 αηηοίΗΐίοηο ρΓδεΙβπηίδβΓΪπι. Ρθ?ΐ6ίΙ 
δ3ερ'πΐδ ΐη Ιιΐδ δοΐιοΐϋδ άείβεΐααι &ιϋομϋ ροδί άντ/ οβδΟΓνπνί ιιΐ γ'. 184- ή. ιο8. 3<4• 
σ '. 229. ίίοιη ξ. 4• υ^ί ρΓορίοΓ ροηΊΐίνπιη ύΐκ-τϋν ίηδΟΓοηϋιιηι οδδρ του ΐϊΐοηιή. Ιϋςαε 
ρΓορΙΟΓ δ'πηίΙίίικΗϋειη 8Ϊ•^1ηγιιιτι, οιυίΐηΐδ κντι του οί δίιτιρίοχ αντί δοπβί δοΐεί, υ1»Γ[ΐΐΰ 
ίοΓίηδδΘ δΐΗίπεπίΙυιτι οδΐ ρΓ36βιιηΙ)1ίΠ8 ΒίΐδΙίο οί 5ο1ι3θΓογο 8(1 Ογο^. Οογ. υΐιί νίίΐο Ιιι- 
(Ιΐοοιη. ϋΐΪΓΐϋε αυίειη λόγοπι τοίως ΐηίίΐοΐαηι Ιιίο Γοϋηςαοι-ο (1οΙ>οΙ>ηπι, ςπα ά\\\Α ςυο- 
(ριο ιιΙίΙυΓ ^ΓίίπιηιηΐίΓΐΐδ 3(1 εχρΙίοΗΐκΙηιη ίοπηίΐιη τοΐον, αϊ β(1 γ . \φ. νοιίίβ. ίΐυίβηι 
ώζ *Ζν κ. τ. «. υΐίοποπδ οχρϋο&Ιΐοηίδ οηυεα δυΐ^οοία δαηΐ. ΒϋΤΤΜ. 


Ι2ΙΒ. Ι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 209 — 2ΐ 5 . <£?> 

χεινω' επε) θάμα τοίον εμισ-γομεθ αλληλοινι, 
πρίν γε τον ες Ύροίψ αναβημεναι, ένθα περ άλλοι 2ΐο 

Αξγειων οι αριττοι 'εβαν κοίλης εν) νηυοΊν' 
εκ τουό , οιτ Οσι^Λ έγωι/ ιόον, ουτ εμε κείνος. 
Ύψ ά αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντιον ηΰ^α' 
τοιγαρ εγω τοι, $είνε, μάλ! ατρεκεως αγορεύο~ω, 
μητηρ μεν τ ε με φη<τι του έμμεναι' αυταο εγωγε 215 

209. εμισγόμεθ'] εμισγεμεθ\ V. 211. ΆργείΡων. 2 12. #δον. 

Ιη/έ τε και σύ. (£. 209. Έπε) θαμά εϊ κα) τεθνηκεν άμα τω γενέσθαι τον 

το7ον Ιμισγόμεθα] Ού'το^ ως ημείς Ιμί- παΐδα, η μητηρ Μάσκα τ•2 πατρός του- 

χθημεν σήμερον, και μετά τοΐ) σου πα- νομα' καν περιη κα) πάρτι η μητηρ δεί- 

τρος εμισγόμεθα. Ο. 2 12. "Εκτοτε κννσιν οτι τούτου εστί ναας' ώστε το, 

(810 αηΐ. 6(1(1.)] Έ| εκείνου τοΰ χρό- ου γάρ πω τις εον γόνον αυτός άνεγνω, 

νου. νπΐ£. ^ 2Ι4 ; Τοι γαρ ξγώ τοι] προσλαβόντες (δΟΓ. -ας) δει το, εϊ μη' 

Ίο πρώτον τοί ουκ εστίν αντωνυμία- ου- μητψ φ α ίη τοΖ ΐμμεναι, Ιοκιμάζειν ει 

δεποτε γάρ^άρσενικον ( 8 (:Γ. άρκτικίν) το μη Ιρθως είρηται. "'Αλλά κα\ ούτως ζη- 

τοί' άλλ' εστίν αντί του δη. 13. Άτρε- τουσι τϊς ο νοΖς τοΖ μεν ξένου ερωτησαντος, 

κίως] 'Απο τον α στερητικοί μορίου κα\ Άλλ' &γ € μοι τόδε είπε και άτρεκεως 

τον τρίχω' * μη παρατρέχων την άλη- κατάλεξαν, Εϊ δη εξ αύτοίο τόσος παις είς 

θειαν. •η άπο τοΖ α κα) τοΖ τρω τΐ φο- Όδυσηος' Αϊνωςγάρ κεφαλήν τ ε κα\ ομ- 

βουμαι. ο γαρ την άληθειαν λέγων ου ματ α καλά εοικας Κείνω. τοΖ δε άττο- 

δεδίβν. γίνεται γοΖν άτρεης και άτρεκης. κρινόμενου, Ύοιγάρ εγω 'τοι ξεΐνε μάλ' 

Ε. Καταλέξω] Υράφεται, αγορεύσω. άτρεκεως αγορεύσω• Μητηρ μεν τε μ* 

ΜΒΓί. 215- Μητηρ μίν τε με φησι] φησι τοΖ εμμεναι, αύτάρ εγωγε Ουκ οΊδα' 

Εϊ μηδεις των ^ γεννωμένων δύναται γνω- ου γάρ πω τις εον γόνον αυτός άνεγνω. 

ναι τον πάτερα, πόθεν η γνωσις τοις τίς γάρ η διάνοια του λέγοντος, ούδε)ς τον 

παισι τοϊΐ πατρός ; το γάρ, μητηρ μεν τί πάτερα ανεγνώρισε ; ού γάρ αυτή η άκο- 

μ4 φησι τοϋ εμμεναι, αίτάρ εγωγ € ούκ λουθία, οτι μη παρόντος ° έστ\ν Ό λόγος € Ί 

οώα όπως μεν Ζχγ, ε'πϊ τοϋ Τηλεμάχου- γνωρίζεις τοΖτον, αλλά περ) απόντος περί 

οτ € γάρ άπείημησε παις ~ην μαζω, ΰιο οΐ ουκ, εί μη γνωρίζει, Ιχρην λέγειν 

μονού τοΖ ονόματος παρά της μητρίς γί- άλλ\ εί μη πεπίστευκεν. ο γάρ λόγο:, 

νεται ακροατής άκούων οτι τοΖ Όϊυσσέως είπε μοι εϊ τοΖ Όΰυσσέως εΊ πα7ς, Ό δ' 

εστί παις- εϊ δ^ καθόλου, ού γάρ πύ τις 'ε'φη, ούκ οίδα' παρά γάρ της μητρίς 

(ον γονον άνεγνω, πόθεν η γνωσις ; ^« άκηκοα Όϊυσσέως είναι' ού γάρ αύτος 

γαρ φάναι, 4γά γάρ ούκ εϊ^ν τΌν γε- 'εύρακα. πρίς \ το, παρά μητρός -'ηκουσα, 

γννηκοτα, άλλα μη καθόλου ποιείται ούκ έχει λόγον το, ού γάρ τις Ιι' ίαυτον 

(κν.ποιεΤσθαι) την άπόφασιν ως μηδέ- τίν πατέρα Ιγνάρισε. έστω οίν το άνεγνω 

νος εϊδοτος τίν αύτοΖ πατέρα. Όρθως ως προς την άκοην έπ'ιστευσε. κάν οίτω 

ουν β Σέλευκος εϊρηκεν «οτι δεΐλαβεϊν" το, λαμβάνηται "εοται Ό λόγος, η μ^τηρ μεν 

*ι μη μητηρ φ Λ ί η Τΰ Ζ ϊμμεναι. κα) γάρ ϊφη ε\είνου είναι, ε'γω δε ούκ &α< ού 

11η" ^ΒυΤΓΜ Λ 1ηΐ6ΓρΓ ° 1αΐ1ι1πηι ' 61 ΓθΓΐηδ8 ° Γοπ^ν,ηΐηηι, «^τλ«βΛ, ηΐ ,ηοχ 

, $ °„ 8θΓ • ,•"'' *Ψ *•ρ*τ*ι. Λ'θΓ8ΐΐ3 ίίηοιη απίοιη δοΐ.οϋί οοιτπρίιι Ικοο, χ«ν π3μμμι 
ι*όψ,λογον Ι160β88»ΠΟ ΪΙίΙ 8ΜΠΙ «τΗκίκΙλ : κα) «β. ικ^το τί, λόγο. Ργο γ . 24 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 2ΐ6—226. ΙΛΒ. Ι. ουκ οισ' ου γαρ πω τις εον γονον Λυτός ά,νεγνω. 
ως ση εγωγ' οφελον μοίκαρος νύ τ ευ εμμεναι υΐος 
ανερος, Όν κτεάτεσσιν εοίς επι γήρας ετετμε' 
νυν α\ ος αποτμότατος γενετο θνητών ανθρώπων, 
του νί εκ φατι γενέσθαι" εττει συ με τουτ ερεεινεις. 

Τον <^' αυτέ προσεειπε θεα γλαυκωπις Άθψη' 
ού μεν τοί γενεψ γε θεοί νωνυμνον οπ'ισσω 
θηκαν' επεί σε γε τοίον εγείνατο ΐίψελοπεια. 
Λλλ' αγε μοι τοόε είπε, και ατρεκεως καταλεζον, 
τις όαις, τις όε όμιλος οό επλετο ; τιπτε όε σε χρεω ; 
είλαπίν , ηε γάμος ; επει ουκ έρανος ταοε γ εστίν* 220 22^ 2 Ι 6. Ροΐδ\ ΙΓόν. 2 Ι 8. βΐοΐζ. 2 2 1. προσεϊειπε. 2 2 2. γε~\ τε V. 

224- ΡοτΓβ'. 225- τίς δέ] τις V Η. δα*ζ τ. δ. ο. ο5δ'. V. 226. είλαπ/ν'] γάρ τις δι* εαυτού πάρα, του εαυτού πα- 
τροςΡ την πίστιν εσγεν. ενθάδε δε7 πά- 
λιν άκουσας ει μη πάρα πατρός πνθοιτο, 
καν σεβαστικως εκδεςη λόγον' ούδε)ς 
γάρ αυτού τον πάτερα ανεζήτησε κα) 
άνηρευνησεν, Όντως ειη ο λεγόμενος, λε- 
γουση δε τη μητρι πας πεπίστευκεν άνευ 
ζητήσεως δια το σεβειν το προς τους 
τεκόντας. Ο. Ου γάρ πω τις εονγονον\ 
Κα) άλλαγρυ, Τον δ' εμον πάτερα φάσ 
εμμεναι (Οά. δ'. 387•)• ό/χο/ως Ευρι- 
πίδης % Μητηρ φιλότεχνος μάλλον πα- 
τρός. Η μεν γαρ αυτής Οίδ' εοντας, ό δ' 
ο'ιεται. κα\ Μένανδρος, Αυτόν γαρ ου- 
δείς οίδε πως ποτ εγενετο Γ , Άλλ' υπονο- 
ουμεν πάντες η πιστεύομεν. Ύινες δε 
ταύτα τον Ύηλεμαχον φασι λέγειν επει 
μικρός καταλελειπται. Ε. Πορφυρίου 
εις το αυτό. Και το, ουκ οιδα, ουκ άπι- 
στουντός εστίν, άλλ' αυτόν τον ' Οδυσσέα 
ώησίν αγνοειν ούχ εωρακως. ουδέ γαρ αν 
δυναιτό τις τους γονέας ες αυτού γνωναι. 
Ε. 217• ' Οφελον] Το Όφελον άντ) του 
ειϋε, ως δη εγωγ οφεΑον. ηυχομην εγω εϊναί τίνος υΐος μάκαρος ανδρός ον ο θάνα- 
τος κατελαβεν εν τοις Ιδίοις κτημασι και 
μη εν πλάνη κα) ξένοις τοποις. Ο. 2 Ι 8. 
'Επ) γηρας\ Ουκ άναστρεπτεον την επί. 
'Ύπο νεότητος δε εϊς μειρακιώδη προνέ- 
νευκεν άφελειαν, ευδαίμονα λέγων τον εν 
ιδίοις ο'ικοις τελευτωντα. ΰ. Ε. 221. 
Γλαυκωπις~] Γίνεται μ.εν και απ* άλλων, 
γίνεται δε κα) άπο του γλαυσσω, το 
βλέπω. Ή. 225. Τ'ιπτε δε~] Ύί σε άνα- 
γκαΓιον εχε<. Ε* γαρ ην, φησ), έρανος 
φειδωλως ησθιον άν ως Ίδια εσθίοντες. 
ΡηΙ. 2 26. Εϊλαπίν (8θ1ΐθ1. νΊΐ1§. 
εϊλαπίνη)~] Λέγεται η πολλών ευωχία, 
εν τ] κατά εΐλας κα) συστροφάς εύωχουν- 
ται. Ε. νπΐ^. Έπε) ουκ ερανος~\ Ως 
του εράνου ((^Όά. Ε. ΐπαΐβ ως γάμου) 
κοσμιωτερου κα) ευτελέστερου Όντος' κα) 
εϊκότως' ο μεν γαρ γάμος και α'ι αλλαι 
ευωχ,ίαι φιλία τινι γίνονται, ό δε έρανος 
ως έκαστος τι κομίσειεν. 'ερανος ουν λέ- 
γεται το άπο συμ.βολης δεΤπνον. Ε. 
Υυΐ^. ΕΊλαπΙνη η πολλών ευωχία εν 
η κατά εΊλας πίνουσιν' έρανος η εκ κοι- ρ δεπί). ν'κΐ. πιρ) του \. π. βΐ ιηοχ ?τα^ά μγ>τροζ πύ%ιτο. 8<3(1 ηΐιηίδ ίπιρβάίΐίΐ Ιοίίαδ 
Ιιυ,ίαδ Ιοοί ηγ^ιιιιίοιιΙ&Ιϊο ιιΐ ρΓΟ οογΙο ί|αΐθΓ|α&ιη ρΓοηυηΙίεπι. ΒϋΤΤΜ. 

ι Ργε^πι. ίηε. 57• ΒυΤΤΜ. 

Γ Αρ. ΕϋδΙδίΗ. &ά Η. 1. του τοτ' \γ'ιν•το, υη(ίβ ΟΙεπεπδ (Γγ. ίηο. 1 57•) & 01 * 1 ' Γ0 " ^ξ "* 
Ύ'ιγνίτο, ηβδοΐο (]υο ίΐυοΙΟΓβ. ΒΙΙΤΤΜ. 


ΙΙΒ. Ι. ΟΔΎΧΧΕ1ΑΧ Α. 227 — 2 3 6. %& 

ως τε μοι υβρίζοντες ύπερψιαλως άοχεουφί 
ααίνυο-ναί κατά, $ωμα' νεμεοΌ-ησ-αίτό κεν ανηρ 
ακτχεα πολλ' ορίων, Όστις πινυτος γ ε μετελθοι. 

Τψ & αύ Τηλέμαχος πεπνυμενος αντίον ηυάα' 230 

ζειν\ επει αρ ση τ Λυτά, μ ανείρεαι ν\^ε μεταλλας , 
μελλεν μεν ποτέ οίκος οί' αφνειος κα) αμ,υμων 
εμμεναι, οψρ ετι κείνος αν\ο επιζήμιος ηεν' 
νυν ά ετερως εβαλοντο θεο), κακοί, μητιοωντες, 
οι κεινον μεν αϊστον εποίησαν περί πάντων 235 

ανθρώπων επει ου κε Οανοντι περ ώ£' ακαχοΐμψ, 

120). ττολλ'] πόλ\ εί: 322. μαλον, 6ί 347-α^ Η. 232. Ροΐκος. 233• 

επιδ-ημιος] &κ) δήμιος Η. 234• ε'βάλοντο] εβόλοντο, δίθ ΐΘΧΐΐΙδ αϊ} θίκίβηΐ Ιϊΐαηΐΐ, 

δβά 1υη^6 ΓϋοεηΐΐοΓ αάοΐίοϋΐ ν ροδί ο ρπηιυηι 61 ίβοΐΐ ίβονΚητο Η. ΡΟΚδ. 
235• κψ] ™Ρ ι V. ίΐ). άϊιστον. 2<$6. ου κε] ούτι Η. 

νου ευωχία. Ησίοδος (ε'. 7 2Ι •)> ' Εκ ιωνική συστολή. Ύινες &*Α του, οΐ 

κοινού πλείστη τε χάρις 8 , το κόσμιον των θεο) κακά. εβαλον. Ραΐ. ΡοΓδΟΠίΐδ θβ 

εράνων δήλων, ε* γαρ ψ έρανος φειδωλως ΗίϊΓΐθίίΙΠΟ δΟ,'ηοϋο ίΐΕ : " δοΐΐοΐία- 

ησθιον ως'ίδια εσθίοντες. Β. Ο. 227. " δίβδ α^ηοδώΐ εβουλοντο ίκΜεηδ ΙΆ- 

Ως τέ μοι] Το ως άντ\ του οτι. το δε " ιιιεη τίνες δε γρ. εβαλοντο θεοί αντί 

\%ης, οτι μοι δοκουσιν υβρίζοντες υπέρ- Μ του μετέβαλλον." — δοΗοΙ. νυΐ£. : 

-ριάλο:ς. Ο. 2 28. Νεμεσσησαιτο"] Το Έβουλοντο'] Ήβουλοντο ηθελον. Μί- 

τυναθροισθψαι τους μνηστήρας ούτως πιπί 81 ηοΐίδδίηίαηΐ ΓοΓΠΙίΙΓη εβου- 

(ΐΐΐδ. ως) ετνχε κα\ εύωχε7σθαι είς τψ λοντο ΙΈνβΓίΐ δίο εχρΙίοΒΠΐ δείΐοΐία- 

Χκίαν του "Οδυσσέως μέμ-ψαιτο αν τις δίβδ. 236. Έπε) ου κε θανόντι] Έπε) 

χνψ συνετός. Ο. 23 1. Μεταλλ£ς] εάν Όδυσσευς μετά των Ιδίων φίλων 

Ηολνπραγμονεΐς, άπο μεταφοράς των με- εδαμάσθη -ήτοι άπέθανεν εν τω Τρωϊκφ 

:αλλων. \\. Ζητεΐς, άπο μεταφοράς πολεμώ, ουκ αν άκαχοίμψ ήτοι ελνπου- 

■ ωνμέταλλα^ηλαφωντων. Ρίΐΐ. 232. μψ. 0. Έπε) ου κε" (δίθ.) ΡΟΚδ. 

Μελλεν μεν ττοτε] Αντη η λέξις ουδέποτε 6% ΗαΐΊ. 238. Ήέ φίλων] Ύονς ετ- 

:ε<τα* πάρα τω ποιητή ως εν τγ συν- άρονς άπο των φίλων διαιρεί ο ποιητής. 

'θεια. χρονικώς, άλλ' εκάστοτε άντ) του ο'ι μεν γαρ εταίροι ο'ι προσοικειωθέντες 

φκει. Ε. (Ιιίο βί αοΐ δ'. 274•) 0• κατά φιλίαν' οΐ' δε φίλοι οίκεΐοι κα) 

' ι "8• 2 34• Ν^ ν δ' ετερως βουλοντο~\ κατά γένος προσήκοντες ωσπερ ο ετ-ης. 

Ητο* εβουλευσαντο. τίνες δε γράφουσι, εται γάρ κα) ο'ι συνέστιοι, γείτονες δε 

βάλοντο θεο), άντ) του μετέβαλον. οι πλ-ησίον μένοντες" Τείτονες ηδε εται 

χει μεντοι λόγον κα) το εβουλοντο ήτοι Μενελάου κνδαλίμοιο (Οΐΐ. δ'. 1 6.). 

οονλειίσαντο, ως το, Ύρωσ) δ' εβουλετο κα) οτι εταίρους ι τοίς συνδιαίτους κα) 

(κψ (II. V• 21.) Ε. Ο. Έβοίλοντο] αγαπημένους οϊδε, και φησι, Έπεί οι 

* Νοη ργ)ογ ρΓοΟοΙο Ιι.το ΙοοΓιο ηιιηιη νυΙιταΐΗ ίπλιί<ττν }ι) ηιια άϊίΙιιηίτυηΙιΐΓ ηιοιτι- 

1 νοι•1>;ι Κ^ί οτι ϊταίζου; βίο ΓιΙΙβΓΗ ηιη3η8ΠΐΐΛ (Ιί^ΐΐη^πρΓβ (ΙρΙίρΙίΛηι ; ηονηιη βηϋκ 
:1ιο1ίαιη οπΓππι(μγ ρβηάβηίςηβ α σημαοΰνται (\•Ή1. ηοΐ. '.*κ! ξ'. 8Λ Ρηπίο ρββ( :>ηΐο φί- 

ο( γ«ξ υιός οχοίςΐίΐ: φ!λο Ι Τί μ οΙχι7οι. (2αχ\ϊ. βοΐιοΐ. Υαΐρ;. ώ 184• ψΊλο; } ά» το τίχνον. 
-νοΓκιΐδ Γιηοηι ίιιι•1>α(ιΐ8 8οπιιο ΐΐ.ι ίοιν 001ΤΪ£Ϊ }κ)ίι•<<1 : Κ.ΛΤ•χξ*μ**Η Τι χα» του φόβου 
>»» φ-Ζζαν ιταίζχν λίγιι, φνζα, λί^Λ,ν, ςόβ»υ κζυόιντΰ( ιταίςκ. Ι>Γ'ΓΤΛΓ. 

νΟΙ.. Ι. Ε 20 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 237 — * 4 6. ΙΛΒ. Ι. ει μετά, οις εταροισ-ι άΑμή Τρωών εν) όν\μω, 
ηέ φίλων εν χερτιν, έπε) πολεμον τολυπευ<τε' 
τω κεν οι τυμβον μεν εποίησαν παναχαιο), 
'ή$έ κε κα) ω παι$) μέγα κλέος ν\ρατ οπίθΌ~ω' 
νυν £έ μιν άκλειως 'άρπυιαι άνηρείψαντο' 
ωχετ αίο-τος, απυσ-τος, έμ$ι α οόυνας τε γόους τε 
καλλιπεν' ου^ ετι κείνον οίυρομενος απεναχιζω 
οΊον 3 έπεί νυ μοι άλλα 6εο) κακά κη$ε ετευ^αν. 
οο-οΌΐ γαρ νηνοισ-ιν έπικρατεουοΊν άριστοι, 
Αουλιχίω τε, Σάμη τε, και ύληεντι Ζακυνθω, 24< 2 45 237• / Λ€Τ< * Ρ β %• 2 39* ^ 0ί παναχαιΡοί. 240. Ρω. Ί^Λ . άκλειως 

άρπυιαι] άκλεως άρπυαι Η. 242. αϊιστος. 2 43• °^' ' €Τι 1 °^ € ' τ< V. 

244• ^ €0 ' <* λλα 6Χ 6Π16η(1. Η. 246. Ζάκυνθο)] "ζακυθω Η. 

εταίρος εην εϊλαπιναστης (II. ρ. 577•)* Ε. Οί. νυΐ£. 239• Ύυμβον μεν έποι- 
κα) Έρίηρας εταίρους τους δ;ά τάς ήσαν] Διο αν αυτω εποίησαν τυμβον 
χρείας φ'ιλους' και το, Ύοΐος γάρ τοι δ<ά το απόθαναν εν τω πολεμώ, προς 
(ίηδ. εταίρος) εγώ πατρωϊός εϊμι, "Ως τοι το πρώτον δε ύπηντησεν. Β. 24 1 • 
νηα θοην τελέω και αμ εφομαι αυτός "Αρπυιαι] Αί των άνεμων συστροφα), 
(Οά. β'. 286.), κα), Έγω £' άνα Ζημον η αϊ τιμωρητικα) θεαί. Β. Νϋν τοιις 
ετάρους ΑΪψ 1 εθελοντηρας συλλέγομαι άνεμους τους αρπακτικούς, η τα άρ~ 
(20Ι•)• φίλος γαρ υϊος, κα\ φίλη μη- πακτικά Όρνεα. Ε. Δαίμονες, η άνεμοι 
τηρ, κα) φίλα γυϊα, κα) φίλαι χείρες. αρπακτικοί. νυ1§. Άνηρείφαντο] 'Ήρ- 
Κα) Ζιακρίνων φησ), Έι μ.ετά ο\ς ετάροισι παζαν άπο μεταφοράς των τά Ιέρεια 
οάμη Τρωών εν) ΰημω Ήε φίλων εν χερσιν κατεργασμένων. Ραΐ. 242. 'Απο άλ- 
επε) πολεμον τολυπευσεν. ουκ αν φησι λης άρχης το, ο'ιχετ ά'ίστος ", κατά άνα- 
ελυπηθην ει εν τη Τροία μετά των εταί- φώνησιν. Β. 244• Αλλα θεοί] Άναγ- 
ρων άπωλετο πολέμων, η ει κατεργασά- καϊον μεν η λύπη του πατρός" της δε λύ• 
μένος τον πόλεμον επανελθων εν ταϊς πης το ΰεινον ο της απώλειας τρόπος. Ε 
χεοσ) των οικείων ετελευτησε. Κατά- 245• ' ® σσ0ί Ύ^ρ] Δια το^τοι^ άπολο- 
χρωμενος Ιε κα) του φόβου την φυζαν <γίαν του μη επιχαίρειν (δΟΓ. επιχειρεί] 
ετέρα λέξει Φυ"ζα λέγει φόβου κρυόεντος εμφαίνει το πλήθος ευάριθμου μένος, διί 
εταίρη (11. ι '. 2.)' κα), * Ανεμον (δΟΓ. δβ του άριστοι ΰηλο7 Ότι ου προς Ιΰιώτα 
"ΐκμενον) ουούΡ 'ίει πλησίστιον εσθλον ε- άλλα προς πόλεις ολας εστίν αυτω 
ταΐρον (Οά. λ'. 7•)• καί πάλιν όλων άγων. Όπερ επισημαίνεται κα) δ/α του 
(ηΟΓ. ολην) την οικειότητα Ζήλων φησιν, Ίθάκην κατακοιρανέουσιν' ώστε εΐκόΐ 
"Οφρα ί'δτ) πρότερόν τε πόσιν, πηους τε κρατείται. Ε. 246. Αουλιχίω] Νηο 
φίλους τε (II. γ . 1 63•)» τ ° ν άνδρα, κατά την Κεφαληνίαν. Ζακυνθω, νησί 
τους συγγενείς, τους οικείους. Ε. (2. κα) αύτγ της Κεφαληνίας. Σάμη. τη 
Έπεί πόλεμον τολυπευσε~\ Κατειργάσατο Σάμον Σάμην είπε. εστί δε κα) αντ' 
μεταφορικως. τολυπη γαρ είδος βοτάνης κατά την Κεφαληνίαν. ναΐ^. Σάμ 
θανασίμου' κα) την των ερίων ηδη κατ- τε] Ύην Σάμον Σάμην καλεί, τρεις δ 
ειργασμένην ε'ίλησιν τολυπην λέγομεν. Σάμοι, ' Ιωνική, Κνφαλλψικη, θρακικ% 

■ νί(1. ίκΐ α'. ι. ηοΐ. ΒΙΠΤΜ. 


ϋΙΒ, Ι. ΟΑΤΧΧΕΙΑΧ Α. 247 — 255. 27 

ηο οοόόι κραναψ Ίθάκψ κατακοιρανεουο~ι, 

τοοόόι μητερ εμ,ψ μνωνται, τρύχουο-ι £ε οίκοι/. 

η α ουτ αρνείται ο-τυγερον γάμον, ούτε τελευτην 

ποιηται ουναται' το) σε φ()ινύ()ουο-ιν έχοντες 250 

οίκον εμον' τάχα ϋη με διαρρακτουο-ι και αυτόν. 

Τον α επαλαο-τηο-ατα προο-ηυ^α Παλλάς ΆΟηνη' 
ω ποποι, ν\ οη Ύτολλον αποιχομενου 'θ£υο-ηος 
αευη, ο κε μνηα-τηρτιν αναιδεσι χείρας εφείη. 
ει γαρ νυν ελνων όομου εν πρωτηοΊ ύυρνιοΊ 255 

248. τρυχουσί] τρύχωσι Η. ίβ. Ροΐκον. 2$1. Ιιαρραίσουσϊ] Ιιαραί- 

σουσι βί δίϋ 33βρ6 1Π ΟΟΠίροδίίίδ Η. ί6. ίοΐκον. 252. ετταλασ-τ^σασ-α] 

ίπαλαιστησασα V. 254• δ€^] Ιευείη ρΐΌ V. 1. κε~\ /αν V. 255• ^Ρ®" 
τησϊ] πρωτοισι. βΐ ίη ΠΐαΓ<£. Η. 

Β. Σάμος αυτή κατά, την Κεφαλλη- (θθά. Ο. τω αγωνιστή) της χειρός νυ- 

νην. δϋΐΐοΐ. €θά. νίικί. 56. 249• Ιασα. Ε. Ο. νυ1§. Άναστενάξασα, 

Στυγερον γάμον] Αυτή στυγερον διά την ΰεινοπαθησασα. η μετά, των παλαμών 

προς τον Όΰυσσέα πίστιν' η Ύηλεμάχω τύ-φασα αυτόν. Ραΐ. Παλλάς] Έπ*0€- 

ττυγερον εϊ βουλοιτο ϊΰεΐν αλλω συνουσαν τικως η ' Αθήνα, ά%ο του πάλλειν το 

τψ μητέρα. Ε. Ή ε μη φησι μητηρ ΰόρυ' η Οτι Πάλλαντα άνεΐλεν, ίνα των 

)ί/τε απαρνείται τον στυγερον των μνη- γιγάντων. \ τ \ι1^. 254» ΔίΧ€<] Έν τη 

ττηρων γάμον των βιάζονταν αυτήν, ούτε κατά Άριστοψάνην εγεγραπτο ΰείη, ϊν 

τέλος αύτω ύιδωσι, τον Ίστον ον ως εγ- ή προς τον Ύηλεμαχον ο λόγος" άλλα μη 

γνητην εκείνοις δεδωκεν παρ ολην μεν η- πολλούς δίΠ'* κα) το πολλον συναπτή 

'χεραν υφα,ίνουσα, πάρα Ιε την της ημε- (δΟΓ. -ει) τω ΰευη. ποτέ ΰε άμεινον γ 

">ας τελευτψ εκλυουσα και άφανί'ζουσα, δια του ει γράώειν 7 -. και εστίν οίον ιης 

νς μη πέρας λάβη το έργον το τοις μνη- αρχαίας γραμματικής εν τι κα) τούτο 

ττηρσιν αυτοΐς καταθυμιον. Ο. 25 1. των υπολελειμμενων. Ο. ~Η πολλον 

Γάχα] Αυτή η λεξις ου τίθεται πάρα τω δεύει ;ι ] 'Ε*} πολύ λείπει τούτους τιμώ- 

τοιητγ διστακτικως ως εν τη συνήθεια, ρίαν υποσχεΐν. δευει, ενδεΐ, λείπει. Λ'τι1<τ. 

χλλ' εκάστοτε άντ) του ταχέως, νιιΐ^. 255• Ε ' 7*Ρ *** «λββίν] Τα επη ταύτα 

252. Επαλαστησασα~\ Το επαλαστη- 'ζητοιμεν (εξαιτοΐμεν (3.), το, Έ.Ί γα,ρ 

τασα ϋηλοΐ το επ\ το7ς λεχθεΐσιν ως α- νυν ελθων ΰόμου εν πρωτησι θυρησι Σταίη 

Καστοις και ΰεινοΐς ουσι ΰεινοπαθησασα. έχων πηληκα και ασπίδα κα) δυο ΰουρ€ 

•.αν 06 γ χωρ)ς του ε, παλαστησασα, ε- Ύοΐος εων οίον μιν εγω τα πρωτ ενόησα 

τται τφ παλαιστή*, ο εστί τφ άγκωνι Οίκω εν ημετερω πίνονΐά τε τερπόμενόν 

Χ ϋβ νθΓΐ)Ϊ8 Τα,λιχ.αττή( , -ταλαστή οΐ ταλαα-ττ,σασ-α \Ίά. ΡΙίΓνϋ. Οΐ ίυ1)0ΐ1ς. ρ. -»η; 
ΒϋΤΤΜ. ' * " Λ 

- τ 8α\ νί(1. άλλα μγ>, πολλον δ'Γ. Νίΐΐΐϊπΐηΐ ΟβΙβΠΒ ΰ'.ύίΐ επιΐ ρΐΌ ίιηροΓβοηίΐΙί δί/(νί(1. 
ηοχ 8ΐ•1ιο1. νηΙ-τ.) ηΐ Οά. ι'. 54°. ΰιΑιη». ΒΙΓΓΤ.Μ. 

*8ϊΤ.μίτ0Τΐ — γράφαν; \\ί &\1 οοιηηκΜΐ(1;ιΓιο ΚΤίρΙΟΠΒ 2. ροΓδ. -α ριο -τ, 1;ΐηηιι;ιιη 
»4ίςϋίθΓί8. ΒϋΤΤΜ. 

" Ηοο Ζίνα, ηιιοιΐ οδΐ ίιι ηυΐΐηηί» αΚΙ. ίο ιοοουΐίοπίκΐδ 1ήι• βΐ ιηοχ ηηιΐ;ιΐιπη οΐ ίη 
Ηύ ν . ΒυΤΤΜ. 

Ε 2 28 ΟΔΤ^ΕΙΑΞ Α. 2 5 6 — 259• ΕΙΒ. Ι. σταίη, έχων πηληκα και αο~πϊάα και ουο όουρε, 
τ οίος ίων, οίον μιν εγω τα πρωτ ενοη<τα 
οίκω εν ημετερω πίνοντά τε τερπομενον τε, 
ί? Έώύρης ανιόντα παρ Ιλον Μερμερίσαο' 

257• € 7^] *7® ν Η• 2 5^• ^ κω - τε* είτα ,ίΛβτ' ολίγον, Τοϊος εων μνηστηρ- 
σιν ομιλησειεν Όδι^σσευς, κα* στ^ εν 
τοις μνηστηρσι τερπόμενος, απαντάς ώκυ- 
μόρους γενέσθαι, πως γαρ αν η φοβερός 
Ι εις ποτά, κα) τέρφιν δείπνων τράβας τψ 
διάνοιαν ; πως ουκ άτοπον τω Μέντη μεν 
ώμοιωμένην τψ Άθηνάν, τω Αγχιάλου 
παιδ) λεληθότως ασεβείας κατηγορών του 
πατρός", ει γαρ ο Ιλλος θεούς σεβόμενος 
το θανάσιμον φάρμακον εδωκεν, ομολο- 
γουμένως αν είη άσεβης* . Το μεν αυτόν 
(δΟΓ. πρώτον) ζήτημα ούτως αν λυθείη. 
εύχεται γαρ αυτόν 'ώεΐν εν τοϊς μνηστηρ- 
σιν έχοντα πηληκα κα) ασπίδα και υυο 
Ζουρε, τη ηλικία κα) τη του σώματος 
ρώμη τόιον εόντα, οίον τα, πρώτα ενοησα 
πάρα τω Άγχιάλω ξενιζόμενον. το δε 
λέγειν, πίνοντά τε τερπομενον τε, ου της 
ευχής εστί μέρος, της δε προς τον Όδυσ- 
σέα πατρικής ζενίας ΰπόμνησις. επει γαρ 
ώμοίωται Μ,εντη και ηρώτηται ύπο Τη- 
λεμάχου, Ήε νέον μεθέπεις η κα) πατρώ- 
"ιός εσσι Βένος ( 1 75-)* καθόλου δη λέγει, 
Ηείνοι δ' άλληλοις € πατρώϊοι εύγ^όμεθ' εί- 
ναι (187.). κατά, μέρος δε εξηγείται, 
οτι εν ο'ίκφ ημετερω πολλάκις αυτόν είύον 
πίνοντά τε τερπομενον τε. το ονν, Ύοΐος 
ε ων οϊόν μιν τα πρωτ ενοησα Ο'ικω εν η- 
μετερω, ουκ έχει άναφοράν προς το, πί- 
νοντά τε τερπομενον τε, ά,λλά προς το 
της η?.ικίας ρωμαλέον, οίος ωφθη ελθων 
τότε. κα) επ) (δΟΓ. εστί) το έξης, εϊ 
γαρ νυν ελθων δόμου εν πρώτησι θυρησι τοΐος εων μνηστηρσιν Όμιλησειεν Όδυσ- 
σευς, εγ^ων πηληκα κα) ασπίδα και δυο 
δουρε, πάντες τ' ώκυμοροι γενοίατο πι- 
κρόγαμοί τε. ενθαδε μεν ουν τοιούτου 
όφθησομένου ανδρείου κα) μετά Όπλων 
χρείφ' επ* δε οίκω τω ημ,ετερω ενοησα 
πίνοντά τε τερπομενον τε. 0. Ε. 258. 
ΤΙίνοντά τε τερπ. τε] Τον αγαθόν πάς 
δείκνυσι καιρός, οίος άν γ εν το7ς εργοις. 

νιιΐ£. 259• ' Ε £ 'Εφ^'ΐΟ Κορ/ν0οι/. 
'Έστι κα) ετέρα πόλις Έφυρη η λεγομένη 
Βαγνετία. Β• Πόλίζ Θεσπρωτίας, δυο 
δε εϊσιν, η τε Θεσπρωτική η νυν καλού- 
μενη Κόρινθος η της "Ηλιδος, και η κατά 
την 'Ήπειρον. Ε. Πόλεως Θεσπρωτίας. 
Έφυραι δε τρεις εϊσίν' ητε Θεσπρωτική, 
η νυν Κόρινθος, κα) η τρίτη Ήλις. \ 111£. 
Οί. δοΐΐοΐ. β. 328. τίαρ' Ίλβι/] Τί- 
νες 'Ίροι γράφουσι ε . . . παις κα) ΐΐρόςε- 
νος εν ΉπειρωτικοΤς Ίρόν φησι Μερμε- 
ρου πα7δα. Η&γ1. ' Ανωτέρω μεν γρά- 
■φαντες λελΰκαμεν του (δΟΓ. το του), 
σταίη πηληκα κα) δυο δουρε, όπερ εστί 
το πρώτον "ζήτημα, νυν δε σκοπησο)μεν 
πως κα) το δεύτερον του, παρ \λου Μερ- 
μερίδαο. και φαμεν ουτωσ) λυοντες, οτι 
άμφοτέρως (δΟΓ. -ω) είχον το θανάσι- 
μον φάρμακον, ο τ "ΐλος κα) Ό "Αγχία- 
λος" κα) εϊ ην άσεβες το διδόναι, άσεβες 
ην κα) το κεκτησθαι' (ίηδ. ε* δε μη άσε- 
βες το κεκτησθαι,) ουδ' άσεβες το διδό- 
ναι. άλλ' ο μεν'Ίλος ουκ έδωκε, τους θε- 
ούς φάμενος ευλαβεισθαι, ό δέ Αγχίαλος *> 8εηΙεηΐΊ& δΐθ £θΓβ δηρρίβηάα ίΐ γαρ ό^ϊλο; θίονι σφ'ομίνο; το 9αν. φαρμ. ουχ, '&ωχιν, ο 
5' Αγχίαλο; 'ιίωκιν, Όμ. αν ι'Ιη άσίβγ;. ΒϋΤΤΜ. 

■ Οο(1. (2• άλλ/ίλο/: ίη Ιοοο ίρδο νϋΙ^Ηίαι• αλλήλων. ΒΙΙΤΤΜ. 

Λ Ροϋυί ΒοΙιοΓιυαι ίηίο^πιΐδ υΐ βδΐ ΐη Οοά. ^.: βχ οοά. ηιιίβηι Ε. ςηϊ 1)ΓβνίΗΠ(1ο 
ιηαΙίΛ ροδδΐιηιείοείίΐ, δοπρΙαΓηπι Ιίίπιεη ίΐΐίίΐυοίίοδ, εϊ ρΐεπιπιςυβ ηιικίβιη Ιαοίΐιΐδ, εϊ 
δπρρίβνΐ εϊ ειηεηίΐανί. ΒυΤΤ.Μ• 

β ίτείτε'Ίρν. δείΐηίΙυΓ νεΛυηι, ^υοΛ Ιε^εΓΟ ηεηιιεο. ΡΟΚδ. 


ι,ιβ. ι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 26ο — 2 6 7 . 29 

ωχετο γαρ κακεΊσ-ε θοης εττ\ νηος Όίυζτα-ευς, 260 

φαρμαχ,ον ανοροφονον σιζημενος, οφρα οι είη 

ιούς χρίεσαι χαλχηρεας' αλλ! ο μεν ου οι 

οωκεν, εττει ρ α θεούς νεμεοΊζετο αιεν εόντας' 

άλλα πατήρ οι όωκεν εμος' φιλεεο~κε γαρ αίνως' 

τοιος εων μνηο-τηρην ομιλν\ο~ειεν Ό^υσο-ευς, 265 

πάντες κ ωκυμοροι τε γενοίατο πικρογαμοι τε. 

αλλ ' /ήτοι μεν ταύτα ύεων εν γουναοΊ κείται' 

200. κάκεΐσε~\ κα) κείσε λΥ. 26 1. 202. 264. Ροι. 20ζ. ομιλη- 

σειεν~\ ομηλησειεν Η. 

εδωκεν, ονδε ενλαβηθη προς την δόσιν οτι δυσσευς Ερχόμενος πόλεμόνδε ηρεΤτο (Οί\. 

ουδέ την κτησιν. οίίτ' ουν αυτός ούτε ο φί.%%.). εν δε ττ$ Όδνσσεία κα) περ) 

Ιλος τους θεούς εύλαβηθησαν. άλλ* 6 των χρισθέντων Ιων φησι, κα), Αντίκα 

μεν εϊς τάς εαυτού άνάγκας ουκ ψετο εϊ καμπύλα τόξα και αιγανέας δολιχαύ- 

εκέκτητο άσεβεΐν, το δε άλλοις διδόναι λους Είλόμεθ' εκ νηων (/. Ι$6.)' κα), Εν 

πλημμέλεια* εχειν' Ό δ' Αγχίαλος τω μεν τόξον οίδα ενξοον άμφαφάασθαι (θ'. 

(ν(Τ. το) δονναι ΌδυσσεΤ φίλω οντι, %ν 215.) δηλον ουν οτι προκατασκευάσματα 

Ίσον εαυτω τιμ&,ν τις εγ,ρην, ουκ ωετο της μνηστηροκτονίας εισ) κα) του λέγειν, 

πλημμελές είναι, ων (ίηδ. γαρ) η κτη- 'Όφρα μεν αντω άμύνεσθαι εσαν Ιο), 

σις ουκ άδηλος ουδέ η τούτων μετάδοσις Ύόφρ ογε μνηστήρων ενα γ αιε) ω εν) 

πλημμελής, ει φίλοι ειεν οι λαμβάνον- ο'ι'κω Βάλλε τιτνσκόμενος, το) δ' άγχι- 

τες' καθ' (80Γ. κα)) ων η κτησις εις τας στΐνοι επιπτον (χ. Ιΐ6.). ην γαρ το 

άνάγκας ουκ άσεβης, τούτων η μετάδοσις βέλος ου μόνον δίά του σίδηρου άλλα κα) 

τοις άγαν φ'ιλοις ου νεμεσητη. διο τω μεν δίά του φαρμάκου αναιρούν, όθεν ουδέ 

Ιλφ ου μεταδόντι απολογία, οτι μη άγαν δέονται δευτέρας πληγής. Ε. Ο. 263. 

αυτόν είχε φίλον, τω δε Άγχιάλω με- Έπεί ρα θεούς] Φασ)Ζ, κα) πως αυτός 

ταδιδόντι ουδεμία άσέβεια' φιλέεσκε γαρ κέκτητο ευσεβής ων; άλλ' ο μεν "ΐλος είς 

τον "Οδυσσέα αϊνως. Ε. Ο. 201. Φάρ- τάς Ιδίας άνάγκας ουκ ψετο την κτησιν 

μακον διζημενος] Ώροκατεσκεύασεν, 'ίνα άσεβη. Ε. θεούς αιεν εόντας] Δόξαι 

μη ζητωμεν πως άπο μιας πληγής άναι- φέρονται περ) τον κόσμον, ων η μεν γενη- 

ροΖνται οι μνηστήρες. Ε. Ο. Υπίβ;. τον κα) φθαρτον τοΖτον υποτίθεται η δε 
φί 
εσθαί] Έζητηται πως εν ττ] Ίλιάδι οντε "Ομηρος* διΌ κα) τους θεούς, ήτοι • 
τοίς ηρωάς φασι (ίιΐ8. χρισθεΐσι) χρη- στοιχεία, αιεν εόντας λέγει. Ε. 264. 
σθαι βέλεσι- των γαρ τοξευθέντων πολ- Φιλίεσκε γάρ~] Κα) οΊδεν οτι κατ έγθρων 
200.) και πάλιν, Το δ' οί/ποτ€ δΓο^ Ό- άπο γαρ της των αστέρων κινήσεως γί- * 8οπρίιηη ίη ΜοίΓιοΙ. φ*ι<τ1; ψιοιΐ πιΐΐοηο ηοη ολγολϊ, «ί ΗοητοιοηΐΗδΙίίΓοηι ηιοη(ο 
οοη(•Ίρί;ΐ8. Κβροδϋΐ Ιηηιοη φκσϊ, οοΐΐαΐί» βΙΚβ 1οοΐ5, ιηαχ'ιηιο β(1 ι. 47• "1»ί νκΐ. 
ΒυΤΤΜ. 30 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 268 — 277- ΕΙΒ. Ι. 

γ\ κεν νοο~τηο~ας αποτίο-εται, ηε χα) ουκ), 

οιο-ιν εν) μεγαροιοπ' <τε σε φράζεσαι ανωγα, 

07Γ7τως κεν μνηστήρας αττωτεαι εκ μεγαροιο. 270 

ει ο αγε νυν ζυνίει, χα) εμων εμ,πάζεο μχΜων, 

αυριον εις αγορην χαλεο-ας ήρωας ' Αχαιούς, 

μυυον ττεφραοε παο~ι, θεοί ο επιμάρτυροι εο~των' 

μνν\ο-τν\ρας μεν επ) σφετερα ο~χίοναο-υαι ανωχ^ι' 

μψηρ ο , εϊ οι υυμος εφορμαται γαμεεο-ναι, 275 

Λ\ρ 'ίτω ες μεγαρον πατρός μέγα συναμενοιο. 

οι σί γαμον τευ^ουοΊ, χα) αρτυνεουτιν εεο^να 

269. εη] ενο) Η. 270. κ€ν~) κε Η. Λν. €1 ίηί. 295• 2 7 2 • ' Α % α '" 

ιούς. 2 73• επιμάρτυροι] επ) μάρτυροι Η. 2 75* ^ 0ί • 

νονται τοις ανθρωποις τα εϊμαρμενα. Ραΐ. λουθον ην ούτως" μητέρα, δέ, ε" οΐ θυμός 

ΗΐΟ 61 αά ν 7 6Γ8.400• 208. "Η κεν νο- εφορμαται γαμεεσθαι, αύτη άπίτω ες το 

στησας] Καλιάς είς άμφιβολίαν κατ- μεγαρον, ου γαρ αν ειοίμως έΰέζατο ο 

εστησεν επεγείρουσα το μειράκιον. ΰηλον νεανίσκος εκΰιωζαι την μητερα\ Ε. Ο. 

δε €Κ της επιφορας, σε δέ φραζεσθαι 276/Αψ] Όπίσω' κα\ άποκοπτ) του ω 

ανωγα, δηλονότι μη περιμενοντα εκείνον. Όπις, και συγκοπή του ι Όπς, και τροπή του 

Ε. Ο. 270. "Οππως και μνηστήρας ο εις α, και του π κα) ς εις ψ, αφ. Β. 

άπωσεαι] Το την Άθηναν παροτρυνειν Επίρρημα συντακτικών και καιρού πάρα• 

τον Ύηλεμαγον εις άποσοβησιν των μνη- στατικον, πάλιν, εις τουπίσω, και εκ 

στηρων ουκ άλλο αίνίττεται η οτι , Αθήνα δευτέρου. Υυΐ^. ΒίΙΓΠ68. Μέγα ΰυνα- 

λεγεται η φρ'ονησις, υπο δε της οικείας μενοιο] Έν τω γάμω της θυγατρος, οίον 

φρονησεως ο Ύηλεμαχος παρωτρύνθη τους πολλην ούσίαν έχοντος και μέγα Ισγβον- 

μνηστηρας άποσοβησαι. Ε. 272. Αυ- τος εις το εκΰουναι. Έδνα δε λέγε* τα 

ριον] Ψιλωτεον το αυριον' η γαρ αυ δί- υπο νυμφίων Ζ&όμενα πάρα το εΖραν και 

φθόγγος προ συμφώνου φιλουται, αυλός, παραμονψ προζενεΊν τη νύμφη, τα, δε 

αύρα αυω το φ/.ογι^ω αυω οε, το ζη~ υπο πατρώων κειμη/\ΐα*. εόνα τα οιΟο- 

ραίνω, δασύνεται. Ε. Έϊς αγορην] "Ινα μένα ΰωρα υπο του γαμουντος τη γυναικ'ι' 

εχτ; μαρτυρούν το πλήθος των εκείνων δι- φερνα) δέ τα υπο της γυναικός, πάρα το 

καίων κολάσεων. ($. 275• Μητέρα δ' φερειν είς ευνην. Ε. Ο. 277• Ο* ^έ 

ε'ι οι] Ύτι αρχαία συνήθεια εγεγραπτο γάμον] Συνεκΰοχικως οί περί τον πάτερα 

μηρ' '. τούτο άγνοησας τις προσεθηκε το και την μητέρα Άστεροΰίαν. άΰελφο) δέ 

α . Η στικτεον, μητέρα δέ, υποκρινό- αυτής ΐίολύμηλος, Άμάσικλος και Ααο- 

μενον τον ΰιασκεπτομενον. το μεν άκο- ΰίκη '. Ε. 'Έεδνα] Άπο του ηϋω, το ευ- 

^ Ηποϋδςυο ΡοΓβοη. εχ Η&γΙ. ο ςυο 50. » ίδίικί οοΓηρεικΙϊυαι μηρ' εηοΐαίπιπ βδΐ; ρΓΟ 
ηπο κοίιοΐΐπηη νΐ'.Ι^. (ηηοά ρΓοεεάίΐ πδ^• ^ ίκΐ ν. Ιιασκίπτόμίνον) ρεΓνεΓδε εχΗίΒεΙ μη- 

τίρα άντι του μητιρ. ΒαΓΠεϋΠΙδ νεΓΟ η ^^0 ΠΠ(1ε εάΐάίΐ μητιρ άντϊ του μ,νιτ•/ιρ. Οί". 5ϋρΐ'& 

ηΛ ν. 52. Εχ ΑπιΙϊΐΌδίίΐηίδ εοίύ. Ιοεο ΙιοΓυπι ει^ιΐδφΐε Μίΐίιΐδ ρΓΟίιιΙΐΙ νοεεηι'Άλλ^ί, 
ςιιηίίΊ ,ι νειΊ)ο τούτο ηονιιιη δοΐιοΐίιπη ΐηεϊρεΓεΙ. ΒυΤΤΜ. 

I Μεηδ επίίΓΓΗίοπδ εδί, ΜίηεΓνίΐιη, ςυεε νοίπεπί οϋεεΓε, ηιαίνβηι άντη,ΐϋβ, δειτηο- 
ηεηι δΐιαπι εοιτί^εΓε, εϊ, ςυαδί ρΓδεεεάαί ηοιηίηηΐίνϋδ, ρεΓ^εΓε ίΙ&, αυτή ανίτω. 
ΒϋΤΓΜ. 

II Εαδί»ΐΗ. τα. Τι άπο των πατέρων ιΐΊμιιΧια (εχ II. /. 147•) ^ 6 ^ χαμήλια νερείίΐυιτί 
βΐίίΐηι ίη δείιοΐ. Ιιογιιπί οο^(]. η(1 /3'". 195• ηΜ ίη «εΗοΙ. νυΐ^. εδί μίίλια. 131ΙΤΤΜ. 

1 Υί(3. αά δ'. 797- Βϋ'ΓΓΜ. ΕΙΗ. Ι. ΟΔΤ5ΣΕΙΑ5 Α. 278—289. 31 πολλά μαλ\ Όσσ-α 'εοικε φίλης επ) παι^ος επεσΰαι. 

σο) ο αύτω πυχινως ύπονησομαι, αϊ χ ε πίθηαι' 

νη άρσας ερετησιν εείκοσιν, ήτις αρίστη, 

ερχεο πευσομενος πατρός οην οιχομενοιο' 

ην τις τοι ειπησι βροτων, η οσσαν ακούσης 

εκ Αιος, ψε μάλιστα φέρει κλέος ανύρωποκτι. 

πρώτα μεν ες Πυλον ελθε, χα) είρεο Νέστορα ίϊοψ' 

χεΊθεν αε Χπαρτην^ε πάρα ^αν&ον Μενελαον' 

Ός γαρ όευτατος ηλθεν ' Αχαιών χαλκοχιτωνων. 

ει μεν κεν πατρός βίοτον χα) νοστον ακούσης, 

η τ αν, τρυχομενος περ, ετι τλαίης ενιαυτον' 

ει οε χε τεθνειωτος ακούσης, μη^ ετ εοντος, 28θ 285 278. έττεσ0α<] ίσΐσθαι, Η. ίβ. ΓεΤοίκε. 2δθ. έηίκοσιν. 

282. Ρίίπησι. 284. δϊΡον. 285. Σπάρτηνδε] Σπάρτψ τ ε Η. νκΐβ 

δΐΐρΓα 11(1 93• ΡΟΚ8. ίβ. ΜενελαΡον. 286. δειίτατος] δεύτερος ρΐΌ V. 1. υΐ 
νϊοΙϋΙΐΐΓ ΓΙ. ΡΟΚ3. 287. ακούσης] ακούσεις βΧ εηιβηά. Η. 288. 

ρπηιο 6Γ&1 η τ' αν, 1Π1Π0 63Ϊ ε" τ αν ΰΧ £ΓΠβηά. Η. 289. τε0νεί£τος] 

τεθνηωτος 6Χ ΟΙΙΙΘΓΚΙ. Η. \\ Γ . φραινω, τα ηδονήν Ιμποιουντα. Β. Δώρα 
τά διδομενα υπο του γαμουντος τη γά- 
μου μένη. ειρηται δε τά εεδνα τά τήν 
εδραν κα) παραμονήν προξεν'ιζοντα τη 

νύμφη, ννίίξ. Βαπιεδ. Ο Γ. δοΗοΙ. 
276. 278. "ΕπεσθαΓ\ Άκολουθεΐν. 
Ηίΐιΐ. 279. -Σο* δ' αύτω] Τά μεν 
γαρ -πρώτα περί της κτήσεως ην κα) 
των μνηστήρων κα) της μητρός" τα. δε 
εςής -προς αυτόν μόνον, 'όσα εμελλεν 
ωφεληθήσεσθαι εκ της αποδημίας συντυ- 
χων τοΐς πρεσβυτέροις άνδράσι. Ε. Ο. 
283. Φέρε* κλε'ος] Ύας 'γαρ φήμας (ϊς 
Δ<α άναφερονσιν. 'ενθεν και πανομφαίου 
Διός €»ς ον πάσα φήμη και κληδων ανα- 
φέρεται" οσσαν δε την εκ θε ων κλήδονα 
περί αγνοουμένων. Ε. "Ητε μάλιστα 
φέρει] Κλήδονα και φήμην περ) αγνοου- 
μένων. Κλε'ος] Νϋν κλήδονα τουτέστι 
κλέος κα) δόξαν. νΐΐΐ^. 284. II ρωτά 
μεν ίς Πυλον] Πέμπει αυτόν παιδευθη- 
σομενον, κα) άμα ενδοξον γενόμενον, ε'πει 
δ<ά πατέρα άπεδηαησ-εν. λιΐΐ^. Πέμ- 
πει αι-τον ττεισοιχενον πάρα. του Νέστο- 
ρος" ούτος γαρ είχε τί?ν άπο γηρως εμ- πειριαν' είτα εις Σπάρτην προς Μενε'- 
λαον' οίκτος γαρ άπο της οκταέτους πλά- 
νης επανεληλυθει νεωστί' κοινώς δε δο£α- 
σθησομενον δίά τ^ν άναζήτησιν του πα- 
τρός. Ε. Της Όΰυσσείας ουκ Ιγουσης 
(ζ αυτής ποικιλίαν ίκανήν, τον Ύηλεμα- 
χον ε'ςελθεΓν ε<ς Σπάρτην κα) Πυλον ποι- 
ε?, όπως άν των Ίλιακων ε'ν παρίκβάσεσι 
πολλά λεχθείς δ<ά τε του Νέστορος κα) 
του Μενελάου. Ε. Παίδεί/^ιτο/Λενον αυ- 
τόν ως Νέστορα πέμ,πβι. Περ* δε της 
αποδημίας Ύηλτμάχου ε1'πο ( αεν (ίπδ. (ϊς 
το), Πε'/ζ,ψον δ' ε'ί Σπάρτην τε (93•) * α * 
νυν δε λεκτεον ως υπόθξσιν αυτί;ν πίποί- 
ηκ€ν ο ποιητής ποικιλίας λόγων κα) ε'£- 
αλλαγίίί ιδίων, "ίνα μη μονότοοπος ή 
της ποιήσίως ο τρόπος. Ο. 285. ΚεΓ- 
θεν δ' €ς Σπάρτην τε] ΥΙως εις Σπάρ- 
την έλθων ου συντυγχάνίΐ Ίκαρ'ιω ; η 
ε'πε* (Γ. εκείνου) καθ' "Ομηρον ε'ν Ί^α'κτ; 
οντος" ν; άπεχθονται αυτω αυτός τε και 
ν; μητηρ άναγκά'ζοντι αυτήν γαμηθήναι, 
ως αιτη φησι, Μάλοττα δ' οτρννονσ* το- 
κίρ< Γήμασθαι (τ'. 1 5 8.) Ε. Ο. ϊ8θ. 
Ε* δε' κε τεβνειίτος] Εναντίον τοΓς π:τ- 32 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 2 9 ο — 3 ο7. ΙΛΒ. Β 

νοο~τησ•ας ση έπειτα φίλην ες πατρίδα γαίαν, 290 

ο~ημά τ ε οι χευσ-αι, κ α) επ) κτέρεα κτερε'ίζαι 

πολλά μαλ\ Όο-<τα εοικε' κ α) ανερι μητέρα δούναι. 

αυταρ επην ση ταότα τελευτησ-ης τε και ερζν\ς 9 

φρΑζεο-ΌΑΐ ση επειτΑ κατά φρενΑ χα) κατά θυμον, 

οππως κεν μνηστήρας εν) μεγαροκτι τεοισι 295 

κτείνης, ηε σόλω, η αμφΑσον' ούίέ τι (τε χρη 

νηπίΑΑς οχεειν, επε) ουκ, ετι τηλίκος εστί. 

η ουκ Αΐεις, οίον κλέος ελλαβε α^Ίος "Ορέστης 

πΑντΑς επ ανθρώπους, επε) εκτανε πατροφονηα, 

ΑΪγιο~θον αολομητιν, ος οι πατέρα κλυτον έκτα) 3°° 

κα) συ, φίλος, μαλΑ γαρ <τ οροω καλόν τ ε μέγΑν τε, 

αλκιμος εο~ο~\ ίνα τις ο~ε κα) ο-ψιγονων 5»ΐ εΐπν\. 

αύταρ εγων επ) νηα θοην κατελεύσ-ομαι ηση 9 

ηα εταρους, οι στού με μαλ' Αο-χΑλοωσΊ μένοντες. 

ο~ο) ο αύτω μελετώ, κα) εμων εμπάζεο μύθων. 3°5 

Την σ αύ ΤηλεμΑχος πεπνυμένος αντίον ηύσ^α' 
ζέίν , ήτοι μεν ταύτα φίλα φρονέων αγορεύεις, 

291. χεΐισαι] χεναι \\1. 16. κτερέ'ϊζαι] κτερέΐξον ρτο V. 1. Η. ίΐ). Ροι. 

292. ΡέΡοικε. 295• Κ€ν ~\ ®} V. 297• Όχέειν] οχευειν 6Χ βηΐθΐκΐ. Η. 

298. η] η \ν. ίβ. ελλαβε~\ έλαβε Η. ίβ. δϊΐος. 299• ^ € '] **^ ¥ 6Χ 

61Ώ6Π(1. Η. 3°°• ^ 0ί • 3° 2 • ^ /<7σ '] * σο V. ίβ. Ρείπη. 3°3• κατελεύ- 

σομαϊ\ καταλευσομαι Η. 3°4• άσγμλίωσι\ άσχολόωσι Η. 

ειρημένοις οπού μαντεύεται την παρουσίαν ο%€ΐ;€<ν)] Ύα νέων φρονεΐν κα) φέρειν' η 

αυτόν, αναγκαίας ποικίλας εκφέρει τάς ογεϋσθαι υπο νεοτητος, τουτέστιν άφρονα 

γνώμ.ας, υπέρ του μη πάντα προσανέχειν είναι. Ο. νυΐ^. Ύηλίκος εσσί~\ Το εσσί 

αυτόν τυι Όδυσσέως παρουσία, (Ο. Ιπαν- γίνεται εκ του εω, εμ), ες. ουδέποτε δε 

έγειν — της — ας). Ε. Ο. Ύεθνηωτος ρήμα μονοσυλλαβον βραχυκαταληκτεΐ 

διά του η. ΗεγΙ. 29 ϊ• Κτερέϊζον] πλην του θές,δίς, ες. γίνεται δε προσ- 

Ύα κάτω της ερας νενομισμένα τοις νε- θήκη του ετέρου σ, εσσ. επε) δε πάλιν 

κροΐς επιτάφια, η τα εναγίσμ,ατα, η λέζις Ελληνική ουδέποτε καταλήγει είς 

καθάρματα, κυρίως δε τά επ) τοίς κτει- δυο συμφωνά τά αυτά, προσθήκη του ι 

νομένοις εντάφια, άπο του ΐκετηριόν τι γίνεται εσσί. Ε. 298. *Η ουκ ά'ίεις~\ 

είναι. Ε. 294• Φράζεσθαι] Γενναίως 'Έ% ομοίων η τροπή, κα) ούτοι γαρ όσον 

χρηται τη συμβουλή, ου γαρ σπείσασθαι εφ' εαυτοΐς κα) Ώηνελοπην εμοίχευσαν 

τοις μνηστηρσιν αυτόν άζιοΐ κα) τέρπε- κα) την βασιλείαν άφείλοντο. Ε. 3°°* 

σθαι τοις ιδίοις όπως οι πολλο) υπ' αργίας Κ\γισθον~\ Ουκ οιδεν 6 ποιητής τον Κλν- 

σνμβουλευειν εϊωθασιν, αλλά τιμωρίαν ταιμνηστρας υπο παιδος φόνον™. Ε. 

παρά των άδικησάντων λαβείν. Ε. Ο. Έκτα] Πολλο» συστέλλονσι το α του 

297• Νηπιάας οχέειν (\ τ \ι\^. νηπιάγοις έκτα, νομίζοντες άποκοπην είναι του 

■ €ί. Λ(1 γ. 303. ουΓΤ) ώοϊ. ΒυΤΤΜ. ,ΙΒ. ι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 308—321. 88 

')ς τε πατήρ ω παι$), χα) ουποτε λ•ηο-ομαι αυτών. 

,λλ' άγε νυν επίμεινον, επειγομενος περ οαοιο, 

φρα λοεο-α-άμενος τε } τεταρπομενος τε φίλον χηρ, 3 το 

ωρον έχων επ) νν\α χίν\ς, χαίρων εν) υυμω, 

ιμγ\εν, μάλα καλόν, ο τοι χειμηλιον εο~ται 

Ζ εμευ' όια φίλοι ζείνοι ^είνοκτι αιοουσι. 

Ϋον <•Γ ν\μείβετ έπειτα 6εα γλαυχωπίζ Άνην*}* 
',η μ ίτι νυν χατερυκε, λιλαιομενόν περ οοοΊο' 3 Χ 5 

ωρον <ί , ο, ττι χε μοι οουναι φίλον ψορ ανωγει, 
,υτις ανερχομενω 3ομεναι οΐχόνάε φερεα-θαι, 
α) μάλα χαλον ελων' ατοί ο αζιον εο~ται αμοιβής. 

Ή μεν αρ ως ειπουτ απέβη γλαυχωπις Άνψη, 
ονις ί' ως άνοπαια ^ιεπτατο' τω ο εν) (Ιυμω 3 2 ° 

ηχε μένος χα) θάρρος, ύπεμνηο-εν τε ε πατρός 

308. ϊΖ. 3 10 • Τ€ 8βοιιη(ίιιηι οηιίαίΐ Η. 3 Τ 4• τ * ν &' * 7Γα ' 

ειβομένη προσέφη γ. α. εχ 6ΙΏ6Π(1. δβά ιπίΐηιΐδ ίΐηίίφΐ3Β Η. ρπηιο δΟΠρΙί! 
γ&Ι νιιΐ^ίΐΐα Ιϋοΐίο. δθά Ιιοο ίη οηιηΐΐπΐδ Ιοοίδ ίηίοΐΐίςεδ, ιώΐ οηιεη- 
ϊΐίοηεηι ΝΐηιρΙΐοίΐβΓ ηιεηιοι-ο. Ρ0113. 3 Τ 5• Μ Ρ * Τ| ] Ζ* 7 /* 6 ™ V. 

] 1 7- Ροΐκόνδε. $ΊΟ).ϊειπουσ\ 3 20 • άνοπαια] άνοπαια. V. 3 21 • ^ 6 • 

:τανί" ο δε Άρίσταρχος εκτείνει. (3. γινώσκει Όνομα Όρνιθος λέγων* ο δε Ηρω- 

θ8. "Ωστε πατήρ] Μιμούμενος πατρι- διάνος άνόπαια άντ) τον άορατως, ιν η 

\ν ξένον επιτιμήσει εχρησατο. ο δε συν- ουδετερον πληθνντικον, ως το Πυκνά μαλα 

τως ουκ εδυσχέρανεν, άλλα και χάριν στενάχων (II. σ' . 3 Ι 8.)* δ<ο και προπε- 

ιολογεΤ. Ε. 3 Ι 3• Δίδοϊ(Γΐ] Άπο του ρισπαστέον φησ'ιν. οι δε, άνά οπην, η και 

' δω. ο*δε δε αυτού την κλίσιν ο ποιητης' καπνοδόχος καλείται. Καλώς (κακώς 

ωρα μεν ουκέτ ονοστά διδο7ς (II. »'. ΟΠ1. Μίΐί.) δε Ό Ηρακλείδης φησ)ν, εν 

(ϊ^.)' οίδε δε κα) το δίδωμι Ε. Ο. ταΐς ομοιότησι μη επιφέρεσθαι το όρνις, 

;*6<:1(3. : οίδε κα) την δύναμιν.). 3 χ 6• το κυριον. ελαθε γαρ αυτόν το,Όρνιθι 

.ωρον δ' ο τοι και μοι (δίθ 16X1. δβά θ λιγι^ εναλίγκιος (II. £'. 290.). Αλ- 

(>ΓΓ0(•1.)] Τράφεται, οτι κεν μοι. Ρίΐΐ. λως. Οί μεν άντ) του, ταχέως ωρμησεν. 

Ι7• λύτις ανερχόμενο/] 'Ύποστρεψοντι εστί γαρ είδος ορνεου. οι δε προπαροςυ- 

< της Ιταλίας. Υΐΐΐμ;. 3 Τ 8• "Αξιον τόνως άντ) του άοράτως. οι δε άντι τοΓ, 

τται αμοιβής] Άζίως αμείβεται, η του- άπο της καπνοδόχου, ην οπψ λεγουσι Φω- 

χντίον παρ εμού καλόν δωρον λάβοις αν, κεϊς. ενιοι δε άνά τοί,^' 1 ω~ας ο εστί 

\στ€ άξιον αμοιβής γενέσθαι, κα) γαρ τους οφθαλμούς. Ε. Ο. Οί. λ πΐ^. 

ξενισθεντες εδίδοσαν δωρα' Βελλερο- $21, Θ^κε μένος"] Το μένος επ) ψυχικής 

Όντηςδε χρυσουν ποτηριον. (II. "ζ. 2 20.) προθυμίας λαμβάνεται, το δε θάρσος επι 

). νυΐφ. $ 20." Ορνις $ ως άνόπαια] της ανδρείας. Διαφέρει δε θάρσος θρά- 

■ 'ιδος όρνιθος, η άπο του άνω πέτεσθαι, η σους. το μεν γαρ θάρσος ευλογον εστί 

πΐ του άνω εχειν τάς ώπας. β. Ό μεν παράστημα της ψυχ^ς, το δε θράσος του- 

λρίσταρχος άνόπαια προπαροζυτόνωςάνα- ναντίον. Ε. "Εθηκε δε είς ~ 

■ 8ίο ρ Μ&οΐ. ν-πίρ. ιηηΐο Ίη ΜοίΓκιΙ. 4»τ3 τ•ν. ΒΙ'ΊΤΜ. 
ΥΟΙ,. 1. Γ 34 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 322—329. ειβ. ] 

μάλλον ετ ν\ το 7ταροιυεν' ο σε, φρεσιν ν\ο~ι νον\ο~ας, 
θαμβησεν κατά υυμον' οΐσσατο γαρ 6εον είναι, 
αντίκα σε μνηστήρας εττωχετο Ισοθεος φως' 

Ύοισι ο αοιαος αειοε ττερικλυτος, οι οι σιωπή 3 2 

ειατ ακουοντες' ο ^' ' Αχαιών νοστον αειίε 
λυγρον, ον εκ Τροίης επετείλατο Παλλάς Άθψη. 

Του ό ύπερωίόύεν φρεσϊ σύνθετο θέσπιν αοιίψ 
κουρη Ίκαρίοιο περίφρων ΥΙψελοπεια' 

32 2. φρεσΐ ϊησι. 323. βίσσατο] οίσατο \ν. 3 2 4• Ρκτόθεο 

326. Άχαιίων. 

του Τηλεμάχου μένος και προθυμία* της της προνοίας νόστον ίων Άχαιων εις οι 

του πατρός άναφηλαφησεως κα) του κείαν άοιυψ εχη ({. ενθη). ουκ άλλο Ι 

φόνου των μνηστήρων νυν παρο ° πρότερον. τούτο αϊνίττεται η βτ< ' Αθήνα λέγεται 

υ. 3 2 4• Αντίκα] Καλώς το αυτίκα' φρόνησις, νπο δε της οικείας φρονησεο 

ου γαρ έδει εγχρονίζοντα παρέχειν αύτοΤς συνηκεν ο Φημιος το άείδειν τον νόση 

νποφίαν της συνουσίας του ξένου. Ε. Ραΐ. των Άχαιων. Άπορουσι δέ τίνες λέγον 

325. ΆοιΙος] Ούτος ο αοιδός αδελφός ην τες διατί Ό Φημιος τούτο ποιεΐ; κα) ταϋτ 
Χαρίου του Ρ Κλυταιμνήστρας φδου, συν- της Πηνελόπης επ) τη τοιαύτη ωδη δακ 
άρας άπο Λακεδαίμονος "Ιθάκη 9. Ε. νομένης. και φαμεν 'ότι οικονομικώς Ό Φη 

326. Εΐατ άκοΰοντες] Αασυντέον το ε'ί- μιος τούτο ποιεί* Ίνα της τοιαύτης άοι$> 
ατο* εατο γαρ εστί. το δε * προο'ελθων του Φημίου η Πηνελόπη άκροωμένη του ο\ 
τηρεί αυτού το πνεύμα, εως ε'ίως, ένεκα κείου ανδρός μνημονευη κα) άποσοβη τοι 
ε'ίνεκα. ουδέ μάχεται το ε'ίλύ)ς άπο του μνηστήρας. Ε. 3 2 8. 'Ύπερωϊόθεν] Κω 
ελως (δΟΓ. "Ελος) γεγονός, ου γαρ δισσον λύεται τα περί Όδυσσέως λέγειν Ό άοι 
το της χρήσεως ούδε εστί τις ελως, άλλ' δος, επε) τάχα άκουσας Ό Τηλέμαχος ον 
αυτόθεν πάρα του ελως (δΟΓ. "Ελος) άν επεδημησε (δΟΓ. άπεδ.), κα) οι μνη 
εσχχματίσθη ποιητικω πλεονασμω τ . Ε. στηρες άπηλλάττοντο της Πηνελόπη, 
^*• 3 2 7• Έττετβίλατο] Φησιν οτι η ούτω δε η πάσα οίκον ομία της υποθέσεο. 
Αθηνά προσέταξε τω Φημίω ΐνα τον εκ διελνετο. Ο. 2> 2 9' Πηνελόπεια] "Ωσπί 

" λί'ιά. ηοΐ. αά 163. ΒυΤΤΜ. 

ρ ΟΙιαπιιηι,ΟΙνΙοΒΓηηβδίΓδΒ ΟδηΙΟΓβιη ηοιηίηαπ εαρίυπι ίη ΡοδΙηοηιεπείδ, εηπι Οηβ 
γκΙοιώο φΐδά*εηι ηοηπηίδ ηοηιίηε ίη δεηοΐ. ζά γ. 267. εοηείΙίαηάΊιιη δίε ρηΐο, ηΐίΐ 
ρΓΟ Χαρβτ,μον ευιη ΕιΐδίίΐΙηίο δεπϋ&ΙιΐΓ Χαριάϊην, ΐά ςηοιΐ οοπιρεηίΐίο δοπρίαιη ΐη ίΐΐιι 
ίηοιίβ αΙ)ΐίΐ. Νβιη Χάρι»; βΐ Χαριάΰ^ί ηοηηίδί <ίπρ1βχ ίοΓηηίΐ βδΐ είιΐδάβηι ζ]θΐηίηίδ υ 
θέιτνιβί βΐ &<<τπιάΙη; οι δίιιιίΙίΙεΓ ιηυΐία αϋ&. ΗΕΙΝΚΙΟΗ. 

^ Ιπιπίο τΐ-ν-λίπ*-, ιιΐ Ιιαηε ί^ίΐυΓ βΐ ΟΙ^δεπιηοδίΓΗπι, δΟΓΟΓβδ ρπίπιβίβδ, <3υο £γβ 
ΐΓβδ οβηίΟΓΟδ Ε306ϋ36ΐηοπβ, βΙίϋΓ ϋΐΗΐΏ ίη Ιΐΐΐίΐοαπι ηΙΙογ η&ηε Μγοοη&δ δοοιιΐυδ Ι 
νί(1β αηιρϋοΓίΐ ίη «ςΐιοΐϋδ <ιά γ. 267. αοί ρΓΟ ΟΙιαΓίο ΟιαΗάβτηηηι ίϋοΐυπι ΟΙ^Ιδεηιηε 
81Γ38 οβηΙοΓοιη, οι ρΓίΒίβΓθΗ οΐυο ηΙϊη β]ιΐδ(ΐ6ΐιι ηοηιϊη& ίηνβηίβδ. ΒυΤΤΜ. 

Γ Εχ ρβπβΓδίΐ Ιιιιΐιΐδ δοΗοΙϋ ΟΓίΐΙίοηο ηίε ςπΗϋδευηηαε δεηδυδ εδί εϋεϊεικίυδ. ϋίρΐι 
Ιΐιοη^υηι υ &ϋρβηιιη ηοη «(ΙΐΏίΙίεΓε ηίδΐ υ1)ί ροείίε» δΐϋ εεΐ&δΐδ ΙίΙΙεΓεε ι, υΐ ίη είαη 
ΐιω%, ίΐηχΜ. Νεςηε &άνεηζή Ιιαίε Γο^ηΐίε νοεεπι έίλω; : ςυ&ιηνίδ εηίηι Ηδεε ηοη β: 
αΐίο ε3>ΐδ(1επι δεηδυδ νοείΐουΐο 'ϊλως ρΓθ(1ιιεΐίοηε ίαεί» δίί, άβηνϋή ί&ηιεη ίΐΐαηι 30 ηο 
ηιίηε αΓοίδ'Έλβ;, ίί?ι υΐ εχ ηοε δίβίίπι, ρίεοηπδηιο ίΐΐο αϋαδ ροείίεο, ίοπηίΐΐυιη δίΐ αρ 
ρείΐπΐίνυιη ι7λ«ν. €οηΓ. Εεχ. Ηε δρίπΐ. ναΐεΐί. ρ. 240. ΒυΤΤΜ. 

β Η. ε. Ρήειηίυδ, ε εοηκϋΐο Ηοιηεπ η(1 οεεοηοηιίηιη Οίΐχδδεδβ δρεείΑηΙε, Ίία ίαείί 
Νβ ίοΐίε ΓΟΓΠ^ηδ ποιητής τούτο τοι-7. ΚυΤΤ.λί. λβ. ι. ΟΑΎΪΪΕΙΑΧ Α. 330—342. 35 

κλίμακα ^ ύ•ψηλην κατεβηοτατο ο'ιο όομ,οιο, 33° 

νκ οίη, ά,μ,α τηγε και άμφίπολοι λ/' εποντο. 

ι <Γ οτε ίί/ μνηστήρας άφίκετο (Για γυναικών, 

τη 'ρα πάρα σταθμον τεγεος πύκα ποιητοιο, 

ίντα παρειά,ων σχομενη λιπαρά κρηίεμνα' 

ϊμφίπολος ο άρα οι κείνη εκάτερθε παρέστη* 335 

^ακρύσασα ί' έπειτα προσηύία θείον άοιαόν' 

Φημίε, πολλά, γάρ άλλα βροτων θελκτηρια οίοας, 
ργ' άνόρων τε θέων τε, τα, τε κλειουσιν άοιόοί' 
~ων εν γε σφιν άειίε παρημενος' οι $ε σιωπή 
>ινον πινόντων' ταύτης ί' άποπαύε άοιάης 34° 

\υγρης, ητε μοι αιε) εν) στηθεσσι φίλον κηρ 
-είρει' επεί με μά,λιστα καθικετο πένθος άλαστον' 

33°• κατεβησατο Ροΐο. 33 2 • %7Ρα. 335• ^ 0ί ' 337• ^"δας. 

Ι38. ΐέργ*. 339* ^^ρη μένος"] παρείμενος Η. 34°• άποπαίε] άπο- 

'αυ II. άποπαυε V. ίΐ). [οΐνον 

ν άρχη της Ίλίάδος το περιμάχητον πρόσ- νΐΐΐ^. 3 34• ' Αντα παρειάων] Το, α,ντα 

'πον Ελένης ένεφάνισεν ημΐν ο ποιητής παρειάων σχομενη, ου πάρεργον, άλλα 

ντω και νυν την περιμάχητον σωφροσύ- δηλαδή καθελουσα της κεφαλής μετά 

ην ΤΙηιελοπης. κα.) Ελένη γαρ επιφοιτβ χειρών ειλε' κα) άλλως παρ* Όΰυσσέως 

'ψ άρΊστω (0(1. δ'. 12 1.), κα) Άρήτη έμαθε κρύπτειν εν συμποσίοις το ΰάκρνον. 

ους Φαιακας ου φεύγει (η'. 14. 1 •) Ε. άλλ' οόδβ "της στάσεως των θεραπαινων 

ί. ΑΗϋΤ 80ηΙ)ΐΐ ΐη οοΐΐ. νίΐΐά. 5• V κατάστασις υποφαίνει της ΰεσποίνης 

)08ΐ Ιπιηο ν6Γ8ΐιηι Ιο^ΐ ί^Ιιιιη : ϋ Έ£ την κατάστασιν. (8βςιιιιηΙιΐΓ νβΓβα 

■οσιν (κβεβαϋϊα τριΰάκτυλος εζεφαάνθη. τουτέστι προκαλνφαμένη κ. τ. λ. φΐίβ 

;3°• Κλίμακα δ' υφηλην] Και πως ηρ- νκΐβ 1Ί10Χ 111 8θ1ΐθΗθ 00(1. Ο.) Ε. Το 

'^το προς εραστάς ; άλλ' ενικάτο τω δ<ά δέ α,ντα, παρειάων ου πάρεργον οιδε «τε- 

ης Όύυσσεως μνήμης πενθεί, και παύειν ρορρεπές' άλλα προ των παρειών πάρα- 

;λλως τον άοιδον ουκ εΰίνατο. άλλως τε σχοϊσα, τουτέστι προκαλιφαμένη τω κα- 

'ερι τον εχεφρονα ποσιν φιλόστοργον ήθος λύμματι του προσώπου, φησ)ν ο ποιητής, 

■,ποοεικννσι, των εραστών εκαστον εκπαι- κα) προ των λόγων σωφροσυνην αυτής έκ- 

ειουσα προς σωφροσυνην. ου γάρ απλώς φαίνων. Ο. 337• Ο/δας] Το (80Γ. τί?) 

ηασασθΰίΐ την γυναίκα τοις μ,νηστηρσιν οΐΰας ουκ εχρησατο. — Ζηνόδοτος γράφει 

άριστο, αλλά νομω γα^ειν τον άρεσκό- ε&εις, κα) \\ρΙσταργος ου δυσχεραίνει τί] 

(.ενόν αύτη. Ε. Ο. Κατεβησετο (810 7Ρ α( /^• Η^Η- 34°• ΤβηίΡτίκ δ' α™~ 

11 €0. αηΐ. ηοη -ατο)] Κατηλθεν. παύε άοίδης] Δεδίβ γάρ μη θάνατον 

1 νβΓ8«8 ίδΙο, φή ηοδοίο φΐο 0Λ8π ϊϋ ΙοχΙαηι λ'ϊικί. 5• 80 ΐη^Ίηιι,ινίΐ, υΉΙοΙιιγ ΒβΜ 
ϋοιφίχ βΟΠίηα ροί-ί,-ιππη φΐί Ηοηιοπ Γ»ηηϊηα ίη 3οοιι1;ητιη Βαπηοηβη Ιι;ιη5ί'οπηιΐΐΰ 
0ϋ»1)ηη(πΓ. Τηίοηι οιι'πη υοη άβάβΟβίΜΐΚ, (Ιο Ι'οιιοίορο, φΐ«» (1ιιι\1)ΐΐ8 ίϋΐηιι1Ϊ8 ϊηηίχΛ 
τοιΙΐοΓΗΐ 01 ίη ίρδΟ Ηΐηίηβ εοΐΐδΐίίοπιΐ, (ΙϊοοΓϋ'Έξ νοσ\ν ψβίβαϋΐα τοάάκτνΧα; Κξι^Μ«9ι• 

ΙϋΤΤΜ. 

" άλλ' οΰΤ- — υ-, κχτάσταιτι;, ΊϋΙβΙΙ. τάριρ^ος Ο 8«ρ0ΠΟπΙ)«8, 01 ρΟδί ύτοφχίνΐι 1118. γ*ρ. 

ΙϋΤΤΜ. 

Γ 2 


96 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 343—356. Ι,ΙΒ. Ι. 

τοιην γαρ κεφαλήν πο^έω, μεμνημενη αιει. 

άνόρος, του κλέος ευρύ κα§ Ελλάδα και μεο-ον >; Αργός. 

Τψ ό αύ Τηλέμαχος πεπνυμενος αντίον ν\υ$α' 345 

μητερ εμη, τι τ άρ αύ φθονεεις ερίηρον άοι^ον 
τερπειν, Όππη οι νοος ορνυται ; ου νυ τ αοιδοί 
αίτιοι, άλλα ίγοΘι Ζευς αίτιος, οο~τε &ι£ωσ•ιν 
άνόραο-ιν άλφηα-τΥϊΟ-ιν, 'οπως εΰέλγιο-ιν εκάστω. 
τούτω ό ου νεμετις, Ααναων κακόν οιτον αειόειν' 35° 

τψ γαρ άοι$ψ μάλλον επικλείουτ άνθρωποι, 
ήτις αζουοντεοΌ-ι νεωτατη αμφιπελψαι. 
(τ οι ό επιτολμάτω κρα^ιη και θυμός άκούειν* 
ου γαρ Οουτα-ευς οίος άπούλεο-ε νοττιμον ημαρ 
εν Τροιη, 7τολλο) αε και άλλοι φωτες ολοντο. 355 

αλλ εις οίκον ιουσ-α τα (ταύτης έργα κόμιζε, 

34^• άρ* αν] άρα \Ϋ. 347• οττιτη] οππη \Υ. ΐβ. Πι. 349* ^"άστω 
35^. / ' οικον. Ρ έργα. 

"Όΰνσσεως ασας αναπτέρωση τονς μνη- λέγων ΰνστνχεΐν τον πάτερα, τοιούτο 

στηρας. Ε. 344• Κ α $' Ελλάδα] Έλ- δε φησιν εις ραθνμίαν τους μνηστήρα 

λαδά τψ θεσσαλίαν φησί. Ελλάς γαρ προκαλούμενος ώστε μένειν άπαραφνλά- 

πολις Θεσσαλίας' Φενγων επειτ άπά- κτως τον ' Όΰνσσέα. Ε. Ο. "Ατοπον δι 

νενθε καθ' Ελλάδα χ (II. /. 474• δ • καί τον Μ ΰννάμενον τάς πράξεις τα\ 

47°•) -Ε. 34^• ^θονέεις] Ααμβάνεται μνηστήρων κωλνειν άτόπως (δΟΓ. άποτό• 

επ) τον λνειν (δϋΓ. κωλνειν 6Χ ΕΐΐδΙ.) μως, νεί άόκνως) τοντοις επιτιμα,ν. 'Ύφ 

και μεμφεσΟαι. γράφεται δε κα) φθο- εν δεΌν άναγνωσθηναι τον στίχον, Ον γαι 

νεεις άντ) τον σννετίζεις >". Ε. Έρίηρον Όΰνσσενς οίος απώλεσε νόστιμον ημαρ 

άοιίόν] Τον άγαν αρμόζοντα την φωνην Ε. €Γ. §ς. 355• Έν Τρο/ϊ}* πολλοί 

αντον προς το μέλος της κιθάρας. Ε. Διαστολως (ΎμΙ^. διαστολή) άναγνω- 

349• Άλφηστησιν] Έπινοητικοΐς, εφεν- στέον. ό γαρ Όΰνσσευς ονκ (\ 7 \λ\ίξ. οί 

ρετικοΐς, άπο τον άλφω, το ενρίσκω (θθ(1. γαρ Όΰνσσενς : αοΐοίβηίΐ. νίά. μόνος) ν 

Β. φηλαφω), άφ' ον κα) το άλφα. Β. Τροία άπωλετο. Ο. λίχύ^. $$6. Αλλ 

Ε. 35 2 • Νεατάτη άμφιπέληται] Περί εις οίκον] Έπ* τον'Έκτορος ενπρεπως ε1• 

τίνων λέγεται σνντελεσθηναι. Υυΐ^. χον οι στίχοι προς Άνΰρομάχην (II. ξ' 

353• Έπιτολμάτω] 'Ύπομενετω. δίά 49°•) καί * ν τ ?3 τ&ία των μνηστήρα 

της τόλμης νποφαίνει το τον πάθονς με- ((Μ. φ' . 35°•)• ^• >Αλλ ' €ί 'ί °~ ίΚ0 ' 

γεθος. Ε. 354• Ό 7"-? ^Οΐνσσενς] ιουσα]"θσοι μεταγράφονσι, 'Αλλά σ\η 

'Ω,ς πεπαιδευμένος ίπο της Αθηνάς ηΐη είσελθονσα 7 , κα) πάλιν, Θαμβησασύ 

κα) σνμβονλενει τνί μητρ), ονκ εξαίρετον (ίηδ. πάλίν) θαλαμόνΐε βεβηκει, άγνο- 

χ Υ'ϋΙβ-ίΐΙϋΓ ίΐ/ι 5/' Έλλα&οί ίυρυ%όξο<ο: ηοδϋΟΓ ηίδί ιηβιιιοπΙΟΓ ΓβοίΙ&Ι, 1ι&1)υΐΙ χαί 
Έλλκ&ύί χαλλίγυναικα. ΒϋΤΤΛί. 

? νί(1οΐυΓ Ιιοε νοΐ'1»ιιιη ροβϋααι οδδβ δοηδίι ΓορΓβ1ΐ6ΐι<3<?η<3ί, α&ύξ&ηά'ι, δίουΐ σωψρο 
ν/ζ'.ιν. ν&τί&ηΐ ηυίειη Ιοοίίοηοιη ίιιίδδβ ΓΓοϋο φρονίία, ^ιιοά ίΓαηδίΙίνο νοί ο&ιΐδίΐΐίν< 
ιΐΒΐίΓρ&π ροΐυίδδο οοϋδο1;ΗΐιΙ ΗΊ ^Γ;ιηιηι;ιΐίοί. ΒϋΤΤΜ. 

1 Ηοο οχ ΗλΗοϊππο ψιοφίο δοΐιοϋο ΓβΓΰΓΐ Γοι-δοηαδ. ΒϋΤΤΜ. Ι4Β. Ι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 357 — 37ΐ- 37 

Ιστοί/ τ ηλακάτψ τε, κα) αμφιπολοκτι κέλευε 

έργον έποιχεα-θαι' μυύος <Γ αναρεο-ο-ι μελητει 

πάτι, μάλιστα £ εμοί' του γαρ κράτος εστ εν) οίκω. 

Ή μεν ύαμβησαο-α πάλιν οικον^ε βεβηκει' 3 6 ° 

παιο^ος γαρ μυύον πεπνυμενον ένθετο θυμω. 
ες ίΓ ύπερω' άναβάσα συν άμφίπολοισι γυναιζι 
κλαιεν επειτ Ό&^υσηα φίλον ποσιν, οφρα οι υπνον 
γ\ϋυν επι βλεφάροισι βαλε γλαυκωπις Άθψη. 

Μνηστήρες £ ομά2ν\σαν ανά μέγαρα σκιοεντα, 3 6 5 

πάντες $ ηρησαντο πάρα) λεχεεσσι κλινψαι. 
τοΊσι £ε Τηλέμαχος πεπνυ μένος ηρχετο μύθων 

Μητρός εμης μνηστήρες, ύπερβιον υβριν έχοντες, 
νυν μεν άαινύμενοι τερπωμεθα, μηοε βοητυς 
εστω' είτε) τογε καλόν άκουεμεν εστίν άοιόου 37° 

τοιού$\ οίος ο<Γ εστ), θεοις εναλίγκιος αύ$ψ. 

358. Ρέργον. 359• ϊ°' ίΚω > 3^°• ΕΑ&Λ. 3^3• ΐ° ι ' 3^5• ψόφησαν] 
ημάϊησαν V. 37°• Τ0 '7 6 ] το ' δε 7 € • δϋΐΐοΐ. ΐη ηΐίΐΓ§. δια του Γ'τογε καλόν Η. 
γε Ιίΐηίιιηι ίαί^δβ ρηιτιο νίάβΙιΐΓ §6ά δε ίώ ε&άβηι ηι&ηιι αάάήιιπι. Ρ0113. 

οΕντες (Γ. άπορουντες) ως σκληρωίες, οι- συνετή γυνή, οτι ευμορφος. Όθεν Ύηλε- 

κοι την ΪΙηνελόπην ουσαν Ά προτάσσεσθαι μαχος μη ενεγκων εζηλεγξε την υβριν. 

ο'/καδε απελθόν, άγνοονντες (ί'. άγνοουσιν) Ε. Ο. Έθορυβησαν ομαίος γαρ Ό 

νς "Ομηρος τον οίκον ποτέ μεν καθολικώς θρους. γίνεται δε άπο του όμου αδειν. Β. 

λαμβάνει άλλοτε δε μερικώς επι του αν- Διά τψ Πηνελόπψ εθορυβτ,θησαν (βίθ) 

ΰρωνος η της γυναικωνίτες, ως εκεί, Σιγγ οι μνηστήρες, %τι συνετή γυνή κα) φρόνι- 

V ε£ οίκοιο Φιλοίτιος αλτο θύραζε, Κληϊσ- μος. Ρίΐΐ. Άνά μέγαρα σκιόεντα~\ Ύά 

σεν δ' άρ έπειτα θύρας ευερχεος αυλής μεγάλα, τα αποτελούντα σκιάν Ιια το 

(()(1. ώ'. 3^7•)• Ε. Ω- Άρίσταρχος υφός. η τα σκιωΰη, τα. κωλυτικά καν- 

δε αθετεί, άμεινον λέγων αυτούς εχειν εν σωνος κα) χιόνος (βΟΤ. χειμωνος οχ 

Ίλίάδί, και εν τύ) τοξεία των μνηστήρων. Εΐ1ί>1.)> *Ρ&ί αντιΐιαστολην των υπαί- 

Ο. Πιπί. ΑίΜΐΐ Ρον80ΗΗ8 6Χ ίΐΐΐο θρων οικημάτων, οία των άσκεπων ηλια- 

Βϋΐΐοΐίο: εν δε ταίς χαριεστεραις γρα- κων. Ε. 3^6• Κλίθηναι] Ητοι μετά 

φα7ς ουκ ήσαν. Ί,βο. ΟΪκόνΰε βεβηκεΓ] ταύτα του κοιμηθηναι ηυξαντο επε) έθαι- 

Την αιφνίδιον σίνεαιν εκπλαγεΐσα τον μασαν αυτψ ίΐόντες. Β. 37°• Κβλ» 

παιίός. Το δε, ένθετο θυμω, το παιίευ- άκουεμεν εστ\ν άοίδοϊ] Μικρόν άήκεν ο 

τικον^ Ότι ου χρη εις την των λόγων δυ- άοιΰος (κιθαρωΰος (^.) και ευθέως πάσα 

ναμιν. (0. 3^ 1 • ^^^ ον ] Γρ. λόγον. άκοσμία. άμεινον οιν ηγεΐται τον άοιίου 

Ρίΐ1°. 3^5• *0 μάδησαν] Έθορνβησαν άκονειν αυτούς η παρεχειν αυτοϊς σχολην. 

κοινολογουμενοι περ) της Πηνελόπης, οτι Ε. Ο. 37 Ι# Ι^'^δ' ΟίΟ^] Τοιτο κατά 

• ι 8ογ. *ροστά.σ<ησ•$χι. ΒΙΙΤΤΜ. 

'' ΝθΓ. οτι ου χρν ί'ίργαν την τ. λ. ΰΰνκαιν. ΒΙΠ 1 Μ• 

Ροβαί Ιιοο, τιί Βΐρρ*ΓβΛΐ Ίη Ιιοο οΓκιιη 06άίθ6 ΐηίοπίιπη 5ΗΜΜ8 ίηΐϊοιίικΐ οαιη ύ$Μ 

\ Ή1. βΙ £'. 2(η. α οί. ηοΐ. ιΐίΐ β'. 334• ΒϋΤΤΜ. :γ• 38 ΟΔΤΣΣΕΙΑ2 Α. 372—383. ιλβ. ι. 

ηωθίν <Γ άγορην^ε κα6ε^ύομεο~()α κιόντες 

πάντες, ιν υμιν μυνον απνλεγεως αποειπω, 

έϊιεναι μεγάρων αλλάς ί' άλεγυνετε Σαΐτας, 

υ μα χτήμα-" έχοντες, αμειβόμενοι κατά οίκους, ? 7ζ 

ει ο υμιν όοκεει τοόε λωιτερον και αμεινον 

εμμεναι, άνόρος ενός βίοτον νηποινον ολεο~θαι, 

κειρετ, εγω όε θεούς επιβωσομαι αΐεν εοντας, 

αι κε πονι Ζευς όω<τι παλιντιτα έργα γενε<τθαι' 

νψτοινοί κεν έπειτα δόμων εντο<τ6εν ολοκτθε. ^ 

'Ώ,ς εφαν* οι ί* αρα πάντες ο£ά£ εν χείλεοΊ φυντες 
Ύ'ήλεμαχον ναύμαζρν, ο θαρο-αλέως αγόρευε. 

Τον ά αύτ Άντίνοος προσ-εφη Ευπείθεος υιός' 

372. καθεζωμεσθα] καθεζόμεθα Η. ^^. άποΡείπω. 3 75 • ^κους. 

377• ολέσσαί] ΪΚ&τΒαι Η. V. ΥΡ. 3 79• α " *« ™Μ τε ΖεΙς Ιώσει Η. Ιη- 

δειϊυιτι βδΐ τε αβ ε&άεπι ηιαηιι 6χ Γεεεηδίοηε. Νεηιρβ άιφίεχ εηιΐ 
Ιεοΐίο ποθι 61 ττοτε, αί ΗφίβΙ 6χ β'. 144. Αάάβ ςαοά υηίευδ ΗεδγοΗϋ 
εοάεχ ΙιαβεΙ, Α'ίκε πόθε, εάν ποτέ, ίϊυείυαηΐε, ιιΐ νίάβίπι•, ΙίΙίΓΒπο. ΡΟΚ3. 
Ιωσι Φ. 'ώ. Πργα. 3 8θ. Ιόμον ε. 'όλυσθαι Η. ' *%* % α ΐΛ α £ τ • 

βΐ 399• Η. Λ¥. ό ό - 1 

τ<£ (δΟΓ. τον) ΤΙυθαγόρου λόγον. Κείνος λους κα) αμοιβής αποδεχόμενοι άς τοίς 

γάρ φησιν, ως εξα γενόμενος του σώμα- οικείους οίκους, ουκ εις τον Ιμ&ν. Β. 

τος άκηκοα εμμελως (εμμελοΖς εΐη. "Ηγουν κατ άμοιβψ απερχομένου καθ'- 

Μαΐ.) αρμονίας. Ε. Θεοΐς εναλίγκιος'] εκάστψ ταΐς Ι^ίαις κατασκψωσεσι. Ραΐ. 

Η ταΐς μούσας % ταΐς των αστέρων $>]%. Κείρετ'] Έκ μεταφοράς των Ίππων 

άπηχησεσι. Ραΐ. ΟιιαηφίΗΠΙ δδερίυδ των απελθόντων εν χωραφίω*, και κατά- 

ΟΓ(3θ ίη £ΐθδδυΠδ νιι%Ηΐ* οοΐΐεοΐίο- νεμομένων Τα Ιν αίτω. Ε. Έπ^σο- 

ηΐδ ΐυΛ»Ιυ8 68*, ίΐίικί Ι&ιηβη ρΓ« ρα,] Έ^ο^κ»,, κατά τ/}0 ^ ν τοϋ ο 

ΟβΙβΓΙβ ΙΒ1ΠΗΙ1, ΙΐΟΟ Ιοοο ίηΙβΓ 8 Ιθ8- και *? εϊς ω μέγα' επιμαρτύρομαι, επικα- 

838 Άά κιοντες ε Ι άττ^λβγ^ς 1ε§ί Ηαηε : λβσβ/Ααι. Ε. 3 79• Δ5σ •'] Δ«*μ*?(%Εται 

Κατακείετε'] κοιμΖσβε : (μι&ηι ΒίίΓηε- δ«• το δβ σ* κατ επέκταση. Β Πα- 

81118 άβίβτίΐ III ίκΐ 'η'. Ι 88. (άίχβΠΠΙ λ/ντχτα] 'ΎπΙρ ών # ίτέρου τιμωρία γ/- 

ροΐιυδ αά ά σ\ 408.) ρεηίηεηίειη. «τομ. νυΐ^. Υιοί. β 1 δοΐιοΐ. 394• 

373• 'λπ'ηλεγεως'] Άποτόμως, άπαγορευ- 380. Νηπονοί] ΥΙολύ'πονοι' ΙκτΙς Ιιοικη- 

τικως, άφροντίστως' άπο τοΰ από και τοΖ σεως (δΟΓ. Ιικ-ησεως)' ήτοι άβο-ηθ-ητοι, 

λέγω (δΟΓ. άλέγω] τΐ φροντίζω. Ε. είρωνικως. Ε. ^Ι.'Οΐάξ] Μβτά τΖν 

374• 'Ε^βναί μεγάλων] Προλέγων πολ- ΙΙόντων' άπο του Ιηκω, Ι'βω, 1\ξ κα\ 

λάκις άναπολόγητον αύτοΐς παρίστησι τψ Ζαξ, και πλεονασμψ του ο, όϊαξ, -ήτοι δα- 

κατηγορίαν, ώς και τω Αϊγίσθω. Ε. Ο. κόντες τα χ*ίλ•η. Ε. 383. Άντίνοος] 

375• Άραβό/Ανοι] Έκ ΙιαΙοχης άλλη- ΠρΖτος των" μνηστήρων άπο του υψηλως 

Α Ρ1»ηβ Ο86οηί•]ο1) ; ιιη φΐί ηοη $ΙλΙιπι νίοΙοΓεηι ϋίπηι ίρ 8 υιη νβηαΐη ^.408. ίη ίΐΐίουί- 
ϋυδ οΐιηι βχ6ΐηρ1ΐ8 Ιιίο οΐΐίΐιη πηίο νβΓδπιη Ή^»ν 3έ ΙοοΙπηι Γυί§ββ. ΒϋΤΤΜ. 
β Ριό α,-τηρχόμινοι ίΐβΓπιη Ιορτ. ί*αΙιχ'ομ.ί90ι. ΒϋΤΤΜ. 
( Χνράφιον, ρΓΟίϋίιιιιι, ίΐ£0Γ ουίίιΐδ. \Ί(1. ϋαοβη^ΐαιη. ΒΙΙΤΤΜ. Μ Β. Ι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Α. 384 — 393- 39 Ύηλεμαχ , η μαλα ση ο~ε σιάάο-κουο~ιν θεο) αυτοί 

ιτψαγορψ τ 'εμεναι, κα) ναρταλεοος αγορεύειν' 385 

μη (τε γ* εν αμφιάλω ΐθακη βασιληα Κρονίων 

7Γοιηο-ειεν' Ό τ οι γενεη πατρωϊον εο~τι. 

Τον ^ αύ Τηλέμαχος πεπνυμενος αντίον ηυσ^α' 
Άντίνο, εϊπερ μοι και άγάο~ο-εαί, Ό, ττι κεν έίπω, 
και κεν τουτ εθελοιμι, Αιος γε όιαόντος, αρεο-θαι, 39° 

η φν\ς τούτο κάκιο~τον εν ανθρωττοισ-ι τετυχθαι ; 
ου μεν γαρ τι κακόν βαο-ιλευεμεν' αι-ψά τε οι οω 
αφνειον πελεται, και τιμηεσ-τερος αυτός, 

387. ο τοι γ€νεη~\ * Τί Ύ*νεην. Ιη 8θΗθ1. ο τοι Η. 3^9• ε™* Ρ μνι κα) άγάσ- 
σεαϊ\ η καί μοι νεμεσησεαι \\ί. Ώερ μοι και ΗίΐΙ)6ΐ 6Χ 6Π)611θΙ. II. ΐΐ>. κε 

ϊείπω. 39 2 • ^°'• άγορευειν. Β. 3^6. Άμφιάλω] Τη II [ι φη 
άμφοτερωθεν ρεομενη εν θαλασσή. 13. τύχθ ς τούτο κακιστον εν ανυρωποισι τε- 
αι; και επάγει, κα) μην ουκ 'εστι 389. ΡθΤ8θηΐί8 ίΐά ΙβΟΐΐοηοΐΏ νπΙ^Λ- κακόν' ου μ\ν γάρ τι κακόν βασιλευε- 
1;ιιη ε'ιπερ μοι κα) άγάσσεαι ΓΟίϋΓΐ, 10 μεν' διατί δε"; αιφά τε οι δω, κα) τα. 
ΙΠίΙΓμ,ίηϋ Οθά. ΗεγΙ. δΟΠρΙΐΐΓΠ 6886 : ε£?}$. ΕΪτα περ) μεν της βασιλέας φ>ησ) 
εν ενίοις, νεμεσσηαι : 61 Ίϊΐ 'ά\\0 80ηθ1ΐΟ, μη άμφισβητεΐν, περ) μεντοι του κρα- 
εΐ καί μοι νεμεσσησεαι. Άντίνοε~] Πως τεΐν τον εαυτόν οίκου, άλλ' ήτοι βασι- 
' Αντινοου εϊποντος, Μη σε γ* ε'ν άμφιάλω ληες εϊσιν ' Αχαιών και άλλοι, κα) τα 
Ιθάκη βασιληα Κρονίων Ποιησειεν, ο τοι έξης, ως της βασιλείας μετά. το άποθα- 
γενεγ πατρω'ιον εστίν, ο Τηλέμαχος ωσπερ νεΐν τον βασιλέα επί τη τύγ^η κείμενης, 
τουναντίον άκουσας φησ), Καί κεν τουτ* των δε κτημάτων ων δεδωκεν ό βασιλεύς 
εθελοιμι θεού δίδοντος άρεσθαι ; ει μεν οφείλοντα κυριον είναι ον (Γ. ω) δε'δωκε. 
γαρ εϊρηκασι, βασιληά σε ποιησειαν ο'ι Πας ουν ό λόγος ρητορικός κα) ενθύμημα- 
θεο), άκολουθον ην φάναι, καί κεν τουτ τικός. διο κα) της περιόδου άνηραμμενης 
εθελοιμι, ως κα) αυτού εθελοντος τον Αία προσηνεκται ($0Γ. αντεστραμμένης προ- 
ΰηθίν πιστενσαι αυτω την βασιλείαν κα) ενηνεκται. Ε. "Αλλως. Ό μεν ηυχετο 
σννενγομενου' τω φαμενφ δε, μη ποιη- μη τυγε7ν αυτόν τιμης' ό δε σαρκαί,ων 
σείε σε μηδέ δοίη σοι 6 θεός την βασι- αυτόν φησι, βουλομαι βασιλεΰειν, κα) εΐ 
λείαν, άλλ' ου τουναντίον Ότι βασιλευσαι ΰιΰόασιν οι θεο) λάβοιμι άν' άλλ' επειδή 
εύχεται", ωσπερ τί παραστησαι βουλε- εισιν επιτήδειοι εις βασιλείαν έτεροι, αύ- 
ται ο Τηλέμαχος; Ί^τεον ουν οτι εστ), ταρκες εμο) των εμων άρχειν. Ήρεμα 
τοντο, το δεικτικον, κα) ου κοινώς το προ- δε' πως παραδηλοΐ τω 'λντινόω οτι, καν 
ειρημενον υπο τον ' λντινοου άναφερεται' αντος εκβληθη της τιμής, οικ άπονητ) 
αλλ' οτι η περίοδος του λογού άντεστρα- κρατήσει ό 'Αντίνοος η ετερός τις των 
πται. *στ* γαρ αί/'τη, Ον μεν γάρ τι κα- μνηστή ρων' είναι γαρ κα) άλλονς επιτη- 
κον βασιλευεμεν,Άιψά τε οϊ δω' Αφνειον δείους εις το άρχειν. Κ. Ο. Καί κεν 
πελεται κα) τιμηίστερος αυτός' Καί κεν τουτ εθελοιμι] Το Ιδιωτευειν Διός ( 3οιλο- 
τουτ εθελοιμι Διός γε δίδοντος άρεσθαι' μενου' ουδέ γάρ εστί πάνυ κακόν (θ1« 

ί ί,ΟίΓΟίΗΐιΐηΐ |ΐπΙ(>: άλλα, τουναντίον, οτι βασιλινσαι ιύχχται ϋΟ.άχόλ^ην ην ψοίναι. Νι•- 

ςυβηΰβ .-ιπίπη &ίο, £*τι τί — ; Ιι. β, ΟπηΙ βι^ο ^ίίτηΚΊο.ιιν νπΐί. Τ.? ΒΙ "Γ 'ΓΜ. 
11 δίο ίη 0(1(1. ςηοςαβ Ηοοαβη ίΐηΓιφήοπΙηι* } ηοη 3 : κοίβ. ΒϋΤΤΜ, 40 ΟΔΤ2ΣΕΙΑ2 Α. 394—412. ι,ιβ. Ι. 

άλΧ ήτοι βασιληες Άχαιων εισι κ α) άλλοι 

πολλοί εν α/αφ ι άλω Ιθάκη, νέοι η£ε παλαιοί" 395 

των κεν τις τίά εχησιν, επε\ Θάνε (Γιος Ό^υσσευς' 

αύταρ εγων οίκοιο αναϊ εσομ ημετεροιο, 

και ομωων, ους μοι ληίσσατο $Ίος "Οδυσσεύς. 

Τον & αύτ Εύρυμαχος Πολύβου παις άντίον ηΰ^α' 
Ύηλεμαχ, ψ οι ταύτα θέων εν γούνασι κείται, 4°° 

όστις εν άμφιάλω Λθά,κη βασιλεύσει Άχαιων' 
κτήματα ά αυτός εχοις, και δωμασιν οίσιν άνά,σσοις. 
μη γαρ 'ογ ελθοι άνηρ, όστις σ άεκοντα βίηφι 
κτηματ άπορραίσει, Ίθά,κης ετι ναιεταωσης. 
αλλ εθελω σε, φεριστε, περί ζείνοιο ερεσθαι, 4°5 

οπποθεν ούτος άνηρ, ποίης $ ε£ εύχεται είναι 
γαίης' 7του όε νυ οι γενεη και πατρίς αρουρα' 
ηε τιν άγγελίην πατρός φέρει ερχομενοιο, 
'ή εον αυτού χρείος εελδόμ,ενος τό^ ικάνει ; 
οίον άναϊ^ας αφαρ οίχεται, ούο^ ύπεμεινε 4 ϊο 

γνωμεναι' ου μεν γά,ρ τι κακω είς ώπα εωκει. 

Τον ά αύ Τηλέμαχος πεπνυμενος άντίον ηυ^α' 

394• 4°*• Άχαρων. 39 6 • 39§• *Β«ί• 397• «V] Ζσοραι Η. 

ίβ. ΡοΙκοιο Ράναξ. 39^• λ^/ΐτσ-ατο] ληΐσατο Η. 4 02 • ^~ ίσί Ρανάσσοις. 

403. αΡεκοντα. 4°7• ^ 0ί • 4°8• γ?. ϊψ>~ς οιχορενοι φέρει [810 ίαηίυιη 

νιιΐΐ οϊχορενοιο ρΓΟ ερχορένοΐο~] . ψ τιν. δοπβα (ΙβάθΓίΐί; ρπηιο ηε τοι, δβά ρπιΐ8- 
φίδΐΏ ρεΓ§6ΓβΙ πιιιΐίΐνϊΐ: ΐη τι βί άάηά& ν αάώάιί Η. ΡΟΚ δ. τιν \Υ. 
409. ΐ*Ην. 4 1 1• & ίΡεΡοίκει. 

καλόν). νυ%. 394• ' Αλ λ' ?™ βασί' 4°3• Β</ #<] Γ Ρ• β'ητ*ί. Ρ&1. 4°4• 

λψ-] Ο \έγ€ΐ τοιούτον εστι' βασιλεΊς Ναιεταώσης~\ Ύο ενεργητικον αντί παθη- 

εϊσι πολλο) ε'ν τη άρφιάλω Ιθάκη, ήτοι τικον, ωκισρενης ούσης, ήτοι ηρών "ζών- 

επιτηίειοι εις το αρχειν άφ Λ ων τίς το των. Β. 4°5• 'ΈρεσθαΓ\ Παρ) του ξέ- 

βασιλευειν έχει (Γ. εξει) εν τω ο'ίκω τον νου ήτοι Άθηνας της ρεταβληθείσης εις 

(ρου πατρός Όΰυσσέως, ΰια το θανεΐν το βΤδος του Μεντ&υ. Ο. 4°6• Είναι] 

εκείνον; εάν ηρΐν ο Ζευς Ιωσει έργα πα- Άντ) του ιεναι, ως ΉσίοΖος (Ε. 35 ! •) 

λιντροπα 1 , ήτοι εναντία των πράξεων των Κα) τω προσιόντι προσεΤναι' επείτοιγε 

ρνηστηρων, και βοηθήσει, εγώ εσοραι ΖισσολογΙα ευρίσκεται. Ο. 4°8. Πα- 

α,ναζ του ερου οίκου κα\ ούχ νρεΐς. Ο. τρος φέρει ερχορένοιο] Ύινες γράφονσι, 

39^• Αψσατό] Άπο λείας πολερικης οϊχορενοιο' αρεινον Ιε ευφηρίζεσθαι την 

εκτησατο. λεία γαρ κυρίως η των πόλε- αφιξιν τον Εύρυ//Μχον υποθωπενοντα Ύη- 

ρικων λάφυρων συναγωγή. Ραΐ. νϋ1§. λεραχον προς το ραθεΐν περί του ξένον. 

' Ύάΐ. ΙβΟΐ. ρΓΟ Ταλίντιτα. νβΓδ. 379• ΒΙΙΤΤΜ. ΙΛΒ. ι. ΟΔΤΧ5ΕΙΑ5 Α. 4 ΐ3 — 424- 41 

Ευρυμαχ\ ήτοι νόστος απωλετο πατρός έμ,οιο' 

ουτ ούν αγγελίας ετι πείθομαι, εΐποθεν 'έλθοι, 

ούτε 6εοπροπιης εμπάζομαι, ψ τίνα μέ\τν\ρ 415 

%ς μέγαρο ν καλέσασα θεοπροπον εζερέηται. 

ζέϊνος ο ούτος εμος πατρωίος εκ, Ύαφου εστί, 

Μεντης ^ Άγχιάλοιο ίαίφρονος εύχεται, είναι 

ήος' αταρ Ύαφιοισι φιληρετμοισιν άναστει. 

' Ως φατο Τηλέμαχος* φρεσι α άθανάτψ θεον εγνω. 4 2 ° 
Μ ο εις ορχηστυν τε κα) ιμεροεσσαν άοι^ην 
'ρε'ψά'μενοι τέρποντο' μένον ο επι έσπερον ελύέιν. 
τοίοτι άε τερπομένοισι μέλας επι έσπερος ηλθε' 
τη τότε κακκείοντες έβαν οικονίε έκαστος. 

4 1 5• Ψ Τ15/ α] ψτινα \ν. 4 χ 8• Με'ντν^ δ'] μέντης δ' 86(1 δ' δ})8ΐ6Γ8ΐΙ 

Ιιπη ηκκίβΐηιΐ αίΓίΐηιεηΙϋίτι αϊ ριιηοΐιιηι αάάκΐίΐ Η. ΡΟΚ.8. ίβ. δα- 
Ίφρονος. 4 Χ 9• ^ανάσσε*. 4 22 • ΐέσπερον. 4 2 3• ^ Ρ 08ί |" € ~ 

.ας Η. 10. Ρ έσπερος. 4 2 4• ^^όνδε. ί έκαστος 

1». Ο. 4 Ι 3• Εύρυμαχ ήτοι] Η μεν λόπη τους μάντεις καλούσα ηρώτα περ) 

'ρωτησις άπλη περ) του %ένου εί τι αγ- του "Οδυσσέως. Β. 4 Ι 7• '^ κ Τάώου] 

'είλοι (δκ:)' ο δε εν κεφαλαίω δηλώ- Τάφος σημαίνει τέσσαρα" την νησον, ως 

ας το κεχαρισ μ.ένον Εύρυμάχω πάντα το,Ταφίοισιν φιληρέτμοισιν άνάσσει' τά- 

80Γ. ταύτα) επάγει, οίον, εάν τις ελπ)ς φος η εκπληζις, ως το, Τάφων δ' άνόρου- 

φ' ημάς άγγελουσα μαντείας^" αυτός σεν Άχιλλεχ'ς (II. ι. 193•)" Τ &φος ό 

β προσεχειν ουδενί φησι. διόλου ονν 'ερ- επιτάφιος δείπνος, ως το, Δαίννυ (δίο) 

•ον εστί Τηλεμάχω εν ραθυμία αυτούς τάφον Άργείοισι (Οά. γ' . 309.)• τά- 

ιαφυλάσσειν. Ε. Ο. Έμοΐο~\ Άγνο- φος κα) το μνημεϊον. Ε. £ί. δοΐΐοΐ. ασί 

ϊντες τίνες, εμεΐο, γράφουσιν' ομοίως γ'- 3°9* 4 2 °'"^•7 νω ] "Βγ*® κα) εβου- 

λιάδι, Μνησαι πατρός σεΐο (ω'. 4^6.), λεύσατο μη ειπεΊν αύτοΐς την βουλψ ην 

?ον άτικως (Γ. κτητικως. ΡΟΙ18.). συνέθετο αυτω 6 Μέντης. Ρίΐΐ. 4 21 • 

ΙίΐΓΐ.νίά. Ηβ)Ί1. ίΙ(1ΙΗα(Ιί8ΐθθυηΐ6ΐ Ίμερόεσσαν] Τας πίστεις προς την έπι- 

\ Γ ()1Γ. Ριό1(ϊ£. ρ. 20Γ). ΠΟΙ. 4 Χ 5• θυμίαν λαμβάνουσιν' εμφρίνων δε ην το 

Ιντινα μητηρ] Τίνες -φιλουσι το, ηντινα μη πιστενειν εχθρω. Ε. Ο. 4 22 • 'Κτϊ 

ητηρ, Γν' γ, είτινα. (Ηιιοιΐ8(]ΐΐ6 6Χ εσπερον] "Οπως (5(Τ. ούτως) είπε την 

ΙϋΓΐΐΜίΐηο ΡθΓ80Πΐ18.) άμεινον δε εστί εσπέραν. "Ακρως δε κατηγορεί της των 

ίσννειν. Έξεφαυλισεν ως γυναικεΐον εν άργων άπραζιας. υπο γάρ αργίας προσ- 

χις τοιαυταις μαντείαις πιστεύειν. Ε. δέχονται, πότε νιζ επιγένηται. Ε. Ο. 

!. 4 Χ ^• Έί μέγαρον] Δεόντως περ) 4 2 3• 0/ Εα-7τε/3ο?] Μετέπλασε την εσπέρα: 

υ προσώπου τάληθη λέγει εις το την εις το εσπερινον δεΐπνον. νιι)^. 4 2 4• 

:οψ/αν άνελεΐν του πεποίθεσθαι παρ Δη το'τε κακκείοντες] Κατακοιμηθ — ^• 

ποΐς περ) Όδυσσέως. Ο. Καλέσασα μενοι, εφεσιν έχοντες κοιμηθηναι. Ε. Ο. 

οτροπον] Τούτο δε λε'γε; επε) η Π^νε- "Ενιοι, Δη τότε κοιμησαντο κα) ιπνου 8δ- 

14 Ρ. ««ν τις ϊλ$»? ίλτίί ιφ' ΥΐμΖς 1% αγγιλίας τ, μχντιία;. ΒϋΤΤ.Μ. 
Αη του Τίτό<τθαι π&ζ' αΐτίν} δο. ηή μάνπνν. Λη τα.» αυτού 80. τβϊ Υ.ίντβυ. Ν.1ΙΪΙ 

;1οίιπ• ιη'ιΐπ Κοο δοΐιοΓιηηι «ροοίαιο ροΰαβ α(1 ν. 4< 7• ΒϋΤΤΜ. 

νοι.. ι. ο 42 ΟΔΤ22ΕΙΑ5 Α. 425 — 44°• ιλβ. ι. 

Τηλέμαχος ό, 'όθι οι θάλαμος ττεριχαλλεος αυλής 4 2 5 

υ-ψηλος σεσμητο, περισ-χετττω εν) χωρώ, 

£ΐ/σ εβν\ εις εύνην, πολλά φρεο~) μερμηριζων. 

τω ο αρ αμ αινομενας όαιόας φέρε χεον ειόυια 

Έυρυχλει, Ώπος θυγάτηρ Πειο-ψορίίαο' 

τψ 7τοτε Λαέρτης πριατο χτεατεο-σιν εοίο~ιν, 43° 

πρωθηβψ ετ εουοταν, εειχοο-άβοια ο εδωχεν. 

Ιο~α οε μιν χεόνη αλοχω τίεν εν μεγαροκτιν' 

εύνη ^ ουποτ εμιχτο, χολον £ αλεεινε γυναικός, 

ν\ οι αμί αιθομενας σαίτας φέρε, χαί ε μάλιστα 

ίμωαων φιλεεα-χε, χα) έτρεφε τυτθ^ον ιόντα. 435 

ωϊζεν σε θύρας θαλάμου πυχα ποιητο~ιο' * 

εζετο ό εν λεκτρω, μαλαχον ^ έχουνε χιτώνα" 

χα) τον μεν γραίης πυχιμηδεος εμβαλε χερο~ίν. 

η μεν τον πτυζαα-α χα) αο•χηο-ασ•α χιτώνα, 

ττασΌ'αλω αγχρεμασ-αο~α πάρα τρητόϊο-ι λεχεστι, 44 ( 

425. ΐοι. 4 2 ^• Ρ^νΐα. /\.^0. λαΗρτψ. εϊοΊσιν. 43 Ι# €^<κ6(τά/3θίβ 

43 2 • Ρ*σα. 434• ^°'• ^ € 435• τι;τ ^ ν ] τ<τ06ν Η. 43^• ">£**] 7Ρ 

φςε Η. 437• εκδυνε] εκΰυναι Η. 44°• <^γκρεμάσασα~\ εγκρεμάσασα 6: 

6111611(1. 6)11δά6ΐη Π13,1ΐυ8 Η. ίβ. τρψοίσι λεχεεσσι Η. ΙΙ^ί ίΐυΐ τρητοΐς, ΆΜ 
λεχεσσι, ρΓΟΠΐ ΠΙ&νίδ, 16£6Γ6 ροίθδ. ΡΟΚ8. τρητοΐς λεχεεσσιν IV. 

ρον ελοντο. μεταποιηθψαι δε' φασιν υπο μέγα κλέος άγουσα, η θυγάτηρ του'Ω,ποί 

Αριστοφάνους τον στίχον. Ε. Ο. ΗεγΙ. το£ περίβλεπτου, άπο του ωφ ο οψθαλ 

εν δε τη Αργολική προστεθειται. Ε. Ο. μος, τον υιού του Πεισηνορος, ήγουν το 

426. Ώερισκεπτω] 'Ύφηλω, όθεν εστί Ισχυρού, του τους αν^ας πείθοντος η τοι 

περισκεφασθαι ηΛ , η πανταχόθεν ορωμενω, ανδρείους, άπο του πείθειν τψ ορεην (80! 

τω μεσαιτάτω. Ε. Έν τω περισκεπτω ηνορεην) . Ραΐ. 43 Ι • Έεικοσάβοια"] Ει 

της αόλης, ό εστ*ν ε'ν τω μεσαιτάτω και κοσι νομίσματα εγκεχαραγ μένους εχοντ, 

πανταχόθεν εκ της αυλής σκοπούμενα), βους' η είκοσί βοών τιμήν. (Γ)66δϋ δί^Ι 

Ο. 4 2 7• Με^ηρ/ζων] Κα< ε<ς ττολλά οούίϋίδ). 433• Άλε'είνε γυναικός 

[Αερμηρίζων (δΟΓ. /Λε'^η (Α€ρίζων) τψ φυ- Ύουτο προς το δεϊςα* το σώφρον α εκ γί 

%ψ, και ενθυμουμενος περί της εσομένης νους. α,μ,α δε στοχάζεται των πολλών 

εκκλ-ησίας. Ε. Ο. Οί*. νυΐί*. 4 2 9' "Ο/χη^ος, τ/νας ττοτέ ε%οι;σίν ύποφίας. Ι 

Έύρυκλεΐ Ώπος"] Ακριβώς ΰιεζεισι τα Ο. (δ6(1 Ο. τίνάς ποτέ υπόνοιας εχοι 

περ) αυτής, επε) πολλά, μέλλει δί' αυτής σιν.) 43^• Γρ-^ος^ Γρ. γραίης. Ρ& 

γίνεσθαι. Ο. Ώπος, προπερισπαστεον, ΤΙυκιΐΛ.ηΰέος] Κα) τούτο πεπλασμένον . . 

δ*α την άντεκφρασιν προς τον οφθαλμ,όν. της , ήγουν της πυκνά και συνετά, μ,ηΖε 

νυΐ^. Ύίεπλασμενα είσ) (δίο) τά παρ- ειΐούση (δίθ). Ραΐ. 44°• Τρητοΐσι 

όντα ονόματα. Ευρύκλεια -η ευρύ κα) ΎορνευτοΤς, ίμαντοΰετοις. Ο. 44 Ι •'^ , ' Β< 

» ΟοηΓ. βοΐιοΐ. ξ'. 5• ουιη ηοΐ. ηγΙ ξ'. 6. ΒϋΤΤΜ. 

η Τοίοκίίΐεΐιί δεϊ1Ϊ€0ΐ. ΒϋΤΤΜ. 

" βηβΒ ρυηοΐΐ» ηοΐ&νί 1β£6Γ6 ηοη ροΐυί : εβ<3 νίάοΙυΓ 6886 \στ\ν, υΐ νοχ τϊί δίί <!■ 
16Π(] 3 . ΒϋΤΤΜ. ΙΛΒ. Ι. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ Α. 4 4ΐ— 444- 43 3>; ρ' ί^ίΐ/ εκ ύαλάροιο* ΰυρψ 3*. επερυσ-σ-ε κορωνη 
ίργυρεη' επ) ίε κλψί' ίτάννσνιν ιαίντι. 
■η ο^ε ^ΓΛί/^/β$-, κεκαλυμμένος οίος αωτω, 
ϊουλευε φρε<τιν ψ-ιν οίον, τψ πίφοα,Ρ Άθψη. 

44• & ροβΐ βούλευε βχ ειηεηά. βίυδάβιη Γηαηιΐδ Η. ίβ. Ρψτν. 

υ<τσε κορώηβ Έπεσπάσατο τω κοράκι εν Ιε) {£ αρισπρων εις το Ζύνασθαι και 

εγομενω. Ε.^νυ]£. Κορα^ το α/ψον άνοΓ| αί και κλεΐσαι. νΖν μεν το κλείθρο* 

ου τόξου εις ο Ρ η νεύρα, τίθεται, λέγε- παρέτεινε κα) παρήγαγε τω ίμάντι. Ε. 

%ι Ιε κα) ό κρίκος της θύρας- κα) το Ο. νυ%. "Αλλως. Ώς ϊνημμίνου τι- 

2βν κα) ορνεον άλλο θαλάτσιον ο κα- νος Ιμάντος τω κλείθρω προς το παρολι- 

πται αΐθυια, λάρος ( 1' κα) εϊίος στεφά- σθεΐν αυτόν άπο τοΖ έξωθεν ϊπικλείοντος. 

10 ό (βΟΓ. το) εκ των ίων πεπλεγμενον' Ε. Έτάνυσεν] "Ηγουν εκρεμασεν τψ 

χ) ό κόραξ.^ Ύφ κρικιω, ο) επισπωμεθα κλη&α (δΐθ) τω χωρώ. Ραΐ. 443• 0ί '°$ 

ην θύραν, ήτοι τφ λεγομενω κοράκι, κα) άώτω] Ύδ ανθεί κα) τω καλλίστω του 

Ρ επισπάστω (ίΐπ Ιΐίο 61 ίη νυΐ£.) προβάτου! λέγει Ιε των ίξ απαλών ερίων 

ϊς θύρας. Ο. 442. Έτάνυσσεν Ίμάντι] γεγονότων περιβολαίων. νΊΐΐ£. "Ηγουν 

ι^λεγόμενον παρ^ ημΐν^ (νιι1§. εή> τοις πεπλοις τοις άπο των απανθισμάτων 

(£τ) κλεΐθρον. $ύο& είχε τους ιμάν- των μαλλιών* των προβάτων κατε<χκευ- 

ις εξαρτημένους Ιιά τίνων τρηο-εων, ον ασμενοις. Ραΐ. 
* εκ δεξιών, ον ΰε (Μβίΐίοΐ. εν μεν — 

ι* Λ(1(1ο ίηίϊ. δοΐιοΐ. *ι'. 90. ΒΙΠΤΜ. 

'ΐ νί(1. δϋΐιοΐ. ί'. 66. ΒϋΤΤΜ. 

» Μ«λλ' β ν, δίο ίίπρϋοί λλ 8οηΙ)βηθα ν'ιάαατ 1ΐ3βο νοχ ιΛίπιηοπβ νβΙΙη* βΐ Λοο€ο$ 

•ιιιΠγηΙ, πι ιηίηα ηά Ι. 135- «Μ νβΐ εχ 8( χ 6 η1ιι ραΐοΐ ρΓ0 μχλί,ν δοποεικίηηι β88β 

Αλί•». ϋοηΐΓβ μχλ,ον ι,ιιο λ οι ρΓορ,ίΓοχγίοηβ ηοηηίδί (Ιο «ηίΟ» ίη αδίι ίυίδδε νΐ- 

Ιπγ: οι. δοΐιηοιιΐ. οι ϋηο&η^ιυπι. ΒϋΤΤΜ. Ο 2 ΤΗΣ ΟΜΗΡΟΤ ΟΔΤ22Ε1Α2 Β. Βητ άγορψ έχει, ψΛ γρηοζ, πλουν μ,ετ Αβάνας. 
ΗμΟ£ ^ ηριγένεια φα,νη ροίο^άκτυλος ηως, 'Ύπόθεσις. Συναγαγων έκκλησίαν Ύη- 
λέμαχος παραγγέλλει τοϊς μνηστηρσιν 
είιέναι της οϊκίας Όδυσσέως. και λα- 
βών πάρα μεν Ευρύκλειας τα προς τψ 
άποδημίαν επιτήδεια, πάρα δε Αθηνάς 
εταίρους τε και ναυν, εις πλουν ανάγεται άγαυου Ύιθωνοΐο (II. λ'. Ι.) κα) τον ορ> 
θρον φερωνύμως κληθέντα άπο του ορθού• 
σθαι ημάς άπο της κοίτης και περί το 
οικεία τρέπεσθαι έργα, ως Όταν φησιν 
ΊΙώς μην η (δίθ Μβάίοΐ.) κροκόπεπλο 
έκίδνατο πάσαν επ 1 αίαν (II. θ. Ι.) ηλίου δύναντος. νυ1§. Ε. Ο. Ραΐ. "Α/Λα κα) το άπο πρωίας μέχρις ώρας έκτης δια- 
εω Τηλέμαχος συναγαγων εις έκκλησίαν στημα, ως το, 'Όφρα μεν ηως ψ κα τους Ιθακήσιους κελεύει της οικίας μνη- 
στήρας άπαλλάττεσθαι. κα) ναυν αϊτη- 
σας παρ" αυτών όπως εις ΥΙύλον και Σπαρ- 
την πορευθγ αποτυγχάνει, παρά δε Νο- 
ημονος λαβών και εφόδια παρά Ευρύ- 
κλειας της τροφού λάθρα της μητρός εκ- 
πλεΐ. Μδ. ΒϋΓΠΘδ. Ι. Το ημος τρο- 
χα'ϊκόν εστί κα) δια τούτο φιλουται. 
Άπο μέρους καλή ηριγενεια, η η τω ηρι 
γεννώμενη τουτεστι τω ορθρω, η η το ηρ 
γεννωσα τουτεστι την πρωίαν. Ε. Ηρι- άέξετο (Ραΐ. -αι) ίερον ημαρ (II. V 
66.)* κα) την ολην ημέραν καθ Λ ο ση 
μαινόμενον ημέρα νοείται ο άπο ανατολή 
του ηλίου δρόμος μέχρι δύσεως (νυΐ§ 
ίηδ. οπότε την υπέρ ημάς ποιεΤται φορά 
ο θεός ούτος, το παρ ημάς διεςιων ημι 
σφαίριον) ως το, Ο'ί ρ εξ Άσκανίης ερι 
βωλακος ηλθον άμοιβο) (Ρ&Ι. άμοιβη 
Ήοΐτη πρότερη (Ρίΐΐ. ίηδ. τότε δε ο Ζει 
νΡΧ* Η-άχεσθαι. — II. ν. 793•)* V 
"Η ματ ι τω προτέρω οτ εμαίνετο φαίδιμι γένειαλ ~Ηρ γεννωσα, τουτεστι την πρωί- "Εκτωρ (II. φ' . 5•)" και το σνναμφοτε 

αν, η εν τω ηρι γεννώμενη, οπέρ εστίν ορ- ρον ημέραν τε κα) νύκτα καθ* ο σήμαινα 

θρος. Ο. νυΐ£. 'Ροδοδάκτυλος δε άπο μενον κα) το7ς (Υυΐ^. 61 Ρ&1. κα) παρ 

_~ . •• ~ - ' %~. * —-Μ ..-/.,. — ,. ,»..■?,. 1 ι, »Α«ιι/ ητ•ιι?/ΐ* (/Λ.ίΤτ/νι λι/• τη Ηλ,ι/" ί της πρω'ϊνης ανατολής και του χρώματος 
του περί το οιαστημα το πρωινον την ημέ- 
ραν δι επιθέτου κεκόσμηκεν. νΐΐΐ^. 'Ρο- 
δοδάκτυλος ηως~\ Ήως διάφορα σημαίνει" 
την τ ε σωμ,ατοειδη θεον δια του φάναι 
τον ποιητην, Ήως δ' εκ λεχεων παρ* το7ς) μαθηματικούς νοε7ται, ως το, 'ΥΙως 
μοί εστιν'Ήδε δυωδεκάτη Ότ ες'Ιλιον €ι 
ληλουθα (II. φ'. 8θ.)' κα) την ηλ'κ 
πάροδον, κα) τον τόπον Όθεν ανατέλλει 
ήλιος κατά Άρίσταρχον' Ή φίλο* ου γ& 
ποι Ίδμεν Όπη "ζόφος*, ούδ* Όπη ηελι 


3 Βίο Ε. β. Ρ»1., ηίδί ηποά Ραΐ. ΙκώβΙ οΰ γάρ πη. δείιοΐ. νυΐβ. ίηίθ£ποπ δεπυοι 
Ου γάρ ν/ι ίϊμ.1% ζόφοι, οΰϊ' οπη ηως Όυϊ> 'όνη φίλιος χ. τ. λ. : (]ϋ36 οηΐηία ίοΐ'Ιίΐδδβ ΙΜ 
ηο^ΙίρτΰΐιιΐΗ δπηί, ο\) <%3ΐΏΓηΛ ΙίΕδϋηι ίη νιιΐ^&ΐ» 3ρυ(1 ΗοΐΏβΓυαι, Οΰ γάρτ "ο'μι 
'όπ* ζόφος, ουο β«Ί) πως. Ου»τηνίδ οηίιη ίίΐοΊΠίιηιιηι ΒΪΙ τέ οηιϊΙΐ6Γ6, βχ ίΐΐίβ ίαιη» 
ϊηίΐΐοίίδ ίοΓίαδδΟ οοΙΙί^Ηδ ΙεοΙικη οΙϊηιπ οΐΐηι ίΊπ«δθ' 5 Χ1 φίλοι, ου γα'ρ νωϊΐμίν ζόφος * 
'όνη νώ-,' ΟΟ 50ηδϋ £θΓηΐυ1.Έ ούπω. οαί ΟδΙ μ. 2θ8. 'Λ φίλοι, οΰ γάρ <χω τι χα,κόόν αΟΛ μαή( ίίμιν, βΐ ΛΐίΒΊ. ΒϋΤΤΜ. ιιβ. π. ΟΔΤ22Ε1Α2 Β. 2 — 9 . 45 

ωρνυτ α,ρ ε^ εννηφιν % θ£υτσ"ν\ος φίλος υΐος, 

είμαι α, εο~ο~αρενος' περ) σε ^ίφος Οζυ θετ ωμω' 

7Γ0ΟΌ-) ο ύπο λιπαροίσΊν εοηιτα,το καλά 7τέ<$ϊλα,' 

βγ\ α \μεν εκ θαλάμοιο 6εω εναλίγχιος αντψ, 5 

αϊψα αί χηρυκεοΌ-ί λιγνφθογγοκτι κελεύατε 

χηρυσνειν αγορψαε χαρηκομ,οωντας Άχα,ίούς. 

οί μεν εκηρυσ-ο-ον, το) <Γ ηγείροντο μ,α,λ ώκα. 

αύταρ επεί ρ' ηγερ$¥, ομ,ηγερέες τ εγενοντο, 

3• εσσάμενος] εσσάμενος V. ίβ. ίείματα Ρεσσάμ.ενος. 4• ^ο] υπα) V. 

5• θαλάμοιο~\ μεγάροιο V. 6. κίλίνσε] κέλευε Η. η. ΆχαιΡους. 

φαεσίμβροτος εϊσ υπο γαιαν, Οόδ' οπη τελεσματι κα) τον κύριον του άποτελου- 
άννεΐται (Οά.κ. Ι90.)* νυν γαρ, καθά (λίνου είναι βουλεται. εϊ μεν (δΟΓ. η 
φησιν ο Κράτης*, των τεσσάρων του κό- μεν) γαρ θεός κροκόπεπλος, ως αν ούσα 
σμου μεμνηται μαιών, άρκτου, μέση μ- εννους τε κα) έμψυχος κα) εν σώματι- το 
βρίας, ανατολής κα) ΰυσεως, απερ άλλη- δε άπ' αυιης φως σκεΐάννυτο περ) την 
λοις εΐ αντίθετου αντίκειται, η μεν άρ- γην. ο δέ λαβών την σωματοειίη ΒεΙν εν 
κτος τγ μεσημβρία η δε ανατολή τγ διί- Τ φ κροκόδειλος συνηντησεν αυτήν τφ 
σει. Ε. Ο. Ραΐ. νυ1§. Ε'ίπωμεν δε σκεΐαννυμενω απ αυτής φωτ), ειπών αυ- 
κα\ τί το ΰιάφορον της 'ροΐοίακτύλου προς την άλλ' ούχ) το απ αυτής φως σκεΐάν- 
τψ κροκόπεπλον. Ιιά μεν του κρόκου το νυσθαι. ένθα Ιηπου η σωματοειίης επε- 
πολυ της^νυκτος ολίγον δ* της ημέρας δη- πόρευτο, °άλλά το άπ' αυτής φως ημε- 
λο7, εν οις κα) μετά τον εωσφόρον αυτήν ρινόν. άλλ' οΊ,Ιεν, οπού το αποτέλεσμα, 
άνατελλειν φησ)ν,"θντε μετά κροκόπε- εκεΐ κα) το άποτελοΖν. Ε. Ο. 2."Ωρ- 
πλον (II. φ\ 2 2 7•)• δ<ά δε του 'ρόΐου το νυτ άρ~\ Τβ δίά της προτροπής της θεοΖ 
πολύ μεν της ημέρας ολίγον δε της νυ- πρόθυμον του νέου δ<ά τοΖ ωρνυτο εση- 
κτος ΰηλοΐ, εν οϊς τω ορθρω αυτήν επάγει, μανέ. Ο. 3. Ε'ίματα εσσάμενος~\ Αι- 
^\\μος^ηριγενειαφάνη'ροΜάκτυλοςηως' την της ά προσόδου την άφηγησιν ως κα) 
κα) το, \\μος δ' εωσφόρος εϊσι φόως ερεων του κοίτου πεποίηται, οικείως τη ορφανεία 
επ) γαΐαν "Οντε μετά κροκόπεπλος υπε)ρ κα) τω πατρός πενθει' ουχ Όΐός εστίν 
αλα κίΐνατο^ηάς (II. φ' . 2 20.)' γεννη- Αγαμέμνων προΐων, Μαλακον δ' ενϊυνε 
σας δε ε\ της κροκοπεπλου τον ορθρον επ- χιτώνα, Περ) δε μέγα βάλλετο φάρος (II. 
άγει την ροΜάκτυλον. Έν δε τω, Ήώς β'. 4 2.). Β. Ο. Πε/>ί δε ξίφος'] Ση- 
μεν κροκόπεπλος εκίΐνατο πασαν επ μαίνει οτι το παλαιον ωμοις τα ξίφη πε- 
αιαν,^ το εκίΰνατο παράτασιν έχει, ου ριεβάλλοντο κα) ως εν Ίλιάΰι φησιν Ό 
συντελειαν. έπε) γάρ σφαιροειίους οντος ποιητής, Τ| ρα διΤο τελα^^νε περ) στη- 
τοί κόσμου κα) της^ γης ουχ αμα πάσι θεσσι τετάσθην, "Ητοι ο μεν σάκεος ί δε 
κατά το αντο ό ήλιος ανατέλλει ουίε φασγάνου άργυροηλου. (II. £. 404•)• ^• 
κατά τψ αίτην ωραν ημΐν εν'ισταται, ει- η. Κηρίσσειν] Οιδεν άντιπράττουσιν οι 
κότως^ το εκίΐνατο εφη, την ε'ν παρατά- στίχοι προς την παροϊσαν ίπόθεσιν, οϊκει- 
σει άλλοτε προς άλλους επιβολην παρ- ότεραι δε μαλλόν εισιν εν Ίλιάϊι (β'. 
ιστάς της πορείας. Κα) 'ότι σίν τω άπο- $\.) Ο. ί). Μτάρ Ιπεί ρ' ηγ^θ,ν] Ον 

κ 81ο ε βοΗοΙ. νηΐρ:. Νηηι ΐη Ληιΐη-.ι^. ο( Γ.ιΐ. ββ( ό Έχ-κράτη. ΒΙΠΤΜ. 
' αλλχ τϊ — . $α•. νΐίΐ. άλλ' ου τβ — . ΒϋΊΤΜ. 
11 χφσ'οΐίον. 8οπΙ>. πλοίου. ΒΙΙΤΤΜ. 46 ΟΔΤ25ΕΙΑ2 Β. ίο— 2ο. Ι.ΙΒ. II. ίο ΐ5 20 βγ\ ρ ιμ$¥ εις εϊγορψ, παλάμη «ί' εχε χάλκεον εγχος, 

Μ/χ ο<ο$" αμα τω^£ σνώ> κυνε$- &ρ^ο< εποντο, 

θεο-πεσ-ίην α είρει τωγε χάριν κειτεχευεν Άθψη' 

τον ο αρα πάντες λείο) 'επερχομενον ΰηευντο. 

εζετο ο εν πατρός ύωχ,ω, ειπείν ίε γέροντες. 

τοιοί ο επειι ηρως Αιγύπτιος ηρχ ά,γορευειν, 

Ός αη γηραϊ κυφος εψ, κει ι μυρίει γ\ίη. 

χα,ι γαρ του φίλος υιός α,μϊ ά,ντιθέω Ό^υο-ηϊ 

' Ιλιον εις ευπωλον εβη κοίλης εν) νηυο-ίν, 

' Αντιφος Λίχμ,ητης' τον ^ οίγριος έκτεινε Κτίκλώτψ 

εν ο-πηϊ γλείφυρω, πυμείτον ο ωπλί<Γ<τεΐτο δορπον. 

II. τωγε κυνες πόδας αργοί Η. \¥. δύω ΟΓηίΐΐίΐ Αροΐΐοηίΐΐδ V. Άργόν. 
ΡΟΚ8. Ί^.λαΡοί. 1 6. ψψ ΐδ.ΡΙλην. 

γάρ έδει προφθάνειν αύτον την σύνοδον ρων. ήτοι %ν ετίμων ο'ι γέροντες δια το 

άλλοι συνειλεγμενων των πολιτών άπιέ- γένος, τούτον ύβριζαν αυτό) κα) άπηξίουν 

ναι. Ε. ΙΟ. Παλάμη δ' εχε χάλκεον βασιλέα είναι αυτόν (δΟΓ. αυτών.) Ε. 

εγχος~\ Ής κυνηγός πρόεισιν ο νέος ουκ Ο. 15. Ύοΐσι δ' επειθ^ Εϊκότως δημη- 

άποθεν των του πατρός επιτηδευμάτων, γαρεί. δέδιε γαρ άμφω των παίδων, του 

και γαρ εκείνος περί τον'Αργον εσπουδα- μεν τη απουσία, του δε τη αξία. "Αμα 

κως φαίνεται (Οά. ρ. 29 1. δ(]φ). κο " 8έ τω γέροντι του δημηγορεΐν ο Ίηλέμα- 

το σύμβολον του σώματος άπο κυνηγέ- χος ηρζατο. κα) ουκ επαίρεται τ?) τιμή 

σιων εσχε Θ . Έν τη χλανίδι αυτού Έν προ- των γερόντων ο νέος, άλλα, μιμ.εΐται το 

τεροισι ποδεσσι κυων εχε ποικίλον ελλον εθικον του πατρός, τοιούτος γαρ κα) 6 

Άσπαίραντα λάων (Οά. τ. 2 28.). ούτω "Οδυσσεύς εν τω λέγειν, ου ταχέως αρ- 

γάρ οι ευγενείς των νέων επαιδεύοντο. κα) χόμενος, άλλα, Στάσκεν υπαι δε 'ίδεσκε 

ο Μένανδρος, Ελεύθερον τι τόλμης ει, πο- κατά χθονος όμματα πηζας (II. γ'. 

νεΐν θηραν λέγοντας, όπλα βαστάζειν { . 2Ί?.) Ε. Ο. 1 6. Κα* μυρ'ια γδη] 

η άντι του μεν σκήπτρου το δόρυ κατ- Έπειδη υπο του γηρως κυφο) γίνονται κα) 

έχ^' ως ου συγχωρούμενος δε είναι βασι- οι τυχόντες, και ου δια το γήρας δει θρα- 

λευς %, κυνας εχε; επόμενους, δηλονότι δια σύνεσθαι, πρόκειται (δΟΓ. πρόσκειται), 

την επιβουλην των μνηστήρων, ούδε άκο- κα) μυρία φη. Ε. ΐ8. Εΰπωλον'] Κα- 

λούθους έχει θεράποντας. Ε. Ο. Ι Τ. λοΐς Ίπποις χρωμένψ' η εν η καλώς άνα- 

"Αμα τωγε δύω κύνες~] Ύουτό τίνες προς στρέφεται τις. Ο. Ραΐ. €Γ. Βαπΐ6δ. 

τον αγροικον πάλαιαν βίον. η ως φιλ- 2 Ο. ΤΙύματον] "Ητοι προφαγων άλλους 

ακολουθον το ζ£ον έπεται ου κατά προαί- εν πρώτοις ΰστατον εφαγεν αυτόν. Β. 

ρεσιν αυτόν. Ε. ($. 14. Ε<|αν δε γε'- "Οτι τάχα ετιμωρηθη υπο του "Οδυσσέως 

ροντες~\ Ύουτο εις έλεγχαν των μνηστή- κα) ούκέτι άνθρωπον εφαγεν. η τον εν 

1 δθΠ06, ρΓδίβυηΙο Επδί&ΐΗίο, ά,το κυν/ιγισίου ονλνιν (0(1. τ. 393•) 'ϊνχ, 1 ) *"" « τη 
χ. τ. £. ΒυΤΤΜ. 

' 8θΓ. νί(1. — Ιλίύϊιρόν τι τόλμησα πονίΤν, Θηραν λιόντα;, όπλα βάσταζαν — . ΒϋΤΤΑΙ. 

ε δοΗοΙ. νηΐ^. 1ΐ3Β0 ΙηπΙπιπ ΟΧΟΟΓρκίΐ: Άχτι σχήπτοου το όόξν χατίϊχιν ω; ου σνγχω- 
ζονμινο: ί/να/ βασιλιύς. ΚοοΙο. Ηίηο.ίη δπρί'Β ρ08ΪΙΪ8 νοαίΙίΙΙΏ οι ροδί σνγχωξ. ίΓΗΠδίβΓ 
ΐικίο ροκί νοοοιη κύνας, η\ή ΓβοΙ« ΓΟδροηοΙοΗΐΙ δπροποπ μίν. Νηπί ϋΐηά ςυο^αβ ουοϊ 
άχολοΜον; 'ίχα ^ζάποντα; οοιη ιηο(1ίθΓΪ Ιοοο ροποΓο ηίΐ αΐΐίηεί. ΒϋΤΊ'Μ. Ι,ΙΒ. π. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 2ΐ — 3 ο. 47 

τρεις οε οι άλλοι εο~αν' χα) ο μεν μνηττηρο-ιν ομιλεί 
Ευρυνομος, ουο ο αιεν έχον πατρωΐα εργα' 
αλλ ουο ως του λψετ οόυρομενος και αχευων. 
τοις Όγε οαχρυχεων αγορηο-ατο χα) μετεειπε' 

Κεχλυτε <$η νυν μευ 9 Ίθακησ-ιοι, ο, ττι χεν έίπω % 25 

ουοε 7Γ0Ώ ημέτερη άγορη γενετ , ούο*ε 6οωχος, 
εζ ου Οόυο-ο-ευς οίος εβη χοίλης εν) νηυσΊ' 
νυν οε τις ωό ήγειρε ; τίνα χρειω τοο-ον "ικει, 
ηε νέων ανορων, η οι 7τρογενεο~τεροι ειο~ιν\ 
ν\ε τιν αγγελίψ ο~τρατου εχλυεν έρχομενοιο, $ Ό 

21. Ροι. ιι. Ρέργα. 24. τοις] τους Ά ρήπια ιτΐίΐηυ ιιΐ νίάβΙιΐΓ Η. 

Ρ0Κ8. ίΐ). μ€τ4Ρ€^€. 25. Ρε/β•». ιβ. ούτε 5ΐδ Η. \Υ. ιη . Ιϊϊος. 

30. εκλύει/] 'εκλυον Η. 

τάξει εσχατον. η επιφανών (νΊά. Ιϊΐοχ) επόνουν). τψ δε τρίτψ ΰόρπον, το καθ' 

τοΐτον €Ϊρηκ€ν. Ο. "Ητοι τον εν τάξίΐ ημάς λεγομενον ΰεΐπνον, άπο τβδ το Ιόρυ 

εσχατον. η επηφρωνέον Χχ τοΖτο εϊρηκε,ον- πανειν, η το Ιείμενον ύπνου. Ε. Υΐΐΐ^. 

τνς^νματον κα) εσχατον, Ιιά το τιμώ- 8ί?(1 νΊΐ1§. 1θΟΟ ΌΟδίΓβΐηοηιηι άπο 

ρηθηναι αυτόν υπο Όΰνατσέως. η πυρά.- τ«3 κ. τ. ε. ΗδΒΟ Ιι&βεΙ : κα) εστί κατά. 

τον των ϊζ' η Ιορπον πύματον' ουκέτι το ετυμον Ιαύερπον, όταν εις το ιαυειν πο- 

γάρ Ό Κυκλωφ έφαγε, συναποβαλων τω ρευώμεθα', όπερ εστ) κοιμάσθαι. Αι- 

φωτ) κα) το ζην, ως κα) λέγεται. \ Τ \\\<£. σχύλος δε κα) της τάξεως των ονομάτων 

Β&ΓΠβδ. Δόρπον] Τον καθ' ημάς δεΓ- μάρτυς λίγων, άριστα, %ε7πνα, Ιορπα αι- 

πνον. ^ Ύρισσαΐς δε τροφαΐς εχρωντο' κα) ρεΐσθαι (ίτ&£Π1. ΐηο. 46. 61 ίΐίΐ ΐΐίικί 

την μεν πρώτηνεκάλουν άριστον, ην ελάμ- 110*. ΒϋΐΙβΓ.) 23. Άλλ' •& ως του 

βανον^ πρωίας σχεδόν «•* σκοτίας ούσης• λ-ηθβτο"] Το συμβαίνον εις τοις γονείς 

κα) ωνομάσθη άριστον η παρά το τους παρεφυλαξεν. ου γαρ ούτως η των ζων- 

λαμβάνοντας εις άριστείαν ϊρχεσθαι των παρουσία ευφραίνει ως η τύΣ; άπελ- 

(»υ1§. €*ς τψ άριστείαν προερχεσθαι), θόντος απώλεια λυπεί, ούτος οϊν τρεις 

η άπο του προσφερεσθαι ταυτψ πρωτψ έχων ου παύεται τον άπολωλότα οδιρό- 

τροφψ, (νΊΐ1§. ΙΙΙδβΓίΐ παρά τΐ άειρε μένος. Ε. Ο. 24. Ύοΐς 'όγε'] Ύινες, τους 

ονομασμένης της λέξεως' Μη μοι οΊνον ογε. Η*τ1. 2 8. Νϋν δε τ ίς] Το τίς πυ- 

αειρε μελίφρονα^ πότνια μητερ, II. ζ. σματικον κα) ενθάΐε τιγχάνον φυλάσσει 

264.)• την δε ΰευτίραν ΰεΐπνον, το καθ 1 τον ί&ον τόπον *. Ο. 30. Έκλυεν] Τ«- 

ημας λεγόμενον άριστον, μεθ' ο δεΓ νε,-, πολεμίων στρατού" αμεινον δε, τον 

(\ α1§. εδεί) πονεΊν (\\ύ£. ίη3. όπερ ε'ττί "ίλιον στρατεισαντος. οϊτος γάρ 

εστίν ^εργεΐν' λαμβάνοντες γάρ ταιίτην αμα μεν ως περ) Ιημοσίων πραγμάτων 

την τρο<1>ην πάλιν ττερϊ τά πολεμικά έργα έρωτ$, αμα. δε κα) τά αυτω διαφέροντα 

Η Ιη 0133. Ι^ϊζοΑων, \π) φ ον ίι»*<, υηιΐο ΒατΜβίοι ί«α( 1*ιψ*&η ; ηκϋαι ίτ.;*νϊ> Ιπε 

Ϊ»τ^^?, 10 ^' (: ° ηί0Γ • «"«^"Λ βΐ <τ ξα **χ$ωη7> ίη 5θ1ίθ1. α'. 1 ^4• β '• 12 7• 284 ^67. 

ουπΜ. ■ • ' 

] Μοο ηβρίίββίιηααι αίκριβ οίνιηοη ρΐ&ηβ ηοη ■βΜ^ονίβ η ^> «βοηβιη 1ιλΙ)«\5 

οο^ιΐΛΐιοηΐίί ς«« βδΐ ϊιιΙογ (ίπιτπιη 3 οΐ Ιίΐίοπιιη ϊ νοί / (Λ'). ΒΙ ΤΤΜ 
« ««••». δοπΐ). τόνον. ΒϋΤΓΜ. 48 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 3 ι — Φ- Ι^ΙΒ. II. 

Ψ Χ *ΐμιν ο~αφα είπα, οτε πρότερος γ ε πύύοιτο ; 
ν\ε τι όν\μιον άλλο πιφαυσ-χεται, ηα αγορεύει; 
εο-θλος μοι αοκίί είναι, ονν\μενος % εϊύε οι αύτω 
Ζευς αγαθόν τελεο~ειεν, ο, τι φρεο~)ν υιοί μενοινα. 

1 Ως φατο' χαίρε όε φήμη Όσυσ-σ-ηος φίλος νιος, 35 

ούσ αρ ετι αην ηττο, μενοίνητεν ί' άγορεύειν' 
ο~τη οε μεσ-'ή άγορν\" ρκηπτρον £ε οι εμβαλε χειρ) 
χηρνζ Τίειο-ηνωρ, πεπνυμενα μν\όεα εΐ^ως. 
πρώτον έπειτα γέροντα χ αν απτό μένος προτεειπεν' 

'Ώ γερον, ούχ εκας ούτος άνηρ, τάχα ^ έίο~εαι αυτός, 4° 
ος λαον ήγειρα" μάλιστα οε μ άλγος ικ,άνει. 
ούτε τιν άγγελιψ ζττρατου εαλυον ερχομενοιο, 
Ψ Χ νμίν ΰταφα ειπώ, οτε πρότερος γε πυΟοίμην, 
ούτε τι αημιον άλλο πιφαυο-κομαι, ούσ αγορεύω" 
άλλ' εμον αύτου χρείος, Ό μοι κακ,ον εμπεσεν οϊχω, 45 

οοια' το μεν, πάτερ εο~6λον απώλεσα, "ος ποτ εν ύμίν 

31. Ρείποι. 3 2 • 'Ι*- τι ^• &• πιφανσκεται] 75 ετι δ. ά. πιφάσκεται V. 

33- Ε° 1 • 34• ^Ά σί ' 37• ^ μ^ σ ν] δ' € ' ν μ-ε^ν, Η. δ' ενι V. ιΙ>. Ροι. 

38. Ρειΰώς. 39* "κρονέΡειπεν. 4°• τ *% α ] μάλα V. 10- Ρεκάς. 

Ρείσεαι. 4 1 • ήγειρα] ήγειρα V. ίβ. λαΡον. 43• ^^Ι ^μ^ ν • *• 

ίΐ). οτε] οτι V. ίΐ). Ρείπω. 45* ^°' ίΚω • 

πολυπράγμονα. Ο. ^Ι.'Ότε] Τ ρ. και, τ β και κακόν, επ) καλόν μεν άντι τον, 

ϊτι. ΗίΐΐΊ. 33• Έσθλο'ί μοι δοκεΓ είναι] προς σε ποιούμαι τον λόγον' έπ\ κακόν δε 

"Εως τον είναι η στιγμή, το δε ονημενος άντι τον υβριστικώς ΰιατίθεμαι, όπερ και 

ηθικώς άναπεφωνηται, ά\ιος ονησεως. 01. γενική συντάσσεται. Β. 4°• Τάχα ει- 

Ύου ονημενος λείπει το ε'ίη, αντί τον, ε'ίη σεαι] Τρ τάχα μ.αθηση. Η&γΙ. Εδ£ 

ονηθησόμενος. η δε στιγμή είς το είναι. £ΐθδδ&. νίά. ηοΐ. α<ί 334• 4 1 • 

το δέ ονημενος -ηθικώς άναπεφωνηται. Β. '' Ηγειρα] Ζηνόδοτος, ήγειρε, ελέγχεται δε 

Άντι τον ωφελων αυτός εαυτόν ε'ιη κα\ δ/α τον, μάλιστα δ' εμε' εχρην γαρ εϊ- 

ο.ησιν αιϊτοΐ; λάβοι. Ε. 35* 'Η/•^] ^ί πεΊν, αντόν. Η&γΙ. 4 2 • Γελοίος (γε- 1 

κληΰόνι, ττι μαντεία, λέγει δέ τον λογον λοίως 6111. ΡΟΚδ.) γράφει Ζψόΰοτος, ψ- 

τον Αιγυπτίου, %ν ως μαντείαν ε'κδε|ά- ονα (ηεηΐρβ ρΓΟ άγγελίψ. Ρ0Κ8.), 

μένος ο Τηλέμαχος εχάρη οιωνιζόμενος εκ άπο τον άίειν ο εστίν άκονειν. ΗβγΙ. 

τούτου οτι τα κατά σκοπών (δΟΓ. σκο- 45•"^ ί λ0ί κακ * */ //7Γ6σ ' °' ίΚω ( δ ΐ° 6 ^• 

πον) αύτω πάντα είς τέλος άχθησεται. αηΐ.)] Μετά τοϊτο νποστικτέον. ναΐ^. 

Ε. 39• Κχθαπτόμενος] Προς εκείνον "θ μοι κακόν ϊμπεσεν] Αριστοφάνης, % 

τον λογον άποτεινομενος. το γαρ καθά- μ.οι κακά εμπεσε. το %ε, ό μοι, άντι του, 

πτομαι επ) δώ> λαμβάνεται, επί κάλου οτι μοι. ΗαΗ. Β. '. <\.6. Δοιά] Ό 

1 Όοάι κοίιοΐ. Ηατί. ςποπίπηι βοπ ηοη ροΐβδί ({υίη 3υΙ Μίΐίυε, ΗυΙ 8αήΙ)£ΐ οο<ϋεΪ8 
Απι^ΓΟδ. Β. βιταπί, (3αιτι ίη βοάοπι ίίρκίοιη νβΓΪ>ί5 εοηεβρίο δοΗοΙίο 8θπρΙαΓ&πι ΑΓΪδΙο- 
ρΙίΒηεαπι βχ!ιΐΙ>6ΐ ίΐ», κ,α,κον 'ίκ-τκη. ΟβΓίβ νβΓΐ)ί Ικτ/ττε/ν Ιοουδ Ιιίε βδδβ νΐχ ροΐβδί, 61 
ρΙυΓαΙοιη Γβηυίπΐ; ί(1 ςποά (Ιο Απδίορίΐίΐηβ ΓβίβιΊπΓ ίη δοηοΐίο 860[. ΒυΤΤΜ. ιλ β. ιι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 β. 47—52. 49 

τοκτάεοΌ-ιν βασίλευε, πατήρ ^ ως ήπιος ν\εν. 

νυν ά αύ και πολύ μείζον, ο $η τάχα οίκον άπαντα 

παγχυ διαρρακτει, βίοτον ί' απο πάμπαν Όλέτο~ει. 

μψερι μο^ μνηστήρες επεχραον ουκ ε§ελούσν\, 5ο 

των ανδρών φίλοι ύιες, ο) ενΟάδε γ εκτιν αριττοι' 

οι πατρός μεν ες οίκον απερριγαο-ι νεεο-ναι 

47• Μ* 48. ΡοΙκον. 5ο• επέχον] Μγχραη εχ επιεηά. Η. 

52. Υ οίκον. 

7 Φ"7 : \ € Α/>«ττ«ρχβς το δο^ αντί λε> αχ ον τ£ν # >ΐθά κ • ης Μτως '_ 

τον Βιχ^Μη (80Γ. ά«*'«).Ε. V ^ Ρ'^των δέ και ^ τ & άλλων 
*ταρχ<ς™ *Α Ατη τον & χ Ζ ς . συνΛ . απολογία μάλλον \ ν τοΓ, ,^άσ, τ £„ 

47- Πατ^δ βί , πίβί ,«,] οί ά^χαΓο, άλλα και άλλο,, και δεΓ προ'τε^ον |«/- 

τψ βασιλέα* ί^ρζον βϊς τρία. ε'π/0ετα. «« κωλ,'ε,ν ,λ^ οΊ^τας• τοις γαρ πολ- 

το, ,χεν πραον /3ασ,λε'α ώνο',Λαζον πατέρα, λοΓ, ακολουθών κα\ τοίς έλάττους ύ 

τοναπ^ *«, β^δ* δεο-πο'τ,,ν, το, φ«- 7 άρ άπλ£ ς «>,, Μ,τήΜ ^ ιαη^τ^ί 

^ λ0 ; ΚΛ ; Φ^"™• «*"*•>. Β. 4 8. ^ραον ουκ εόελο^, ^ 2 κατ- 

Ν» 6 ™] Οι/χ ω, προ ^ € ώ,«, το υ πα - ^ο-εν αλλοδαπά ,«*} |ε'νων & άλλο . 

Γξβί τ^ο.σ,αν, άλλα τ}* κατ^ορ/αν τρ^ς άκροαταΓ,. $ δε επα 7 ω 7 } 4, Των 

Μ** των νέων. αλλω, τε το£το ^εν ανίρϊν ^ ^ οϊ 6 >„Οε ? > ^ ν 

*α,/^ολον ί/ί€ Γνο δε ^ο'δ,λον. Ο. 5 θ. ατο<, ίδ,ον το άδ/.,αα έπο^ν, ω, και 

Επέχον] Λ^στοφαν^νν/^ων.ΗαΓί. των άλλων τούτος άκολονθηνάηω, *η 

,1. Τω* &ψ„ #λο, » ίβς ] Το,τε'ο-τ, των άρ/στων { 'ν'Ι^ ? σαν „ βΓδ6ί βί 

Γ.ν 6ΙΛ β/ , ι<Γ ™ (80Γ . &ι ) Μ 9ιθακί<ΓΜ ^^ \ ς * ν , ν < , σι 

•*> μψ δωδ^α ^ ^αν άττο ^ Ίβά- οί ^λλο, .Γττοντο. ,'ν ,5ο-, 7 ά, τ) ΠΖ. 
Χ ^ ™«™ ά"^™ κατηΤ*- ™» έτερον των άρχοαε'νων' κ«ί'τ^ 
«^ 0^ ίόβισυλλα^σβα, τ£ ττ,λ/τ^ ^^ονοϋντ^ κά ν ν το ολ/^™ ί «/»^ 

? '1Γ7• Β • /Τ ,* δ ^ α Κα ' °^ τώ Τέ « λλ0 » λ ?^ * « - ? ^αα ς «ύ 

% 66ον ^οντων ^των απάντων αν^τ^ων, τά ς άττοχάς των ^αττο^'νων. Ο. " ζ 3 

:πο το,χων δ, & τ^ Ί^,,,, Δώ καί ? πατ^ο, ^βν] Δι^άλλί, τ}ν 1Ζ 

«αναηςαρ™ (π. 2 5 Ι.), ?^~ ΟΤίώ» ω ? ^«τ,, ? σαν ^ ^ ^ ~ 

«Λ ζ^^Η^,ή,,, ττω ς ό Τ^/χα- των % ρ^άτων. ®, ^ρ ^τά νοαα, 

,ος ^,ν« (η 5 δ^ 7 ο ρία σ,στ,'λλων «στ^σββ. τα^κ»^ %# ε'νονλοϋσ.ν. 

β *λ,β βί «ί ^νο,ς τους Λθ^αίονς. τ( Δ^λον & το,'των, ό'τ; Ι^ώ^ Ί^,-^ο; 

^λο,^. Των ανδ,ων φλο1 &, οί βν- *, ώ ^ τέ £„„ , ^ ^ ^ 

* 7 €^ν αρ^το, το 7 άρ πολ^ φορ- (Ι δε ?ν Σ^τ,άτ,,, πω, * Σ^ρτ,ν 

Γ^^ τ ^««^™τ€/λ« ς ελίών Τ,λβα^ οί ο-,νετ^εν ^ 

^ πλ,θοί €;ς τους ,^δβ, το^ ^ντ ας ελά- πω, τε β ( /, <λ οδεσποτο, ΕΛ^ κ - αΤ7ν ' , 

«ο-τον /χετα τοΰ παντο; πλ^ο,,. φ α /, ρεΓτο (νογ. κ*τ Τ/ ο^) τ] ^^^ & 

η ΝίηιίΓπηι 8οήΙ)βΙ)Λ(; *«*«— ϊ β <«. ΙΪΙΙΙΤΛί. 

• Εχ Ηοο αϊ ήάβίατ «οΐ,οΐίο, ίη φ10 Βϊβ Ιθ^Ιογ ν'πΐ^ΐα ίοχίπ., μ*τί« α ,, ΡϋπηοΜ βχ . 
ο^η ΖΊ\ Τ Ψν €ί ™ •«**«"; Π"οπ,ηι ίΠυά ηϋηΠ Β8Μ βώαη ί π .ο), .]. οοά, 

νοι,. ι. Η 50 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 53—^3. ΙΛΒ. ΙΙϋ 

Ίχαριου, ως χ αυτός εε$νωο~αιτο νυγατρα, 

ίοίη £\ ω χ εθέλοι, χαι οι χεχαρκτ μένος ελ()οι. 

οι ο εις ν\μετερον πωλευμενοι ηματα πάντα, 55 

βους Ίερευοντες και ο'ις χα) πιονας αίγας, 

ειλαπινάϊουο-ιν, πίνου&ί τε α'ιυοπα οΊνον 

μα\1ι£ίως' τα £ε πολλά χατανεται' ου γαρ επ άνηρ, 

οίος ΌίυσΌ-έυς ετχεν, αρψ απο οιχου αμυναι' 

ημείς £ ου νυ τι τοίοι αμυνεμεν' ν\ χαι έπειτα 6ο 

λευγαλέοι τ εο-ομεο-θα, χαι ου ίεααηχοτες αλχψ' 

ή τ αν αμυναίμην, έί μοι $υναμίς γε παρειη. 

ου γαρ ετ ανο-χετα έργα τετευχαται, ουο ετι χαλως 

54- ββελοί] Ιβ&οΐ Η. ίβ. Ροι. 5 5 • ^έτερον] ημετέρου εΐ δίο ιθγ ΓβρείίΐυΓ ίιι 
ΒΟΐιοΙϋβ, 1)ϊδ άίββηβί Η. ν'ιά. ΗβπχίοΙιιηι 1. 35• νπ • 8 •4• είΛνεδδβΙίη^ίιιιιπ 

Άά ρπΟΓβΠΙ ΙΟΟΙΙΓΏ. °ΡΟΚ8. ημετέρου ίη 16X1. ημετέρους ρΐΌ ν. 1. V 
56. οΡις. 57* ^όίνον. 59• Μ κον ' 6θ. ου νυ τι] ου τί τοι Η. ου νυ τοι V. 

63. άνσχετα] ως σχετά V. \\). ϊεργα. 

γων, Ώς ωφελλ' Ελένης άπο φυλον ολέ- οίος ην ο Όΰυσσευς. εάν επιχειρήσωμα νου επί. Μαί.) του 'ϊκαρίου ην θυγάτηρ. άνελεϊν αυτούς, τάχα. άναιρεθησόμεθα 
ς τε Αθηνά εν Σπάρτη οντι τωΊηλε- Ο. 63. Ου γαρ ετ άνσχετα] Αίτια πω μάχω φησι,'Ήοη γάρ ρα πατήρ τε κασί- ται ο Ηρακλείδης κα) το -της Ύηλεμάχο 

ψητοί τε κέλονται Έυρνμάχω γήμασθαι Ιημηγορίας άνοικονόμητον. Ιέον γαρ, εφτ, 

(ο. ΐ6.); ως γάρ εν'Ιθάκη οϊκουντων ποι- άίιουν κα) Ίκετεύειν συνάρασθαι αυτί 

εΊται τον λόγον. Ο. 53• "&ς κ αυτός] προς την των μνηστήρων του οίκου άπαλ 

Γρ. ος. Ρ&1. "Ος] Γρ. ως. Η&1"1. Έε- λαγήν, 6 δε επιπλήσσει λέγων, Ον γα 

Ινωσαιτο] "Εδνα επιίωσει' κα) κυρίως, ετ άνσχετα έργα τετενχαται, ονο' ίι 

μεν εΰνα εστί τα, Ζιΰόμενα άπο (Ραΐ. καλώς Οίκος εμος ΰιόλωλε' Ρ κα) το "οι. 

νπο) του γαμουντος τη γαμονμένη' νυν εϊ μη πάρεστιν ο πατήρ ταύτα πάσχε* 

δέ καταχρηστικώς κείται η λέξις άντ) Ιπανατεινάμενος, Ου γάρ εστίν άνήρ Οιι 

του χρήματα επιΐοίη. Ο. νΐΐΐ^. Ραΐ. Όΰυσσευς ϊσκεν άρήν άπο του ο'ίκου άμί 

58. Ία δε] Τα ε'π* συντριβή ημετέρα, ναι' Ήμεΐς δ' ον νυ τοι τοίοι άμνναιμί 

θελήματα τούτων. Β. Κατάνεται] Τε- (58 — 6θ.). και ετι πικρότερου προς τοι 

λειουται' άπο του άνυω, ανω, ρήμα. Β. "Ιθακήσιους οντος του λόγου, και την πα 

59• Οίος "Οδυσσεύς] Ουκ εσμεν τοιούτοι λην (κα) πάλιν 6ΙΤ1. Μαΐ.), "Αλλους ' νΐ(1. βΐ κΐιοΐ. νι'. 3θΐ. «Ι Ιίοΐϋίβπ οβηβ. Ηογπ6γϊ \νο16ηηί ρ. 159• 
ϋοΐοΐιι ρηι-ΙϊοπΙλ ίΐ δΟΓίΗοηοΙαιη νίιΙβΙυΓ, ν,α.) το, Ό'τ» μη πά^στι ΒυΤΤΜ. 

ιστιν ο Ύα,τ'/ΐζ τανι 
νάσχιιν ΙναΙατεινάμινοί, ηαθ(1 ρίΧΓΐϊαρίϋΐη ρεη(3ΰΕ αιΐΐιιιο & νβΓβο Ιτ^λτκηηι ]\ιώ%€1 
(Ιυπίοαε 65ΐ Ίΐ&'• και \*βΒ9Ληηάμ,ΐ90$ το ταΰτα. πά.σχιιν οτι μτι νάξίστιν ό πατν^: \\. 
ί11υ(1 ιηηχίιηε υι•|?ρηδ {ΐΐ^αο οκΐβικίοηκ 86 Ιΐδεο ρπΐί ρΓορΐΓΓ ίΐΙ)8ΡηΙί&ιη ρΒΐπ 
ΒϋΤΤ.Μ. 


ΙΛΒ. II. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 6 4 — 72. 51 οίκος ίμ,ος αιολωλε* νερεστγβητε και αυτοί, 
άλλους τ αί£ε<τ()ητε περικτίονας ανθρώπους, 
οι περιναιεταουσ-ι' νέων α υπομείνατε μψιν, 
μητι μεταο-τρε-ψωσ-ιν αγαοταμενοι κακά έργα. 
λίστομαι η/Λεν Ζηνος Όλυρπίου, ηίε θέμιο-τος, 
>/γ αν όρων αγοράς η μεν λύει, ηόε κανιζει, 
τχεο-θε, φίλοι, και μ οίον εάο-ατε πενθεί λυγρω 
τειρεσν' ει μν\ που τι πατήρ ερος εσ•&λος Ό^υοΌ-ευς 
άυσ-μενεων κακ ερεζεν εϋκνημιδας Άχαιούς' 

64. Ροΐκος. 65. α,λλονς τ'] άλλους τ ε Η. 67. Ηργα. 

ττος] θέμιδος V. 7 1 • ^«0 που Η. 7 2 • Άχαρους. 65 7° 68. Θήκι- ζΙ$€θ-θητ€, *φη, περικτίονας ανθρώπους 
9εων δ' υποδείσατε μηνιν. ' Αγνοεί δε ό 
<ατηγορος την δύναμιν της δημηγορίας. 
τυμπλέκεται γάρ βασιλικον φρόνημα, δε- 
ήσει και Ικεσία. κα\ εστίν ουχ απλώς 
\ λόγος άτυχουντος, Ίνα δέησις η μόνη, 
ίλλά βασιλέως άδικουντός (δΟΓ. άτυ- 
ζονντος) τε άμα και αδικούμενου υφ' ων 
γ<ιστα έχρην' ο δε λόγος προς τους άδι- 
(Ουντας. διο η μεν παρρησία της επι- 
τληζεως βασιλικής, η δε δέησις' παρα- 
/.εμίγνυται (δΐ(.') γαρ και δέησις' οικεία, 
γ ω δυστυχουντι, Αίσσομαι η μεν Ζηνος 
Ολυμπίου ηδέ θέμιστος. (^. 6$. "Αλ- 
γους τ αίδέσθητε~\ Ελέγχει το πλήθος, 
»τ* εχρην και αυτό των παρ αυτού λό- 
γων πάσχοντος διακωλύσαι τα τολμω- 
κενα. πάντη δε προβάλλεται τον ελεον 

'πίδ. και) την προς τους εξω αϊδω. Ο. 
Ίερικτίονας~] Γείτονας' άπο του πέριξ, το 
ζλησιον, ήτοι τους περ) εκείνους Όντας, 
τλησιαστάς, πέριξ κατοικουντας. Β. Ε. 
)"] . ' Αγασσάμενοι~\ 'Λπο του άγω γίνε- 
:αι άγαμαι, ο σημαίνει δύο, το θαυμάζω 
:αι το μέμφομαι, ωσαύτως και το θαυ- 
καζω δύο σημαίνει, το κατηγορώ και το 
'παινω. \\. Ύινες το άγασσάμενοι άντι 

ου μεμφάμενοι εκλαμβάνουσιν. ουκ εστί δε, άλλα σημαίνει το έκπλαγέντες ως έπϊ 
τιν) μεγάλωπαρανομηματ ι δηλον (δΟΓ. δη- 
λονότι). Ε. 68. Αίσσομ.αί] Έκ του και- 
ρού, την γαρ προεστηκυΤαν των εκκλη- 
σιών θεάν επικαλείται, τίνες δε φηθησαν 
θέμιδος άγαλμα εκφερεσθαι είς τάς εκ- 
κλησίας. Τίαρατηρητέον δε Ότι και Έί- 
κλεια '' πάρα Δ<ος έχει τούτο γέρας θέμις. 
(£. θέμ.ιστος~] Αίολικως, της θέμιδος. 
νυΐ^. 7°• Σχέσθε φίλοι] Ώως τοις μνη- 
στήρας φίλους καλεί ) η ο λόγος προς τους 
Ιθακήσιους, οίον άντίσχεσθέ μου. διο και 
Αριστοφάνης γράφει, μη μ οίον έάσατε, 
Ό εστί κα\ υμεΐς υποσυμπαθησατε. Άρί- 
σταρχος δε την μεν γραφην ουκ αμεί- 
βει Γ το δε οίον ακούει προς το πένθος του 
πατρος' επιτρεφατε μοι μόνον εν τω πεν- 
θεί είναι, κα) μη άλλα επισωρεύετε 
κακά. η κα) άφ' (δΟΓ. ε<^') εαυτού φη- 
σι, εμε μόνον εάσατε σχολαζειν τφ πεν- 
θεί κα) μη επιφερεσθε. πάνδεινον γαρ τα 
μη πενθε7ν εξουσίαν εχειν. (£. Βοηθή- 
σατε το γαρ φίλοι άνάρμοστον κατά των 
μνηστήρων, 'ΐνα η άπόσχεσθε. λ Ι1ΐ2• 
ΪΙρος τοις Ιθακήσιους Όλοι ς' εάν ο πατήρ 
μου δυσμενέων και εχθραινόμε',ος ιμιν ην, 
έάσατέ με πάσχειν. το δε μη παρέλκον. 
13. 7-• Δισμενέων κάκ ε'^^εν] Το •> ^ϊ(• Μ;ηιΐ8. Τη ηοΐί Γ60οη^1ϋυ3 (ΐηίοηιιηηι ίικίο ^ροΐίΐιτ : θβ( οιήηι Ικγο \ον ηβπΐ 
ΌΓΠΐρΙθ1;ΐ βΧ !\Ίί!, ΐν'Ιλ/άδ/. Νηηΐ Γ68ρίθΐ(θΤ 11. υ .^. ΥλΙ•? Τι Θίμιστα κ'ιλινσι 9μ*( α.γβ- 
♦ίνδβ καλί,τσα.1. ΒϋΤΤΜ. 

Γ \ ιΜ•1);ι Άρισ-τοφ. — ιάσατι Οΐ Άοίττα». — χμιψα οχοοΓΠδίΐ Ο 00(1. ΗλγΙ. ΡϋΓδ011115. 

ΒϋΤΓΜ. ' 

II : 52 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 73 — 8 3 . ιιβ. II, 

των μ άποτινυμενοι κακά ρεζετε δυτμενεοντες, 

τούτους οτρυνοντες' εμο) δε κε κερδιον εϊη 

υ μίας εο-()εμεναι κειμήλια, τε προβαο-ίν τε % 75 

ει χ ύμεις γε φά,γοιτε, ταχ αν ποτέ και τκτις ε\ν\. 

τοφρα γαρ αν κατά αο~τυ ποτιπτυσαΌΐμε^α μυθω, 

χρηματ άπαιτιζοντες, εως κ απ ο πάντα, δονείη' 

νυν δε μοι άπρακτους οδυνας εμβάλλετε (Ιυμω. 

Λ ί1ς φάτο χωομενος, ποτ) δε ο-χηπτρον βάλε γαίη, 8ο 

δάκρυ αναπρησ-ας' οίκτος δ' ελε λα,ον άπαντα,. 
ει>0' άλλοι μεν πά,ντες άκψ εσ•αν, ούτε τις ετλη 
Ύηλέμαχον μύύοκτιν άμεί'ψαο'ύαι χαλεποιτιν' 
Άντινοος δε μιν οίος αμειβόμενος προτεειπε' 

Τηλεμ,αχ ύ-ψα,γορη, μένος ασ-χετε, ποίον εειπες, 85 

'Ζ ^.άποτινυμενοι] άποτιννύμενοι Η. 74• οτρύνοντες\ οτρύνοντοςΥ. */6. υμεΐς] 
ημείς Η. ΐΐ). φάγοιτε~\ φάγητε V. 77• ποτιπτυσσοίμεθα] προτιπτυσσοί- 

μεθα Η. ΐΒ. ϊάστυ. 8ΐ. λαϊόν. 84. προσέϊειπε. 85. Ξείπες. 

ερεζεν*, και το δυσμενεων μετοχή. Πε- ραβάλοιμεν' η αγνώριστοι γινοίμεθα φι- 

φασμένον (ι. πεπλασμενω^ δε τω λόγω λοφρονούμενοι και προσπλεκομενοι. Β. 

χρηται ουκ αντίκρυ εύεργέτην κάλων τον Π ροσλαλοίμεθα, φιλοφρόνως άπαιτοϊμεν, 

πατέρα. (3. 74• Τούτους οτρύνοντες~\ παρακαλοϊμεν, προσομιλόϊμεν. Ε. Ήρο- 

Ουχ οτι ωτρυνον αυτούς εις το φανερον τιπτυσσοίμεθα, μετά του ρ. ΗβγΙ. 

εκείνοι, τούτο εγκαλεί Τηλέμαχος, άλλ' Αηλοϊ δε το* στερνϊζοίμεθα η αχώριστοι 

Ότι παϊδας Όντας αυτών τους μνηστήρας γενοίμεθα. Κα* έδε< μεν ημάς υποστί- 

ούκ επεϊχον. ους γάρ τις κωλύειν δυνά- ζειν εις αύτο, το δε μύθω τοις εςης άπο- 

μένος, δια το είναι κύριος αυτών, ία, διδοναι. άλλ' ουδέποτε ο εικοστός χρόνος 

πλημμελεΐν, ούτος αν είη αντικρυς ο την του ηρωικού στιγμήν επιδέχεται 11 . ΗεΐΐΊ. 

της αδικίας έξουσίαν αυτοΐς δεδωκώς. Ε. Ο. 79* Άπρακτους] Ώρος ας ουδέν 

75• <Γ ΐμέας\ Αντικειμένου λύσις. τω εστί πράζασθαι. Β. Ε. Ο. Νυν δε 

γαρ, τούτους οτρύνοντες, ραδιον άπαντη- εωντες ετέρους φθείρειν ταύτα εμβάλλετε 

σαι οτι ουκ οτρύνομεν ουδέ κοινωνουμεν μοι οδύνας. ου γαρ δυνησομαι καταπρα- 

της ευωχίας, πολλω ουν φησι α'ιρετώτερον ζαι επ\ τω ταύτα άναλαβεϊν. Ε. 8 1. 

υμάς εσθίειν ηπερ τοις μνηστηρσιν επι- ' Άναπρησας~\ Άντϊ του άνομβρησας κα\ 

τρέπειν. Ο. Οί γαρ μη ενιστάμενοι τη δακρύων πλήθος προ'Ίε'ις. Ζηνόδοτος δε 

βία των μειρακίων, σχεδόν επιτρέπουσι γράφας {γράφων Η&γΙ.), δάκρυα θερμά, 

και επί τα άμ,αρτηματα προκαλούνται, χέων εκλέλυκε την μεγαλειότητα (Ηΐΐ- 

Ο. Ραΐ. Ώρόβασιν~\ Την κτησιν των 0118^116 ΡοΓδΟΠ 6Χ Η»γ1.) του στ'ι- 

τετραποδων, άφ' ης προβαίνει η ουσία. χου. δάκρυ" άναπρησας. δαιμονίως εαυτω 

τα κτήματα και την πρόσοδον. Ε. 77* επιμαρτυρεί ο ποιητής οτι προς το οϊκτρό- 

Ώοτιπτυσσοίμεϋα~] Τίροστερνιζοίμεθα πα- τατον προηκε τον λόγον. (^. 85• Τν?- 

» Ιηΐΐίυηι βεΐιοΐϋ κΐο ΓθΓΐ»5δβ δοηρίυιη ΐη εοάίοβ: θϋτω$,'ίζίζι. κα) — : ιιΐ δείΐίοβΐ 
Ηίβο ίοπηπ οοΓηιηεηύαΓοίιΐΓ ρΓίε ΗΐΙΟΓίΐ, ϊριΐςί. Ταιτι ρΓΟ •7ταρασμ.'ίνον ηπηο ριιΐο Ιε^οη- 
(Ιππΐ πιφίΐί'μ.ίϊιως. ΒυϊΤΜ. 

4 ΡΓΟ <γο ντίξν. 50Γ. το 7Τξθ<ττΖζν. Γ£. ΏΟΪ. 3.(1 αϊ. 58. ΒΙΙΊΤΜ. 

■ Οοηί. Ιιαηε ηοΐ&ηι αιηι τζξΐήο. & Βεηΐΐείο ΐΓΗίΙίΙα βά Ιίϋείΐη. Ι. 231. ΡΟΚδ. 


1ΙΒ. Π. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 86— 9 8. 53 

ν,μεας ακτχυνων ; εύελεις $έ χε μωμον άνά,-^,αι. 

<το) ο ούτι μνηστήρες ' Αχαιών αίτιοι ειτιν, 

άλλα ψιλή μητηρ, η τ οι ττερι χερδεα οϊίεν' 

η$η γαρ τρίτον εττιν έτος, τάχα $? εϊο-ι τέταρτον, 

εζ ου άτεμβει θυμον εν) ο-τηθεστιν Άχαιων' οο 

7ταντας μεν ρ ελττει, χα) ύπίσ-χεται άν£ρ) εχάστω, 

αγγελίας ττροίίίτα' νοος $ε οι άλλα μενοινά. 

ν\ οε όολον τόνο άλλον εν) φρεσ•) μερμηριΡε' 

(ττηο-αμενη μεγαν ιστον εν) μεγάροκτιν υφαίνε, 

λετττον χα) περίμ,ετρον' αφαρ ί' ημίν μετεειπε' 95 

χουροι, εμο) μνηστήρες, επει Οάνε ίϊος Όσ\ητσ•ευς, 

μιμνετ εττειγομενοι τον εμον γάμον, ειο-όκε φάρος 

εχτελειτω, μη μοι μεταμωλια νηματ οληται, 

86. ϊθίλεις δε' κε] εθελοις δε κα) Η. με ρΐΌ κε V. ρΐΌ V. |. εθελοις \Υ. 
8 7• 9°• ΆχαιΡων. 88. ΓοΓδεν. 89. εστί ϊετος. 9 1 • ^* 

Ηλπει.^ Ηκάστφ. ^ ρ2. Ρβι. 93• Ρ*ΡΜΡ&'] ^ρμίρζε Η. μερμηριξε ρΓΟ ν. 1. 

94• «V* μεγάροισιν] §Λ μ'με^άροισιν Η. 95• ?**&&**• ()6. Χίος. 

98. μεταμωλια\ μεταμων'ια Η. μεταμωνια \¥. 

λεμαχ υφηγόρη] Μεγάλη κατηγορία 94• Μίγαν Ιστον εν) μεγάροισιν] Ου 

προΐιαβάλλων τον λόγον ως συκοφαντιών ποιητικως κόσμου χάριν προσε}ριπται το 

και Ιεινον ειπείν άποφαίνων (80Γ. άπο- μεγαν, άλλα προς το πολυχρόνιον της τοΖ 

φαίνει) τον Ύηλεμαχον. Ο. Μένος α- έργου κατασκευές. Κα) 6 αφαρ άντ\ 

σχετε] ακατάσχετε τγ Ιυνάμει' είρω- του εξαίφνης. Ο. — νίοΙ. 61 ίΐά 338• 

νικως άντι του άΐύνατε. Β. Ε. Ο. Υιιΐίτ. 9 5• ^ρίμετρον'] Μεγαν, περισσον με- 

Ρίΐΐ. 88. Άλλα φίλη μητηρ] Το μεν τρον έχοντα. φασ\ δε, μη μνηστευεσθαι 

πρώτον έγκλημα, Μητερι μνηστήρες επ- ιστοΖ εστωτος. νπΐ^. ΒίΙΓηβδ.^' φ. 

ίχραον οι κ έθελουση, εκών παρηκεν' ου Κούροι] Δια το κοΖροι ονεώίζει αυτούς, 

γαρ ην τούτο λΖσαι' ως νομίμου δε γενο- ως ου Ιεον ταύτην την ηλικίαν την μη 

μενης μνηστείας, την εζαπατωσαν αυτόν προσηκουσαν μνασθαι. *Αλλ*ς. Διονν- 

(Γ. αυτοί,•) αΐτίαν φησιν είναι, λεληθε σιος Ό Θράξ ίΐϊα μεν το κούροι, ΙΖία δε 

δε αύτων ομολόγων την βίαν επεί γάρ το, εμο) μνηστήρες, διαστέλλει. κα\ η- 

(αβί. νκί. γαρ) της ίπερθεσεως φανερά μ7ν δε ο'ΰτως ΰοκεΐ, Ίν" }, Ι Ιμά μνηστη- 

ητηςγιναυΛςπρόφασις.Ο.^ 89. Τάχα ρις. Δημήτριος δε ί Ίξίων μετά την 

δ' εισι~\ Κυρίως το τάχα. εστί γαρ του άντωννμίαν εστιζεν, Ίνα, φησι\ το άπρε- 

άπεγνωκότος ττεριγενεσθαι της Πηνελόπης. πες αυτών ονειίί'ζηται. Ο. Μ. Μ/- 

Το δε εισι προπερισπαστεον' σημαίνει μνετ~\ Φησι δε μη εξεΐναι μ>ηστειεσθαι 

γαρ το επελευσεται, πληρωθησεται*. Ο. Ίστου εστωτος. Ε. λ'ΐίΐ. ;κ1 95. 9^• 

Χ ΟοηΓ. «οΐιοΐ. ηά ίο;, βί ηΗ ν'. 37;. ΒϋΤΤΜ. 

>Γο(1 Ε. άίδίήΐϊΐιίΐ Ηογ βεΙιοΗαιη ίηίβτ 95. β! 07• 'ΐΙ)ΐ. ρτο ψ*Α, ΜΒΛβλ *ά**α 
Βοηΰβικίυιη φ**ι. Ναηι ^ηοιηβη Ιι.τ,• νο Γ ΐ, ;ι β&ρήιαΙ $ίο 6»Πμ96 οοηοβρίωι: Ί^ύ 

> κττΜτος μη μνν,σ-πό-οτϊχι άμανον. ΚϋΤΤΜ. 54 ΟΔΤ25ΕΙΑ2 Β. 99~ ιο 7• ^ ΙΒ • ιΙ ' 100 Λαέρτη ηρωί ταφηϊον, εις οτε κεν μιν 

μ,ίϊρ ολοη κα^ελψι τανηλεγεος ύανάτοιο' ^ 

μψις μ,οι κατά £ψον 'Λχαιϊάίων νεμεα-ψ'Α, 

αί κεν ίτ€ΰ σ-πειρου κείται, πολλά κτεατισ•<τας. 

ως εφαβ'- ψιν Ρ αΐτ επεπείβετο βυρος αγψωρ. 

ένθα χα) ηματιη μεν ύφαίνεσ-χεν ρέγαν ιο-τον, 

νύκτας ί' αλλύεο~κεν, εττην £ά$ας τταραθεΊτο. 105 

ως τριετές μεν ελφε Μλω, και επειΟεν 'Λχαιούς- 

αλΚ οτε τετρατον ηλθεν έτος, και επηλυύον ωραι, 

ΟΟ. 2«] % 7 ε V. ρΐΌ V. 1. Η>. ΛαΡε'ρτ^. ΙΟΙ. ' Αχα^Λν. 

ΙθΓ Μ λ»] κί>τα; λ¥. 105. άλλύΡεσκεν. Ιθ6. τράτες. Άχθους. 
Ι07• ήλθε Ρ έτος. 

Ηεταμάνια (βίο ίη Ιβχΐιι)] Γρ. μ,ετα- προτάσεων δ» 1 «ν αί συλλογιστικά ™/λ- 

μάλια % ^ετα^ν,α. Ρ&1. Μεταβώ- πλοκα/' άνάλυσχς ^ ο0τ« καλοι^ενη *«- 

ν,α] Μάτα,α. ^ *νεΓν, ^ «νια, ^νια ρλ ™7ς φιϊοσίφοις, κ οίκ &*»νσ» οι 

και ^λι«, Λ< ν/τ/κ»ν Άίτρον, πνεύμων ™Χ"< **' σπάταλο,, μνηστές. \>ιο και 

πλείμων να1§. ζ ΐΟΟ.Ύαν-ηλβγβοςθα- παίουσιν αντψ κύβοις αύθις επιρρ^αν 

νάτοιολ Ύου μακράν άφροντισίαν παρ- τες Ιαυτούς. θε\ον Ί άρίρ Ί οντΙ τοιόίτον. 

φόντος, ί του μακρόκοσμου, άπΐ του διί κά η Πψελοπη λε 7 ε, έξης θεοί <εμ- 

τανα^ν τ^ο αακρ&ν καϊ το£ λε> το κβ*- πνεΖσαι αϊτγ τά κατά τον ιο-τον (Οά. 

μαία*,. Β. Ε. 102. 'Άτερ σττβ'ρου] τ . Ι 3 8.)• θεράπαινα δε ^ροστετ^α 

«Ωί ά|ώ« ίαατ/βι; σπανίζοντος- ου 7 άρ ττ, ψΓΑοσοψΙ* συλλογιστική μεθοίος. 6α- 

παντελή ϊσπάνζε. Τίνεται δε αντί ίδε< δε αί ^ ^««ς. νυ%. ΐθ6. 

(δΟΓ. άπΐ) το. ενσττε/ρε^* *"< *Τ Τ ? /€Τ6 '° ^ ^^ /^/> τ<5 ^ € 

Κ€ 7σθαι το7ς μίλεσιν Ιματίου, ως'Όμηρος μετεσχψΐς τοΖ χρόνου οξυτονως. &. 

άπαντα φ-,σιν. Ε. Ο. Σ^ρον, 0- νυ1 δ . Βαπιββ. ΟΓ. Αιηπιοη. ίη ν 

φασαα δ.νά^ενον σττε,ροϊν καί στταργα- Ι0 7 . Άλλ' οτε τετρατον '^λθεν ετο^ς] 

νοΐίν το αίτω νψτΜμχην. % ψάτιον, 1\ως οΰν άνωθεν ^ψν, τάχα 6 «<τι 

ώζ τ^ Σ«Γρα κ^κ' ά/Λφ' ^ισ* (0(1. δ'. τε'ταρτον^, οίον τελε^^σετα» '^ ταυτ* 

2'45•) Υιι %• Ι0 5• Νύκτας] Γρ. νύ- δε ττρος τα μικρν προσόν είρψνα πψ 

κτωρ Η&Γΐ. Ρ&1. ΕδΙ §1θδδα: νίά. της ασυμφωνίας, είπε γαρ έμπροσθεν, 

Ώθί\ά 334- βΐ &ά «. 3 6ϊ • ' Ε7Γ '> " ιη 'ΐ « τ ^' τΰΙ/ εντ/ν ' ¥ καί ν €ς ^ 

δαίδβς] Ε^τελε/ας ^«ϊ^ς δ,λβτ^ ^ εττο/^αν, Ώς δ/ετες ^ν ελ^θε δολ«• ΑλΛ 
τ^ν ΙάΙων παράθεση Πν,νελο'^, φα- ό'τε δέ (δϋΓ. δ^) τρίτον ηλνθεν έτος. ου- 
σίν, η'φΛοσοψία- ΙστΙς η έπίθεσις των δεν δε "εναντίον έχει τά επψ το 7 αρ 

* Νοη ήηβ ιηη^ηο 1*άΐο οα ηυ« Ηίηο αά βηβπι ϊιυίηδ ββουηάί Ιίϊηϊ ε δΛοΙϋδ νηΐ- 
£ταΙΪ8 βιίαΐρΐβ δυηΐ Ιτωβοπρβί. ΟοηβΙαί βηίιη κΐ3χίπι»πι ρηΠεπι βχ ΕυδίΛΛιο οοιη- 
ρίΐαΐβ 6950, ιώί ίΒίβκτίιιβ εΐ ηιβίίυβ Γογθ Ιβ^αηΙιΐΓ. Νβ 1»ωβη 6^ϋ5 τει ί αάιοιαιη ρβαεβ 
πιο βοίαπα ββββΐ, (ΙβνοηινΊ. ΒυΤΤΜ. , 

» Ρι•36ίβΓ ρΓΟχίπιβ δβφιβιΐδ Μίξοϊ» οοηΓ. ίη δΛοΙ. δ . 2 4 5• *™ζ**Ί«* β* *««^ί•ί3 
Μοχ ίΐ νοοβ ί^τίβι/, (ΐϋδβ βδΐ £ΐθδδ& &Λ ση'ψυ, ηονιιπι δοΐιοΐιαηι, ρυΐο, ιηοιριΐ. 

Β ι> νβΓίιά οΊο* ηΧ**Μ*9*αι, κΙοβΒΑ §οη! ρι•3βροδΙβΓβ Ιιυο ίηΐΓϋδίΐ. δοΐναηΐ βηίιη ςυβ- 
,Ιίοηβηι ^ ίη ρΓΟχίη^δ εχρεηάίΙυΓ «Ηπιο . 111« ιβίΐατ 8βο1ιι»8 ΐϋΙβΓΓΟ^ιοη» 
δί^απηι ροδί τίτα^τβν ροηεη(1ϋΐη. Α(1 Γβιη εοηΓ. βοηοΐ. ν . 377• ϋυ 1 1 Μ. ειβ. π. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. ιοδ — 120. 55 

και τότε ση τις εειπε γυναικών, η ο~άφα γ\£η, 
και τηνγ άλλυουο~αν εφευρομεν άγλαον ιο-τον. 
\ ως το μεν ε^ετελετο-ε, και ουκ εθελουρ , υπ ανάγκης. ι ίο 

(τοι σ ωσε μνηο-τηρες υποκρίνονται, 'ίν εια^ης 
αυτός ο~ω θυμω, εισωοΊ £ε πάντες Άχαιοί' 
μητέρα ο-ην άποπεμψον, ανωχ6ι £έ μιν γαμέεο-()αι 
τω, Ότεω τε πατήρ κελεται, κα) ανασάνει αυτή. 
ει σ ετ άνιηο~ει γε πολύν χρονον υιας "Αχαιών, ιι< 

τα φρονεουτ άνα θυμον, α οι περί α^ωκεν Ά6ηνη, 
έργα τ επίσ-ταο-ύαι περικαλλέα, και φρένας εσ-ύλάς, 
κερσεα 6' 9 οί' ουπω τιν άκούομεν ούίε παλαιών, 
ταων, αι παρος η<ταν ευπλοκαμι^ες ' Αχαΐα), 
Ύυρω τ, Αλκμήνη τε, εύ(ττεφανος τε Μυκηνη' 120 

Ιθ8. εΡειπε. Ρβη. 1 09. άλλυΡουσαν. 111. υποκρίνοντ ίνα ΡειΙης. 

1 12. Ρειΰωσι. ΆχαιΡοί. 1 14. ϊανδάνει. 1 1$. ΆχαιΡων. 1 1 6. Ροι. 

Ι 1 7• ϊέργα. 1 1 9' ΆχαιΡαί. 

τάχα εκεί άντ) του ταχέως, το δε εϊσιν φεται κα), ει δε' τ' άνίησιν, αντί του 

αντί τον, διέρχεται κα) το τέταρτον. άναπείθειηλυπεΤ.Έ. ΡΟΚ8.6δθΗθ1. 

Ε. Ο. Κα* επηλυθον ωραι] *ύραι τον ΗογΙ. ε* δε' τ' άνιησειε. Εί §6 τ άνι- 

τετάρτου έτους, ως συνέμπροσθεν έλεγε, ησει γε πολύν χρόνον νιας ' Αχαιών ΉμεΤς 

τάχα δ' ΐίσι τέταρτον, οίον τελειωθησε- δ' οντ επ) έργα πάρος γ 'ίμεν (ΐ27.)• 

ται. ν"ϋ1§. ΐο8. Κα* τότε δε τις ε- όντως το έξης. τα δε λοιπά δια μέσου, 

είπε γυναικών] Προοικονομία (δοΐΐοΐ. λείπει (δΟΓ. η λείπει) κα) Όμηρικω εθει 

νΐ%. ποιητική οικονομία) εις τα έξης, αυτό άπολύσασθαι. ε'ίωθε γαρ Ό ποιητής 

ΐνα κα) την των θεραπαινων άναίρεσιν τω όί (δΟΓ. τω ε*) μηΐϊν άνταποδιίόναι, 

ετοίμως υποδεξόμβθα. (\ τ \ΐ\£. παραέξω- οίον, άλλοι (δΟΓ. Άλλ' ε/) μεν δωσουσι 

μέθα). Ε. Ο. νΐΐΐ£. ΑηλοΖται δε η γέρας (II. α'. 135•)• 0• Ή άνταπο- 

δουλικη απιστία. \Λ\\%. III. Υ Ωδε] δοσις εν τω, Ήμεΐς δ' ουτ επ) έργα. τα, 

Ίο ώδε αντί του ουτως' το δέ υποκρίνον- δε λοιπά δια μέσον, η άνανταπίίοτον το 

ται άντ) τον αποκρίνονται. Β. Άντ* ε<', καθώς ε'ίωθε ποιεΐν, ως κα) το, άλλ' 

τοΐ) όντως αποκρίνονται, ορα δε όπερ ο ει μεν δωσουσι γέρας. ΥΊΐΙο•. 120. Ή 

Άντίνοος εαυτω τους όλους μνηστήρας υ- Ύυρω] Σαλμωνέως θιτ/άτηρ. εσχε δέ 

προκρίνεται, ως αυτός ων ω πάντες, καλώς παϊΐας εκ Ποσειδώνος Νηλέα κα) Πε- 

αρα προ πάντων αυτός πεσεΤται υν' Ό- λίαν. Αλκμήνη Ήλεκτρνωνος. Μνκηνη 

ΰυσσέως βληθείς. λίλύξ. ΙΙ4. Τ$Ι ο- Ίνάχου θυγάτηρ κα) Μελίας της Ώκεα- 

Τ*φ] Ώς Πηνε'λεω. το γαρ τω μετά το νοΖ, ης κα) αριστερός (δαΐ\ Άρέστορος) 

γενέσθαι %τ φ διεκρίθη (Ε. διηρέθη), ως "Αργός, ως εν τω Κύκλω φέρεται. Β. Ε. 

το ότου οτεο, κα) εν πλεονασμω τοΰ τ ($. 'Εϋπλόκαμος] Γρ. ^στέφανος. ΗλγΙ. 

^«ται, "Οττεο σε χρη {α. 124.)• Ενστέφανος] ' Καλψ ° κεφαλήν εχοισα. 

Ε. Ο. 1 15. Ε* δ' ετ' άνΐΎ,σει] Τρά- στεφάνη δε κόσμος γνναικεΐος.Έ,.ΒατηΟΒ. 

τ>τι£.? «*^*λ«ν ςποα β8ΐ ηιεικίαιη οά. Μοάίοΐ. τοροηοΓκΙιιιη στι^ν* ε δοΐιοΐ. Βηπι. 
ΙΗ 1 Ι ΛΙ. 56 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. ΐ2ΐ — ι 3 κ ι,ιβ. π. 

τάων ουτις ομοία νοήματα Πηνελόπες 

γ\$η' αταρ μεν τούτο γ ενακτιμον ουκ ενοηοτε' 

τοώρα γαρ ούν βίοτον τε τεον και κτηματ έσονται, 

οώρα κε κείνη τούτον εχν\ νοον, οντινα οι νυν 

εν ο-τηθεσ-σ-ι τιθεϊο-ι θεοί' μέγα μεν κλέος αύτη 125 

ττοιείτ , αύταρ οΌίγε ποιψ ττολεος βιοτοιο. 

ημείς £ ουτ επι έργα πάρος γ ϊμεν, ούτε πη άλλη, 

7τριν γ αυτήν γημανθαι ' Αχαιών, ω κ ενεληο-ι. 

τον ί' αυ Τηλέμαχος 7ΐ'εττνυμίνος αντιον ηυσα' 

Άντίνο 9 ουιτως εο~τ) δομών αεκουσ"αν απωο~αι, τ 30 

η μ ετεχ, η μ ε&ρε^ε' στατηρ ^ εμος άλλοθι γαιης 

12 2. Ρτίδη. 1 24. €χγ] *%€» Η. ^ ίΐ). Ροι. 125. αΰτγ] αυτής V. 

αυτή \¥. ' λΐη.ϊεργα. 1 28. πη] πη Η. \\). Άχαιίων. 1$0. άΡέκονσαν. 

121. ΌμοΊα'] ϊίικρως καθαφάμενος της λευταΤος ούτος του Άντινόου λόγος ως οιά 

Πηνελόπης Ιιαχεαι αυτήν βούλεται τοϊς τις κατά των μνηστήρων προεκθετική αν- 

εγκωμίοις. άμα δε κα) την μνηστείαν αφωνησις. Υυΐ£. ΙβΟ. 'λντίνοε"] ΐΐυ- 

ευλογόν φησι περ) ενάρετου γυναικός γι- κνότψα κα) συντομίαν και ϊσχυν νοημα- 

νομενην. Ε. 12 2. 'Ήίδν]] Πάντα μεν των ενδείκνυται ο Τηλέμαχος. ν«1^. 

ήπίστατο' τούτο δε μόνον ήγνόει οτι μελ- Δόμων άεκουσαν άπωσαί] Και ούτος τε- 

λομεν κατεσθίειν τον σον οίκον. Β. χνικως άγαν (νυΐ£. τεγνικήν άγαν μ€- 

123• Ύόφρα~\ Μέχρι τοσούτου. Άρι- ρικήν) τψ άντίρ'ρησιν ποιείται, περ) γαρ 

στοφάνη:, βίοτός τε τεος, η, οι μνηστή- της απάτης κα) της υποσχέσεως σιωπφ. 

ρες έπονται. 0. ά 1 25. Ύιθεΐσι θεο'ϊ] παρατηρήσας δέ οπη μάλιστα άπηρυ- 

Φρονεΐν την ΤΙηνελόπην φησ'ιν (\ τ \\\^. θρίασεν Άντίνοος προς τούτο την αντί}- 

Θεόσοφον λέγει την Π.), άλλ' ουχ ούτος ρησιν ποιείται, εστί γαρ πρόσφορον εν 

ό νους' αλλ* ερεθίζει τον Ύηλεμαχον πλήθει τον υπέρ της φύσεως λόγον άντι- 

άπωσασθαι την μητέρα, ει δ<ά το /δ/α καταστησαι. "ΟραΙε και την νπαλλα- 

συμφερον παρορα τα. του Τηλεμάχου. Ε. γήν του ρήματος" ο μεν γαρ φιλως είπεν 

νυΐ^• 'Έστι δε τούτο και φήμη Ισχη- άπόπεμφον' ό δέ ουκ αν φησιν άπωσα- 

ματισμενη. αληθώς ' γαρ ούτως άπεβη σθαι. κα) ο μεν μητέρα, ό δε, Η μ ετεχ 

τοις μνηστήρσι. Υυΐ^. 120. ΠοιεΓ- ή μ έθρεφε, κα) επί τούτοις το ενίφω. 

τα<] Αντί του γίνεται. Β. 1 27. 0• νυ1§. 13 1 -"Η μ ετεχ] "Ιδία 

Ήμε7ς δ' ουτ επ) '^ργα'] Ύουτο προς κάκου των χρημάτων (δΟΓ. Δίά των ρημάτων) 

τοΐς μνηστήρσιν. ε£ον σωθήναι άλλην έδειξε τους εν τω τίκτειν κα) προσφερειν 

τραπομενους όμως πάνυ ομού ευρεθέντες κινδύνους, εστί δε κινητικά ταύτα (ΐΠ8. 

πανωλεθρίαν επαθον. κα) είη αν ο τε- εάν) εν τοΐς πρεσβυτεροις κα) γονευσιν ο 

Λ ΡοΓδοηιΐδ εχ δοΗοϋο ΗαιΊ. 5ΐΙ)ί υί νίθβΙαΓ ηοη ίηΐβΐΐεοΐο Ηοε ΙηηΙυΐΏ ΓβΓβΓί " ΑΗ- 
" δίορίιηηβδ νϊίΙεΙυΓ Ιβ^ίδδβ μνΆ<ττκζί? 'ίΐο^ται." δίιηυΐ ιηοηεΐ ίη ΙβχΙα οο(1ίοίδ δυρΓΕ 
τιόν δοπρίαιτι βδδβ τίν σον. Ηίηο οοΐΐί^ο ^Γ»ιιΐΓηίΐίΪΓθδ οίίβηάίδδο ίη νοΛο 'ιΰοντα,ι δίηβ 
δυ^οοίο ροδίΐο, ε^υδ^υβ τεί οίηηδ αΐΐυΐίδδβ πιεάείΛδ. βυβπιηι 1εηίδδίπι& νίύεοίΐΙϋΓ 
ιιΐ δεποεΓεΙιΐΓ βίατ» τι τιόί, εΙ ίοπιΐ8 'ί^ονται, ϋη^υπ δοίΐΐεεί; αοΐίςαα, ρ&δδίνε &εεί- 
ρβΓβΙιΐΓ : 8-ΙίβΓβ. ίίικίΗοίοΓ, ςυα ρΓΟ νεΓϋίδ χα) κτήματ' ρΓορίη&ο&ηΙ ηοπιΐη&Ιίναηι 
μνηστΥ,οίζ ρΓ3εοε(1ευΙίυυδ ]αη^εα(}αΐΏ 3ϋΙ δΐε, βίοτον ηον ο'ι μνηο-ττίξί;, αιιΐ δίε, βίοτον τον 
σον μντ.σττίξΐζ. ΒϋΊ'ΤΜ. ιλβ. ιι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 132 — 143. 57 

$ί$* 0^, ί\ τέθνηκε' κακόν £έ με πόλΚ άποτίνειν 

Ικαρίω, αι κ αυτός εκών άπο μητέρα πέμψω, 
εκ γαρ του πατρός κακά πειο-ομαι, άλλα <ίέ δαίμων 
σαχτεί επει μητηρ ο-τυγερας αρηοτετ Εριννυς 1 3^ 

οίκου απερχόμενη, νέμεο-ις £έ μοι ε% ανθρώπων 
εο-<τεται' ως ου τούτον εγω ποτέ μυθον ενίψω. 
υμέτερος & εΐ μεν θυμός νεμεο~ίζεται αυτών, 
ΒζίΤΒ μοί μεγάρων, αλλάς ί' αλεγύνετε Σαίτας, 
υ μα κτηματ έχοντες, αμειβόμενοι κατά οίκους. 140 

ει ό υμιν όοκεει το$ε λωίτερον και ά,μεινον 
εμμεναι, ανδρός ενός [όιοτον νηποινον ολεσται, 
κειρετ , εγω όε θεούς έπιβωο-ομ,αι αιεν έοντας, 

1 33• ί*^] εγών V. βΐ εκών ρΐΌ V. 1. \[). άπο] άπο V. Η}. Ρεκών. 

136. ίοίκον. ΐ37• &] »ί V. "\ν. ι 4 ο. &>&βι>$. Τ4ΐ. υμίν\ νμμιν V. 

142. ολε'σσα*] όλέσθαι Η.\¥. 

Λόγος. Ε. ΈνΙτασιν δηλοΓ γνησ-ι&τητος επεί ει περί χρημάτων έλεγε, σμικρολό- 

το η μ έθρεφε, πολλά) γάρ /χητε'ρες εκ- 7°? & έφαινετο. Β. νΐΐΐ^. ΈκώΊ/] Γρ. 

τ,0εα<χ, ταΓς τίτθαις τα τέκνα. Ιιο κα) ίγάν. Η»γ1. 1 34• ' Ε * 7"Ρ τ ^ πατρός 

■ιποστέργονται δια την απονον Εϊληθυιαν. κακά πείσομαί] Ει επανέλθοι ο Όδκτ- 

,ι1 ί?• Ι 3 2, Κακόν δε ^,ε πολλ' άπο- σεύς. ου γαρ άπεγνωκει αυτόν παντε- 

τίκε»] Και στικτών, λέγει γάρ οτι κα- λως. Ύικς δε, έκ ^ το£ πατρός, τοΖ 

κον εστί ίτολλοϊς ίπέχε" τιμωρίαν άπο- αυτής πατρός' κα) στίζουσι τω Ίκαρίω. 

πέμφαντι την θυγατέρα τφ Ίκαρίω. Β. Ε. Ο. Ύου πατρός] Οδ γαρ άπ- 

Ώ. Β&Γη€8. δϋίΐ ίη Ο. ίκΙίΙΐΐηΙϋΓ ίη εγνωκει αυτόν, εττείδ^ φησιν, Όσσόμενος 

" ηβ ΗίΕβ νθΓ^α: μυθον ^ίφω 6 ν . πατερ' έσθλίν εν) </>ρε<πν (α. 115.)• 

1 37•^ ηβδοίο β\1Ά ϊηΟΙίΠΛ. 133. άλλως τε κατά Καλλίμαχον (ίΥ. 202.), 

Ικαρίω] Κατ ενια των υπομνημάτων η χαλεπή μηνις έπιγθονίων. Ιΐο 'λρίσταρ- 

τουτων ίζηγησις ημάρτηται. φατϊ γαρ, χος ά0ετεΓ το (δΟΓ. τον), 'Έσσΐται, ως 

σος ψ ε<' τις ίκων ε| ο'ίκου γυναίκα άπί- ου τούτον Ιγά ποτέ μυθον ενίφω. περισ- 

τε,αψε χρήματα άποτίνειν τοις ταύτης σος γαρ εστίν ου προς ταντην την άπό- 

τυγγενέσι και τφ πατρί. φησιν οίν οτι Ιοσιν. Χ\\\ς*. 1 35• Άρησίτ Έριννΐς] 

<ακόν ε'στί και οίον αλυσιτελές εαν ε*κ- Ύουτο ελεγον ^ιθεάζειν τω δεΓκ ο'ι Ζστε- 

ϊ<βί# των οίκων τψ μητέρα, πολλαγάρ ρον, ως πάρα, Φερεκράτει (ν. Εΐΐδίαΐΐΐ.). 

ποτίσω τω Ίκαρίω. 'Άμεινον δε ούτω Υΐΐ1§. 137. Έσσεταί] Αθετείται μεν 

<ιαο-τέλλειν, κακόν δε με πόλλ' άποτί- υπο Άριστ άρχου. ΗεγΙ. λΊιΙ. Λά 134. 

€«ν. και ου περί χρημάτων φησιν, άλλα, 140. Αμειβόμενοι] Έξ αμοιβής εις ενός 

Γ«3 των^παγομένων. εκ γαρ του πα- εκάστου οίκον πορευόμενοι. Ε. 1 43- 

■ρος κακά πείσομαι, άλλα δε Ιαίμων δω- Έπιβώσομαι] Έπικαλέσω. επ) κατάρας 

-π. είτα καθ' υπίρβατον, αίκ αυτός κα) ευχάς τραπόμενος προς τα έξης ευ- 

*Λ Ίκαρίω αποπέμψω την μητέρα. καταφρόνητοί εστε προς έπιβουλάς { . Ο. 

ΐ ο . 

βαβριεοΓ 3οηρ8ΐ886 ΙιοιηπΗ-ιη ιν*»τΛψ(ίηιτί$ \στι: \\. ο. οο (|ΐιοί1 π(1 )ιγοοο> β| π»- 
ΡΚΕίιΟΒββ άθβοβηαίΐ ϋίικί ε^εΐΐ Τβίβιη&εΐιιΐδ, α( οηιη οοηΐοιηη;ιπί ρηχή, 06ςββ ίη- 
ιαΐΕβ (πηοηπΓ β ροβίτβπήβ ο]πν νβΛίι Γβ-*•ι •7« Ιξί»;,) ίηίπ» (Ιοιηπιη εοβ ίοιίωββ πβ- 
1*»08β88β. ΒϋΤΤΜ. 

νοι,. Ι. , 


58 ΟΔΤ^ΕίΑΣ Β. ι 4 4 — 154• Ι-ΙΒ. II 

αϊ κε Ζευς ίωνισΊ παλ'ιντιτα έργα γενεο-θαι' 

νηποινοι κεν έπειτα όομων εντοο~ιεν ολοιο-νε. *45 

Λ Ω,ς φατο Τηλέμαχος* τω ί' αιετω ευρυοπα Ζευς 
ύ\1/ούεν εκ κορυφής ορεος προεν\κε πετεο-ναι. 
τω £ έως μέν ρ επέτοντο μετά πνοής άνεμοιο, 
πλησ-ιω αλληλοκτι τιταινομενω πτερυγεο-ο-ιν 
αλλ 'ίτε 8ν\ μέο-ο-ην αγοξψ πολυφημον ικεο-βψ, 
εν($ επι&νηύέντε τινα^άο-ύην πτερά πυκνά, 
ες ^' ΙίέτΫΐν πάντων κεφάλας, οσΌ-οντο ό Όλενξον 
δρυ-^,αμένω $ ονυχεοΌΊ παρειάς, άμφι τε όειρας, 
δε^ιω ηϊζ&ν £ιά τ οικία και πολιν αυτών. 

1 44• αίκ€ ποτέ Ζευς V. ποθι Ζευς δωσιλν. ίΐ). Ηργα. Η 8 • *"*ί 

ε'ίως Η. 151. πυκνά] πολλά ρΐΌ V. 1. Η. \Ϋ. 1$2. *€ Ρ/δον. 154• *&' 

λιν] πολψ V. ίβ. ϊοικία. 

ΑΪ€» εόντας] Έπ* το εόντας στικτάν. η 1$ Ι . Πτερά πολλά] *Η διότί πολλου< 

γάρ είης περίοδος κα& αυτήν εστιν' αίκε άπεβαλον κα) των υπηκόων, μνηστήρα 

Ζεϊς δΖσι νψεονοΐκν έπειτα. Ο. 1 44• δ * κα • ^ρυκας και τ ίνας των τοί οίκου, 

Α'ίκε ποτέ Ζευς δωσι] Γρ. ποθί. ΗίΐΗ. η διότ* θανατώσουσι τους ^ μνηστήρας οι- 

ίηΐΘΓ ΙίηθίΙδ. 146. Ύω δ' αϊετω €υ- στους επαφιεντες πτερόβντας. Υν\% 

ρύοπα Ζενς] Ή μεν || οροί/* αφ*|ίς τ^ Ι| 152. Πάντων κεφάλας] Κοινψ βλάβη: 

άγρων ΙπάνοΙον "Οδυσσέως κα) του παι- δηλοΤ. Υμ\%. ^ 'Όσσοντο] Έν τη 'Ρ<α• 

δος σημαίνει- και η μεν εν άρχη ηρεμαία νου, εσσατο (όσσαντο βπι. ΡθΓ8•), άντ 

πτησις την μετά ησυχίας κάθοδο** ό δε τοΰ οσσαν κα) κλήδονα εποίουν. Η&γΙ 

κατά την άγοράν αυτών θόρυβος την Ι 53• ^ρνφαμενω δ' ονιίχεσ<Γ»ι/] Έ*«δ 

κατά την πόλιν γενομενην ταραχην' ό ου μόνον μνηστηρσιν άλλα κα) πολλο"ι 

δε τιναγμός των πτερών την ελάττωσιν άλλοις Ιθακήσιων εσται κακά, κα) πολ 

των κρειττόνων (λ τ υ%. άπώλειαν κα) λο) τάς παρειάς επ" αυτω δρυφονται 

ελάττωσιν των αρχομένων, δια)• το δε και Ίαμβλιχος οΊδεν^ όρνιθας οι αυτί 

Ιρΰφαι τάς παρειάς τον των μνη- εαυτούς άναιρουσιν επ) δηλώσει μέλλον κατά στηρων εσημανε φόνον. δια δε το αν- τος κακοΖ' υπέρ φυσιν μεντοι. Υΐΐΐ^ 

ατολικους (νυ%. κατά ανατολάς) Όρ- 1 54• &&*> Ψ&Α ανατολικοί. $φ 

μησαι, οτι οί μεν δυο νικησουσιν οι δε ηάρ ανατολικά λέγει ο "Ομηρος' Εΐτ 

μνηστήρες εν ζόφω γενησονται. Ε. Ο. έπιδέξι' εωσι προς ηώ τ ηελιόν τε, Ση 

νυΐ^. Ύω] Ύαες το τώ περισπωσιν τ αριστερά ποτ) ζόφον (II. μ. 239• 

ε'ττί τοΖ Τηλεμάχου άκοίοντες. Ο.. ΟΓ. Ε. Ο. Κα) πάλιν αυτών] Ώόλιν πλάι 

Β?ΙΠ168. 148. Ύω δ' εως μεν] Ο; άε- τει Μίαν τοις άετο7ς ό "Ομηρος, είποι ^ 

το) σημαντικό) δεξιών ήτοι αγαθών, δε- αν τις κα) πόλιν αυτών τάς των ^ ψ 

Ιιά γάρ τά άγα&α. οΊδεν "Ομηρος, άετος κορυφάς. Β. 'Ή των Ιθακήσιων, η τα 

δε παρά το ετεον, το αληθές. Ε. Μετά αετών, ως επαναστραφεντων ένθα ωκου: 

πνοής άνεμοιο] Ώς ήσυχη το έργον τά ο κα) εδηλου, ως κα) Όδυσσευς κα) Ύη 

πρώτα διαγειρψμενοι. Υιιΐ£. 1 49• λε>αχος άνελόντες τους μνηστήρας αυθ 

ΙΛλησίω άλληλοισιν] Έπε) ουκ άποστα- εις αγρούς άπελευσονται' ίνα πάλιν Μ 

τουσιν αλλήλων ταΊς βουλα7ς. να%. οΐκίαν την κατάπαυσιν των άετων λεγ> ΛΙΒ. II. ΟΑΎίΧΕΙΑΧ Β. 155—167. 59 

6άμβη<Γαν £ οονίθας επει 'ίδον οφθαλμοίο-ιν, ' ι ς ς 

ωρμψαν ό ανα νυμον, απερ τελεεο-ναι εμελλον. 

τάσι όε και μετεειπε γέρων ηρως 'Αλιθε'ρσ-ης 

Ματτορίόης' ο γαρ οίος ομ,ηλιχίψ εκεκαττο, 

όρνιθας γνωναι, και εναίτιμα μυθητασ-θαι' 

ος (Γφιν ευφρονεων αγορηο~ατο και μετεειπε' 1 6ο 

Κεκλυτε $ νυν μευ, Ίθακηο-ιοι, ο, ττι κεν είπω' 
μνηο-τηρο-ιν όε μάλκττα πιφαυο-κομενος τυ2ε εϊρω' 
τοκτιν'γαρ μέγα πν,^α κυλίν^εται' ου γαρ Όίυιτσ-ξυς 
οψ άπανευύε φίλων ων εσ-σ-εται, άλλα που υ\$υ\ 
εγγύς εων τοίο-$εο~α-ι φονον και κηρα φυτεύει ι6ς 

τταντεο-ο-ιν' πολεσιν όε και αλλοκτιν κακόν εσται, 
όι νεμομεσ-Οϊ Ίθάκην ευδείελον' άλλα πολύ πριν 

/ ΐ55• Η*"»• 15^• '^ελλον] εμελλεν V. 157. ι6ο. μετεϊειπε. ΐ59• € ' ι '- 
αίσιμα.] αϊνέσιμαΗ. Νοϋηι ρα^ίηαδ ηίηιίδ αρβΓίίδ 1ϋ)Γαποπιηι ειτοπίηΐδ 
ίιηρΙβΓβ, 86(1 1ιιΐ]ΐΐ8η3οϋί νίιία εηοΐαΐα «ιά δίηιϋηι ϊοΐΐβιΐίΐα ίη§εηίιιηι Ιεοΐο- 
π* »1ίςα&η(1ο ροδδΐιηΐ αοιιβΓβ. 8ίο ίη Ευπρ. ΑΙοεδΙ. ιο8ο. εά. ΡΙογ. 

ρπινβ αΙνίσί[Μθς. ^δϋΐΐγΐΐΐδ Αί1ΐεη3Β1 XV. ]). 667. Ο. νβριζ ίβρισμοίς ονκ 
αΐνεσίους ε>ο/. ϋοί ίηί'εΙίϋϊΐεΓ άκκτ&νς Οίΐδίΐιιοοηιΐδ : άνοιστεονς νεί άνοισί- 
μ*νς νεί άκκτίους δίερίιαηιΐδ ΪΗββ. Ε. Ο. ιοηι. ίϋ. ρ. 1 717. Γ>• ίή&ϋοίΐΗ 
Ι';ιιι\νπΐδ. Αϊ ψικ! εΐ&πιΐδ, φΐίΐηι (Γ&ηδροδίΐίδ νοοίΐΐί εΐ άίρΗίΗοηςο Ιβ- 
ββιηΐιιηι ^ ^αισίους ? ΡΟΚ8. 1 6ο. ?*] % Η. V. ^Υ. ίβ. έίψ^β»] εί 

φράνκων V. ΐ6ΐ. Μνν. Ι02. πιφανσκό μένος] πιφασκόιχενος V. 'ώ. Μρω. 
164. Ρ«* 1 66. γρ. πόλλεσι πολλοίς βΐ 1110Χ ε^τα^Η. 1 67. γ/>. 

νε>ίσ0 α< δίε Η. ΡοΠ&δδβ &1ίθ«6ί ΒΟΠρΙαπί επίΐ 6*τ € νέ>ε<70ε. ΡΟΚ8. 

δίά τι/Α^ν τοΖ βασιλικού τούτον ζώου. Ε. Ν^σ-ίώττ] κα< άλιεντικω πρέπον 

ναΐ^. 156. "Ωρμψαν δ' άνά βι/^ον ο>ο/*α, ό Ι» ττ] αλί δ•/;λονοτ< θίρόμ&ος. 

άπ € ρ πλκσθαι ί/Λίλλον] Οί ? άρ κακοί νη]§. Ό δία ττ^ος (δΟΓ. Ιιάπνρος) 

τας νράξ€ΐς κοικας κοά τας ί'λιτ/δας εχοι/- ί'ν η| βίλ/«. Μαρτι//)εΓ δ^ αίτω κχ) 

βΊ. τα δε τοίαϊτα των σ-η^ίαν τοΐς μΧν χρόνον κα) φνσιν €ΐς ϊπαινον. Η. Ε. 

άγαθοΤς το θα&ΐν τοΐς δε πονηροΐς άττο- 1 65. Έγγυ,' εάν] Άλλα ρρ< εν Ώγυ- 

τροτιψ ποίεΓ τίν τετολ,α^ενων. Ε. Ο. 7 ,'α εστ)ν, £βΤ€ οίκ 4γγνς εστ<ν. λι'ο/το 

ναΐ^. "Αττ^ ρι-ο ωσπρ ΑΓΙδΙορΙΐίΐ- δ' αν εκ τ^ λείεω,- τβ 7«Ρ *'Τ7^ «<ί 

ΐί-^. 1 ΙΗνο. οχ Ηαπ. Ε/χελλον ε'π* χρόνου και έπ) τόπον τάσσεται" νΓν 

δ»ά του ο" τούτο γαρ Όρηρω σύνηθες. οίν επί χρόνου παρείλχπται. Ο. Εΐ 810 

ΗεγΙ. 157- Άλιθέρσης) Το Άλιθερ- (&& βΐί»Π) Β. Έ. Φυτεύει] Κατα- 

σ»?ί ψιλωτεον ε*' και πάρα το αλις (δΟΓ. σ-κε^άζί». εν0εν οί Ζστερον υπορίττειν το 

αλί) εγενετο, είς ιδιότητα τον ονόματος. Ζολιενεσθαι. ^\ύξ. 1 67. Οί νεμόυ.ε- 

• Μβηίίβδ^ϋβ οίνιηοη ίη νοοο Μς*κ, ηικτί Λοίίο» οδΐ Γοπικι ι»γο 9•^••*, βΙ αηΑβ 
Μ>οι•*ιΙ;ν (1 πο ( |ΐκ« ηοηιοη ββΐ ηικ1«ά Ιιοιηίιιί : ν'κΐ. Κίνηι. ΛΙ. ίη ν. βΙ 3θΙΐθ1. \\-η. «ά 

π. β. 2\2. υυττΜ. 

Ι 2 60 ΟΔΎ22ΕΙΑ2 Β. 1 68 — ι8ι. ΕΙΒ. Ι 

φράζω /ιιεο-()\ ως χεν κατ άπαιχτο μεν ηοε και αυτοί 

παυεο-()ων' και γαρ ο~φιν αφαρ τοσε λωϊον εο~τιν. 

ου γαρ απείρητος μαντευομ,αι, αλΧ ευ ειοως' 1 7° 

και γαρ εκείνω φν\μι τελευτψψαι άπαντα, 

ως οι εμ,υθεομ,ψ, οτε'Ί'λιον ειο~ανεβαινον 

ΆργεΊοι, μετά £ί (τφιν εβη πολυμ,ψις 'θ£υο~ο-εύς* 

φην κακά πολλά παθοντ , ολεο-αντ απ ο πάπας εταίρους, 

αγνωο-τον πάντε<το~ιν, εειχοο~τω ενιαυτω, 1 75 

οίκα£ έλευο-εο-θαι' τάίε ση νυν πάντα τελείται. 

Τον ί' αυτ Εύρύραχος Πολύβου παις αντί ο ν ηυία % 
ώ γερον, εϊ ^ αγε νυν μαντευεο οόΊοί τίκεο~(Γΐν, 
οΐκΛά Ιων, μαι που τι κακόν παο"χωο"ΐν οπισ-σ'ω' 
ταύτα ί' εγω ο~έο πολ^όν αμεινων μαντεύεα-ναι. 1 8ο 

όρνιθες ϋΐ τ ε πολλοί υπ αυγας ηελιοιο 


Ι 7θ. μαντεύομαϊ\ μαντευσομαι Η. ίβ. ϊεΊΙως. \*]Ί. εισανεβαινον] 

επ' άνεβαινον V. ίβ. ϊοι. ϊίλιον. Ι 73• ΆργεϊΤοι. Ι 75• €Ρεικοστω. 
176. 179• ΜκαΙ'. 178. νυν] δτ7 V. 

σθα~] Συνάγει κα) εαυτόν τοις κακωθηναι 1 69• Κα* γάρ σφιν~\ Κα) γαρ λωϊον αυ- 

μελλονσι Ζια το φιλάληθες. Υϋΐ^. τοις εστί το αφαρ παυσασθαι. Β. Ο. 

Ίθάκην εόδειελον] Ύψ εΰ προς ΰείλην ' Αφαρ~\ Συναπτικως, ευθέως, άπο τοι 

κειμενην' η ευσημον, ευπεριόριστον' τοι- απτω, αφω, ηφα, αφαρ. φιλουται 8< 

αύται γαρ αί νήσοι ως προς συγκρισιν Αϊολικως. \ Τ Υ\\^. Αωίτερον] Γρ. λωϊον 

των ηπείρων τω υΐατι περιγραφόμεναι' ΗαΐΊ. Εκ£ £ΐθ589, : νίά. ΠΟί. &ϋ 

η τψ λαμπραν, απο του ευ και του ελη, 334• 1 7°• Μαντειίο-6/Λα*] 1 Οίνο. 

η θερμασία. Β. Ε. Ο. Ύψ προς Ζυ- 6 δοΐΐοΐ. Ηατί. μαντευομαι. 1^1 

τικον [Λέρος ευ εχουσαν. αναλογεί γαρ Κα) γαρ εκείνω] Συνιστών εαυτόν επ 

το άνατολικον και εωον μέρος του κόσμου μαντική ταύτα λέγει. νΐΐΐ^. 1 7 2 • Ω 

τη πρωία της ημέρας, το δε ΰυτικον κα\ οι εμυθεόμην~\ Συναπτέον εως του, πολύ• 

εσπερινον τη ΰείλη και εσπέρα, η ευΰεί- μητις Όΰυσσευς. Ζυναταί τις και επι τ< 

ελον την ευ εχουσαν του αέρος κατά την εμυθεόμην στ'ιζειν τοις ανω αυτό άποϋι• 

Ζείλην μάλλον της ημέρας η την πρω'ίαν. ΰους, κα) άφ' ετέρας αρχής άναγινωσκειν 

η ειΖείελον την προς το ΰντικον μέρος οτε 'Ίλιον εσ άνεβαινον, 'ίνα νποστιζωμει 

κειμΑνην πάρα το ενΰεη είναι της ελης μετά το *Λργεΐοι κα) Όΰυσσευς, η ο< 

ήτοι της θέρμης. Ε. Έύπεριόριστον η ά,πόίοσις, φην κακά πολλά. Ε. (*}. νΐ11£ 

ευΰηλον κα) φανεραν, καθο νησός εστίν. Ι 74• ®Ψ πολλά κακά παθόντα] Μεχρ 

πασαι Ζε αι νήσοι συγκρινομεναι ηπε'ι- του, τα δέ νυν πάντα τελείται, συνοψι 

ροις εύΰηλότατα εχουσι τα όρια. η την πάσης της Όΰυσσείας. V 111^. 17" 

(δαίΐοΐ. Β&Γηεδ. ίηδ. ευ) προς Ιύσιν Ε* δ' αγε~\ Το εία κα) αγε κα) φερ 

κα) Ζεί'/.ην κειμενην' ΰε'ιλη γαρ η ούσις. επιρρήματα παρακελευσ ματικά. το ( 

Ο. Ραΐ. ΒαΓηβδ. (\Ί(3. 6ΐ Άά ί '. 2 1.) άντ) του εία, Β. ΐδο. Άμείνων] Τρά £1*. π. ΟΔΤ22Ε1Α2 Β. ι8 2 — ι 9 ι. βΐ 

ψοιτωτ ', οι/σε τ£ χλιτ^ εναίοΊμοι' αύταρ Ό^υοτξυς 

νλετο τηλ'" ώ$• χλ ν / σι» καταφνίο-ναι ο~υν εκείνω 

νφελες' ουκ αν τοστα ύεοπροπέων αγόρευες, 

ιύ£ε κε Ύηλεμαχον κεχολωμενον ωα άνιείης, 185 

τω οίκω αωρον ποτ ι λεγμένος, αί κε πορν\ο~ιν. 

^λλ' εκ τ οι έρέω, τοόε και τετελεσμένου εστα,ι, 

%ί κε νεωτερον αν^ρα, παλαιά τε πολλά τε ει^ως, 

παρφαμενος επεεο-(τιν εποτρυνης χαλεπαΐνειν, 

ιυτω μεν οι πρώτον άνιηρεο-τερον εο~ται, ι<^ 

τρη^Λΐ ϋ εμπης ούτι συνηο-εαι έινεκα τωνδε' 

1 86. ίοίκω. 187. ΐερεω. Ι 88. ίειΰώς. 189. εποτρύνης] εποτρύνεις Η. 

6. ίεπεεσσιν. Ι90. Ροι. 191. ΰυνησεται είνεκε των γε Η. των γε V. 

Ηιιηο νθΓδίηη πηοίηίδ ίηοίικϋΐ ννοΙΗιΐδ. 

ρεται, άμείνω, χωρίς τον ν, 'όπερ και νηγετων άφιεντων τους ιμάντας. Ε 

(άλλιον 11 . Η'άτ\. 1 82. Φοιτωσ] Τίνες Μ38. ΒίΙΓΠβδ. Άνιείης] Δασυν- 

χοτωντο (δΟΓ. πωτωντο). ουδέ άκνρότ€- τεον^. εστί γαρ αντί τον άναπείθοις 

ιον επ\ ορνίθων το ποτωντο. Ο. Οόδε'τι] άπο μεταφοράς των κυνηγών των εφιέν- 

"ράφε, οόδε' τε. εστί δε ό τε περισσός. των τους Ιμάντας το7ς κυσί. •φιλο7 δε 

3. Οόδε' τε] Περισσός ό τε. εν δε τοις Ελλάνικος ι πάρα. τψ άνίαν εκΰεχόμενος, 

ϊκαιοτεροις 1 γράφεται ούΰέτι. Ηαΐ*1. το λυποίης. ει δε τούτο, εχρην γράφειν 

183. ' ΐϊλετο τηλ'] Το τ^λε σημαίνει άνιωης. τοιαύτη γαρ η δευτέρα συζυγία. 

;αι τψ εν τόπω σχεσιν, ωσπερ νυν, και Ο. Ηαΐΐ. Υΐΐΐσ. 189. Ώαρφάμενος] 

Γψ εκ τόπου, τηλ' ε'| Άσκανίης (II. $ . Παραπείσας, παραλογισάμενος, συμβου- 

^3•)» και Τ Ψ € '$ τόπον, Ύηλε με εϊρ- λεύσας' εκ του παραινώ κα\ του <\ττ\ς 

ρυσι ψυχα,ί (II. ψ'. γ 2.) Ο. Ώ< κα\ (βΟΓ. φημί) , άπο της παρά προθέσεως 

τυ\ Το ως άναφορικόν εστί, κα\ συν- και του αίνος, ο λόγος. Ε. 1 90. 'λνιη- 

ιπτεον αυτό τοΐς επάνω, η αντί του ρέστε ρον~\ Αυπηρότερον. ως το αίίοιεστε- 

ιθε, και άπο άλλης άρχης αυτό άναγνω- ρον. ωφειλε γαρ άνιηρότερον. ούτω κα) 

Γτεον. (0. νυ1§. 185. *Ωδ' άνιη^ς"] άμορφεστερον, Ιικαιεστερον, άκρατεστε- 

Αττο ταυ άνίημι, ως πθείης. κυνηγετική ρος άπο του άκρατος, σπονίαιέστερος, 

1 λ(ζ<ς, Ότε τις κύνα του δεσμού άνε)ς άναγκαιεστερος, άλλοιεστερος, επιτη- 

ιφηση κατά θηρός. ναΐο;. Ή μετά- Ιειεστερος, άφνειεστερος. και \\:ιστοφά- 

>ορα της λέξεως είληπται άπο των κυ- νης κατά Σελευκον εγρζφε φιλοκτεανε- ϊάΐι Μίπιιη, ΝοηιίηαΐΊνιιιη ία ω Ιιίο οοηιιηοικίηπ, (]ΐιί ιϋί&β, η{ ΖεπούοΙβαβ Ιοηαβ π-- 
ΙΓ. \ ί(1. δοΐιαί. II. α'. 8ο. οΐ αϊ. Ν;πη πιιη τλΖτλ ϋίικί δίιπί υοηηϊί. ΒϋΤΤΜ. 
* ΝοιηίιΐίΐΙίνηαι τά ί'ιχ&ιίηςα 1κώθ8 ίηίΓβ :κ1 ψ. 83. ΓηΙβΙΙί^βηεΙ» τα. μψτΙ^ 

>»0 €ΐ Π(1 ξ . 1 6θ. ιν <το7ς χα.ξίκττ'ιοαις οΙ ϊν το7ς χοινοτ'ιοοι;. ΒϋΤΤΜ. 

κ Νοιηρο ίη ΛοεαΓΗίίδ 6(ίίϋοηιΙ>υ8 »άάίάβΓΑη( βριή^αοα οΓκπη ΐη αιβάΐβ νοοβ η< ά>- 

ΐ/», φιλ'ίπτου;. Ρ0Κ8. (.λΊοππιι ίο ιιιιΙΐ*£. 0(1(1. βοηοΐ. Υίΐΐ!;•. ϋπίϋίΙιΐΓ -^ 

Γ. &(1 •'. 27. ηυτΓΜ. 

1 1)ο Πο11;ιιΓπ-ο Ιιογ ιτι•απηη;ιΓιοο. )(1»μιιικ• Β&1 ;ιη ίϊ ν6Γ5« 8 ;ιυ Ιΐίβ1θΐίθ0) \ Ίιϊο Μιπ- 
ίπιη (1Ί«ρη(;ιηΙοιη ίη Γοηιιη. (Ιο ΗβΗάηίοο §. ίο. ΒϋΤΤΜ. 62 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 192—205. ιλβ. π. 

(ΓΟί &, γερον, θωην επιθηο~ομεν, ψ κ εν) ()υμω 

τίνων άσ-χάλλης' χαλεπον όε τοι εο-ρεται άλγος. 

Ύηλεμ,οίχω α εν πατιν εγων υποιητομαι αυτός, 

μητέρα ην ες πατρός ανωγετω απονεεο-υαι 195 

οι σε γαμον τεύζουοΊ, χα) αρτυνεουτιν εεονα 

πολλοί μάλ\ οσΌ~Α εοιχε φίλης επ) π Αίολος έπεο~θαι. 

ου γαρ πριν πΑυσ-Αο-ναι οίομΑΐ υ ι Ας * Αχαιών 

μνηα-τυος άργαλεης' επε) ουτινα οείοιμεν εμπης, 

ψτ ουν Τηλεμαχον 9 μαλΑ περ πολυμυιον εοντΑ' 200 

ούτε (Ιεοπροπίης εμπαζόμεν , ψ <τυ, γερΑίε, 

μυ&εαι ακράαντον, άπεχύάνεΑΐ ο ετι μάλλον. 

χρημΑτΑ ο αύτε ΧΑχως βεβρωσ-ετΑι, ούαε ποτ ιο~Α 

εστετΑΐ, οφρΑ χεν ηγε δίΑτρίβψ-ιν Αχαιούς 

ον γάμον' ημείς ί' αύ, ποτιο^εγμενοι ηματα πάντα, 205 

1 95• (Λ'ητίρα '">] μητέρ Λ εην \ν. ΐΙ>. [ψ. !97• ΐ^ ύικ *• 198. παύ- 

σασθαι] παύσασθαι Η. παύσεσθαι λΥ. ίΐ). Άχαρων. 201. ην σι 

γεραιε] ην γηραιέ Η. 203• ΠΊτα. 20^.. ΆχαιΡούς. 

στατε (II. α. 122.). νυΐ^. 192. του πατρός τη νύμφη ΰιΐόμενα. \ Γ ΐΐ1^. 

Το» (δίϋ ίη Μβάίοΐ.) δε γερον επιθή- 1()(). Μνηστυος άργαλεης] Ύης μέχρι νν* 

σομεν~\ ' Ητοι επιβαλουμεν θωην τουτ- ακατέργαστου. \ Γ ΐΐ1^. ' Εξωθεν ληπτέον, 

εστί "ζημίαν, ηντινα τίνων, τουτέστιν προ του γημαι την σην μητέρα. Β. Έπει 

άποτίνων και άποΰιΰους, άσχάλλεις (δΟΓ. ουτινα ΰείΰιμεν] Ώροειπ ων, επε) ουτινα δε/- 

άσχαλεϊς) ήτοι δυσχέρανες. Ο. Τρ. ΰιμεν εμπης, ούτε Ύηλέμαχον ούτε τψ 

επιθησομαι. ΗαΐΊ. ι 95• Μητέρα ην μαντείαν, ούκετι επηγαγεν, ούτε άλλοι 

ες πατρός" οι δε γάμον τευςουσι] Το τινά. καίτοι ο λόγος άπητει. άλλ' (Ο. 

σχήμα περιττον, ατομον. \ υΐί*. Μη- 1Ω8. ην} ειχεν απέχθειαν προς το πλήθος, 

τερα ην ες πατρός~\ Ήδέως τω σχηματι νΐΐΐ^. Ο. 2 00. Οότ' ουν Ύηλέμαχον 

εχρησατο' εϊπων γαρ, ες πατρός, μ.ετέβη θρασυτερα ταύτα των Άντινόου. Πο- 

εϊς πληθυντικόν' οϊ δε γάμ.ον τεύξουσι, λύμυθον, άκριτόμνθον. σκώπτει εις τ.ο• 

δηλονότι οι μνηστήρες , και εύτρεπ'ισου- σότητα' ο γαρ Άντίνοος εις ποιότητα 

σιν εεΖνα οσα δεΓ ε'ττί τη τοιαύτη παιδί λόγου 'εσκωφεν. V ϋΐ^. 203. Κακω 

ΰίΰοσθαι πάρα των γαμούντων. Κειμη- βεβρωσεται] ΌμολογεΤ την βίαν. Ούΰε- 

λια. Ρ δε τα πάρα του πατρός της νύμφης ποτ* Ισα, ήγουν άει ελαττωθησεται 

ΖιΖόμενα, ήγουν τα εζωπροικα. Ε.Ο.'Έδνα Υαΐ^. ΊΟ\. Διατρίβησιν~\ Διατρίβει; 

τα πάρα του νυμ,φίου, μείλια δε τα. πάρα. το χρονοτριβεΐν, αναβάλλεσθαι και τρι- 

° Τπίγπο ίΐηοΙοΓ ρι•'ιηιοπΐΓη 1ιιψι« δοΐιοΐϋ νοτίιοπιιτι νο1βΙ)&1; πα,τνίζ κα.) άΰίλφοί. ΙΠικ 

ΐΗΓΤίεη θΐ ΐη δοΐΐοΐ. νυΐρ:. ΐΛΪ Ιο^ΐΠΐΙΐΙΓ \ τ 61•1)3, ίίπων, Ις τκτζο;, Ιΐδηαβ αά των γαμούν 

των. ΥηΙοιιΙιιγ ΐ(Μ)α£ ριηι οίπη οχοϊγ1Ϊ850 <|ΐΐ3β<3&ιιι ρΓορΙβΓ ΓϋροΙίΙϊοηεηι οοπιυιΐβΐ) 
νθΐΊ)ΟΠ1ΐη, ίη Ιιυηο ηΐΟίΙίπη : οι }\ γάμον τίν\ουσι, ΰίίλβνότι πα,τΥίζ κ.α.1 άΰίλφοί. τινίς Ι 
λα.μ,βάνουη το, ο'ι δί γάμον Τίόίουσι, ΰνλονοτι οι μνηατΥ,^α. ΒυΤΤΜ. 

ρ νί(1. λ(1 α'. 2;6. ηοϋ. ΒίίΤΤ.Μ. Ι4Β. ιι. ΟΑΎΧΧΕΙΑ^ Β. 2 ο6 — 222 . 63 

εινεκα της αρετής ερι^αινομεν, ονΆ μετ αλλάς 
ίρχομεθ , ας επιεικές οπυιεμεν ίστίν εκάστω. 

Τον ό αύ Τηλέμαχος πεπνυμενος αντιον ηύ^α' 
Ευρυμαχ , ηόε και άλλοι, οο~οι μνηστήρες αγαυο), 
ναυτα μεν ουχ ύμεας ετί λίσσομαι, ου 3* αγορεύω' 2 ιο 

7<?^ 7 Λ ? ΤΛ 7 <σ "Λ0"' ^£0/ κ&/ πάντες Αχαιοί. 
%λλ αγε μοι οότε νηα θοην και είκοσ εταίρους, 
η κε μοι ένθα και ενυα ' ίιαπρησσωσι κέλευύον. 
ιιμι γαρ ες Χπάρτην τε και ες ΥΙυλον ημαθόεντα, 
'οστον πευσομενος πατρός οψ οίχομενοιο, 2ΐς 

\ν τις μοι ειπν\σι βροτων, η οοταν ακούσω 
κ Αιος } ητε μάλιστα φέρει κλέος άνύρωποκτιν. 
ι μεν κεν πατρός βίοτον και νοστον ακούσω, 
}τ &ν, τρυχομενος περ, ετι τλαίην ενιαυτον' 
ι οε κε τεθνειωτος ακούσω, μη$' ϊτ εόντος, 2 2 ο 

οστησας όη έπειτα φίλην ες πατρίδα γαΊαν 
ημα τε οι χευσω, και επι κτερεα κτερείζω 

2 07• επιΡεικές. Ρεκάστω. 209. όσοι μνηστή ρε ς] όσοι και μνηστήρες Η. 

III. ταγ] τα, α ρπηία ΐϊΐ&ηΐΐ Η. τα δ' V. τα \Υ. 'ώ. Ρίσασι. \\χαιϊο'ι. 

■ 12. ΐίίκοσ. 2Ι 3• ΰιαπρ-ησσωσι] Ιιαπρησωσι Η. 2ΐ6. ϊείπησι. 

Ι 8. κεν~] κε V. 2 20. ετ'] ετι V. ϋ). τεθνειωτος\ τεθνηωτος \Υ. 222.' Ροι. 

<ομερεΐν<\ Υιιΐίτ. 2 ο6. Ε'ίνεκα της οπαϊοίς έχων. Ε. ν«ΐ£. 2ί$. Δ,α- 

;ετης] Ό δε \\ρίστ άρχος λείπειν φησ\ πρησσωσι κέλευθον] Ύοπρησσω, το περώ, 

ο άρθρον, 'ίν γ, εΐνεκα της ταύτης άρα- γίνεται άπο του περάω περώ, Ό μέλλων πε- 

ης' Ιαη (δϋΓ. ϊακον) δβ το εθος είναι. ράσω και κατά συγκοπην πράσω, κα\ 

Ι. Αριστοφάνης Ιε ύπωπτενε τον στ/- πρησω τροπή τον α εις η. επε) δβ ό μέλ- 

ον, νεωτερικον λέγων όνομα το της άρε- λων θεματοποιεΐται προσλαμβάνει καΊ 

ης. πιθανόν ϊε σνναθετεΐν αύτω κα) τον έτερον σ προς άντιΐιαστολην τοΖ άή> ου 

ρο αύτου και τον μετ αυτοί (ηοχ. αύ- γέγονε μέλλοντος. Β. 2 14- Ήμαθό- 

ίν). (0. ΙΙιιιΙ. 2 θ9• Άγανοί] Γρ. εντα] Ής το, ολοόεντος εχίΐνης*, άντ) 

γανοί. οι δί, Αχαιοί. Ηβτΐ. 2 1 0, ολοοεσσης. Ε. 2 2 2. Χευω] Πτολε- 

αυτα μεν] λείπει η εϊς, άντ) τοΖ εις μαίος ό τοΖ 'ΟροάνΙρου χρείω (χείω 6ηι. 

Λτα. ΥυΙψ 2Ι2. 'Αλλ' α Ύ ε μοι ΡΟΚ8.) γράψει, κα) \\ρ,σταρχος, Ή- 

ιτ € ] Ύψ υπόνοιαν άποτριβόμενος αιτεί- ρωΐιανος Ιε χεύω, V Ι ενεστως άντ] μελ- 

Μ παρά των μνηστήρων τά προς τψ λοντος. Ηβτΐ. Έπί κτερεα] Τά κάτω 

ψίαν. πως γαρ δυνατό σκαιωρεΐν της ερας νενομισμενοις (Γ. -ένα εις) νε- 

νΐΐΐ^. σκενωρεΐν) κατ' αίτων πολίτας κρούς' $ άπο τοΖ Ικετηριόν τι είναι. Ε. 

'ΐ ΟοΓή^β τ<>>ψ>,μ<ρ<: ν . ΒϋΤΤΜ. 

' Ν'ΚΊΠΚΙ. ΤΙΐΐ'Γ. 12(). ψολί'ντο; 1^ΐ'ϊ«Ιί. ΒΙΙΤΤΜ. 64 ΟΔΤ^ΕΙΑ^ Β. 223—239. 1-ΙΒ. Π. 

πολλοί μ,αλ', 'οσσα εοικε' χα) ανερι μητέρα σώσω. 

Ητοι 'ογ ως ειπών κατ αρ εζετο' τοϊσι α ανέστη 
Μέντωρ, ος ρ "Ο^υσηος αμύ μονός ηεν εταίρος, 225 

και οι Ιων εν νηυσιν επετρεπεν οίκον άπαντα, 
πειθεσΟαί τε γέροντι, χα) εμπεοα πάντα φυλασσειν. 
ος ο-φιν ευφρονεων αγορησατο χα) μετεειπε' 

Κεκλυτε 3η νυν μευ, Ιθακήσιοι, Ό, ττι χεν είπω' 
μητις ετι πρόφρων, άγαμος, χα) ήπιος έστω 230 

σχηπτουχος βασιλεύς, μη 3ε φρεσιν αϊσιμα ειόως, 
άλλ' αιε) χαλεπός τ έίη, και αισυλα ρεζοι' 


ως ουτις μ,έμνηται θ3υσσηος νειοιο 

λαών, οιο- ιν ανασσε, πατήρ ο* ως ήπιος ηεν. 

αλλ" ήτοι μνηστήρας αγηνορας ούτι μεγαίρω 235 

ερ3ειν έργα βίαια, κακορραφιν,σι νοοιο' 

σφας γαρ παρ(Ιεμενοι κεφάλας, χατε3ουσι βιαίως 

οίκον Ό3υσσηος, τον 3* ουκ ετι φασ) νεεσναΓ 

νυν 3' αλλω 3ημω νεμεσίζομαι' οίον άπαντες 


223. οσσα εοικε] οσσ επεοικε V. ίβ. ΡεΡοικε. 2Ί\. Ρείπων. 2 20. Ρο 

Ροίκον. 2 28.ος]ο\ν. ίΐ). μετεΡειπε. 22(). Ρε'ιπω. βί 2^ί.μηΙ 

φρεσιν] μη δ' εν φρεσιν Η. ίΐ). ΡειΙώς. 232. ρέ"ζθΐ] ρ£ζ€ΐ Η. 234• λα 

Ρων. Ράνασσε. Ρως. 236. ΡερΙειν Ρέργα. 238. Ροίκον. 

2 20. Επετρεπεν οίκον] Έπίτροπον, οι- και άφνειου. νΐΐΐ^. 236. Κακορρα- 

κονόμον εϊς τον οίκον αυτού εποίησε. Β. φίησι] Ύινες δε γράφουσι, κακοφραΐί- 

2 29• Κε'κΛυτε Ιθακήσιοι] Όρων τους γσιν. Η&Η. 237• Ηαρθέμενοι κεφα• 

μνηστήρας άπηρυθριακοτας ου προς <χυ- λάς] Προτείναντες ως ΐπιζείνω 8 ηγου 

τους αποτείνεται, άλλα προς το κοινον. επικόπφ, ώστε κοπηναι. νΐΐΐ^. Πα ( 

Ε. Ο. νυΐ^. Ούΰέν τι ΰικαιολογικον θεμενοι] Ένεχυρον θεμενοι, αντί του, 

έχει η οημηγορία, καταφορικη δε και μ.η επικείμενοι τάς εαυτών κεφάλας ά 

ά~/αθφ ίππρίπω πρέπουσα. νυΐ£. 232. παρατιθεμενοι αύτάς, όπερ εστ\ν άντι τ< 

Και αισυλα ρεζοι] Άπρεπη, βραχύ δ<α- παραβάλλοντες. Υυΐ^. Έϊς τιμωρία; 

σταλτεον επ) το ρεζοι' το <γάρ ως άντι υποθεμενοι τάς ϊΰίας κεφάλας, η ως εν- 

του οτι εστίν. Ο. Α'ισυλα ρεΧ,ει] Αδί- εχυρον τιθέμενοι, ως μη επικείμενοι τά 

κα ποιεί, ο\ονε\ αϊσοσυλα, του καθήκοντος εαυτών κεφάλας, άλλα παρατιθεμενοι 

σεσυλημενα. Υαΐ^. *Η ρεζων. Ηάτ\. Το δε σφάς οξνντέον. Β. Ο. 238.0!• 

233• Όΰυσσηος θείοιο] Οι μ,νηστηρες κον Ό^υσσηος] Μετωνυμικως τά εν τι 

μίμνηνται του ΌΖυσσεως, ουγ^ ως θείου ο'ικω' το δε εναντίον, Μετά δαίμονας αλ• 

μ.Ι.ντοι, ά'/.λ' ως γυναίκα ευειΖη έχοντος λους (II. α . 2 2 2.), τον τόπον των θέων 

\οΙη ψήίΐοηι νοχ \νΙ%*νον εχ ΗββγοΙήο εΐ 1οεΐ8 άΥ> Ιηίρρ. ίΙ)ί αΐΐίΐΐίδ : δβ<3 Ηίο Ιβ 
ηκΜΐ νϊϋοΙιΐΓ Ιί'ί,τικίιιηι \*ϊ &*&>, ψιηηινϊδ νοε»1)π]«ηι ξηνός, κορμός ε δ«ί(1?ι Ιηηίπηι ηο 
!.πη Άί. ΒυΤΤλί. ιλβ. π. ΟΑΎΧΧΚΙΑΧ Β. 2 4 ο — 2 5 ο. 65 

\ον ανεω, αταρ ούτι χαθαπτομενοι έπέεσ-σ-ι ■ 240 

ταύρους μνηο~τηρας χατερυχετε, πολλο) εόντες. 

Τον ό Ευψορί^ς Αειωχρηος αντίον $$& 
Λεντορ αταρτνιρε, φρενας ηλεε, ποίον εειπες, 
μεας οτρύνων χαταπαυεμεν ; άργαλεον £ε 
\ν$ράο-ι χα) πλεονεσ-ο-ί μαχησ-ατθαι περ\ ίαιτί. 245 

Ίπερ γαρ χ Ό$υ<Γ&)ς Λ^αχηνιος αυτός επελύαν 
αινυμενους χατα σώμα εον μνηστήρας άγαυους 
ζελα<ται μεγαροιο μενοινησ-η εν) 6υμω, - 
) χεν οι χεχαροιτο γυνή, μίλα περ χατέουο-α, 
\θοντ ' αλλά χεν αυτόν αειχεα ποτμον έπία-ποι, 250 

240. άταρ] αύταρ 61 δδΒρβ ίάβηΐ 6ΓΓ0Γ Η. ίβ. Ρεπεεσσιν. 243 ^*•" 

Γ|. 245• /*α%ψ>-ασ0αί] μαχεσασθαι V. 247• άγαυοίς] άγανους ε&άβηΐ 

ι&ηυ, αϊ νίάβΐιιι•, 8β(1 ροδίβα αάάίΐιπη Η. ίβ. ^. 248. μενοινηση] 
■νοινησει II. ί. ο. μενοινησει . ΡΟΚ3. μενοινησει \Ϋ. 249• κεχάροιτο] 

χαροίατο V. ίΐ). Γβι. 250. επίσποι] επίσπη 6Χ βηιβηά. δβο! 6Γ.11 επίσποιΗ. 
. άϊεικεα. 

οίωςκα) το, Συεσσι παρημενον (Οίΐ. ν. ΤΙαυψεν] 'Έιανος γαρ κα) παυεται' και 

~>7')' ^»• 240. Ανεω] "Εστίν αν- λόγον κα) τον μάντιν ειπείν, Φραζωμεθ' 

Ός 9 και αποβολή του υ αναος ο άφωνος* ως κεν καταπαυσομεν, οϊ δέ κα) αύτοι 

\ ωσπερ εκ του Μενέλαος Μενε'λεα-ς Παυεσθων (ΐ68.), κα) το Ήμεας οτρύνων 

Γως αναος άνεως. κλίνεται δέ κα) ανεω, κατάπαυε μεν. (£. Η&γΙ. ι 245• Άν- 

το? Μενε'λεω. Β. Καθαπτόμενοι Ιράσι κα) πλεόνεσσι] "Εδε^εν ουν οτι 

ΐεσσιν] Αϊσχύνει τους Ιθακήσιους, ει γαστριμαργίας ένεκεν επράσσετο παν. 

δε λόγοις άπτονται των βίαιων μνη- Ύινες γράφουσιν, ΆνΙράσι κα) παύροισιν. 

ηρων' το γαρ χερσ) Ιυσχερεστερον. αμεινον δέ πλεόνεσσι γράφειν, ΐν' γ επ) 

11£. 242. Λε<ο'κρ<τος] Οίον εκκριτος των κωλυόντων' εϊ δέ κα) πλείονες κω- 

ι λάου. Ό ποιητής τον μεν Άντίνοον λύοιεν, φησι, περιεσονται είωχούμενοι. 

λουστ ερον εποίησε Ιημηγορουντο: κα) (£. ΡθΓ8. 6Χ ΗίΙΓί. εχοβΓρδίΐ: Υ'ΘΓβα 

ιελέστερον, τον δέ Έυρύμ,αχον εμβριθε- Ύινες — κωλνόντων. Τίερ) δαιτ/] Οί γαρ 

ερον και άΐροτερον. ενταύθα δέ Αειό- εν δα<τ< ο'ίονται ανυπόστατοι είναι την 

τον τίνα μνηστήρα βραγυλόγον μεν άλκην τοΐ; οίνου στρατηγουντος αυτοίς. 

χττει θρασυτερον δε'* ος ου μόνον τον Αεγει δέ οτι άργαλεον τοΐς Ίθακησίοις, 

\νσσεα εξευτελίζει, άλλα κα) την κα) πλεονας οντάς άντικατασττ,ναι δα»- 

οραν ταχύ λύσει, ώστε ταυτην την νυμενοις τοΐς μνησιηρσιν' όπερ εστί κυ- 

οραν Θέμις μεν εκάθισεν, άθεμίστου ριον του αδυνάτου. ν«1οτ. 249• ^ 

άνΰρος ύβρις ελυσεν. Υϋΐ^. 244• κ* ν «* κεχάροιτο] "Αμα γαρ ΙΙουσα στε- ΙηΙιιοίηιιι ρο«υί Μίΐϋ β οοά. (£. 8θπρΙιΐΓ»ηι. ΗίΐΓΐβΪΛΐιιι$ ρο»1 νοι-β» χχ) λίγον 1ι». 
Ίχΐι Ιιά : ΡοΓδοηπδ ρΓίΕίβΓοη εοΓπ^ίΙ το τον ρΓΟ χα.) τόν. ρΓο ίΐΐο γαζ ΗυΙβηι ΐη 
Ηϋβ 

ω $ι•1κ)1ΪΗ8ίοδ νιιΐ^ϋΐηιη (Ιοίοικίίΐ 1ιί§ νβΗήβ: χχ) (ηΐϋϋϋ δαηβ άλλα) λβ^•ν Υχκ 

το, η. ο. χχτχτχυίμ'ν. ΒυΤΤΜ. 

νοι,. ι. κ 


66 ΟΔΤ22ΕΙΑ3 Β. 2 5 1 — 264. ΙΛΒ. II. 

ει 7τλεονίθΌ~ι μαχοιτο' ο~υ ό ου κατά μοιραν εειττες. 
αλλ* οίγε, λαοί μεν ο-κίίνασ-(ϊ εττ\ έργα, έκαστος* 
τούτω $ οτρυνεει Μέντωρ οίον η ο ι Αλινερσ-ης 3 
οι τε οι εΥ αρχής πατρωιοι εινιν εταίροι. 
αλλ! , οία, και 3νβα, καημένος, αγγελιάων 
7Γεύ(τεται είν Ιθάκη, τελεει & οίον ούποτε ταυτψ. 

Λ Ως αρ εώωνησ-εν- λυο~εν ^ αγορψ αιψηρψ. 
οι μεν αρ εο~κιόναντο εα 7τρος όωμαι εκαο~τος 
μνηστήρες ί' ανα ίωματ ΐο~αν θειου Όσυο-ηος. 

Τηλέμαχος ί' ά,πάνευύεν ιων επι 6Ίνα, θαλαατης, 
χείρας νι^άμενος πολιης αλός, εύχετ Άνηννι' 

Κλυθί μοι, ο χθιζος 6εΙς ηλυθες ημετερον όω, 
καί μ εν νηι κέλευσας επ ηεροειοεα ποντον, 
νοσ-τον 7τευο-ομενον ττατρος ίψ οίχομενοιο, 

2$1. εΐειπες. 2$2.λαϊο'ι. ϊ έργα ϊ έκαστος. 253• ^'• 256. ειν] εν Η 
257• αίψηρψ"] λαιφηρψ V. 258. ΡεΡον π. δώμα Ρέκαστος. 20θ. απ 

άνωθεν Ιων] άπάνευθε κιων α ρηηια ηίΒηυ ιιΐ νίάεΙιΐΓ Η. 'ώ. θΐνα] θα 

€Χ 6ΙΪ16Π(1. Η. 202. β] % σ Η. 263. ηψΡείδέα. 

ρησεται. νυ1§. 25 Ι. Ε* *λ€β*β(ΠΓίν ΡΟΚ8. 20θ. Ίων επ) θιν) θαλάσσης 

εποιτο~\ Ει πολλοί αύτω εποιντο ", η ε* Έαν κατά, δοτικψ γράφηται το θιν 

πολλοίς οπαδοίς εχοι. 'Ύινες δε γελοίως, βραχέως ^ (Η&γΙ βραχύ) διαστελου/Μ 

μάχοιτο, γράφουσι' δύναται δε κα) ου- €ττ* το Ιων και ία έξης συνάπτουν. εο 

τως νοεΊσθαι, ει συν πολλοίς μάχοιτο. δε αιτιατική, ως Δίδυμος φησι γράφε 

Ο. €ϊ. Η&γΙ. 254• ΤΙατρωϊο'ι (Ισιν Άρίσταρχον, μετά. το θαλάσσης διαστί 

ετα7ροΓ\ Διασυρτικως, επειδή κα* ο£το* λοϊ/Αεν. Ο. ΗβΗ. Βρχι/ διασταλτ* 

Ισαν οϊ ίπερ Όδυσσέως εϊπόντες (Ο. κα) μετά το άλ6ς. Ο. ΑΐίΟΠίηΐ 8θΗθ 

άπαντες). Ε. Ο. 256. Τελεε* δ' όδον] Έ*ι 0*νί, κα), επ) θΐνα, δίχως. ΡΟΚέ 

Ύάχα ως μη δυναμένου του Μέντορος κα) 202. Κλυθί μοι χ )] Ό /Λεν Ύηλέμαχ 

του Άλιθέρσου παρασχεΐν αύτφ τα επι- άπλως θεον επικαλείται" αγνοεί γαρ τ 

τηίεια προς το πλέειν. Ο. 2$>]. Μ- ψ θέων ο φανε)ς αυτψ ο δέ ποιητή 

σ(ν — αίφ-ηρ^] Ής άπο δεσμού τίνος, ευχετ Άθηναιη, φησίν. Β. Ο. Ρ» 

Αίψηρην, άντ) του α'ψηρως, ως το, Τότε \\\\%. 263. 'Ηεροε.δεα ττοντον] Μ« 

μοι χάνοι ευρεία γθων (II. δ". ΐ82.), λανα δίκην αέρος, η βαθυν, η άναπεπτο 

άντ) του ευρύ. νυΐ£. Γράφεται, λαι- μένον κα) μέγαν. η δια το μόνον άέ[ 

φ-ηρψ' ταχειών. Ραΐ. Ααιψηρψ Η&υ\. Όράσθαι τοις πλέουσιν' η επε) τον άε[ 

ίη ϋοΗοΗο 61 6Χ βηΐεηίί. ίη ΙβΧίΠ. καθορφν εστίν εν τω υδατι. η ό'τ* ά< 

■ Ρεπηίπιπι υοη δοΐαηι, Ηοε ίΐα » (ΐυοΐ][υ&πι εχρ1ίθ3Π, δβοί βΐ ίρίοηι Ηίΐηο ληποΙ 
Ιειη Ίνα,™ ρΓο μάχαιτο πΗδΰΐ ροΐιιίδδβ. βϋΗΐβ κϋδρΐοοΓ <ιηΐίςυ3ΐτι βΐ νβΓβηι αρι 
ροβΙ»πι 5θπρΙυΓ3ΐη £υίδδβ Ε/ πλίονίς οϊ 'ίπο,ντο, <\\νά εοιταρίη ίη πλίόνι<τ<τι, ηίι1υ ™ * 
ρήιηιιηΊ δροαίε 'ίτο,το, Ιυπι ε3αδ Ιοεο ρεΓ εοιτεείίουεπι δΐίίΓεεΙαηη μάχοιτο. ΒϋΤΙ^ 

χ Ιη ΙεηιηΊΗΐε ΒΐηΙίηπο δεηυΐ. νιι%. εδί κλνθμιν, ςηοά εδί εχ νεπι ηίε εΐ ηηιςυε βοχ 
ρΙυΓ3 χλΰϊί μίν. ΒϋΤΤΜ. ιιβ. π. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ Β. 2 6 5 — 279. 67 

ϊρχεο-υαι' τα 3ε πάντα 3ιατρίβουο-ιν ' Αχαιό), . 265 

Ά,νη<ττηρες σε μαλιο~τα, κακώς ύπερψορεοντες. 

' Ως εφατ ευχόμενος* ο-χε3οθεν 3ί οι ηλΰεν Άθηνη, 
\ίεντορι ει3ομενη τ\μεν 3εμας, γ\3ε και αύ3ην' 
ίαι μιν φωνηο-αατ ϊπεα πτεροεντα προσ•ηύ3α' 

Τηλεμαχ , ούσ οπιθεν κακός εσο-εαι, ου3" άνοημων, 270 
■ι 3η τοι (του πατρός ενεο~τακται μένος ηυ, 
ύος εκείνος εψ τεΧεσαι έργον τε έπος τε, 
υ τοι επειι αλιη οόος εο-α-εται, ουό ατελεσ-τος' 
ι 3" ου κείνου γ εοτο") γόνος και Πηνελοπείης, 
υ ο~ε γ έπειτα, εολπα τελευτηο-ειν, α μενοινα,ς. 275 

ναυροι γαρ τοι παιαες Όμοιοι πατρ) πελονται' 
ι πλεονες κακιους' παυροι αετέ πατρός αρείους. 
ιλλ' επε) ουα' οπιθεν κακός εοττεαι, ου3' ανοημων, 
υ3ε <τε παγχυ γε μητις , θ3υο-(Γηος προλελοιπεν, 

265. ΆχαιΡοί. 267. Ροι. 208. ΡειΙομένη. 269. Ηπια. ΐηο. οπ^εν] 
τισθεν V. ίβ. κακός] κακώς Η. 272. [έργον. Ρίπος. 2 75* ^έΡολπα. 

79• ουδέ <Γ€ γε πάγχυ Β, ρπηία ηΐαηΐΐ, (Ιβίηάθ γε αάάίΐιιηι ροδί πάγχυ Η. 

ιοια η θάλασσα την χροιάν. νΐΐ1<*. Β. έλεστος ουκ άνευ άστε'ίσμον λέγονται. 

ι. (3. 207• Ώζ 'εφατ ευχόμενος] εσεται μεν γαρ η όδος δια την αλα, άλίη, 

Ικοτως αρα ηκεν επ) την ενχψ, μηδέ ως δια θαλάσσης πλέοντι' άλλ' όμως 

ζ προς τψ 'εζοδον έτοιμα έχων ο νέος. ονχ άλίη εσται, τουτέστι ματαία κα) 

\. 270. Τηλέμαχε] Προς παΐδα εν κενή ούδ* άτέλεστος. ει γαρ πατρωζεις, 

ιγονοτα το, ονδ' οπιθεν. νιιΐ^. Προ- αγαθός εση κα) ου μάτην οδεύσεις. άλ'/Λ 

)επτικως, ως περί την εκκλησίαν εμ- μην πατρωζεις, ως η δημηγορία σον εδει- 

ρονως διατεθειμένοι ουδέ ύστερον κα- ζεν. εστίν αρα επ) σο) άγαθη έλπίς. 

ς εστ}, εϊ Όδυσσεως πα7ς τυγχάνεις Ό δε ποιητής τω χωρίω επεμβάλλει κα) 

μ της πατρώας σποράς έχεις τι σνμβο- γνωμικον σεμνότατον, εν ο} περ) διαθέ- 

ιν. νυΐ£. 0. 271. ΕΙ δη τοι] Είδε σεως παίδων φιλοσοφεΤ, κα) Όδνσσέως 

ση ψυχή δεδεκταί τι της εκείνου προ- επαινον. Υιιΐ^. 275• Οίί σ εγ Ί 

>μιας ΰίκην στεναγμού (801*. σταλαγ- επειτα~\ Γρ. ου σέ γ" έπειτα, χωρ)ς τον 

&)' μέγας γαρ ην εκεϊνος ειπεΤν τε τέ. Ή.άτ\. 276. Παυροι γάρ τοι παι- 

ϊί πραζαι' τάχιστα (δϋΓ. τάχα) κα) δες] Το αίτιον του Ιιστασμου. νυΐ£. 

}ν προκειμένην όδον ούχ) ματαίως πο- ?>77• Πατρός άρείους] Όποΐος Ηρακλής 

νσγ. Το, οίος εκείνος, κατά άναφω- προς Αμφιτρύωνα, \\χιλλευς, "Εκτωρ. 

σιν ειρηται εις επαινον του Όΰυσσέως νυ1§. 278. Οόδ' ανοημων] Έπ) το 

Ι πατρός Τηλεμάχου. Β. Ε. Ο. Έν- άνοημων υποστικτέον, επ) δε το προλέ- 

■τακται] Εοικεν ηρτησθαι της αρχικής λοιπεν η υποστικτέον η στικτέον. Ο. 

τερματικής τον είναι δυνάμεως. νυ1§. 2 79• Μ^ Τ Κ Όΰυσσέως] Ία μεν περ) τοις 

73• Ούτοι επειθ* αλίη\ Άλίη κα) άτ- λόγους εύΰοκίμας πέπρακται τω Τηλεμά- 

1 δίο ; οοΓΠιρΓιηη, π! ν'κίοίηι•, β α-' ϊτ', ςηκ ββΙ δοήρίιΐΓΛ οϋιη νηΐΰτηϊη. ΒΙ'ΤΤΜ. 

Κ 2 68 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Β. 28ο — 2 9 ο. Ι,ΙΒ. II. 

28θ με\ ελττωρη τ οι έπειτα τελευτηται ταίε έργα,. 

τω νυν μνηστήρων μεν εα βουλην τε νοον τε 

αφραόεων, 'επει ούτι νοήμονες, ούίε δίκαιοι' 

ουαε τι ϊο-αο-ιν θάνατον, και κηρα• μέλαιναν, 

Ός ση οτφιν (τχ,ε^ον εο~τιν επ ηματι παντας ολέο~θαι. 

σοι ο οσ\ς ούκετι σηρον απεσο~εται } ην συ μενοινας' ι 

τ οίος γαρ τ οι εταίρος εγω πατρωΐος ειμί, 

Ός τ οι νηα θοην στελέω, και αμ έπομαι αυτός. 

άλλα α-υ μεν προς σωματ Ιων μνηατηρσιν ομιλεί, 

ΌπλιοΌΌν τ ηϊα, και αγγεο~ιν 'α-ρα-ον άπαντα, 

οινον εν αμφιφορευο~ι, και άλφιτα, μυελον άντρων, 

28ο. Ηργα. 283. Γίσασιν. 284• σ-φιν] σφι \ν. 288. 

ΟΠίίΐΐίΐ; Η. 290. Ροΐνον. 

χω. επαινούσα τον 'Οδυσσεα λεληθότως νάξη (Οά. ε . 368.)• κα) το επορευόμψ, 

τον νεανίαν επ) τά έργα. προτρέπεται. Ο. ' Ηϊα πολλά θεούς γουνούμενος (Οά. δ. 

28 1. Ύφ~\ Τρ. κα) το, τω, μετά οξείας. 433•)* κο " τ< * άλευρα, Έν δε και ηϊα 

Η&Η. 2δ2. Ούτι νοήμονες ούδε δ/- Κωρύκφ (Οά. ε. 206.). Ε. Ο. Ρ&1 

καιοι] Συνετοί, προνοητικοί. Δόγμα'Ομη- "Οπλισι* τ ψα] Έτοίμασον τα, εφόδια 

ρου (δοΗοΙ. νΐΐ1§. δογματίζει "Ομηρος) οί παλαιοί φασιν οτι ηϊα κυρίως αϊ β• 

οτι ο άδικος και ασύνετος. Ε. 283. 0•'δε σπρίων καλάμαι, και δισυλλάβως εν συν• 

τι Ίσασιν] Διασαφεί το νοημον. Υ\\\£. αιρεσει γα' ως Φερεκράτης, Την γαστίύ 

284• Ος δε σφιν] Άναφώνησις 2 περί γων κφχύρων σεσαγμένος. "Ομηρος δε τί 

μνηστήρων πάνυ γοργή. νυΐ^. 289• άπλως βρωματα. δηλοΐ δε και τον ςί 

Οπλισσόν τ' ηϊα] Έν μεν τγ συνήθεια ναυν επισιτισμόν. νυΐ^. Στικτεον μετο 

εφόδια τα προς τροφην (Ρ&1. οδον) επι- το ηϊα, μετά δε το πάντα βραχύ δια• 

τηδεια άπο της όδου λέγεται, πάρα δε σταλτεον, κα) μετά το αμφορευσιν. ^ 

Όμηρω ηϊα τα εφόδια οϊκείως άπο του ' Αρσον άπαντα] Τεμισον. εκ του πάρα- 

Ιεναι ε'ιρηται. Όταν δε λεγη, θωων παρ- κολουθουντος. ηρμοσται γαρ το πληρου. 

δαλίων τε λύκων τ ηϊα πελονται (II. ν. τω πληρουμενω. νΐΐΐ^. 290. Άμφιφο- 

Ι03•), καταχρωμενος λέγει άντ) του ρεΐς κεραμεοΐ ήσαν άμφοτερωθεν φερό 

ΐλωρια. (Ρθ,Ι. ελλώρια). Ε. Ο. Ρ&1. μενοι, ο εστίν άμφωτοι, δύωτοι (δΟΓ. δ/• 

Αλλως. Τά εις το Ιεναι επιτήδεια ήτοι ωτοι), ως άμφίδουλος ο εζ αμφότερα: 

εφόδια, ιηϊα, κα) αποβολή του πρώτου ι, γονέων δούλος, ναΐ^. ' 'Αμφιφορευσι 

ηϊα. Ε. Ο. Σημαίνει δε η λέξις κα) τα Ύο7ς Μεγαρικοΐς *>. "Αλφιτα δε, τί 

άλευρα" πολλάκις δε κα) τά άχυρα, άπο άλευρα παρά το άλφω, το ■ψ'ηλαφω 

του κινε7σθαιτω άνεμω,Ήΐων θημωνατι- Μύελον δε, ως ισχυροποιουντα τους αν 

7 (£η\ά ΗΊο δίΐ ίνΆφωνΥχτίξ οο^ηοκοο ε δοΗοΙ. &ά 367. ΒΙΙΤΤΜ. 

Μβηάοδα Η3Β0 ίη 3ηΐίςαΐ8 βάά. Η η] υ 3 Ιοηιιιι&Ιίδ δοπρΙυΓα ηΐίΐηίίεδίιιηι ρΓ3εΙ)βί νββίί 
£ΐιιπι βαΐίςαπε βΐ ίρδίιΐδ ΙβοΙίοηίδ 'ότλιναι, ο-τλινναι. ΟογΙο ίΐοΐίνο »1ί»8 ίιπη £βΓβ υΐίΐιι 
Ηοπιοηιβ εαπι βΐίί ίΐΐίςυίβ ραΓ&ΙϋΓ: Ηίε Τείεω&είπΐδ ήόϊ ϊρ$ϊ ρατανβ ^υι^ειυ^: υΐίι 
ΐΐΐο ώ<τλί<τσα<Γ9 Ιίζπον. Νηιιι ςπο(1 πιοχ ν. 295• β* Ι1• "Φ- 55• βΛάειπ νβΛί Γεΐ3ΐίοηι 
Ιε^ΐΙιΐΓ ιφοπλίσσαντις, νιάεπ ροΐεδί; πιείΐΌ (ΙηΙπτϊι εδδε. ΒϋΤΤΜ. 

ύ ΡυεΓαηΙ ςιπάεπι Μίγαριχάι τήάκνια (ν\ά. ΑΐΙιβη. ι. ρ. 28. ε.), εΐε. Ηίε ΐΑπιεη ίβη 
δΐΐδρϊεοΓ μιγαρικοΐί η&ίυπι ε85β ε Ηίξα/χίοΐί, νεί κιραμιοΐ; ςυθ(1 1ι&1)εΙ δείιοΐ. νυΐ^ 
ΒϋΤΤΜ. ΙΛΒ. II. ΟΔΥ22ΕΙΑ5 Β. 291 — 3°5• 69 

αερμασ-ιν εν πυκινοίσιν' εγω ί ανα δημον εταίρους 

αιψ' εθελοντηρας συλλέγομαι* ειτι £ε νηες 

πολλού εν αμφιαλω Ιθάκη νέαι ηϋ πάλαι αί' 

ταων μεν τοι εγων επιοψομαι, ήτις αρίστη' 

ωκα ο εφοπλίσο-αντες ενησ-ομεν εύρε'ί ποντω. 295 

' Ω,ς φατ Άύηναίη, κούρη Αιος' βίί' αρ ετι £ψ 
Τηλέμαχος παρεμιμνεν, επέι θεού εκλυεν αύ£ην. 
βη α Ιμεναι προς αωμα, φίλον τετ ιη μένος ήτορ' 
εύρε ά αρα μνηστήρας αγψορας εν μεγάροκτιν 
αίγας άνιεμενους, σιάλους β ευοντας εν αυλή. 3°° 

Αντίνοος ^ Ίθυς γελάσας κίε Ύηλεμάχοιο' 
εν τ αρα οι φυ χειρι, έπος τ εφατ , εκ τ ονομαζε' 

Τηλέμαχ ύψαγορη, μένος άσχετε, μητι τοί άλλο 
εν στψεσσι κακόν μελετώ έργον τ ε έπος τε, 
άλλα μαλ' εσνιέμεν κα) πινέμεν, ως το παρος περ' 3°5 

292. ά<ψ'] αφ ά ρππια πιαηα Η. 296. φάτ~\ 'φάτ αοοεηία 9υρβι• 

α 6Π180 Η. 298. ϊμεναι] 'ίμεναι 3, ρπΙΏΟ. ΠΙ&ηυ, 86(1 μ 6Γ&811Π1 βΐ έ ίΙΟ- 

ΟβηΙΐΐ ηοΐαΐΐΐηΐ Η. 2 99• άγηνορας & μεγάροισιν] εν) μεγάροισιν εοίσιν 

Η. εν) μ. ίοϊσιν V. 3°0. (νοντας] ευδοντας Η. 3 02 • &'■ £»•€• 3°4• Κργο»• 
Ρίπος. 3°5• άλλ <* /*άλ'] άλλα μο« λν. 

δρας. Ε. 294• Έττίοψο/λαί] Αττικοί/ τά ανω Γενταί οί τοιούτοι. \ Γ ΐΐ1^. Άνη^- 

λ/αν ψ^σΐν ό Αριστοφάνης το επιόφομαι μένους δασέως, άπο τον Ιημι (οί. »(1 

αντί τον εποπτεύσομαι,_ περιβλέφω. <2. 1 85.)• Φ• Σιάλους] λιπαρούς και ευ- 

298. Φίλον τετιημένος ητορ] Ουκ εσκυ- τραφείς χοίρονς. σ'ιαλος γαρ ο σεσιτι- 

θρωπακως, αλλά φροντ'ιζων άποδημεΐν σμένος χοίρος. Β. Ενοντας'] Εντεύθεν 

μέλλων. Ε. 3°°• Λίγας άνιεμένους~\ το σταθεύειν κα) σταθίυτός. €υειν το 

"Εκφραστικον γοργον δαπάνης "ων μνη- μαδαν (ΒίΙΓη. 6Χ Εΐΐ8ί. ΓβΟΐίΐΐδ, ευειν 

στηρων. νυ1§. \\νιεμένους, εκφέροντας, άρχαΐον, ουπω επινοηθέντος τοϋ μαδφν) 

γυρνώντας- Κόλπον άνιεμένη, ετέρηφι δε νδατι ζέοντι. όθεν ευστρα εργαστηριον 

Ι^άζονάνέσχε (II. χ. 8ο.). Παρατηρη- εν ω χοίροι ενονται, η κατά ΥΙαυσαν'ιαν 

τεον δε οτι ούτε σπενίοντας ούτε ενωχου- το εκ σταχυών καυθεντων εΐεσμ,α τους 

μένους (801*. επαρχομενονς) θεοΐς πεποί- άνθερικας άποβαλλόντων, ήτοι ο περικί- 

ηκεν αυτούς, όποτε ουδέ ο συβώτης παρηκε κανμενος στάχυς. νιιΐ^. 3 ΟΓ • Άντ/- 

-το προς τους θεούς ευσεβές^. Ίο Ιε άνιε- νοος Ι' Ιθυς γελάσας~\ Ίλαρότερον νυν 

μένους εκ των κάτω μέρων επ) τά άνω ποιεί τον Άντίνοον (ΪΠ8. η) κατά την 

έλκοντας κα) ^ εκφέροντας κάτωθεν άρζα- άγοράν. Χ\\\^. 303. Μ>?τί τι άλλο εν 

μένους. Ε. Άνασχιζοντας η άνατείνον- στηθεσσι] Ύαυτα θυμού άποτρεπουσι, 

τας εκ των κάτω μέρων, έπειτα άνελ- τρνφρν δε παρακελεύουσι. Χ\\\<£. ^Οζ. 

κοντας κα) εκφέροντας κάτω άρξαμένονς' Άλλα μάλ* έσθιέμεν] "Ακρως άπομιμεΐ- 

η διά νυρος ιερωμένους. Β. Έκδέροντας' ται φωνάς άσωτου μειρακίον. τά μεν 

άπο του συμβαίνοντος, εκ των κάτω γαρ γαρ άλλα ττάντα άποβρίφαι της φνχης 

ΑΛ 8γΗο1. Ε. άβ ίιηρίοΐίΐΐο ρΓΟϋΟΓυιη οί. «οΐιοΐ. ν. 25°. «"■ ιιοί - ΒΙ Τ ΤΤΜ. 70 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 306—315. Ι,ΙΒ. II. ταύτα Α τοι μίλα πάντα, τελευτηνουο-ιν * Αχαιό), 
νν\α χα) ε^αίτους ερετας, ίνα θαο-α-ον 'ιχηαι 
ες Πυλον ηγαύέψ μετ άγαυου πατρός άχουψ. 

Τον $' αύ Τηλέμαχος πεπνυμενος άντίον ηυαα' 
' Αντίνο , ουπως εο~τ)ν υπερφιάλοιοΊ μει υμιν 3 10 

ίαίνυο-θαί τ άχέοντα, χα) ευφραίνεσαι εχηλον. 
η ούχ αλις, ως το πάροιύεν εχείρετε πολλά χα) εσνλα 
χτηματ ε μα, μνηστήρες, εγω α ετι νηπιος ήα ; 
νυν ^ οτε $η μέγας είμι, χα) άλλων μυιον άχουων 
πυνθάνομαι, χα) <% μοι άεζεται εναούι θυμός, 3 ! 5 

306. Άχαιΐοί. 3°^• «7 αν0 ^] ^Ί α ^ Η. 3 12, ύ ^ ^λ«?. 

παραχώνεται, μόνη δε τη γαστρ) σχο- ται κα) αϊ φρένες, τίνες επί οργής, 

λάσαι. τοιαύτα δε τά των παρο'ινων ρη- ήγουν, εμαθον ηδη θυμουσθαι και μη διά 

ματα. Ε. <3• Έσθιέμεν] ' Απαρεμφα- τέλος άόργητος είναι, αύξηθεντος του δυ- 

τον αντί του προστακτικού. Β. Ώς το νάμει εϊς το κατ ενεργειαν. ο δε Σαρ- 

πάρος περ] ΈπικερτομεΊ τω μείρακι, ως δανάπαλος θυμον άεζειν, το προς επιθν 

μεχρι μεν άρτι άσωτευομενω, νυν δε εξαί- μίαν ^ν ά . Υΐΐΐ^. Ό μεν θυμός άπο 

φνης εκ του σχολάΧ,ειν γαστρ) πειρωμενω του θυειν, ό δε χόλος άπο της χολής, 

μεταβάλλεσθαι. νιιΐ£. 3°^• Ταύτα θυμός δε και χόλος, λαβών την επ) το 

δε' τοιΐ Αόγος ειρωνικός άποτελευτων εις δράσαι κακόν αγανάκτησα, χωεσθαι λε- 

φημην. ούτω γαρ αληθώς άπεβη. \ 7 \ΐ\%. γεται, ως το, Ί,υ δ' ενδόθι θυμον άμυζεις 

307. Έξαίτους~\Έξαιρετους, εκ του αίρω Χωόμενος (II. α. 243•)» ηγ°νν άμυχας 

το βούλομαι και προκρίνω. Β. Τουτέστιν ποιήσεις σπαράσσων την φυχην' και, Χω- 

εξω της αιτίας" ήτοι επιθυμητούς, ους όμενος δ' ο γέρων πάλιν ωχετο (II. α. 

εζήτησας (δΟΓ. εξγτησας) . Ο. 3 11 • 3^°•)• ^λο?δε το ούχ άπλως οργιζόμενος 

Άκε'οντα] 'Ριανος γράφει, άεκοντα. άλλα μετά. άγανακτησεως αμυντικής" 

Ηαΐ*1. 3 Ι2# Ώζ Τ0 πάροιθεν] Τούτο ση- διο και καταραται και κατά τούτο άμυ- 

μειουται ' Αριστοφάνει, οτι Ικανά ετη νεται. καϊ Χωόμενος κατά θυμον ευ\ω- 

εγεγόνει άώ' ου οι μνηστήρες συνηχθη- νοιο γυναικός (II. α . 429•)» Αχίλλεια 

σαν. Ε. Ο. Πολλά κα\ εσθλα\ Ώοσω τη οργή δηλουσθαι ποιεί την τιμωρητικψ 

και ποιώ επηύξηται το κακόν. Υαΐ^. διαγανάκτησιν' επιβουλεύει γουν διά της 

314• Μέγαζ εΙμί~] Άφελως ε'ίρηται. μητρός τοις "Ελλησι. Ταυτον γουν εστί 

Και άλλων μυθον άκουων] Διδακτική θυμός και χόλος" μηνις δε κα) μένος οργή 

άρα η φρόνησις. Λ Τ ιι1§. 3*5- Ήυνθάνο- εναπόθετος καϊ έμμονος" ζαφελης ουν χο- 

μαϊ\ Αντί του πυνθανόμενος ακούω. λος η μψις, 'ζαφελες γάρ το άναφαιρετον. 

ναΐ^. Αντίστροφη εστίν άντι του (ίηδ. οτι δε το μένος σθένος, Πάντως οίον εμον 

πυνθανόμενος) ακούω. Το έξης, νυν δ' γε μένος κα) χε~ρες άαπται (II. θ'•45°•)» 

οτε δ>? μέγας ειμί πειρησω. Β. Άε'|ετα< και προς τον Αία, Ευ νυ και ημείς Υδμεν 

ενίοθι θυμός] Αύξανομενω γάρ τω σώματι ο τοι σθένος ουκ επιεικτόν (II. θ' . 32.)• 

σνναυζάνονται κα) της λογικής φυχης αϊ ως ουν παρά το σθένος μένος, ούτω και 

δυνάμεις κατά Γαληνόν. κα) Ηρόδοτος, χόλος μένων μένος κα) μψις. κα) οτι επι- 

αύζανομενω γάρ τω σώματι συναυξάνον- τηρητικος ο κοτος εις το δράσαι τι πονη' 

ά ν\ά. ΕυδΙ. Άά Ιι. Ι. 61 ΟΗοεπϋ Ερί^Γ. ίη δ3Γ(ΐ3η&ρ&1ί Ιαηιαίυπϊ (Βηιηοΐί. Αηαΐ. ρ. 

185.) ςίΚΧΐ \ΪΛ ϊηΓΪρΐΐ Ε^ ί'άν? %Τΐ Ον»?τό? 'ίφυ; (τονϊυμον άίφ Ίΐξ*ό/ΐΛίνο( ^αλίγνι. ΒυΤΤΜ. ιλβ. ιι. ΟΔΤ2ΣΕΙΑ2 Β. 3 ι6 — 319• 71 

πειρηο-ω, ως κ υμμι κα,χας επ) χήρας \ν\λω, 
ν\ε Πυλονο ελύων, η Λυτού τω$ εν) £ημω. 
ειμί μεν, ουό α,λιη οόος εο-(τεται ην αγορεύω, 
εμπορος' ου γαρ νηος επηβολος, ούί' έρετα,ων 

3 Ι 6. υμμί] 'ύμμι V. 

ρον,Ζευς γάρ αυτός επισσείψιν ερεμνην υμάς επιβάτης εσόμενος τους κατηνα- 
αιγίδα πάσι Ύης * απάτης κοτέων (II. λωκότας μεν (δΟΓ. μου) τον πλουτον' 
&\ 167.)» κ«* το, "Εχει κότον οφρα Τί- δ<ο τά ανα> (3 Ι 2.), *Η ούχ αλις ως το 
λ*0•η) (II. α. 82.). «α* €<τπν η μεν πάρουν εκείρετε πολλά. Ε. Ο. ν Λλ- 
κατακίΐίησίς (Γ. κατά κώ^σί*) νρόσκαι- λως. Άλλοτρίας νηος επιβάτης μη "έχων 
ρος οργή, χόλος, θυμ-ός' η δε κίνησις μετά ιδίαν ναυν. ως κα) άλλαχου, "Εμπορος 
άγανακτησεως (ίηδ. και) δραστικής Ιν- ειληλουθας Νηος & άλλοτρίας (Οά. ω. 
ιργείας χωεσθαι λέγεται κα) σκυζεσθαι. 3°°•)• ον Ϋ α ? κατά συνηθειαν τετακται, 
ώστε άπόθετος μεν χόλος μένος, κα) μη- παρ Όμηρω, άλλ' επ) των επ άλλο- 
¥ίζ δ? το άμυνεσθαι επιτηρούσα κότον Γ ' τρίας νηος παρόντων, ουσπερ συνήθως επι- 
κά) όπως ορμή επηρτημένη μετά λύπης βάτας νυν λέγομεν. όπερ γαρ παρά τφ 
ορέξεως η οργή, και 'όπως κατά αυξησιν ποιητή των επ) τοις αρμ,ασιν οι μεν μα- 
του θυμοΖ γίνεται, "Οπερ οίν το αχθε- χόμενοι παραβάται οί δε τάς ηνίας εχον- 
ται προς το αχνυται έχει περιττευον τ?? τες ηνίοχοι, τούτο επ) των εν τριηρεσιν οί 
αγανακτήσει, τούτο κα) το χωεσθαι προς επιβάται κα) επίκωποι παρά τοΐς Άττι- 
το χολουσθαι. Ε. ^ΐβ. Κακάς επ) κη- κοΐς. επίκωποι δε ο\ τάς κώπας έχοντες 
ρας] Ουκ ανέχεται τωθαζόμενος άλλ' εις κα) τά πηδάλια. Ε. "Αλλως. Ό μέν- 
άπειρον όργψ ηλθεν, ώστε κα) γυμνοΰν τοι έμπορος ουκ άπο τοΖ πορίζειν πεποίη- 
τψ επιβουλψ. Ε. Θυμού προβολή ό ται παρ Όμηρω, άλλ' άπο τοί πόρου του- 
λόγος ούτος τω Ύηλεμάχω. πλευσεΐται τέστι της πορείας, τον δε πόρον κυρίως 
μεν γάρ εις ΙΙύλον, ου πειράσεται Ιέ τι επ) του ύδατος τάττει, ως το, Πόρους άλος 
τοιούτον. Υνλ%.-- \\ά. βΐ »ά 3*5- Φρ•*» (Οώ μ' . 2$ 9 .),κα)το, Θοϊν 
319- Εμπορος] "Εμπορον ό ποιητής τον (Ο.. θε7ον, ΟΟΓΠψΙ. 6 θρυον) Άλφειοΐο 
άλλοτρίας νεως επιβαίνοντα λέγει, τον πόρον, κα) το, 'Λλλ' 'ότε δη πόρον Ίξον &ί- 
παρά τοΐς ύστερον έπιβάτην, ως εμπόρου ρεΐος ποταμοΐο (II. ξ. 433•)ι τ Ψ 8»* 
παρ* αυτοΐς λεγομένου τοΖ μεταβολέως υγρού διάβασιν. ως ουν το μη εν ϊδίφ 
κα) πραγματευτου κα) μάλιστα του Ιιά οίκω γαμεΐν άλλ' εν άλλοτρίωΖ λέγουσιν, 
θαλάσσης περωντος. κα) οτι Άττικο) ούτως το επ άλλοτρίας νεως τον πλουν 
τους 4ν ταΐς τριηρεσι κωπηλάτας επικώ- ποιεϊσθαι κα) εμπορευεσθαι, καλείται εμ- 
πους λέγουσι, επιβάτας Ιε τους μαχητάς. πόρος ο τοιούτος^. Ε. (£. "Εμπορος, ου 
νιιΐ£. "Εμπορος- άντ) ναυκληρου Ιΐ γάρ νηος " επηβολος] Το εξης' εΊμ-ι μεν 

β Ργ8ρΙιι1οπιπ 1ΐ3εο νπΙιτΛίο 11>* τ^-~. Βϋ'ΓΤΜ. 

Ρ. ά,το^τος μϊν χόλο;, μίνος χαί μννις' μτίνίς II το άμνν.^αι \τιτ*ΐζονσοί, κότο;. §(?(] $ο- 

φΐθΐιΓι.-ι ηιιο«ιυο ΙλΙϊογηιι!:; ίη φΐΐΙιιΐΝ ίηπιοη μχτα. λύντ,ί ορ'φαχ β»1 ίίίειη ηιιοοΐ μιτ* 
ψΐΐω; του λυηΐν. ΒϋΊΤΛΙ. 

* Ιη86Γ6ηάυαα νκΙοΙιΐΓ Ίγγαμ'7),. ΡΙΐηνΟΓ. ίγγαμιΤν λίγομιν το ϊ-τ' άλλοτρΙα* βΐχίχί 

ιχτίζχιΛ*,. ΒϋΤΤΜ. 

Ι^ ( Τ•— -'τοηϊσθαι, Ιμπ-οζίύκτθαι χχλιϊται, χα) ίμτοζος ό τοιούτο;. ΒΙ'ΤΤΜ. 

' Οηιηίίΐ 1ι;ι•ι• (1ι• \οοβ ιτήβολο; ^•\\οΙ\;\, πί 86ΤΟ τΐάί οΙ)Μτνηοίοηι Βα>ο1<1ηυιη β(ί 

ΜβΙ. Μιη. ρ. ΐ47•» <1βπν»ίβ δπηΐ ο ΡοΓρΙινπί 0)ΐ^(. Ηοιη. ρ. ς. ο.Ι. Λγ-. Τ.οίτΐΐυΓ 

ΗΐιΙοιη ιΙ)ΐ γαμΐΐν ηιεηάοδβ ργο βο, ηηοά ίη οοβίήβ ίηββκηάαιη «ν (οπ]οιΊ. ; )}Λ > 

μΐι*. ΡχγγΚΙι. ι. ο. ο οοί. Απ^οΛωο ηπιυ. 51. Ιιοο ικΐ Ιππιγ νβηαα .ςι<) ρπΧαΙΚ 

ΝΟΟίΐυηΐ. Έ*ίβολο{] Ε/^,•, >«>Μίητ•»», νοήμ*>ν, Ιτ,τ>•}•.ηί, ϊτίτυχήί. ΒϋΤΤΜ. 72 ΟΔΤ25ΕΙΑ2 Β. 320—324. ΕΙΒ. II. γινομ,α,ι' ως νυ περ υμμ,ιν εεκτατο κεροιον είναι. 
Τ Η ρα, κα) εκ χειρός χείρα σ-παο-εν Άντινοοιο 
ρεϊα' μνηο-τηρες £ε δόμον κάτα ααίτα πένοντο. 
οι ίΓ επελωβευον και εκερτόμεον επεε<το-ιν % 
ωόε δε τις είττετκε νέων ύπερψορεοντων 320 320. περ] ττ€/5 νίοΙβΙυΓ ρπιηο ίιιίδδβ, 
Η. ΡΟΚ8. που υ. εισατο V. που \ν. 
σπάσατ Η. IV. $2$. Ρεπέεσσιν. 

έμπορος, ο εστί επιβάτης, επ) νηος αλλό- 
τριας, άντ) ναυκληρου, φησ), δί' υμάς 
επιβάτης εσόμενος. επ'ιβολος δε σημαί- 
νει, »$ φησιν ο ΤΙορφυριος, επιτυχή κα) 
εγκρατή κα) δεσπότην άπο του βάλλειν, 
ο εστί του σκοπού τύγχανε ιν' ε (/.πόρος δε 
τον €τγ' αλλότριας νεως πλέοντα, επιβά- 
την, ως και άλλαχου, ' Έμπορος ειληλουθας 
Ήηος επ' αλλότριας. Β. Ο. Ου γαρ νηος 
επηβολος] Άττικψ είναι την λέξιν φη- 
σϊν Ώορφυριος' δηλοί δε τον επιτυχή άπο 
του βάλλειν τουτεστι του σκοπού τυγχά- 
νειν. εζ ου κα\ το, Συ δ' εν) φρεσ) βάλ- 
λεο σησι (II. α . 297•)> τοντ εο'τι επι- 
τυχώς λάμβανε' κα\ η βουλή δε οιονεί 
βολή τις ούσα* Όθεν 'εφη, Ση δ' ηλω βουλτ; 
πόλις Ώρίαμοιο άνακτος (Οά. χ. 230.), 
ως εΐ εφη τοΓί ο~ο7ς Όπλοις η τοϊς σοίς το- 
ζοις η βελεσι' κα) (νυΐ£. ρίβηίυ» λυοις 
εντεύθεν κα)) το, Ή δε Φεράς επεβαλλεν 
επειγομίνη Διός ουρώ (Οά. ο'. 297•)* 
μετηκται γαρ άπο των πόρρω την επιβο- 
λών ποιούμενων" η ναυς ουν επιβολών 
εποιείτο ώστε τυχεΐν των Φερών, χρων- 
ται δε ταύτη τη λεζει κα) οι μεθ* "Ομη- 
ρον. ' Αρχιππος, Νυν δ' ως εγενόμην χρη- 
μάτων επηβολος^, άντ) του επιτυχής κα) 
κύριος. Ύί ουν αι λεςεις σημα'ινουσι δε- 
δηλωται. Ε. Ο. Οοηί. νυ1§. 3 2 °• 
Ιο, ίΐς νυ που* υμμιν εεισατο κεροιον εί- 
ναι, συν βαρυτητι ε'ιρηται' λέγοντος του 
Τηλεμάχου οτι εν άλλοτρίη πλευσουμαι 
νηι' ου γάρ είμι, φησι, επιτυχής ίδιας 86(1 6Β(ΐ6Π1 ΙΏΒηΐΙδ Κΐ&ΐίΐΉ ΓβΟΙΙ που 
\Υ>. εΡείσατο. 3 21 • ο^άο-εν] 

324• ϊειπεσκε. 

νεώς ουδέ κεκτημαι ιδίους ερετας' τούτα 
γαρ υμίν ωφελιμωτατον είναι εφάνη, του» 
τεστι το εμε μη εχειν Ιδίαν ναυν, αλλ* 
έμπορος πλεΐν ( νυ1§. εμπορον άποπλείν). 
αναφέρει δε εις εκείνο οτι εις πενίαν αυ- 
τόν κατέστησαν, προείπε γαρ, Άντ/νβ' 
ουπως εατιν υπερφυαλοισι (δΐϋ) μεθ' 
υμ7ν Ααίνυσθαί τ' άκεοντα κα) εύφραίνε- 
σθαι εκηλον. Ή ουχάλις ως το πάροιθεν 
εκείρετε πολλά κα) εσθλά Κτηματ' εμα 
μνηστήρες, εγώ δ' 'ετι νηπιος ηα\ Εστίν 
ουν δυνάμει το νόημα, άντ) του ναυκλη- 
ρου δι υμάς επιβάτης γεγονα τους κατ- 
ηναλωκοτας μου τον πλουτον. Ο. 3 2 Ι• 
Κα) εκ χειρός"] 'Η δεδίώς μη επιβού- 
λως άφεται της χειρός, η Ότι γελων 
ηφατο 6 Άντίνοος. νυΐ^. Σπάσεν] 
Άρίσταρχος, σπάσατο. Ο. ΗιιγΙ. 3 2 2. 
ΡεΓα κ. τ. λ.] Αθετείται ως περιττός, 
προηθετει ^ δε κα) Αριστοφάνης. Ο. 
323• Οί δ' επελωβευον] 'Έφυβρίζον' άπο 
του λωβος ο τοί) ωτ/ου. οι γάρ παλαιοί 
τους λωβους των ωτ'ιων εκοπτον τοΐς υπ' 
αυτών τιμωρουμενοις εις άτιμίαν αύτων' 
όθεν κα) λωβη η βλάβη κα) λωβευω το 
βλάπτω δια ύβρεως. Β. Αώβη η εν τω 
κοινω ύβρις, οϊονε) λαόβη η εν τω λειψ 
(δϋΓ. λαω 6Χ ΕΐΐδΙ.) επεμβαίνουσά τινι. 
ναΐ^. Έκερτο'/Αεον] Κερτομω το υβρίζω, 
άπο του τεμνειν το κηρ. ο γάρ υβρίζό- 
μενος λυπεΐται. Β. 3 2 4• ^^ 6 ^ τ 'ί 
ε'ίπεσκεν] Μερίζει τους μνηστήρας, ο5ν οι 
μεν δεδίασιν, οι δε θαρραλεωτερον διά- * δ&ηυδ Ηίο ρι-οάίΐ δοιίΗπαδ ςυοηι Εΐ>•ηι. Μ. ν. ίτ/βο>.ο{ ηιαίε είΐαΐ ίΐ» Πλοντϋν »5» 
ί. χ. ι. ΒϋΤΤΜ. 

1 ί^6ΐηιη3 8θ1ιο1. νοί^. νπζ. ΒΙΙΤΊ'Μ. 

■ -Τζο-^ίτα νίίΐ. 1101. &ι! α'• 185- ΒϋΤΤΜ. ΙΙΒ. II. ΟΑΎΧ2ΕΙΑ2 Β. 325 — 338. 73 

Ή μαλα Τηλέμαχος φονον ήμιν μερμηρί^ει' ' 325 

γ\ τινας εκ Πύλου αζει αμυντορας ημανοεντος, 
η Όγε και Σπάρτηνεν' 'εττεί νυ περ ίεται αινως' 
ν\ε και εις Έφύρψ εθέλει πίειραν αρουραν 
ελνεΊν, Όφρ ένθεν θυμοφθορα φαρμακ ενείκν\ } 
εν όε βάλη κρητηρι, και ημεας τταντας ολετσ-η. 33° 

Αλλος ο αυτ έιπετκε νέων υττερψορεόντων' 
τις ο οιό , ει κε και αυτός ιων κοίλης επι νηος 
τηλε φίλων αποληται, αλωμενος, ωο-περ Όανο-σ-εύς ; 
ούτω κεν και μάλλον οφελλειεν 7τονον αμμι' 
κτήματα γαρ κεν πάντα σ^ασ-αίμεύα, οικία ί' αυτέ 335 

τούτου μητερι όοιμεν εχειν, η^ "ίσης οπυίοι. 

Ως φαν' ο ο ύ\1/οροφον ύαλαμον κατεβησ-ατο πατρός 
■υρυν, ου ι νητος χρυσός και χαλκός εκείτο, 

327. γε Κται. 33°• β"λν] βάλλη Η. 33 1 • °& ?*&*<***• 33 2 - ^"δ'. 

^34- οφέλλειεν] οφέλειεν Η. 335 • ^σαίμεθα] Ιασαίμεσθα V. ίβ. Ηικία. 

εΐνται. νυΐ^. 3 2 5• Ή /λάλα] Βε- γειαν και κακοπάθειαν, ου γάρ ποτέ την 

Ίαιωται ταύτα, τα, επη του («ΟΓ. Βεβαι- άλγηΰόνα. Ε. ΤΙόνον] Εις το μ.ερ'ιζεσθαι 

υται — το) μη εϊρησθαι υπο Τηλεμάχου τα, κτήματα, τούτο δε εν ειρωνεία φησί. 

ουςπροτεθειμένουςστίχ ί ους{^\6.^\'].), τίνες δε την περ\ τον γάμον σπουϊψ. Β. 

Ιειρησω ως χ υμίν κακάς επ) χείρας "Οτι πόνον την ενέργειαν κα) κακοπάθειαν 

&άΐί. χήρας) ϊηλω. άπορουντες γαρ λε'- λε'γε* ο ποιητής, ουδέποτε δε τψ άλγη- 

ουσιν, η μάλα Ύηλέμαγβς. Ε. $20. Ιόνα. η πόνον, την περ\ τον γάμον σπου- 

Ιΰλου ημαθόεντος'] 'Άμαθον έχοντος. Ιην. Ο. Όφέλειε πόνον] Αύξησειε, πρώ- 

στεον οτ* άμαθος η Ιν τω πεί'ιω κόνις, του αορίστου ως τυφειε. Ύίς δε 6 πόνος 

•άμαθος δε η περ) θάλασσαν. Β. Ε. λέγε*. (οβΙΰΠΙ ίθΓ6 111 Ο.) νυΐ^. 

28. Εις Έφύρην] Ύψ Θεσπρωτικών, η Όφέλλειεν~\ Γρ. επαύξησε* Ρ. Η»γ1. 

,ίχυρον η μετωνομάσθη. \ τ 1ΐ\£. ΟΓ. 337• ' Ω < εφαν'] Γράφεται και φάν. 

Οποί. α. 259• 3 2 9• ®νμοφθόρα~\ εφασαν και εν συγκοπή εφαν και φάν. 

θαρτικα. λογισμού, κα) αναιρετικά, κατά Ύο δε, θάλαμον κατεβησατο, νόει εκ της 

άς παλαιούς. Υυΐ^. 334• Ούτω κεν λέξεως το κοΤλον. Ε. 3$8. Η Οθι νητός] 

ιι μάλλον οφελλειεν πόνον] Ίο περί την Αριστοφάνης οθιννητος, ως το εν) μεγά- 

ττειαν έργον" πόνον λέγει την ενέρ- ροισιν (δΐΐρπΐ 94• )' % Αρίσταρχος δε δι' α 
*ηστε ■ Ιπ ηπΙ. ου. ΫινΙχυξον, ηιιο(1 Ηαπιοβ. επί. ϋ Κίχ-υρος: &το ίΌπηηηι ηοπίπηχ Λΐ)θ1βΓΡ 
>1ηΐ. ΒυΤΤΜ. 

ϋβ δΐ^ΐβ γς, νκ\. ί(1οηι ο1)^οι•ν;ϊΐιίοηι ΡοΓ^οηηιη 8(1 8θ1ιο1. 9'. 434• 0»1Μ»ΙΒ αηίοιη 
Οββ οοηίυδίοηίδ η^ηο8οο8 ία βο πφι^ βχβπιρίαιη ρπηΜ ;κ1 •. 89. Χίηιίππη οοη 
Λιοηββ ςαοηυβ ν&τί&ηΐββ δαρίββίιηβ ώηβ ή§1β γ». αρροηοΓοπίπτ, ;»1ϋ ροβίββ εχβαΐρ- 
Γβ8, ψιι βάάβΓβ «οίετοηΐ οιηίββ&ιη, υ» οΗαιη 8π1μικ1ο νοάίκω ,ι<1(1ι•1ί;ιιιί ααη ρπ> ϊιι- 
φΓΟίΗηιοηΙο ;ιρρθ8Ϊί;Γ β35βηΙ. ΒΙΙΤΤΜ. 

" ΓΟΓΙ&886 νοίιπί Ιτανςιία-ίΐ." 5ίθ ΡθΓδθηΐ18. 8β(1 ^;ι(^^ Ηρρ,ηοί οχ Ϊ11Ϊ8 ηιΐίΓ 8ρ- 

μΙβ βηηΐ λ(1 4ο. 105. 1Ο9. ίη Ηοο γοϊΙϊγο ήνίλοα γ*, ^οβώ γΙϊηπι ΊηΚιΗιιηι λ80πρ- 
ίη 0880. ΡηΙηΙ. Ηη1>01 γρ. ιτκνίϊνι,ν. ΒυΤΤΜ. 

νοί,. Ι. | 74 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 339 — 353- 1^1*. Π. 

€<τ6ης τ εν χηλοϊα-ιν, αλις τ ευώδες ελ.αιον. 
εν Χ πίθοι οινοιο παλαιού ησυποτοιο 
εσταταν, ακρητον θείον ποτον εντός έχοντες, 
εζείης ποτ) τοιχον αρηροτες' είποτ Όουσο-ευς 
οίκαίε νοο-τηο~ειε, και αλγεα πολλά μογη<τας. 
κληϊστΑι ί' επεο~αν σανίδες πυκινως άραρυϊαι, 
ίικλίίες' εν $1 γυνή ταμίη νύκτας τε και ημαρ 
εο-χ, η πάντ εφυλαα-α-ε νοου πολυϊόρεϊψιν, 
Ένρυκλεΐ, ^Γίπος ύυγάτηρ Πεκτψορίδαο. 
την τότε Τηλέμαχος προο-έφη Οάλαμονδε καλεα-σ-ας' 
ΜαΊ\ αγε £η μοι οϊνον εν αμφιφορευσιν αφυσ-ο-ον 
η^υν, οτις μετά τον λαρωτατος, ον <τυ φυλάσσεις, 35° 

κεΊνον οϊομένη τον κάμμορον, εϊπονεν ελθοί 
Διογένης Ό&χτευς, θάνατον και κηρας αλυζας. 
δώδεκα $ ψπληο-ον, κα) πωμ,αο-ιν αρ<τον απαντάς. 

339• &Ηϋ ***** Ά Ρ Γ • ιη • δ6(1 * σθ ι* (*• 6 ' €ν ^ Τ€ς ) βχ 6ΙΏ6η(1 • Η. 

ΡΟΚ8. \\). Ρεσθής. Ράλις. 34°• ^ ν0ί0 ' ^διητότοίβ. ^ 343• ν ° σ " Γ1 ?- 

<τε;ε] νοστήσας 6Χ ΘΠίβηοΙ. δβά δυρθΠΙδΟΠρΙΟ νοσττ,σ€ί€. Οπΐΐ«ίΐ κα) Η. 
Αη νο1αίΐ? νοστήσας κίοι. ΡΟΚ3. Π). Ροίκαδε. 34 6 • ^λυίδρείψ ιν] πολυΐ- 
δρίησι Η. ΝοΙβικΙιιπι Ηιιηο οοάίϋθπι ν βη&ΐβ ρΓΟ αΛίίπο νβΐ αάάθΓβ νβΐ 
ΟΠΠΜβΓβ. ΡΟΚδ. ίβ. πολυΡιδρείγσιν. 349• Ροΐ,/ύ,/ ' 35°• 0Τ*ί] οστίς 

61 ΠΙΟΧ βν Η. οΓτ,ς V. ΐΙ>. Γ^ιίν. 35 2 • ΑίΓο 7 ^ζ• 

.9 Η&γΙ. Χρυσός κα) χαλκός γαρ πράγμα εκ τεσσάρων συνίσταται ενός ν. &«Τθ] Οικονομική μέθοδος, διδάσκοντος έκ ποιητικού (ίηδ. η) αιτίου κα) υλικού, 

του ποιητου τους οϊκοδεσπότας κειμήλια εξ ειδικού κα) τελικού. Ε. 349^ ' Α Ι*" 

εχειν εις χρησιν την εν καιρώ. Μ\ύ^. φιφορευσιν] ' Άμφιφορευς πάρα Ιδιωτακ, 

339• Εϋωδες ελαιον] "ίσως μεν της καλείται το λεγόμενον φλάσκιον. Ρ»1. 

ίλαιας' εικός δε και Ισκευάσθαι τιμιω- 35°• Λαρώτερος] Ήδύτερος. "Ο^ον τω, 

τερον οίον το Χρινον, σαμφόχινον. Υ\ι\^. Ύηλεμαχ' ο'ύτοι" σεΐο κακοζεινώτερο^ 

340. Έν δε πίθοι οινοιο) Ου 7 αρ ~ψ το- Άλλος (ιΛ 37 6 •); ^ϋΐ^ Μετά ™ 

σβ,ίτΐ) των παλαιών περιεργία ως εκάστω λαρώτατος'] Χρηστον ήθος υποφαίνει. ^ Λ 

το'ττον $0κα>ί\ΐΛη. Ε. Ο. 34 1 • "Α^^τβν 7«Ρ τ ° ν καλλίσ™, «λλά τον ^βτ' «• 

θείον] "Ακρατον, άπαραιμιγες, δία το νον έτερον καλε7 ^ηΐβ. αιτεί), τον 3• 

φυλάττεσθαι άβλαβη κα) άμετάβλητον. πρωτεύοντα πατρ) φυλάσσει. Ο- νπ1§ 

Ε. 34 2 • €Ε ί 6 "ί« 7Γ0Τ ' Τ0 *Χ 0,/ άρηρότες] Οικονομικον το διανόημα, οτι ουκ €*ς Τ'/?ι 

"Ινα το μέσον του θαλάμου είη άλλως καθ" ημεραν Ιαπάνην τω αυτφ χρησθα 

χρήσιμ-ον. Υυ%. 344• Κλψο-τα* δ' προσήκει, άλλ > άποκεΐσθαι τα τιμ,ιωτε^ 

έπεσαν σανίδες] Έ£ ύλης το είδος, η εϊς έξαίρετον χρόνον. Ε. Ο. 35 Ι• Όϊο ' 

7 «ρ σανίς ί/'λη, η δε β^α το είδο^. τταν /χενη] Έν ο^σε* εχο^α /ία) δοξάζουσο 

ς Ηίηο ΙίςυβΙ, ί»ηι οϋπι ίη (Ιυπδ δεοΙ&5 θΐνί.ςοδ «886 ^ΓπιηιηΗΐίεοδ, ςηοπιπί ά\ία 

ΐη ΗβΓοΐοί νεΓΒη» ε«5υΓ& δβηιρβΓ 1ΐςηΐά»3 (ΙιιρΙίοανβΓίηΙ, κΐΐβπ ηοη. ΡΟΚ8. 
Γ ΗίΐΐΗΪ δρβΓηβηίΙίΐ ν3ΓΐβΙίΐί5 ρΓΟ νιιΐ^&ΐο ΐβί οντά. ΒϋΤΤΜ. ΙΛΒ. Π. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 354—368. 75 

ίΐ/ Λ' ^60/ αλφιτα χευσ-ον εϋρραφεεοΌΊ 3οροΊο-ιν' 

ιικοτι ^' ϊττω μέτρα, μυληφατου άλφίτου ακτής, 355 

αύτη <ί' οΣί; μγ9<" τα, <ί' Λ-βροΛ 7ΓΟ0ΤΛ τετύχβω' 

\ο~πέριος γαρ εγων αιρητομαι, οπποτε κεν όη 

κ,ητηρ εις ύπερω άναβη, κοίτου τε μεαηται. 

ημι γαρ ες Χπάρτην τε και ες Τίύλον ημαθοεντα, 

>οο~τον πευο~ομενος πατρός φίλου, ψ που άκουο~ω. $6ο 

Λ Ως φάτο' κωκυσεν σί φίλη τροφός Ευρύκλεια, 
καί ρ' -ολοφυρομενη επεα πτεροεντα προο~ηυϋα' 

Ύιπτε οί τοι, φίλε τεκνον, εν) φρεο") τούτο νόημα 
ίπλετο 5 πν\ α* εθελεις ιεναι πολλψ επ) γαϊαν, 
'χουνος εων αγαπητός ; ο <ί' ωλετο τηλονι πάτρης 3^5 

Διογένης Όίυο-ευς, αλλογνωτω εν) $ημω. 
η £έ τοι αύτίκ ιοντι κακά φράοΌ~ονται οπίο-ο~ω, 
'ύς κε $ολω φύίης, τα,^ε ί' αυτό) πάντα οάο-ωνται, 

354• χ^Εσοι/Ί χενον Η. 355* μνληφάτον] μ,νλιφάτον Η. 10. είκοσι. 

)$6. ίίσθι. 357• ^σπεριος. 35^• Μ Τ ^Ρ~\ Η-'Ο τ ^Ρ δ* Η. φίΛεπεα. 

\66. ΰιϊογενης. $68. φθίης. Ιάσωνταϊ\ φθείης. Ιάσονται » ρΠΓΠ3. Πΐαηΐΐ Η. 

Ιάσονται V. \Υ\ 

λενσεσθαι τον ΰνστνχη. Ε. 354• Δο ~ ΡθΓ8θη. ροδί α. 93• ^Μ. 8ϋρΓ3, αά 

ο?σ•<] Κωρνκοις, παρά το χωρεΤν, θνλά- Ηυηο νβΓδίΐηΐ. 3^1• Κώκνσεν^ε φίλη 

:οις, φασκωλίοις. εχρωντο γαρ οί πα- τροφός] ' Ητοι θρηνητικως άνεβοησεν. οϊ- 

>αιοι ΰερρασιν άντι σάκκων εις άλφίτων κεΐον δε Ιστι τούτο γνναικι και Ύηλεμ,α- 

ύνλακψ, ινα μ.ηΰεν εκείθεν Ζιαφορεΐται, χον τροφω και εξαιρέτως εννοϊκη. Ε. 

?τεγονσης της πνκνότητος. νιιΐ^. 355 • Εϊκότως άρα άπολοφνρεται Ι* τοντω 

ϊίκοσι δ' έστω μέτρα"] Υΐίκοσι δε /χο'δία 8 ορωσα πάσαν την τον οίκον ΰιαΰοχην. Ο. 

Ίλενρον άπο της μνληφάτον ακτής οντω 3^3• Τ/τττε δε τοι φίλε τέμνον] Φίλε 

αλονμενης άλενρον. Ο. Ρίΐΐ. Αεγεται νιε. Πνκνα και γοργά προβάλλεται νο- 

ε άκτη το λεπτότατον τον άλενρον. Ο. η^ατα η τροφός. VIII <*. ^ΌΌ. Άλλο- 

Γο (λίτρον επί τε ζηρων, επί τε νγρων γνωτφ] "Αλλοις κα) ονχ ημΐν γινωσκο- 

Αγεται, ως Ιν τοις Κυκλωπος {ι . 209.). μένω. η άλλοις γνωτω η κατά γένος οι- 

/ΐΐΐί^. Μνληφάτου] Τον εν τω μ,νλω κείω. ην γαρ αν αλλογνωτω κατά το, 

■εφαμενον (Ε. πεφονενμ,ενον) ο εστί κε- 'Άγνωστον πάντεσσι (β'. Ι 75•) ι "£' 

ομ,μενον. λέγει δε τον άλφίτον επι- ^Η τφ άλλα γινωσκοντι έθνη, η τω μ,η 

ετικως. Β. Ε. Άκτης~\ Δωρεας' η τον γινωσκομ.ενφ ημ^ν, η τφ τοις άλλοις γινω- 

λάσματος παρά το κλω. η άκτης, ήτοι σκομ.ενω. Ε. 3^7• ^' ^ € τ0< α ^ τ " ί> 

νναγωγης, τροφής, νιιΐ^. 35^• Κο/- Ιόντϊ] Άναφώνησις*. τοντο γάρ και γε- 

ον\ Ο* κοΐτοι τά στρώματα, ο κοΐτος δε γονε. νηΐ^. 3^8- Ω^ καΐ δολω φθείης] 

κοιμησις. Ε. 359• "^ τ< °^ β ενταύθα Γράφεται κα) δια τον ι φθείτ,ς (δίο). Ο• 

ινημη τ/ς ίστι της Κρήτης. ΗαΗ. ΐφ• Φθείης, άπο τον φθαρείης κατά σνγκο- 

* Ια Ρη1&1. μόϊ. \. β. μοΥιαυς. ϋΐ 8Π8ρίοοΓ ίοπηηηι μούίκ ιπηΙρ Ρ β. ΓβΙηΐΛΠΙ, ρΓΟρίβΓ 
βςαβηβ «.. ΒΙΤΤΤΜ. 

Όοηί. ηοΐ. ηιΐ β'. 2ο. *'. 270. ΒΙΠΤΜ. 

Ι, 2 76 ΟΔΤ22ΕΙΑΣ Β. 3^9 — 385. ^ΙΒ. II. 

άλλα μεν αύν , επ** σ-οίσ-^ χαθημενος' ουοε τι ο~ε χρη 

ττοντον εττ ατρύγετον χακ,α τταο-χειν, ου α αλαληο-ναι. 37° 

Ύφ α αύ Τηλέμαχος πεπνυμενος αντίον ηυόα' 
θαροτει, μαΤ , επέι ούτι άνευ θεού ηοε γε βουλή. 
αλλ' Όμοο~ον 9 μη μητρι φιλ'/\ τάάε μυυηο-ασθαι, 
πριν γ 'ότ αν εν^εχάτη τε £υω£εχάτη τε γένηται, 
η αυτήν ποιεσαι, χα) αφορμηιεντος αχουσ~αι' 
ως αν μη χλαίουο~α χατα χροα χαλον ιαπτη. 

ίΐς αρ εφη γρηυς όε νέων μεγαν ορχον απωμνυ. 
αυταρ επε'ι ρ ομοσ-εν τε, τελευτητεν τε τον Όρχον, 
αυτίχ έπειτα οι οινον εν αμφιφορευοτιν αφυο-ο-εν, 
εν όε οι αλφιτα χευεν εϋρραφεεαΌΊ ^οροΙσΊ. 
Τηλέμαχος ο ϊς οωματ Ιων μνηο~τηρο~ιν ομιλεί. 

"Ει/9' αυτ αλλ' ενοηο-ε ύεα γλαυχωπις Άθηνη, 
Ύηλεμαχω ί' ειχυΊα χατα πτολιν ωχετο πάντη, 
χαί ρα εχαο-τω φωτ) τταρια-ταμενη φατο μυθον' 
εο-περίους ^ εττ ι νηα Οοην αγερεο-(Ιαι ανωγει. 3^5 

372. μαΐ'~\ μάλ' ρΐΌ V. 1. Η. 10. ούτι] οντοι "\ν. 375• ποθέσαι] 

πυθεσθαι V. 379* ^ οι • ^* νον • 3^°• ^ 0ί • 3^3• ^«μ*• ί°• πτόλ<ν] 

πόλιν 8β(1 πτόλιν 397• Η. Ηαηο δοπρίυι-απι Ογρτϋδ ίη 8ϋ1αηιίη6 ΙποιπΙ 
δοηοΐί&δίθδ νβηβΐϋδ αά II. ψ'. Ι. ΡΟΚ8. πόλιν V. 10. πάντη] πάντη \ν. 
384. Ρεκάστω. 3^5• ^σπερίονς. 

ΐΐψ. Β. 3^9- Άλλα μ& α ^'] Το α Φ €ν - νυ!§. Ρ α 1• 377• Άττίί/Λνι/] 

αυτό νόημα, κα) προς του Άντινοον 6λ€- Άποφατικως, ω εναντίον το επωμνυ. 

χθη, Ιυσμενως μεντοι. ναΐ^. 37°• ^α1§. 2>7%• 'Όμοσεν τε] Όμόσαι μεν 

ΐΐόντον Ιπ ατρύγετον] Ή τον άκαταπό- το είπεΤν 0εϊον τ< Όνο/λα, ο<ον νη τον Έρ- 

ν^τον, η τον ακαρτίον, τον μη έχοντα μην, μα, τα,ς Ελευσίνιας θέας, τελευτη- 

τρυγα ήτοι καρπόν. τον πολλην τρύ^α σαι δε τον Όρκον, το α/κο^ουναι τον ενορ- 

ητοι πολλούς καρπούς έχοντα, 'ίνα σημαινη κον λόγον, οίον ποιήσω τοδε, η ου ποιήσω, 

το α επίτασιν. Ε. 373• ' Αλλ ' ψοσον) νυ%. 0£. &ά 373• 3^0. 'Άλφπα 

Όμόσαι μεν το ονομάσαι θεόν. τελευτη- χευεν] Το %6€<ν ου μόνον επι των ΰγ(>ω> 

σαι δε τον ορκον το έπαγαγεΐν το πράγμα λέγεται, άλλα, κα) επι των μαλακών. Σλ. 

περί ου Ό όρκος γίνεται. Ε. Ο. Ρ&1. βί. 3^3• Ττίλε/ζάχω δ' εϊκυΐα~] Αϊνίττεται 

&ά 37^• Μυθησασθαι] Ιη ΙΤίαΓ^. ως έκαστος των Ιθακήσιων την του νέοι 

ΗηγΙ. Δίά του ε, μυθησεσθαι. 375• ^ημηγορίαν εις νουν φέρων, κα) τον τοι 

*Η αυτήν ποθεσαι~\ "Εδει, πριν αύτη πο- βασιλέως άνε&ωλοποιουμενον παΊΖα οΐο\ 

θεση' ο δε άσυνηθως εσχημάτισε Ζιά την παρ αυτοις Ιστάμενον (ΐΐΊδθΓ. νια. κατ- 

του πριν επιρρήματος ΰυναμ,ιν. ναΐ^. ιΖων), κα) κρίνων δίκαια εκείνον είπε» 

37^. Ίάπτη] Διαφθείρη (Ραΐ. άφανί- κα) αϊτησασθαι, άμυναι μεν ου θαρρουσ* 

ζει) πάρα τον ιόν όθεν κα) το, "λ'ί^ι προΐ- δί« το κινΰννωΰες του έργου, νηα δε Ιουνα ΙΛΒ. II. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Β. 3 86 4 οο. 77 

η & αυτέ Φρονίοιο Νοήμονα φαί^ιμον υιον 
ητεε νν\α θοψ' 6 £έ οϊ προώρων ύπέδεχτο. 

Λυο-ετο τ ηελιος, σκιοωντο τε παο~αι αγυιαι' 
χα) τότε νν\α θοην ά,λα£ έίρυο-ε, πάντα £ εν αυτν\ 
'όπλ' ετίθει, τα τε νν\ες ευο-(τελμοι φορεουσ-ι. 39 ο 

στηο-ε ί' επ ε<τχατίης λι μένος ' πεο) ϊ ε<τθλο) εταίροι 
αθρόοι ηγερεθοντο' θεά $* ωτρυνεν εκαο-τον. 

^ Ενθ' αύτ αλλ! ενοητε θεά, γλαυχωπις Άθψη, 
βν\ ο -Ίμεναι προς δώματ Ό^υσ-σ-ηος θείοιο' 
ένθα μνηο-τηρεο-σ-ιν επ) γλυχυν υπνον εχευε, 3ςς 

πλάζε Λ? πίνοντας• χειρών £ εχβαλλε κύπελλα, 
οι &" εύ^ειν ωρνυντο κατά. πτολιν' ου£ αφ ετι $ψ 
ειατ , επεί ο-φιο-ιν ύπνος επ) βλεφά,ροκτιν επιπτεν. 
αυταρ Τηλεμαχον προο-εφη γλαυχωπις Ά6ηνη, 
εκπροχαλεο-σ-αμενη μεγά,ρων εύναιεταοντων, 400 

387. Ροι. ^ 389• Μρν*€. 39°• ™ * ρΓ• πι. 7 6 θχ (ϊηιεηϋ. Η. 

39Ι• 1*χρτακ] έσχατη, Η. έσχατη V. 4σχατή λ¥. 3 ο 2 . Κ ΚΛστ „ 

394- Ψ*~* ρΓ. ηι. Ιέ** εχ βηιβικί. ϊμν ρρο ν. 1. Η. 395 . ^ νον ΐ ^ 

εχ βπ ,βηά Η. 397- •■*•. VI Λ* άρ V. 3 98. 4--1 4» V. 

4-00. €ΐ/να«;ταοντα?ν] €? να<€ταοντα>ν V. 

λογ/ζοντα, «ώ «ότβ» τ,κχς «» { 6 >' Τ α< Αί 6$^,, αί άτ£φ„„ 9 αϊ Μθζ _ 

*ροσ€*&ν» Μ . νιι! 6 . 3 86.Φ,ον ί 'ο < οΝο~ δ/,βι, «2 ^σαν/δο,το,. λή«* δε έκ0*η- 

ημα>«] Αστ«'»ς ώηματνηνηΐφβ,. τταν- κως τάς ηβς- «τ^τ* ^ τά τΛ) 

ΓΙ* 7 α ^ ««*νβ ς νηα, νττίσχ^το Ό μ>η κατά ιφ ν σαηΐάψα,τα. Ε. 39 1 'Ε*' 

το^ βατήρας άφρ^ης καΐ άνομων ^) έσχατη] Έ*} το ά^ον τοϋ λαι&κ 

™ ί/Α ενο,<π. ν% 3 88. ΔΛτσβτβ τ' ,χεβ' 5 ή ^λασσα. Υπί*. 3 9*• Ά- 

^λ <0ς ] Ειω^ν ό ττοίτ,τ^ ττολλ^ς 6.\- ί'ν- ^οΌ<] Ι>. αίτ^'ν. ΗηγΙ. 39 ζ "Τ™ν 

ΙΤΓ»τ βί ,Λετάγε,ν. έ'στ,ν οΖν το ε'δ,'σ- έ'χεε] « ύ 7 ^, τοί; Γπνο, δ^λο?. Υι,Ι^ 

«το «αρβτατ,κβ» άπο άστατος τοΰ 396. Πλάζβ 8έ ττ/ν^τας] Πβ/,^λ^α 

ϋ«Γσ». Πα,τα δε ασφαλή το ^ το 2 1 Ί γ^^ αι . \\ Χ \^ χ ^ §> & . 

^ λ«0«ν δ,ν^βνον καί ^β» ^«ν ^ αλλ€ ^νβλλα] Άδ.νατο,σ^ν διά τον 

κπρακται, , τ^ 6 ντ^ ή *^ χ^ ί^. Λ^πίο. Ε ^ τως> ^ , ^_ 

τλ6^ο/χ € νο, ς , ^κα ; η ττροζ το, τήν ναϋν νον χ,ο'νον ^ ί™ τ^ 6 'κκλ^/αν διΛι;- 

τ α ρ € ^τ α • τα δ, τίκ κβββλ^ί σκο'το,; σαν. Ε. Ο. 3 97• Οί δ' Η^ι» ^ν,ντοΊ 

.^Λ^οτο,. ^Το σ.^το «, ™ά< ΔεΓνο,Γνό'τ,ο/^τίν^ο-τν^.αρί 

^, « π ο το, τον ,Λ,ον β/να, »^ δ,'- φΙ λοις ^^,δον. ο^ ?α/3 Μ^ 3 

'&β». (Γτβνοχβνς (βΟΓ. στ,νο.-7Γθ^•) 'Λ^- Όδυσσ^ κα^^ν. Ε. ( ν ). Ι' ;ι 1. *τ*ς 
•«*βι, « ?Μας 'Λ^Ζο, καλούν. Μ8. 7 άρ α^ν ^ ή ά^^,α ^ν-^ 
ΒίΗιω. 39°• Ε,σ^ο, ψορ^σ,ν] Ο. 39 8. »*3 βλ^^Γ» ^τγ«] 
ν 8οπ1)οικ1ιππ νί(ί. βίτ' ΐν τω (7««, ΒϋΤΤΜ. 


78 ΟΔΤ23ΕΙΑ2 Β. 4°ι — 420. Ι,ΙΒ. II. 

Μεντορι ει^ομενη ημεν ίεμας ηοε χα) αυάην' 

Ύηλεμαχ , ησή μεν τοι εύχνημιδες εταίροι 
ειατ επηρετμοι, την ο~ην ποτιαεγμενοι ορμην' 
άΛλ' 'ίομεν, μη οηθά διατρίβωμεν οόοίο. 

Λ ί1ς άρα φωνησαν ηγητατο Παλλάς Άθψη 4°5 

χαρπαλίμως' ο 8 έπειτα μετ ϊχνια βαίνε ΟεοΊο. 
αυτάρ επεί ρ επ) νηα χατηλυΟον ηόε ναλαο-ο-αν, 
ευρον επειτ επ) ύιν) χαρηχομοωντας εταίρους, 
τοίο-ι 8ε χα) μετεειφ Ιερή \ς Τηλεμαχοιο' 

Αευτε, φίλοι, η ία φερούμεύα' σταντα γαρ ηόη 4 10 

άθρο' εν) μεγάρω' μητηρ 8 ε μη ούτι πεπυσ~ται, 
ουσ αλλαι $μωα), μία ο οίη μυθον αχουσ-εν. 

Λ Ως αρα φωνητας ηγηο~ατο % το) σ αμ εποντο. 
οι α άμα πάντα φέροντες ευοτελμω επι νηι 
χάτΟεο-αν, ως εχελευο~εν Ό^υοΌ-ηος φίλος νιος. 4 Χ 5 

αν 8 άρα Τηλέμαχος νηος βαίν , ηρχε 8 Άθηνη, 
νηι ό εν ι πρύμνη χατ αρ εζετο αγχι ο αρ αυτής 
εζετο Ύηλεμαχος' το) αε πρυμνητι ελυο~αν' 
αν £ε χα) αυτό) βάντες επ) χληίσΊ χανιζον. 
τοΊσ-ιν 8 ϊχμενον ούρον ίει γλαυχωπις Άνηνη, 4 2 ° 

401. Ρειΰομένη. 4°8• *νρον~] ευρεν V. ίβ. εταίρους] Αχαιούς V. 4°9• ^ 6Τ€ " 

Ρειφ\ Ης. 4Η• ">«] "Ρ α • Η • νλ¥ • 11) • 6 ' π '] € " Η • ν • 4 Τ 7• "/>'] 
ά> V. 

Βάρος ύπνου δηλοί ταχύ τα βλέφαρα, απόρρητον αυτοΐς υποτίθησι την πράςιν 

κλείοντος. νυΐί*. 4° Ι • Μβντορ* εϊΰομένη] εσεσθαι, 'ίνα μηδέ αυτό) εζείπωσί τισιν. 

Έπε) τοις έμπροσθεν όμοιωθεΤσα τω Ύη- Ε. Ο. Μ\ΐ\£. 4 Χ 7• Νι ?'] ' Αντ ' ™ 

λεμάχω η θεός κατά. πάλιν ωχετο πάντη, νηός. Β. 'Αντ) του, νεως πρύμνη, και 

ευλόγως νυν μεταβάλλεται. Ο. \θ2. εν Ίλιάδι, Νηϊ δ' εν) πρύμνη εναρα βροτό' 

'Εϋκνημιδες εταίροι] 'Ένοπλοι' εκ μέρους εντα Δόλωνος (II. κ. 57°•)• ^"8* 

το παν. η κατά μετάληφιν " εύοπλισμενοι 4 Χ 9' '^' κλ^ίσ*] ΤαΓς ναυτικαίς καθ- 

τα περ) τον πλουν. Ε. Ο.. 4°4• Δία- εδραις, εκ του συγκλασθαι τον καθΊσαντα. 

τρίβωμεν όδοΤο] Άναβαλωμεθα άπο της Ε. ^20.Ίκμενον ουρον] Άπο του ικ- 

οδού, Άττικως. Ε. 4 10 • Δβίτε φίλοι] νουμαι, το παραγίνομαι, επιτηΰειον* Β. 

Δημαγωγικως εύκαίρως κολακεύει, νυΐ^. Ο. Ύΐν Χκνεϊσθαι κα) φερεσθαι ποιούν 

Καλλίστρατος, Δεύτε φίλοι οφρ ηϊα (δΟΓ. τα' η τον ΰίυγρον κα) άπαλόν. και άλλα- 

ηα) φερωμεθα. κα) εστί της νεωτέρας χου, Άνεμων μένος υγρον άεντων (ί . 

άτθ'ώος το όντως συναιρεΐν. Ο. Η&γΙ. 47^•)• V Ύ ° ν «Τ'τηδβίον εις το ϊέναι' η 

412. Ούδ' αλλαι Ζρωαί] Αεληθότως τον υγρον άπο της Ικμάδος. Ε. Οι. νυΐ£. 

" 5θΓ. ίυ ώπλισ-μίνοι. ΒυΤΤΜ. 

χ 8οςιιΐ ύοΐιοΐι&ΐ βΙ{ το ι*η7γ9λ*: 56(1 δοπΐ)» Ά^αννΆνιί Άά νρΛηηι Ιτιτνί^αον ίη δοΐιοΐ. 
;ΐ(1 42ΐ. οι Ιιίο ροδίπΐ ηιι;ε ίΐΐηο ρβΓίϊηβηΙ. ΒΙΙΤΤΜ. Ι,ιβ. II. ΟΑΎΧΧΚΙΑΧ Β. 4 *1 — 43<>. 79 

άχραη ζεφυρον, χελάαοντ επ) οϊνοπα ποντον. 

Τηλέμαχος ά ετάροισ-ιν εποτρυνας εχελευσ-εν 

οπλών απτεο~θαΓ τοι ο οτρυνοντος αχουταν' 

ίστον 3* ειλατινον χοίλης εντοα-(ΐε μεα•ο^μγ\ς 

α-τησ-αν αείραντες' χατα $ε προτονοισ-ιν ϋήτΛ9' 4 2 5 

ελχον οΤ Ιστία, λευχα εϋσ-τρεπτοκτί βοευσ-ιν. 

επρητεν & άνεμος με<τον ίστίον' αμφ) £ε χυμοί, 

στειρη πορφύρεον μεγαΧ ϊαχε, νηος Ιουσης' 

η ο εθ<εεν χατα χύμα άιαπρησσουτα χελευΰον. 

ϋησαμενοι £ αρα όπλα 6οην αν α νηα μέλαιναν, 43° 

42 1. ϊοίνοπα. 4 22 • έποτρύνας 3. ρι\ τη. ων Ίη βηε εχ εηιεη^. άεΐηοΐβ 

ίκέλευεν Η. 4 2 8. μίγα ϊίϊαχ*. 

ϊε< γλαυκωπις 'λθψη'] Ή κατά, τους τρύνας'] Γρ. κα), Ιποτρύνων, Ιιγβς. ΗαΗ. 

ναυτίλους εμπειρία κα) φρόνησις, $ χρψ 4 2 4• Μεσο'δ/Λ^] Ίστοδοκ^, έκ του μ£- 

ταμενοι έπλευσαν. ΥιΑς. 4 2 Ι• 'Ακραη σον Μομησθαι. της ληνού λή*,, 6 £ς ^ 

£«^/>ον] Επίτηδες, άκρως πνέοντα ττρβς έμβάλλεται Ό ιστός, εστί δε τοΖ πλοίου 

τας χρείας, ού πλέον ουκ ελαττον. Β. <2. μίσος τόπος. Ε. Ο. Μεο-οδ^ η Ιπη δ*' 

(ββά ρβφβΓαηι &ά 4 2θ.) ν«1^. *Η ?< ί ,ν^ ^/^«, *«,* το εν ^Ό-ω τ* 

Γον ^ κεκραμένον άλλ' ά/ψ { /3£ς ζέψι^ον. ν^ος Μομησθαι. Υιιΐ^. 4 2 5• Πρβτο'- 
Γ*ίί, «Αφ»,, ναΐβ. Τέ άκραη ζίφυ- νοισι~] Σχο,^, &,' £ν <5 Σστίς άττοδε^εΓ- 
** κελα'δοντα, κα) τΐ, Έπλέομεν βορέτ, ται, ως ά\ 'ε'χη βεβαίως 'ίστασθαι. οΐ δε 

Ρ^ ά 7 α6 ' ,^'*, 253 ^' °^ * ΒΤϋ ' ναλα '°'> κάλωας άπο τοΖ καρχησίου είς 
ικρως^ πνέοντι, άλλ' άκεράστως πνέοντι. πρωραν κα\ πρύμναν Ιιατείνοντας. \ τ νλ%. 
Χ\ς γαρ κράσεως των άνεμων κατηγορεί 4 26 • Εύστ ρέπτοισι βοεΖσί] Καλώς ηρ- 
■ο Ιεινόν' λέγει γάρ, Αεινη μισγομένων μοσμένοις η εϊργασμένοις 1/χάσι. 'ύστερον 
^εμων έλθοΖσα θύελλα (ε'. 3 1 7 .). δέ οι κάλοι (Ε. κάλωες) επενο-'φησαν. 
Επαινεί ωσαύτως κα) Μ οίνου τΙ ν άκ- Ε. Ο. ΒοεΖσι~\ Αύροις' τούτοις γαρ 
ραστον' Έν δε πίθοι οϊνοιο παλαιού ηΰυ- εχρωντο το πρότερον, νυν & τοις ονομα^ο- 
:οτοιο ' Εστασαν ακρψον θείον πότον ίντίς [Λενοις κάλοις. Β. Βοευσι] Χρήσεως άρ- 
χοντες (34θ•)> όπως ακούσης κα) τΌ χαίας εστ), καθ" ην κα) νυν οι περί που 
■.κηρατον, καθαρον πόμα, κα) άκέραστον, τους Ταύρους αρκτικό) φωκων Ιερμασι κα) 
αι ακραιφνές. ^ *Η τον έπιτ^ειον, ί) άλλοις τισ) τοιούτοις την των σχοινίων 
μικτον ετερω•η άκρως αοντα, ήτοι αυτ- χρείαν άποπληροΖσι. Βοίας κα) βοεΐς λε- 
ρκως πρίς την χρϊίαν, ού πλέον ούκ γει τοίς <?* βοείων Ιμάντων κάλωας. 
Καττον. ΎΌ δε κίλαΐον, το κελαΐεΐν \\\\^. ^.Ίστίον το αραενον, ίστΌς 
80Γ. κελάΐοντα, κελαΙε7ν) ίπ) λιγυράς δε το κατάρτιον, ως το μέσον Ίστάμενον 
'θογγης ^εται ( 8 0Γ. τίθεται), το δε ξύλον. Β. 4 2 8• Στείρη] Ύη τρ'όπιϊ,, 
%θειν Μ κυμάτων Υ. Ε. Ο. Κελά- δ,ά το στε^εάν είναι, καίϊιά το στερεοΖ- 
•ντα] Έπίθετον τοΖ πόντου, 'όθεν κα) σθαι εν αύτη την ναΖν. Ε. Πορφιρεον] 
παλαιό) ΈγκελαΙον ΐππον τψ Ώοσει- Μελαν' άφ' οΐ λέγεται κα) πορφύρα 
>νι παραΜόασιν. \ν\%. 4 22 • Έπο- θάνατος, "ήτοι μέλας. Ε. 43°• Δ ^~ 

>• 01)8βΓνβΐίθ ΟΟΠίΓβ 603 φΠ «•λ•δΜΤ» 8(1 «V•» ΙΠΐΙ,ΟΓΓΠΐ : (Τ ,'. ,02. πΐη / 

1 πιηπ, βΐ II. ^'. 2ο8. αοί «-λάδωνα; (Ιο /ο,-ΐινπ.. ΙΠΓΓΤιΜ. 80 ΟΔΤ25ΕΙΑ2 Β. 431—434- 1ΛΒ. II. (ττησΆντο χρητηρας επιστεφεας οινοιο' 

λειβον ί' α&ανάτοισι νεοίς αιειγενέτησιν, 

εχ πάντων ϋ μάλιστα, Αιος *γλα.υχωπιοι χουρη. 

7ταννυχ,ίη μεν ρ ηγε και ν\ω στείρε χελευθον. 

μενοϊ] Γρ. Ιησαντες. Ραΐ. "Όπλα θοψ γορεΐται. Ε. 434• Κα " ^ Ίγ Ι ν ^" 

ανά νηα] Τα σχοινία τα τείνοντα το άρ- ταξυ νυκτός τε και ανατολής ωραν. 

μ,ενον. Ο. 43 τ • Έπίστεφεας] Μέχρι ωφειλε δε ειπείν οϊω ζ . Υυΐ^. Ήώ ττεΓρε] 

της στεφάνης μεστούς κα\ του χείλους. Ήώ λέγει τψ ορθρινψ ωραν τψ μεταξύ 

<2. Τϊληρεις μέχρι στεφάνης, -πάρα, το, νυκτός κα) ηλίου ανατολής, το δε πείρε 

κρψηρας επεστεψαντο. ν«1§. 433• <* ντ ' το2 ^? α - * ν &* ν κα ' ™» Άλεγεινά 

Γλανκώτπδ; κοιίρτ]] *Η τω άέρ*. Ή τε κύματα πείρων (6' '. 1 83.)• Ε. Β. 

Άθψα στοιχειακως εις τον αέρα άλλη- Ο. Οι. V ιιΐ£. 

« δϊε ΐη βάά. άώΙ. υηάβ ΓεοβηΙίοΓΟδ ίβοβπιηΐ *ιά. δεά 8θπρ8βΓ&1, ορίηοΓ, £Γ3αιπ)ΐι- 
Ιίευβ »β«», ςυοά ΓβδροηάβΓβΙ ρΓδεοεάεηΙί ναννυχί*. ΒΙΠΤΜ. ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΤ ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. Τάμμ υπο Νέστωρ Ιίχτο, συνώρτο δ' ος υϋ, ύεά ο' έκτη. 

ΏΕΛΙ05 Ρ άνορουο-ε, λιπών περιχαλλέα λίρνην, 

ηρανον ες πολυχαλχον, Ίν ά,ύανάτοκη φα,είνη, 

ία) ννητοιο-ι βροτοιο-ιν επ) ζεί^ωρον οίρουραν. 

ί όε ΤΙυλον, Νηληος εϋχτίμενον πτολίεύρον, 

ζον' το) £ επ) θιν) θα,λοίσ-ο-ης ιεροί, ρέζον, ς 

'Λυρους παμ,μ,ελανας Ένοο-ίχβονι χυανοχαΐτη. 

'^όθεσις. Τηλέμαχος εις Πι/'λον κατ- τά όπλα. Ο. Αίμ,ην 6 ποιητής παν 

φις άμα τη 'Λθηνρεν Μέντορος μορφγ ν%>ρ φη^ ν ~ υν £ τ ^ ώκεανο'ν. ΡβΙ Ε 

*ταλαμβάνει τονς Πνλίονς θυσίαν ταύ- Β. <2. 3 • θνητοΐσι βροτοΐσιν] Βροτοΐς 

η&ηλονντας τω ΠοσεΆι. καί τι άθανάτοισι καί θνν,τ^, το ^εν δ,ά τ^ν 

ψ τοΖ πατρίς αντω πνθομένω εκτίθεται φνχην, το δέ δια τΐ σώμα. Ε. Ζε/δ^ον] 

>*« των ηλιακών αγημάτων. Μετά Τ^ τά τα'ντα πρίς τΐ ζην Ιωρουμένην. 

«ΤΟ η μεν'Αθηνα. Ιν ορνέου μορφή άτταλ- Ε. 4• 0/ δ' ες Πιίλον Ν^ηος] Ντ,λεύς 

χττεταΓ ο 1 δε Νέστωρ 0τ,σ/αν αΐ 5ττ} ? άρ ^ € ζ,, ταί ( 80Γ . β {^) Έλλάηκος 

νντελεσας το. Τηλέμαχο* «>α τ£ ι>$ (δΐΐΙΓΖ. ίτα£Π1. 1 2.) μαχησάμίνος μ*τ Λ 

εισιστράτω <1ς Αακεΰαίμονα άποπέμ- Πηλίου, ίζ ΛωλκοΖ Ύ ηκεν εις Μεσήνην καί 

Μ. νιΐΙ§. Ο. Τηλέμαχον 4λθόντα την Πνλον έκτισε, Μβηρών χά^αν ττα:>- 

* Α^να £«,/£, Ν^τ»/). καί 8*,- ασχέντων. Β. Ε. 6. Ταυ>ς παμμέ- 

ιται αύτφτα σνμβεβηκο'τα τοΐς'Έλ- λανας] Ταύρους μεν δ,ά τΐ βίαιον της 

ΥΠ Κα* τον απόπλου €Κ Τοο/ας. *υ- θαλάσσης, μέλανας δε δ,ά τ^ν χ/30 ' αν του 

ί*ενος δε τά^εο* τοί>ς μνηστήρας και ϊϊατος τί?ν ε'κ τώ βάθους. Υ\\\<τ. Ρ α 1. 

«ρ/σας τ»?ν Άθηναν άπιοΖσαν θυσίαν Δία τ}> Ιτζιφάνιιαν των ΙΙάτων μέλανας. 

*9 4•κιτ€λ€ΐ. λαβών δε ό Τηλέμαχος ΠορφνροΖνγάρ κΖμά (II φ' . 32 6.) φησ)] 

μα συν Ι1εισιστράτω τω Νέστορος υί*7 κα), Μέλαν δε ε κΰμ % έκάλυ^ν (II. φ\ 

: Σττάρτ^ν άπα/ρε,, νυκτός δε ε'ττ^νο- 693. ΙΐΙ>ΐ νίοΐ. Ηβνη. (Οά. ε' 35 Λ )' 

ν ^ ς 5^^«' *«/>* Διβκλ« εν φ^αΓς. ^ α ), 'Έν^ε μ«ίλαΜ πο'ντα, (II. »'. 79 .') ' 

Ι1%. ( Ρ&1. 1. Ήέλιος δ' άνόρουσί\ κα) Ίοείδεα ττοντον (II. λ''. 298.) ώησίν 

*α ημ,ρα κατα Ί όμ*νον ποιεί τον νεα- Ο. "Οτι μέλαν το ^ωρ δ<ά το βάθος 

:» ■* τ^ν Πυ'λον, ώς τ^ ^δέν αίτ^ ζ,- ^τ,κο'ν. Ε. ΈνοσΙχθονι κνανοχαίτη] 

' της ημέρας μ<ρος καταλείπεσθαι. το Πόσεων* θύουσιν η ως άπονοι αίτοΖ 

αύτο κατά ήν υποστροφή ΑΪφα δ*ά Ν,뀫«, « ^χαρ,στονντες τ ΰ δβ/αοι , 

ρ ηαΝ ηλθεν έντονος, οί δ' επί χε>ου ε'ττί τά? νέστω. Ε. Ο. Ένοσίχθονι] ' Τω 

λψάχον ϊταροι λύον Ιστία (ο'. 4 95•)• Πόσεων, τψ κινάπ, τ^ν γ*. &*,« 

Ι €ν Ιλ,αδ* ε,οβεν φέρει τω Άχιλλεΐ <γάρ η κίνησις, χθων δε η γ η . ϊοκοΖσι 

νοι,. ι. Μ 82 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. η— ι* ΙΛΒ• ΠΙ 

εννέα ^ Ϊ^ΟΟΛ εσ-αν, πεντακόσιοι £ εν εκα<Γτ*\ 

έιατο, κα) ττρουχοντο εκάο~το()ι εννέα ταύρους, 
εν(ί οι σ-πλάγχν επάο-αντο, 6εω ί* εττι μν\ρια καιον. 
οι $* ιΟυς κατάγοντο 9 \& ιστία νηος είατης Ι<: 

ο-τεΊλαν αείραντες, την ^ ωρμκταν, εκ ί' εβαν αυτοί' 
εκ ί' *ρα Τηλέμαχος νν\ος βαιν' ν\ρχε Ρ ^λ6ηνη. 
τον ποοτέρη προο-έειπε Οεα γλαυκωπις Άνηνη' 
Ύηλεραχ , ου μεν <γβ χρη ετ αιόους ουό φαιον 

η. πεντηκόσιοι] πεντήκοντα Η. ίβ. δε Ρεκάστη. %.Ηκάστοθι. 9• «'^'. 

ευ0' Η V. Ϊ1>. ρ?β*' α καίον] ρ?/>/' ίκψν Η. 1β§6 ίΚ^αν. ΡΟΚ3. μ,ψ 

ϊκαιον V. ρ,ρ/' έ'^α" \¥. ΙΟ. ϊδ 1 ] ^' Η. Η>. ΜΓ. ΙΜπΙ 

Ι3• προσεΡειπε. 

γαρ οι σεισμό) ε£ αυτόν είναι. \\\\%. 7• « τ » δί " Τύϊί α ™ ^ντακόσιοι Άρίσταρ 

Εννέα δ' εδρα< εσαν] Εννέα συνέδρια ην χος κα) Ήρωΰιανος, εκάστοθι, εν 'εκάστ 

δίά το εννεάπολιν είναι την Πιίλον. Ε. τόπω. Τίνες δε, εκάστοθεν, ο εστίν ε 

Ραΐ. "Η εννέα πόλεων ηρχε Νέστωρ, εκάστης πεντηκοντνος. προπαροξννετί 

Πύλου, Άρψης, Φρνου, Α'ίσχνος, Κυττα- δε αμφότερα*. Ο. 8. Εΐατο κα) προι 

ρισσηεντος, Άμφηενείας, Πτελεοϋ, "Ε- 0εντο (Ω. προύχοντα)] Γράφεται κι 

λονς και Δωρίον. Ε. Έ»€ΐ εννέα πόλεων προνχοντο. Άρίσταρχος, προείχαντο τ 

ηρχεν ο Νεστωρ' Ο* δε ΐΐίλον τ ενέμοντο θεω, οίον παρείχον' οι δε, προ αντί 

καΊΆρψψερατεινψ,ΚαιΦρυον^Ιοϊη. κατείχοντο επ) το σφάζαι' τίνες δ 

θρνον) ΆλφειοΤο πόρον και ενκτικον ΑΪ- προεβάλλοντο. Ε. Ο. 9• 0ί ' <™τλ«7λ 

πυ, Κα) Κνπαρισσηεντα κα) Άμφιγέ- επάσαντο] Ύινες σπλάγχν ΙΙάσαντ 

νειαν εναιον, Και Πτελεον κα) "Ελος κα) Ε. Ω. ΗεγΙ. *Οτε οντοι των σπλο 

Δώριον (Ι\. β'. $$1.). καθ* εκάστην ονν γχνων επάσαντο κα) ούτοι ϊθυς κα: 

πόλιν ψ ε%ρα. το δε, πεντακόσιοι δ' εν η Ί οντο. Ε. Ο. ΙΟ. ΑΐΊδΙ&ΓοΗΐΙβ « 

εκάστη το πλήθος νποφαίνει των επ) Ηβΐ'οάίίΐηα» αΙΐβΓ αΙΐβΓΟ ηΐοάο, κα' 

"Ιλιον σννεστρατενκότων Νεστορι. ενενη- άγοντ η$ 61 κατάγοντο *δ\ ΡΟΚ3. ( 

κοντά γαρ νηες ήσαν τον Νέστορος, Ίων ΗίΙΓί. Ι Ι. ΣτεΓλαν] Οί περ) ΖψόΙοΤ' 

V ενενηκοντ άνίρων (δΟΓ. οοΐΐ&ΐο ΕΐΐδΙ. σείσαν άείροντες (Ηυοίΐδςυβ ΡΟΚ8. 

61 II. π. 169. 1 7°• Τ ^ ν ^ εκάστη Η&γΙ.). τότε δε σείουσιν οτε θελτ,σω 

Πεντήκοντα άνίρων). ε\σ)ν ουν οι πάντες χαλάσαι το αρμ,ενον. Ο. Ι4• Χρ'ί] Ι 

δφ'. Πάντα ουν /Λετά παρατάξεως κα) χρεΤ . ΗλΗ. Ου μεν σε χρ>η εταίρου 

ενκοσμίας γίνεται ως αν Νέστορος ηγου- Ον χρεία σοι της αίδους, Άττικως. ί 

μένον. Ο. Πεντακόσιοι 8' εν εκάστη] πρεπως δε ώς /Λεν άδα^ν* Ιιαλεη/ει 

» Α8θπ1)»πι ΡοΓκοηί ηοΐυΐ&δ Ηά ν. 7•6ΐ8. ίη ςυΐ\)Πδ (1β ΗλγΙ. οοάίοΪ8 8θΗο1η8 Γβίε 
" 7• 7?• ™τ*ΐ*ό*'" ^ α,ν ϊκάστη. νοίαίΐ Ι«α<ττ>ίν. 8. Τ/ν£5 ικάστοϊνι οειτην \\ \κά,<ττνΐ5 ! 5 
" ί* β ν<τ^ ΑπδΐΒΓθ1ιΐϊ8 οί Η6ΓΟ(1^ίιηυ8.' , ΑρρΛΓβΙ, νβΓίΐΛ ηοδίπ δοΐιοΐπ ίηάβ α ηοπιί 
'Αξ**+*ξΧ«( δρβοΙίΐΓβ Άά ν. 8. ίίίΐ Ιαπιοη υΐ ροβΙνβΛίΐΟίίτ»— β•«ντ«*β«β/βχά<1βηΙιΑ 
ΑΓίδΙαΓοΙιΐ ηοιηεη εηιη ίκΙΙΐδΒΓβηΙίΙιυδ αΙΐοιυοΙ ν6ΐΙ)ΐδ, αΙίβΓΓίΐηΙβ δοπβ» α ρποή δοΐιο 
ίη ροδΙΟΓίυδ. Ιη νοοο απίειη 5ΤίΓΓ**ό<τ/ω οηηι δβοαηοΐα δ}Ί1α1)Λ ρθΓ ιηείΓαιη ρΓθ(1υοβα 
68861, ίΐιηΐ>ί£β1)ίΐηΙ ^Γηηιηιαίίοί, ΓεΙΐηςηβΓβηΙηο α, &η τηαΙ&Γβηί ίη >?. δβ(1 ηβςιιβ ^ 
πβΐ3δ ίΐΐα *ητή*ον*Λ δίΛΐ'πη ι^ίοίοηα». Ό^ηιψια (οτχχιά πιντηχον™; ΟδΙ ρΓ3ΒίβΓ υδηι 
οροΓίπΐΙ, δί ίΐ *%ψνή*«ντ* νεηϊΐ, ιτητ αχβ^ψ υς, δΐη α πεντακόσιοι — νίνταχοο-ιοο-τν; . νκ 
πηΐ 3&ιη ίΐβ Ιήδ οηιηίοιίδ οπίίεί. ΒΌΊΤΛΙ. :: ΜΒ. III. ΟΔΤ25ΕΙΑ5 Γ. ι 5 — 2 9 . 83 

τουνεκΛ γαρ χα) ποντον επέπλως, οφρα πύθηαι ' ι ς 

τατρος, Όπου χυθε γαία, χα) οντινα πότμον επέσπεν. 

ίλλ' αγε νυν ιθυς χίε Νέστορος Ιππο^άμοιο' 

ιοομεν, ηντινα μητιν εν) στηθεσσι χέχευθε* 

Κισσεσθαι άε μιν αυτόν, όπως νημερτέα είπν\' 

γευόος ά ουκ ερέει' μαλα γαρ πεπνυμένος εστί. 2 ο 

Ύψ ϊ αυ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηΰία' 
Λεντορ, πως τ αρ 'ίω, πως τ αρ προσπτύ^ομαι αυτόν , 
υόε τι'πω μυθοκτι πεπείρημαι πυχινοισιν' 
ύόως ά αν, νέον αν^ρα γεραίτερον εξερέεσθαι. 

Τον ^ αυτέ προσέειπε θεα γλαυχωπις Άθψη' 25 

^λεμαχ, άλλα μεν αυτός εν) φρεσ) σ-ν,σι νοήσεις, 
>λλα άε χα) δαίμων ύποθησεται' ου γαρ οίω 
ν σε θέων άέχητι γενέσθαι τε τραφέμεν τε. 
' Ως αρα φωνηα-ασ ηγησατο Παλλάς Ά6ψη 

ΐβ.κυβε] κευθε Η. κεΖθε ίη ΙθΧί. βί κυθε ρΐΌ V. 1. V. Ι 8. ίί/δύ/Λβν. 

9• Μτηι. 2θ. ιερέα. 2 2. πως τ αρ' 'ίω] πως γαρ Γα ΟΧ ΟΐΏΟηοΙ. Η. 

3• πεπείρημαι] πεπείραμαι V. 25. προσεϊειπε. 28. άϊεκητι. 

',ιουσα νυν άποθεσθαι δ*ά τον καιρόν το ΥΟΓΟ-ίδ άλλ' αγε νΖν δίφΓαδΟπρΙΐΐηΐ 

τούτον -ήθος. ό δέ ουκ επάγει οτι άδα- ββΐ γρ. οφρα τάχιστα εΐ V. Ι 8. νοοί 

ων ειμί' ου γαρ ευπρεπές περ) α'υτοΰ ε\%ομεν γρ. ϊΰωμεν (οΓ. ηοΐ. ίΐά β. 334•) 

ιαντα εκφερειν άλλα τάληθες φησι' ΐ8. 'Ε»ί στηθεσσι κεκευθε] Παρά τίνων 

&€ τί πω μυθοισι πεπείρημαι (Ε. μύ- λέγεται το λογιστικον εν ττ, κεφαλή παρ 

ιο πεπείραμαι). Ε. Ο. Οόδ' ηβαιόν] έτερων δε έν τγ καρδία. Ε. 2θ. Μάλα 

δ^λον (κογ. Δί?λον νβΐ Ευδηλον) οτι πεπνυμενος Ιστί] Κα* πως Όδι^σεί; ό 

συναλοιφης 4στι τοΖ η 1) του ηβαιόν πεπνυμενος 'ίσχε Ψευϊεα πολλά λέγειν 

ισνλλάβου' οϊ δε νεότεροι βαιίν φασι. (Οά. τ '. %0$.) ά ί άλλα πρίς τΐ μηΐεν κατ- 

. Ι5• Έπεπλως] "Ωσπερ άπο του δ<- επείγον ψεόΰεσθαι τούτο κομιΐη νηπίου άν- 

^δίδ^δ/δαγ*», οΖτω κα) άπο τοΖ πλόω δ/30^. Ε. 2 1. Τ^ν δ' αϊ] *Η αυτός προς 

Μ πλωμι. Β. Πλω, πλώσω, επλωσας, εαυτόν, η προς φίλον τινά Μέντορα '". Ε. 

* κατά^ άποκοπψ επλως κα) ^επλως. 24. Αίδως δ' αϊ νεω άνίρί, οί'τα) δε ο'ι κατά 

16. Έπεσττεί/] Γ^. επασπεν. Η.ΙγΙ. Άριανόν (Ύιανόν 6ΙΏ. ΡΟΚ8.). ΗαΗ. 

'. Ιη 00(1. ΗαΗ. ΙβδΙο ΓοΓδΟηο 2 8. Γενέσθαι τε τραφέμεν τε] Ουκ εστίν 

6 Νίιηίπιιη 8ΰτχ1)β1)ΛΐυΓ οΐίιη οΐϊηβα,ίν. ΒϋΤΤΛί. 

' Ηθ(• ,,,.„(! ηκΐΓ^ηί βΙίΕΠί Ρίΐΐ. ;ι^πρ(πιη ο.^ί, ν^κίοίπι• 1θ(-(ιπη Ι'.ιϊκϊο ΐο αΐϋδ «ρο- 
.ψ!ιΐ8 Ιοεο νοοίδ Ιτ-τάαμο,ο, ιι( ίη,ΐο ροηάβΓβί νοι1)πιη ι«2•/α». ΒϋΤΤΜ. 
^ ^8ί ιΙ)Γ Ισκι ^. 9Γ. λίγων. (Ί\ Ηβ81θά. θ. 2;. , Ί^ ί ν ^ι^Μ τολλί λίγι». ΗΓΤΤΜ. 
ΙίΟΜίηΙ ;ιηΐ(> νοοίΜη άλλα νβτ1)β φΐα?(1;ιιη άοοβηίί», ιιητοηίο Οβθ€3»ί1β1β (Ιοοοιν 
««« λι γίιν . «υΐΤΜ. 

1 λιηηππη Ηοε δβπίρβΓ »^ίΙ ΙΓιο 8θ1ιοϋ;ΐ5ΐοδ, πΐ νβηβ δοϋΐοοΐ γο§ ηβίΒβ δΐικ• ηιιηιί- 
ιη ροΓδοηΐδ αοηιοιίδΐιοΐ. ΒϋΤΤΜ. 

Μ ι 84 ΟΔΤ^ΕΙΑ5 Γ. 3° — 48. ΙΛΒ• ιιΐ• 

χαρπαλίμως' ο ί' έπειτα μ$τ ϊχνια βοάνε θεοίο. 3° 

Ίζον $? ες ΥΙυλιων άντρων αγυρίν τε χα) εόρας' 
ενθ' αρα Νεο~τωρ ηο~το ο~υν υιάοΊν' άμφ) ο εταίροι, 
$α~ιτ έντυνομενοι, χρεα απτών, άλλα, ο επειρον. 
οι £', ως ουν Κείνους ϊ$ον, αθρόοι ηλθον άπαντες, 
χερο-ίν τ ησ-πάζοντο, χα) εδριάασιαι ανωγον. 35 

πρώτος Νεο-τορ'ιο^ης Πεκτίο-τρατος εγγυθεν ελθων 
αμφοτέρων ελε χείρα, χα) "ιδρυο-εν πάρα οαιτ) 
χώεσιν εν μαλαχοΊο~ιν, επ) 'ψαμαθοις άλινρΊ, 
παρ τε χαο-ιγνητω θραο-υμησεϊ χαι πατερι ω. 
$ωχε ί' αρα σπλάγχνων μοίρας, εν <Ρ οινον εχευε 4° 

χρυοτέω εν ίέπαϊ' ίεΐόΐσΉΟ μένος οε προο-ηυάα 
ϊίαλλά^ Άθψαίην, χουρψ Διός αιγιοχοιο' 
Έυχεο νυν, ω %είνε, ΥΙοο-εισάωνι αναχτι' 
του γαρ χα) $αιτγ\ς ψτηο~ατε οευρο μολοντες. 
αύτάρ επην σ-πεκτ^ς τ ε χαι ευζεαι, ν\ θέμις εσ"τ), 45 

$ος χαι τούτω έπειτα Κπας μελιηίέος οίνου 
σ-πείο-αι' επε) χα) τούτον οϊομαι άθανατοιο-ιν 
ευχεο-θαι' πάντες $ε θέων χατέουτ άνθρωποι. 

}θ. Ό δ' επειτα~] δ' ηπειτα βχ εηΐεηά. Η. 3 1 • ^γυρίν~\ αγυρίν α ρη ΐη. 

άγίρην Ιϊΐίΐηΐΐ, 111 νίάεΙίΐΓ, ΓβΟβηΐί Η. άγορην V. 33• κ Ρ* α ωττται/] κρέα τ 

ωπτων Η. 34• Κ$ ον • 35• εδ^άασ-βαι] εδρίασθαι V. 39• Φ 

Δ.Ο. ίοΐνον. 4 1 • %Ρ ν<τ * ω * ν δ€7ταϊ] χρυσείω δέπα'ϊ \ν. ^.ϊάνακτι. ^6. μελι- 
Ρηδέος [οίνου. 

άναδιπλασιασμος το, Τ€ τραφέμεν, άλλα τείας αυτω της επ) 'Ίλιον κοινωνησας. Ο 
σύνδεσμος. Ο. $ ι. Άγορην τε~\ Γ ρ. αγυρίν 4 1 • Χρσε'ω εν δέπα'ϊ"] Χωρίς τον εν α 
τε. Ρ&1. 3 2 • 'Α/Λφ* δ' εταίροι] "Έννοιαν Άριστάρχου κα) σγεδον απασαι, χρυσές 
τηςάρχηςκα)του οίκουτην ευδαιμονίανπαρ•- δέπα'ϊ. Η&γΙ. Δειδισκομενος] Δέχω Τ< 
ίστησι.Ο. 34• Οίδ'ώς] Άόπλουςγάρ ιδβν- δεζιουμαι, και πλεόνασμα του σ κα 
τες ουκ ενόμισαν εχθρούς είναι. Ε. $6. τροπ-Τ) του ε εις ί, δίσκω, και κατά άνα- 
Πρώτος] Παρέπεταιγάρ τοις άγαθοΤςτων διπλασιασμον δεδίσκω κα) δειδίσκω.Β 
νέων προλαμβάνειν τους λοιπούς ταΤςάγα- Ε. 43• Ε #% €0 ™ν ω ξεΐνε~\^Πως ο με\ 
θοεργιαις κα) προπετευεσθαι την φιλοτι- Τηλέμαχος φησι, Αιδώς δ' αύ νέον ανδρο 
μίαν. Ο. Διατί πρώτος ο Πεισίστρατος-, γεραίτερον εξερέεσθαι, ο δβ οί/τ&>ί άοκνα 
παροιμία εστίν -η λέγουσα, ηλιξ ηλικι τέρ- λέγεται (δΟΓ. δ*αλ.) τύ\ Άβψρ ; υπο- 
πει. Ε. 38.Κώεσιν]Άπο του κωος. μετ- φαίνει ουν ο ποιητής, οτι έχει μέντοι κα 
έπλασται (δΐθ) δε το κωος άπο του κωας, το θρεφβψαι καλώς δίδαζιν εσθλου. η 
ο σημαίνει το Ιέρμα. Β. 39' Π "Ρ Τ€ ^ και Τ0 ^ Ύ0 7 €ννα ' ι0ν τ Ρ^<> ν άντιλαμβά 
κασιγνητω ΘρασυμηΙε'ι] Καθηκόντως ό νεσθαι των οικείων ελαττωμάτων. Ο 
πρεσβύτερος των παίδων πλησίον του Νβ- 44• Το ^ 7"Ρ και ^αίτ^ζ ηντησατε 
στορος καθηστο. Ούτος εστίν ό-κα) στ ρα- Έπετυχ,ετε, του Ποσειδώνος, αυτω η\ ι,ιβ. πι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 49—65. 85 

άλλα νεώτερος εστίν 9 όμηλιχίη £ εμο) αύτω' 

τουνεχα τοι προτερω $ω<τω χρυνειον αλεκτον. 5° 

"Ως ειπών, εν χερο~) τίύει οίπα,ς ηδεος οϊνου' 
χαίρε ο Άνηναίη πεπνυμενω ανίρ) $ιχαίω } 
ουνεχα οι προτερν\ αώκί χρυτειον αλεκτον. 
αντίκα ο είιχετο πολλά, ΥΙοτει^άωνι αναχτι' 

Κλυθι, Ώοτείσαον γαιηοχε, μη£ε μεγν\ργ\ς 55 

ημΊν ευχόμενο ιο~ ι τελευτηται τΛσβ έργα. 
Νεο~τορι μεν πρώτιστα χα) υίάο-ι κυσος οπαζε' 
αυταρ επειτ αλλοιο-ι οίαου χαρίετσαν αμοιβην, 
(τυμπατιν Πυλιοκτιν, αγαχλειτης εκατόμβης, 
όος α ετι Τηλεμαχον χα) ε με πρηΡαντα νέεο-θαι, 6ο 

ουνεχα αευρ ίχομεο-θα θοη συν νψ μελαίνη. 

Ως αρ επειτ ηρατο, χα) αύτη πάντα τελεύτα' 
οωχε όε Ύηλεμαχω χαλον $έπας αμφιχυπελλον. 
ως α αυτως ηρατο Ό3υο-σ~ηος φίλος υιός. 
οι ό επε) ωπτηο~αν χρε υπέρτερα χα) ερύο~αντο, 65 

5θ. τουνεκά το<] ουνεκά οΊ Η. σο) \¥. 5 1 • ^Ι^• * η ί6Χΐ. 36^1 ρβλ* δίφΟΓ 
ίβίος (ίΐ ίηίτα (Ιιιαί 1ϊη6θ1<£, δί^ηίβοαηΐεδ ΙεχΙαί θδδβ αϋΗϋΐκΙιπη. (Εγγογ 
Ηπχίΐ β ν. 46.) δΐιρθΓ Μπας ναΐίίβ ηιίιηιΐο οΙκιγηοΙογο δοπρίιιηι ό δ' είεξατο 
χαίρων Η. ΡΟΚ3. ίΐ). Ρειπων. Ρηΰέος ϊοίνου. 53• ^ 0< • 54• ίάνακτι. 

5θ. [έργα. 02. επειτ ηρατο] επειθ' ηρατο. Ια ΠΐαΓ£. γρ. επειτ ηρατο II. 

65. Ρερύσαντο. 

θύσαντες ευωχουνται. ΡαΙ. 49• Όμη- μένον, οίον ευάλεισον υπάρχει (Υυ1<^. ευ- 

λικιην δ' εμο) αύτφ] Τηλέμαχος. Δαι- άλιον υπάρχον) ' η πλατύ, όθεν εστ)ν 

μονίως και τον νέον εθεράπευσε τη της αλις πιε7ν. (2. \ 7 \ύ£. 5 2 • Χα^€ δ' 

ηλικίας ομοιοτητι, επιΰεικνυς ως οόδ' αύ- Άθηναίη] Δια την κρίσιν του δίδοντος. 

τος εσκυθρώπασεν επ) της του πρεσβυ- ου γαρ το θείον Ζεεταί τίνος. Ο. ς η. 

τερου προτιμήσεως. (3. 5°• Τουνεκά Νεστορι μεν πρώτιστα] Ώλουτος γαρ 

σο<] Έχρην όρθοτονεΐν την σοι. Ζηνόδοτος σύμμετρος ην τφ Νεστορι, χρόνου μήκος, 

δί, τούνεκά τοι, γράφει (ΗΐΙΟΙΙδφΐβ ευπαιίία, μεγάλων πράξεων επιτυχία, 

χ ()1\ο. ΟΧ ΙΙίΐΓΐ.), νοών Ότι επ) της δ*α- φρόνησις, άκμη λόγου, ως οίν ηθληκότι 

στολής παραλαμβάνεται ο τοί. ($. ηΐη κατά τον βίον, την επ) τούτοις άγα- 

ρ Αλεισον] Το πλατύ, όθεν εστ)ν αλιςπι- θην ΰόζαν εύχεται. Ο. 63. Δεπας άμ- 

ειν. αλεισον δε άπο του λεΐον. 13. Λβ- φικΰπελλον] Ύο άμφοτερωθεν κυπτόμενον. 

γεται το ποτηριον το εξεσμένον και λεΐον, Β. 65. 'Ύπερτερα] 'Ύπερθετα κα) μεί- 

κατ επιτασιν του α, το δε σ κατά προσ- "ζονα' η νωτιαΐα' ταύτα γαρ υπερέχει, 

θηκην. Ε. Ητοι εκπωμα εκτετορνευ- επ) τα εμπρόσθια δ<ά 7) σΰγκρισις Χλ (δίο), 

* Οποη ιιι Ι',Ιγηι. ' Αλασον, το ποτή^ον, \κ του όΐλις και ά$ξόον ταΓν. ΰ'ότ&ι; ίν 'ΤίΤίανη- 
μ&τι ιδςον'αδυσνιίαί. ΒϋΤΓΜ. 

Ϊ>(Τ. νΐιΐ. Ιτ» τα Ιμτξό^ιχ Τι η σΰγχοκη;, η τχ ν*, τ. τ. ΒΙΠΤΜ• 86 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 66—73. ΙΛΒ. III. 

μοίρας αάΟΌΆμ,βνοί, άΛίνυντ ερικυδέα ^ολτλ, 
αύτα,ρ επε) ποο~ιος χαι εοψυος ε^ ερον εντο, 
τοις ίρα, μύθων 'Αρχε Τερψιος ΙπποτΛ Νεα-τωρ' 

Νυν ση χα,λλιόν εο~τι μεταλλησ-αι και ερεο~θαι 
ζείνους, όίτινες εΙ<τιν, επε) τα,ρπηο-αν ε$ω£γ\ς. 
ώ ζεινοι, τίνες εο~τε ; πόθεν πλειν ύγρα, χ,έλευθα, ; 
τ\ τι κατ α πρη^ιν, ν\ μα•ψιοίως α,λα,ληο-θε, 
ο\λ τε ληϊιττηρες ύπειρ ά,λα, τοί τ αλοωνταί 

η ι. η τΐ] ήτοι οοΓΓεοΙυηι α ηΐίΐηιι Γβοβηΐί, (]ΐΐ86 73 Ρ 08 * °* α 3(1οΙί(1ίΐ τε. Η. 
ΡΟΚ8. η ι — 74• Ηοδ ίΓβδ νβΓδυδ Ηοο Ιοοο αδίεπδοίδ ηοΐίΐνΐΐ Απδίορίιει- 
ηβδ; Σΐδίεπδείδ εΐ οβεΐίδ *'. 253 — 255• Ηίο άείβνίί; ΑπδίαΓοΙηΐδ, ίΐή γο 
ΐίηυίΐ. Η. ΡΟΚδ. 

κα) τα υπεράνω του πυρός. Β. Ο. Τά ποιητή τα τοιαύτα, και γαρ νυν (δ(?Γ. 

υπερθετα κα) μείζονα εςωθεν των ένδον. ουν) αυτόν παράγει ε'ίδότα, Άλλα μοι 

εστίν ουν νωτιαΐα, ταύτα γαρ υπερέχει είφ' οπη 'εσχες ϊο)ν ευεργεα νηα (ι. 2 79•)» 

των λοιπών κρεων. Υχχι^. Έπε* εςείλ- και συνίησιν Έλληνβα φωνήν. Καθάπτε- 

κυσαν τα, οπτηθεντα υπεράνω του πυρός, ται δε και Θουκυδίδης (ι, 5•) Άριστάρ- 

Ε. Οοηί. δοΗοϋίλ &ά 47°• 68. Γερή- χον (δΟΓ. Θουκυδίδου Άρίσταρχος) λε'- 

νιος] Ό εν τη Τέρψη ανατραφείς. κρεΐσ- γοντος, ως ουκ αϊσχρον ήγουντο το ληίζε- 

σων δε άποδώοναι ο έντιμος πάρα το γε- σθαι οι παλαιό), εν οις φησι, Ας μοι 

ρας. (^. Κατά μεν Ήσίοδον 1 ο εν Γερή- ληίσσατο δΐος * Οδυσσεύς {α. 39^•)• 

νοις ανατραφείς. κρεΐσσον δε κ. τ. λ. ομωνυμία, γαρ ήπάτηται, πολλάκις της 

νυΐ^. Ίππότα] Ευδαίμων ο Πηλούσιος ληίδος επ) της λαφυραγωγίας τασσο- 

(νβΐ -ιωτηςλ . . . Μακεδονικον, οι δε Α»- μενης' παρο κα) την Άθηνάν λήίτιδα 

ολικόν. Ρ&1. ΟΓ. ΕΐΙδΙαίΗ. 69. Μετ- προσαγορεύει (II. κ. 460.). οτι γαρ 

αλλήσαι] Έρευνήσαι. τοΐς φίλοις ο γε- αϊσχρον ηγουντο το ληστεύειν, δήλον εξ 

ρων τ αυτά φησι εις φιλοζενίαν εκφερο- ων ουδέποτε επ) Άχιλλεως η επ) Α'ίαντος 

μένος, Ίνα γνωρίμους και τοΐς άλλοις κατ- καίτοιγε Ισχυρών Όντων εχρησατο τω ονο- 

αστήση τους ζενους. Ο. γ \. Ώ ςεΐνοι μάτι ο ποιητής, άλλως τε καυτών συμ- 

τίνες εστε] Ύονς μετ αυτόν τρεις στίχους φραζομενων δηλοΤ την του πράγματος μο- 

ο μεν ' Αριστοφάνης ενθάδε σημειουται τοΐς γβηρίαν. αντιτάσσεται γαρ τω, η Τί 

άστερίσκοις. οτε δε ίπο του Κυκλωπος κατά πρήςιν, το, η μαφιδίως. Ο. 7 2 • 

λέγονται (/. 2$2.~\ κα) οβελίσκους τοΐς Ή τι κατά πρή%ιν~\ Ό πρώτος η οξύνεται 

άστερίσκοις παρατίθησιν, ως εντεύθεν διά του εΐ . ο δε δευτ.ερος περισπάται. 

μετενηνεγμενων των στιγμών, πόθεν γαρ ερωτηματικός γάρ. Ρ&1. Κατά πρηξιν] 

τφ Κυκλωπι ληστών έννοια, η στωμυλλο- ' Η κατ' εμπορίαν επ) τω Ιδίω κερδει, η 

μένω φάναι^, Ο'ί τ άλοωνται Ψυχάς παρ- ματαίως τηδε κάκεΐσε πλανάσθε μη 

θεμενοι κακόν άλλοδαποΐσι φεροντες', Ό έχοντες σκοπον υποστρεφαι εις τα Ίδια 

δε Άρίστ 'α,ργος οικειοτερον αι5τοι^ τετά- όθεν εξήλθετε. Ε. ,λ Η μαφιδίως άλά- 

'/θαι εν τω '/.όγω του Κυκλωπός φησι' λησθε] Ματαίως, ουκ έχοντες σκοπον εις 

ούδε γάρ νυν οι περί Ύη/.εμαχον ληστρι- τν^νδε την πόλιν κα) εις τήνδε άπελθεΐν, 

κόν τι εμφαίνουσι. δοτεον δε, φησι, τω άλλ'άπλως φερόμενοι. Ο. Ραΐ. 73• ^'* 

' νϊοΐ. Κιιΐιηΐί. Ερ. Ο. ρ. 1 1 2. 8οΗο1. νβη. ίΐά II. β'. 336. ΒυΤΤΑΙ. 
* ΑπΙ 8ΐο, ειιΙ δ/ά του «. δοπρίυπι ΐϋ 00(1. α^ηοδοο. νοίυΐΐ ίοΓί&δδΟ α,ντ) του ιί. 
νίϋοο ηυαο δοπί^εαιίιιιη οδδβ, δ/άτο τ<. €αι•. δβουηθ. ΒυΤΤΜ. ΙΛΒ. πι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 74 — 8 9 . 87 

"ψνχας παρύεμενοι, κακόν αλλοίαποΊοΊ φέροντες ; 

Τον α αύ Τηλέμαχος πεπνυ μένος αντίο ν ηΰ£α, 75 

ναρο-ηο-ας' αύτη γαρ εν) φρετι ύάρσ-ος Άθηνη 
σ>?χ , ίΐ/Λ μιν περί πατρός αποιχομενοιο εροιτο, 
ηο ίνα μιν κλέος εα-βλον εν άν6ρωποι<ην εχ'ήα-ιν' 

ί2 Νεο-τορ Νηλη'ίά^η, μέγα κυο^ος ' Αχαιών, 
έιρεαι, οππο6εν είμέν εγω $έ κέ τοι καταλέγω. 8ο 

ημείς ε\ Ιθάκης υπο Νηϊου ειληλουθμεν, 
πρηζΐς ο ηο ιοιη, ου δήμιος, ην αγορευτω. 
πατρός εμού κλέος εύρυ μετέρχομαι, ην που ακουνω, 
οίου Οάυο-νηος ταλατίφρονος' ον ποτέ φαιτιν, 
σνν (τοι μαρναμενον, Τρωών πολιν εζαλαπαζαι. 85 

άλλους μεν γαρ πάντας, οσ-οι Τρωτιν πολέμιζον, 
πευθομεν, ν\χι έκασ-τος απωλετο λυγρω ολέθρω' 
κείνου α αύ και ολεύρον άπευύέα Οηκε Κρονίων. 
ού γαρ τις δύναται σ-άφα ειπέμεν, ίππου* ολωλεν' 

77•79^ ηο1 »η*"ϊ• «» γ, 78. ίη ΐϊΐαι•£. ακι-ίρΐυβ, α ιώ&πιι οβηε ηηίίοιιΑ, 
ηοΐΛΐιΐΓ 'β. Η. ΡΟΚδ. 78. αηαηίβ ίηοΙυάίί ΛΥ. 7 9• Άχα^ν. 

8ο. €Ϊμέν] εϊμεν δίίά γρ. εϊμεν Η. 8 ι . ίνο Ν^οζ/] 'Τπονψου Λν. 

82. Ιψιος ψ αγορεύσω] δήμιος 0' ην αγορεύω (θ' 6Χ βΙΏ.) Η. 83. ευρύ 

οηιιΜιΙ Η. ίΐ). ψ] ην $εά ψ πως ίηΙβίρπϊΙαΙίο Η. εσθλον ανέρχομαι V. 
84. δίίου. 87. Ρ*καστος. 89. Ρεινεμεν. 

Τ€ λ^ϊστ^ες] 'Λττ^εττες το τον </>/?ο- "Ερχομαι φησι, είνως φημην ακούσω νερϊ 

νιμον Νέστορα νροσδοφ λψτε'ιαν. λυ'- του εμού νατρός. Β. 0. 'Τπο το Νηϊον 

ετα* δε τω εθει. φαίνεται (δΟΓ. φα&ε- κειμένης. Νηϊον δε ονο/*α ο/>ου$ νρος υνο- 

σθαι) γαρ ουκ αίσχρον τοις άρχαίοις "ον δοχψ νέων ευθετον. Ε. Νηον (δίο), 

Λ λ^στί&ίν, κα< Θουκυδ/% εί'^κει/ όνομα ορούς. Ραΐ. 'Τπονψου. ω<£ε<λ€ 

(νί(1. ;ΐ(1 71.). Ο. Αηϊστηρ και κατά γαρ εΧνεϊν η άνο Νηίου, η υνο Νηϊον. το 

9άλαττάν εστί κα) κατά γην' νειρατης δέ εστί της μεγαλονοίας του νοιητου. θέ- 

Μ μόνος Ό κατά. θάλασσαν ληστής, άνο λων γαρ ναραδηλωσαι οτι άνο του Νηΐον 

του νερω. Ε. 79• Μ <7 α ™Μ "Αξια 'όρους εϊσ), και υν' αίτΐ κείνται, την ίνό 

της διαδομένης φήμης ΤΟ υ Νέστορος εις συνέταξε μετά γενικής, Ινα κα) άμφό- 

ϊνασαν Ελλάδα τά της εισβολής νρος τερα νοούνται, άνο μεν της υνό νροθέσεως 

τψ φράσιν. \\χ\. 8θ. Καταλέξω] Ίο τΐ Νηϊον, άνο δε της γενικής η άνό. Β. 

καταλέξω ουκ εστίν άπλως άντ) τοΖ 82. Ού δήμιος] Αριστοφάνης, εκδημιος, 

■ινω, αλλ* εις τέλος του λόγου άφίξομαι. Ό εξω δήμου. ΗπγΙ.' 85. Σ&ν σο) μαρ- 

Ε. ΥΑρεαι] Έυλαβως λίαν, ως αύτος μη νάμενον] ΎοΖτό φησι βιρανεύων τον γέ- 

φκατάρξας λόγων άλλα νρος νευσιν ροντα λίαν. υνασνιστψ γαρ αύτου τον 

ποκρπόμινος. ^ (^. Ρ&1. 8 Ι. Ιθάκης νατέρα δείκννσιν ως εΐ τις Μηρ^νην Ίδο- 

ιτονηίον] Της υπο το Νηϊον ορός κειμένης, μενέως λέγοι ίνασνιστην, κα) ταΖτα δη- 

^-, ®ηβιΐ ίνονλακίη (II. £'. 3 79•), »| λοΐσΐν σνουδη τάνερ) τίν νατέρα. Το δε 

νο Πλάκιον ορός κειμένη. Β. ( ν ). ΡαΙ. τά νερ) των άλλων άκοίσαντα άγνοεΤν τά 88 ΟΔΤ5ΪΕΙΑ5 Γ. 9° — ιοί. ιλβ. ιιϊ. 

εϊ& 'ογ επ ηπείρου $άμ.η άν^ράσι ουσμζνεεσσιν, 9° 

είτε κα) εν πελάγει μετά κυμασιν Αμφιτρίτης. 

τουνεκα νυν τα, σα γουνα(ί ικάνομαι, αϊ κ ειελησνα 

κείνου λυγρον ολεθρον ίνισπείν, εϊ που Όπωπας 

οφθαλμοΊσι τεοισιν, η άλλου μυιον άκουσας 

πλαζομένου' περί γαρ μι ν οίζυρον τεκέ μν\τν\ρ. 95 

(Χηοε τί ρ αγόμενος μειλίσσεο, μν\ο ελεαϊρων, 

άλλ' ευ μ,οι κατάλεζον, Όπως ψτησας οπωπν\ς* 

λίσσομ,αι, εϊποτε τοί τι πατήρ εμος εσ(Ιλ)>ς Όαυσσευς, 

?7 έπος, ν\ε τι έργον, ύποστα,ς εζετελεσσε 

ίηρω εν ι Τρωών, οθι πάσχετε πν\ματ Άχα,ιοί' ιοο 

των νυν μοι μνησαι, καί μοι νημ,ερτες 'ενισπε. 

93• € *] ψ Η. 99• ^ 7Γ °ί• ϊ έργον, ιοο. Άχαιίοί. 

περ) του πατρός, άγαν περιπαθές. Β. Ο. προβάλλεται της οικείας χρείας, μεγάλως 

90. Είθ' ογε~\ ΤΙροαγωγά ταύτα του μη γάρ αυτω διέφερε μαθεΐν περϊ του πατρός, 

•φεύσασθαι τον Νέστορα. Ο. ^Ι.Έ'ίτε Ο. 97• Καταλβ^οι/] Ουκ εστίν άπλως, 

κα) εν πελάγει~\ Έν Ίάςω (3,η εν Νάςω ? ειπέ, αλλ* εις τέλος του λόγου ελθέ, και 

ΜίΙΙ.) την Αμφιτρίτη* χορευονσαν ιδων πάντα ειπέ. ταύτα γάρ εστί το, Άταρ 

Τίοσειδων ηρπασεν. Όθεν υπο των εγχω- ου τέλος 'ίκεο μύθων (II. ι. 5^•)• τ ° ^'" 

ρίων Ώοσειδωνία ωνομάσθη η θεός, ως κα) ελθείν ουν τον λόγον %ν ηρς"ατο λέγειν η 

η "Ηρα Αιαίνη ι πάρα Δωδωνα'ιοις, ως μέλλει ειπείν δηλοΐ το κατάλεζον, μέχρι 

Απολλόδωρος. Ο. Αμφιτρίτης] Άμφι- ου δε7 άποληζαι. Ο. 'Οπωπης] Γράφε" 

τρίτη λέγεται η θάλασσα οτι τρίτη εστίν ται, άκοης. Β. 'Οπωπης. κα) θέας. 

άμφοτέρωθεν, εκ του άνω μέρους κα) εκ ες άκοης ο Τηλέμαχος πολλά ηδει. Ε. 

του κάτω' εκ του άνω μεν ως πρωτεύον- "Οπως μ,ετέλαβες της περί αυτόν θέας, 

τος του αιθέρος, δευτέρου δετού αέρος, τρί- παρά την οπα. Β. (3.11 Ο. ?) *Οπω- 

τηςαυτης' εκ του κάτω δε, ως τηςάβύσ- πης, θέας, παρά τους ώπας (πΐΒΐβ οΐίπΐ 

σου κα) του ταρτάρου προκείμενων, τρίτης Όπας)' η φωνής παρά την Όπα. νυΐί*. 

ούσης αυτής. Ε. 9 2 • Γοιίνα0' ίκάνομ.αι] Τίως μετέλαβες της περ) αυτόν θέας. γρ. 

Η άπτομ,αι των σων γονάτων μετά ικε- της άκοης παρά την Όπα™. Ηίϊπ. ΙΟΙ. 

τε'ιας. Ε. ()6. Μειλίσσεο] *Η χαρίζου, Ργο ενισπε 111 ΙβΧΐ. Η»γ1. Πΐαηΐΐδ Ο.Π- 

μειλιχίονς λέγε λόγους. Ε. Μείλιχα ΐίςαα ενισπες 61 \ΐ\0 61 αΐίίδ Ιοϋϊδ. 

κα) προσηνή λέγε, η χαρίζου, καταπράυνε Ηίΰ δοΐΐοΐίοη δΐΐρΓαδΟΠρΙΐίΠΙ : επί- 

τον θρηνον. Ρ&1. Ταύτα προς το μέγεθος σχες ειπέ. ΝίίΠίρθ ΙΐΟΟ νοίΐηΐ : ΙΐΙ 

1 Έ.ξ\ί <3ε 1ι'ΐ8 Αροΐΐοοίοηαδ \ν α πιο) ϊιων ςαειπ Ιίοπιπι εχοΐΐ&ί δίερη. Βγζ. ίη Γγε^πι. 
ά& Όοίίοπβ. ν\ά. Ηεγη. ίη ίϊίΐ^ιηιη. Αροΐΐοά. ΟεΙεπιηι ρΓΟ Διαίνη εοΓπ^βιΐίΙιιιη 
ρΓθρθδΐΓΐ85βηι Αιών» (νίά. ΕχοιΐΓ8ΐπη ηαευιιι άβ ϋϊοηε &(1 υβπιοδίΐιβηΐδ ΜίάίίΐηΒπι) 
ηΐδϊ ΓβΙΊ^ΐο ίυίδδεί ί^ηοίηΐΏ ίοππαπι ηιυΙηΓε ουηι ηοΐίΐ. ΒϋΤΤΜ. 

πι ΡοΓίαδδβ υ> (ί. ο. ϋγουν) ρΐΌ γξ. ΝίηιΪΓυια θδΐ ίΐΙΙβΓίΐ ίηΙβΓρΓεΙ&ΐΐο, (]|υαδί ο-τωτη 
ί(ΐ6θΐ δοη&ΓΟί (\\ιοά ακοή. ΡΟΚδ. δαηε ΗύάϊΐΗΐτιεηΙαιιι πκ^α. την οπα ίίΐΐε ςαίοΐ ίικίί- 
ε&Γε νϊάεΙΟΓ: εϊ εί". δοΐιοΐ. ναΐ^. δεύ ευηι ε εοάίοε Β. ςαοςιιε Μ&ΐυδ (ΙίδβΓίε ρΐΌΐα- 
ΙΊΐ Γράφίται, ακοτ,ζ ', νεΓβηι εΐίίΐηι ναπείαΐβιη, ηε^αε δρεΓηεηά&αι ίΐΐ&ηι, ίϋίδδε ριιίο 
&**&. Υΐα. /3'.3ο8. ΒϋΤΤΜ.. 


βίΒ. III. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 102 — ιοό. 89 

Τον ά ημειβετ έπειτα Γερψιος ιπποτα Νεσ-τωρ' 
ω φιλ\ επεί μ εμνηο-ας οϊζυος, ψ εν εκείνω 
όν\μω άνετλημεν μένος αο~χετοι υΐες ' Αχαιών 
η μεν οτα ζυν νηυτιν επ ηεροειόεα ποντον 105 

πλαζόμενοι κατά λψί\ οπη αρζειεν Άχιλλεύς' 

102. τ**] των V. ιο4• ΆχαιΡΖν. 1 05. |ί*] βτδ* V. ίΐ). ψρο- 

'ειίεα. 

ιΐ) θ1)8θΐ6ΐθ αοπδίο €<τχην ΙΙΤίρΟΓα- άργόν. ου γαρ άποΰίϊοται Όμψείω εθει. 

ίνα* σχ«'ς ίΌηηαΙίΙΓ, ΟΐπΊΐδ οοηίρο- Β. "ίσως κενώοξων ο Νέστωρ 'εαντον 

Ιΐϋηΐ 681 επίσχες, 810 &1) βοτημ/ ρΓΟ- τοις πολέμου* ι συναριθμεΊ', πλην κοινό- 

θηΪΓ6 <ητ€ί 61 ενίσπες. 1ΌΚ.8. Ιη ττο^Γτα* τα ττά^ των </η'λ<»ν. Ε. 1 04. 

Λιΐ£. (β(1. αηΐ.) βδΐ ϋΟΓπψΙυηι Ύψ Μναμιν ακατάσχετοι. Άπο κοινοί 

ϋηοΠιπη ΗΝΙΠΕΣ. είπες. 103. Τ&, άτ£*%$ /λ' ερ^τα*, και το, άνέτλ-η- 

1πίί η ]ΎΌεπεί ενταύθα βφαιωτικον και μεν. Ραΐ. (βναηίίϋπ ΠΐΙοπ»). ιο6. 

■ Πο |«η< οοηί. δοΐιοΐ. δ'. 204. ΒϋΤΤΜ. 

■ ΙΙιυβ £οηιΐϋΐ3Β άπο χοινοΖ ηοη Ιήο ΙίΐηΙυιη βοά" «.1ϊΙ>ί οΐίίΐηι (1'ιβΐουΙϋίΐΙοιη η1ί(]πηιη ηί- 
ϊγΙ, οιηηδ οαιίδα «ΙημιοΙ Ιιοηιιη βοηοϋοππη Ιοοη οοιηροηοΐΌ νίδυηι ΟδΙ. Αίφίο Ιιοο 
ιιύβιη δ.ιΐΐδ οοϋβίαΐ, οβϋΓρΗΠ Ιιηηο ίΌπηιιΙ.αηι, αΙ>ί νοχ ιϋίφΜ νοί ρητωίβ ηηί ββτ- 
ιοηΐδ ραΠι ιιάάίίΛ, άοοοίιιι• οοηιηιηηίδ οδδο &1ϋ. 3ίο 3(1 ϊ'. 247• "Αλλ* 3" αυτίν φ ωτ ) 
χταχρνπτων %,<τχν>, δοΐιοΐίαδίβδ : Άπο χοινοΖ το αυτόν. δΐίΐΐίηιφιο (ΙίίοΠίυδ ιηοηοΐ ^ιη- 
!Μΐ1Π1β88β ηοη δοΐϋΐη χαταχούπτων ϊαι/τον δθά οΐίαηΐ «Ίσχιν Ιαννίν. Πηά*. 555• ;κΙ 
'βροοδίοηοιη Ύϊοι Ααίξην κ. τ. ε. νοΓϋο 8πο ο.ιιοηίοηι ηιοηοίηι• : Άπο χοινοΖ τί, Κα. 
ρυχίτα, ι»» πόντψ \\. . 1 13β0 νβΓ ι, α 6Χ αηίοϋβάοηΐβ ίη1οιτο£ηΐΐοηο οδδο Γβροίοικίη. 
Ι βίο ήοιίβ ηιπνίδ ίηΙβ%βΙ δοΐιοΐίη αά ι'. 236. θ'. 2 4 6. λ'. 2 6. ^.178. Οιπυιΐ5(1ηηι 
ιίειτι Ιοπδ οϋδοππίίΐδ ίιιοΐβ ηηδοίίπι• (|ΐι 0ί 1 δοΐιοϋιιηι ςυΐΐηοάί ροΓνοΓδο ;ίΐί(1ί1υιιι 681 

τβτβυιιη (]ΐιο ιρδα οοηιηιπιιίδ νοχ Ιε^ίΐιιτ, ηοη ιώΐ άββίάθΤΕϋΐΓ : (ριοίΐ υηί ονβηΐΐ 
ΓΟΐιιηχρηκΜίΓΐ.ι ο δ Ι ηΐί» δοπηοηίδ ρβΓδ οηί οχ ΓοροΙΐΐίοηο Ιηΐί Ιπχ ηΟΊι^οΛί. Εχοηι- 
πηι Ιιηυοδ α(1 »'. 149. «Ι ίη ηοΐα ίοϊ αΌοιιί : ηηοα ίβοβΤΟ (1ο1ιοΙ);ιηι οΐίαιη «ΐ(1 Ψ. $6$. 

•1 βΟΙίη νβΓΙ)8 Τβ γαρ, 'ί-ττι Ιίος, άπο χο,νου ΟΧΟΟΓρΙα δΙΠίΙ Ο δοΐΐοΐίο ίΐ1ΪΓ[110 ρΙοηίΟΓΪ δρο- 

κιιΐο ηα 564. ία (ΐιιο νοι-δΐι ροδί Ιικο, ώλλά <τΌΙ\ ί11 Λ , ϊη Χο;, ΐΐοΓηηι οο^Ιβηάβ δηηί. 
χίοιικριο ιηοϋο δοΐΌ 3ΐιίπΐΛ(1νβΓΐί (Ιίβρίοίοικίιιιη 6886 δοΐιοΐίηηι ικΐ η. ι. ηυίο,ηοίΐ υογ- 

1 Κηςην δ< <τ ροτ ) άΊττυ φ'ψν μί νο ; ^νοιιν αδΟΠρΙηηΐ ΟδΙ, Άπο χοινοΖ το, μίνο; νμιίνοην, 

ήδη (Ιαδίιΐπίιιηι ΟδΙ, ρβΓβρίουυιη ίηΐηππη δί ΒββτίΐΜβ νοιοο ΤτΟη* ίη νβηα 4• 
1)ινβΓ8Λ ΟδΙ άίβαι1ΐ88 δοΐιοΐϋ Άά ζ. 187. ηΜ ηα ίηιροΓίβεϋηηι ΝΛΟβΐοωΒ οιηΐΐοηοηι, 

η , ιπα ουκ κακά οντ' &φ ξ0νί <ρ ωτ ) 'ϊο,χας, ηΟΐίΐϋΐΙΓ : Άπο χοινοΖ το, τλΐ,ϊ,, τοΖ γαο 7.-υ•. 
ιοό νοΓΐ>;ι οΐιηηι ηιιιΙίΐΗΐϊοηο Ιαυοι-ηηΙ; γο ϊρδα Ιαηιοη δίΐΐίδ ρηίοί, δοΐιοϋηδίοη (1ο- 
ιο ιηίοΐΐΐίίϋΐκΐυηι βδδο: τλ^ι, τούτων γάζ Ζιυ% α'ίτιο;. ΑίφΓι Ιΐίοο ίίη οοηοορία ηηδ- 
ββ ιηρι•οχιηιΐ8 Ιο^ηηΙηι•: ηίβί ίοΠβ άΐοββ ίοπηυΐβιη απο μιμ» ^ητΙ.ιγο ;κ1 Βία». 
ιη δοιίδϊΐδ νβΓίια ηΐιο ηβχυ ρ,αυίο ίηΓοπιΐδ βιι^οοΐ» δίο, ΚαΙ πού σοι τάγ »««ι (ζ•^), 
'ιχρ» ™λ»μ*» *μ*»;. 8θ(1 ρ. 354- «οί »(1 ϋΐνδδίδ οχοΐίΐηιηΐίοηβηι, ϊιΖ άνα, Τ^λί- 
χο* μο* ιν αύςανιν ολβ,ον ιΊναι, δοηοΐίϋδίοδ η(1ηοΙίΐΙ, άπο χο,νοΖ, ποίτ,σον, ςυ» \ΌΧ 116- 

ίΐρβα οβςυβ ο3ιΐδ δίηιίΐο φήάςυ&ιη ίη ρΐΌχίπιίδ οοίηρβοβί; ηκηπΓο^ίιηη οδί, άπο 
»» οο(1βιη δβιΐδη ηδηιρηπ, ψιο Λΐίαδ Ζζ^ι»; φΐοηι Ιηηιοη «1)ηδΐιηι ροΐϊηδ 6ΜΒ 

1800. ι 

'βηι ί£ίΐιη• Γοίΐοηηιηβ &ά Ιοοηηι ηικίο άβνβηί .^ιπηιΐδ, απ! γ ΐο 4 •, ηυί 1)οηηιη Ιλ- 
ηι φΐ (Ι (Ιο ονκηηΐ,ι ΒΟΓίρΙιΐΓβ ιηοη.ή : οοάίοβΒΙ ίρβοΐη βοίηο ;ιηΙο 00θΙθ8 ηιπκ- ηοη 
^ι Πίΐ )οο. δβ€ΐ οιηη ίιοή ρΙ&η6 ηοη ροβώΐ οΐ άβο 18«&, 1«ί μ ϊμ»*Λ<, η έΑτλημ$9, 
ηο&η(ηΓ6336 &πί »ΐ;ν»; ηοη |«αΐ (ΙηΜιιηι ςηίη ρτο χα) δοήρίπηι ΓηοπΙ χατά, 
ηβ ηκο 8 ,ι δοΐιοΙιηδίΜ ραηΐο ;η•μ:ηΙίθΓ οϋδΟΓνπΓιο : Άπο χο,νοΖ τϊ, \πα μ Ιμ*****^ 
•β το, αν:.τλημ. ν ι,, ο. νοι-ΐΜίηι Ίμνησα; Βρβοΐβτβ ηοη δοΐιιηι ;\(1 ηοιιιοη 1*ξί*ι, κά Η- 
'ΤΤλί 6Ι *9»τλημ*9 9 11»: 'ίμνησάς μι τ?? Όϊζύο;, β| ΐμν*σα$ ί 

νθΤ.. Ι. ν 90 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. ίο; — ιι8. ι,ιβ. III. 

ηα* 'οσΆ και περί α/ττυ μέγα Πριαμοιο ανακτος 

μαρνάμεθ\ ενθά$ έπειτα κατεκταθεν, Όο-οόι αρκττοι. 

ένθα, μεν Α'ίας κείται άρηίος } ένθα 3" Άχιλλευς, 

ένθα ϋ Πάτροκλος, θεοφιν μψ-τωρ ατάλαντος, ιι<^ 

ένθα 3ϊ εμος φίλος υιός, άμα κρατερός και άμυμων, 

Άντίλοχος, περί μεν θείειν ταχύς, ηίε μαχητης' 

άλλα τε πολλϊ επ) τοις πάθομεν κακά' τίς κεν εκείνα 

πάντα γε μυθησ-αιτο καταθνητων ανθρώπων $ 

ου£' ε\ πενταετές γε κα) εξαετές παραμάνων ιι^ 

εζερεοις, οα-α κεΊθι πάθον κακά οίοι Άχαιοϊ 

πριν κεν άνιν\θε\ς ο~ψ πατρ'ιοα γαιαν 'ικοιο. 

είνάετες γάρ <τφιν κακά ράπτομεν αμφιεποντες 

107. Ράστυ. ίάνακτος. Ιθ8. μαρνάμεθ'~\ μαρνάμεσθ' V. 109• /**► 

δ' ί*«*τ*. Ιη ΐΏα镧. γρ. ένθα μεν Η. ιΐ2. θείειν] θίειν δβοί ρπιΐδ, οτεάί 

6ΓΕΙ θεΐν Η. ΡΟΚ8. 1 14• καταθνητων] κατά θνητών 61 810 ρΐβπιΐηφί 

άίνίδίΐΉ Η. 1 15- *&Τ&€Τ*ς. εξάντες. 1 16. εξερέοις] εξερέειςΖ 

ειιίθηά. Η. ίΐ>. δΤΡοι ΆχαϊΓοί. 1 1 8. εϊνάΡετες. 

Πλαζόμενοι'] Ουκ αν γαρ τοσούτον υπε- ταύτα εϊς παραμυθίαν του νεανίσκο 

μειναν τους πόνους. Σαφώς δε των Έλ- πιθανός γάρ εστί σύμβουλος όταν κι 

ληνών πολεμαρχον παρίστησι τον Άχιλ- εαυτόν επιδείκνυα τα όμοια δυστυχηματ 

λεα. Ο. Τθ8. Κατεκταθεν οσσοι αρι- γενναίως φέροντα. Ε. Ο. Γρ. αλλά <) 

στοί] 'Τπέρβατον' τίς κεν εκείνα πάντα πόλλ\ Η&Η. Τις κεν εκεΊνα~] Ά*βδ 

γε μυθησαιτο άπο των θνητών ανθρώπων ; δοται το, επεί μ εμνησας, και το, οσι 

είτα τα άλλα δια μέσου, ένθα μεν Α'ίας, Ρ&1. Ύινες ούτως το υπερβατον, Ώ φι. 

κα) τα έξης. Β. (Οθ(1ά. Ε. Ο. νίά. επεί μ εμνησας οϊζυος, τις κεν εκε» 

δ(1 Ιΐ3•)• ΙΟ^. "Ενθα μεν Α'ίας κει- Πάντα μυθησαιτο. Ε. Ο. (Οοα. Ι 

ταϊ] Πρόδηλον εντεύθεν οτι οπού ϊτελευ- \Ίά. αά Ιθ8.) ΙΙ5• ^ δ ' 6<> «"β 

τησαν, εκεί εθάπτοντο, και ουκ Ιστία ετες γε~\ Ουδ' ε'ι πέντε κα) ε| 'ετη παρί 

παισιν έκαστος (Γ. εκάστου) ηγετο (II. μένων εξερέεις Ρ οσα κεΐθι πάθομεν, δι 

•η. 334• υ ^ [ ν ^• δ^οΐ.) Ε. Ο. νησαιτό τις πάντα μυθησασθαι. €*1 

Αίας κείται πελώριος (ΗοΐΏ. άρψος)] άπο άλλης άρχης, Πρίν κεν άνιαθείς σ 1 

Ό μέγας προς τον Αοκρόν. Ε. 1 1 0. πατρίδα γαιαν Ί'κοιο, καταλιπων την δν 

Πάτροκλος θεόφιν μηστωρ ατάλαντος] γησιν δια το μήκος. Ε. Τίνες ουτα 

Δικαίως επέτεινε τον επαινον του Πα- Οόδε επ\ πέντε και ε£ ετη παραμένων κ 

τρόκλου οτι πείσας αυτόν εις τον πόλε- ερωτών υπέρ των συμβεβηκότων τι 

μον εΐηγαγεν. Ε. Ο. III. "Ενθα δ' ΆχαιοΊς άνιαθείης αν κα\ άπελθης ι 

εμος φίλος υίος άμα κρατερός κα\ άμύ- την πατρίδα, άλλα παραΐΑενοις αν ΰηΐ 

μων~] Περιπαθως λίαν. ου μόνον γαρ ως νότι ψυχαγωγουμε/ος ύπο της ποικιλι 

νιον άλλα κα\ ως άριστον έπιποθεΊ. Ε. των διηγημάτων. εμο\δε ου δοκε7 τοιαν 

Ο. *Αταρβης~] Γράφεται, και άμνμων. είναι άνταπόδοσις, αλλ •£τως έχει ο λ 

Ε. Ραΐ. ΙΙ3."Αλλα τε ττολλά] Κα) γος' Ύίς αν εκείνα πάντα διηγησαιτ 

ρ Ηοο δοΐϋΐη νβΛιιηι, ίΐ» 80ΓΐρΙαιη ϊ&ξίοα, εχ δοΗοΙ. Η»γ1. οΐΐαΐ ΡοΓδΟΏ) 
ΒυίΤΜ. ΙΙΒ. ιιι. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ ρ. ,ι 9 _ Ι3 4. 91 

ταντοίοκτι 2ολοι<τι' μογις 2* ετέλεσνε Κρονίων. 

'νν ούτις ποτέ μψιν ομοιωθψεναι αντην Ι20 

4λ\ επε) μαλα πολλον ενικά 27ος 'Ο&χτσ-ευς 

ναντοιοκτι 2ολοισ-ι, πατήρ τέος' ει ετεον γε 

ιεινου εκγονος ίστΓ ρέβας μ έχει εκτοροωντα. 

τα γαρ μύθοι γε εοικοτες, ού2έ κε φαίης 

ιν2ρα νεωτερον ω2ε εοικοτα μυβησ-ασ-θαι. 125 

$ ψοι έίως μεν εγω κα) 27ος , θ2υ(Γο-ευς 

υτεποτ ε\ν αγοργ 2ίχ εβάζομεν, ουτ ή) βουλγ, 

<λλ' ένα θυμον εχοντε, νοω και επίφρονι βουλή ' 

">ραζομώ\ Άργειοισ-ιν 'οπως οχ άριστα γένεται. 

•υταρ επε) Πριαμοιο πολιν 2ιεπέρ<ταμεν αιπην, ι 3 ο 

^ψενΡ εν νηεσ-σ-ι, Οέος 2' εκέ2α<τσ•εν ' Αχαιούς ' 

α) τότε $ Ζευς λυγρον εν) φρε<τ) μη2ετο νοσ-τον 

\ργειοις' επε) ούτι νοήμονες, ου2ε 2ίκαιοι, 

αντες εσ-αν' τω <τφέων πολέες κακόν οϊτον επέ<τπον } 

120. εν0' οΐίτ,ς ττοτε μητιν] εν0' οίπω Τ \ ς μ ψίν . Ι η ηΐΜ%. γρ. ενθ' οϋ' τις 
Τ€ • ιι Ι21 • !26. δ*7ος. 123. εκγονός] εκγονος 61 Ι110Χ εϊσ' όρόωντα 

1381 νβΐΐβΐ εις σ ξ. Η. Ι 24- Μοικότες. Ι 2$. Μοικότα. 1 20. αεν] 

ιηο κ,ν 80(1 κ βχ οιΐΗί,κΙ. Η. 1 29. ΆργείΡοισιν. 131. εκεδασσεν] 

χεδ^ν V. ^ α «ν Ρ γο V. 1. 113. Άχα,^ί. Ι 3 3• '*&*•* 

Η• τ ^ τω,/ V. |)Γ0 ν. 1. 

|' €ί π6 ' ντ ' "^ * α ' «ξ *• τ • λ. ("ί ίϋ εχοντε] Αεληθότως παιδεύει ό ποιητής 

»( . Λ.) ς}, ^ι 2 1 . "Ηθελε] Αντί του οτ* η ομόνοια των αρίστων και πόλος 

ννατο- Ουδ' ε0ελε π^'ε,ν (II. φ'. 'όλας χειρουσθαι πεφυκεν, εκ δε διχονοίας 

)0•). Β. Ο. Έδυνν^' ώς το, Οι) καΊ όλον διαφθείρεται, εκ μεν γαρ 

\(ΐ τα δένδρα διδάσκειν με (ΠαΙ. ομονοίας κα) συμφωνίας Όδυσσεως και 

18Β(1γ. ρ. 230. ά. Ογ6£. ΟθΓ. ΑΐΙ. Νέστορος πάντα τοϊς Άχαιοΐς αγαθά γε- 

*0' , Ι2 4• Η ™ 7*9 μΖθοί γε~\ νεσθαι, εκ δε διχόνοιας των ηγεμόνων 

κσβίτεροί φησι της ηλικίας οι λόγοι, άπολεσθαι περ) του νόστου φησ\ το'Ελ- 

* πάνυ το εϊκος εν αυτοΐς σώζεται. Ε. ληνικόν. Ο. Νοω κα) ίπίφρονι βουλή] η». 15. ^ Τ 26. ΕΓα^ς /χεν] Το άνα- ττεί το, πάντα είχε καλώς τοΐςΈλλησιν. 

οίκον άντ) ανταποδοτικού τοΖ τέως. Ε. 1 3 2. Μ^δετο νο'στον] Πε^ του νο- 

!',\ 12 7• Δ »ν έβαζομεν] 'Λντ* στου φησ) τοΖ Ελληνικού, ορα δε πάλιν 

',ουκεδιχονοοΖμεν (Ε. εδιχογνωμο>οΖ- επικαίρως τα λε'ιποντα τγ ίποθεσει. Κ. 

\'* ύ 1 ^ Τ ^ ^Τ /*"» οιν ' * ν τ ? ^• '34•Τ#Ι σψί'νν ττολί'ε,;] Δ*α τούτο 

*«&™Η, αλλ 1 ενα βι^ον, και τά ^ Ιαντΰ» ττολλο», ητο 4 δ»' οικείας γνω- 

Ηβ Β. Ε. 128. Άλλ' ένα βι;/Λον μης, και εκ της /ΐχηνίδος της ' Αθήνας 

Ν 2 92 ΟΔΤ^ΕΙΑ2 Γ. ΐ35— Η*> ^ Ιΰ • ΙΠ • 

ρψιος ε£ ολοϊ\ς Τλαυχωπιίος οβριμοπατρης, χ 35 

ητ εριν ΆτρείίησΊ μετ αμψοτεροκτιν 'ενηχε' 

τω α$ χαλέ (Γ α- α μεν ω αγορψ ες τταντας Αχαιούς 

θΛ•ψ, αταρ ου κατά χοσ-μον, ες ηέλιον χαταόυντα, 

(οι α ηλθον οίνω βεβαρηοτες υ'ιες Άχαιων,) 

μΖθον μ,υθείο-θφ, του είνεχα λαον αγειραν. 1 4° 

εν& ήτοι Μενέλαος ανάγει παντας ' Αχαιούς 

νοσ-του μιμνηο-κεο-()αι εττ ευρέα νώτα Ώαλαο~ο-ης' 

ου£ Άγαμψνονι πάμπαν εψ^ανε' βούλετο γαρ ρα 

λαον ερυχαχεειν, ρεζειν & ιεράς εχατορβας, 

ως τον Άθψαίης $εινον χολον ε^αχεα-αιτο' *45 

νηπιος, ουίε το γ\$η } ο ου πεί<τεο~Όαι εμελλεν* 

ου γαρ τ αί-^α ύεων τρέπεται νοος αΐεν εοντων. 

ως τω μεν χαλεποΊ(τιν άμειβομενω επεεστιν 

136. Άτ^ν*. ΐ37• ΐ4ΐ• Άχα^'ς. ΐ3 8 • άτ "Ρ] αύτ "Ρ Υ 

3 39• βΦ^ρψτες] βφ^ωτες Η. ίβ. Ροίνω. ΆχαιΡων. ^ Τ 4°• Η4• λα ^ ν 

7 41. Μενέλαος. 1 43• &&*«*• *44• Ρ^ ίν ~\ ?&* 1ν Η ' ?^ Λί Υ ' ™ 

146. τ)δί?] άίδε* V. οϊδε ΚηίβΙιΙ. Ϊ1>- ^δ^. 148. Ρεττεεσίπν. 

Ιπεσπάσαντο θάνατον. Β. 135• Μ '^ 6ον ^ίσθψ του είνεκα λαον αγειρα 

νιος εξ οΚάης] Έπε) Α'ίαντα τον Αοκρον Μάψ, άτάρ οί κατά κόσμ** ες ^λίβν κα 

ουκ εκόλασαν βιασάμενον εν τω Ίερω αί- ταΐύντα' Οί γαρ ηλθον οίνω βεβαρψό- 

τψ τψ Κασάνϊραν. Ε. νυ1§. Νυν τες Γ . 'Άλλα,ς. Ίο) δε καλεσσαμεη 

μεν κοινώς εις απαντάς τψ μψιν, εξψ αγορψ ες ψλιον καταΐύντα //.άψ, ατά 

δε σαφεστερον τψ αΐτίαν της οργής δ»}- ου κατά κόσμον' οι γαρ ηλθον οίνω βε 

λο7 επ) του Α'ίαντος. Ο. ΤλαυκωπιΙος βαρψότες μνθον μυθείσθψ 5 . Ο- ^ Βε 

οβριμοπάτρψ~] Δ,ά το άνδ/»κον τί)ς φρο- βαρψτες'] Βαρώ, βαρέσω, βεβάρψα 

νησεως. τα γαρ άνίρικωτατα των Χ,ωων βεβάρηα.Έ. 1 46. λ Ο οί] Το ο άη 

γλαυκά. Ε. 1 37• Ές ττάντας Άχαι- του οτι. εστί δε αποκοπή. Ο. Ϊ43 

ους] Βουλοντα* της ες προθέσεως 'ρωννύ- Ου γαρ αιφα θέων τρέπεται νόος] 'Εν 

ναι τον τόνον τίνες, Ίνα Ιυνάμει αν- αντίον τούτο τω εν Ίλίάδί, Στρεπτο) Ι 

αστροφη γενψαι^ κατά το όρνιθες ως. τε και θεο\ αυτοί (Λ 497•); Α & 1 

Ε. 138. Ού κατά κβσ/Λβν] Ου κατά δ* αν εκ του ττροσώττύΐ;• τά μ,εν γαρ λ« 

καίρον ε'νδεχό/Λενον. Ε. Ές ψλιον κα- γει ο Νέστωρ τά δε Φοίνιξ (810 Ο. &01 

ταδυντα] Δυ'ναντοςτου ηλίου μυθον (λυθεί- Ιθ)' ώστε οί ταίτα εΰοκ'ιμαζον. λίεΐι 

σθψ.Β. 1 39• 0ί δ ' '? λθον ] Οντο ^ 1 στί ' δ6 ' * κ ΤύΖ Κα1 ?™' Τ ° 7 " Ρ ^υμοΰ^ 

% ος Ζια μέσον. Β. Οί δ' ηλθον οίνω βε- το στρεπτο) δε τε και θεοί αίτο'ι, ι 

βαρψότες] Ούτω το εζψ' Τ« δε καλεσ- καιρώ ηρμοσται. λύεται δέ κα) εκ τ 

σα/Λε'νω ά)»^ν ες πάντας Άχα^ί-ς Μ υ- λεξεως' πρόσκειται γαρ το αίψα' **/> 

ι ΝίιηίΓυΐΏ ά^β^ν ε'ί. ΒΙΙΤΤΜ. Γ>ττΓΓτ•?νι 

τ ΙΙά δοπρίηπι Ιιοο νοιοιιηι οχ δοΗοΙ. ΗάΔ. ψΐθ(\\ιο άίαΐ ΡοΓδ. 1>υ 1 1 Μ. 
8 Νοη εχ πιβηΐο αυοίοήδ ίηΙΟΓρπηοΙιιπι ΟΓβοΙο Ιιοο δοΐιοΐίπηι : ηίΐιη ηίβί νετοη »< 7 
■λ. ο. βφ. Ιήο εΙϊαΐΏ ρΗΓεηΐΙιοΙίοβ δοοΊρΐβδ ΒίηκΛατβ ηυΐΐ» ρΓθοβ(1ίΙ. ΒϋΤΤΜ. ΜΒ. «Ι. ΟΔΤ52ΕΙΑ2 Γ. ι 4 9 — 16 4 . 93 

έστΛίΓΛΐ/• ο* α ανορουα-αν εύχνν\μι$ες ' Αχαιό) 

γ\γγ\ θεσ-πεσ-ίη- £ίχα $ί σ-φκτιν ψ^ανε βουλή. κο 

νυχτΛ μεν αεο~αμεν, χαλεπά φρεσ-ιν ορμαίνοντες 

αλληλοις επι γαρ Ζευς ηρτυε πήρα κακοιο. 

ηωύεν ί' ο; ^ει/ νέας είλκομεν εις αλα £ίαν, 

κτήματα τ έντιθέμεο-θα, βαΟυζωνους τε γυναίκας. 

ημίο-εες & αρα λαοί ερητύοντο μένοντες , 5 ^ 

αύθι παρ Άτρείΰη Αγαμέμνονα ποιμενι λαων' 

ημΉτεες ^ άναβάντες ελαύνομεν' αι $1 μάΧ ωκα 

επλεον' εο-τορετεν οε νέος μεγακητεα πόντον. 

ες Ύενείον <Γ ελθοντες ερεζαμεν ιρα θεοϊο-ιν, 

οίκα$ε ιεμενοι' Ζευς ^ ουπω μη^ετο νοστον, ,6ο 

ο-χετλιος, Ός ρ εριν ώρο~ε κακφ επ) δεύτερον αυτις. 

οί μεν αποα-τρε^αντες ίβαν νέας αμφιελί<το~ας , 

αμφ Οόυο-ηα ανακτά ^αίφρονα ποικιλομητην, 

αυτις επ ΆτρεΙ^η Άγαμέμνονι ν\ρα φέροντες. 

Ι49• &τασαν]/ΓΓασαν 61 ΐ82. Η. Π>. ΆχαιΗι. ι 5 ο. %£. Η[&χη. 
1 5 Ι • άεσα/Λεν] άίσα^ν $εά ίΐ ρπΐΐδ 6Χ ΘΙΏΟηίΙ. Η. 153. ^7Ραν ' 155- λα- 
ίο/ ε^τ.Τοντο. Ι 5 6. Άτ«5%. λαΡων. ΐ 59 . ί/>ά] ίε^ά δ(3€Ϊ ε άυόδϋί 

ριιικ•1ι$ ηοΐαίιιηι πι Γεοβηδίοηΰ Η. 1 6ο. ΡοίκαΙα Κμ&η. 162. άα- 

φιΡϊλίσσας. ΐ6$. ποικιλοα'ητψ~\ τΐοικιλόμψιν (βΧ ΟΐΙΙϋηΗ.) Η. V. ίΙ>. /ά- 
ναφτα ΙαΡ'ιψρονα. 164. αύτίζ] αΖ0,ζ V. ίΐχ Άτρεί/δτ;. ^ α . 

ψοντα, /^νγάρ, 01 ^ α Τψ α δβ. 11 Ε. Ο. στάσης, άττο του 'άω. ε,' γλρ, Ικοψί Γ 

15 1 • Νώττα /*εν άεο-α/Λεν] Τβ άεσα/Λεν 6-ημ.αν, ττως όρμαίνοντ € ς ; Ιν δέ ταΐς χα- 

ουκ, έκοι/Α-ηβ-η^ν, άλλ' άνεπνεώτα,αεν, ρκστίραις γέγραπται (Ιάσα^ν ι ,' οπε) 

άπο τουααν ο έστιν άναττνεΓν. λίγα δε Ιστιν άπρακτον άψηκα^ν, ηΖθεν δε 1 

και άνάπνιυσιν τ\ν μικράν των κακών /Λεν νέας. άνοΐκιιον γίρ το κοιμΖσθαι 

ναραμυθίαν, 'Ολίγτ) δε τ € ανάτΐ^υσ^ ττο- αυτούς Ιν τοσούτω κινίύνω, ε? τις το ίΐ- 

λψοιο (II. λ'. 8θΙ.), άττο των & ττο- ^σα/Λ€ν (δΟΓ. άίσα^ν) άντ) τον ^οι- 

λ((Α.ων «V ολίγον άναπνεόντων' και, (χηθη^ν έκΰίξαιτο. Ε. Ο. 153. Ε«ς 

Ασπασίας φνγίνπς "Εκτορα, δΓον άν- ά'λα δΓαν] Γ^. ά^^λίσσα,ς. ΗλγΓ 

«*εβν (II. λ'. 3 2 7•)• Άλλα συ μ\ν Ι $+. Βαβυζάνους τ € γυναίκας] Ύο7ς 7 α Ρ 

στφ και α^νυ, (II. χ'. 2 22.)' ΑΖβ,ς ^τα,; αί ^ά^β, 7 •,ναΓ/<^ α,χρ, 

\>αμ.γχ»$ι (II. 6 '. 697.)• άφ' βϊ «α2 /3α^νς ^σύρουσα* χρωνται. \\\\. Ε. 

τον άρίσκοντα πόρους ιϊς άνάνηνσ* των 156. Α^ι] 'Λπο του αυτόθι κατά σνγ- 

κακων, οτζίρ ϊστιν Ό φρίη/ΛΟζ, *€Π>φ4- κοττψ. Β. ΐ6ΐ. Σχί'τλίος] 'Λττο τον 

νονψ η ο-;ν._ Τ^ δε, Χαλεπά φρεσίν ψ- σχΰ το κρατω' ο κατίχων ίτπολυ του 

μαινοντεςΆλληλοις, αντί τοΖ άγρυτνοΐν- θιμοΖ κα) σχετλιά^ιν τ^ς ^οιων. Ε. 

ψ και χαλ,ιια μ.ψμ.νωντ,ς^ϊς αλλήλους. \6+.~\\ρα φίροτ,ς] Έπιθι^τά' άττο 

■^. (ν. Λλλαν Άνεπνε^σα^εν τ^- τοϋ άρω το αρμόζω, \ρα, ίπΐηρα, ε'πε)α- 94 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 1 65 — 172. ιλβ. ιπ. 

αύταρ έγω ο~υν νηυριν αολλεα-ιν, αι ροι εποντο, 165 

ώευγον, επε) γίνωο-κον, ο ση κακά ρησετο οαίρων" 

φεύγε $ε Ύυ^εος νιος άρηίος, ώρ<τε α εταίρους' 

σψε ϋ ο% μετά νώ'ι κίε £αν(ίος Μενέλαος, 

εν Αεα-βω ί' εκιχεν ίολιχον πλοον ο ρ ραίνοντας, 

η χα$ύπερ$ε Χιοιο νεοίμ,εθα παιπαλοεσΌ-ης, 1 7° 

νησΌυ επι Ψυρίης, αυτψ επ αριστερ έχοντες, 

η ύπένερΟε Χιοιο, παρ ψεροεντα Μιράντα. 

1 66. γίνωσκον] γίγνωσκον Η. 1 68. ΜενέλαΡος. Ι γ 1. αυτψ 

επ'~\ αυτψ δ' έπ' Η. Ι7 2 • νπένερθε βΧ 6111611(1. αηΐΐηαεί. καθΰπερθε 

δϋΐιοΐ. Η. 

στα. Ο. Ρ&1. 1 65• Άολλέσιν~\ Έκ ΝησίΙιον μικρόν έχον λιμένα νηων είκοσι, 
του ά το ομού, καΧ του ε'ιλω το συστρέ- ' Αλκμάν, Παρά τε Ιερόν σκόπελον, παρά τε 
φω. η ταχείαις, άπο της άέλλης. Ε. Ψυρά τον Διόνυσσον άγοντες (ίτ. 4°• 
169. Έν Αέσβω] Έν τη Αέσβω ΰε κατ- λ^βίοΐ*. ΘΧ ΕυδΙ. &ά Η. 1.), ήτοι εν 
έλαβεν -ημάς μόλις ο ξανθός Μενέλαος, μηίενι αυτόν τιθέμενοι, δ<ά το λυπρον της 
ΰια,λογιζομένους ημάς η Ίνα πλεύσωμεν νήσου. Ο. ΨυρΙα νησΊΙιόν εστίν άπ- 
νπεράνωθεν της Χίου επ) της νήσου της έχον τε (νυ1§. λυπρον άπέχον) σταΙΊους 
Ψυρίης, έχοντες αυτψ την νησον επ) τα ν. (νΊΐ]§. π '.) της Χίου, ο κα) αιγία- 
άριστερά' η υποκάτωθεν της Χίου παρά λον έχει εν ω εστί λιμψ ενεχόμενος 
τον Μίμαντα. εστί δέ το μεν όνομα άπο του Αιγαίου πελάγους ταρασσομένας 
ορούς ούτω πως καλουμένου. Μίμας ορός τάς νους. μέμνηται Αημοσθένης. κείται 
έρυθρον η κατέναντι Χίου, άπο Μίμαντος δε η Χίος νήσος μέση των Ψυρίων ( νυΐ£. 
ενός των γιγάντων ονομασθέν. Β. Αέ- Ψνρων) κα\ του Μίμαντος. (ϋοά. νίηά. 
σβος νήσος Τροίας έχουσα πόλεις πέντε ; $6. νυΐ£. ΟΓ. &1ΐ. δΛοΙ. Ο. ΐη 
Ώνρραν (Μβάΐοΐ. ΙΙυραν), "Έρεσσον, Μβάίοΐ. Αυτψ επ' άριστέρ έχοντες] 
Μιτυλψην, Μηθυμναν, 'Άντισσαν. Ε. Ύψ Χίον λέγει. νΊΐΙ^. 1 72. *Η κα- 
θ, νΐΐΐο•. Μίμας δε ορός υφηλον και θυπερθε ?] Ό η σύνδεσμος Ιυο τόνω επι- 
έρυθρον Ιωνίας αντίκρυ Χίου της νήσου, Ζέχεται, η περισπωμένην η βαρεΐαν, όπερ 
άπο Μίμαντος ενός των γιγάντων όνομα- κάλλιον. Ε. 'Ύπενερθεν] Υποκάτωθεν. 
σθέν. Το δε καθυπερθεΧίοιο άντι του υπέρ- νιΐΐ£. Ώαρ ψεμόεντα Μίμαντα] Μί- 
άνω,ητοι εις τα δεξιά, υπερέχειν γάρλέγο- μας ορός αντίκρυ Χίου της νησον, άπο 
μεν την δε|<άν της αριστεράς. Ε. Ο. Μίμαντος ενός των γιγάντων ονομασθέν. 
Ι7Ι• Ν'^σου επί Ψυρίης] Άντ) του παρά Εΐ Π10Χ : Ό Μ'ιμας ορός έρυθρον άντι- 
ί,ησονΨυρίαν,ώςουσανεπ" Ολυμπά*. Ο. κρυ Χίου. ν\ΐΐ£. νίά. ΠΟΙ. &ά 1 69. 

» ΓίΐεΊΙβ ΐοηΙ«π ροδίΐΊδ &ά ηουίαικίβαι Ιιβπο νοοοπι. Αΐηιιο ϊρυμνον ψ\άειη άίχβπβ 
ΙηΙοιτι ηιοηΐβπι : €ί ίΜνρον Ιιυηε βρροΙίΛί; δίΓίΐΙ>ο οι^υδ νβΓίϊίΐ Ειΐδίίΐΐΐιίυδ εΐίίίπι Ιιαίε 
Ιοεο &ρρθ8αΐΙ. νεΓυπι ΓερυΐΒηβ ΕΓχΙΙιπιβ υΛοιη 8ϋ1) Ιιοε ίρδο ιηοηΐε δίΐίΐιη ίιιίδδβ, 
εΙ ΓΓε»|ϋεηΐίδ5ίηιε 3 Ι&ϋ εοΙοΓε Ιβΐΐϋήδ εΐ πιρΊυηι ορρ'κΐ» πρικί ηοδίΓαΙεδ εΙΪ3Γη ηοιηεη 
ΐΓ3χίδδε • αΙ> οηιηί ιηπίϋΐΐυηε (ίεδίϊΐί : ρΓδθδεΓίΊΐΏ ευηι Ι^ίδ ρΓ3Εΐ8Γεα ΐη δεηοΐϋδ δςς. 
ϊάεΐΏ ερΐ'ΐηείοη εοωραιεπί, ηιιοά ηιπίε ΐη αΙΙεΓΟ (»ά 172.) ΒΗΐηεδίυδ ηιυΐαοαΐ ΐη Έρν- 
θ*£ν. ΒϋΤΤΜ. 

χ Νοη ορΓίδ εχ ιηοηΙϊΙ)ϋδ Ιιιιίϋδ ηοιηίηίδ Ιιίε (ϋε^ΙϋΓ ηαδΒΓεηάυπι, δεά φίοιηοαο 
εηιεηοίειηιΐδ; υΐ Ιπι τω πλω ίοΠίΐδδε. ΒυΤΤΜ. 

> δΐε ρΐΌ ύττίνίρ^ί, ΙεδΙε ΡοΓδοηο, εΐίδΐιι δεηοΐ. Η&ιΐ. ΒϋΤΤΜ. ΜΒ. ιιι. ΟΑΎΧ^ΕΙΑΧ Γ. 173—185. 95 

ψεομ,εν 3ε θεον φν\ναι τερας' αυταρ ογ' νιμίν 

3ειζε, χα) ψωγει πέλαγος /αέ<τον εις Ευβοιαν 

τψνειν, οφρα ταχκττα υπ εκ χαχοτητα φύγοιμεν. 175 

ωρτο 3 επι λιγυς ούρος άημεναι' αι 3ε μάΧ ωχα 

Ιχύυοεντα χελευθα 3ιέ3ραμον ες 3ε Γερακττον 

εννύχιαι χατάγοντο* Ποο-ειΑάωνι 3ε ταύρων 

πολΚ επϊ μν\ρ εύεμεν, πέλαγος μέγα μετργ\ο~αντες. 

τετρατον ν\μαρ εην, οτ εν ν Αργεί νηας είτας 1 8ο 

Ύυ3εί3εω εταροι Αιομη^εος ιππο3αμοιο 

εστασ-αν' αυταρ εγωγε ΧΙυλον3 έχον ου3έ ποτ εσ-βη 

ούρος, επει3ν\ πρώτα θεός προέηχεν αηναι. 

ως ηλΟον, φίλε τέκνον, άπευθης' ού3ε τι οϊ3α 

κείνων, οι τ εο~αωθεν ' Αχαιών, οι τ απολοντο. 185 

χ 73• <Ρν ν « ι ~\ φψαι \ν. ι 8θ. τέτρατον] τέταρτον Η. ΐβ. εϊίσας. 

1 8 Ι . ε'ταροι] έτερο* V. Ι 83 . &€Μβ ε'ττεί &, V. 1 84. ΓοΓδα. Ι 8ς . Άχαιωνί 
γ ζ. αχαιών 

ΰαναων Η. ίβ. ΆχαιΡων. 

1 74• Πέλαγος μέσον] Το μέσον Ψυχρών θείος κα) καθ' υπέρθεσιν ΙθνεΊος. κα) πά- 

(%θν.Ψυρων) κα) της Χίου. Β. Ι ηη . λιν γόνυ γόνυος, κα) ΙΙρυ Ιόρυος, και καθ' 

Ές δέ^ Γεραιστόν] "Ονομα λιμένος. Ο. υπέρθεσιν γαυνός κα) ΰονρός. Ε. Ο. 

178. Εννύχιαι] Άρειανο) γρ. (ΑΓΡ,α- 184. Ώςηλθο», φίλε τέκνον,] Ααιμονίως 

νου γράφουσιν 6Π1. ΡΟΚ3.) Ιννόχν*. ο ποιητές, έμβαλων είς έπιθυμίαν των 

ΗαΗ. Ύννυχιοι] Γρ. εννύχιαι. Ραΐ. νόστων τον άκροατψ άναρτφ πάλιν, Ίνα 

ΥΙοσειΙάωνι ταύρων] Το μεν ως εγχωρίω' τα λοιπά δι' άλλοι; χωρίου άνασωστ} (Ο. 

ετιμάτο γάρ & Τεραιστφ' το δε ας θα- δ-ηλύσγ). το γαρ εν) πάντων των ' κατά 

λαττίω Ιιά τον πλουν. Ε. Το μεν &ς τους νόστους πραγμάτων εμπειρίαν περί- 

(γχωρίφ θεω' ετιμάτο (ίη§. γαρ) ο Πο- θεΐναι ου πιθανόν εν μέρει δε Ιηλονμέ- 

σεώων εν Τεραιστω' το δε ως θαλαττίω νων των συμβεβψότων άξιόπιστον γίνε- 

δ,ά τον μηρα, ως μήλα ζ . Το δε μετρη- ται το παν. Ουκ άλογος δέ οόδ' η προς 

σαντες άντ) του_ ούριοΰρομησαντες. 0. Μενέλαον εκπομπή, άλλ' Ίνα τα περ\ 

1 8ο. Ύέτρατον ήμαρ] Άφ' οΐ *« Λε- Έλεν^ν ΙνταΙθα ΰιατυπάσγ οντά εν ^δο- 

σβου άνηχθησαν άριθμουμένων των ημε- νγ τψ άκροατγ. Ε. Ο. ' Φ/λε τέκνον] 

ρων. Ύέτρατον, ά<\> ου καϊ τΌ τέτρασι. 'Αντ) φιλον τέκνον. Β. "Ητοι προς τΌ 

Β. Μετάθεσις Ίωνικη. διαφέρει γαρ σημαινόμενον άπψτησε' φίλος γάρ το 

μ*τάθε<Γΐς υπερθέσεως' η μεν γάρ εν ττ, τέκνον ουθέτερον Ά . η προς το συνωνυμον, 

*ίτγ συλλαβγ γίνεται, η δε υπέρθεσις το παις. Υη1<τ. Άπενθης] Μ\ μάθω, 

*ν έτερα, ως τΌ οθνεΐος. ψ γάρ νόθος νο- τι περί του σοΖ πατρίς η των άλλων. Β. 

* Εχάάοηιηΐ; νβΛ» η1ί(|υοΙ ρο8ΐ 3Γΐίαι1αηι τον, «οπ!)η ΑΐιΙοηυ&ιη 80πΙ)ογοΙ νοοοιη 
«•λοι/ν ιη ιηβάίιιπι νοΓδίπη ΒβςαβηΙβπο «ώβπηηίο. ΒϋΤΤΜ. 

β ΟοΓΠρΟΓΟίη φίλο; γαο το τίκνο\, χαίπΐζ οΜίπρον : 11181 ΒϋΠΐη. ΟΧ Μ8. Αΐθ)'5Π, 
ΡΠΚίΟπΙ: ανήντηο-ί φίλο;' το γαξ τίκνον οϋΐϋτ'οιν : (|υϋι1 Ιηιηοϋ ηι*?α? Γαΐίοηί ΜΤβ 

ΒυττΓι' Λ(1 ν0Γΐ)Λ δο1ιο1 ' να1ϊ ' φίλοί 7 * ρ ' τ ° τίκνο " ουηί '• βΛο, ' "'■ 2; ^ 8 Π1ιη ηοί • 96 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 1 86 — 198. ΙΛΒ. III• 

οο-ο-α ί' εν) μεγαροισΊ καθήμενος ημετεροιο~ι 

πεύθομαι, ΐ\ θέμις εο~τ), £αηο-εαι, ύυάί <τε χευο~ω. 

ευ μεν Μυρμιδόνας φά<τ ελθεμεν εγχεσιμωρους, 

ους αγ Άχιλληος μεγάθυμου φαίαιμος υιός' 

ευ ο\ Φιλοκτητψ, ΙΙοιαντιον άγλαον υίον' 1 9° 

πάντας ί Ιδομενεύς Κρητψ ειο-ηγαγ εταίρους, 

οι φύγον εκ πολέμου, πόντος οε οι ουτιν άπηυρα. 

Άτρείίην & και αυτοί ακουετε, νοο-φιν εοντες, 

ως τ ηλθ\ ως τ λϊγιο-θος εμηοΆτο λυγρον ολεθρον. 

άλλ' ήτοι κείνος μεν επκτμ,υγερως απετιο-εν' 1 95 

ως αγαθόν και παιδα χαταφθιμένοιο λιπεσ-θαι 

ανδρος' επε) χα) κείνος ετ'κτατο πατροφονηα, 

ΑΪγιο-θον ο^ολομψιν, ος οι πάτερα κλυτον έκτα. 

192. 198. Ροι. Ι93• ΆηκΡ&ρ. 1 97• κο " κ ^ ν °ϊ] κακε7νος 61 δίθ 

αΠ5Ί Η. ' 

1 88. Ευ μεν ΜυρμιΙόνας~\ Νεοπτόλεμος Β. Ύους μεμωραμενους, ο εστί κάμνον 

κατα κελευσιν Θέτιδος εμπρησας τά ί'δία ταςτοίς εγχεσι. Ε. 1 89. 1 9°• Άχ<λ- 

σκάφη πεζός ανεισι. χρησθείς δε ύπο ληος — νϊός] Μετά θάνατον αυτού. Έύ- 

Έλενου, ένθα αν ί'δο* οίκον εκ σίδηρε ίων καίρως ενεφάνισεν οτι ό Νεοπτόλεμος και 

θεμελίων τοίχων δε ξύλινων καϊ ορόφου Φιλοκτήτης ηκον σύμμαχοι. Ε. Ο. 

σερεου ($ΟΥ.ερεου) εκεί μενειν, ελθων εις Τ 92• Πόντος δε οι ουτιν άπηυρα~] Ουκ 

την Παραβωτιν (Ο. Παμβω την, Εΐΐδΐ. άπηλαυσεν 6 πόντος τινός' ώστε ου κατ- 

Παμβωτιν) λίμνην της Ηπείρου, καϊ επόντισεν τίνα. \ τ \ΐ\£- Ι^^.'Άκουετε 

τους εγχώριους εύρων δόρατα πήζαντας νόσφιν] Δίά το αξίωμα του παθόντος 

καϊ χλαίνας άνωθεν κατασκηνουντας, καϊ δια τψ τόλμψ των Νικησάντων, 

συμβάλλει τον χρησμόν. καϊ πορθησας Ε. Ο. 1 95• Έπίσ/^γερΰς] Περισσή 

την Μολοσσίαν ε| Ανδρομάχης 'ίσχει η επί, ως εν τω βοών επιβουκολος. σμυ- 

Μολοσσον, άφ' ου καϊ το γένος εστί των χεσθαι δε ε'ίΓΤί το υπο πυρός αναλίσκε" 

εν Μολοσσία βασιλέων, ως ιστορεί: Έρα- σθαι. λέγεται δέ άπα των επισμυχομε- 

τοσθενης. Ε. Ο. Οοηί. Ευδίαΐΐΐ. Οί νων' Καϊ επισμύξαι πυρί νηα,ς (II. ι. 

νεώτεροι τον Νεοπτόλεμον εις τψ'Ήπει- 049- ιι ^ί 68(; κατ "• Τ6 σ Ι λ • 7Γ • ν ')• ^" 

ρον ελθεΐν λεγουσι. νιιΐ^. Έγχεσιμω- λοϊ δε το επισμυγερως το επιπόνως, άςίως 

ρους~\ Τους περί τά εγχη κακοπαθουντας. (Γ. οϊζυρως). Β. Ε. Ο. Σμυγερως Ι 

15 Εχ Ηοε 1επιηΐ3ίε, εΐ οχ εο ςιιοά ΕοδΙ&ίίήπδ ψιοφιε ΓοπΏδίη σμυγίζω; δοΐαηι εχ- 
ρΐίοίΐΐ, αρρίΐνοί, ίϊήδδε ςιή Ιτϊ δερίη-αΐ'εηΐ ; ιιΐ αηΐ δίΐ ρ ιό ϊπίΐτα Ά\ιί 3υη^3ΐυΓ Ιτα,-χί- 
πα-ίν. δεά ηοη ίΐβ ίηάΐβ (Η^υηςίΐδ ρΓδεροδίΐίοηβηι ία ηΙΙογο εχεηιρίο Ίπϊγά 1\ 672. 
(ηΐιί ν\ά& Ι&ηιβιι βοΐιοΐ.) ; οί οχίαΐ &^3βοΙϊνιιιη ϊ-τησμυ^ι^ ϊηάαΙ)ίΙ&Ιυηι «ρ. ΗβδΊθ(1υηι 
Α. 624• — ί" ΪΡ 5 ° δοΐιοΐίο ΒπΓηοδίιΐδ τεροδίπΐ μ%τι\\γ,πτοα, φΐο(1 υοίίιΐδ^ δηηο νοι•1)πηι 
βδΐ, δθ(1 ηιίΐιΐ ηαίάβιη Ιιίο ρβήικίβ οΐίδουΐ'υηι. Νβηιιε Ιαηιεη Ιεηίοχειη ίηνβηίο ηαείΐί- 
οίηαιη εα ςααιη ΒοεεΚΙπιΐδ ροΓΠ^Ίΐ, υΐ δθπΙ)ΛΐαΓ δοίΐΐοεί:, Ιια, το μίτρον ■π•χξ*ίλ'/ιν<ται. 
Νίπππιηι Χμυγίράς, Ινηπόνω; εδί ^Ιοδδΐιΐιι ςηδε, ιιΐ δεερε ίπ Ιιηο οοη^εΐ'ΐε ΓηοΙυηι (ε. §^. 
β'. 35ο. 363.), οοίΐΐυϊΐ οαπι 3αδΙο δοΐιοΐίο. ΙδΙυοΙ ίΐυίεηι δίο 1ιαΙ>υιιί : "Σμυγίξαβ Δια το 
μίτρον παοιίλ'/ιπται. Αιολιχάς Ιί Ιιττιν Ινιπ'ονω; : ΙΐΟΟ (ϋεΐΐ : ρΐΌ νεΛο μογίξω} θ\> Πΐβ" 

ΐΓαιη αοίπιίδίδδε ροείαηι ^Έοΐίοαιη ε^ιΐδ ίοηιΐίΐηι σμογίξως. ΒϋΤΤΜ, ι-ιβ. πι. ΟΑΎ1ΧΚΙΑΧ Γ. 199—214. 97 

και συ } ψιλός, μαλα γαρ τ οροω καλόν τ ε μεγαν τε 
αλκιμος εσσ ινα τις σε και ο'ψιγονων ευ ειπη. 2 οο 

Τον ά αύ Τηλέμαχος πεπνυμενος άντίον ηυδα' 
ω Νεστορ ΝηληϊάΑη, μέγα κυ$ος * Αχαιών, 
και λίψ κείνος μεν ετίσατο, και οι ' Αχαιοί 
οισουσι κλέος ευρύ, κα) εσσομενοισιν αοι^ην. 
αι γαρ εμοι τοσσηνδε θεοί ^υναμιν παραθεϊεν 2οζ 

τισασναι μνηστήρας υπερβασιης αλεγεινης, 
οιτε μοι υβρίζοντες άτασθαλα μηχανόωνται. 
Λλλ' ου μοι τοιούτον επεκλωσαν θεοί ολβον, 
πατρί τ εμω και εμοί' νυν $ε χρη τετλάμ,εν εμπης. 

Τον α ημείβετ έπειτα Τερηνιος ιππότα Νεστωρ' 2 ίο 

ω φιλ\ επειδή ταύτα μ ανεμνησας κα) εειπες, 
φασι μνηστήρας σης μητερος είνεκα πολλούς 
ιν μεγαροις, αεκητι σέθεν, κακά μηχαναασύαι. 
ξίπε μοι 3 ηε εκών ύπο^άμ,νασαι, η σε γε λαοί 

20θ. Γε/τπ]. 202. Νηλψαδη] νηληβι Η. \[). ΆχαιΡων. 2 03. Ροι Άχαι- 
'%, 204- Ισσομίνοισιν αοιίψ'] Ισσομίνοισι πνθεσθαι V. 2 05. αι γαρ~\ ει γαρ 
Η. είτ' αρ V. ΐΐ). τταρα&εϊε*] ττε^εϊεν δϋηοΐ. η,οΐ Ί\η . Η. 2θ8. έπέκλνσαν] 
5θπρ8θΓα(: Η. έκλωσαν, 86(1 αεεεηίιηη ί,ηιηδνεΓδα ηοΐα οίαηιη&νίί, οίεΐποΐβ 
κΜκΙίί το εΙ αοοεηΐιηη ηονιπη δΐιρεΓ ω ροδίιίΐ, Ηοο πιοαΌ : έκλωσαν™. 
ΡΟΚδ. ^ 211. άν€μνησας~\ 6Χ εηΐεηα*. ά ν 4 μν/,σας δΐΐρΓαδεπρίίδ ειπών επέμνη- 
τας 6ί ίη ηΐίΐπ*. γρ. επανψνησας. ΤπρΙθΧ ί^ίΐυΓ Πΐίΐ οΐίηΐ, πΐ νίοΙθΙΐΐΓ, 
£θύθ; άνέμνησας, ϊπψνησας, 61 οίείείο ρΐΌηοίηίηε, επανέμνησας, φΙΣΒ Ιΐΐ- 
ίηΐίχ αηΐε ειηεηάαΐίοηειη ίη ίεχία ίιιβΓΕί, ιιΐ β δραΐίο Ιίςιιεί Η. ΡΟΚδ. 
Ο. έ'Ρείττες. 2 13- μηχανάασθαι'] μψιάασβαι V. Ί\). άΡέκ-ητι. 2 14-νπο- 
ϊάμνασαι] νποΐάμ.νασε Η. ίΐ). ?€ΐπί. ϊεκων. λαΡοί. 

Επιπόνως' το μ^ τ ρ 0ν μετ-ηλειπται. Αϊο- γεινης] "Τβ^οίς, ίπερ-ηφανίας, άίικίας. 

<*Κ»ς δε 4στιν Ιπιπόνως. Υλύ". 1 99- *£*>? γάρ ίπίρβχσίς ε'στί τ^• δ^αιοβ-^- 

200. Κα< σ-ι>, "Αλ/ί/^ο^] Παρά * Αριστο- ν/]ζ (Χ€σότ-ητος ονσ-ης. Ε. 209. Πατ^ 

\>ά*€ΐ νροηθςτονντο δώ σ-τ/χβΐ. β/< 7 ά Ρ τ ' ^>^'] Πε^ττος• άρΑτεΓ 7 άρ «5 ττρο αιΤ- 

■οϊ λο'γβυ της'Αθψας (α. 301.) ,αετ- του. ΗαΗ. ΤίατρΙ] Προσλ>ηπτίον το 

ΐχθησαν 4νθά&. Ο. Ήθίτα Άριστο- ΰννηθψαι βοτ,θησαι. Ε. 2Ι4•"Ησ6 7ε 

Μ»»ϊί. ΙίαΐΊ. "Λλ/ίί^ος €<τσ'] Έν ο-ϋν- λαοί] Τοϋτο Ιί^τ^ ΪΚϊΤθη. ίφτ, γάρ 

■όμοι; η προτροπ-η. μάλιστα γαρ των πον, Δέ»νον δε γίος βαοιλψον Κτβ^βι» 

■νχων^ (δΟΓ. εβένων) ά'πτετα* ^ ε'πΐ ταΓ? (ττ'. 40 1•)> κ ' α ' «^άγε*, άλλα ττ^τον 

:αλα?ί νράξςσιν εσψένη δόξα. Ο. 203. €Ϊσόμ^θα βοιλας ββ&Ιν (Ο. αλλά π^τα 

<α» λ^ν «εΓνο,' /Λεν] Ο^τος (δΟΓ. οΰτωή Βίων ύρίμάα βούλα;, ΠΙ εδϋ ίη 1θΟΟ 

ϊψατο^ 6 λόγος τον Τηλε/χαχοι;, ως τα ίρδθ) ε*' χρ'η αντίν άναιρίΐν' το οϊν 

:<ρ) τον πατέρα άφςϊς μακάριζαν Όρε- ϊχθαίρονσ άνα ΰημον, μισοΐσί σε, βον- 

?τψ. Ε. Ο. 20$. 'Τπερβασίης άλε- λειΌνταί άνελεΓν £ τ*ν^- θβοττροηίας. Το 

νοι,. ι. ο 98 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 215 — 228. ιλβ. III. 

εχθαίρουσ ανα ίημον, επισπομενοι νέου ομφν\\ 215 

τις ί' οϊ£\ ει κέ ποτέ <τφι βίας αποτ'κτεται ελθων, 

η ογε μουνος εων, ν\ και σύμπαντες Αχαιοί ; 

ει γαρ <γ ως εθέλοι φιλέειν γλαυκωπις Άθηνη, 

ως τοτ Ό^υτο-ηος περικηίετο κυααλίμοιο, 

ίψω ένι Τρωών, ο()ι παο-χομεν αλγέ Αχαιοί* 220 

ου γαρ πω 'ί^ον ω§ε θεούς αναφανοα φιλευντας 9 

ως κείνω αναφανοα παρίστατο Παλλάς Άθψη' 

ει <γ ούτως εθέλοι φιλέειν, κη^οιτο τε θυμω, 

τω κέν τις κείνων γε και εκλελανοιτο γαμοιο. 

Τον ^ αυ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντιον ηυο^α' 225 

ω γέρον, ουπω τούτο έπος τελεεο-ναι οϊω' 
λίψ γαρ μέγα είπες ' αγη μ εχει' ουκ αν εμοιγε 
ελπομένω τα γένοιτ , ουα ει νέοι ως ενελοιεν. 

2 1 6. κε] κε Η. ίβ. άποτίσεται] άποτίσσεται V. ΐΐί. Ροϊο*. 

2 1 7. 2 2θ. ΆχαιΡοί. 2 1 9• τβτ'] οτ'. V. Ί\). περικ'$ετο~\ περ) κ-βετο V. 2 21. Γ/δον. 

223- τε] II Η. 226. Ρ«Γβ$. 227- #€#«€$. 228. ει θεοί] γρ^ ημϊ 

θεο) ως εθελοιεν Η. (]ΐιαηΙιιηι οχ βνίΐηΘδΟβηΙε δϋπρίυπι οοημοίο, 86(1 εΐ μη θεοί 
ρΐίΐηε οίΐαί βοΐιοΐ. &(1 230. ΡΟΚ8. ΐβ. ϊ ελπομένω. 

δβ ά4κηπ (ϊηΐΐηο το Ικάν) ούτω νοητεον, ως άΐυνατος μόνος κολάσαι τους εχθρούς, 
εκουσίως άνεχει μ\ βουλόμενος επεξελθεΐν άπωλοφυρετο, Εί γαρ εμο) τοσηνίε θεο) 
την νβρίν. Ε. Ο. 2Ι5• Άνά Ιημον~] Ιύναμιν περιθεϊεν (205., «1>ί 681 ναρα- 
Οί κατά τον Ιημον όχλοι, τουτέστιν αυ- Θε7εν)' ο δε ήρεμα ενίείκνυται αυτφ οτι 
τος ο Ιημος μισεί σε εκ τίνος θεοπροπίου. εν τοιούτοις ουκ όχλου δει, άλλα. Ιύναιτο 
πολλάκις γαρ μεθίστασι τους βασιλείς αν και μόνος τιμωρησασθαι τους μνη- 
μαντείαις επισπόμενοι. Β. ΘεοΖ ομφη~] στηρας. Κα) αυτός Ζηνόδοτος, ^συ ψ. 
Έν ττ, εξακαιδεκάτη (δίθ) Σστο/κΓ Κλ€θ- Ε. Ο. 2 20. Ώ 7 €>] Το^ ω γβ>ν, 
φόρος ζ νψ τους θεούς, πολλάκις μεθί- μέσως λαμβάνεται^, και επ) ύβρεως και 
στησαν τώς βασιλείς μαντεία. Ε. 2 1 6. επ) τιμής, το δε, ω γέροντες, το πληθυν- 
Σφ) βίας άποτίσεται ελθων] Απορεί 6 τικον επ) μόνης τιμής. Β. Ουπω τοΖτο 
Ζψβοτος πως Ιστι και ο λό 7 ος ά , βίας έπος*] Ου το φιληθησεσθαι ύπο 'λθη- 
αύτοΐς, άντ) τοΖ τας βίας αυτών η, νας' άλλα προς εκείνο άπψτησεν,^ Ίίς V 
ίλθων σφιν, ο εστίν ελθων αυτοΐς' ωσπερ οίδ' ε'Ι κε ποτέ σφι βίας άποτ'ισσεται 
λεγομεν άνίσταμαί σου άντι τοΖ άν'ιστα- ελθων, "Η ο Ύ ε μουνος. Ο. Ουπω τοΖτο 
μαι κατά σον. Ο. Ζηνόδοτος γράφει, έπος] Το τους μνηστήρας άναιρεθψαι. 
άποτίσεαι, και τΐ ε&ς, \ σύ Ί ε μουνος. ίπο Όουσσέως. Ρ&1. Ο. 2 2 8. Οι^δ' οι 
Η&γΙ. 217•*Η 'όγε μοΖνος Μν] Ό μεν (δίθ) θεο) ως ίθελοιεν] υπερβολικών 

ε Αρπα νο53Ϊιιιη εβΓίβ βΐ Ραΐίποίυηι ηοο ηοιηεη ηοη ίηνβηίο. Α1ίΙ)ί λ\ΊΊ <ιχΐ36ΓίΐηΙ. 
— ',,τοοιΐ ί'Έφοοος πιο) το~Λι, ωζ ζνλλά»«— μανηϊα, €ΟΏ)&θίηΤΆ Βοεείίΐιπ. ^ ΒϋΤΤΜ. 

ά §ΓΓ. ίτίί Ϊ<ττ9)»ίν ό λόγο;. Μοχ 3θήΙ)θα(1υΐη, ων*ΐξ λίγομεν, ανίσταμαι σοι. 

ΒϋΤΤΜ. . "'. ,. . 

β Ηοο ΙβηιιτίΗ ηοα ροδΗυηι βδΐ ίη Μβιΐίοΐ. υΙ)ΐ ηοο δοηοΐιυαι ρεη^Γδηι βα^υηοίαιη 

εδί ίΙΗ 5ΐ(1 2ΐ7• βοηί. 231. ΒϋΤΤΜ. ΛίΒ. ιιι. ΟΔΤ5ΪΕΙΑ5 Γ. 229 — 24 ι. 99 

Τον ό αυτέ πξοτεειπε θεα γλαυχωπις Άθηνη' 
Τηλέμαχε, ποιον ο~ε έπος φυγεν ερχος οδόντων ; 230 

'ρίια θεός γ 9 εθελων χα) τηλοθεν αν^ρα σ•αωο~αι. 
βουλοίμην α αν εγωγε χα) αλγεα πολλά μογηο~ας 
οίχαόε τ ελθεμεναι χα) νοσ-τιμον ημαρ \^εο~θαι, 
η ελυων απολεο-ναι εφεο-τιος, ως Αγαμέμνων 
ωλεν , υπ Αιγίο-θοιο αολω χαι ης άλοχοιο. 235 

αλλ ήτοι θάνατον 'μεν ομοΐίον ου^ε θεοί περ 
χα) φιλώ ανόρ) δύνανται άλαλχέμεν, όπποτε χεν $η 
μοιρ ολοη χαθεληνι τανηλεγεος θανάτοιο. 

Την α αύ Τηλέμαχος πεπνυμίνος αντίον ηυία' 
Μεντορ, μηχετι ταύτα λεγωμεθα, χηδομενοι περ' 240 

κεινω ά ούχ ετι νοττος ετητυμος, αλλά οι η$η 

229. προσέΡειπε. 230. Ηπος. 2$ Ι. σαωσαι] σαωσοι V. 233• ίοί- 

<αδε. Ριδέσθαι. 235• %■ 2 39* Τ Ψ%Ί τ Ψ δ ' 6Γίΐ1 > «Η1Μ ίηθ1θ£ϊΐηΐ6Γ 

ΰΟΓΓθοίιιηι ίη τονδ' Η. ΡΟΚ8. 241. Ροι. 

νάυτο εΐρηκεν έν ηθει' όπερ ου συνιε)ς ο μο7ρ ολοη. (ΗΐΙΟΙΙδφΐβ ΡΟΚ5. 6Χ 

Ζηνόδοτος γράφει, ει μη θεο) ως εθέλοιεν. Ηαΐ"1.) οι μεν πρώτοι τέσσαρες ουκ άκο- 

■»?. Ολος ό νους ουτως' άνδρα ω εΐμαρ» λουθως το7ς προκειμένοις επενεχθέντες, οι 

ται το ζγν δύναται 6 θεός σωσαι κινδυ- δε έξης τρεϊς δια, το άσυμφωνον' εναν- 

'ευοντα' ω δε εΐμαρται τΌ άποθανεΐν τίοι γάρ εισι τω, 'Ρεΐα θεός γ εθέλων κα) 

νδε οι θεο) δύνανται- πάρα, μοΐραν βοη- τηλόθεν άνδρα σαωσαι (δίϋ). Ε. Ο. 

ϊησαι.Ε. Ο. 230. Τηλέμαχε] Λα- 234- *Η ϊλθών~] Ού χρη σε επ) ττ, βρα- 

ναρός Ιστιν ο στίχος δε Ίσως με γέγρα- δυτητι δυσχεραίνειν. ούδε γαρ 'Αγαμέ- 

* , Ιηλεμαχ ίψαγορη μέγα νηπιε μνονι το ταχέως νοστησαι συνηνεγκεν. 

■οίον εειπες ; τον δε δεύτερον περιείρει Ε. 236. Θάνατον μεν όμοίϊον'] Κοινον, 

περιαιρει 6Π1. 1 ΟΚ8.) τελέως δια το φυσικον, τον πάσιν ομοίως επερχόμενον. 

ιαχόμενον αι/τω, ει μη θεοί ως εθέλοιεν. η κα) άλλως. τΌ τισ) μεν κακίν τισ) δε 

Ι<11Ι. 231. ΡίΓα θεός γ" εθέλων~\ καλίν, οπέρ εστί και προς τ) κακόν, ου 

σημειωτέον τον στίχον, Οτι και ανωτέρω 'ρηθησεται ποτέ ομοιον' ο δέ εστί πασιν 

Ι ™ρϊ Τάραχου, περί δε "Οδυσσέως ε'ΐ ίσου κακόν, εκεΤνο κα\ ομοιον ρηθησε- 

ιρηται, τίς δ' ο/δ' είκε ποτέ σφι βίας ται ήτοι κοινον κακόν. Β. Ε. Ο. 237• 

ποτίσσεται ελθων • Ο. Σαωσαι (δίθ)] Άλαλκέμεν~] Άλκεΐν. κα) έγένετο άλ- 

?. σαωσειεν. Μίΐΐο ρΓΟ σαώσει. κέν κατά συστολψ, κα) εκβολγ του ν 

ΟΚ8. Ιηΐΐηο ηκιΐο ΡοΓδοηΐΐδ : κα) προσθέσει της μεν, άλκέμεν, κα) έξ 

'**• *" Ρ• 334• 2 32. Βουλοίμην δ' αυτού άλκέμεναι, κα) πλεονασμω της 

ν^εγογε] Αθετούνται στίχοι ρτττά άπο αλ, άλαλκέμεναι. Ε. 24 1. 242. Κέι'- 

ον, βουλοίμην δ' αν εγωγε, εως του, νω δ' ουκ ετι νόστο,-] Όβελί'ζονται δυο. 

8π1) οοπ-υρίϊδ Ϊ8ΐί8 ^ 'ίσω; ΙηΙοΙ οπίία ηϋοιφκΗ ηοιιιοη. Ρίο μι Ιο^ο μίν. ΡΟΚ8. 
ιηΐ Κ)Γΐβ88β: ό δ: "1ντςο( μιτίγζΛψι {άο 1χ//ο ν'κΐ. ^^<11^■. Γιοΐΐ.' ρ. 2ΐ8. ηοί. ; ΜΐΙ, 
υπη ίψίίοιαη *;πη< Ηα-ιΚΙΓηι^ ιιιΐΐιί Ιγ.κΠι, 8ιη1 Ιίΐϊβΐίβ ϊη ΐ>(Ίιι.•> βνί ΒΟΓΪρΙηπΐ Οΐΐηαα 
ΙαΐΟ€οηΐ)ϋ8, Ίξίων. 1)/<»///.</ι/„ι ΜοΊιιι-ΐι-1Γιιΐ8 ροπΐμ'ιΐ : ηοί^ιο ^Ο λβ^πάβίοΐΐ ία Ιπ>, 
ιονυηο; μι-τΊγζαφι, ΙααΙοροΓο ιηοΓίΐινΓ ; πκκίο ηϋβ ΓΓΟίΚ'Γοιη οο(Ϊ58Ϊπιϊ ηοαώαίβ 1•Ί- 
'Ληι ϋα ροΐϋΐβδβ (1ορι•ίΐνηι•ΐ ιιΐ ο δ; β ν ββτβΐ ΙΊ. ΒυΤΤΜ. ..„ ^.«ννΛίοον νιν |»ι ,ι\ αϊ ι ιιι ».: οίον 11ΐ;ΐ 

Ο 2 100 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 242 — 254. ^1Β• ΠΙ, 

ώράσναντ αθάνατοι θάνατον χα) χήρα, μέλαιναν, 
νυν ί' εθέλω έπος άλλο μεταλλησαι χα) ερεο-υαι 
Νεο-τορ' επε) περίοικε διχας ηδε φρόνιν άλλων' 
τρ)ς γαρ ίη μιν φασιν άνα£ατ()αι γεν ε άνάρων' 245 

ώστε μοι άΰανάτοις ινααλλεται ε\ο-οραασιαι. 
ω Νεστορ Νηληϊά^η, ο~υ ^ άλψες ενιτπε, 
πως εθαν Άτοείάης ευρυχρείων Αγαμέμνων; 
που Μενέλαος εν\ν\ τίνα ο αυτω μησατ ολευρον 
Α'ίγκτΰος ^ολομητις; επε) χτάνε πολλον άρειω. 250 

ν\ ουχ ν Αργεος ηεν Αχαιϊχου, άλλα πη αλλν\ 
πλάζετ επ ανθρώπους, ο όε θαρο~η<τας χατεπεφνε\ 
Τον ίΓ ηαείβετ έπειτα Τερψιος ίπποτα Νεο-τωρ' 
τοίγαρ εγω τοι 9 τέχνον, άληθεα παντ άγορευσω' 

243• ΐ*κοζ. 244• περ/Ροιδε. ΐφ. άθανάτοις\ αθάνατος "\¥. 247• Ν^λο)- 
ϊάδη] νηληϊάΐι Η. ίβ. ενισπε'] ενίσπες 86(3 υΐΐίιηα, ΗΐβΓα θΓαδα Η. 248. Άτρί- 
Ρίΰης. 2^. ΜενέλαΡος. 2$1. ΆχαιΡικον. 

τί γάρ όφελος λέγεσθαι, της' Αθηνάς εϊ- τα; τρις άνάζειν (δΟΓ. άνάξαι). Ε. 

ποΰσης, ποΐόν σε έπος φύγεν; μία θεός ϊφ. Άθανάτοις] Αριστοφάνης ενικως, 

γ* εθέλων. αλλάς . τε, εϊ οΰτως πίνει- αθάνατος^. ΗβγΙ. 247• Μ€ 7 α κΖ ^ 

σται, τί ζητεϊ περί των νόστων, Ο. €ΐ ' Αχαιών] Γρ. συ δ* άλ-ηθες ενισπε. Ραΐ. 

Γοίεΐΐ ΡΟΚ8. 6Χ Ηαΐ'1. 244• ' Η ^ 2 Φ• Π ^ ^ αν ' Άτρεί&ης'] Καλώς άνα- 

ώρόνιν] ! Αριστοφάνης το φρόνιν νυν μεν πληρωσις της Ίλίάδος η Όΰυσσεια λέγε- 

επ) της φρονησεως, εν δε τω, Κατά δε τ αι. ά γαρ κατέλειφεν εκεί, ενταύθα 

φρόνιν ηγαγε (Οά. δ'. 258.), τψ κα- λέγει. Ε. 250. Α'ίγισθος Ιολομητις 

ταφρόνησιν. Ε. Ο. 245• Τ Α 7*Ρ ^ ί 8 * )] Κνρίως ενθαΊίε τέτακται το επί- 

μιν~]ϊΙαράτο εν ΊλιάΖι πεποίηται, Μετά θετον, 'ίν εμφαίνεται ο δολω κράτησα; 

δε τριτάτοισιν άνασσεν (II. α. 252.). τον κρείττονος' επιφέρει γουν, επε) κτάνί 

άλλα νυν μεν βασιλενσαι αυτόν τρ)ς, εκε7 πολλον άρειω. Β. Ε. Ο.. Αλλως, εκ 
δε αναξ, βιωναι δε επ) τρίτψ γενεάν. ■ τούτου συνετός 6 Τηλέμαχος, συνιεις και 

περιγραφο\/Ανων οΐν των τριών στίχων τα άφ' εαυτού, μη αν εκ φανεράς επιθέσεως 

της διανοίας χαρίεντα. Ε. Ο. "Αλλως. τον ελάττονα περιγενέσθαι τον κρείττο- 

ΤΙορφνρΙου. Έν γαρ τω γένει των άνΰρων, νος ει μη μετά ΰόλου. ουκ εντεύθεν Οε 

ήτοι τω πληθει, φασιν εκ τρίτου άνάζαι μόνον άλλα κα) εκ του, *Η ουκ ' Αργεοί 

τον Νέστορα, ήτοι επ) τρισ) γενεαίς. οί ηεν * Αχαϊκού. δ*ο κα) ο Νέστωρ άποΐε- 

γάρ παλαιό) τάς γενεάς εφηφιζον 'έως ξάμενος αντόν φησιν, ' Ητοι μεν κα) αυτό* 

ετών τριάκοντα, γενεά δε λέγεται η τον οϊεαι ως κεν ετυχθη, Έϊ ζώοντ Α'ιγισθον, 

τίκτειν κα) γενναν τελείωσις ήτις την κα) τά εζης. Ε. 25Ι•*Η ουκ Αργεο^ 

τριακονταετή περίο'όον έχει. ογουνεντω ηεν *Αχμϊκου] Άττικως κατ ελλειψιν, 

άρχειν Ζυο τριακονταετίας παραΰραμών εν τω τόπω του ' Αργούς. Β. Ύινες οε, % 

κα) την τρίιην ε'/^νν,-ν εικότως λέγε- ουκ "Αργεί εην (Ο. ηΐαΐβ ηεν) εν Άχαι- 

8 δθ(1 κοίίοΐ. ίο ηι&Γβίηο άίαΐ άθ**ίτ«*. ΡγοΙ)&οϊ1ι3 ΙβοΙίο ΑπδΙορηαηίδ. νΐά. Ι1• 
■φ'. 46ο. ΓΟΚ5. ιλι\. ιιι. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 255 — 267. 101 

ψοι μεν τοαε χ αυτός οίεαι, ως χεν ετυχβη' . 255 

ει ζωοντ ΑΪγκτίον εν) μεγαροκτιν έτετμεν 

Άτρει^ης, Ύροίφεν Ιων, ξανθός Μενέλαος, 

τω χε οι ουαε νανοντι χυτψ επ) γαιαν έχευαν, 

αλλ' αρα τονγε χυνες τε και οιωνό) χατέ£α\1/αν 

χείμενον εν πείίω εχας αστεος' ού£έ χέ τις μιν 2 6ο 

χλαυο-εν ' ΑχαίΊαόων' μαλα γαρ μέγα μησ-ατο έργον. 

ημείς μεν γαρ χέϊθι πολέας τελέοντες αέΟλους 

ημεν'* ο ό ευχν\λος μυχω 'Άργεος ιπποβοτοιο 

πολλ' Αγαμεμνονεψ αλοχον θελγεα-χ επίεοτιν* 

η ο ' ν\τοι το πριν μεν αναίνετο έργον άεικες 265 

οια Κλυταιμνήστρα, φρεο~) γαρ χέχρητ αγα^ηο-ι' 

παρ γαρ εψ χα) αοιδός άνηρ, ω πολΚ επέτελλεν 

2 55• τύ ^ € ] Τί *δε α πι. ρη δβά το'δε οοιτβοίυπι, ηβδοίο αη ίώ εαάβηι. 
'ώ. κεν] κεν Η. ΡΟΚ3. ωσπερ IV. ΐ^η . Άτρείίδης. ΜενελαΗς. 258. κε] 
ψί. Ιη ηΐίΐΓ£. εχευεν τίνες Η. κεν V. ίΐ). Πι. 20θ. αστεος] 'Άργεος \ν. 

10. άπο Ράστεος. 201. ΆχαιΡιάδων. [έργον. 264. Ηπεσσιν. 20ζ. Ρεργον 

Μεικές. 206. δ?Ρα. 267. γ*ρ~\ δ 1 αρ' \¥. 

ικω. Η&ΓΪ. Ο. 2$$. "Ητοι μεν τοδβ] κα) παιδευθψαι τούτοις παρεδίδοσαν τους 

Προσαγωγής πάνυ τψ εύφυίαν αυτόν κα) αναγκαίους- "ν τε ταΐς εορτα7ς ϊν τε ταΐς 

-προσοχψ επαινεί %τι ευφυως επύβετο περ) άνατταύσεσιν επ) πολλας ημέρας σνλλε- 

Μενελάου, -η ουκ 'Άργεος ψν Αχαϊκού. γόμενοι τούτων ηκουον ε'ί που γεγονεν επι- 

Ε. Ο. λυτός οΐεαΐ] απολαμβάνεις ον φανες η καλόν έργον, κα) ό καταλειφθε)ς 

τρόπον γεγόνασιν αν τα περ) του ΜγΙ- ονν'περ) τγ Κλυταιμνήστρα ωδος πονηρας 

σθου. Β. Το'δε κ αυτός ο'ϊεαι ωσπερ επινοίας εγγίνεσθαι εκωλυε, διψ/ούμενος 

£τιχ6η~] Γρ. τάδε κ αυτός. Γρ. ωσπερ λ \ ανδρών κα) γυναικών άρετάς. κα) εως 

γ•λ\. 258. "Εχευαν] Ύινες, εχευεν, Ίνα τούτου εσωφρόνει εως αυττ\ παρψ ούτος, 

λείπη το τις' εάν δε εχευαν, οι προσ- Ύινες άοιδον τον μη αΙδο7α έχοντα, κα- 

•ηκοντες τω Αϊγίσθω, άμα δηλονότι κωλυ- κως. Ύουτόν τίνες Χαρίΰ-ημον^, οι δέ 

θεντες υπο Μενελάου. Ε. Ο. 2.6ο. Δ-ηαοΰόκον καλουσιν, οί δε ΓλαΖκον. Ε. 

Έκας αστεος] Γρ. εκας 'Άργεος. ΗαΗ. Παρ γαρ (Υυ%. 6ί ΗβτΙ δ' αρ') εψ 

202. ΙΙολεαί] Γρ. πολλάς. ΗαΠ. 263. κα) αοιδός] Συμταρην γαρ αυτγ και 

Ηνχ$ 'Άργεος] Ου μυχω 'Άργεός φησιν ωδός. το γαρ άρχαΐον οί φδο) φιλοσόφων 

ως εϊτις λέγει εν ΚορΙνθω, άλλ' εν μ,υχω τάξιν επεΤχον. Ύινες δε κακώς νοήσαν- 

του οίκου ος ψ & " Αργεί. Ε. Ο. 206. τε; τον ευνοΖχον άπέδοσαν. Ο. Μΐύίζ. 

Κεχ^τ' άγαθησιν] Γρ. κεκρητο. Ρ;ΐ1. Άοιδός~\ Οί μεν αοιδούς λεγουσι τώς τρα- 

20^. Παρ γαρ εψ κα) αοιδός] Το άρ- γωδούς. δια τιμής γαρ οί παλαιό) τού- 

χαιον οι αοιδοί φιλοσόφου τάζιν επεσχον τους ηγον' ο ι δε φασιν είναι ευ- 

και πάντες αντοΐς προσεΤχον ως σοφοί;, νουχον λέγοντα τον άοιδον είναι τοΐς (*νν. 

11 Κββρίηί 1ιο(• η1(ο•αηι Κ^ίίοηοηι ώ; κιν, φΐίίικμηιιη οη ία Ιοχία ακί. Ρ;ι1. ηοη ο>!. 
50(1 ώ; ϊτύ%$>} (ΙβδίιρβΓ ΐιΐ80ΐ•ίο ης. ΒϋΤΤΜ, 

1 (όπιο•, τα^ά τ« Κλυτα,μν. ΗΕΙΝΚΙ€Η. 

κ Χ^/^ν δηρπι ίκί α'. 325. Χα^ά^ν ΕπϊιΙ. η(1 ηοδίπϊηι Ιοοπαι. ΒυΤΤΜ. 1052 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 268—2 7 2, Ι,ΙΒ. III. " Κτρεί^ης, Ύροίηνοε κιων, έίρυο-ι&ί ακοιτιν. 
#λλ' 'ίτε £η μιν μοίρα θέων εττεοηο~ε ααμηναι, 
$η τότε τον μεν ά,οι^ον α,γων ες νηο~ον ερήμην 
χάλλιπεν ο\ωνο~ι<τιν ελωρ χ&ι κυρμα, γενέσ-ναι' 
τψ ίΓ εθελων εθελουοΆν ά,νηγαγεν ίναε ίόμονοε. 

268. ΆτρεΠδης. 2?Ί. Ηλωρ. 2>]2. Ηνδε. 


ιηο της) Κλυταιμνήστρας. Ρ&1. Τίάρ γαρ 
εην και άοιδος] Ούτω Δημήτριος ο Φαλη- 
ρεύς^' Μενέλαος αμα τω '0δυσσε7 ελθων 
εις Αελφονς τον θεον εΊρετο περ) της μελ- 
λούσης εσεσθαι εις ' Ιλιον στρατείας. 
τότε δτ? και τον ενναετηρικον των Ώυθίων 
άγωνα άγωνοθετει Κρέων, ένίκα δε Δη- 
μόδοκος Αάκων μαθητής Αύτομηδους Μυ- 
κηναίου, ος ην πρώτος δι έπων γρά•φας 
την Άμφιτρύωνος προς Ύηλεβόας μάχην 
κα) την 'εριν Κιθαιρώνος τε κα) Ελικώνος 
άφί" ων δη και τα, Ιν Βοιωτία, Όρη προσ- 
αγορεύεται' ην δε και αυτός μαθητής Πε- 
ριμηδους Άργείου, ος εδίδαςεν αυτόν τε 
και τον Μυκηνα7ον Αυτομηδην™, και Αι- 
κύμ.νιον τον Βουπρασίδην (Εΐΐδΐ. Γ60Ϊ6 
Βουπρασιεα). και Σίπια τον Δωριέα η , 
κα) Φαρίδα (ΕΐΐδΙ. Φαρίδαν) τον Αά- 
κωνα, και Ώρόβολον τον Σπαρτιάτην. 
τότε δε Μενέλαος τγ πρόνοια της 'Έ,λενης 
άνέθηκε Όρμ,ον τη ' Αθήνα, , τον δε Αη- 
μοδόκον εις Μυκηνας λαβών Αγαμέμνων 
έταζε την Κλυταιμνηστραν τηρεΐν. 'Ετ/- 
μων δε Ρ λίαν τους ωδους ως διδασκάλους 
των τε θείων κα) παλαιών ανδραγαθημά- 
των, κα) των άλλων οργάνων πλέον την λυραν ηγάπων. δήλου δε και Κλυταιμ- 
νήστρα την αυτών τιμην' ου γαρ φονευειν 
άλλ' άφορί'ζειν αυτόν εκέλευσε (ΕυδΙ. 
άφηκε). Ύιμόλαος δε άδελφον αυτόν 
φησιν είναι Φημίου, ον ακολούθως έταζαν 
κα) τη ΤΙηνελόπη εις Ίθάκην προς παρα- 
φυλακην αυτης^' διο κα) βία τοις μνη- 
στηρσιν άε/δει Γ . ΎοσοΖτον δε κα) προς 
τα, πολιτικά διετεινεν η των κιθαρωδών 
μουσική ως των Σπαρτιατών την πολιν 
ωφελεϊσθαι λέγουσιν υπο τούτων των αν- 
δρών τα, μέγιστα κα) προς όμονοιαν και 
προς την των νομών φυλακην. ως και 
την ΤΙυθώ. αυτόθι φυομενης ταραχής, 
ειπείν, τον Αέσβιον ωδον άκούειν κα) παύ- 
σασθαι της φιλονεικίας. ο κα) γεγονεν. 
Ε. Ο. 268. Έ'ίρυσθαι] "Ωσπερ γίνεται 
άπο του ειλίσσω το ειλίςας, όντως κα) 
άπο του εϊρύω ε'ιρυμι το ε'ιρυσθαι*. Β. 

269. Άλλ' Ότε δη μιν] Ύον άοιδον, η την 
Κλυταιμνηστραν, η τον Α'ιγισθον, η τον 
1 Άγαμέμ.νονα. Ε. Ύην Κλυταιμνηστραν. 
Δαμηναι] 'Τποταγηναι τω Αίγίσθω. Ρίΐΐ. 

270. ' Αγων ες νησον ερήμην] Ό ΑΪγι- 
σθος, εις Κάρφην. Ε. 27 1. Κύρμα] 
Έπιτυχαν, άπο του κυρω το επιτυγχάνω. 1 Ιη Ηογο άΌρεΓίΙίΙο ά*ε ΡοεΙίδ. ΧΊά. διικίαηι, εΙ ε£. ΤζεΙζ. ία Ϊ°ιό1ο££. αά* ΕγεορΙΐΓ. 
ΒϋΤΤΜ. 

"> ΑηΙ άοίεικίϋηι Ίη αηΐεποποιίδ κα), &υΙ ΑυΙοηιεάίδ ηοηαεη Ιοεο βΓιυδ, ιηπίε Ιιίε 
ΐερείίΐϋΐϊΐ 681. δεά* αρ. Εΐΐδϋ. εΙί&ΙΙΙ (ΙίδεΓίίΐΙδ αΐτ'ον τι κα) τον ρη^ίντα Μυχ. Αύτ. 
ΒυΤΤΜ. 

η Οιηίδδυδ Ιπε εδί Ηρ. Εαδίαΐΐι. Νοιηεη εοΓΓυρίαιη Σ/ΐτ/αν ΓθΓΐ3δδενε1 Ιιτύαν δεπ- 
ΒβηΑαιη. ΒϋΤΤΜ. 

° ΡεδδίΐΤΐε ΙιΟΟ. ΕυδΙ. τ'οτζ 5/; Μινίλαος μίν τυι Τίξονο'ιαΆ9^να τον της Έλίνηι ορμ,ον 
άνί^'/ιχίν Ιν Δζλψοΐί, Άγαμίμνων Τί κ. τ. λ.. ΒϋΤΤΜ. 

Γ ΕϋδΙ. Ιτίμα γαξ λίαν φ'/ιοΊ (δε. Δημήτξΐο;). ΒϋΤΤΜ. 

α νΐά. &ά α'. 325. ΒϋΤΤΜ. 

Γ Ηποιΐδθ}υε 3ρυ(1 Ειΐδΐίΐΐΐιΐυηι Ιΐδβο ε&(1ειη 1姕ϋηΙυι•, επηι ιΙΐνεΓδΐΐίΐΙε ίαηιεη, ε^αδ 
ροΐΐοΓεπι ρίΐΓίειη ?ΐ(]ϋθΙ&νΐΓτιυδ. Βϋ'Ι'ΤΜ. 

8 ΟανεΙ δείιοϋυηι χιε φήδ ίη δνΙΙαοΗ α Ευ^ιηεαΙπίΏ &^ηοδε&1 εΐ ίΐξΰο-Οαι δεηΙ)&1;: 
τραοϋ &ρίε ηΐ εοιηραι•&Ιίοηε ρΗΐϋάρϋ ύλ$ρ.ς. ΒϋΤΤΜ. ΜΒ. ΙΠ. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ Γ. 273—280. \ ι 

πολλά, & μηρί* & ?ί θ ε „ ν \^ ~ ς ^ /3^ 7γ, 

ττολλ* <Ρ άγάλματ «ύψεν, υφόσ-ματά τε, χου<τΌ ν „, 

ΒΚτελ€<ΓΛς ρίγα έργον, ο ουττοτε ελπετο Ουμω. 2?5 

ψίίςμεν γαρ αμα, ττλεομεν Τροίηθεν Ίοντες, ' 

'ΑτρεΆης κα) ίγω,φίλα, εΐ&τες άλληλΰκην 

άλλ' οτε Χουνιον Ιρ)>ν ϊφικψώ\ άκρον ' Αθηνών, 

«Α* κυβερνητην Μενελάου Φοίβος Απόλλων 

&■ αγανοΊς βελέεσνιν επαχψενος κατεπεφνε, 2δο 

275. %- ^ 277 . . Ατ ^ ^ €ί< 8 , λλ , ^ 

αλλ οτ βτπ ™ Μβ ν ,^βν ηιαηιιβ ρπ, δθοί οοπ-βχίΐ άλλ' ό'τβ δ} «■ ραπ 6 ,_ 
γογο. Ιη ίιηβ νβΓβιιβ ^^«/«ν ρΐαηβ βοπρίιιηι Η. δίο «ΟΓΐηΐιιηι ίη ο 

ι»ηα,η ρ^βη»^. ΙΜ ηπκΐβ™ > Αθψ ^ υ1 «^ ω 8 ™^ 

Ηβπηο ,η^οα^, Μ™*»* Βηιηοΐπ*, δεοί ^ ί Γ£δ 6 /π Μδδ '^-' 
»£» άβηί, 1ρ8β 6ΐιαηΐ Κανοηηαδ, αϊ 6 χ Ιηνεππζπ «Ιβηΐίο οοΐΐίκ* β 

αΐ8δοΐυΙιοη^ Αθ ψ€ων . ΡΙβΓκφιβ βηιηι οηιηββ οπίδβδ ρΗιΐδ η ΟΓοηυηα- 

Κγ: *?*>»*? «?«* ίη ΗβΓοώίο «*£ « 8Θ1 ^;ΓγΙ 

οι, 0,0*», Λβ,ν6«ν, 61 8ιιιιι1ιβ, ηυ<Ε ΐαπιβη, οπηι δοΐβηηί νοοαϋδ 6 βΐ άίοΗ- 
Λοη§, « ρβτ^υΐαίιοηβ ίη θ*«£», Άθψα^ οοάβχ Μβάίοβυβ (πηΧ- 

ηιαια,^^ΐδ Γ ιΓ οηονιυ 8 βχβπιρίβπ δΐιο νίϋίίβ ίιηίΐαοϋί (Ιβοβρίι,, 681 

28ο. 0ΑΑ»™] ^'λ*™ Η. ίο. ^ 79 * "•**«■ 

Β. 2 7 2 Έ0*'λ«ν, Ό^ο* τ,^λλα'- "Αγαλμα λ^ι ό «ι^ «* |* 2 τ ,. 
Οταν Ο^^^* το ?6 'ν 0? Μρ, ΈκτΛ^ ^ ^ /ον] τ > το ~ 7^ 

1 8ογ. β-^ι/,τ,,. ΒΙΙΤΤΜ. 

- Ηίικ• ι.ι„,1πη νθΓϋ 8 Γβ^ββΙ 1.1ο «,ι,ο.,ηο 1,-πο ν 0ι •ί αοοοηΐπ, οοηβρίηΐιβ ϋ!ο η»θί 

>ήι .ρΜπη ΕιΐδίΗ&ιαπϊ α(1 ουηο αοβίηιηι Ιοοβπι, ίητβηί * ξ ™.,-. ΒϋΤΤΜ. 


104 ΟΔΤ25ΕΙΑ2 Γ. 281—293. Ϊ.ΙΒ. II 

πηΰαλιον μετά χερ<τι $εουοΎ\ς νν\ος έχοντα, 

Φροντιν "Ονητορίίψ, ος εκαίνυτο φυΧ αννρωπων 

νηα κυβερνάται, όποτε σπερχοιεν αελλαι. 

ως ό μεν ένθα κατεσ-χετ , επειγομενος περ όοοίο, 

οφρ εταρον Οάπτοι, και επι κτερεα κτερκτειεν. 

Λλλ' οτε $ι και κείνος, ιίν επ) οίνοπα ποντον 

εν νηυο-) γλαφυρ^σ-ι , Μαλειάων ορός αιπυ 

ΪΡε ύεων, τότε $η στυγερψ οίον ευρυοπα Ζευς 

εφράσατο, λιγέων 3" άνεμων επ αϋτμενα χευε, 

κύματα τε τροφοεντα, πελώρια, ιο-α ορεο~(τιν. 290 

ένθα, ίιατμη^ας, τας μεν Κρψ'4 επέλασο-εν, 

ν\χι Κύρωνες εναιον, Λαρδάνου αμφ) ρέεΟρα. 

εο-τι ίε τις λισπη α\πείά τε είς αλα πετρη, 

283. σπερχοιεν] σπεργ/ιατ βχ 6ΐΉ6ΐκ1 β]ιΐδθ1βπι ηιαηιΐδ Η. 286. καά 

κ*ΐι>ος~] κακε7νος V. ίβ. ϊοίνοπα. 289. λιγέων δ'] λιγέων Η. 290. τρβ- 

φόεντα] 6Γ&1 τροφέοντο Ά ρΓ. ΠΙ. Η. τροφέοντο V. 10. Ρί^ ορέεσσιν. 

ταχυτάτοις, άγαν Ιεμ,ένοις. και άγ- λιγέων τε. Η&γΙ Έτγ' άντρένα] Άρ- 
ανός ετυ^λογείται άπο του άγαν νέειν σενικως, άπο ορθής της άυτμ,ην, του- 
€Ϊς αυτόν πάντας, ως και αγαθός άπο τεστ ι την σφοίράν πνοην. Ο. Οί. Υιΐΐ^. 
του άγαν θέειν περ) αυτόν' τον γαρ 290. Ύροφέοντο] Γράφε, τροφόεντα. Ο. 
άγαθον -πάντες φιλουντες εϊς αυτόν τρέ- δθά 111 Ρ&1. ΙβΧΐ. τροφόεντα 61 1Π 
χομεν' ομοίως καί εϊς τον άγανον ήτοι ηΐί1Γ£. γρ. τρεφόεντα (δίϋ). 'Αρίσταρ- 
λαμπρον καί ενάρετον πάντας πορευόμεθα. χος γράφει τροφόεντα (τροφέοντο εηΐ. 
Β. "Ηγουν ηλυιχικον* νόσ ω τετελεύτη- Ρ0Κ3.) άντ) του ηυξάνοντο.Ή.ΖΥ\. Τρο- 
κεν. Ρίΐΐ. 282*. Έκα'ινυτο] Ύο δε Ικαί- φέοντο] ψξάνοντο. Μ\ΐ\%. 2^2. *Ηφ 
νυτο, ενίκα. κυρίως δε άπο τόί καίνειν Κίονες] "Εθνος Κρήτης- κα) ^ Κυϊων)ς, 
ο εστί κόπτειν. πάς γαρ καινών ήτοι τι- πόλις Κρήτης, ποταμον έχουσα ΊάρΙανον. 
τρώσκων τον εναντίον νίκα. όθεν κα) (3. νΐΐΐ£. 293• Αισση~\ Αε7α. τίνες 
καίνω ρήμα το νικώ καί καίνυμι.Β. Έν/- δε κυριον όνομα τψ νυν Βλεισσηνην κα- 
κά (Ε. υπερενίκα). κυρίως δε καίνυσθαι λου/Αενψ. ό δε Κράτης συν τω ιν γράφ* 
το κτείναντα νικησαι. καίνειν γαρ το Αισσιν. Ύο δε έξης, εστί δε τις επί τοΓ. 
φονευειν. ΛλιΙ^. Ε. 287. Μαλειάων] εσχάτοις μέρεσι της Γορτυνίας. Ο,. Λε/« 
ΏςΚρητάων (|'. 199•)» «« Μαλειάων πέτρα, η κατά μεταπλασμίν εϊττεν τω 
εφη. κα) ως, Κρήτη τις γαιά εστί νυν παρά τοΐς Κρησι συν τω β, ΒλΙση 
(τ'. 172.), κα), Τίεριγνά^πτοντα Μα- εστί δε άκρωτηριον της Γορτυνίας, οθε: 
λειαν {ι. 8θ.). Ο. > 289. Αιγεων (δϋΓ. ο δε) Κράτης σίν τ$ ιν γράφε 
τε.] Δίχί'ς Λ Αρίσταρχος, λιγέων δε, κα), Αισσιν. Υυΐ£. Αισση αϊπεϊα] "Εοικε: 

* Ηϊ δΐιηΐ 1ίΙΙθΓίΐι•υΐΏ θαοΐα»; 50(1 5βηί=ιΐ3 ΓΟΓία'ίΓΟΓβ νίίΙοίιΐΓ λοιμιχ*. ΒυΤΊΜ. 
ν δοΗοϋαιτι ΗηγΙ. η(1 Ιιιιηε ίρκηιη Ιοοηπι ηυΐίπιτι ρΓοίοΠ; ΡοΓδηιιυ»; 5«1 ζά τ. '7 2 

ΪΠ Ρ 03ΐ>ΓΠρΙΟ \ΙΆ 3ΐ1 ΐΐΐΐκΐ ρΓΟΛΟΟΗΐ: " ϋίββΓίβ Κ^τ^' 1«υ<ΐΗί 8θ1ΐθ1ί38ΐ63 αΛ γ- 2»7 

'* δίηιηΐ αΐηιΐδ ΚίψΛβο γαΤαν β ί'. 3 οτ •" ΰΌΊ ιΜ. ΜΒ. III. ΟΑΤΧΧΕΙΑΧ Γ. 2 94 — 3 οο. 105 

ενχατιγ Τορτυνος, εν ηεροει^εϊ ποντω' 

ένθα Νότος μέγα κύμα ττοτ) (τκα,ιον ρΊον ωθεί 2 ο- 

ες Φακττον' μικρός ίε λίθος μέγα, κυμ άποεργει. 

&1 μεν αρ Μ ν\λθον, σ-που^η $' ίίλυΡαν ολεθρον 

%νόρες, ατα.ρ νηας γε ποτι ο-πιΧαόε<το-ιν εαϊαν 

κυματ αταρ τα,ς πέντε νέας κυανοπρωρειους 

Αιγυπτω επελαο-<τε φέρων άνεμος τε κα) ί>Χρ. 3 °° 

294- ϊρ&Μι. 2 9 5• ««Λ. 2 9 6. <!*«%«. 2 9 7• *Ι «Η 

V] *£«/ 6Χ βπιβικί. Η. 4 61 Μ0 ΐώίφΙΟ (φιοΐΐ ίά> Π,ΟΠΙΐίδδθ 8»ΙΜ ΒίΟ V. 

:<)ο. εϊαξαν. ' 

όμηρος εναντιουσθαι αυτω. Ραΐ. Νί- ρίας μ^ α &£* κυλίν ^ < # „> Τ0ς > 
ίΐιπιηι νοα λισσή ιη ΙεχΙα βιιρβΓ- κύμα ποτ) σκαιίν 'ρίον ώθεΐ; ?<γτ, δε το 
οπρίιιηι εότελ^. 2 9 5• 'ΡΛν] Τί /&» *ά «λαβώ (Ο. «λΗηή ίξ ϊψους τι 
ίγβι /Λί/^ν δ„ ^ ? « ^ α τ £ προο-πίπον καταφίρειν, τΐ δε *30εΓν εκ ταπεινότερων 
πιργειν. μικρίν δε λ/ββν ε/ττεν ώ< ττ^ί & ύφος άνάγειν βεβιασμίνως (Ε. άνα- 
νγψσιν Των Ικά γινομένων λίθων. Β. βιαζομένως). 'ΡητέΌν δε Ότι ^Όα»- 
κ««ν] 0/ /Λ 6 ν τ* ϊυτικϊν, β / » τ * δε,- , βί ?τ , 4 ^^^ ^ βϋ ^ βοκ*2 α 
ν και άγριο*. Ο. Δ€«4ν, χαλεττο'ν. ί(Ττί και %λ$, $ & άντικουμένη (**. 
11Ι§•^ 296. Έί Φαιστόν] Ακρωτήρι άνηκε ι ρίνη: &η άντοικονμόη}) ητα- 
Η Τορτυνος πόλεως Κρήτης (\\χ\^ Α. τε)α και ταττε^ & ^ ^ ίί^» ς 
|? Γβ/»τι^ς) άττ ,*εν τ»ν πολλών κν• ώς άν τον βορίου ϊκ τον ίφηλον πνέοντος 
ίφ (Β&Γη. Γοοίε 6Χ ΕιΐδΙ. πολλών κνλινΜν αντϊν ϊφη τά κν'ματα' τον & 
&) λ/βν πρικλνζό'μβνο» και ε;' ^«- νο'τ^ ε'/ί τοί ταΐΓ€ΐ>οτ^ ττν^ντο,^ άκ- 
'* ^,"^ ^ τα '» άπ ^ δ ^ /^^^- <»Μν *<& τούτον τα. κύματα, ϊθεν κα.\ 
ης οιϊ όλως, καίτοι τον νο'τον μέγιστα της Ιλίου κα) τοΖ Ελλησπόντου βορ^οτε- 
προντος κύματα, δ<ά το κατά τοντο το ρων Ιντων της Ελλάδος άνάπλονν κα) 
μςπροηκού'σαιςεϊς θάλασσαν πίτρ μ1 ς άναγωγψ καλεί τον άπο τϊς Έλ?άδν 
•ρρηγυσθα 1 (Υ^. πψράσσεσθαι, Ο. Ιρόμον *\ς «Ιλιον. Έ^Ι δε πασών πόλ,ωΐ 
Ηβαπασθαι) τά κύματα. Ύιάς δε κα) νήσων £ς κατίλ&.ν ε'ν τω καταλό Ί » 
'**«■•» «ολιν λίγουσι της Κ^^. περ) το Έλληνικϊν ού^μία βορ^ο^ρα ^ 

^• νυ1§. Μικρός δε λίθος] Το γάρ προσάρκτιος μάλλον Ιθάκης*, εν δε τοις 
^*<>τονκνματηνΦαιστΙν£νΙποί<ι προσαρκτίοις μείζοις αϊ νύκτες, ,Ικότως 
Ν*>ν, ιΐ μη προκείμενος ξ λίθος 4κ£- την νύκτα ψησ] έν τ% Ιθάκη μακζοτάτην 
ν εντός μέγα γίνεσθαι κνμα, προκατα- είναι, λέγει δέ, Νύχτες άθίσψατοι- "εστί 
^νων περ\ αυτίν των κυμάτων. Τρά- μεν ε'ύίειν' Έστι δε τερπομένοισινάκουεαεν' 
■* ί 6 και, Μαλίον δέ λίθος- Μάλειον ο^δε' τί σε χρη Ώρ)ν Ζρη κτταλεχθαι' 
» «Μ^τβ πρί τβδ. Ε. Ο. νυ1§. άν/η ^αί πολ^ς ^ττνοί (β'. 3 02.) Ε 
Ιίηνϋ% Ιΐΐΐίηηα δίθ: Γράφεται (Ζ. 2 9 8. Σπιλάϊεσσιν-] Παραλίαις πέ- 
, Μαλ^ δε^ λ»'ββς• Μάλιον (πΐβη- τρα^-, ^αρά τέ 4σ*Αωσθαι' $ τα^φ^Δ 
« «οΛ*ον) 7 ^ ονομαστά! (ΐη$. το) θάλασσαν πεοιειληαμίναις Ι, ^ γω 

τον Φαιστίων λιμίνος άκρωτήριον. 'ύΖατι. Ε. \Ίι1^ Όρ^ν τοίτο' «πτιΐ 
^. Πορφνρίον*. Αιατί 6 μεν βο- λά^εσσι δε, ταΓς η^αλ^ κ. τ. ε. υ! 
Οί". 8ΐΗο1. «α .'. 295. ΒϋΤΤΜ. 

Εη ί ? ηοΓΗ( Λ8 £βο$Γ8ρΙπο»8 Γαϋοηββ ΡοΓρΙ,νπί βΰνα ίο.ηροΓο, ααί ΤΙ.0558ΐκτ πγ- 
ποηκτο ηοαιιη»1»8 ηοδοϊί ηΐ8^§ 13ογο;ι1ο« ίοα^ο ο.^ο Ιίΐιαοη. ΗΙ 'ΠΜ 

νοι,. ι. ρ 106 ΟΔΤ^ΕΙΑ^ Γ. 301—309. Ι.ΙΒ. ΠΙ. 

ως ο μεν ένθα πολύν βίοτον και χρυιτον αγείρων 

ηλατο £υν νηυο-)ν επ άλλοθροους ανθρώπους. 

τοφρα Μ ταυτ λϊγκτθος ψη<τατο οϊκοθι λυγρα, 

κτείνας Άτρίϋήν' &$μψο ίε λαός υπ" αυτω. 

επταετές ί' ηνοντσ-ε πολυχρύτοιο Μυκηνης' 3°5 

τω <$£ οΐ ογ^οάτω κακόν ηλυΟε £ϊος Όρέο-της ^ 

Λ-ψ απ Άθψάων, κατά Ρ εκτανε πατροφονηα, 

Α'ίγκτθον δολψψιν, 'ος οι πάτερα κλυτον έκτα. 

ήτοι ο τον κτείνας ίαινυ ταφον Άργείοκτιν 

*θ2. £υν νψ<Αν βττ'] &ψ*\ κατ 3 Η. νψσ) κατ V. \¥. 3°3; ■ ««*' ** 

7 ρα] 7Ρ• ™ϊ>™ λυγρα Η. Λ. Μκοβ*. 304• Άτρ^ν. λαΓοί 

3ο5- *«*£«* &&«***. 3ο6. Ρ«. Κ*. 3ο7• «Ψ] ^ δ6ί1 ιη α * €0Γ ' 
ΓβοΙαΓΠ &1> βαάβπι πιαηιι Η. 308. ο &κ. 3°9• 'ΑϊΤ*^™• 

βυρπί. Ο. 301. ΠβλΙν 0/βτβν] Κατά δβτβί, ^ψ άπ χ β Φ»κη'«ν. 'ΑρΙσταρχρς 

το είιώς τοΖ Μεκλάν φόντος δ«ϊ77&&ί «Ψ ά *' 'Α^νβ/ηί, *{ έκ», Ικ€το 6 Ι 

*«) το£ νλίθονς των χρ^άτων ά'ττβρ άπ' Μαραθώνα καί είρνά^αν Αθψψ {^ 

λΐύπτον'^α^ν. ου κατ' άϊολπχίαν δέ 8θ.). Η»γ1. Επαινετό ίσως ίκ« 

Μ ταύτα \κ,ν ό Νβ'στο,ρ, άλλ' άττοπλη- οϊ & νεώτεροι παρ* Στροφή αυτόν τετ ρα 

ρΖν τϊν ζη'-η,σ,ν του νεανίσκου, ως ουκ ~ψ φθαι φασίν. Μεν και, αψ^απο Φωκ^> 

Ι*) τ'ϊς οΙκίας ο Μενέλαος, οέδέ αυτίς γράφεται. Ε. Έκ«7 β 7 *ρ κατωκει 

Ιτ^σατο τον ΑΪψσβον. Αύτο δί το Στροφός εϊς %ν ανετρεφετο [Ορέστης κατ, 

κεφάλαιονφρά^τΙΙεκαταμ.έροςπερ) νεωτέρους. Ιπαάεύετο δβ εν Α*>«« 

•ώας καί Προ,™; κ«* τ% ΙνταΖΒα Ο. 3 09• Τ«<Η Κατεσκίΐ^ δ»**, 

δ,βτρ^ςαύτδς^αβώνδι^^τα*. «- τάφος 7^ρ ™ *™ ^ς ^ττνον.^ 

α ν£ς δέ σ^^ριστβ, τα της δ^'- Δα/™ ταφον Άρ^ο,σ,ν] Κατεσκευαο 

σεως Ο. 3°3• Τ % α δ * Εν τ<σ< ™ ν 1 ™ ψ * κητλ '^ ν * «*'"" ^ Τ ^ Α ^*' 

ίχδ β '<Γ€»ν ο^ ^αν (80. νβΓ8ϋ8 303• Τ # ^ °-'5/ Λα/,/0 ™™' *Ψ *1™ "^ 

οο4•— Ηϋθα8αΐ1βΡΟΚ8.βχΗ»Γΐ.). Ταφ/βκτ* φ^ρετ^ν ανασσε (β 

ό δέ Άρ^ταρχο'ς ψν,σ,, δ<α το,^ν ,ταρ- 4 Ι9•)" τ ^ ^ λ ?^ ί« Τ °! ^^ 

«τβφαΑκται 2τ; συναπώλβτβ Α^/σθα, η ανίρουπν Όΐυσσευς, η Αχιλλα/« ' ™ 

Κλυται^στρα. το δέ εί κα) άτΙ >ΟρΙ- φος ο άπταφιος δίΓττνος ώς ^το »6«,^αι» 

στο,, ,^λον βΤνα,' ο^δέ 7 «ρ τ, κρ) (βίο) τ^ο, 'Αρ 7 6/ο^• το /Λ^οον, ,• 

την Έριφιίλην ^<τϊν €^«1 «5το'ν Λ . Ο. το (Γ^α (ση/Λα 6Π1. Μαΐ.)• ^ ^ 

ο θ4• Δ^δ/Λητο] Άρ/σταρχος δ^^ο» ώ <> δβΐ101 • ^ «• 41 7• Αλλω ^ Η /^ 

•Η πληβϊ* άττον,'οντο (II. β'. 3 θ5•). Ο- «'« αύ ^ τά ^ € \ τ5ν ^Τ: 

Η&γΙ. 3°7• *Αψ ά«' 'ΑΛϊνβ/βν] Ζηνο'- β^χ/αν εττο/ησ^ν β'ττ^δέίον. €&ος 7 αρ 

* δοήΐϊβιιάαιη *1 ϊί ι\ **> Μ Ό β ^τ.«, Αιλ» Α« «• γ. λ. ΥβΛα ααΐβιη •£« .Λ 
δ-,ΚΓπίκΗϋΙ ηοη ηιβτηονα,β: νκΐ. πά .'. 3 οο. Ηοο ί^ΙΐιΐΓ νο1βΙ) 3 ί ΑηβΙιίΓοΙιιΐδ : Ηοω 
γ,Γ-11 άβ ρΛΓΓίείίΙΐο ίρ?ο 0Γβ8ΐίδ άίββΓίίδ νβΛίβ ηϊΐιϊΐ άπενε', «οαΐ οΙιλϊπ ιη Ιοοο λ. $2 
Επρη>Ί 6 8 βορίιΐδ ςηίύοηι ηιβιηοΓβΙ, βεά ςυοά πι & ηα ηΐϋ ΑίοιηίΕοηΐδ ρεπεηϋ, ηοϋ ςι 
ιΐοαι δϊΐείΐΐ. Αάά. βοΐιοΐ. 310. ΒϋΤΤΜ. .•,,*-. ϋτττ-ΓΜ 

β Κβ£ΰΓΠ νίίΙβΙϋΓ ηοο &Λ ηιουΐ'ιοηβιη δΐΐεπαδ ΙβοΙιοηΐδ «-ψ α«τβ Φ. «υι ιλι. 

' ϋβ. Αοΐιϋΐβ II. ι'. Ι93• β* Μδ ρΓβΙβΓββ; Ιηηι Οά. «•'• 12. Τ«^ν 3 «ν,^« ^ι/^τ 
Όβ Γίνδδβ ηυδφπιηι. ΒϋΤΤΜ. .ΙΒ. III. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 3 ό — 3 2ο. 107 

ιητρος τε στυγερής χα) άνάλχι^ος Αιγίατθοιο' £ιο 

ιύτημαρ όε οι ηλ(Ιε βοψ άγαίίος Μενέλαος, 

τολλα χτηματ άγων, Όο-α οϊ νέες αχύος αειραν. 

:α) συ, φίλος, μη όψα σόμων απο τηλϊ άλάλητο, 

\τηματα τε προλιπων, άνορας τ εν ροιοί ^όμοισιν 

υτω υπερφίαλους" μη τοι κατά πάντα φάγωσι $ΐζ 

:τηματα σαατάμενοι, σν £ε τηϋο~ίην ο£ον ελθης. 

'Λλ' ες μεν Μενελαον εγω χελομαι χα) ανωγα 

λνεΊν' ,χεινος γαρ νέον αλλο(ΐεν ειληλουθεν 

κ των ανθρώπων, όθεν ουκ ελποιτο γ ε θυμω 

λθεμεν, Όντινα πρώτον άποο-φηλωοΊν αελλαι 320 

311. Ροι. Μενελα^. 3 12 • ^ 0< • 3 Χ 5• ΤΟί ] Τί Η. δί? V. 3*6. τψ- 

ίψ] τ' ψσίψ V. 3 χ 7- Μενε'λαΡύν. §\ζ). Ηλποιτο. 

οΐς παλαιοΐς τίνος τελεντησαντος λαμ- Άπο τον τνΰενω (δένω 6ΓΩ. Μαί.), το 
ράν τίνα, ενωχίαν ετοίμαζαν έπ αύτω, βρέχω, δενσίη, και τροπή τον δ εις τ, 
χερ και τάφος παρ εκείνοις εκέκλητο. Ε. κα\ ΙιαΧνσει τον €ν τεϋσίη, και τροπή 
γα λαμ.• 

\ωπωμενον άκηκοέναι τον Νέστορα πάρα. βάνονται επι τον παραινεί» κα\ σνμβον- 
ΰ Ύηλεμάχον οτι και άλλαχόσε περ) λενειν. Ε. Άλλ' ες Μενελαον] Ειωθα- 
ου πατρός πενσόμε 
λεΐν. διο και ε> νσομενος παρεσκεναστο σιν οι πολλο) όταν μηδέν εχωσιν ωφελη- 

Ιν ττ$ α ραψωδία (93•) σ<χι •> κα ^ πάρα άλλων μαθεΐν κωλνειν. ο 

νραψε, ΤΙέμφω δ' ες Κρητψ τε και ες δε Νέστωρ ον τοιοντος. δε7 γαρ τον σνν- 

Ιιίλον ψ.αθόεντα, κα\ η Άθψα άλλα- ετον άλλοις άλλων μαθημάτων παραχω- 

ίυ, Τ\ρωτα μεν ες Ιϊνλον ελθε κάκεΐθεν ρεΐν. Ο. 3 Ι 9'"°®* ν οίκ ϊλποιτόγε θνμω] 

Η;ιγ1. κεΐθεν) ες Κρητην παρ" Ίδομενηα "Οθεν ονκ αν τις προσδοκηση σωθψαι, εκ 

νακτα, Ος γαρ δεντατός εστίν («ίο) τίνος δηλονότι, οντινα πρώτον άποσφηλωσιν 

αχαιών χαλκοχπώνων (α. 284.)• ^• αελλαι. Ο. 320. Άποσφηλωσιν] 'Λττο- 

I, Απο τηλ' άλάλησο~] "Αναστρε- σφαλωσι (άε\. 1ΐί€ο νοχ). άποσφα- 

■ψ πρόθεσιν. Ο.. 3 1 6. Ύηϋσίτ,ν] ληναι και άποκρονσθηναι ποιτ,σονσιν εν νέον τη ί Οβνβ ροδί Ηοε ηοηιοη ίηαά&β, βΐ ίία ι•πια Μηίο ΙλίΜηβ, ηαί 1ίί)Γ05 φίΟΜίηηι .\- 
)αοΙ*ι «Ιο ΊνΐΐΜη;κ•1ιΊ ρβΓβ^πηβΙίοηβ ΙΓιο άΐβη ριιΐα1)αΐ. ΒΓΊΤΜ. 
'' λ κίο βαρΓβ ηιΐ β'. 93. *& ς«βπι Ιοεαηα ΡοΓ^οηιΐδ 1κη• μ^οΚοβι ργοϊιιΙϊι, ήιηαΙςίΜ 
οηυιί, Ιιυΐο ΖβυούοΙί δοηίοιιΐίίΒ ΒάνβΓΒΑτί 8ο1ιοϋηδ1θϋ ικϊ ,3'. 35^• <^ί 5 '• ?ο:. αΙ)ί νί^ο. 
υ Τ ΓΜ. Ρ 2 108 ΟΔΎ^ΕΙΑ^ Γ. 321—332. Ι^Β. III, 

ες πέλαγος μεγΑ τοιον' Όυεν τε περ ουο οιωνοί 

Αυτοετες οιχνευο~ιν, επει μέγα τε, όεινον τε. 

Αλλ* ϊθι νυν ο~υν νηί' τε ο~υ[ και ο-οις εταροιο-ιν' 

ει ^ εθελεις πεζός, ττάρα τοι όιφρος τε και ίπποι, 

τγλο ί>ε το* ϋίδί 6/^ο/, οί το/ πομπηες έσονται 3^ 

ε$• Λακεδαίμονα $Ίαν, οβ* \α\$ος Μενέλαος. 

λίο-σ-εο-θαι $ε /αιν Αυτόν, "ινΑ νημερτες εν'κτπγ 

\1/ευ$ος ^ ουκ ερεει' μάλα γαρ πεπνυμενος εττίν. 

Λ Ω,ς εφατ' ηελιος ^ Αρ ε% και επ\ κνεφΑς ηλνε. 
τοΊοί £ε και μετεειπε ()εΑ γλΑυκωπις Άθψη' 33° 

'ίΐ γερον, ψ οι ταΖτα κατά μοιρΑν κΑτελεζΑς' 
Αλλ' Αγε, ταμνετε μεν γλωοΌΆς, κερΑΑ<τνε οε οινον, 

32 2. αύτόΡετες. 3 2 4• θέλεις] εθέλοιςΎ. $2$. πομπηες έσονται] πομπψ 
έπονται V. $20. Ιϊΐαν. Μενέλαΐος. 328. Ρε ρέει. 33°• μ^έΡειπε. 

332. Ροΐνον. 

αύτω τω ετει. Ε. 3 21 • "°® βν Τ6 ' **? 3 2 7• Αι/Γ&ν] ' Αρίσταρχος, αυτός. ΗλγΙ. 

θδ8* οιωνοί] 'Ύπερβολικως τουτό φησιν. 33 2 • Τά/Λν€τ6 /Λβν γλώσσας] "Ε^ος ην 

Ο. 3 22 • Αι>το€Τ€ς] Δχ' όλον του έτους τρεπομένοις προς το καθευΰειν των ιερειών 

δ«ά το πολύ την οίοιπορίαν άναβαλλόμε- τας γλωσσάς άποτέμνειν κα\ καίειν τοις 

νοι.Ε. 323• Άλλ' 'ίθι νυν λ ]Ίγταχυτητι 6εο7ς τους λόγους ($0Γ. τοις ' λόγοι») επι- 

του ζώου πρόσεστι και μήκος χρόνου υπέρ μελομένοις. Ιιο καΊ επ\ μονής της Νε- 

του εμ.φηναι το διάστημα, το δε όλον εν στορος θυσίας έ'ιρηται το εθος. ευηθες 

υπερβολή, οτι χα) άκμην ξενικά ταύτα τα γαρ το λέγειν, σύντεμε (δΟΓ. συντέ- 

χωρίατο7ς'Έλλησιν.(£. ^2^.Υίάρατοι μετ ε) τους λόγους, λέγεται Ιε Άτ τ ικον 

Ι'ιφρος τε] Δίφρος λέγεται πάρα το Ιύο είναι το εθος λαβόντων τψ άρχην εντεν- 

φέρειν, ων 6 έτερος παραβάτης Ό Ιε ετε- θεν ™. να1§. Απορία. Αιατί το« 

ρος ηνίοχος, τραπέντος του υ εις ι. ΪΙαρά θεο7ς άπένεμον τάς γλωσσάς ; Άυσις. 

δ' Αίγυπτίοις τρεις ΐσταντο, δ<ο κα\ τρι- Οι μεν οτι κράτιστον των μελών η γλωσ- 

στάται^ ελέγοντο. Ε. 3 2 5• "^νον- σα. οι ΰε οτι ΰε7 τα εν συμποσίοις λε- 

ται] Γράφεται κα), έπονται. Β. χθέντα τηρε7ν. όθεν και παροιμία, Μισί 

• Γηίδυηι Ιβιηηι,Ί. 8οηο1ίπηι ροηίηοΐ λά νβ. ρΓ8εο. ΒΙΙΤΤΜ. 
^ νΐιΐ. ΙηΙρρ. &ά Ηβ5>'θΗ. ίιι ν. ΒϋΤΤΜ. 

1 νβΓίΐΗ Ψθ7$ λόγου ίΤίμιλομίνιι; ΙΙΟα ?1(1 (ΙβΟδ ρ6ΓΐίΠ0Γ6, 56(1 ΟθΙΐ3ΡΓ6Γβ "Ε$ο; ?>ν τοϊί λί- 

γον ιτιμιλομίνο/;, οεΓίίδχίηηιηι 681 Ιιπη οχ δβηΙβαΙίΗ, Ιιπτι βχ βο ςυοά δΘφΐίΙπΓ, Ιιο χα.. 
οίο. : αϊ δίΐηε ιηβϋυδ, φίπιπνίδ νβΐ δίο ηοη ορίίπΐί;, δΙπιβΓίΊΐΙιίΓδίο ν6Γΐ)Λ : "Ε%; *ι* τοα 

λ. ΙτπμΟ.ομ'-νοΐ',, τοινομίνοι; — . Όβίΐκίο ΟΧ ΟΟΓΠίρΙΟ σύντίμί <\\\?ίΤ\Λ ΓϋΟΐΙο ΓΟΟίϋΐη ή' 

συΛπμι, δίο ηοη συντΊμιπ δΟΓΐηβηϋυηι Οδδβ, ηιοηδίΓΗΐ; ςιιοίΐ ρΓ3600(1Ίΐ ιϋνβΐί γαρ <το λί- 
γιιν. ΕΓ3Ι)1 ςπί δίο άίεβνβηί : ννήτίμι (ο Ιϊ'ίστωζ) του; λόγου;, βηοίΐ&ί ΓβΓοιΤΟ νοίϋ- 
Ϊ5501 δθηοΓΐΛδΙο<, (]ηίΐηι πΐ^δητοΐο ίηιρθΓίΐΙΐνΗηι δοηΙβηΙίίίΓη τάμνιτι γλώσσα; ψχ\ά•,ΐΥΐ\ €Χ 
ροηονβηί, βϋό \ογΙιο Ιιοο οΐϊχίδδοί φΐηιη λίγα* : φΐίη ϊδίοδ ΐρδΟδ ρπίο (ΙίοΙιίΓΟδ ΓιιϊδΜ 
(τυντίμητι. ΓοδίΓοηιυη», Ιντίυνιν οχΙ Μηο, βχ Ιιοο τίΐη ΝοαΙηνΪΒ. ΗβΐηηοΗ. ΗβΓϋη 
οοδβΓνταίοηυηι οίικιοηδ ρποι'ιοηδ ΓηοιΙο λοοοοΙο; ΙογΙϊ& ίίίδοβρί&ΐίοηϊδ ηηδίίπι ροΓΠ^ίΙ 
φηιηη Ιηιτιοη Ηΐτϊροΐ'Ο ηΐΐ λΐΐίηοί. ΒυΤΤΜ. 

™ Η. ο. β Νο81ογο, ο ου^υδ ρΓΟδίΐρίίΐ Οοίΐπίΐδε. ΒϋΤΤΜ. ΙΛΒ. III. ΟΔΤ22Ε1Α2 Γ. 333— 33«• 109 

οψρα Ποο-ειδάωνι χα) άλλοις οΑανάτοια-ι 

ο-πειο-αντες χοιτοιο με^ωμ,ε^α' τοίο γαρ ωρν\. 

ι\όν\ γαρ ψάος οϊχεβ ύπο ζοφον' ου$ε εοιχε 335 

όψα (Ιεων εν £αιτ) 6ααο-ο-έρεν, άλλα νέεο-θαι. 

Ή 'ρα Διός Ουγάτηρ, το) ί' εχλυον αύίησ-άο-ης. 
τοισ-ι αε χηρυχες μεν υ$ωρ επ) χείρας εχευαν, 

334• τ °">] ™/α Η. Ρπηιο οίΓοιιηιίΙβχυηι ροδίΐθΓαί, βεοί «Μβνίί Γβοιέ δ ΐ 
νοίυιΐ το/α 8θΗ1)6Γ6, υΐ €ϋΐη Ζρη οοηνβηίΓβί, ςυοά ηιείΓυηι οοΓπιηψίϋ. 
Ι ϋΚδ. 335• Κϊο<κ€. 33 6 • θαασσέμεν~] θάσσεμεν Η. 

μήμζνα συμκίταν*. Β. "ίνα ά'λαλος ^ ^ τιν / β ' ντβί ο. Πβ,φώ ίβί &, ώς 

^ οΎηΑεμαχος τω Μενελάω. 'Έθος Μ μαρτύρων των θέων Ίιελέγοντο* #<τπ 6/ > 

*«Μ< Ελλι,β-ίτάί γλώσσας τ5νί€ρ€/«ν κατά το ^ τ »ν &*φ*τΐ» ^νδον 

οπόταν και «α&<» το?ς 6Ο Γς αόταν. ο^τε^ο; (δΟΓ. Ό'ττ. Ηία 61 ΐηοχ) 

£. Αλλως. Ύετραχως λέγεται, τάς τάς άκοάς των θέων, οίτω κα) τάς γλώσ- 

γλωσσας γαρ τω Έρμτ, άνετίθουν ως σας 'ε'βαλλον οπτευόμενοι τα ρηθέντα 

εφορω τουλογου' κα) 'όταν ϊμελλον κοι- πρίς θεούς, οι δβ 'ότι το7ς χθονίοις τας 

μηθηναι^ εθυον γλώσσας ϊεικνύντες %τι γλώσσας άπ^ρχοντο, τοίς βλάσφημους 

Της ημέρας παρελθούσης ού χρη ? τχ λα - ^ους κα] ^ ^^ ,ξ ^^ ^ 

λ^ν αλΛα καιρόν ποιεΐσθαι 'ύπνου μετά τούτων εκκαθαίροντες. Ε ΟΓ δϋΐΐοΐ 

το Ιειπνησαι την νύκτα, κα\ Ότι τα εν Ο. ΒΟ 3 + 1. 3 34• Κ**»*"] Άρσενι'- 

συμποσιω φίομενα ού χρη ττ} επαύριον έν κως είπε την κοίτην. Ο. 3 35' "Ηδη 

τω μεμνησθαι Κείνων λέγειν π ρΐ ς άλλους γαρ φάος οϊχεθ' Μ ζόφον] ΉρωϊκΙνΡ 

«ΛΑα σιωπών ταΐτα. δ*έ και τις σοφίς, πρόσωπον ε'στι το λέγον. Ό δβ ποιητής 

Μισώ μναμονα συμπότην. και Ό'τι τα εϊς ωκεανον τ>ην ϊύσιν κα) ίξ ωκεανού την 

μυστικά και θεοΐς αρμόζοντα ού χρη πρίς άνατολψ φησι γενέσθαι. Ο. ΖηνόΙο- 

τους αμύητους κα\ Ιόιώτας λέγειν άνθρώ- τος, Ζχετο. Η&Η. 33^. Ο^δέ ϊοικε 

Τ~' ΚΜ '° Τ '/° κάλλίσΤον τοΖ "Ρ"™ ^ δ. θ. ε. δ. θαασσέμεν] Ύοΐς γαρ επουρα- 

γλωσσα,το Ιε κάλλιστον τοις θεοΐς αν- νίοις θεοΐς με& ημέραν θύειν καλόν, ϊιό- 

€Τ>9ουν. δ ί0 κα'ι τις είπε προς τίνα σο- περ κα) τας Ιειλινας θυσίας οι μάντεις 

φο^ Π κρειττον έκ των μέρων %λων τοΖ παραιτούνται, ηλίου δ' άνίσχοντος ίπιτε- 

'ψιου- ο ύε εϊπεν, η γλωσσά, κα) αϊ- λοϊσιν. <2. Έν μεν τοις εορταΐς κα) 

•ϋ, ΐι χείρον; κα) εφη πάλιν την γλΖσ- παννυχίζειν είθιστο, εν δέ θισίαις οϊχ 

<ταν. ως ποτέ μίν 'ύμνοις θείοις κα) άγα- άρμόττον &όκ*ι επάιατρίβειν νύκτωρ πί- 

θοις λογοιςχρωμένην, ποτέ δε βλασφ]- νοντας μ{ τι κατά τοϋ πότου προκόπτον- 

μ-οις καιυβρεσι και λοάορ'ιαις. Ε. ΟΓ. τος σνμβαΐη άτοπον. Ο. ^έεσθαιΐ Εις 

■ΟΛΟΙ. (0. ;ΐ(1 34Ι• Αλλως. Άλλη- ίπνον, η εις το θϊσαι. Ε. 337 Ε^- 

Τψίκνς, τάμνετ,, άντ) τοΖ παιδεύετε τάς λυον] 'Ύπηκο,σα•,. κλύειν γάρ \ΐ άπλως 

γλωσσάς ώστε μη κακολογεΐν. $ πάρα- άκούειν κα) τΐ ίπακούειν. Ε Ή Ικ 

θηγ,τε ειςτί τοίς θεοίς ίμνεΐν. προ γάρ κα) η είς Ιπ) άτυχου, είς πόλιν και εκ 

το, κοιμηθηναι ϊεΐ ψάλλειν. Άντίπα- πόλεως' η 1\ άπό κα) η προς έπ) ^ ύ- 

*& 6, οτι χρην αίτην "εφη πείθίσθαι χου' η II παρά ϊηλοΐ κα) την προς και 

|| Πι.ι. Οοηνίν Όί 8 ρ. ι. ΐηΐι. Ι.αά ω . ι^ρϋΗ. ,. ι. :πί , πι . ,. - |( ΒϋΤΤΜ. 

\\\ -ιντΥ, — φαόι<τ9κί Τζοι κοιτνν ι.} \'ϊ<1. ;κΙ ^1. ΒϋΤΤΜ 

ρ Υίάβ ρχβιηρίίδ Ιιοο ρΓθΙ),ιιιΙοηι Μ^οΗββΐβη ;κ1 < . ^. ΒϋΤΤΜ 110 ΟΔΤ22Ε1Α2 Γ. 339— 35^• Ι^Β. III. 

κούροι ϋ κρψν\ρΑς επεσ-τε-ψαντο ποτ οίο 9 

νωμηο~αν ^ άρα πατιν επΑρ^Αμενοι άεπΑεσΌΊ' 34° 

γλωο-σ-ας ί' εν πυρ) βά,λλον, άνισ-τΑμενοι ο επελειβον. 

Αυτάρ επει <τπείο~άν τ , επιον ό , Όσον ν\θελε θυμός, 

ίη τότ Άύηναίν κ α) ΎηλεμΑχος θεοειίης 

αμφω ιεο-θψ κοίλψ επ\ νν\Α νεεσ-θαι. 

Νεο-τωρ ί" Αυ χΑτέρυκε καΘατγτο μένος επεεοΌΊ' 345 

Ζευς τογ άλε%ηο~ειε, και αθάνατοι θεο) άλλοι, 
ως ύμείς παρ εμείο θοψ επ) νν\α κίοιτε, 
ωσ-τε τ ευ 5) π Αρά παμπ Αν άνεί μονός, ν\ε πενιχρού, 
ώ ούτε χλΑΐνΑί και ρηγεΑ πολλ' εν ι οίκω, 
ουτ Αυτω αΑλΑκως, ούτε Ρείνοιο-ιν, ενευδειν. 35° 

Αυτάρ εμοι πάρΑ μεν χλΑΐνΑί και ρηγεΑ ΚΑλΑ. 

343• Οεο^-ης. 344• Μ<τθψ• 345• ΐ*******• 34$. αΜίΜνος. 

349• Μκφ- 35 *• Μ? €α καλ *] Ηΐ €α 7Γολλ ' 6 ' ν ' " κω ^* 

τψ από. Ε. 34 1 • Γλώσσας δ' εν πυρ) θεούς, και γαρ Τ.ως χθονίοις θεοΐς ταύτας 
βάλλον] Έστησαν Ιιατί το~ις θεοϊς απ- άπηρχοντο, τώς βλάσφημους λόγους και 
ενεμον τάς γλωσσάς ; ΟΙ μεν ενόμισαν τάς λοιίορίας ε| εαυτών Ιιά τούτων εκ- 
ών εστί ΑεάνΙρου η Άρκτιάΰης^ κατά καθαίροντες. Ο. Γ . 345* Κα0απτβ/*€- 
πατρω'ιον εθος Ιώνων. εστί γαρ πάτριον νος] Παρακαλων, φίλοφρονού μένος, ση- 
εθος Ιώνων. Άπίων δέ Οτι κράτιστον με'ιωσαι το καθαπτόμενος €7τϊ κάλου. Ε. 
των μελών η γλωσσά, τα δε κράτιστα $φ. Ζευς τόγ άλε^σειε] Το υμάς 
τοις θεοις άπενεμον. ΟΧ δε οτι δε» παύ- χωρισθψαι απ εμού ως πενιχρού η άν- 
ειν αύτψ εις κοίτψ Ιόντας' όθεν κα\ ελευθέρου. νυ%. Το υμάς χωρισθψαι 
τω "Ερμη ΪΙνμάτω σπενίεσκον (*?'. απ εμού. ίΰίως δε πεφρακε. βούλεται 
Ι Π. 8.). οι δε οτι δε*" τα εν συμποσ'ιοις γαρ ειπείν, άλεξησαι οτι (Γ. ο Ζευς) το 
λεχθέντα τ'ηρειν εχεμυθουντας' όθεν και επ\ νεως αυλισθψαι εάσα,ι υμ,άς. <2• 
παροιμία, Μισώ μνήμονα συμπόταν η οτι 347• Πα Ρ' ^****] Λβιικι το εαθεντες. 
τα ρηθεντα το7ς θεοΤς άνετίθεσαν' ως Β. 34$• '^είμονος ψ πενιχρού] "Αλλο 
επϊ μαρτύρων γαρ θέων ΰιελέγοντο. άμε- πενιχρού και άλλο άνείμονος. πενιχρού 
λει καΐ κατά. το ους των εκπωμάτων μεν, του ευτελή τίνα έχοντος• άνείμονος 
εσπενίον τψ άκοψ των θέων οιωνιζόμε- δε του καν Ιματίων άπορουντος. Ε. Πε- 
νοι' οΐ δε δ*ά το καίειν τα,ς γλώσσας νιχρου] "Ωστε παρά τίνος πτωχά, Ίνα 
εΐόκουν αυτάς καθαίρειν των βλασφ-η- εϊαθητε άπελθεΐν επι τψ νηα. Β. 349• 
μιων. ούτω και τάς γλώσσας οπτευόμε- 'Ρ-ηγεα] Ύά βεβαμμενα Ιμάτια κα\ πε- 
νοι (80Γ. οττ.) τα ρηθέντα εϊρησθαι προς ριβόλαια. ρηξαι γαρ οί παλαιοί το βά- 

<ι δίο. ϋηάβ ΓαοβΓβ Αίκνοοο; ο ΆζκτιάΙ'/ΐ! ρΓΟοϋνβ ςηϊιΐβιη 8ΐ &1ΐί]πθ(1 «οπρίοιί^ ι{λ 
ηοΓηίπΛίί ίηάίπηιτι ίΐεοβίΐίΐΐ. Νπηο νί(1β αη Ιιηε (ά^ΙάΙ ί,οΐΐηάατ νεί Ι,βΗΐκΙπιΐδ Μϋε- 
8ΐυδ, (Ιο ^πο νΜ. νο85. ΒϋΤΤΜ. 

Γ ΟοηίοΓίΐΙιΐΓ ΙοΙαηι Ιιοο δείιοϋϋίτι οπιη δοΐιοΐϋδ ακί. Ε. 3ο1 33 2 • ^ 3ηι Γβρπεδ&η- 
ίαι•ο υΐΓ&ς[ΐιο δ&Ι'πΐδ θγβΙ, φυιιη ιηίιιυϋ&δ νβποΙίΐΐΓδ νοί α(1ηο1αι•ο νοί εΊΙβΓΡ. ΒϋΤΤΜ. Ε.ΙΒ..ΙΙΙ. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ Γ. 3 5* — 3^6. 111 

ου θψ ση τουϋ ανορος Ό^υιτο-ηος φίλος υΐος 

νηος επ ικριοφιν καταλέγεται, οφρ αν εγωγε 

ςωω έπειτα όε παιόες ενι μεγαροκτι λιπωνται, 

ζείνους ζεινϊζειν, 'οστις κ εμα $ώμαΑ' ίκηται. 355 

Τον α αυτέ προα-εειπε 6εα γλαυκωπις Άθηψη' 
ευ ο% ταύτα γ εφηο-ύα, γερον φίλε' ο~ο) $ε εοικε 
Τηλεμαχον πει&εο-()αι, έπε) πολύ καλλιον ούτω. 
αλλ 1 ούτος μεν νυν ο~οι αμ έπεται, οφρα χεν ϊυο\ 
ο-οίο-ιν εν) μεγαροκτιν' εγω ^ επ) νηα μέλαιναν $6ο 

είμ , ινα θαρο-υνω σ ετάρους, εϊπω τ ε εκασ-τα' 
οίος γαρ μετά τοιο-ι γεραίτερος εύχομαι είναι, 
οι α άλλοι φιλοτητι νεώτεροι άνδρες έπονται 
πάντες ομν\λικίν\ μεγάθυμου Τηλεμάχοιο. 

ένθα κε λεζαίμψ κοίλη πάρα νηϊ μελαίνη 365 

νυν' αταρ ηωθεν μετά Καύκωνας μεγάθυμους 

354• λ/πανταί] λίπονται Η. 355• ί•»^] Ε»^€ί> Η. 3 5 6 • *?«?- 

# 617Γ6 • ν 357• &"**• ι 3 61 • βάρους] ετέρους &&ά ροδί ΓΗδϋΓαπί Η. 

ίβ. τε] δε V. ΐβ. Πίνω. {έκαστα. 

ψα* &€γον. Ε. Ο. νΐΐΐ^. £{. αά ζ. τάριον άπο τον επ) τω ϊκρίω ήγουν τω 

38. 61 δοΐΐηβίά. V. 'ρηγος. 35 2 °ϊ Ιστ $ ***»■ Ε. 3 6ο •' Έγω'δ' Μ νηα 

θην Ιη τοϋδ' ανδρός] Αεικτικως το τουδε' μέλαιναν εΙμί] Οικονομικώς γαρ ο ποιη- 

ο φίλος τονδε, αντί τοΕ, Ιμου' η άναφο- της, οτι ουκ ην πιθανόν ούδε ευσεβές δι- 

ρικως το τούδε επ) Όδυσσέως άκουστέον. όλου παρεΤναι την Άθηνάν τω Ύηλεμάχω' 

£}. "Ητοι αναφορικές, του * Οδυσσέως, άλλ' οόδε προς Μενέλαον ελθεΐν ευπρεπές 

η τούδε άωρος, δεικτικως, αντί του, εμού. παρθένων θυομένων ι . "Ινα δε μη επι- 

^ ιι, ί?• 353• Ν ^< ™ ικριόφιν] Έ*ι ζητωμεν ποϊ ο Μέντωρ, επάγει, άτάρ 

των καταστρωμάτων κα) σανιδωμάτων ηωθέν γε μετά Καύκωνας. 0. 36 1. 

της νεως. Υυ1§. Β. Ίκρίον, λέγεται Άλλ' άλλοι] Γρ. κα), ο'ι δ' άλλοι. Ραΐ. 

ό ίστος 8 . λέγεται ϊκρία κα) τα κεκυρτω- 362. Οίοσι] Άντ) του οίος. το δε ι έπ- 

μένα ξύλα εν το7ς πλευροΊς οντά, τοΖ έκτασίζ". Β. 3^3• Φ'λο'τ^τ*] Φιλίας 

πλοίου εν οΤς προσηλωνται αϊ σανίδες, τρόπω έπονται τψ Ύηλεμάχω έν ομηλι- 

Ικρία λέγεται κα) τα κατεστρωμένα σα- κίη. Β. 3 6 4• Όμηλικίη] Άντ) τοΖ 

νιδια εν τω σανδαλίω οΊά εϊσι τα των όμηλικες. Η&τΐ. ^66. ΙΜ^τα Καώα»- 

ιχθνβόλων. Ιπίκριον δε λεγεταί το κέρα- νας~\ Νίν τΰν εν ΆρκαΥιψ μέμν^ται. 

* (ΌηΓ. 8θ1ιο1. ο. 283. ΒυΤΤΜ. 

4 ριπ(! νοϋι βηπιΤΗίΟΓ ΛρρπΓβί ρχ δοΐιοΐϋδ ίκΐ ;/»6. 8ο ( 1 οχ Ιηα τβΗήβ ηοη ΗΒΗμ 
ιΐίικί ηΐ8ΐ ηηΐ βπιβηάββ ίΐβ : γ*μ η >.ί νν ϊυομί,ων, Ά\ιί ΐΓυηοηί.ι μ•ιΙ»;ι βΙκΙομ, β! ί'υοηί 

ΪΟΓΗΗϋ ΙΙ/^ΙίΓί; ΤΆρΚνω ναζαγιή,ϊα, γαμνλίων βωμίνων. ΒϋΤΤΜ. 

» Νββοίο αη<1β πλΙοπι ωοηδίπιπι Ιιοο Ιβοΰοηίι, αΐη ββΐ οοτταρίιιιυ ο «γ1)οΓιο ; κ1 νο- 

ΡΜΟ τοΗΓΐ { Οί0 < γαο μιτί Τ *Γ Λ ) ; (μκχΐ ίρδίπη (λΐηβη ηπΓ;ιινι\ ΒϋΤΤΜ. 11* ΟΔΤ2ΣΕΙΑ2 Γ. 3^7 — 377- Ϊ,ΙΒ. III. ι ειμ , ένθα χρείός μοι οφελλεται, ούτι νέον γε, 

βύί' ολίγον' συ σε τούτον, επε) τεον 'ίκετο όωμα, 

πεμ-ψον συν οίφρω τε κα) υιε'ί' $Ός £ε οι Ίππους, 

οι τοι ελαφρότατοι θειειν, και καρτος Αριστοι, 37° 

Λ Ως αρα φωνησασ Απέβη γλαυκωπις Άύηνη, 
φψν\ εΊίομενη' θάμβος α ελε πΑντΑς ισοντας. 
θαύμαζεν ί' ο γεραιος, 'οπως 'ίαεν οφυαλμοΊσι' 
Τηλεμάχου ^ ελε χείρα, έπος τ εφατ , εκ τ ονομαζεν' 

Ώ φίλος, ου σε εολπα κακόν και αναλκιν εσεσθαι, 375 
ει ση τοι νέω ω£ε θεοί πομπηες έπονται, 
ου μεν γαρ τις οί' άλλος "Ολύμπια όωματ εχόντων, 

367. χρ^ΐος] %ρ€ΐως ρηπιο χρέΐος 6Χ ΘΠ1ΘΠ(1. Η. 3^9• ? 01 • 37°• € ' λα " 
φρότατοί] ελαφρότεροι V. 37 2 • ϊ^όντας] Αχαιούς V. ΐβ. Ϋειδομενη. 

πάντα ίιδόντα. 373• ^ €ν • 374• ^' πο ζ' 37 Β' ^^°' Α ' κα '• 

Ουκετι δε η Αθηνά προς τον Μενελαον ως άνθρωπος υπεχωρησεν ουκ αν ταύτα, 

συν τω Ύηλεμάχω άφικνεϊται διότι γά- ούτως εγενετο, κα) ουδ' αυτή θυσίαν έποι- 

μοι επετελουντο υιού κα) θυγατρος Μένε- ησεν ο Νέστωρ. Ε. ^6^ . Ένθα χρέος] 

λάου. αλλότρια δε τούτων η Άθψα. "Οσον γαρ παρέρχεται ο καιρός αυξάνει 

Ε. νπΐ^. ΏαραιτεΤται τψ εις Κακέ- το χρέος. Ε. 'Αρίσταρχος, χρε'ιως. δύ- 

δαίμονα άφιζιν διότι γάμους οϊδεν αύτόσε ναται δε κα), χρεΐος. Η&Π. 3""• Έπει 

γινόμενους, ων αλλότριος εστίν ο δαίμων. τεον 'ίκετο δώμα] Ζηνόδοτος, Έπει τα σα 

Ο. "Αλλως. Μεταξύ της Ηλείας κα) γούναθ' ΐκάνει. Ηβτΐ. Ο. 37 2 • Φ 'Ή 

Πύλου οι Καύκωνες οϊκουσιν εν τη Ύρι- εϊδομ,ένη] Είδος ορνέου άετω 'όμοιον οςυ- 

φυλία, άπο Καύκωνος του Αρκάδος ωνο- πετεΐ φαιδρψ >' προσαρμοζοντι τη "Άθηνψ. 

μασμένοι. εϊσ) δε κα) άλλοι εν Ώαφλα- φαεινον γαρ ως άπο του φαίνω γινομενον' 

γονία οι τοις Ύρωσ) συμμαχιαν πεμφαν- κα) η ' Αθηνά ήγουν η φρόνησις φαεινότατη 

τες. Κα< Λε'λεγες κα) Καύκωνες (II. κ . κα) λαμπρότατη εστίν. ωσπ€ρ κα) τφ 

429.)• 0• Ε. Πως φευδως εϊπεν η Άπόλλωνι ήτοι τω ηλίω ανετέθη ο κύκνος 

' Αθήνα ; Ουκ εστί τούτο μεμπτον άλλ' δια το μουσικον κα) λαμπρον κα) λευκον. 

οϊκονομικόν. ει μη γαρ ούτω εϊπεν ουκ αν ενταύθα δε μυθικως λεκτέον. Ε. "Ελε 

ειάθη παρά του Νέστορος υποχωρησαι, πάντας Αχαιούς] Αχαιούς, ήτοι τους 

κα) ούτως ούδε εφάνη, τις ην, ει μη Πυλιους, ου τον Νέστορα, οι μεν γάρ 

υπεχωρησεν. 'ελεγε γαρ Όπισθεν Ό Νε'- Ώύλιοι εζεπλάγησαν, Νέστωρ δε ου του- 

στωρ τω Ύηλεμάχω, Έ'ι σ ούτως φιλέει το θαυμάζει, άτε δη πολλάς επιφανείας 

(2ΐ8.) χ , τω Ύηλεμάχω ως πατρ) αύ- θέων εωρακως, άλλ' οτι νεωτερω τφ Ύη- 

του. κα) νυν μέλλει δε7ζαι αυτή οτι λευ.άχω συνηκολούθησεν ' Αθηνά (Ε. πα- 

προφανώς αυτω συνέπεται ως τω πατρί. ρείη θεός). Ε. Ο. ΥΙάντας Ιδόντας] 

Και άμα ποιησαι θέλει πλείονα τον Ύη- Γράψε 7 -. Αχαιούς. Ε. ΗαΐΊ. 375• 

'/.εμα-χον προσφιλή τω Νεστορι. ει γάρ Ουτις εολπα] Τ ρ. ου σε ί'ολπα. Ραΐ. 

χ Όοε^β Ηίε Ηΐίηϋίά νί^οίητ. ΒυΤΤΜ. 

ν Νβδοίο ιιηιΐο Ηπο ϋΐιιΐ» δ'ιηΐ (]αο Ιικο νβΓίι.τ. ρορίίοΛ ςιΐδΒ ΙιοχηιηείΓπηι ίηοΗοαηί, 
ςαοΓαωςπβ ρΓΐυδ Ιοχίοίδ βΐίΒΐη ί^ηοίπηι β^ί. ΒϋΤΤΜ. 

1 1η ΗηγΙ. γρ. (\\ιοά δϊ^αίποίίΓΟ ϋοΐβΐ γράφίται νβΐ γξάψα. ΒυΤΤΜ. ΕΙΒ. ιιι. ΟΑΤΧ^ΕΙΑΧ Γ. 378—391. 113 

άλλα Αιος θυγά,τηρ άγελείη Ύριτογένεια, 

η τοί και στατερ εσύλον εν Άργειοκπν ετίμα. 

άλλα,, αναο-ο-', 'ίληθί, ίίίαώί & μμ κλέος ετΰλον, *8ο 

αυτω, και 7ταιόεο-ο-ι, και αιόοιν\ παρακοιπ' 

ο~οι ό αύ εγω ρεζω βουν ψιν, εύρυμέτωπον, 

αομ,ψγ\ν, ψ ουπω υττο ζυγον ηγαγεν ανν\ρ. 

τψ τοι εγω ρεζω, χρυσ-ον κερα<τιν περιχευας. 

\Ω<τ εφατ ευχόμενος* του ^ εκλύε Παλλάς Άθηνη. 385 
τοινιν £ ηγεμονεύε Τερψιος ιπποτα Νεο-τωρ, 
υ'ιαα-ι, και γαμβροίο-ιν, εα 7τρος δώματα καλά. 
αλλ οτε όωραν "ικοντο άγακλυτά τ οίο άνακτος, 
εζειης εζοντο κατά κλκτμ,ους τε θρόνους τε. 
τοις ά ο γέρων ελθουσ-ιν ανά κρψηρα κερααΌ~εν 39° 

οίνου ψυποτοιο, τον ενδεκάτω ενιαυτω 

* « 

37^. άγελείη] κνδίστη ψ. 379• ΆργείΡοισι». 3 8θ. ϊά»ασσ\ 

387. &ά, 388. Ράνακτος. 39 *■ Μ* ον ΐη'δνπότοιο. 

#8. 'Αλλά Δ,ος θυγάτηρ] Στοχάζεται νηθεΐσα. Ε. Άγολβ^] Γρ. κυδίστη. 
άφ' 3>» κα\ έν Ίλιάδι παρηκολοΰθησεν. ΗαΗ. Ρβΐ. £ δε Ζηνόδοτος, κυδέστη. 
Αναγκαία & νυν η περ) τίν θεον ένι- ΗαΗ. 380. "ΐληθι] Άπβ τοί5 &φ<. 
φάνε,α ?να και όταν Όδυσσευς εν τα? δίά δε το ^τρν ίκτίταται η παραλή- 

τιρος Τηλέμαχο»^ αναγνώριση λέγη, Αύ- γουσα, ως ε» τω δίδωθι δε μοι κλέος 

Τάρ τοι τόδε ίργον 'Αθψαίης άγελείης Ισθλόν. υγιως οϊν Καλλίμαχος έκλιναν, 

(π'. 207.), πιστενοι ο νιος προκατηχη- ϊλαθι μοι φάλαρί τε πυλημάχε*. Ο. 

μένος ίπο τοϊ) Νέστορος οτι φ/λβί* τον Ζηνόδοτος, άλλα ανασσ' ε'λεα^ε. Η3γ1. 

Οδυσσέα η > Αθήνα. <£. Κυδίστη Ύρι- 382. ΒοΖν ^νιν] Έν'ος χρόνου, παρακο- 

τογένεια] Ύριτογένεια η φρόνησις, καθο λουθημα τούτο πασι βουσ), βοΖν ψιν. 

τρίτον γένος ήτοι καθόλου της ψυχής, τρι- Ύά άλογα μέρη της ψυχής λέγει. Ε. 

"(ρης^γάρ η ψυχή. % άπο του τρείν καΧ *Ηην] Ενιαύσιο». Ο. 383. Άδμητην] 

ροβεΐσθαι τοις έναντίοις παρέχουσα' η Έφίρμηνεντικον κα\ Ιιασαφητικόν. Ε. 

)& τρία ταΖτα, δια το άλογί^σθαι, δια 3 9°• ^ΐς δ' ϊ γέρων] Άι:ηλλάττοντο 

Ηϊγ" Κ"Μς, και Ιιά τΐ πράτταν & μ.\ ν ως 4 π ) κο ίτην διά δε τη» επιφάνεια» 

ϊεΓ. η ως έκ τριών συναυξηθϊΐσα, βρον- της θέας Ιδέησεν αύτίν κρητηρα στησαι. 

ηϊ«, Δι*ς κα\ Τρίτωνος. *η "οτι λέγεται η Ο. Άνα κρητηρα κέρνσσεν] "Ητοι έκ 

ψτω κεφαλή κατ Ιγχίριον διάλεκτο» δευτέρου έκέρασε». έκέρτσε γαρ ηδη αί- 

\ς εκ τρίτους ήτοι κεφαλής του Αιοςγε»- τοις και πρώτο». Β. 39 τ • '^^κάτω 

" Υοχ. *νλ»μ*χ αί Ά δίοκ'ιοΙιΟΓΟ ιΐδΐίΓραΙη ΓηίΙ ίη νοΑίβ :\1) ΑΛβΝΒΟ ίν. ρ ι ς ς μτ- 
■'ίΐΐΐχ «»«» <π τίνλαμάχ* πρ»™, ςϋδΒ μ] ΜατίϊΤΑ ινΓοΐνΐκ1;ι 63δ€ εοΐΐβίο βο1κ>1. Π. «'. 
Ι. (Ιοπηί 1.ο1ην1<. ίη Οί δ8 . άβ Ρπχίαοί. 87ΙΙΛ. ΥηΙοπι,.γ ϋβαηί νοι•1>.•ι βάρη ιϋ»1β 
ϊδδβοχ Ιιν.ηηο Γαΐΐκιΐίκ-ΐη αϋπικίο ααίάβΐη ί-ηοίο ία Μ.-χΠοιη : οί. φ&όϊΐη Πν,ηυ. 
Β ι οιν.νιη οχίρ._ βιΐΛΓβ ρ Γ ο φχλ αξ 1 τι οο^ίοίο (οίβββ φ*λ* ξ ΐτα, Φ ΐ0(1 νοαίϋαΐϋΐη Λ(1 
ΟΓηιηιη ηοΐΐδθίωι οπλ,τη ί'οπηηνρπί ροιΊη. ΒϋΤΤΜ. 

νοτ,. ι. ί^ 114 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 392 — 4<>7• ιλβ. πι. 


ω&εν τα,μ,ίη, κα) α,πο κρηαεμνον ελυο-ε' 

του Ό γέρων χρητηρα κερΑΟΌΆτο' 7Γολ?\Α ο Ανηνη 

ευχετ &ποσ , 7Γ&νίων, κουρν\ Αιος Αίγιοχοιο. 

Αυταρ επε\ σπειο-Αν Γ, εττιον 6\ 'όοτον ηνελε νυμος, 395 

οι μεν ΧΑΚκειοντες εβαν οίκον δε εκΑ<ττος' 
τον ^ αυτόν κοιμηνε Τερψιος ΙπποτΑ Νεο-τωρ 
ΎηλέμΑχον, ώίλον υΐον Όδυσ-ζτηος νείοιο, 
τρψοις εν λεχεεο~ο~ιν, υπ ΑΐΌουο~ν\ εριόουπω 
παρ δ* αρ εύμμελίψ Πειο-ίο-τρΑτον, ορχΑμον Ανδρών, 4 00 

ος οι ετ ψ'Άεος πΑΐδων ψ εν μεγΑροκτιν. 
Αυτός δ* Αυτέ ΚΑ^ευδε μυχω δόμου νψηλοίο' 
τω δ" Αλοχος δεο~ποινΑ λεχος πορο~υνε και ευνψ. 

"\\μος δ" ηριγένεΐΑ φα,νη ροδοδάκτυλος ηως, 
ωρνυτ ίίρ εξ ευνηφι Τερψιος ιπποτΑ Νέστωρ* 4°5 

εκ ο ελνων κατ Αρ ε(ετ επι ζεατοκη λΐΌθΐο~ιν, 
ροΊΓΑροΑε Ουραων ύ-ψηλΑων, οι οι εο~Αν 7Γ 39^. ϊοϊκόνία ϊεκαστος. 4 ΟΙ « 4°7• ^°'• 

ΜΡίαυτφ] Άμφίβολον, καν τε Ιεκάτω, υψηλός- δ»ο κα) ερίΐουπος λέγεται. Β. Ττ; 

καν τε ενίεκάτω *>. Ε. 39 2 • Τ ° σ °Μ~ *& % λιύν τίτ Ρ α Ι / Ί / '^ ν Ό στ0 $> * α Ρ* το αι " 

μα σεμνοπρεπές. Ραΐ. *Όϊ|ε] Το ι θεσθαι (\ τ \λ\ξ. παρά το αϊθεσθαι εν αυττι 

προσγεγραμμενον' έξεφωνηθη δέ κα* το φως, ο εστί καίεσθαι). εριΐούπω δε /Λβγά- 

ι. Ε. Κ^δί/Λνον] Τοϊ3 ττ/βου το πώμα λοι/ς ηχο^ς άίΓΟΤίλβώτϊϊ, ύττο άνεμων κατά- 

μεταφορικως' λέγεται γαρ κα) επ) τει- κρουομενη κα) ηχούση' η τη μεγάλως ηχου- 

χων πόλεων. Β. Ε. Ο. 394• ' Α%0 ' σ Ό *& τις * ντοζ τα ^'Κ φωνηση. Ε. Ο. 

σπενΖων'] Γράφε, επισπενίων. (£. 395 • ' Τπ ° τ ί ^τάτω εν μεγάροις οίκίσ€ΐ. Ραΐ. 

"Οσον ηβελε βιγΛος] Ο^ κατά κόρον, ^<ς 4°°• 4 ΟΙ « °* " λλο< 7^α^ α ? εχονσι. 

γαρ τοϊτο, άλλ' οτον ηθελεν ό θυμός, Ιιόπερ ου συνιΐων ο Ζηνόδοτος το φιλότεκνον 

ήτοι 'ηρκει αύτο7ς. Ε. 39^• Κακκε/ον- (θθά. Ο. φιλότεχνον) του ποιητου τους 

τες] Κοψ.φησόμενοί' ενεστως Ιε αντί Ιύο στίχους περιγραφέν. Η&γΙ. Ο. 8&ά 

μέλλοντος- κείω γαρ ο μέλλων (δΟΓ. τον ΪΠΟ ΙΏϋΙβ &ά 39 6 • Λ® 1 - " 5 ο1 

με/Χοντα) ουκ έχει, ωσπερ κα) τα άλλα ετ ψθεος~] Ήΐθεος ό μη ελθων είς γάμον. 

όμοια, και χραται τω ενεστωτι αντί λέγεται δέ ό άπο τεσσαρεσκαώεκα ετών 

μέλλοντος. Ε. (Οοά! Ο. Ουίϊΐ ΙβΓΏ- αχρ<. των οκτωκαΊΙεκα φθάσας ηΐθεος, 

ΐηαΐθ Οΐκόί/δε έκαστος δϋΐΐοΐίυπί Ιΐίθ δ*ά και τους θεούς μη εις γάμον ^ ϊρχε- 

1ιαΙ)6ΐ ρβΓίίηβΏδ αά 4°°•) 399• σ ^ αί * °* ^ τ ° ^ €β ί» άπ ® τοί; α '^ ω τ * 

'Τ-ττ' αίθουση εριΐούττω.'] Α'ίθριος, άστε- καίω, οι γαρ νέοι αίθονται υπο της θερ- 

γος• κα) α'ί'θουσα, ο εξ άερος τόπος κα) μης της εκ- νεότητος. Ε. 4 02 • Τ Ρ- αύ ~ 

ϋ Απΐρ1ΐί1)θ1ίίΙ βδΐ ίη Ιΐίδ, Ίάίκάτω ΟΧ ίν Ίΐκάτω. ΒϋΤΤΜ. 4•ΐο ι,ιβ. ιιι. ΟΑΤΧΧΕΙΑΧ Γ. 4 ο8— 4 2ο. 115 

λευκοί, αποττιλβοντες άλείφατος' οίς ϊπι μεν πρ)ν 

Νηλευς ιζεο~κεν, θεοφιν μηο~τωρ ατάλαντος" 

αλλ! ο μεν η^η κψ Κάμεις " ΆλΑντΑ βεβηκει. 

Νε<ττωρ αύ τοτ εφιζε Γερψιος, ούρος "Αχαιών, 

(τκηπτρον έχων περί £ υίες αολλεες ηγερέθοντο, 

εκ θαλάμων ελθοντες, Έχεφρων τε, Χτρατίος τε, 

Περσ-ευς τ, " Α ρητός τε, και άντίθεος Θραο-υμ^ης' 

τοίοΊ α επε& έκτος Πεκτία-τρατος ηλυθεν ηρως' 4*5 

παρ ό αρα Τηλέμαχον θεοείκελον είσ-αν άγοντες. 

τοίσ-ί όε μύθων γ\ρχε Γεξψιος ίπποτα Νεα-τωρ' 

Καρπαλίμως μοι, τέκνα φίλα, κον^νατ εελΰωρ* 
οφρ ήτοι πρωτισ-τα νέων ιλατο-ομ Αθψην, 
η μοι εναργής ήλθε θεού ες δαΊ,τα θάλειαν. 420 

41 1, νέστωρ δ' αν δοΗοΙ. αά θ'. 6. Η. ίΐ). Άχαρων. 4 Η• ' Α /»?™'ί] 

•Α^τος V. 4 ι6 • θίοΡείκελον. 4 1 8. τέκνα ψ/λα] φ/λα τεοα Η. 

419• ίλάσσομ] Ιλασσόμεθ\ 86(1 ίηΙεφΓ. εξιλεώσομαι Η. Ιλασώμεθ' V. 

τος δ'^ εκάθευΐε ο Νέστωρ °. Η&γΙ. ττβρϊ τον Νέστορα, άλλ' ίττο τ£ν παίίαν 

4θ8. Άλε/φατος] Λε/ττε< το (ίη8. ώς), υπηρετείται* ει δε μακαρίζουν τοις ε'ν 

»ς απο αλείμματος. (Οοηί. νΊΐ1§.) υπηρεσίαις άνίραπόΐων υπερέχοντας, ορα 

Αντίστροφοι* το σχήμα, ΐνα γ εφ' οίς. πως ευΰαιμονέστερος Ό νπο των υιών 0ε- 

Β. Ή €ΐ50«α το αλειφαρ. ως άπο ραπευόμενος. Ο. Άολλε'εί] Έκ του α, 

τοϊ; έλαών. γλισχρον δέ ον το ελβκο» ο δ^λοΓ το 5/κβν, και του είλ3 το <γητ- 

ΟΤίλίΓνον ττοίίΓ το χριόμενον, οίον το μάρ- τρέφω, εϊλέες' κα) τροπτ, τον ε είς ο, 

μαρον. Ε. 4 11 • Νέστωρ αν τοτ 'έφι- του ι εις λ' η τροπτ, τοΖ ι εχ\- ν, τον δε 

ζε] Διατ/ ό Νέστωρ βασιλείς ων, το7ς ν είς λ δχά του έτεροι λ. Ε. ±\6. 

αυτού παισιν επιτέλλει τα των ΰονλων 4 Τ 7• ΙηΙβΓ 1ΐ08 761*8113 10 01ΑΠΤ. Ρ&1. 

και των ίπο χείρα; φασ)ν οίν οτι απλοί- ΠΚ61Ϊ119 681 Ιΐίο : λίτάρ επεί ρ'^^θεν 

κως και άκενοΐόζως τότε Ιιέκειντο κα) ομηγερέες τε γένοντο. 4 1 δ. Κχρπαλί- 

ούκ έχοντες επαρσιν. άλλαχον δε κα) μως.] ΚραπνΌς, κραιπνάλιμος, κα) εξ 

θυγατέρες των τοιούτων βασιλέων μετά αυτού καρπαλίμως. Ε. 'ίΐϊέως άγαν. 

ιίκείων χειρών έπλυναν τα. Ιμάτια, ώστε ευφραίνεται γαρ Ό πρεσβυτης επιτάττων 

ώκ ψ αυτοΊς εις άτιμίαν το ούτω ποιεΐν έκαστα τοις παισίν. Ο. Έε'λδα,'ρ] 'Λττο 

5«α τ κ ψ απλότητα. Ε. Ούρος ι Αχαιών] του ελω το προκρίνω, ελωρ, κα) κατ'α 

$υλαζ, εκ του ορός Ό περιορισμός, ειτν- πλεονασμον του δ, εέλΰωρ. Ε. 4 2 °• 

χία, βο-ηθεια,ητερπνότης.Έ.Ο. 4 1 2. Θεον ες δα?τα] Του Ποσειδώνος. Ο. 

Σκηπτρονί Άπο του σκηρίπτω τΌ επ- θαλεΐαν] Ύψ ποιοΖσαν θάλλειν τον θί- 

ΛκονμβΙζω. Ε. Τϊες άολλέες.~\ Εις τΐ οντά κα) χαίρειν. ου γαρ μάτην θίει, 

ευδαιμον τοΖ οίκου* ου γαρ ωνητο) οι άλλα ώστε βοηθεΤσθαι κα) φυλάττεσθαι 

| (ΌιιΙΙίΐίπηι νκΙοΜίΓ Ιιοο 8ο1)θΓιηηι ο\ νηι•. ΙοοΙ. ηυιίϋα ίη ηπη Κ*«6μ3ι Ρ γο κζ.ιΖΙι 

ιίυττΜ° 1, ' Βρ ' Λ11 ''' β1 ^ 1υδδΗ * ™ ίστω ΐ' Νίδί ρ 011115 ι 11,1110 ίβίββί• °•' »β*« Γ ?• 

α 2 116 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 4 2ΐ — 438. Ε1Β. III. 

αλλά γ* ο μεν πείΊονο επ) βουν 'ίτω, Όφξα τάχιστα 

ελθηο-ιν, ελάο•γ\ ίε βοών επιβουχολος άνν\ρ. 

εις ο επι Τηλέμαχου μεγανυμου νηα μέλαιναν 

πάντας Ιων ετάρους αγετω, λιττετω οε ου οίους' 

εις £ αυ χρυσ-οχοον Λαερχεα οευρο χελεο~θω 4 2 5 

ελθεϊν, οφρα βο)>ς χρυσών κέξασιν περιχευη. 

οι ^ άλλοι μενετ αυτού άολλεες' ειττατε ο εκτω 

ίμων,ο-ιν κατά ίωματ άγαχλυτα οαίτα πενεο-θαι } 

ε ίο ας τε, $νλα τ άμψι, και άγλαον οιτεμεν υίωρ. 

*{1ς εφαθ' οι ί' αρα πάντες εποίπνυον' ήλθε μεν αρ βους 43° 
εκ, πείίου, ηλθον οε θοης πάρα νηος εϊσ-ης 
Τηλεμάχου εταροι μεγαλητορος' ήλθε ίε χαλχευς, 
'οπΚ εν χερών έχων χαλχηία, πείρατα τέχνης, 
αχμονά τε, ο-φύραν τ , ευποιψον τε πυραγρψ, 
οίο-ίν τε χρυο-ον ειργάζετο' ήλθε ό Άθηνη, 435 

ιρων άντιοωα-α' γέρων ο ιππηλατα Νεο~τωρ 
χρυο-ον είωχ' ο ί* έπειτα βοος χεραο-ιν περιχευεν 
ασ-χησ-ας, 'ίν άγαλμα θεά χεχάροιτο ΙσουοΆ. 

424• δε ΟΐΏΪΙΐίΐ Η. 4 2 5• ΛαΡερκβα. 4 2 7• Μτβτι. 4 2 9• ^ 0Γ *' 

ρΐιι» ογεΙ ροδί 44 ] • δ6( ^ ροδίββ. ίη ΠΐαΓ§. ι•βρο8ΐΙιΐ8 Η. 43 χ • &' ισ Κ' 

435• ^Ρ7^ €Τ0 ' 43 8• κεχάροιτο α η. ρΓ. κεχαροίατο 6Χ εηίβηίΐ. Η. κεχα- 

ροίατ V. 10. Ριΰουσα. 

πάρα, του ω θυει. Ε. 4 22 • 'Έλθησιν τοίς αϊ/τοις χρηται εργαλε'ιοις ό,τε %αλ- 

■ςπιβουκόλος άνηρ~] Έπ) τούτω, ήτοι συν κεύς τε και ο χρυσοχόος. Ε. Ο χρνσο- 

τω αποστελλόμενο), το γαρ ελαυνειν ουκ χόος' α,πο γαρ του πρώτου φανεντος με- 

επι βασιλεί αρμόζει. δ<ο πρόσκειται το τάλλου πάντας τους δημιουργούς ούτως 

Έλαση δέ βοών επιβουκόλος ά,νηρ. Ε. Ο. εκάλονν, ως και τον'Ήφαιστον, Όν αρα 

424• Πάντας Ιων ετάρους] Έλληνικω- χαλκευς "Ηφαιστος επο'ιησεν (II. ο. 

τέρως, 'ίν α. κψκείνοι των ιερών μετάσχω- 3°9•)• ®• 433* "Οπλ^ εν χερσιν έχων] 

σι. Ο,. 4 2 5* ΧρνσΌ'χΜν Ααερκεα^ Ύι- Οόδέν γαρ Όφελος επίστασθαι //.εν, μη 

νες το λαερκεα φασιν όνομα κυριον, τίνες εχειν δ' εργαλεία. Ο.. 'Έργα (810 ρΓΟ 

δε επίθετον πάρα, το επαρκείν τοις λαοΐς. όπλα)] Ύα εργαλεία. V υΐ£. βα. ϋΐϊί. 

Ε. 4 2 7• Είπατε δ' εϊσω] Άριστοφά- 435• Οισίν τε χρυσον είργαζετο] Τίνα 

νης το είπατε δ' είσω άντ) του εϊσαγγεί- δέ ψ ταύτα ; δηλονότι οις εχώνευον. Οί• 

λατε. Ο. 43°• Έπο/πνυον] Μετά "Ητοί το?ς προειρηαενοις, ακμονι, σφύρα, 

σπουίης ηρχον (^ΟΓ. 'ηρχοντο) ' πονυω πυράγρα' •η και οις τον χρυσον εϊργα- 

ποπνυω, κα\ ποιπνυω. Ε. 43 τ • Νψς ζετο. Ο. 43^• ^ άγαλμα Οεα] 

είσης] 'ΙσβΤΟίχον, ϊσοτ/.είρου, ουχ ετε- Ημείς μεν άγαλμα το ςοανον, Όμηρος 

ρορρεπους. Ε. 43 2 • Ήλθε Ιε γ^/,'/.κείς] δέ παν ΰωρον Ό βλέπει τις και χαίρει 

Ητοι γουσογ^όος. τούτο Ζ ειρηκεν, οτι κα) εφ* φ ά,γάλλεται, άγαλμα φησιν. ΙΛΒ. III. ΟΔΤ^ΕΙΑ2 Γ. 439 — 444- 117 

βουν ^ άγετην κ,εράων Χτρατίος και ίϊος Έχέφρων 

χερνιβα $έ α-φ' "Α ρητός εν άνθεροεντι λέβητι 44° 

ηλυθεν εκ, θαλαμοιο φεοων' ετερν\ 3? εχεν ουλας 

εν κανεω' πελεκυν ΟΒ ρενεπτολεμος θρασ-υμ,η£ης 

οξνν έχων εν χειρ) παρίστατο, βουν επικοψων. 

Περσ-ευς & α^νίον είχε* γέρων ΐ ίππηλάτα Νεσ-τωρ 

439• δϊΡος. 444• άμνίον] αΐμηον Ιβ^ίΐ Αροΐΐοόοπίδ, Ιάμνιον Νίοαη- 

όατ 61 ΤΗεο(]οπ(ΐΒ8 βΐ ΡοΓδίΠϋδ Ηΐ6Γαρ)Ίηίυ8, φΐί δει-ναπ νοοεπι αΐΐ αριιά 
ΗίϋΓαργίηίοδ. ΡΟΚ8. εχ Η. 

Ε. 44°• *Ανθ€(Μ€ντι] Ύω άνθηρω εν επ) δε του Θρασνμήΰους επιθέτω κεχρη- 

$ τις ηίεται Ιιά της θέας• η άνθεμόεντι ται. ως κα) έμπροσθεν, Περσεύς τ Άρη- 

τω ποικίλω, δ<ά τά εντετορνευμενα αυτω τός τε και άντίθεος %ρασυμηΙης (4 1 4•)• 

επιτερπη' η άνθεμόεντι τΰ άναθεματικω εστράτευται γαρ ηΐη τφ πατρ), κα) το 

τω ως ανάθημα κειμενω. Ε. Ο. Α*- ανίρειότατον αυτω μέρος της Ιιακονϊας 

βητι~\ Αεβης γαρ ο ζέστης άφ' ου λεί- προστετακται. ($. 443• Χ^οΥ] Ένι- 

βεται το ΰΰωρ' λέγεται και το χερνιβον κως χειρ), αϊ Άριστ άρχου. ΗαΗ. 444• 

€Ϊς ο λείβεται το υ^ωρ. Ε. Αεβης μεν Περσεύς δ' άμνίον ε~ιχε.~\ Το αϊματοΐό- 

νυν το καθ" ημάς χερνιβον• πρόχοος δε χον άγγεϋον. κα) γίνεται άπο του αίμα 

εξ ου επιχαται τΌ ύδωρ, ο νυν χερνιβα αίμνίον κα) αμνίον' (ίηδ. η) άπο του α 

προσαγορεύει, ϊνα νοωμεν εν τω λεβητι στερητικού μορίου, κα) του μένος η φυ- 

κεΐσθαι τον πρόχοον, ουκ αντί το νίωρ. χικη προθυμία, ήτοι άμενιον, το στιρί- 

0. 44 !• Έτέρν δ' *%& ούλάς~\ Ούλα) σκον του μένους το ζωον κα) το αϊμα αυ- 

κα) ούλοχυται το αυτό. λέγονται δε τα του ΰεχόμενον ήτοι την ζωτικην Ιύναμιν. 

προθυματα' εμίγνυον γαρ κριθάς κα) εστί δε των άπαξ εϊρημενων η λεξις. 

άλατα χυτω η υΐατι η οίνω, κα) εθνον "Αλλοι δέ μικρόν μαχαψίιον, ο κα) σφά- 

αυτα προ του ιερέ ίου, είτα το ίερεΐον. γιον καλουσιν οι Αττικοί. Ε. Άγγείον 

τίνες δε ούλοχυτας λεγονσι τα αγγεία εν €Ϊς β το αίμα του ίερείου εδέχοντο. Ζη- 

οις είσιν αϊ κριθα) αίτινίς ούλα) εκαλουν- νόίοτος δε εν ταΊς άπο τοϋδε γλωσσαις 

το. κριθάς δε Ινεβαλον τοΊς θύμασι χά- τ'ιθησι την λεξιν άπαξ δε ενταΖθα 

ριν ευφορίας καρπών των εκ γης, % προς παρ Όμηρω η λεξις. Άμνίον το άγ- 

άνάμνησιν της αρχαίας τροφής• λεγουσι γεΐον του υποσφάγματος, ως πηνίον. 

γαρ, Ιίκην αγρίων ζωών κα) άλογων εζων Κρητες αίμνιον αύτο φασί. Ήίκανΰρος 

το παλαιον οι άνθρωποι, Ιια το σ7τον μη δε κα) θεοΰωρίΰας άπο του Ιάμνασθαι 

είναι μηΐ' άλλο τι οϊκεΐον το7ς άνθρώ- προφέρονται άσννίετως Ιάμνιον. ΤΙορ- 

ποις, βοτάνας ΰε κα) ακραΰενΰρωνησθιον. σίαλος (Πόρσιλος Εϋ8ΐ.) δε ό Ίε~α- 

(Ιτα Ιφάνη η κριθή εξ ης ^εκρίθησαν κα) πύτνιος παρά Ίεραπυτνίοις ετι σωζε- 

ΙπχωρΙσθησαν οϊ άνθρωποι των άλογων σθαι την φωνψ αΐμνιον, ΰασεως μετά 

ζώων κατά την τροφην. Ε. Ήτοι του ι κατ άρχψ προφερομνην* παρά 

Ιλαιοβρόχους κριθάς. Ε. \ τ η1^. 442- το αίμα. κα) ΆπολλίΙωρίς' φησι, ύς 

Μινϊπτόλψος ΟρασυμηΙης.'] Οικείας των εικός ην παρά τω ποιητή ούτως αυτό 

μ<ν άλλων τα ονόματα φιλως εξηνεγκεν, φερεσθαι, υπο Ιε τίνων περιηρησθαι τΌ 

'■ Γι γ βΓΓΟΓβω ίοπηβηι 5«>ν; β ν Ροι•80ΐηι« οχ ΗλγΙ. γοΓογΙλπικΙ ΗίθΓηρνΐηίο5 5θΓ\-αϋ;πη 
Γαιββε. \Ί(1. οι ΕαβΙβΛ. ΙΙϋΊΤΜ. 

■Ροδυίΐ ΠονηΊιΐΗ ϊιιΙογ ΓπιμΊΐΐΓπίΛ των Έτυμολβγιχων νοΓ8Π8 ΐΐηοιη, οχ Επίίηΐίπο 
ηρΐ1(1 ςυβΠΙ Ιΐΐοΐΐχΐκ ίίίΐ. : ως ιΐκος κχϊ ντάρα, τω Τοι*]τν α'ΰτως αυτό ψΛφφί -' ι, .Γ ηοΐ 

βά*. 58.) Η11ΤΤΜ. ζψ ' ^ ' 118 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 445—457- ΙΛΒ. III. χερνιβα τ ουλοχυτας τε κατηρχετο' ττολλα ο Άνηνη 
ευχετ απαρχόμενος, κεφαλής τρίχας εν πυρ) βάλλων. 

Αύταρ επεί ρ ευζαντο, κα) ουλοχυτας ττροβαλοντο, 
αύτίκα Νεσ-τορος νιος, ύπερνυμος θραο-υμηόης, 
γ\λαο~εν αγχι (ττας' πέλεκυς Ρ απεκοψε τένοντας 
αύχενίους, λυο-εν οβ βοος μένος" αί ο ολόλυζαν 
θυγατέρες τε, νυοί τε, και αίσοίη παρακοιτις 
Νέστορος, Ευρυδίκη, πρέτβα Κλυμένοιο θυγατρων. 
οϊ μεν επειτ ανελόντες αττο χιόνος ευρυοαείης 
εσ-χον' αταρ ο-φάζεν Πεκτίσ-τρατος, ορχαμ,ος ανόρων. 
της ^ επε) εκ μέλαν αίμα ρύη, λίπε ο οο~τεα θυμός, 
λΤ\Ι/ αρα μιν ^ιέχευαν* αφαρ £ εκ μηρία ταμνον 
7ταντα κατά μοίραν, κατά τε κνι<τ<η\ εκάλυ-ψαν, 445 45° 455 445• «ολλα δ'] παλλάΎ Η. 

οηιίιιίΐ Η. 452. Ένρνΰίκη] εύρυκ&η Η. 456. δ* ι. Εις τούτο δε πρώτον αίμα δεχό- 
μενοι τοις βωμοίς επιχέουσιν, άμενιόν τι 
ον, ο λστι στερητικον τον μένους ήτοι 
της ψυχής. Αττικοί δε σφάγιον αυτό 
καλουσιν. <2. Οί. νυ1§. βΐ ΡΟΚδ. 
445• Χ^Ρ'/^ά τ ουλοχυτας τε κατ- 
ηρχετο\ Χερνίβων κα) ούλων πρώτος ηρ- 
χε. νυ1§. Ραΐ. ίηΙβΓ Ιίηεαδ : Άν- 
τίπτωσις των ολοχυτων. εΐ ΐη 1Ώ&Γ- 
£111 ε : η άπο των χερνίβων εϊς τάς ου- 
λοχύτας. Ύων χερνίβων κα) ουλοχυτων. 
Το άπο των χερνίβων περιραίνειν τω ϊε- 
ρείω κα) τας κριθας προβάλλων κατάρ- 
χεσθαι εκάλουν οϊ παλαιοί. Ρ&Ι. Ο. Ε. 
450. Αυχενίους λυσε.~\ Αυχεν'ιους προσ- 
έθετα δ<α το κα) εϊς τους αστραγάλους 
€Ϊναι τένοντας, πάντα δε τα ΰιατετα- 
μένα νεύρα τένοντας καλεί ό Όμηρος. Ε. 
Ο. Όλόλυξαν.~] Μετά βοής ηυ'ξαντο' 
τον γαρ ολολυγμον Ομηρος γυναικείαν 
ευχην λέγει. Ε. 453• Άνελόντες.~] 
Δηλοΐ το άνω ελόντες. εκ τούτου δε το 
αν ερύσαντες (0• άνερ'ρυσαντες) Ζηλου- 
ται. Β. Ο. Άνίσχοντες ΑπδΙίΙΓοΗΐΐδ. 
Ι;6£β άνέχοντες. ΡΟΚ3. Νίβί βχ- 
ρΐίο&νίί ΓοΓίβ ίΐΐο νει-οο Ηοηιεπ- ειιηι άνελο'ντε^ ΑπδΙαΓοηιΐδ. Ναιιι 
νίχ ριΐΐο ευΐΏ ίιιηχίδδε άνέχοντες 
εσχον. Οιΐίΐηφίαηι ίη αηΐίςυίδ βΐ- 
13.111 νυΐ£. δεηοΐΐ. εάίΐΐ. άνέχοντες ηίε 
ρΐΌ ΙεπιηιαΙε εδί: ΑΝΕΧΟΝΊΈΣ. 
κουφίσαντες. 3εά εχ Ιιειο ίρδα εχ- 
ρΐίοειίίοηε αρρίίΓεΓε ρυΐο δρΐιαίιτίίΐ 
ΐ11υ(1 εδδε ρτο ΛΝΕΛΟΝΤΕΣ. Εύ- 
ρυο%(.ίης.~] Δ/ά το (Γ. Διατί) μικρόν μέρος 
της γης φησι, άπο χθονος εύρυοΰβίης' ουκ 
αν την ολην γην λέγίΐ (υρνοΰβίην, άλλα 
το κοινον της γης Όνομα μάλλον και ε'τπ- 
θετον χαρίζει τω μικρω αυτής μέρει. Ει. 
454• Σφάζει/ Πε/σ/σ-τρατος.] Ό μεν 
θραα-υμ-ηΰης μ,ετά πελέκυος (δ1θ) έκοψε 
τά νεύρα και το οστουν, Πεισίστρατος 
δε παντελώς άπέκοφε την κεφαλήν. Ε. 
455• Λ/ττε δ' οστέα θνμός~\ Ή "ζωτική 
ΰύναμις. εν τοις οστέοις εστί γαρ Ζύνα- 
μις ζωτική. Ε. 45 ^• Διέχευαν] Δ/- 
έκοφαν η άνέπτυςαν, Όλα ΰιεμελισαν τά 
μηρία («ίη μέρη ?). τη κνίσση δίπλα 
επί τοις μηρ'ιοις θέντες. εν άνωθεν κα) εν 
κάτωθεν, των λοιπών μέρων άπηρχ,οντο. 
Β. Έις μέρη κα) μέρη ΰιέτμαγον δ<α- 
σχίσαντες την συνέχειαν. Ε. 457• ΜΒ. III. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 458— 4*Η. 119 

άίπτυχα ποιησ-αντες, επ Λυτών ί' ωμο^ετψ-αν. 

καίε ό 67ΓΪ σ•χιζν\ς ο γέρων, επ) ^ αϊ()οπα οϊνον 

λείβε' νέοι όε παρ αιπον έχον πεμπωβολα χερτίν. φο 

αυταρ επε) κατά μηξ εκάη, χα) ο~πλάγχν επάο-αντο, 

μκττυλλον τ αρα τάλλα, και αμφ> οβελοισ-ιν επειραν, 

ωπτων α , ακροπορους οβελους εν χερών έχοντες. 

Ύοφρα Μ Τηλεμαχον λουσ-εν καλή ΤΙολυκασ-τη, 
Νέστορος οπλοτάτη θυγά,τηρ Νηληϊά^αο. 4 6ς 

αυταρ, επε) λουστεν τε, κα) εχρκτεν λίπ έλαιω, 
αμφι όε μιν φάρος καλόν βάλεν ηίί χιτώνα, 
εκ ρ ασ•αμίν()ου βη, ίέμας άθανάτοκην ομοίος' 

459• ^νον. φ$. & οηιίηίΐ Η. 

Κατά μοΐραν] Πρεπόντως. Β. Ένδί- λουεσθαι, προς τα παρά της "Ηβ-ης^' 

χομενως. Ε. Κατά μίρη δ«ϊλβν. Ο. λο&ΐ γαρ κα) Αθηνά τον" Αρεα ώς παρ- 

Κατά τε κνίσση εκάλυφαν] Πιμέλγ τη θίνος. πως οϊν δ,ά των άθ που μίνων 

τψ κνίσσαν Ικπεμπούση' κνίσσα γαρ η Ήρακλεΐ συνοικώ] Ο. φ6. "Έχρισε 

οσμή της πιμιλης η συν ανερχομένη τω λίπ ελαίω~] Έχρίοντο ελαίω μετά το 

καπνω. Ε. ^ 45 8 • ' Ε7Γ ' «Οτων δ' ώμοθέ- λονθψαι' Ίιότι το άνθρωπινον σώμα σομ- 

τησαν] Έπι των βωμών ωμα ϊθηκαν μη φόν εστί κα) ηραιωμενον' κα) ποτέ μεν 

*/« πυρ βληθίντα. Ε. φο. Ώεμπύ- υγραίνετε, ποτέ δε ξηραίνεται ως τον 

ΘοΑα] ΧΙεμπύβολα^ τα 4κ μιας λαβής ίγρον ίξερχομίνου δι' ΰρώτων' ίγραίνε- 

πεντε οβελίσκους έχοντα ως η τρίαινα ται δε πάλιν εν τη θέρμη τον λουτρού 

τοΖ Ποσειδώνος. Β. Ε. Ο. 462. Μ/- και άνοίγεται' τότε δε εχρ'ιοντοτω Ιλα'ιω 

ττυλλον] 'Λττο τοΖ μείον, το ελαττον, γι- ως γλισχρω οντι κα) κωλύΌντι τΐ ύγρίν 

ιεται μιστύλλω ρήμα, το κατά μικρόν Ιξερχεσθαι. εμφράττει γαρ τ ας οπας 

τψνω τι' ΈνταΖθα την κατά λεπτον τας τοΖ σώματος, κα) σννίστησιν αυτό. 

)ιατομ> η ν μιμείται ο ποιητής τ% κατακε- Ε. φη . Άμφ) δε μιν φάρος] Έν τη 

(Ομμενη φράσει των λέξεων. Β. Ο. λεκάνη ενεΙυΌντο δ,ά τ* α'ώεΐσθαι. 5) 

;03• Άκροπόρους] Όζεις. Ζν το άκρον άΐιαφόρως είπεν, κα) άλλως το πρώτον 

)Λ των νερωμένων* ευχερώς Ιίεισιν δ<ά εΤττε δεύτερον, ως το, Οίδ' απέλυσε θυ'γα- 

Γ* "οξύτητα. Υ\\\<τ. Τους κατά άκρον τρα κα) ουκ άττεδ^ατ' αποινα (II. »'. 

ηίροντας κα) κεντώντας. Β. Ο. Τοί;ς 95•)» ^ ^™ είπων έτερον. Β. Ε. 

**ρ»ς η λίαν οξείς πόρους έχοντας, ϊ) τους φ$. Έκ ρ' άσαμίνθον] >λσάμι•,θος ση- 

**ρ»ς πείροντας. Ε. 4 ^4• Ύόφρα δε μαίνει κα) τον πτϊελον, κα) τ'ην λεκάνην, 

Γηλεμαχον λουσεν καλή Πολυκάστη] κα) τον λΰυτρον (Γ. λουτρώνα) περ) 'οί 

Οτι υπί παρθένων Ζθος ϊ,ν τους %ρωας νυν λέγει. Β. Άσαμ>νθου~] »Α*ί τον 

*8(Τ. των Πΐξβμίνω», ΒΙΙΤΪΜ. 

*"Ηβκ ΙίΙΙβΓβ ηΐίψκ.πιία ΒΟΠρβί, αϊ ώί, αά αΊ»,/>1>ο), νοηηη φκτ {αηΐ ΗΛ< ■ ηί- 
ηιπιηι 11. Ε 9 ο 5 . ιι1>1 Μ.ίΠο.η ΐΐΐβ 1βν&*. Αρρβτ«1 ίρΙ,ΐΓ ,ηοχ Ρ γο : Λν„ί Ιο-ο.πΐ,πη 
ΜΖαύτ*. υβιηάβ ο, βθιτ•^ι»« βιιιιΐ απί τβηιιβ ηΐ^ηοΐ ηπΐ ΙοΙιω Ιοουβ ά* ΗβΓϋαΙβ ίη 
«Π8 λ . 6οι. ϋ^ς. α!)ΐ νίά. Εαβί. εΐ ιιοδίια δίΐιυΐ. η(1 λ'. 5 68. 6οι. 604 ΒΙΓΓΓΜ 


120 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Γ. 4<>9 — 4^5. ι-ιβ. πι. 

παρ ^ αρα Νεατορ' Ιων κατ αρ εζετο, ποιμενι λαών, 

ΟΙ £ επε) ωπτηο-αν χρέ υπέρτερα, κα) ερυταντο, 47° 

£αίνυν& εζομενοΓ επ) ί % • ανέρες ίσνλοι οροντο, 

οϊνον ενοινοχοευντες εν) χρυο-εοις όεπαεο-ο-ιν. 

αυταρ εττει πονιος και εόητυος εζ ερον εντο, 

τοΊοί $ε μυ()ων γ\ρχε Τερψιος Ιπποτα Νέστωρ* 

ΪΙαι^ες εμο), αγε, Ύηλεμάχω καλλιτριχας "ίππους 475 

ζευ£α6' ύφ' αρματ άγοντες, Ίνα πρηοΌ-ηο-ιν οΰοΊο. 

*£ΐς εώα(ϊ' οι ί' αρα του μάλα μεν κλυον ηά επίνοντο' 

καρπαλίμως $* εζευ^αν υφ" αξμαο~ιν ωκεας ίππους. 

εν 3ε γυνή ταμίη οτιτον κα) οϊνον 'εθηκεν, 

ο\1/α τε, οια ε^ουσ-ι ίιοτρεφεες βαο-ιληες. 4 8 ° 

αν <ί' αρα Τηλέμαχος περικαλλέα βησ-ατο όιφρον' 

παρ <Γ αρα Νειττορί^ης Πειο~ί<ττρατος, ορχαμος άντρων, 

ες δίφρον τ ανέβαινε, κα) ψία λαζετο χεροΊ' 

μαα-τιζεν ί' ελάαν, τω ^ ουκ ακοντε πετεο-θην 

ες πεδίον, λιπετψ £ε Πύλου αΐπυ πτολιεθρον. 4 8 5 

469. λαΡων. 47°• Ρερνσαηο. 47 2 ' °~ ίνον ^οινοχοενντες~\ δθΠρδ6ΓαΙ 

οϊνον ενοι 36(1 οπιιι Ιιυο ρει-νεηίδδεί, € ίη οι πιιιΐ&νίΐ 61 αΐΐεπιπι * βΓ&δίΐ, ιιΐ 
ηαηο Ιιθβο δίΐ Ιθοήο, οϊνον οίνο χοευντες ϋδ δαηβ οουδκΐβπιηάα, ςυΐ άβ (%απι- 
ΙΏΟ δθηρδ6Γ6 Η. ΡΟΚ8. ϊβ. Ρο7νον Ροινοχοενντες. ^6. πρησσψιν] 

πρησσωσιν V. 479• Ρΰΐνον ' 4^4• ^οντί] άκοντε 810 βαάβΙΠ ηΐίΐηΐΐ 61 

ηιοχ 494• Η. « 6κ:ονΤ6 V. 

ασις ο ρΖπος' ήτις μινυθει κα) αφανίζει νωτικα η τα, υγράνω πάντων ως μείζονα 

αυτόν. Ε. 4^9- Πβί/Αενα λαών] Γρ. Κ*ΙμΧ*Λ' η τα, ίξω τον ΐερείου προς άν- 

ποιμένι. Ρ&1. 47°• 0ί ' δ ' ™ €ι &πτη- τιΐιαστολψ των τυθέντων. Ε. Οί. 

σαν] Καλώς άπο πάντων των μέρων του δοΗοΙϊα &ά 65. 47 2 • ψ νον ^νοινοχο- 

ζωου κόπτοντας εκάλυπτον τα κεκομμένα ευντες~\ ΤΙερίφρασις ο τρόπος καλείται, 

εν πιμελαΤς, μάς κειμένης άνωθεν, άλλης Ο. Οϊνοχοενντες (δίθ, ΠΟΠ ένοιν.)] 

δε κάτωθεν α κα) Ιίπτυχα ώνόμασαν, Κιρνωντες. Υ\\\%. 6(1. απί.^ ^475• ΠαΓ " 

και εθυον αυτά, επε) ουκ ψ όλον παντε- Ιες εμο) αγε] Σημείωσαι το αη/ε πλ'φυν- 

λως θύειν Ζια, το και αυτούς μέλλε ιν ευω- τικον προς το ζευξατε. Ε. 47^ ' Ινα 

χεΤσθαι εκ του θυομενον. εκοπτον γουν πρ•ησσγαην όΰοΐο~] Έκ μεταφοράς του θα- 

εΐ όλων των μέρων ΐνα ΰοκγ το όλον θύε- λασσ'ιου πόρου' επ) γαρ της ζ-ηρας ου με- 

σθαι κα) μη νομιζηται η θυσία, κολοβή. τέχει. άλλ' εττεί ο εν Ιηρφ ^ οίεύων^ πέρα; 

τα Ιε σπλάγχνα ησθιον Ιεικνΰντες οτι έχει της οίον, Ιιά το πέρας της ^ν 

εξ αυτών εγκάτων εκ μέσης καρδίας θύ- φησ) το πρησσψιν ήτοι Ιιέλθη, κα) ής 

ουσι το θΖμα τους θεούς τιμωντες κα) πέρας ελθη της οίου κα) περάτωση αύτψ. 

μετά, προαιρέσεως. Ε. Κρε 'υπέρτερα~\ Ε. Άττίκως, έξωθεν το μήκος της όϊον. 

Τά Ιπεράνω των ανθράκων. Β, Ή τα Β. 479• >Ε ^] Γ Ρ' **- Η&γ1 " Εθ *' Ι-ΙΒ. III. ΟΔΤ^ΕίΑν Γ. 486—495. 121 

οϊ ϋ ττΑνημεριοι (τίΐον ζυγον άμφ)ς έχοντες. 

Αυ<τετο τ ηέλιος, <τκιόωντο τε καται αγυιαί. 
φΦ*!ρα? ^ "κοντό, Αιοκληος ποτ) δώμα, 
υϊεος 'Ορσ-ιλίχοιο, τον Αλφειός τεκέ τγαΊ^α. 
Μα & ννκτ αεταν' ο & τοΊς ττΑρ ζείνια βηκεν. 49 ο 

Ημος ί' ψγενεια φα,νη ροΜάκτυλος ηως, 
'ππονςτ εξεύγννντ\ μα β' άρματα, ττοικίΚ εβαινον 
1*& ελαταν^ ττροβυροιο, κ α) αϊ6ούο~ης ερΜττου' 
ΑΑο•τί£εν Ρ ίλάαν, τω Ρ ουκ Ακοντε ττετεσ^κ 
ϊξρ» Ρ ες ττε^ον ττυρηφίρον Μα Ρ εττειΤΑ ' 495 

-* 48 « η ϋ\ί € α ' 11 ' ™°" €ίΐ1ΗδΐΓα1ϋ8 61 βοΐιοΐ. &ά ζ. 8 3 . δΐΓα6ο VIII. ρ 
,05- 15. ΡΟΚ8 ,υ. άΗ>)ς] άμψ] βχ ΓΗδι1Γα Η 48 Ό , * 

»%.ιο β η. Ρ γ 86(1 χ ιη β- ηπιίαηηη οχ ε^βηά. Η. 49 ο. Κ τοΐς «ζ &„%_ 
:*} ο ο αρα ξψηϊα Ιωκ, Η. 8»^ ρΐΌ θ~ηκβν V. 492 . τ > ξζςύγντΐΛ τ, &*'- 

*ττ β Η. τ € ζ^ννντ Λ,ν. 493• ί»0Γ8αβ οΐϊΐίΐώ; Η. ιιηοίηίδ ίηοίικίίϊ \ν. 

»] Ι> ΐχ™. ΗβγΙ. 4 86. Ο/ & νιι%. 4 8 9 • 'Τ^ ΌβτΛ^ βίβ ] • Ε „- 

■ανν^ρ^ Εκ του παρακολουθώντας τ,νθ,ν ΖψοΊοτος Ι» Ίλιάδ, («'. ς 4 ) 
• «Μγονμ*™ ^λα,<γ«,, *,, Έττ* ή,^ ^ αψ6 , Κ/ Λν Όρτ//.^ Τ€ . ^/^ 

■"Γϊ ^"Τ '*"' ^ Ι7Ι • } ' ,0 Η^ΒΗ ^ '***■ (.ίο, ρβη! 

κοοχ,κως απο τον τ.αρ,νο^νον τΐ -προ- Α ι0 κλης, Αιοκλίονς δ* Κριθών κα\ Όρτ/- 

γ»μ*» 9 αντί το~ν ί^νον. Υχής. Σ,ΐον] λ < χύς (ΗβγΙ. Κριθών καΐ Όρ<τίλοχο[ ;\) 

Λλαννον,^ € 6βν , σι,νίκδβχ^. Ε. Οί Ο. ΗβγΙ. Τον 'Αλάκΐος Μ\ Άλ- 

:- *«ν^, β , «Σβν ζιτδν] -Α/,,στβ^ώο,ί ψ 6 7 βς ( 8 ίο) ο ^ρχ^νος μάη, τ~ ης θα- 

ρφι, β«βν, αντ; τοί έηκχον 6 7τ«, λ^σ^ς ποτβ^^Ηλίδβί καί ά^χ^νος 

η/ον αμφκχρτιτ. ο δέ Καλλ/στρ α τ ύς ^ τ ^ Ά^ι,σαν «1^ ^ Σ^λίας 

■ησ^ωα^ρ €7Γί ττ,ς οΰριοθρομοί!σης νηος κα\ *1σβάλλ«ν ,ϊς αίτ>'φ. Ιαται δ' οϊτος 

» της βι^ια* γψαίνπα^ 0ία το, Τ%ς τ^« /,ατ' έ ' 7χ ^ ί0 , δ,^λ^τον άλφοί,- 

«α^ι,κ Τ6 τ α β• ίστ / α ^^0^,;. - ΤΟί λ^^^^ *, ^» Ι,ράν ^Γ ς 

V * '^' θί/Τω " α ' 6ν ' τοϊ; σ ^" καλου/κν. Ε. 4 9°• ΝΛτ' ^σ-'αν] 
νοςίρομ,ου των ϊππων τ^ν άδιάλ«- Σ^'ίτταλται τί »■ άλλαχΛ &*, ΝΛτβ 
Γονανυσίν ττ,ς οδοί! σημαία τΐ, σαον μ,Ιν άίσα^ν (γ. ι ς ι.). Ο. Νώττα 

#. Ο. ει 6 χ ρΒΠ6 ΡΟΚ5. 6ΐ ΗβγΙ. € ν«] Γρ. &™ άντϊ ΤύΣ ; ά»«β^β^•, 

50. Ιί-ίΦ^ας) Φηρα) μ.& της Αακω- Ικο^θηταν. (Ό(1. Μίκΐ. Ό δ' αρα 

Γ , Ψ ^ ί Τ ?' ® €<Γ<Γαλ ^ φαία1 Μ* 85«] Γρ. ό δ6 τ»?* ίί^ ^κ,ν. 
». Μ) Ν τγ -ΙίλΛκ. ΗβγΙ. Ο. ΗβγΙ. 4 93• * δ' ?Χ«σ« ^ >β 

ίη« ΛβΗΜνυηκ η τ^- Μ,αψίας. Ε. κα ] αίββ^ς ψ»ί β Λτ βυ . Ηίθ ΡΘΓ5ϋ5 
V»* «Λις τ?ί ίλβ^ (Ήλώ, οη,. ί 1> ;1 1. „ ΚΠ ρ Π •, (;ιπ(ιηη Λ0 . ι1ί:ι 
ΛΓΠ.) Μεο-ψιας. οί δί τ^• Λακ^^•. πΐΒΟϋ Βΐ1ίΐΐΙ8 681, ΒΙΠβ ,μμιο ίηββΓ- 

'ΝΗιοΙ. ; ,(1 Π. Λ 5 42 . ίη Γ0(1 . Τ οη•,.1οί. Κ^μΙ η Όπίλ,χί, „. Λα ; 1, 'ο^^,/α 
*.« το, τ . Ι) 01Π( ΐ ΟΙ;ι( βχ ()(Κ ^ ι6φ . . 7/λ ^^ |η 1)ίίί(Ιο |β|βΒ ^ . Β τ 

ίΓ^ίϊ ♦ Γ^Τί^*" 118, Ιηπίπ,,,,,,^Μν,,οίΒ ΙΟΟΟ..Ι87. ^- ιΟ. 
Ι • ιοπΜίπιΐοΓ ΙκώοΙ Ι1ίΐι•1οί»ηιΐ8. ΡΟΚ8. 

νοι,. ι. κ 122 ΟΔΤ22ΕΙΑ5 Γ. 49 6 ~ 497• ΙΛΒ. III. ψον οίον' τ οίον γαρ ύπέχφερον ωκεες \τητοι. 
§υ<τετό τ ηέλιος, ο-χιοωντί τε 7γλ(γλι αγυιαι. 

497• διίσΈτο] Ιυσσετό V. 

ΐίοηθίΏ ]ιιΙ)6ηΙβ. 49^• Ήνον] 'Αιτ) ί*!»*. Ύο7ον~\ Αντί του το/ως ο &τ 

τοο ?ΐΦβ»». Β. Ο. Γρ. ψουν άντ) του σφοδρά* % ούτω γαρ μπα -τάχους ϊτρα 

ΰιηρχοντο. Οοά. νίηά. δεά πιθγο χον. Ο. Ραΐ. 
δρΗαΙιιιαΙο ηαίιιιη Ιιοο ραίο ε §1οδδα ΤΗΣ 

ΟΜΗΡΟΤ ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. ΔελΓα, μΜ άμφ) πατρός παρ Άτρεϊϊα λοχώμ,ενοζ υΙό ζ . 

ΟΙ Ρ 'ιξρν κοίλψ Λακεδαίμονα χητωεο-σ-αν' 
προς $ αρα 2ώμ&τ ελών Μενελάου κυδαλίμοιο. 

2. ΜενελάΤοι/. 
ιακατατη, Ιθακψ ™ «, ρ,^ (*. 224>) . ς). ΗβΑ κ,τ^σαν] 

* ,α ? α Κ«Χνφ 01 α, Β«/λ} δε γ,'νε- ^ ^χχ^, ^ ~ ^ /, λρ< 

^^ι, «ρ^ί τα,ίέΆΛ,^ν ««.**-«*» 4*™*,. σ ^ λλ€ί δε τ * 

Γ * ν °%Γ° υ ™\ δ ' ά Λ»• «"«, «- &τ« τιαδτα• 4 ^ν δ'ά 4< 

ο*] 0^»^λλ»ν«ί€Κ€<ΓΓ«τ α/ *6τα- και κε^• μεγάλα γϊρ ΰώαλ*, & αι . 
*< ΐΜπαρατατκο» αντί δε,τε> *. Ε . Ά^/α. Δ.«τ/ ό Τ^ΖΖ* Λ 
"ο, το ,&„, β, σίΑττβλίϊ. Ο. Κβ/λ,ν Λακεδα/^να ε'λ0ών οίκ ένεκεν Ίκχρίφ ■ 

Κ» «αλε, Λ^εδ^ον*, ^ ΰΤ έ Μ * «» 4< ενΛακεδ^ον, ^ άλΛά ^λ- 

« ^χ € σβ β1 • κ^ασα, & \ ^ ι6 .). κα\ τδ /Λβν ^ψ^ ^ ^.^ 

*. 1>. ^. Κοίλον, τψ μ,σψ καμ.(νψ ιτρίς τ Ι ν ΌΖνσσέα. τϊι κ<Μ* έχντ'ψ δ^- 

'λα-ν ΚΜ βαΒυτάτω* τβ'π»», ^τ 0ί τ* ^^ ^4, Νίίν δ' *6τ' ί*ώ^α> δώα- 

^αλ,,ν. ^τ«σσ«ν δε & ^τα^αί /χα, 7 ^βν, οΐ'τε τ/ν' ά'λλ^ν Μ?τιν ε^- 

Ι*™*• Αφ* δε τ,ν Σ,^τ,,ν. Ε. ? 1<τ Κω . ^ λα δ' Ι^Ανρι το^ε, τ/αα- 

^•τβς δε ^ε, «α,τώσσαν άντ) σ θ Άι ( τ '. Ι5 ;.). Ο. Τΐ νε, φ•*» ^ τ< 

« ΐίαΑα^νβ^. δοκεΓ δε Καλλ^χβ,- 5 Ί^^ ί ^ Π,νελ^, ««^, εν Λα- 

»8ογ. •ετ:}_. ΒυΤΤΜ. Κ 2 124 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 3 — *ι• ι,ιβ. ιν. 

τον $* ευρον ίαινυντα, γ&μ,ον πολλοΊ<τιν ετψιν, 

υΐεος ί}ίε θυγοί,τρος Α(χύμονος, ω ενι οίκω. 

τψ [άν ' Άχίλλϊ,ος ρη^ηνορος υίει πέμπει 5 

εν Τροίη γαρ -πρώτον ύπεο-χετο και χα,τενευο~εν 

£ωσ•έμ,ενα,ι' τοΊσ-ιν £ε θεοί γάρον ε^ετελειον. 

την α,ρ 'ογ ένθ' Ίπποκτι χώ αρμαο-ι πψπε νεεσ-θαι 

Μυρμιδόνων προτι άστυ περιχλυτον, οκτιν ανασ•ο~εν. 

υιε'ί & Χπά,ρτηΟεν Αλέκτορος ηγετο χούρψ, 10 

'ος οϊ τηλυγετος γενετο κρατερές Μεγαπενύης, 

3 . Ρέτησιν. 4• Φ' Μ*9' 9' *Ρ° τ) α ΠΊ • Ρ 1 "* *Φ ΘΧ 6ηιρη(1 • 

ίΐηήίΐυδεΌεηβ, βι ηοη ηναάβτα ΐϊΐ&ηυδ Η. ΡΟΚ8. ί*>. ϊ&κν. ϊάνα** 

σεν. II. ΐοι. 

κεΰαΐμονι ην. καί πως ουκ άπηλθεν εϊς του Πέλοπος ο "Αλέκτωρ. Ε. II. Ίη- 
εκείνον ο Τηλέμαχος; ανατρέπονται δε λύγετος Μεγαπένθης] Ό τηλε της ηλ* 
παρ' άλλων λεόντων, βτ< Ιχθρον είχεν κίας, τβυτίβτι, προβεβηκόσι^ τόΐς γονευσι 
αύτον διότι προετρεττετο την Πηνελόπην γενόμενος, μεθ' ον ουκέτι ^ ελπιζουσι τε- 
λαβεΤν άλλον ανίρα' ο μισητον εδόκει τ$ κνωσαι' η ο τηλου άποίημησαντι τω πα- 
Τηλεμάχω υπολαμβάνοντι και ατά τούτου τρϊ γεννηθείς παΤις' η μονογενής καθάπερ 
οτι μίσος εΊχεν ο Ίκάριος προς τον Όδυσ- Τηλέμαχος ΌΙυσσεΐ,^ και "Ορέστης* Αγα- 
σέα. Ε. 4• ' Η ^ θυγατρος άμύμονος'] μέμνονι. Ό γνρ Μενέλαος κατά τον κα<- 
Σοφοκλης εν Ερμιόνη $φ\»\ &* & ?°* *?« άρτταγ^ τ^ Ελένης ^εμίγη τιν) 
Ύροία τυγχάνοντος Μενελάου εκδοθηναι Ιούλη, και ετεκεν υϊον κα) εκάλεσεν αυ- 
τήν 'Ερμιόνην υπο ΊυνΙάρεω τω "Ορέστη. τον φερωνίμως Μεγαπένθην. ^ κατά γαρ 
κατά ύ υπόσχεσιν ηκοντος Νεοπτόλεμου, τον καιρόν του δια την Έλένην πένθους 
άφαιρεθηναι τον Όρέστην ταύτην. πά- Ιτέχθη.^ Δί«τ/ δε Ελένη μόνην την Ερ- 
λιν δέ αύτη συνοικησαι Όρέστην Νεοτττο- μιόνην ετεκε ; δίοτί το πολλάκις τεκεϊν 
λέμου εν Πυθόΐ άναιρεθέντος υπο ΊυνΙά- άλλοιοϊ το κάλλος της γυναικός.^ μελλου- 
ρεω (ίΐΏΐΏΟ υπο Μαχαιρέως, νίά.ΕαδΙ.), στρ γαρ αύτης μεσολαβησαι είς τον πό- 
κα\ το'τβ τον Ύισάμενον γεννησαι. Ε. Ο. λεμον των Ύρωων και των Ελλήνων, ουκ-^ 
5• 'Ρηξηνορος~\ Άνΰρείου, του Ιιάτηςψο- έτι εΙΊΖουν αυτή τέκνον οι θεο), ίνα τΐ 
ρέης ρησσοντος τάς των πολεμίων τάζεις, κάλλος ψυλάττη, φ Αλέξανδρος ηϊυνθη- 
Ε. Ο. νυΐο•. 9• Μυρ/Αίδον6?ν προτΙ ναι έμελλε, το Ιε παντελώς είναι άτε- 
αστυ~] Ή παρ' Όμηρω μ*ν Φθίη, πάρα κνον ην ΜσΙαιμον και κακόν• το Ιετεκεΐι 
Ιε νεωτέροις Φάρσαλός'. Ε. θί. νΊ»1§. εϊ,Ζαιμον κα\ μακάριον. Ιιά τούτο ετεκει^ 
ΙΟ.Τιεί]Ύρισυλλάβως. Τιεϊ σω επόμην εν, ΐνα μακάρια λογΐζηται και 'ίνα τ\ 
(II. γ. 174•)• ' 1δ<,£ ^ - έ €*Π Κ€ν - * ν κάλλος εχη. επιφέρει Ιε κώο ποιητής. 
Σπάρτη γάρ 'όντος αίτου φησ\ Σπάρτηθεν. Έλένη ά δε θεοί ,γόνον οίκέτ εφαινον^ πι- 
Ο. ' Αλέκτορος κούρην~\ Οί μεν Ίφίλο- θανως, ΐνα επ\ πλείστον άκμάση, η ϊ'νο 
χην, οί δε Έχέμηλον λέγουσιν. τον δε ϊ\ Αλεξάνδρου γόνον (νιιΐζ. παΐΰ*) ρ 
Αλέκτορα γενεαλογουσιν Άργε'ιου του σχη. οί δε νεότεροι ^Ελένης μεν κα 
Πέλοπος. να%. Έκ της γενεαλογίας Αλεξάνδρου Κόρυθον η "Ελενον, εκ δ< 

» α. ΕϋδΙαίΗ. βά Ιι.Ι. ΒυΤΤΜ. 

νυΐβ^. ίΐη : βί δε νιωτίζοι Φα,οιτα.λΙα.ν. ΒΙΙΤΤΜ. 

11 Ροδόπη* οχ Η&Ηείίΐηο δοΐιοΐίο ΒίΓει-ΓΕλή^ί. ΒΙΙΊΤΜ. ιλβ. ιν. ΟΑΎ1ΧΕΙΑΧ Δ. \ι — 22 . 125 

εκ ϋουλης' Ελένη 06 θεοί γονον ουκ ετ εφα,ινον, 
επειση το πρώτον εγείνατο ττοώσ ερατεινών 
Έρμιίνην, η εϊόος εχε %ρυσ•ν\ς "Αφροδίτης. 

1 Ως οι μεν ααίνυντο κ.α(ϊ ύ'ψερεφες μέγα δώμα 1 5 

γείτονες, ηάΒ εται Μενελάου χυ^αλίμοιο, 
τερπομενοι' μετά όε σ-φιν εμέλπετο θείος αοιδός, 
φορμίζΰον' οοίού όε χυβιο-τητηρε κατ αυτούς 
μολπης έϊάρχοντες ε^ίνευον κατά μεο-<τον. 

Τω α Λυτ εν προθυροιτι αόμων αυτω τ ε χα) 'ϊππω, ίο 

Τηλέμαχος δ' ηρως και Νεσ-τορος άγλαος υΐος, 
(ττησ-αν 9 ο ύε προ μόλων ΐ^ετο χρείων Έτεωνευς, 

12. 'Ελεντ}] €λβν. Ιη δοΗοΙ ίλβ*(ί. β. ίλένης ΡΟΚ3.) Η. 14. ϊχ<ί\ είχε 

Η. ίΐ). χρυσής] χρυσές \Ψ. \\). ΡεΤΰος. Ι ζ. υφερεφες] υψηρεφες ρπηιο 

Η. Γ5 — 19- πηοίηίδ ίηοίικίίί: \ν. ι6. ?ίται Μενελάΐου. 1 8. κυβι- 

στητηρε] κυβιστηρες Η. 1 9. μέσσον α ρΐ\ ιη. ους 6Χ ΘΙΠθηά. Γ60. Η. ΡΟΚ8. 
2θ. δόμων] δο/χων Η. ίΐΐ. Γπ-ττω & ρΐ*. πι. οι 6Χ 6111611(1 Η. ΡΟΚ8. 

2 2. Ρίδετο. 

Μενελάου Νικόστρατον γενεαλογουσι ε . Γν' ^ οί πολΐται. Ε. Ο. €Γ. Υιιΐο•. ι". 

Ε. Ο. 61 ϋΙΐίηΐΛ (ίΐκΐε α πιθανώς) Έ/κ&τβΤΟ θβΓος• άοίδο'ί] ΟΕτω γάρ εστί 

νυΐ^. ΜεγαίΓε'ν^ς] Έκ του ονόματος (Υυΐ^. εσται) μεγαλοπρεπής Ό γάμος, 

δηλοΐ, οτ* ,κετά την άρπαγψ τούτον εσ- Ο. \ τ ιι1§. (§6(1 Ιΐίο ν€Γϋ3, ΙΐΕΘΟ δίηβ 

χεν. Ο. νιιίσ. ΐ2. Έκ δούλης] Οί Ιβηιηιαίΰ οοπίπηιαΐ «οηοΐίο ρπεο.) 

/Λεν κύριον το δούλης, ο! δε Ύηριδάης' Ύη- 19. Μολπης] "Οτι ου την φδψ άλλα τψ 

ριδάη ((£. Ύοριδάης, — -η) γαρ το κνριον παιγνίαν λέγει ούτω, προς το, Μέλποντες 

αυτής όνομα. (^. Υϋΐ^. Οί. ΒίΙΠίεβ. Έκάεργον (II. α'. 474•)' * α ' ?«/>» Κυ- 

Αίίτΐί, ώς ,αεν Άλε|ί«ν, Γ^Γ ώς δε ενίοχ νων μέλπηθρα (II. /. 233•)> ψ 7 / "*"• 0• 

θνγάτηρ τίνος Ζενξίππου' ως δε ό τ£ν Έδ/νευον] Συνεστρέφοντο, ήτοι έχόρτυον, 

Νόστων ποιητές, το της δούλης κυρ ιον ωρχουντο. Β. (3. 2 2. Κρε/ων Έτεωνεν,-] 

ονο^α. ψασ-χ δε ρ^δεποτε λέγε* ν τον Ό υπερέχων ε'ν Βεράπουσι. τοιούτον εστί 

ποιητψ Ιούλψ τψ Βεράπαιναν' δ*ο κα* κα\ το επ* σνβωτου, Συβωτης ορχαμος 

το, Εισοκεν η αλοχον ποι-ησεται η ογε άνδ^ων. Φερε^δί;^ δε ίστορεΓ οντ»ζ* 

δούλων (II. γ'. 409.)» άβετοϊο-ιν. 0. ΆργεΓο^ δε ο Πέλοπος ϊρχςται παρ Άαι- 

Έλεν^δε 6εο) κ. τ. λ.] ΥίΗ. Ιΐΐΐίηκι κλαν ςϊς 'Λμίκλας, κα) γαμ*7 'Αιχίκ'λαν 

ΒϋΗοΙϋ Ε. Ο. ίκΐ \'61•8. ρΓ860. φΚΒ θυγατέρα Ήρησάνΰρας (βΟΓ. 'Α/Αΐ^λα — 

ΙΐΚ' 860Γ81Κ1 6ΐίαηΐ 6χ1ΐίΙ)6ηΙΐ1Γ. 1 6. 'ί^ο-άνδραν). Τ02 δε γράφεται Γελα- 

Γε/τονε.;, ^δε ετα<] Οί άστι^ίτονε,-, βΐ ν<ων /<α* Ήλεκτρων κα) Βοηθός*, τούτου 

Ικτβς /λεν οντες τ^ πόλεως πλησίον, εται (ίΐΐ8. δε) Έτεωνε^. β-ι^ίνης ο?ν Μενε- 

δε οί ε'/ί της αυτής πόλεως, οι συνήθεις. λάου Έτεωνευς κα) θεράπων αιτοι, ως 

ε\ του 'εθος εθης κα) ετης. 'Έται ψιλως, Άχιλλέως Πάτροκλος, κ ρε ίων δε ό άλλων 

ρ ΑΜθ|Λΐ Βωτιβδ. & ά Αρ οΐΐοά. 3» IX, ϊ. Πο^ΐοιί. »ρ. ^γΙιοΙ. 8ορΙι. Κίοοίι•. ς4°• Ρ*ο- 
ηη. 2, ι8.3, ι8. ΒϋΤΤΜ. 

1 νβτίϊΐβ, ιμιΙο, ΒοηΜ/χ, ηί ίικίο 8ΐΙ ραίΓοηνηποιιιη Βοη^ο^ηί. ΒϋΤΤΜ. 126 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 23—55- "Β. ι ν. 

οτρηρός θεράπων Μενελάου κυσαλιμοιο' 

βη σ* ϊμεν άγγελεων £ια οωματα ποιμενι λαων' 

άγχου $ ιο-τάμενος επεα πτεροεντα προτηυόα' 25 

Έείνω ση τινε τωίε, σ^ιοτρεφες ω Μενέλαε, 
αν&ρε συω 9 γενεη £ε Διός μεγάλοιο εϊχτον. 
άλλ' είπ\ ει σ-φωϊν καταλυτομεν ωχεας ίππους, 
η άλλον πεμπωμεν ίκανεμεν, Ός κε φιληο-η. 

Τον $ε μέγ' οχύηο-ας προο-εφη ^αν&ος Μενέλαος* 3° 

ου μεν νηπιος ηο-6α, Βοηνοίση 'Έτεωνευ, 
το πριν, άτάρ μεν νυν γε, παις ως, νήπια βάζεις. 
η μεν ση νώ'ι, ζεινηΐα πολλά φαγοντε 
άλλων ανθρώπων, οευρ ιχομεν ' , αϊ κε πονι Ζευς 
εζοπιο~ω περ παυσν\ οϊζυος* άλλα λυ Ίππους 35 

23. ΜενελάΤοΐΛ 24. λα,Ρων. 2$. Ρεπεα. 20. Μενέλαε. 27- γα^] 

γενεών Η. V. ίβ. ϊ'ΐκτον α τη. ρι\ ροδίεα ο ίη η πιαίαΐαηι, δθά αοοεηίαδ 
κίεηΐ Η. ΡΟΚ8. ίβ. ?&κτον. 2 8. άλλα Ρεπ. 29. άλλον 8βά άλλα» 

ηιαηυδ εεκίεηι Η. ίβ. φιληση] φιλήσει εχ εηιεηά. ε]ϋδ(1επι ηιαηϋδ. 

ξενίσει ΐηΙβΓρΓ. Η. ΡΟΚ8. ^ο.ΜενελαΡος. $2. γε οππΜίΐ Η. γ* πΐίΐΐε 

οηιίδδΐιιτι ηειηο ηε^αβίΐ;. δεά ίΥιΐδίΓα ΕπιεδΙιΐδ νυν μεν ρΓκίβΓΐ, όίδδεη- 
ΐϊεηΐίβιΐδ Μ8δ. εΙ ΗοηιεΓΟ ίρδο II. <ζ. 125. ΗεδγοΗίιΐδ άτάρ μεν νυν γβ. 
κα) δν? και άρτι. ΡΟΚδ. ίβ. Ρως. 33• ?] «ρΐΌν.Ι.Η. Λ. φαγοντε] 

φαγόντες Η. V. 34• ^όμεθ'~\ *κψ*Ρ Η. 

|Μ.εν βασίλευς, Μενέλαου δε δει/τερος. Β. ενταύθα. Αείπει '4 ε*ζ, ?ν ^ εις άλλον. 

Ο. 23- Θεράπων] 'Ύπηρετης φίλος, 6 Β. 3°• Το,/ δε /λέγ' οχ07?σ-ας] 'Ύφωσας 

περί την θεραπείαν υπάρχων. Υ\ύ^. 2$. τον θυμον, εκ μεταφοράς της Όχθης" η 

Ώς το υφι ύψου, καί άγχ< άγχου . Ε. λυπηθείς, εκ του άχθος τροπή του α εί'ς ο. 

20. Εε/νω δη τινε] Μο'νω τω Μενελάω Ε. 3 1 • Β^θο'/'δ^, και κατά συνα'ιρςσιν 

περ) ξένων εϊσαγγέλλεται δίά το ήδίκτ}- Βο^θοι'δη. Ε. 33• ^° *%%$ ούτως* ε* 

σ0αί. Ο. Οί". νυ1§. ε£ ΒαΓΠθδ. ΙΐΙ)ί /κ,εν δν? '^εΓς πολλών αγαθών εμ.πλνσθέν- 

ΟδΙ, δίά το βεβουλευσθαι (προβεβουλευ- τες τταρά αλλοδαπών ανδρών, ενταύθα 

σθαι, ί-πιβςβουλβυο-θαι) υπο ζίνου. Τωδε] παρεγενίμ,εθα, οφείλουν πάντως τοις ζΐ- 

Ύο τωδε δείκτίκο'ν εσ"Τ< και ΰηλοΐτψ ε'γ- νοις ομοίως ποιεΐν. αλλά #άττον λι>ε τους 

γυτητα αυτών. Β. 2 7• Γενεών] Γε'ννν^- ίππους, αυτούς δ' είσάγαγε εύωχηθηναι. 

σιν, γένος, νπΐ^. Εοΐ. αηΐ. Έΐκτην όπως δίά τοιίτου ό Ζευς τ-^ς μελλούσης 

(δίο)] Έοίκαο-ί' 1 , ομοιουνται. Όπ\σθεν ταλαιπωρίας ημάς εκλυτρωσηται, και μ.η 

δε είπε, Πΐ/^ί λαμπετοωντι εΐκτην (602. τοις παρεληλυθόσιν Ίσα παθεΐν συγχωρη- 

II. α'. Ι04•)> ί?τοί ωμοιουντο. Ε. 29. ετείεν. Ο. 35* Έ|θ7τ/σ-ω ττερ παύση] 

Ή άλλον] Πε^ισ-π-αστεΌν το η ώς ερωτη- Διά Τ'^ν πλάνων, εις το /χ.ετά ταύτα 

ματικόν. Το δε φιληση επ\ του ξενί'ζειν ημάς εκλυτρωσηται της μελλούσης τα- 

'' ΜΊΠΠΙΙ, 111 £ΐθ55*18 8θ1ΐθ1ίθΠΙΙΤ1 νΐΐΙ^ΛίΟΙΙΙΙΏ ίηνθΓ80 1Τ10(1θ Ιβ^ί : ίΐ'χτβν] Ιβ/«ί<ταν. 

ΟοΓίυηι 081 ΙιηρβΓΓοοΙπηι Ιιΐο γηΙϊοιιο ηοη ρΐηη» γηγργκ: νί(1. V. 1^. ΒϋΊΤΜ. 143. IV. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ Δ. 3 6— 4 8. 127 

ζεινων, ες α αυτούς προτερω αγε θοινηύψαι. 

' Ώ$• φάΡ' ο $' εκ μεγαροιο $ιε<τ<τυτο, κεκλετο ί άλλους 
οτρηρους θεραποντας αμ €ο~πέο~6αι εοΐ. αύτω. 
οι ο ίππους μεν έλυναν υπ ο ζυγού ι^ρωοντας' 
και τους μεν κάτεχαν εφ> Ιππείηο-ι κάπησ-ι, 4 ° 

παρ £' εβαλον ζειας, ανα $β κρί λευκον εμιϊαν' 
άρματα ό έκλιναν προς ενωπια παμφανοωντα' 
αυτούς $' ειο-ηγον θείον Αομον' οι 3ε ι^όντες 
θαυμαζον κατά $ωμα ^ιοτρεφεος βασιληος. 
ω< ί τε Ύ&Ρ ψλιου αίγλη πελεν 3 η ε σελήνης, 45 

όωμα κα§ ύψερεφες Μενέλαου κυδαλίμοιο. 
αυταρ επει τάρπηταν ορωμενοι οφθαλμοΊσιν, 
ες ρ άο-αμίνθους βαντες εύ^εστας λουο-αντο. 

38. V 'εσπίσθαι] άμα σπεσθαι Η. V. ίο. ΡεΡοΐ. 39• &****] Μσαν. 

Η. λυσαν \¥. 10. Ιδρύοντας] ίδρόωντας Η. 43• κόντες. 45• V] #* V. 
φ. υφερεφες] ύφηρεφες βΐ ίθΠ&88β 15. ΙπάίΟΙΆ &1ί11δ 80ΐίρΙΐ1Γ2Β ίφίρεώες Η 

ΡΟΚ8. ίο. Μ&€λ#«>. Ψ ' 

λαιπωρίας.α. ^ $6. Προτερω] Ύοπικως κρί τόπους της εϊσόδου, ίνύπια καλεϋ 6 

αντ) του ί!ς τοϊμπροσθεν, η προτέρους των ποιητής- τους φωτιζόμενους ίφ' $λίου τό- 

ιππων. Β. Ο. 3 7• Ό δ' 4κ μεγαροιο] πους \ της σελήνης. Β. Ε. Ο. Ύους άν- 

'Λρίσταρχος Ζξω της εκ προθέσεως, ο δ' τικρί ποιητής. δια τούτο και τίνες 

Ικ μεγάρου, βοΰλεται γαρ λέγειν δια διαλελυμενην γράφουσι την λεζιν τιθεντες 

μεγάρου. Ο. Κεκλετο V άλλους] Έπε) εϊς το προς βαρεΐαν. Ε. 44• Θαψαζον] 

υπερέχων των άλλων θεραπόντων \ν,προσ- "Εοικεν, ως δείκνυσιν αυτούς απαίδευτους 

τάσσει τους λοιπούς συνελθεΐν προς το ενταύθα άπο του ΐστασθαι κα) βλεπειν 

λίσαι τοίς ίππους^ Ε. 38. Έβ? αύτω] τα της οϊκίας καλλωπίσματα, κα) τ% 

Αυτω αύτω. το δε ε πλεονασμός Άττ 4 - άληθεία άπειροι ησαν' άλλα τέως πριν 

Κ6ς. Β. 39• Λνσ-αν] Ούτως γράφει φανηναι τω Μενελάω. ώστε ει προ του 

'Αρίσταρχος. ΗπγΙ. (ϋθοιπί λυσαν. φανηναι άνεβλεπον το κάλλος του δόμου, 

1 ΟΗδ.) 40. Κάπησϊ] Άπο του κάπω κα) ησχολουντο εκεΐνο θαυμάζοντες, ου 

ρήματος του σημαίνοντος το πνέω γίνεται καινόν. Ε. Διοτρέφεως βασιλέως ($ίθ)] 

όνομα κάπη η φάτνη εν γ άναπνεουσι κα) Ου παρέλκει το έπίθετον, επε) απόγονος 

αναπαύονται τά ζωα. Β. Παρά το εν Διός ο Μενέλαος. Ε. 45• "^τε 7"Ρ 

αυτα,ΐς "ΐστασθαι τους ΐππους κα) κάπειν ηελίου αίγλη] "Εδει γαρ άπο της σελήνης 

( 1111 ΠΙΟ κάπτειν) ήτοι 4σθίειν' $ παρά άναβιβάσαι έπ) τον ηλιον, ΐνα αν εις τον 

-™ χάπτειν* ο εστί λάπτειν, χάπη κα) τ,λιον άποτύχη, εις την σελψην ούκετι. 

καπη^ Ε. ^ ^1 . Ζείας] Αε7 νοησαι ζεΐαν Ε. 'Λπο μείζονος το επιχείρημα. τοΖτο 

ϊνταύθα το καλουμενον αχυλον. Ο. 42. δε ποιεί δια την άποτυχίαν.Έ. 47• 

Π/)ος ενωπια παμφανόωντα] Ύους άντι- Όρωμενοι] Όρωντες, το παθητικον άντ) 

' Νοπΐ). ό δ« μιγ. 8011 ροΐ'πΐ8 ο Ιιμ.,οαγάροιο : φΙΜίςα&ΐη ίιιΐί^ δΟΠΡίΐΙΙΜ ΕβΙ Απ.^ΙορΙιη- 
υΐδ ηοη Λπ*1;ητ!ιί: νίά. ;κ1 β'. 338. ΒϋΤΤΜ. 
ΚηΤτ" 111 " 1 ^ 1110 Γ60βηΐ3θΓαΐη 6ϊ»<»ΠΙΠΙ, ΙΟϋΙΟ ΕίΚΝί. αιΐ 1ΐ. 1. ρΐΌ χάπτκν, Ιγκάιτ . . 128 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 4 9 — 6 °• ιίβ. IV. 

τους ^ επει ούν ομωαι λουο~αν κα) χριο~αν ελαιω, 

αμφ) ί' αρα χλαίνας ουλας βαλον η£ε χιτώνας, 5° 

ες 'ρα Φθόνους εζοντο παρ Άτρείόην Μενελαον. 

χερνιβα α αμφίπολος προχόω επεχευε φέρουσα 

καλή, χρυο-είη, υπέρ άργυρεοιο λεβψος, 

νί\1;α<τ()αι' πάρα £ε ^εο~τψ ετανυ<τ<τε τραπεζαν. 

α-Ίτον <ί' αι^οίη ταμίη παρευηκε φέρουσα, 55 

είδατα πολΚ επιΟεΊσ-α, χαριζομενη παρεοντων' 

^αιτρος £ε χρειών πίνακας παρέΟηκεν αε'ιρας 

παντοίων πάρα ίε σ-φι τίΟει χρυσεια κύπελλα. 

τω και δεικνύ μένος προτέφη ^αν&ος Μενελαος' 

Σίτου & απτεο~(Ιον, και χαίρετον' αύταρ έπειτα 6ο ΤΟί 49- τοίς δ'] τοιίσ-δ' Η. 5 Τ • Άτ/>€#δι?ν Μενελαϊον. 57• δ 8 • »» 1 ^ 1 

Η. $• ϋηοίηίδ ίηοΐΐκΐίΐ \ν. 59• Μενε'λαΡος. 6θ. σίτου 0' άπτεσθον) σί- 
του άπτεσθον Η. θ' άμπτεσθον V. 

του ενεργητικού. Β. Ε. 5°• Ά/χφί δ' βητι υποΰεχομένω ταύτα άργυρω' ώστε 

αρα χλαίνας ονλας] Άπαλάς, κεκροκι- παρεκειτ αεί τα χερονιπτα, Όταν βον- 

σμενχς η τριχωτάς, τα, λεγόμενα χάσΰια' λοιντο νίφασθαι, ωσπερ η τράπεζα και 

η καινούργιας (δΟΙ*. καινούργιας), άπο τα άλλα, άχρις Ότου βουλοιντο αύτοϊς. 

του ουλον το σωον κα) υγιές. Ε. £ΐ.Έν ούτως και τους Τίυλίους ποιησας εν τω 

αθλω (αλλω 6ΙΎΊ. ΡΟΚ3.)) πάρα £αν- κατάπλω τω 1 περί τον Ύηλεμαχον εύω- 

θον Μενελαον. ΗηγΙ. 5 2 • Χερνιβα δ χουμενους, ούκετι δεδ^λωκεν Όπως εκ της 

άμφίπολος~\ Διατί προ μεν του ΰειπνεΐν γόνος άναστάντες απηλλάγησαν κα) την 

ενίπτοντο, μετά δε το ΰειπνε7ν ούκετι ', Άθηναν Με'ντ7| ομοιωθεισαν και το δόρυ 

ερρηθη μεν γαρ ΰη και άλλοις, 'ρητεον δε Ζούσαν τω Ύηλεμάχω, ούκετι Όπως τούτο 

και τούτο, όταν γαρ λέγει Χερνιβα δ' επιουσα (δΟΓ. άπιουσα) άπελαβεν επε- 

άμ-φίπολος προχόω επεχευε φέρουσα Καλν) σημψατο' δίδους τοις άκροατα7ς καθ* 

χρυσείηυπεράργυρεοιολεβητος^ίφασθαι" εαυτούς λογ'ιζεσθαι τά ακολούθα, και 

φησομεν, Ότι ουκ εις το νίφασθαι προ του πολλά τοιαύτα εστί γνωναι παρ αυτω. 

Ζειπνεΐν κυρίως τούτο είρηται, αλλά συλ- ου γάρ μ.όνον τί ε'ίπη (ΐΠ8. άλλα) και τί 

λαβών τά παρασκευαζόμενα επ) το δεΓ- μη ε'ιπγ εφρονητε' και ούχ ήττον αν 

πνον λέγει, ούκετι τά κατά μέρος επεζιών. κατορθοΤς εν οις λέγειν σοφός ευρίσκεται, 

τίνων γάρ τάς αρχάς μηνυσας, ούκετι η εν οις αποσιωπά κα) ού λέγει. Ο. 54• 

τόΐς κατά μέσον επεζεισι, συγχωρεί δ' ΤΙαρά δε ζεστην ετάνυσσε] ΪΙαρεκειντο 

ημΐν επινοεΐν και τά μεταξύ οια γίνεται, γάρ τοις θρονοις αϊ τράπεζαι. είκοτως δε 

ωσπερ ουν ούν αϊρομενας τάς τράπεζας νυν παρά της ταμίας π αράκειτ αι. ούγάρ 

εποίησεν ούΰε τά λείψανα τά εκ του εν τω ζενίζεσθαι παρά Ύηλεμάχου την 

συμποσίου συναγόμενα, ούτως οόδε μεταςυ Άθηναν έπεισε. Ο. Άεστην^ Γρ. χρν- 

νιπτομενους, και μετά το Ζε7πνον επινι- σην. ΗηγΙ. 56• Είδατα] Άπο του εδώ) 

πτομενους' επε\ κα\ τούτο ού Ζηλοΐ άπας, τβ εσθίω εΰωρ και είΖαρ. Ε. 59* '^' <ύ 

το νίφασθαι εκόμισεν, άλλ' οτι εκόμισε κα) ΰεικνυμενος~\ Φιλοφρονούμενος, ΰεζιου- 

τά χερονιπτα εν προχόω 'χρυσεγ κα) λε~ μένος, εκ τοϋ ΰεκω το ΰεχομαι, Ζεικω 

1 8ογ. των * ίξ ι τον Τηλ. ΒΙΓΓΤΜ. ΙΙΒ. IV. ΟΑΧΧΪΕΙΑΧ Δ. 6ι — 7 ο. 129 

οειπνου π άστα, μεν ω ε\ρν\ο~ομε^\ οίτινες εττον 
ανδρών ου γαρ ο~φων γε γένος απολωλε τοκηων, 
αλλ' ανορων γένος εο~τε διοτρεφεων βαο-ιληων, 
(τκηπτουχων, έπε) ου κε κακοί τοιούσ-^ε τεκοιεν. 

Ω.ς φατο' και ο~φιν νώτα βοος πάρα πίονα 6ηκεν, 65 

5/Ττ εν χερο-)ν ελών, τά ρά οι γέρα πάρ()εο~αν αύτω. 
% ο επ ονειαν έτοιμα προκείμενα χείρας ιαλλον. 
%υταρ επει ποα-ιος και έ^ητυος έζ ερον εντο, 
τή τοτε Τηλέμαχος προο-εφωνεε Νεσ-τορος υΐον, 
17Ζ 1 ^χων κεφαλήν, 'ίνα μη πευθοιαβ οι ίλλοι' η ο 

6 1. πασσαμένω] παυσαμένω 01 8θ1ΐθ1. Η. 6$. Ιιοτρεφέων] ΰιοτροφέ^ν 

;1 8ΐο δοΗοΙ. ηιαιρ αΗ 44• Η.. 66. γέρα"] γέρας Η. ϋ). Η». 

εικνυω κα\ Ιείκνυμι, το φιλοφρονούμαι. γράφει. Ε. 6(). Δη τότε Τηλέμαχος] 

3. Ε. ΟΙ. Δείπνου παυσαμένω] ΔεΓ- Άφορμψ παρέσχε τω Μενελάω άναγνω- 

:νον τους οίοιπορουσι δηλονότι γενόμενον. ρισμου καινού. εκεΤνο μεν γαρ καιρόν, 

ιύτΌς γαρ εφεξής φησι, Δείπνου Π1 δ' ε|- τον μεν πυνθάνεσθαι οτι ΌΙυσσέως παΙς 

ιντις μνησώμεθα (213.), «α) Ύέρπομ τυγχάνει, ωσπερ πάρα. Νέστορι πέπρα- 

δυρόμενος μετά ΰόρπου" (194•)• ( ^• κται, τον δέ περιπέταάν τίνα εχειν, εκ 

)2 — 64. Ήθέτουν Αριστοφάνης και της "Οδυσσέως μνήμης εις δάκρυα προπε- 

νόδοτος, ιαβδθΗθ1ϋ8ϋθ11ί^Ο.Ρί>115. σόντος τοΰ νέου, εις υποφ'ιαν έμπεσεΤν 

)2. Ου γαρ σφων γε γένος] Συν τω ι αληθείας τον Μενέλαον. αυτή τοίνυν του 

'ραπτέον, "ιν γ σφώιν (810, ίη 6θ1. αηΐ.) νεανίσκου η εκπληζις καιρόν παρέσχε τω 

νϊκως. ου γαρ αφάνων εστε γονέων. Μενελάω των λόγων . Ο.. Προσεφωνεε 

ιΊΐΐ£. Σεσημείωται το σφων επ) δευ- Νέστορος υίόν] "Εκείνος μεν ελάλει κρυ- 

έρου προσώπου λαμβανόμενον. Ε. "Ηγουν φίως προς τον Νεστορ'ιδην μηποτε κόλαζ 

ύκ αφάνων γονέων εστέ. Ε. 65. Νώτα φανψ Ό μέντοι Μενέλαος προσεκτικός ων 

ϊοος] Ως εν Ίλιάδι, Νώτοισι δ" Α'ι'αντα ηκουσε των λεγομένων και ηρίατο λαλεϊν 

ιψεκέεσσι γέραιρε (II. η. 32 1.). αυτοΐς. ΎαΖτα δε οικονομία τ«υ Όμηρου 

ίέγει δε κα\ Βενοφων (Εί106(1. 1 5.) καΙ ΐνα πλατύνη τψ ποίησιν αυτοΖ κα\ 

ιμοίραν (80Γ. διμοιρίαν) δεδόσθαι τοΐς ΐνα εΐπη α εις τψ Ύμ&* ουκ είπε. 

ία,κεδαιμονιων βασιλεΖσι. και ου τούτο μέλλει γαρ παραγαγείν κα\ την Έλένην 

)ημι, οτι κατά τον εν Σπάρτη νόμον ώστε γνωρίσαι αυτούς κα) εϊπεΤν περί του 

αυτά πέπρακται, ύστερον δε τα, Αυκουρ- "Οδυσσέως επαίνους, Κα) καταλέξαι εθη 

•ου, αλλ ίσως και το Αακωνικον εθος εκ γυναικεΤα, και αμα κα) την Έλένην εγ- 

ης τούτου παραδεΰοται παρατηρήσεως. κωμιάσειν. Ιν γαρ τη Ίλιάδ* ουδέν ί7τ€ 

<. Οϋ. Γα ρα οϊ γέρα] Ύά γαρ ανω το τυχόν περ) αυτής έπαινίτηρια. Ε. 

■έρη ήτοι τα νωτιαΐα παρετίθουν τοΐς ηο/Λνα μη πευθοίαθ' ο! αλλοι]"Οπως 

ντιμοις. Το δε εαυτ ^Όμηρος, ο\ αυτω, μη δόίειε κολάκευαν. Το δε πευθοίατο, 

■ Εά. Ηοπι. ΙΌ^ου. ΒϋΤΓΜ. 

■ 8θΓ. μιτα δό^τβν : 80(1 Εί. ΗοίΠ. μιτα.Ιοζ'Τίο;. ΒΙ.ΤΤΤΜ. 

* ί50Πΐ)οη(1ηιη : Ικιΐνο μϊν γα,ξ ου κα,ινον, τον μϊν <ζνν ί )6.να• < $α.ι (ίΐ15. τ•'ί \στι, το* Τι βτβ- 
ινίσ,χι) οτι Όβ. — <τ<τςκκτκι. το ΰι τΐζίτίτιιαν τιυά ϊχΐιν — τ<ίν Μϋΐλα^ν, οιΖτ*) τοίνυν χ. λ. Βυττινι. 
νΟΕ. Ι 130 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 71—84. ιλβ. ι ν. 

Φραζεο, Νεσ-τορίίη, τω 'μω κεχαρκτμενε θυμω, 
χαλκού τ ε ο-τεροπην καοοωματα ηχηεντα, 
χρυσού τ , ήλεκτρου τε, και αργυρού, ν\ο ελεφαντος' 
Ζ,ηνος που τοιηδε γ Όλυμπίου ενσονεν αύλη' 
οστά, ταδ' αο~πετα πολλοί" σέβας μ έχει εισ-οροωντα. 75 

Του <ί' αγορεύοντος %υνετο ζαννος Μενέλαος, 
καί σ-φεας φωνηο-ας επεα πτεροεντα προο-ηύοα' 

Ύεκνα φίλ\ ήτοι Ζην) βροτων ουκ αν ης ερίζοι' 
αθάνατοι γαρ τουγε σοροί και κτν\ρατ εαο~ιν. 
ανδρών α ν\ κεν τις μοι ερίο-σεται, ηε και ουκ ι, 8ο 

, κτημ,ασΊν' ν\ γαρ πολλά πάνων και πολλ' επαλψεις 
ηγαγομ,ψ εν νηυτι, και ογοοατω ετει ηλνον' 
Κυπρον, Φοινίκψ τε, και Αιγυπτίους επαλψε)ς, 
Αιθίοπας 0' ικορψ, και Σιδονίους, και Έρεμβους, 

71. 'μω] έμψ λν. 7 2 • καμώματα] κα) Ιωματα Η. ίύ. Ρηχηεντα. 

Ί '6. ΜενέλαΡος. 77• ^ ε ' 7Γ€α • 79* Τ0 ?7 € ] το ^ 6 Η. 82. ?€Τ€ΐ. 

πευθοιντο ην' κα) οι "ΐων€ς πευθοίατο εκ- άλλως Ίνα μη δοκ$5 τον έτερον ελεγχειν 

βολή του ν κα) προσθέσει του α. Ε. εύπρεπως προς αμφότερους αποτείνεται, 

ΐίευθοίαθ* οι άλλοι] Οΰτως Ζηνόδοτος, ουκ επίτιμων, άλλα, τα εαυτού καταβάλ- 

Άρίσταρχος δέ πευθοίατο. άλλά(ΡΟΚ8. λων ηθη. Ο. 8θ. Άνΰρων δ' η κεν τ'ις 

€ΓΏ. πευθοίατο άλλοι) χωρίς του άρθρου. μοι] Ήρεμα θρυπτεται μετά, ήθους εκ- 

ΗαΐΊ. 7 2. Χαλκού τε στεροπψ] "Ανω φέρων οτι άμφηριστα ταύτα άνθρώποις, 

εϊπων, Οί δε ιΰόντες Θαυμαζον κατά Ιωμα τα δέ θεια μειζω υπάρχει δ*α το άφθαρ- 

(44•)» ν ^ ν ^ Τηλεμάχου την περί της τα είναι. Ο. 8ΐ. Κτημασιν] Έϊς συ- 

εκπλήξεως εσημανεν^, οτι εκ της τοιαύ- στασιν χ τα παρά του πλήθους, ιύιον δε 

της ύλης ην ο κόσμος. Ο. 74• Ζψόζ των εκ πόνου πεπλουτηκότων ΰιηγεΤσθαι. 

που] Το που στογαστικόν. Ο. Τρ. Ζη- κα) το μεν κεκτησθαι παρά προγονών, 

νός που τοία Ζόμοις εν κτήματα κείται, μικρόν, το δέ κτησασθαι, μείζον, 1^. 

Ραΐ. Οί". ΑΐΗβη. 5• Ρ• ^89. 75• Έπαληθε)ς] Πλανηθείς, οι δέ, επ) τοίς 

"Οσσα τάδε] 'Ήρκει κα) τούτο εις εμφα- αληθείς Αιγυπτίους, οτι μαντικής εμπει- 

σιν, ό δε επιφέρει, ασπετα πολλά, καθ* ροι. νυ1§. 84. Αιθίοπας 0' ικόμην και 

εκαστον δέ αυξησίς εστίν Ικανή. Ο. ΣιΰονΊους κα) Έρεμβους] ΣιΙονίους, ους 

"Ασπετα] 'Άσπετον εκ του ενίσπω το κατά την ερυθράν θάλασσαν μετωκισαν 

λέγω άσπετον, άρρητον. Ε. 70. Ίου δ' οϊ Φοίνικες. Έρεμβους δέ άπο του εν τγ 

αγορεύοντος"] Το γαρ άκούοντος Μενελάου ερα βαίνειν. τους δε ΎρωγλοΙυτας Σαρα- 

επαινεΐν θωπείας ην άνάπλεων κα) ελευ- κηνους λέγει. Β. Ε. Σιΰον'ιους, τους κατά 

θερωούχ άρμόττον. ( '. 78. Τέκνα φ/λ' την ερυθράν μετοικησαντας Φοίνικας. 0• 

ήτοι Ζηνί] Μετά την προσφώνησιν στι- νίηοΐ. ΣιΙονίους τους παρά τ>? ερυθρψ 

κτεον. μετά το, Ζην), βραχύ Ιιασταλ- θαλασσή λέγει όθεν μετωκησαν οι Φοίνι- 

τεον. ούτω γάρ τά έξης σαφέστερα, κα) κ€ς. νυ1§. Έρεμβους] Άρ'ισταρχος 

Ρ Μίήΐΐδ ροδί νυν ίη86ΓΪ 3αΪ3βΙ αιτίαν. ΒΙΙΤΤΜ. 

ι Ηοο δοίιοΗϋΐη ΓβΓοΓβηάιιπι ροΐίυδ &ά ν. ίο. ΒΌΤΤΜ. 
» Οοηί. ηοΐ. &ά *'. 24ΐ• ΒυΤΤΜ. ειβ. ιν. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 8 5 — ρι. 131 

χα) Αιβυψ, ινα τ αρνες αφαρ χεραο) τελεΟουο-ι. . 85 

τρις γαρ τίκτει μ,ν\λα τελεσ-φορον εις ενιαυτόν. 

ένθα μ,εν ούτε ανα^ επι^ευης, ούτε τι ποιμψ, 

τυρού χα) χρειών, ου£ε γλυχεροιο γάλακτος ' 

αλλ* αιει παρεχουσιν επηετανον γάλα 6ηο~θ&ι. 
ι εως εγω περί χεινα πολύν [όιοτον ο-υναγειρων 9° 

; ηλωμψ, τειως μ,οι αδελφέον άλλος εττεφνε, 

λαθρη, ανωϊο-τι, οόλω ουλομ,ενν\ς άλοχοιο. 

85. Ίνα Ράρνες. 87. οίίτε] ούτε Η. ίβ. Μναξ. 9°• * ω ϊ\ € " ω <• Η. 

ΐΐ). πολύν β. συναγείρων~\ ^ολλίν β. ζυναγείρων Η. 

Ερέβους τους" Αραβας άκουα, τίνες δέ ραοι~\ Ταχέως κερατοφυόυσι δίά την θερ- 

γράφουσιν'Ερέμνους, οί δέ τούς'ΐνΰους,οί μότητα. οί δε επίθετον των άρνων το 

| δε τους €Ϊς τψ εραν λύνοντας δ<ά τους κεραο), το δε άφαρ, οτι ταχέως κα\ πρωΐ- 

καύσωνας, ους κα) Ύρωγλοΰυτας φασί. μοι γίνονται, Ε. ΟυηΓ. ναΐ£. "Αφαρ, 

οΊτινες κα) δίά του β γράφουσιν 'Έρέμ- ευθύς άμα τω γεννηθψαι. Ραΐ. 86. 

. βους. κράτιστα δε άποδίδο'αο-ίΐ/ οί ονο- Ύρ)ς γάρ τίκτει μήλα] Αιόλου τοιαυταί 

μαστικως άκουοντες τους Έρέμβους, κα) εϊσιν αί γόνα), ούχ ως παρ ημίν μόνω 

παρατιθέντες τους καταλογάΐην συγγρα- τω ηρι τ'ικτουσιν. Ο. "Αλλοτε άλλα. η 

φεΤς ούτως αναγράφοντας, ενιοι δε δίά διόλου κ. τ. ε. νΊΐΐ£. 89. Έπηετανόν] 

τόυ α γράφουσιν ' 'Αράμβους. (£. 'Ερέμ- Όλοχρόνιον, αύταρκες, άρκετόν. Β. Ε. Ο. 

ι βους~\ Οί μεν τους ΎρωγλοΙύτας φασ), Γάλα θησθαι] Κυρίως μεν το θηλάσαι, 

τοί^ί Σαρακηνούς, πάρα, το εις τάς τ ρω- νυν δε το άμέλγειν ειπεί/, πάρα. τψ 6η- 

γλας υπο τάς σχισμάί ΰύνειν δ<ά τον λψ. νΐΐΐ£. Θηλάζειν, άπο του 6ω του 

| καύσωνα του ηλίου. (Μΐύ". Ηοπίηΐ σημαίνοντος το θηλάζω. Β. Το θηλά- 

οηιηίιιιη Ιοοο δίβ : Έρέμβους, τους σαι' νΖν δε το άμέλγειν εΊπεν. Ε. 9°• 

Τρωγλοδύτας, παρά το εις την εραν δυ- "Εως] Εΐως. Ε. 0. 9 1 • Τ6ί '^ Ρ»] φ '~ 

νειν*.) οί δέ τους Ίνΰους παρά το έρεβος, λάδελφον το ήθος. κ$ν (δΟΓ. και) εστίν 

1 μέλανες γάρ, όθεν και Κράτης 'Ερέμνους ί'δίον ανθρώπων πρόχειρον εχειν τον Ιπ\ 

γράφει, ενιοι δέ 1 τους "Αραβα^ (νΊΐ1§. τοίς φιλτάτοις οΐυρμον, κα) εκ πάσης 

61 V ΐηα. 1118. και) μεταγράφουσιν ου- ομωνυμίας επ) την υπέρ εκείνων μνημψ 

τως' ΑΙΘίοπάς θ 1 ίκόμην κα) Σιΰονίους απαντών. Ο. ()2. Αάθρη, άνω"ιστι\ 

"Αραβας τε. Ε. Υυΐ^. \Ίη(1. Ώως δε Αάθρη μεν άντ) τοΖ μηδενός ειΰότος, άνωί- 

φησι ΣιΙονίους καιΎρεμνους κα) τους άλ- στ) δε άνυπονοητως κα) ως ουκ αν τις 

λους, κα) συν αύτοϊς κα) την Αιβυψ ; αί προσίοκησειε. Β. ΥΙεριπαθως πάνυ εις 

γάρ λεχθεΐσαι χωραι της Αιβύης εϊσί' το μη Ιυνηθηναι οτιόυν χρησασθαι τον 

ουτα-ς δ' εοικε Ιιαχωρίζειν. νοητεον δέ ήρωα. Β. Άνωιστί] Άνυπονοητως. εκ 

οτι ελεγεν ολας ε'£ ονόματος, είτα συν- του ο'ίω το υπολαμβάνω ωϊστί, το ω μέγα 

α•φας λέγει συντόμω λόγω αυτήν τψ Αι- κατ εκτασιν, κα) μετά του στερητικού 

| βύην. Ε. (Ε 00(1. ΗαΗ. ΡθΓ8θηΐ18 α άωστί, Ιιά δέ τψ χασμωΐίαν προσθέ- 

νΕΓ1»8 ίίΐηΐπΐη Ιεοΐΐοηϋδ &ά νοοβηι σει του ν γίνεται άνωστί κα) άνω'Ίστί. Ε. 

{ Έρέμβους ΟΧΟΰΓρδίΐ.) 85. 'Άφαρ κε- Έπίτασις συχνό) μεν γάρ κα) λάθρα έπ- 

• νίικί. Ιητνίϋδ οί ηιοη<1θ8πΐ8, Έζίμβουί, τ*ςχ το %ί$ <τ»ν ιουϊραν Ιύν-:ιν. Ει κοοι-ίίιη 
&1ΐΒ ΐηαηΐΐ: « Έοίμβηυ; του; ΊοωγλοΙύτα,ς άτο του ί/'ί την 'ίζΆν βαινι*». ΒΙΙΤΤΜ. 
1 Ζβηο, ΙβδΙβ 8ΐι•ίΐ1)οιιο ι. ρ. 41. ΡΟΚ8. 

8 2 


132 ΟΔΪ^ΕΙΑ^ Δ. 93 — *° 2 • ι ιβ. ιν. 

ως ούτοι χαίρων τοιο~σε κτεάτεο~ο~ιν άνάο-σω. 

και πάτερων τά,σε μελλετ άκουέμεν, οιτινες ύμιν 

ειο-ίν' επει μά,λα πολλϊ επαθον, και απώλεσα οίκον, 95 

ευ μάλα ναιεταοντα, κεχανοοτα πολλά και εο-νλα. 

ων οφελον τριτάτψ περ έχων εν £ωμαο~ι μοΊραν 

ναιειν, οί ί' ανόρες ο~οοι εμμεναι, οι τοτ Όλοντο 

Ύροίν\ εν ευρείς, εκας' Αργεος ιπποβοτοιο. 

άλλ' εμπης πάνταζ μεν ο^υρομενος και άχεύων, ιοο 

πολλάκις εν μεγά,ροιο-ι καύήμ,ενος ημ,ετεροιο-ιν, 

άλλοτε μεν τ ε γοω φρένα τέρπομαι, άλλοτε α αυτέ 

93• ούτοι] οντι \\ Γ . ίΐ). Ρανάσσω. 95• ΐ°~ κύν • 97* 7ΐ€ Ρ *Χ ων ~\ παρέχων Η. 
99• ^κάς. 

εβονλενθησαν τους εχθρούς, περ] τον και- Ηαΐ*1. Άλλως. ' Εν τι νπο τούτον φέ- 

ρον δβ σφαλέντες. τούτον (δΟΓ. η τούτον) ρεται τον στ'ιγ ν ον?, ονΰε τι βονλομενος 

δε οόδέ εννοιαν λαβείν φησι τον δεινού, άλλα καρτερέιν (κρατερής 6111. ΡΟΚ8.) 

τον δε (ί". τον δε) νπο της πιστότατης υπ ανάγκης γελοίως. ονΰεις γαρ μετά 

ενεΰρενθηναι κα) προΰοθηναι τω μ*νχω των ανάγκης άνάσσει χρημάτων, το γαρ 

δεινών. Ο. 93* '^$ °^ ΤΟί ( δ ^) λ α</ " τ.ροειρημενον ίκανον 'εχει νονν ω πάντων 

ρων\ Ον γαρ εν τω κτησασθαι πλοντον εμπεσων εις τον περί των ηρώων λογον, 

το ηΰεσθαί εστίν, ονΰε ενΖα'ιμονες οι πλον- εςαιρέτως Όΰνσσέα φησϊ θρηνεΐν δια το 

σιοι. πολλο) γονν άφθονα κεκτημένοι, άγνοείν τάπερι αντον. £ϊ. 94* 'Ύμμιν~\ 

θρηνονντες ΖιατρΊβονσι. εστίν ουν παιΰεν- Αϊολικως "φιλονται. Ε. 95* ^ αί ^' 1ΐ ~ 

τικον, οτι ον 'χρη εις την πολντέλειαν των άλεσα οίκον] Άμφίβολον, ποτερον τον εαυ- 

ο'ίκων άφοραν αλλ 1 εις την ΰιάθεσιν των τον η τίν ΥΙριάμον. \νλ^. €)6. Κεχαν- 

ενοικονντων. Ο. Όβελ'ιζονσί τίνες τον δο'τα] Χωρονντα. άπο τον χω το χωρώ 

στίχον λέγοντες αντον είναι περιττόν χ . χάζω. Β. Ε. 99" Τρ /^] ΐΐιθανως Ίνα 

11 Νοη δαΙϊίίΓίιοίυηί φίκ ίΐθ Ηοο δοηοϋιιηι οιηοικίΑΐκΙιιιη ρΐΌροδπί. Νηιϊι δι τοϋτον Τί 
ρουΉηυδ, <1β Α^&ιηβηιηοηο, ηιιΐΐα ο»1 ορροδίΐίο ϊιιΙογ Ιιξβο λά5^α βΐ οίοϊ 'ίννοιαν. Ιπιιηο 
ίίρρπΓΟ*, ΙΐίΕο οϋαί 'ίννοιαν ΓϋΰροικΙοΓβ νοο'ι άνωϊστί. Ηοο &ιιΙεηι ά^ΊΙ δοΐιοϋαδίοδ υΐ (1β- 
ηιοηδίΓΟί;, ροδί ίΐΐα λάΟρν, άνωϊιττί, Ιτ'ιτασιν Οδδβ ίη Ιιίδ ΰόλω — ά,λ'οχοιο. βπίΙΓβ Ιοουηΐ 
ηΐΐηο ΙοηΙΟ ϊΐα : συχνοί μίν γα.ξ και λάϊςα Ιτπβουλίύ'ί'/ισαν το7ξ Ιχ^ζοΊς' τίξ( τον καιςον Η 
σφαλίντας τούτους ουό\ ϊννοια-ν λαβίΤν φ'/ιτι (δΟ. ό ΜίΆλαος) του οιινοΖ. το οί ΰ-το της πιστο- 
τάτηί Ινιοοίώϊναι — τω μυχ,ω τωνίζινων 80. \στ), ί. 6. ΙΐΟΟ 111 ίηΐίΐΐΐίδ Γ600δδίΙ)ϋδ ίηίοΓίΐΙΙΐϋ 

ροηοικΙιιΐΏ βδΐ. ΒυΤΤιλί. 

χ Γίοπ νίχ ροίπίΐ τιΐ ηυίδ Ιιυιιο νοι-δπιη δυροΓβπϋπι ίαάίε»Γ6ΐ;. Τίΐιηβη Ιήο ιιυιηεπίδ 
«ρ. ΡοΓδοηιπη ηδοπρίυδ οδΐ δοΐιοΐίο Ό&λΊζουσι βίε. ηοψιβ (Ιαΐϊίΐο φήη ίη οοά. ΗίΐΓΐ. 
Γ676Γ8 νβΓβυί \)\}\ο α Ώ.ς ούτι χαΊζων ηδοπρίαπι δίΐ δοΐιοΐΐυιη ίδία(1. 8ΰ(1 δ6(]υβηδ δοΐιο- 
Ιίιιηι αοοιιι;ιΐΐπδ ιιπιιο ίηίικ'ΐιΐϊ ρ.ιΐβΐ, νοΓ^ιπη ΙιγροϋοΙϊιτίίΕυηι ΟΐΙί τι βουλόμενο;, ςυί 
ίίΙθΟ ίηΐρΓΟΟΗΐυΓ, Γ{υουί.1Π1 το ττξοίΐζ'/ιμίνον Ικανον 'έχ,ίΐ νουν \\. β. φΐθηΪ3Π1 πζζΐισΌι \ττι, 
οηικίοΐϊΐ Ιιοο 1)ΐ•ον1οπ (ριοοριο δοΐιοϋο (Ιηιηηηπ. ΝίηιΐΓϋΐιι ία αηΐϊςυϊοπ αΐίτριο βχοιη- 
ρίο ο,αοίΐ νοι^πηι ϋΐυηι οχΙήοεΓοΙ, ηδοπρίπιη οί ΛιθγηΙ Ηοο δοΐιοΐίιπη; ί(1βιη 3ΐιΙοηι 
ιηοχ ίΓίΐηδΙηΙιπη ίη ηΐ'ιικί οΐΐ.αιη, φΐθ(1 οο ΟΕΓβΓβΙ, δϋδρίοίοηίδ ηοΐαηι ηιιηο ίηιΐΓβΓβ νί- 
ίΙοΙηΓ νοΓδυΐ 93• 'ΟβίβΓΟίη ροδί υογοη ϊχιι νοΖν ριηιοίηιη ροηο, οί δθ(ριοηΐίίΐ δίο δίΓαβ: 

Ζ (1). Ο. τω 'ττοοιιηγ,μ'ίνω) ιμπισων ι'ις τον <ττζρ) πάντων των νρωων λογον κ,, τ. λ. Β 1/ II Μ. 

ν " ΑΙϋ'ροδΙ Γηιηο 8(1(1υηΙ: ουίί τι — γιλοίω$" ίΐ3 Ροΐ'δοηιΐδ, ΓοίοΓβηδ εχ 8οΗο1. ΗεγΚ 
ΒυΤΤΜ. ιιβ. ιν. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. ιο 3 — ιι8. 133 

παύομαι* αΐ'ψηρος £ε κόρος κρυεροίο γοοιο. 

των πάντων ου τοτο-ον οσυρομαι, άχνυμενος 7τερ, 

ως ενός, οστε μοι υπνον άπεχναίρει και εόωσψ 105 

μνωομένω' επέι ουτις ' Αχαιών τοο~σ ερογησ-εν, 

οσ~τ Ό$υο-ευς εαογηο-ε και ηρατο' τω σ αρ εμ,ελλεν 

αύτω κν\^ε εο~εο~()αι, εμοι ο αχός αιεν άλαστον 

κείνου, όπως £η σηρον άποίχεται' ουσε τι ΐσ^μεν, 

ζωει 'ογ , η τεννηκεν οούρονταί νυ που αυτόν ι ίο 

Ααερτν\ς θ' ο γέρων και εχεφρων ΤΊψελοπεια, 

Τηλέμαχος ό , ον έλειπε νέον γεγαωτ εν) οίκω. 

' Ως φατο' τω ο άρα πατρός ύφΐ ιμ,ερον ωρο"ε γοοιο. 
σάκου σ άπο βλέφαρων χαμασις βάλε > πατρός ακουνας, 
χλαΐναν πορφυρέην αντ οφ&αλμοΊ'ΐν ανασχων ιΐ5 

αμφοτεργ\α•ιν χερο~ί' νοηο-ε σε μιν Μενελαος' 
μερμηρι^ε <ί' έπειτα κατά φρένα και κατά νυμον, 
νιε μιν αυτόν πατρός εάο-ειε μνηο-Όψαι, 100. μνωομενω] μνωμενω Η. ίβ. Άχαιίων. Ιθ8. «%ος] άχθος ρ ιό V. 

1. V, 109. Ρίΰμιν. Ι Ι Ι . ΑαΡέρτν ;. 112. Ροίκω. Ι 13. ωρσε] 

ορσε ;ΐ ΐη. ρι*. Η, ΙΙ4• %άκρυ] ΰάκρυα Η. Τ 1 5• οφθαλμοί;*] οφθαλ- 
μοϊσιν 61 1 54• Η. V. ] 1 6. Μενελαίος. 

κα\ άφορμην εχτ\ ο λόγος επί την 'Οδ^σ- φράσας ο Μενέλαος εκφέρει, κα\ γίνεται 

νίκς μνήμην βατησαι. (3. ' Αργεος Ίπ- το παν νοονμενον περιπαθές, άλλα και 

ποβότοιο] Της Πελοποννήσου, προς το τ ρε- την ομοιότητα εκφευγει ο ποιητής, παρά 

φειν Ίππους επιτηδείου. Ε. ΙΟβ• Αϊφη- γαρ Νεστορι ο Τηλέμαχος ήρχετο των 

ρος δέ κόρος] Ό ύπερ των άλλων μο ι θρη- λόγων. Ο. III. Ααερτης θ* ό γέρων] 

νος ταχέως θραύεται. νΐΐ1<^. ϊ°5• Έττ* το οϊκτρότατον προήγαγε τον οίκτον. 

Άπεχθαίρει] Ώ.οιε7 ως ενός ζ είς επίτασιν δ<ο και ευθέως επήνεγκε, Ύω δ* άρα πα- 

τάντα πάντων και των μεγίστων κακών τρος υφ' ϊμερον ωρσε γοοιο. Ο. 112. 

άνάπανλάν τίνα παρεχειν πεφυκεν. (^. Έλειπε νέον] Νεωστ) γεγονότα" άς και 

ΐθ8. Έ^οί δ' αχός] Έικότως άνιαται, εν Ίλιάΰι (/. 44^•) 'ηβ^οντα τον νε- 

οτι ού^εν ωνατο της προς αλλήλων φιλίας, ωστ] ηβωντα. (0. Ι 13• Ώ;σ€ 'νοΌίο'Ι 

Ρ;ΐ1. (>}. Ι 10. 'Όΰυρονταί νυ που] "Απερ Ή αντη ΰιάθεσις κα\ παρά Φαίαζιν υπο 

εμελλεν ερωτήσειν ο Τηλέμαχος, ταντα Όΰυσσεως. ό μεν γάρ τάς εαυτού πρά- 

7 Γηΐιοίπιιη οοπΊΐρΐίϊί^Γιηπιη ; ΐη ηαο ΓηΐβΙπ» Ι&ΐΜΓΒΤβήβ νβΛβ ω; \νο; αά ο;κ!οιη ία 
ΙβχΙπ Γβίειτβ. ΕηιοηάΗΓβ &α(βηι εοη&ηϋ Βΐι&νβηίΙ Βάβί&ύιίιιβ, φπ 4οο6ΐ άπ-^ΛΐΌ•, 

Ιιίι 688β μισητό* ποιίϊ. 11'πιθ ποιι (ΙιιΙ)Ίΐθ ρπιηιι ^ιΐιοΐϋ νοΐ'1);ΐ ΐΤα ΓβάΪΔίβ^ΓλΓβ ! Άτί- 

./] Μιτ^τον ΤΜίΐ ω; \ν νηο-χ>. ΙϊοΓκρι.ι 1;ηίιμ;ι 1;ι1>οι\ιηΙ, (|ΐΐ:πΐι 1>;ι(ίηϊί; νβΗήβ 510 

ίηΚ'Πΐη δΑΓαηηΐ : Είί Ιη-ηα-ιν ταντα (ΙίίκΙνηι ; ιιΐ ({1(0(1 φάώ$Λ )'((!(/((( 00 ^ρΜ |ΙΜ 

Τβντων Ύ<£υκ<ν. ΒϋΤΤΜ. 

' \ηΐ6 Υΐβάιοντα ίϋδ. ν'ίον ΟΧ ΙοΟΟ Ηοιη. ΒϋΤΤΜ. 134 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 1 19—129. οβ. ιν. 

η πρωτ εζερεοιτο, εκαττά τε μυύηο-αιτο. 

'Έως ο ταυθ* ωρμαινε κατά φρένα κα) κατά θυ/άον, 120 

εκ <ί' 'Έλενη θαλάροιο ύυωσεος ύ-ψοροφοιο 
ηλυ^εν, Άρτεμιδι χρυο~ηλακάτω ειχυΐα' 
τυ\ ^ αρ άρ ' Άχρηστη χλιαΊην ευτυχτον εθηκεν' 
Άλχιππη οι τάπητα φερεν μαλακού ερίοιο' 
Φυλώ £* άργυρεον ταλαρον φέρε, τον οι εοωκεν 125 

Άλκάν^ρη, Πολυβοιο δά,μαρ, ος εναι εν) θηβης 
Αιγύπτιας, οθι πλείστα δό/αοις ενι χτήματα κείται* 
ος Μενελάω δωκε ου άργυρεας άο-α/αινθους, 
Ποιους 9β τρίποδας, οεχα σε χρυτοΐο τάλαντα. 

ΙΙ9• μνθησαιτο~\ πειρησαιτο \ν. ΐβ. Ρεκαστα. 122. Ρείικυΐα. 

Ι 23• ευτνκτον] ευκτυκτον &αά ευτυκτον δοΐΐοΐ. πΐαΐ". Η. Ι 25. ΜίΓΟΓ Ηί&Ιιΐηΐ 
αβ Επιβδίί εΙΐΙί^βηΗα οηιίδ8ΐιιη. Ηιιηο ιιΐ Γογ8 Ιιιΐίΐ οχρίθΐ Μδ. Ιεοΐίο 
ϊΰωκεν. ΡΟΚ8. ίΐ). ίο*. 1 26. Πολικό] ΥΙολύβου V. 127- £*] «V Η. 

12 8. ΜενελάΡω. 

ζεις άκουων κλαίει, ο δε του πατρός άνα- Κλισίην^~] Δίφρον άνάκλιτον έχοντα. 
μνησθείς. (3. 1 1 9• "Εκαστα τε πειρη- ^111^. 124. Τάπητα"] Άπο του πατώ 
σαιτο~\ Έπερησαπο, αντί του επερωτη- πάτης κα) τάπης, το υποκάτωθεν των πό- 
σεων, 'ενιοι δε γράφουσι, μυθησαιτο, κα- δων υπόστρωμα" ΰάπης δε το επάνω, οίον 
κως. Ο. ΗίΙΐΊ. 13 Τ 2 1- Έκ δ' Ελένη] ίνάπλωμα κα) εφάπλωμα. Ε. Ι 25. 
Έπειΰη μέλλει των'Οΰυσσέως έργων μνη- Ταλαρον] Τάλαρος γίνεται εκ του τάλας 
μονεύειν, σνμπλεζαι θέλει τάς εν υστερώ ο καρτερικός και του αίρω το επαιρω, ο 
στρατοπεΰω πράξεις αυτού υπέρ του ποι- βαστάζων α εν αυτω τίθενται. Ε. Ι 20. 
κ'ιλην καταστησαι την ΰιηγησιν. επιτη- Έν* θηβης] θηβαι πολις Αιγύπτου η 
ΰειότατον δέ το της Ελένης πρόσωπον, νυν καλούμενη Διόσπολις. (3. νΐΐΐ^. 
ατε παρατυγον εν 'Ιλίω. Ο. 122. Χρυ- λί\ηά. 128. Δυ άργυρεας άσαμύνθους] 
σηλακάτω] Τη λαμπράς και χρυσαυγεας Σημεΐον πλούτου τούτο, άσαμύνθους άρ- 
ηλακάτας ήτοι ακτίνας εγουση. Ε. Ι 23. γύρας ολας δουναί. Ο. 1 29• Δοιούς~\ 
"Αμ Άΰρηστη] Σημειωτέον και περί των Άπο του δε'ω το ελλείπω, ελλιπέστερα 
θεραπαινων. άλλα* μεν γαρ εν Ίλίάδί, γαρ τα, δεύτερα ως προς τα πρωτά εισι. 
αλλαι δέ νυν. ου γαρ ευπρεπές τας μετ- Β. Τάλαντα] Το τάλαντον ην πάρα 
έχουσας του αμαρτήματος Ιπιτρεπειν τοις άρχαίοις πόσος άριστος (ί. σταθμός 
συνεΐναι τη γυναικ'ι. Ύινες δε γράφου- π. αόριστος) . έπειτα δέ ελεγετο είναι ε\- 
σιν, άμα βραστή, οίονε) θεράπαιναν. Ο. κοσι πέντε λίτρων και παρ άλλοις πεν- 
Ύρισυλλάβως το * Αχρηστη, ως Ήρωΰιανος τηκοντα. τάλαντον δε και το σταθμί'ζον. 
κα) ' Άρίστ αργός. ΗίΙΐΊ. δβά ίηΐ6Γ II- ατάλαντος ούν ό ισοκάμπανος" ος εάν 
1163.5 : Τίνες δέ δραο-τ'^ οίονε) θεράπαινα. εζην ταλαντευθηναι, ήγουν σταθμηθψαι, ■ '' Ιη Η»γ1. Ιίκηεη ρΓίηιπε Ιιυίαδ δοΗοΙίίνοοί ρΓ3Ββχιιαι γζ. βυαΓβ ΡοΓδοηυδ : "Νεω- 
<' ρο νοίιιίΐ ίΤίΐρ'/ίσατο." 8θ(1 νίοΐοΐυτ ίη ΙοιτιιηαΙβ ροΐίυδ 8θπΙ)6ηο1υΓη τ Ιπαζήσα.ΐ'το, 
Λοηπβ ίΐΐο γζ. αίΛΐηεηάχΐϊη υΐ δ3?ρο : νίοΐ. &ά β'. 3Η• ΒϋΤΤΜ. 

<■■ Οοηί. δοΐιοΐ. «'. ΐ3θ. ΒυΤΤΜ. 

β Καμπανοξ δΙίΐΙβΓ. Οίοδδ. θΓ3εοο1ίΐΙ;. ί,οοοδ ΒυοΙοππιι δ&Ι ΗηΐίςαοΓϋπι νκΐ. βρ. Όη 
Οπη^ε ίη ν. ΒυΤΤΜ. ΙΛΒ. IV. ΟΔΤ52ΕΙΑ2 Δ. ΐ3ο — 143• \^> 

χωρίς ί' αύ§ Έλεί^ αλοχος πόρε κάλλιμα <ίωρα, . 130 

χρυιτην τ ηλαχάτην, ταλαρον & ύποκυκλον οπασ-α-εν, 
άργυρεον, χρυτω α επ) χείλεα κεκράαντο. 
τον ρα οι αμφίπολις Φυλώ παρέύηκε φέρουσ-α, 
νήματος ασκητοΊο βεβυτμενον' αυταρ επ αυτω 
ηλακατη τετανυο~το, ιοσνεφες ειρος εχουτα. 135 

εζετο α εν κλιο~μώ, ύπο σε νρηνυς ποών ήεν. 
αύτικα α ηγ ίπεεο-αΊ'ποοΊν ερεεινεν εκαο~τα' 
' Ισμεν όη, Μενέλαε ο^ιοτρεφες, ό'ιτινες οι$ε 
αναρων ευχετοωνται ικανεμεν ημέτερον ίΐω; 
•ψεύο-ομ,αι, η ετυμον ερεω; κελεται $ε μ,ε θυμός. 140 

ου γαρ πω τίνα φν\μι εοικοτα ωοΒ Ισίσΰ&ί 
ουτ ανάρ\ ούτε γυναίκα, (σ-εβας μ έχει ειο-οροωσ-αν,^) 
ως Όα ΌαυοΌ-ηος μεγαλητορος υιί εοιχε 

ι Ι33• &'• *35• ϊ*ών€φ4ς. ΐ37• δ'] ρ" Η. β. η Ρεπέεσσι. 

ϊεκαστα. 1 3 8. Ρίΰμεν. ΜενέλαΡε. 1 40. Ρερέω. 1 41. ΡεΡοικότα. 

ϊιΐέσθαι. 1 43• νϊί] υίεΐ, 86(1 ρπηιο ΓαβΓαΙ νΐι Η. ίβ. ΡέΡοικε. 

ίσος δ' αν ευρέθη τοις σταθμίζομένοις φος. ήτοι το βεβαμμένον κατά τα. ία. 

(80Γ. συσταθμ.) αυτω. το γαρ α επ) Β. Με'λαν μαλίον (ν. ηοΐ. ίΐά α. 

ϊσότητος. Η ατάλαντος ο δίκαιος, ο μη 443•) ^• Ι 39• Ειχετοωντο] Έκαυ- 

τη ταλάντου αοριστία συμπίπτων. Ε. χωντο. Υΐΐΐ^. £ 1 40. Ψευσομαι~\ ώ 

131. Χρυσψ τ ηλακάτην\ Ήλακάτη λέγει τοιούτον εστίν, ε'ίτε φευσου,αι ε'ίτε 

λέγεται το εργαλείον, ηλάκατα δε τά άληθευσω όμως ερω. ουπω γάρ λέγω ορα- 

ψα τά πλεκόμενα τη ηλακάτη. Ε. σθα'ι τίνα ούτως εοικότα, Β. Ψεύσοιχαι 

Ύποκυκλον] ΣτρογγυλοειΙη. Ε. Προς το η ετυμον ερέω] Λ Αριστοφάνης ουκ άποφαν- 

ίφέλκειν κα) περιφέρειν τον τάλαρον. η τικως άλλ' εν ηθει. ουκ άναγκαΐον δε 

περίκυκλον Ό εστί κυκλοτερη. Άφ' ετέ- περισπάσθαι τον η. ο γαρ λέγει τοιου- 

οας δε άρχης το έπος άναγνωστέον. Ο. τόν εστίν, είτε φευσομαι είτε άληθευσω. 

1^2. Έπ) χείλεα κεκράαντο~\ Αείπει το Ο. 141. Ίδε'σ0α<] Γράφε, γενέσθαι, 

χπηρτιστο η κεκεραστο. <2. Ι 34• Ν$- Ε. 143 • Όΰυσσηως υίέ Ζοικε] ΠΖς τον 

■χατος άσκητοΐο] Τον φίλο κάλου μενού κα) Ύηλεμαχον Ιχαρχκτηρϊζ»» καίτοι μη Ιΰόν- 

νηθεσθαι λοιπόν δυναμένου. Ο. Ν^/χα- τες και άλλοτε αυτόν, τον δε Πεισίστρα- 

Γος] Εις νησιν έπιτηΙειότερος { (δίθ). τον ουκ εχαρακτηριζον ; Πλείονα γαρ φι- 

λσκητοϊο, καλώς γεγονότος. Υιύίτ. 1 35• λίαν κα) προσοχψ είχον προς τον Όϊυσ- 

Ιοονεφες] Βεβαμμένον πορφυρουν. γίνε- σέα παρο προς τον Νέστορα, και ως άκ- 

Γα« δε άπο του Ίον το άνθος κα) του δνο- μαζοντα κα) σφριγωντα. τον δε Πεισί- 

β Ιηιηιο π^μκίνα. ΒϋΤΤΜ. 

Γ δθΓ. Ε/,- νίβ•/ν Ιτ/τ^'.ιά-τ^το;. 8ίθ ΡοΙνΙ). 2, 2$, II. σίτου χαι β'.λνν και ττ,? ίλϊτ,; 
■ τιτηοιιάτητος χοοζ τον τόλίμον. ΒϋΤΤΛΙ. 

■ 8Ϊ0 0(1. ηηί. Ναηι Ίη Γ606ΙΐύθήΙ>α8 *"ιο ΙηΙβΤροΙ&Ιαίη ?ο1ιο1ΐπιη : Ε.»χ»τ•ΛητΜί] "κ>,-., 
\υχιτοω\το, Ιχιζυχωντο. Εΐ ϋΊο ΗΓΐφίοΓιο* ίη 1Γΐ8 κΐΐοΐϋβ οπή) 1οηιηι;\ ηηίίηΜΠίη ίΐ γο- 
ίβρίΐ δϋπρΙΐΐΓβ άίδΟΓβρΜ ; ϊ^οιΐ ιηπίΐο βάρΐυβ Ιοηιιηα Ι,ιοΐΙο ιηηίηηιηι κρρβΗ. ΒΙ)ΤΤΜ. 13(] ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. ι 4 4 — »59. ^Ι«• IV* 

Τηλεμάχου, τον έλειπε νέον γεγαωτ εν) οίκω 

κείνος άνηρ, 'ότ εμέιο κυνωπιόος ε'ινεκ "Αχαιοί 1 45 

ηλθε& ύπο Τροίψ, πολεμον θραο-υν ορμαινοντες. 

Τφ ^ απ αμειβόμενος προο~έφη ζαν(ϊος Μενέλαος* 
ούτω νυν και εγω νοεω, γυναι, ως ο~υ ειο~κεις 
κείνου γαρ τοιοίδε ποίες, τοιαϊοε τε χείρες, 
οφθαλμών τε βολα), κεφαλή τ , εφυπερθέ τε χαΊται. 150 

και νυν ήτοι εγω μεμνη μένος άμφ> Όουο-ηϊ 
μυθεομψ οο~α κείνος οΐζύο-ας εμόγηο-εν 
αμ.φΐ εμ.ο), αύτάρ ο πικρον υπ οφρύοΊ δάκρυον ειβε, 
χλαίναν πορφυρέψ αντ οφναλμοιίν άνατχων. 

Τον <-Γ ου Νεσ-τορίίης Πειο-κττρατος αντίον ηυία' 155 

Άτρείίη Μενέλαε ίιοτρεφες, ορχαμε λαών, 
κείνου μέντοι ο^' υιός έτητυμον, ως αγορεύεις* 
άλλα (ταόφρων εστί, νεμεσο-αται ο εν) θυμω, 
ω^ ελ()ων το πρώτον, επεο~βολιας άναφαίνειν 

Ι^.ΐοίκω. 1 45 • ΆχαίΡοί- Ι^.Μενέλαΐος. 1 48. Ρεΐσκεις. 149-7^] 
^νΫ. 152. κείνος] εκείνος V. 153• πικρον] πυκ'ίνον Η. Ιβνί 61ΤΟΓ6 

ΌΓΟ πυκνόν. ΡΟΚ8. πυκνον V. \ $6. ΆτρεΡ'ώη Μενέλαίε. λαΡων. 

στρατον καθο ουκ εγνώρισαν, Ιηλοΐ αυτός ούτος έκλαιε. Β. 1 56. ' Ορχαμε] Ήγε- 

εαυτόν. Ε. Ου Τηλέμαχο» εΙΙυΊα ταύτα μων. πάρα το άρχω αρχαμος και Όρχα- 

λέγει, άλλ' εκ του χαρακτήρας του Όΰυσ- μος. Ο. ΡοΓδΟΠίΐδ 3.ά 457* 6Χ δα * 10 " 

σέως. Ε. € Ως οδ' ΌΙυσσηος] Τούτο η Ηο &ά ΗΐΙΠΟ νβΓδίΐηΐ ρΓοΓβΓΐ : Ώάρ- 

συνηθεια ανω συνάπτει, δύναται δε και δαλίς η Ιορά και πόρΰαλις το ζωον. 15"• 

θαυμαστικως άναγινώσκεσθαι, θαύμα- Άλλα σαόψρων — 102. Τω δ' αμα] 

στικου οντος του λόγου. Ο. "Αλλως. Αθετούνται πέντε στίχοι ως περιττοί και 

'Έοικέ ψησιν'Οΰυσσέως υΐω όντως κα) ου- υπο νέου παντάπασι λεγεσθαι απρεπείς. 

δεν) αλλω. εξομοιο7 δε αυτόν τω πατρι (ΗϋΟΐΙδφΐθ ΡΟΚ8. 6Χ Η&γΙ.) άλλως 

ουχ εωρακυϊά ποτέ ΌΙυσσέως παιία. Ο. τε ούΰε συμβουλευσόμενος τω Μενελάω 

Μεγαλητορος] Ύινες,ταλασίψρονος. Η&γΙ. πάρεστιν, άλλ' ει τίνα οί κληΐόνα πατρός 

Ο. 1 45• Έ/ΑβΓο κυνώπιΰος] Ό ποιητής ενίσποι. (3. Άλλα σαόψρων] Τίαρά τα, 

υπεραπολογεΐται Ελένης άεί. Ε. 1 49• πάτρια και ουχ άρμόττοντα του ΤΙεισι- 

Κείνου γαρ το/δε ποίες] Έκ γαρ των στρατού πρόσωπα (δΟΓ. προσωπω). και 

άκρων καΐ της όψεως μάλιστα α\ ομοιό- το νεμεσσαται αντί του αιδείται ουχ 

τητες των σωμάτων εκφαίνονται. όσον ομηρικως. και επεσβολίαι δε γελοιαι. 

δε ρφον εστοχάσατο τοσούτον άκριβέστε- Ιθεν Ζηνόδοτος μεταποιεί, επιστομιας άνα- 

ρον άπεψψατο τον μεταξύ χρόνον ΰηλο- φαίνειν. (3. 159* Έπεσ-βολ/ας] Έπων 

νότι κατανοων. το οε λεγόμενον, άπο πο- εσβολα,ς ήτοι τάς των μνηστήρων λοιΰο- 

Ιων εις κεφαλήν. Ο. 1 5 ϊ • ^«' νυν] ρίας. επεσβολία γαρ η ύβρις η τοις 'επεσι 

Και νυν ως εγω περί εκείνου ελεγον ευθέως βάλλουσα. Β. Ο. Βολας λόγων ήτοι ΜΒ. IV. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 1 6ο — ι6 7 . 137 

*ιτλ σ•676ΐ/, του νωϊ, θεού ως, τερπομεΐ α,ύ^η. ■ 1 6ο 

Λντα,ρ εμε προεηκε Γερψιος Ίπποτα, Νέστωρ, 

τω αμα, πομπον επεσθοα' εελίετο γοίρ ο~ε ι^εσθαι, 

οφρα οι η τι έπος υπονησεαι, ηε τι έργον. 

τολλα, γαρ α,λγε εγβΐ πατρός ποίίς οιχομενοιο 

■ν μεγαροις, ω μη άλλοι αοσσητηρες εωσιν' 165 

ύς νυν Ύηλεμάχω' ο μεν οϊχετα,ι, ου£έ οι α,λλοι 

'.ισ , οι κεν κατά, οημον αλαλκοιεν χακοτητα. 

ΐ6θ. Ρώς. 102. τω] των δ' V. ίΐ). Ριδέσθαι. 1 63. Ηΐ, Ρέπος. 

έργον. 165. μεγάροις] μεγάροισιν Η. 1 66. Ροι. 

ροπετείας. Ραΐ. Ύάς γενόμενα; των πεπονθότος. Ο.. 165. Άοσσητηρες] 01 
■.νηστηρων εϊς αυτόν φλυαρίας, η τάς έτοιμοι βοηθό), πάρα, το μη άναμένειν 
ψ τον οίκον αυτού λοιδορίας διεζιέναι. οσσαν ήτοι χρησμον κα) μαντειαν εις το 

υπο σωφροσύνης ου βούλεται προκατάρ- βοηθησαι. ο γαρ μη βέλων βοηθησαί τινι 
\εσθαι λόγων, επεσβολίας ούν νυν τάς των καλούμενος φησιν οτι άπελθεΐν θέλω πρω- 
πων εϊσβολάςκα) αρχάς φησιν. Ε. λ τ \Λ^. τον κα) λαβείν χρησμον περ) τούτον, κα) 
6 1 . λύταρ εμέ] Ουκουν ουδέ ούτος εϊ εστίν απο χρησμού δεδόμενον, βοηθήσω 
ροπετης ουχί σώφρων οτι φθέγγεται. σοι. η εκ του α επιτατικοΖ και του οσ- 
■χεδον γαρ την εντευξιν προς τον Μενέ- σω το βλέπω. Ε. "Εωσιν'] 'Ω,ς λέγωσι, 
αον ούτος εμπεπίστευται υπο του πατρός. τρίτη απο τέλους η ίξε7α. σημαίνει γαρ 

2. 102. Έβλδβτο] Ζηνόδοτος, οϊετο υπάρχωσιν. οτε δε απο του εω ε£ς κέ- 

1. β. οΐετο. ΡΟΚδ.). κακώς. Η»γ1. κλιται, προπερισπαστέον, Ου μέν σ ουδ' 

63. οφρα οι] ΥΙροειρηκότος τοΖ Μένε- εωσιν (δ'. 805.)• Ώ• 1 67. ΕΪσ οΐ 

άου, Ουδέ τε 'ίδμεν, Ζωει ογ η τέθνηκεν κεν κατά οημον άλάλκοιεν] Διατί μη 

ΐορ.), ψνχρον ην επαγαγεΐν οτι ηκει Ό συμμαχεί Μενέλαος, καλή γαρ η πρόφα- 

'ηλέμαχος πευσόμενος περ) του πατρός σις γυναίκα περισωσαι φίλου εις τα 

'ζη. έπ' άλλο ουν μεταβαίνει, οτι μα- όμοια υπο "Οδυσσέως ευεργετηθείς ; διατί 

ησεως κα) ωφελείας τυχεΐν βουλόμενος δε κα) Τηλέμαχος ουκ αΐτεϊ συμμαχίαν ; 

«τ» δια τα ενοχλουντα εν τη πόλ<ι. το *Η οτι ελεγεν ' Αθήνα, Ούτι ετι δηρόν γε 

ηθός τίνες ου συνιέντες ηθέτησαν επη. φίλης απο πατρίδος "Εσσεται, ουδ' είπερ 

.^ 164. Πολλά γαρ αλγε έχει πα- σιδηρεα δέσματ εχησι (α. 203.) μετά. 

)ος] "Ορα την συνεσιν. τοϊ) πατρός πως δε τους λόγους τούτους θεασάμενος την 

ην σοφίαν άπομέμακται. ωσπερ εκεί- άπαλλαγψ της θεάς κα) γνους οτι πάρα 

ν παρεφυλάττομεν \ ου φανερως εκθέ- θεού ταΖτα ηκηκόει, εΐκότως εκδέχεται 

ίνον τα περ) τους μνηστήρας, 'ίνα εϊ μη τψ τοΖ πατρός παρουσίαν, κα) τοϋτο 

ηίλοίτο έκφανίζειν ό Τηλέμαχος τα περ) μάλιστα σπεύδει μαθεΐν, ποΰ ποτέ αρα 

3τοί-ς, μη φαίνηται αυτός περιεργαζό- τυγχάνει "Οδυσσεύς, το δε μη δεηθέντος 

;νος μηδέ νειδίζων την συμφοράν τψ τοΖ Τηλεμάχου Μενέλαον σιμμαχε7ν, 

χνίσκγ^ ουτα> κα) ο Πεισίστρατος μετ- περίεργον. δει γαρ ωφελεΐν τοίς φίλους, 

(γκε τον λόγον επ) την κοινψ Όρφα- α βούλονται. άλλως τε κα) άφορμψ 

χν. το γαρ ^πελθεΐν το κατά τους έχει Νέστωρ τε κα) Μενέλαος, τοΖ μη 

Ί}<ττηρας περίεργον παρόντος αυτού τοΖ πέμφαι ατρατείαν' Νέστωρ μεν εκ το~ 

ΙηββΤβηάϋΐη ρηΐο γας ροδί ωσ-ηο. Κβδρίο'ιί ηιιΐοηι, ριιίο, υογΜ Νο51οπ.η ν'. 

)9• 2οο. <•ί Ββηηοηββ ίηββςυβηΐββ. ΒϋΤΤΜ. 

νοτ.. Ι. τ 


138 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. ι68 — 18*. ι.ιβ. IV. 

Το^ ί' ΑπΑμειβομενος προνεφη ξανθός ΜενελΑος' 
ω κόποι, ή ^-λΑλ 01) φίλου Ανερος υιός εμον οω 
'ίχεθ\ ος εινεχ εμείο πόλεις εμογηο-εν Αεθλους' 1 7° 

κ&ί χμ» έώ^ ίλ^ίντα φιληο~εμεν εζοχον Αλλων 
ΑργεΊων, ?ί ^^ νπ^/ρ ΛλΛ νοατον εαωχε 
νηυο~) θοησΊ γενεο-νΑί "Ολύμπιος ευρυοπΑ Ζ,ευς, 
και χεν οι ν Αργεί νΑο-σΆ πόλιν, χα) όωμΑτ ετευΥΑ, 
εΡ Ί(ΐΑχης ΑγΑγων <τυν χτν\μΑο-ι χα) τεχεί ω, «75 

ΧΑΙ 7ΓΑ0~ΐν λΑοΊαΊ, μίΑν 7Γθλΐν εζΑλΑπΑζΑς , 

Αι 7ΓερινΑΐετΑου(Γΐν, ΑνΑ(Γ(ΓοντΑΐ ο εμοι Αυτω. 

και χε 6<ίμ ένθα, Ρ εοντες εμκτγομε^' ου$έ χεν ν\μεΑς 

Αλλο διέκρινεν ψιλεοντε τε τερπομενω τε, 

πριν γ οτε ίη ^ΑνΑτοιο μελΑν νέφος ΑμφεχΑλυ-ψεν. 1 8ο 

ΑλλΑ τα μεν που μελλεν ίγάσνεσνΑί ()ε))ς Αυτός, 

ος χεϊνον $υντν\νον ανοσημον οίον 'ενηχεν. 

1 68. Μενέλαΐος. 170. νολχΐς] πολεας ΥΛΥ. Ι7 1 • Ρ ι Α ?Ψ Η 

'ώ. εξοχον άλλων] έξοχα πάντων ρΐαηβ Η. Ι η 2. ίπειρ] υπέρ V. ίΙ>. Άρ• 

γεΙΡων. 1 74• *«»' «&\ κα/ Ι" ν > Β6ά Ι Λ 6Χ 6ηι6ηί1 • ι ί ι ν ^ β1ι1Γ ' Η • καίκ€ ν 
ίβ. κε [οι. 1 75• Φ *7 6 • ττα^] ^^ Η • ίι> . λα ^ σί • *77• ^ α 
νάσσονται. 178. κε 0ά/*'] *Ι 0' «/*' Η. ίΐ). %*«*$] δ,Μ-ε'ας Η. ΐ8θ. πρ'ι 
</] ττρίν 6Γ&50 7 Η. 

αίτότττ^ς γενέσθαι της Αθηνάς πιστεύ- σας, άλλα άπλας κενώσας, και μετα^ 

σας ττ} ' Οδυσσέως παρουσία, ο δέ εκ στησας τοί/ς ενοικουντας εις έτερον τό 

ΥΙρωτεως άκουσας, τί ουν ύει υφαρπά- πον. άπίθανον γαρ το εξαλαπάξας ετ 

ζε<ν της Όδυσσέως ίώικησ€θς ', £ϊ. των υποτεταγμενων πόλεων, άλάπαθ, 

1 68. Τον δ' άττα/Λβ^οίΛίνος] Γρ. τον δέ (δΟΓ. λάπαθα) γαρ βοτάνη κενωτικί 

μ*Ϋ οχθησας. ΗαΗ. ' 1 69. Τ Ω τγοτγο*] όθεν κα* άλαπάζω ρήμα. Β. Ε. Ι« 

Ουκ αν ομοίως πιστός ψ ο λόγος, ίϊ μη Οιίδε κ € ν ημέας] Ουκ Ιν τγ Σπάρτη άλ) 

και προ της γνώσεως του Τηλεμάχου εν ολη τγ χωρά. <2. 1 79• "Αλλβ-ί. 

άηνοων τίνες οΐ παρόντες προείρηκεν εκείνα έκρινε] Οόδεν ημίν ΰιέζευξε της φιλΊί 

τα επη, Των πάντων ου τόσσον οδύρομαι την ευφροσυνην, η ώστε κατά ΙιαΙοχι 

(104.)• Φ• Ι 7°• Πολ€ κ] Τ Ρ- ™ λ - % κ€ι> νΡ** αλλήλους, πλην θάνατος. Ι 

λεας (ί. 6. πολεας). Η&γΙ. 1 75• Έ ^ °• ι8ΐ ' ' Αλλά τά (^ ^ Π ^**' 

Ιθάκης] "Ωσ-τε χωράν ευΐαίμονα άντι θως ολοφυρεται ως αυτός δεινά πεπονθό. 

της λυπράς εκείνης άνταλλάξασθαι. το έγκειται δε, άλλα και το ανθρωπινό 

γάρ μόνον μετοικησαι ομοιον φυγής. Ύο οτι ταΐς μεγάλαις υποσχεσεσι των ά 

δε, εξαλαπάξας, ουκ εστίν πορθησας θρώπων φθόνος θείος επακολουθεί, ί 

άλλ' άπλως κενώσας. Ο. 176. Μίαν Άλλα τα μεν που μελλεν] Άλλα το: 

πόλιν εξαλαπάξας] Άπο των πόλεων τοις (δΟΓ. ταΖτα) μεν ^ εωκει.^ V»! 

εκείνων, αίτινες ίπ' εμού βασιλεύονται. Άλλα τούτοις μάτην εψκει επί πάθο 

Το δε εξαλαπάξας ουκ εστί νυν πορθη- παρ Όμηρω φθονησειν ΙμποΙίσαι άτ ΙΛΒ. IV. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ Δ. ι8 3 — 1()0. 139 Ως φατο' τοκτι σε 7ταο~ιν ύφ' ίμερον ώρο-ε γοοιο. 
κλαίε μεν Άργείη Ελένη Αιος εχγεγαυϊα, 
κλαίε 3ε Τηλέμαχος τ ε και Άτρεί<ίης Μενέλαος ' 
ούσ αρα Νέστορος υιός αοακρυτω έχεν οστε* 
ιινηο-ατο γαρ κατά νυμον αμυμονος Αντιλοχοιο, 
Γον ρ Ηους έκτεινε φαεινής άγλαος νιος* 
-ου ογ επιμνηο-νεις εττεα πτεροεντ αγορευεν. 
Άτρείση, ττερι μέν <τε βροτων ττεττνυμένον είναι ι»5 190 184. ΆργείΡη. 
ίοΐΐοΐ. οσσε Η. 185. ΆτρεΡίδης Μενελαίος. ι 86. οσσε] οσσω 01 ίη 

189. Ρεπεα. 190. Άτρείίδη. ■ρεφασθαι πάρα, Διός ημϊν εκπλαγηναι. 
ί/. Ι 84• Φανερως δείκνυσιν οτι πρόφα- 
■ιν σχόντες τον Ύηλεμαχον κλαίει εΤς 
καστος τ.ερι των ιδίων* η μεν ' Ελένη 
περ των γεγονότων εις αιίτ^ν, η οτι κάρ- 
α τοι φ'ιλοικτον η γυνή 1 (8θ1)1ΐ. Αί. 
8θ.)' Πεισίστρατος δε δια τον αυτού 
■δελφον. κλαίουσι δε κα) Πάτροκλον αι 
■μφίπολοι τάχα. κα) γαρ εκείνον πρό- 
>ασιν εχουσαι κλαίουσι περ) των ιδίων 
11. τ . β Ο 2.). Ε. Δαιμονίως άντι- 
αμβανόμενος ό ποιητής, όπως κεκίνηκε 
ον οικτον των ακροατών, φαντασίαν 
ιτ< τους τότε άκούοντας μετηνεγκε. 
αιμονίως τη τάζει κεχρηται, πρώτα μεν 
λαίειν την Έλένην' φύσει γαρ πολν- 
χκρυτον το γενος' είτα τον προστατουν- 
* του πάθονς' ο δε Μενέλαος τρίτος 
■όντως μετά την θηλειαν κα) αυτόν τον 
ΐπονθοτα' τέταρτος δε Πεισίστρατος, 
1 μα Δια Όδυσσε'α, ου γαρ οΊδε τον 
νδρα' κεκίνηκε δε αύτον η του αδελφού 
νάμνησις. ως κα) εν Ίλιάδι, Πάτρο- 
\ον προφασιν, σφων δ' αυτών (τ'. 
θ2.). Παρατηρητεον δε κα) την εν 
ης ρημασι διαφοράν. εφ* ων [λεν γαρ πα- 
ιτατικως έφη κλαίε, επ) δε Πεισιστρά- 
>ν ως άγνοουντος "Οδυσσέα, Ούδ" αρα 
εστορος υιός άδακρύτω εχεν οσσε. του- 
» η,αρ ου διατρίβ € ιν κλαίοντα ως εκεί- 
νς αλλ αυτό μόνον το (μη ίηχ. ΜεΪ.) 
ναι αδακρνν δηλοΐ. Ο. 185. ΚλαΓε κα) Άτρείδης Μενελαος~\ Ούχ οτι πεπει- 
σται τεθνηκεναι αυτόν, πιστεύει γαρ 
αύτον "ζγν, ες ου του Πρωτεως άκηκοε. 
τον δε μηδεπω παραγιγνόμενον άπολοψυ- 
ρεται. Ο. ] 86. Οόδ' αρα Νέστορος 
υιός άδακρύτω] Μη Βέλων πολλάκις λέ- 
γειν το αυτο } ήτοι το κλαίε, δι άλλου 
τρόπου φησί. 'εστι δε θαυμαστικόν. Ε. 
187. Μνησατο γάρ] Ύά εν Ίλίάδί πα- 
ραλειφθεντα δια της "Οδύσσειας ως μιας 
ούσης της πραγματείας παραδίδωσι. Ο. 
Άμύμονος Αντιλοχοιο] Ητοι του άδελ~ 
φου αύτου του πάρα του Ύιθωνος (ί>ΐθ) 
υιού της Ή μέρας άναιρεθεντος εν Τροία. 
Β. 1 88. Τον ρ" "Πους έκτεινε] "ίσως 
δια το ες ανατολής αύτον είναι. Ύιθω- 
νου γαρ κα) ' Π μέρας λέγεται είναι υίος 
Μεμνων. Ε. Τοϋτο λέγει (ί. λεγχν) , 
τον Άντιλοχον φονευθηναι υπο του Μέμ~ 
νονός, ούκ άλλο αίνίττεται, η οτι νέος κ α) 
πάρα τον δέοντα καιρόν ετελευτησε. 
Μεμνων γαρ ετυμολογεΤται παρά το μεν- 
ειν νέος. Ε. 'Πρωδης ερμηνεύεται παρ 
'Ε,λλησι δερμάτινος νους. Όθβ8ΐ βΐ&τΐβ 
00(1. 190. Άτρείδη] Πάντων επ) δά- 
κρυα τετραμμενων έδει τ<ια παρελθεΐν 
τον εφεςοντα. την μεν οι ν 'Έλενην ού πι- 
θανόν τόίτο πράττειν ήτις γε κα) αύτων 
πρώτη κατ άρχει, ούδε μεν τον Ύηλεμα- 
χον, πάτερα γαρ άπολοφιρπαι. ίύπρε- 
πες δε ούδε τω Μενέλαο•, αι'το^ γαρ αί- 
τιος της σνμ*ροράς. πιθανό; δ* προ* του- ' Λρικί 8ορ1ι. ββ( ^ιλ•ά ΒϋΤΤΜ. 

Τ 2 


140 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 191 — 204. ειβ. ΐν. 

Νέστωρ φάσχ Ρ γέρων, οτ επιμνησαίμενα σείο 

οισιν εν) μεγαροισι, και αλλήλους ερεοιμ,εν. 

κα) νυν, είτι που εστί, πίύοιο μοι' ου γαρ εγωγε 

τερπομ οδυρο μένος μετααόρπιος' άλλα, και ηως 

εσσεται ηριγενεια' νεμεσσωμαι γε μεν ουόεν 19 

κλαίειν, "ος κε βαν/ρι βροτων και ποτμ,ον επί<τπν\. 

τούτο νυ κα) γέρας οίον ο'ιζυροισι βροτοισι, 

κείρασ-ύαί τε κομην } βαλεειν τ άπο δάκρυ παρειών. 

και γαρ εμος τέύνηκεν άδελφεος, ούτι κάκιστος 

Άργειων' μέλλεις 3ε συ 'ίδμεναΐ ου γαρ εγωγε 200 

ψτν\σ\ ουδέ ίδον' περί ο άλλων φασ) γενέσθαι 

^Αντίλοχον, περί μ,εν θείειν ταχυν, η£ε μαχητψ. 

Τον £' άπαμειβομενος προσεφη 'ζανΟος Μενελαος' 
ω φιλ\ επει τόσα είπες, οσ αν πεπνυ μένος άνν\ρ 

192. ϋηοίπίδ ίηοΙικΗΐ \ν. ίβ. ίο7σιν. 193• € '' τ ' β•»]** τ » ™ υ V• 

ει τι που εστί \¥. 1 94• μ^τα^όρπιος] μεταΐόρπιος Η. 197• νν κα '1 ^ 

κε ροδί Γ&511Γαηΐ Η. 198. κείρασθαί] κε'ιρασθαί Η. 200. ' Κργε'άων. 

ϊίΰμεναι. 201. Ρ/δον. 202. πέρι] περ) V. 203. Μενε'λαΡος. 20<\. ϊέϊπες. 

το ό Πεισίστρατος ΌΖυσσέα μεν άγνοων "Αλλως. μετα&όρπιος, δείπνου ωρα, ήγουν 
προς βραχύ δε Ιακρύσας εκ της του Ιν τω Ιείπνω' κα) μετα&ημιος, ενΰημος, 
άδελώοϊ μνήμης, άλλ' οόδέ Ικζίνω συν- ο εν Ιημω ων. δοΐΐοΐ. ΒΒΓΠ68. 196• 
ηθης γεγονως' κομιΰη γαρ νέος τυγχάνει, Κλαίει, ος κε θάνησι] "Εοικεν ενταύθα 
και ούχ όμοια η τελειπ•^ ευκλεης. Ο. μωρός είναι ως μη Ζεινοπαθων ο Πείσ»- 
192. Κα) αλλήλους ερέοιμεν] Τίνες, και στρατός κα) ανάλγητος, πλην συνετώς 
άλλοις (δΟΓ. άλληλοις) ερέοιμεν, ο εστί εποίει άνακτησασθαι Βέλων εκείνος, 
ΰιαλεγόμεθα. Ο. Άρίσταρχ,ος αθετεί, άπρεπες γάρ άνΐράσι το τοιούτον. Λ. 
ΗαΐΊ. 1 93• Ε " Τ1 ^ 6 ' στ Ε«τ&»ς Ι99• Κα ' 7^Ρ 6 7 Α °ί τέθνηκεν άΰελφεος] 
εστιν,ητοι εϊ δυνατόν εστί, πείσθητί μοι. Δε|ιως κα< τούτου μνημονεύει. Ίνα (ΐηδ 
ου γαρ εγωγε οΰυρόμενος μετά, δείπνου μη) δοκη εκ περιουσίας τα τοιαύτα επι• 
ευφραίνομαι. Β. Έάν πρέπον εστίν, ει τάττειν, μηδέν αύτοςτκ.πονθως οείνον. Ο. 
ενδέχεται. Ε. Ε'ίπως εστ), τουτέστι Κα) άλλως. Δαιμονίως ούτος γνωμολο• 
ε'ίτις μηχανή εστί. Ο. 1 94• Τερπομ γε7 περ) πάντων οτι ου χρη κλαιίΐν. αλ• 
οδυρόμενος] Έν δείπνω ου τέρπομαι οδυ- λα το Ίδιον πάθος εξψεγκε. το //.εν γά { 
ρόμενος, ούτε (δΟΓ. οτε) άνέσεως μάλι- ως μαλακιζομένοις επίτιμων, ου πρεπο'. 
στα τη ψυχή χ,ρεία. το άνεπιτηδειον ουν νέω. το δε δ<α την εαυτού άηύιαν πά- 
του καιρού μέμνηται. επιφέρει γουν, ραιτεϊσθαι^άκρυα,άνθρωπινον.Ο,. 202 
άλλα κα) ηως εσσεται. Ο. Έν Ιείπνω ΤΙερ) μεν θείειν ταχύν] Μετά γάρ τβ 
ουκ εστίν ΙΙύρεσθαι, άλλ' ελθη ημέρα Αχιλλέα το τρέχειν ταχύς ο Άντίλοχοί, 
κα) τότε λύπη έστω. Ε. Μεταδορττίος] Ε. 204. ~Ω φ*λ' επει] Περιττεύει 
Μετά το δεΓπνον. η όντως, ουκ αρέσκει επε), ως κα) εν τω, Ώ φιλ' επει μ €μνη 
μοι θρηνεΐν μετά το ΰεΐπνόν. \ Τ κ\%. σας οΐ'ζύος (γ. ΙΟ^.). το ε^ης εστίν, έπ( &1Β. IV. ΟΑΎ2ΪΕΙΑΧ Δ. 205 — *χι. 141 \ Λ 230 ίί^-ο/ κ&/ ρεζ£'£, κ&/ Ός προγενέστερος ειη' ■ 2 ος 

τ οίου γαρ χα) πατρός, ο και πεπνυμενα βάζεις ' 

ρεία α άρίγνωτος γόνος άνερος, ώ τε Κρονιων 

ολβον έπιχλώσ-η γαμεοντί τ ε γεινομενω τε' 

ως νυν Νεαττορι όωχε διαμπερές ηματα πάντα, 

αυτόν μεν λιπαρούς γηραο-χέμεν εν μεγάροκτιν, 2 ίο 

υϊεας αύ πινυτους τε χα) εγχεο-ιν είναι άρία-τους. 

ημείς όε χλαυθμον μεν εάσ-ομεν, ος πριν ετύχθη' 

δορπου £ εξαυτις μνητωμεθα, χεροτ) ί εψ ύδωρ 

χευαντων' μύθοι 08 χα) ηωθέν περ εο~ονται 

Τηλέμαχο) χα) εμο), διαειπέμεν άλληλοκτιν. 215 

' Ως εφατ' Ασ-φαλίων ο αρ ύίωρ έπ) χείρας εχευεν, 
οτρηρος υερά,πων Μενελάου χυ^αλίμοιο. 
οι ο επ ονε'ιαι έτοιμα προχείμενα χείρας ϊαλλον. 

Ενσ αυτ άλΚ ενόη<τ Ελένη Αιος εχγεγαυία' 
αύτιχ άρ εις οινον βάλε φάρμαχον, ένθεν επινον, 
νηπενθες τ, αχολον τε, -χαχων επίληΰον απάντων 

^205. Γε/ττο*. 2θ8. επικλώσ-η] επικλωσει Η. Λλ Γ . ΐΙ>. γεινομενω] γεννο- 

μενω V. 2 12. εάσομεν] εάσωμεν Η. 215. Ιιαϊειπεμεν. ΐ\η . Μβ- 

νελάϊου. 2 20. ϊοΊ*ον. ν 2 2Ι. τ' βΓβ811Π1, 86(1 νηπενθες τ ίη 5θΗ()1. 1318 Η. 

Π}, κακών έπίληθον] κακών τ επίληθεν ΓΙ. ΟίϊΙβπιιτι επίληθον (|110ςΐ16 ΙίΛβθηί 
8θΐίοη 8ΐθΙ)3Βί ΟΧΙΙ. ρ. 584, \η. Η^ϋΜΐΜ V. "Αχολον. ΕυβΙβΛίΐΜ α ( 1 
II. χ'. ρ. 1258, 54 = 1355» 3^. αληθές ϋίοη. Οΐιη-βοδί. XII. ρ. 2οο. 
ΡΟΚ8. ' * 

τόσσα είπες ημείς δε κλαυθμον μεν, πε- το όνομα πάρα, τψ άσψάλειαν. άρετη 

ριττεύοντος τοΖ συνδέσμου. Ο. Το επε* γαρ δούλου το μη σφάλλειν. Ε. 22 1. 

ϊνταΖθα βεβαιωτικον κα) άργόν ϊστι. Β. Νηπενθές τ αχολόν τε] Δαιμονίως τα 

2θ7•^ί1» Τ6 Κρονιων ολβον επικλώση] ανώτατα δυο παρέλαβε, τΐ πένθους κα) 

Ου τω γόνω, άλλα τω γν/νητορι ολβον οργής άπαλλάττειν, οϊς κα) τα λοιπά 

εδωκεν Ό Ζευς κα) γαμουντι κα) τεκνουν- υποστελλεται πάθη. Ο. Επίληθον] 

τι. Β. 2 14- Χευαντων'] Έπιχεετω- Προπαροξύτονων &' ξ επιληστικόν. οί δε 

™ ν ^' Αττικ ^• Ε. 2 1 6. Άσψαλίων] προπεριέσπασαν, V γ επιλανθάνεσθαι 

Οικεΐον το όνομα Μενελάου θεράποντι. ποιούν. \\\\$. Έπίληθες] Προπαροξυ- 

τοιουτος δε κα) ο Έτεωνευς. ουκ άνεπι- τόνως, 'ίν γ επιλαθεσθαιποιοΖν. Ε. Κα- 

σκεπτως. άπο γαρ των συμπτωμάτων κων επίληθον ' απάντων] Ό Άσκαλωνί- 

κα) τά ονόματα τοις οϊκεταις τιθεναι της περισπά μετοχψ άκοίων. Άρίσταρ- 

είωβαμεν, ως κα) ο Πηνελόπης δόμος * δια χος δε προπαροξΰνει όνομα ενεχόμενος, 

τον τρόπον των δεσποτών. Ο. Πεποίηκε ούτω δέ κα) ημΐν αρέσκει (ΗΐΐΓΐί$(|Πϋ 

Ό Πκηλίτν; Ιόμος. ΗββΟ νκίοηΐιιι- $ροοΙ)ΐΓΟ ίΐοηΐίΐκι Δολίου (ηαΊ ΒβΙΤΙΜ ΡβηοΙΟΜβ 
ρΓΟρπαδ οπιί, 3'. 735• 8φ)> Ε^Μλών, Εΰρυήμνς, .1(1 ϋΐ^βββπι ιοίηία. ΒϋΤΤΜ. 
1 δαρΓΗδοπρΙο ίο 11λγΚ•"ι;ιιη> οοάΐοβ ι». ΙϊΙίΤΤΜ. 142 ΟΔΤ52ΕΙΑ2 Δ. 222 — 2 3 ο. ι.ιβ. ιν. 

ος το καταβρόζειεν, επψ κρψηρι μιγείη, 

ουκ αν εφημέριος γε βαλοι κατά οακρυ παρειών, 

ώί ει οι κατατεθναίη μψν\ρ τε πατήρ τε, 

ου 3" ει οι προπάροιθεν άίελφεον, η φίλον υ'ιον, 225 

χαλκω οηϊοωεν, ο ο οφθαλμοιο~ιν ορωτο. 

τ οία Αιος θυγάτηρ εχε φάρμακα μψιοεντα, 

εσ-ύλα, τα οι Πολύ^αμνα πορεν θωνος παρακοιτις, 

Αίγυπτίη' τν\ πλίκττα φέρει ζείσωρος αρουρα 

φάρμακα, πολλά μεν εο-6λά μεμιγμενα, πολλά 3ε λυγρα. 230 

223- ουκ αν] ου κεν Ά ΠΙ. ρΓ. Η. 224- 225- 228. Ροι. 220. %ηϊόω€ν~\ 

ΰηιωωεν V. 2 28. ΠολυΙαμνα~\ Πολυδάμ.να V. 

ΓΟΚ8. 6Χ Η&γΙ.), εττεϊ κοα τα προ- βαδίζων, τούτου δέ μέρη το μεν Ιιαπη- 

κείμενα ονόματα επίθετα ην, νηπενθες τ τικον, το δε χειρουργικον, το δέ φαρμα- 

άχολόν τε. (3. 2 2 2. Καταβρόζειεν] κευτικόν. Ε. Πολύΰαμνα'] Αμφίβολα, 

Γράφεται κα) μικρόν κα) μέγα. οτε μεν πότερον της φαρμακίΰος εστ) το όνομα, η 

γαρ λαμβάνεται άνι\ του καταπίη, τότε τα φάρμακα τα. πολλούς Ιαμαζοντα. 

το βρο μικρόν, άντ) του βρόχω. όταν δε εκείνην γαρ ΘουμινΠτολεμαΤος εν τω πρώ- 

άντι τοΖ καταφάγη, μέγα βρω. Ε. τω χρόνω ηΊ φησί. νυ1§. ΠολΰΙαμνα\ 

223. Εφημέριος] Διήμερος, ο εστί Ιι Κυριον όνομα η Πολυΰαμνα κατά'Αρί- 

ολης της ημέρας, εν εκείνη τη ήμερα εν σταρχον. καΐ Ήρωΰιανος άμεινον είναι 

Ι επιεν. Β. Ο. "Ασφαλώς το εφημε- φησίν. <3. Γράφε, πολύΐαμνα, τα πολ- 

ριος. άπάθειαν γαρ των τοιούτων κακών ουκ λους Ιαμαζοντα. σχήμα άμ.φιβολιας. 

εστίν ευρεΐν. <3. 2 20. Χαλκω Ζηϊόωεν] Ε. Είτε κυριον εστίν όνομα η ΥΙολύ- 

' ΑναιροΊεν,φονεύοιεν. εστιτο θεμαΐηω,και Ιαμνα, ως Μήθυμνα, είτε Ιπιθετικον των 

κατά παραγωγψ ΰηϊοω. Β. Ε. Χείρους φαρμάκων, τρίτη άπο τέλους η όζεια. 

γαρ αυτομάτων οι βίαιοι Ιοκουσι θάνατοι. βελτιον δέ Ονομα κυριον αυτό Ιεχεσθαι, 

Ο.. 2 2 7- Φάρμακα μητιόεντα~] 'Ύπο συν- επε) κα) ΈύφορΊων εν Διονύσω φησι, 

εσεως ευρεθέντα. Β. Πρακτικά, η υπο Βλαφίφρονα φάρμ.ακα χευεν, οσσ εΰαη 

συνέσεως ηυρημενα. νυ1§. (ΒαΓΠ6δ.) ΠολύΙαμνά τε Κυταίς η οσα ΜηΙεια". 

Μητιόεντα] Γρ. μητιόωντα. Ρ&1. 2 2 8. Ο. Θωνος παράκοιτις~\ 'Απο του (Υ\ηά. 

Έσθλά] 'Ή τά υπο συνέσεως ευρημενα από τίνος) Θόωνος. τον αυτόν δέ λεγου- 

και κατά τεχνην θεωρητικην εσκευασμε- σιν είναι τον θωνιν. ουτός εστίν ευρετης 

να. της γαρ Ιατρικής το μεν θεωρητικον, της ιατρικής παρ Αϊγυπτίοις, ούτινος^ και 

το δέ Ζιά των καθολικών λόγων και δ<ά φερωνυμίς εστίν ο πρώτος μην. Ο,. V ΐηο. 

μεθόδου 1-πάγον επ\ την των κατά μέρος Ό Θωνος βασιλεύς ην ίου Κανωβου και 

γνώσιν, τούτου δέ αυ μέρη, το μεν ση- του Ηρακλείου στόματος, ος πριν μεν 

μειωτικον, το δέ αΐτιολογικον, το δέ πρα- ιΰε7ν Έλενην εφιλοτιμεΐτο (Μΐηά. εζ- 

κτικόν. ταύτης εστίν 6 δ<ά τηζ ενεργείας ενιζε) Μενελαον, 1%ων δέ αυτήν επεχείρει 

•η ρ 1Ό χζόνω, χζονιχ,Μν βοΗΒο, ρ ιό ίμιο νψ.ω Ιβ^ίΐ ΡαΙϊήοίυβ. ΒΑΠΝΕ8. 
■ ί:ί. Ειΐ8ΐίίΐ1). λΛ \\. 1. ςπί ηοιηοη Γώπ Ειιρίιυποηοί οπιίΙΙίΙ, ΐρδΗίριο νείΌ* ιΐίίΐ^ΐϋ 
ρΐί&ηι ηιηΐΐΐ» ριοΓοιΙ. ΒυΤΤΜ, &ΙΒ. IV. ΟΔΤ22ΕΙΑ5 Δ. 2 3 ι — 243. 148 

ιψρος όε έκαστος επισταμένος περί πάντων 
ανθρώπων ν\ γαρ ΙΛαιηονος εκτι γενεθλης. 
αυταρ επεί ρ ενέηκε, κέλευσε τε ο\νοχογ\ο~αι, 
εζαυτις μυθοκτιν αμειβομένη προσέειπεν' 

Άτρείση Μενέλαε διοτρεφες, η$ κα) ό'ιδε 235 

ανορων εο~θλων παίδες, αταρ θέος αλλοτ «τ αλλω 
Ζευς αγαθόν τε κακόν τε διδοί' δύναται γαρ απαντα' 
ήτοι νυν οαίνυο~θε καθήμενοι εν μεγάροκτι, 
και μυθοις τερπενθε' εοικοτα γαρ καταλέγω. 
πάντα μεν ουκ αν εγω μυθητομαι ούδ' ονομ,ηνω, 240 

οο~ο~οι Όόυσ-ο-ηος ταλαο~ίφρονός εΊσιν αεθλοι' 
αλλ οίον τοό ερε^ε και ετλη καρτερος ανν\ρ 
όημω ενι Τρωών, 'όθι πάσ-χετε πν\ματ Αχαιοί* 

23 Τ. Ρέκαστος. 233. Ροινοχοησαι. 234• προσέΡειπεν. 235• ' Ατ ?*- 

ί'ώη ΜενέλαΡε. 236. αλλοτ επ~\ άλλοτε λν. 239. Μοικότα. 

240. εγώ] %γα>γ€ V. 243• ΆχαιΡοί. 

βιαζεσθαι- ο γνους Μενέλαος αναιρεί αν- νος. πάρα μέντοι τοΐς νεωτέροις Ό ούτος 

τον. όθεν η πόλις Θωνις ώνόμασται, ως νομίζεται είναι, κα) Ήσίοϊος δε μάρτυς 

ιστορεί ' Ελλάνικος . Ο. \Ίηί1. 23 1. εστί τοϋ έτερον είναι τον ΤΙαιηονα τοΖ 

'Ιητρος δε έκαστος] "Εκαστος των εκε7θι Απόλλωνος, λέγων, ει μη Απόλλων κ. 

ιατρών ίπερ^ τους άλλους εστ)ν, έπε) τ. ε. (ν. 8ΐφΐ\) νΐ%. Ίατρος ούτος 

Παίωνος απόγονοι εισι. Γράφεται κα) άριστος, εκ του παύω Μαιών, κα) ττλεο- 

περ) πάντων φαρμακεντΖνΡ. ου γαρ νασμω του η Παιηων. Ε. 233• ' Εί/ - 

πάντες πάντα ϊσασιν. Υΐΐΐί*. "Εκαστος έηκε] Ίωνικόν. Ε. 235 — 2 39• Τ ° 

δε^ Ιατρός Αιγύπτιος επιστήμων εστίν έξης, Άτρε'ιΙη κα) (<2. ίπ8ΘΠΐ ω) παΐ- 

υπερ πάστας ανθρώπους της εΙΙησεως των δες, ητο, νΖν ϊαΐνυσθε. Ζεις γαρ αλ- 

βοτανων.^ Άρίσταρχος δε γράφει ούτως, λοτέ άλλα περιποιεΐ, νΖν μέντοι ημΐν 

Ιητρος δε ^ έκαστος, επεί σφισι ΰΖκεν (Ο. α"λλα ΙΙΙωσιν ώς κα) νυν ημΐν) το 

Απόλλων Ιασθαι, κα) γαρ Παιηονός εισι ευωγβσθαι. Υπί^. Ο. 236. \\τάρ~] 

γενέθλης' κακώς. Διαφέρει Ό Παιηων Ύο άτάρ άντ) του δε, το δε δε αντί τοΖ 

Απόλλωνος^ ώς κα) Ήσίοϊος μαρτυ- γάρ. Ο. 240. Πάντα αεν] Ίδ/α•ς το 

ρε7' Ει μη Απόλλων Φοίβος ίπεκ θανά- πάντα επηνεγκε τω οσσο'ι το γένος άλ- 

τοιο σαώσει, *Η αυτός Παιηων ος πάντα λάξας. Ο. Παραληπτικον σχτ,υ,α. \\\\. 

τε φάρμακα ο^ν'Ι. Η. Ο. ΗιιγΙ. 2 4 2. Άλλ' οίον το'δ' ε>ε£ε] Παρμεν'ισκος 

ΪΤ,Ϊ.Παιηονος^Παιηων Ιατρός θεΖν,ούχ έψίλου το οίον, Γν' γ (Ο. ίηδ. κατά) 

ο αυτός τ$ Άπόλλωνι, άλλα κεχωρισμέ- τούτο ^ονον έρω. άμεινον δε θαυμαστι- 

υ ΪΙ;ιηο φιΟφΗ} Ιιίδίοπίΐιη ΙυΛοί Ειι$1;ιΐ1Γπι* Ββά βίϋβ ηοηιίηο ΛΟΓίοΗβ. ΒϋΤΤΜ. 

ΡΓΟ ΐχςμχκ'υ-ων ΒΟΓ. φ«0Μ»<«ι ηί Ικτο Β3« ΛίϊΓΚΙ Ιοί'ίΐο ρΓΟ Μςάη». Γ,ΓΤΤ.Μ. 

ιΐΐι νβΓδαβ 1(^ιιη(ιιι• οΓ,αιη ;φπ<1 ΕυβίβΛ. βΐ ίιι ίκΛοΙ. ηΐΐ£. :κ1 ψ. βη. απη Ιπ> ν.ι- 
ηβη. δοΐιοΐ. νυΐ^. <τ«'»«-ιι. β 1 Π«»ι ! { Ατβντ»» φ, Ετηββί. (η«βαο ιιηάβ " βΐ. «»τ« 144 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 244 — Ηδ. "*• ιν • 

αυτόν μιν πληγητιν Αειχελίηο-ι άΑμΑΟνΆζ, 

σπείρΑ χαχ α\λ.<$ ωμοκη βΑλων, αχηι εοιχως, 245 

Αντρων δυα-ρενέων ΧΑτέδυ πολιν εύρυΑγυιΑν. 

Αλλω 2* Αυτόν φωτϊ κΑτΑχρυπτων ν\ί<τχε 

£έχτν\, ος ού^εν τοΊος εην επι νν\υ<τ\ν ΆχΑΐων . 

244- άτ^λώσ*. 2 4 5• ?"><Ψ ^οικώς. 247- ** τ ^] αι5τ ^ ν • λν • 

61 2 4 4• &>• Ψ™*\ ****- Η • 11) • ^ £,/:ίσ " κ€ • 2 4 8 ' ' Α Χ α& • 

κ£ς ΑίΜγΜίηΗ». Ραΐ. ΗλρΙ. 0• 2 4 4• ™ί'«τα, ; καλώς οϊν Αακάα^οι ναι- 
Αυτόν ι*«Π Δυ'ο ^οδυνα^α» άντα,νι;- δε,'οι/σ* τψ ματτίγωσι* τους νεονς καρ- 
δία, Μ ρας *αραλα^*νοντα, ν«1 8 . ««Α τ* *** ε'0/ζοντες. Ο 246. Κα- 
Αίτόν ρν ττλ^σ,ν] Τ«*ηρ εττελεξατο τεδ, *ολ,ν] Ινα ^ετρ^ τας ™λας δι« 

™ «Μ< Τ)» ^, ^ | ™ Λ **€" Τέν δβή»6ν &ΤΓ0». Ο- Μ ; Ο, μ» &, 

καθ«πω<Γ* τω* συμφορά, * «λλ«ν Έλε^ν σι^ρ^σα* τβ,ς Ελλ^ν.^ ΫυΙ* 

(δΟΓ αλλην) άττολογίαν εΖρετο. δεόντα,ς Ε. 2 4 7• Αλλ ν δ αι,τον φ»τι] Α*ο 

Α *Λ*6" τά χαλεττά. Ο. Πλ,τϊ- *«™ 9 *> α^ν ^ ^αηκρι*™» (*τ- 

σ,ν Αιιιηλ^Γ.] Δα^αστ,καΓς, *ιι«% -») ™ ,αντον ψσκ» αυτό, άλλα, 

Αναπί*». *** άε,κες το &*?<*& Ε. φ«τ* κ«ί ο*κ Όδ,σο-ε, Ο. Αντ. τον 

^ιρ&τβαί' τ^^λ/^σβα». Β. Κβ,- 2 4 8. Δ&τ^ << ™Μ Ο, ««λ*.** 

* Ιαν ί^ον. Ρβΐ. ΣττεΓρα κακά] («7. κι^<) το δίκη,, ονομαστή δ 

Ία*π*. ττρο^ν,κε δέ κακά, &* δν?- ά^«, *«ρ' * <^< ™ Οδ,σσεα τα 

λΣσηρώο,. νυΐβ. Τάματα άπο ρά^ λ^ο'ηα ,Λ^ψ^αΓ ο ? ο. κ ^ 

τοΐ) δ,ασττε/ρε^α» Ιν βλβ,ς τοΓς ^λεσι. Ιν τ«7< ναιπτ) το,οίτο, β,βς ο Οίν^νς 

Μ,ίθψ* δε ^ ^ά, Ινα μκη Ιτ,λώαγ. άχρΛ ς . 'Λρ,στα^ δε δε,τ ? /Λεν 

Ε Δ,ά ττολλά Τ?ς ^6»ί ταζίτ^ ^α/τ^ τ^ δε ,,δεν τοιος *ψ, τα; εναντ,, 

ήίνοΐντ» νυμφ&' τά ^ δεδο/Λε^ σε^, άλλ' ενδοξότατος κ«. ^ε^Αοττρε- 

τ ^ ς -ΙλιΟ* Λ ε^νίζε,ν, άλλα -και ^στατο ? *«λβς δε ^τ., ««.η,. «• 

^ ς τν /,^στ,ρο,τον/αν ταϊτα ώ,ονό- Δε'κτ^ ητο, επα^ «πο το, εχεσ^ 

Ιτα., ^ α,δε τοΓς ^,στηρσ. σ,νών εν πτ^. Ε. Το,ος ε,ν ε., ν,,™ Αχ«Η 

^ σχ^τ, ά,^ανον φα'^το. το Δ,^δς νοεΓτα, , γαρ τούτον .τ.χον 

..θανόν δέ τοΐτο κα\ *ρϊ ζ τ^ν Τ,λε^- κατε'στ^εν εα,τον, ο„ ς ον ^νρ^ α>, 

Χ ον *ί*Τ». δεμένος γαρ τ^τ,ν τ^ν λο ζ * τί ΐΑ. Ελλήνων ,το, ο,τος 

δ^-ν, έτο 4 ^οτε>^ και ττα^' Ε^'ρ β 7 ε'νετο, οΣο', (80Γ. ο ; ον) τ,« βρ»ν ε^εν 

.Γτε,'ε, τούτον εΤν αί τ^ν «,τψα τ^ν τοϊ α\ ^ ώ« Ό -σεα; τούτον ε,ργα- 

^νον^όσο,πον^οκ^νονενον. «μττ^ι σατο εαυτόν, «σ« ^ εχ€,, ^ το, 

«0x3 εττ^εο-θα, β*0*ι*μ*9 «Γς ]^- *ρ^ν χαράκτης, ο 7«Ρ ° δ ^™< « 

^ν. δ 7 άρ^^ /γ ά, καρτερά τοΓς "Ελλ,σ, ^το ζ/ ,κ ^ «^ 

Ξ τ5ν κο,ν^ σ^φερο'ντα,ν καί ^λε.ς ,λο^ος 7 αρ ψ ^ ένδοξος. *λψ τοτ 

'όλης καταφρόνιας ττ5ς τ£ν ίδ/.ν Αη- οί,ονο,,^ς 7 εγονε τούτος, ,να ^ την 

γ ν,ά. ^ β'. το2. ΒϋΤΤΜ. * νΜ. •ί 7 '•^ο 4 . ΒϋΤΤΜ. 

« ν\ά. ηοί. «Λ »'. ιΐ5• ΒΟΤΓΜ. ■ Β». < «*•«*. «υ Ι 1 Μ. μβ. ιν. ΟΑΎΧ^ΕΙΑΧ Δ. 249 — 2 5 6. 145 

τω Ίχ,ελος κατεσυ Τρωών πολιν' οι $' αβάχηναν 

παντες' εγώ όε μιν οΐη άνεγνων τοϊον εοντα, 250 

και μιν ανηρωτων' ο όί χερ£ο<τύνγ\ αλεεινεν. 

αλλ οτε άη μιν εγων ελοευν χα) χριον ελαίω, 

αμφι αε ειματα ετο-α, χαι ωσότου χαρτερον ορχον, 

μη μεν 7τρ)ν Όαυο-ηα μετά Τρωε<Γ<τ άναφηναι, 

πρίν γε τον ες νηας τε θοας χλκτίας τ αφιχετύαι' 255 

χα) τότε &\ μοι πάντα, νοον χατέλεζεν ' Αχαιών. 

249• Σκέλος. 251. άνηρωτων] άνηρωτευων (δίο) Η. άνειρωτων ρΓΟ V. 1. 

V. 252. εγων ε'λο'ευν] εγώ λόευν, 8βά νίοΙθιΐΙΓ 6 λόεον ΓαεΙυπί. εγώ ελόευν 

«Οποί. Η. ΡΟΚ8. εγώ λοεον \ν. ίβ. χ/?Γον] εχρισ* V. 253• καρτερον] 

κρατερον Η. ίΐ). Ρείματα ^εσσ-α. 254• ^ /κέν 3 ηΐ. ρΐ*. ρ? /*ε 6Χ Γα- 

βιΐΓβ, 8βά εν &1> αηίίςυίΐ ηιαηιι δίψΓαδοι•. ^ ^εν δβΗοΙ. ιιιβγ^. Η. ΡΟΚ5. 
ίβ. Όδι/σ^α] Όδοο-σ^α Η. ίΐ}. Τρωεσσ~\ Τ/ώσα-' V. ίβ. άναφψαι~] άναφανη- 

μ ,ν 
ναι Η. 256. /λο<] /ΛΟί Η. ϋ). Άχαόων. 

θεαν της Τροίας, κα\ την εσωθεν του πυρ- αυτή ελουεν αυτο'ν. νΐΐΐ^. χ 254• Μ'4 

γου εί<τδυσ-<ν, εί άρα υψηλός εστίν ως άπο /Λεν πριν Όδυστ/α] Τ/ κατηπειγε, φασιν, 

του 'έξω μέρους, η ουχί. Ε. 249• Τ £ /λ^&Η' τοις Τρωσ\ν οτι ην "Οδυσσεύς ; 

ικζλος] Υεγονως δια την άπαίτησιν της τούτο γαρ κα) προδοσίας υπο-φίαν παρει- 

Παλλάδος. Ε. Άβάκησαν] Ήγνό- χεν τη Ελένη, ε'ίγε ομολογούσα εγνωκέ- 

ήσαν, ουκ απόν τι. οι γαρ άγνοουντες ου ναι τον κατασκίφάμενον %ς ην, ου τότε 

δύνανται βάζειν. άπο του βω το λέγω έμψυσιν, άλλ' επίτηδες αυτόν περιέσω- 

γινεται. Β. Ο. Έμωράνθησαν, ηγνό- σεν. εστίν ουν ομοιον τω, Την δ' εγώ ου 

ήσαν. απο του α και βάζω. ον ουδείς λύσω, πρίν μιν και γήρας επεισιν (II. α . 

οίδεν ώστε Όμιλησαι. Ε. ΤΙγνόησαν. 29.), και, Ούδέποτ εκπέρσει ν (εκπέρσει) 

πάρα το βάζω Ισχημάτισται. η δε λε'- πρίν μιν κύνες άργοι έπονται (έπονται, — 

ζις των άπαξ είρημενων εστίν. Υ\\\%. II. σ' . 283. Ιΐ1)ί νίί.1. δϋΐΐοΐ.). Ο. 

2^2. . Αλλ' οτε δη μ,ιν εγων ελοευν] 255• Πρ*^ 7 € τ ° ν ] Το πρίν μη ν 0(7 μοι 

Ούτως ελουον. επίτηδες δε αύτον λουίΐ, τοιούτον οτι μετά το άπελβίίν τον 

Ίνα δ*' ων το λανθάνον επορίζετο ρακών, ΌΙυσσέα εις τας νηας εμελλεν η Ελένη 

τούτων αυτόν άφελομένων, γνωριμότερον εϊπεΐν. ουδόλως γαρ ούτε πρώην ούτε υστε- 

ποιησηται. επειτοι γε παρ 11 Όμηρω παρ- ρον ε/χελλεν είπεΓν. τοιούτον γαρ το πρίν 

0ενων ε'στίν ιθος το λουειν τους £ε'- ενταύθα, εΐ γαρ είπεν, ευθέως δκσπου- 

νονς. Ο. Έλοεν (δίθ Μβίΐίοΐ.)] Έ|- δάσαντο >' αυτήν ως μη ομολογί,σασαν. 

ίπιτηδίς Έλενη λούε* αιίτον δια. το Δηλον δε οτ< κα) η Εκάβη αγνοεί την 

χκριβως γνώσιν σχεΐν. επεί τοΓς παρθέ- Όδυσσέως εισέλιυσιν. ει γαρ εγνω, οΐκ 

Όΐς τούτο εφεΐται. Ε. ΕΛΟΕΝ. ελουον. αν ίσίγησιν. Ε. 256. Νοον κατέλε- 

'νβ άκριβέστερον τα καθ' εαυτόν μάθω £εν] ώ Ον είχε (Ο. ΐηδ. νυν) περ\ της δια 

■ 1)θ(1» 8θπρΙιΐΓ;ιηι 0(1(1. η η ι. οαηα οηιηϋιιιχ ηβηάίβ. Νβ < 1 1 1 ΐ ^ ίαιηβη Ιοιυηιαίο Ιιο- 
πηι ΒΛοΗοΓαω ηΙ)ΐιΙίΐΙιΐΓ :κ1 ββη^βηάΜη ΒοΗρΙοηΐη ΙλΜ», ηοοοηΐυιη οη>π1οΐι(1':ιη 
ηοηοο, οΙ ρΓββΙβΓββ θΙ)8βτνο ίη Ιιΐ.^ (Ό(1(1. αϊ ίη ΡηΙαΙ. ΓοΓϋΐΗΐη \\ίινν \\ά κΗρίΜΒ β•Μ 
»1 ν νΐχ οοπδρϊοΐβΐυΓ 80(1 Ιβνίβ ίηίοΓ £ οι ν ΑηεΙαβ 6ββ« υ'μΙοΙμγ. Η( 'Γ'ΓΜ. 

Ι ΡΓΟ Ιαατ:ΰδάσχ*τ>> 80Γ. ^ΐ'.στάση^τι. ΒϋΤΓΓΜ. 

νΟΤ,. Ι. Γ 146 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 257—267. ιλβ. ιν. 

πολλούς $ε Τρωών κτείνα,ς ταναηχεϊ χαλκω, 

ήλθε μετ Άργείους' κ,ατα, $ε φρονιν ηγαγε πολλψ. 

ίνθ" αλλαι Τρωαϊ λίγ εχωχ,υον' αύταρ εμον χ,ηρ 

%&ίρ\ επε\ ηση μα χραοίη τετρα,πτο νεεο~θαί 260 

<&ψ ΟίΚονσ' α,τψ σε μετεττενον, ψ Άφροοιτη 

οωχ, οτε μ ηγα,γε κεΊ<τε φίλης λίγο πατρίοος αίης, 

παιάα τ εμην νοσφιο-σΌ,μενη, ναλαμον τε, ποο-ιν τε, 

ου τ ευ ο^ευομενον, ουτ αρ φρενας, ούτε τι εΐαος. 

Ύψ <ί' απ αμειβόμενος προο~έφη ^αν&ος Μενελαος' 265 

ναι ση ταύτα γε πάντα,, γύναι, κατά μοΊραν εειπες. 
ηίη μεν πόλεων εσ^άην βουλψ τε νοον τε 

258. ΆργείΡους. 259• " λλα< Ύ Ρ ωΰ " Η. 20θ. ηΐη, (Ιεΐηάβ οίΓουηι- 

ίΐεχιΐδ εχ Γεεεηδίοηε αχίάίΐιΐδ Η. ΡΟΚ3. 26 1. Ροϊκόνΰ\ 263. νο- 

σφισσαμενη\νοσφισσαμένην^Ν . 264. Ρ^ος. 265. Μενε'λαΡος. 206. έλειπες. 

του Ίππου επίβουλης, οτι δέ τουτο' φησι "Ελλησιν πολλψ καταφρονησιν των πο- 

δν?λον €Κ τον, αυτα,ρ εμον κηρ χοίϊρε. λεμίων, κατ αγνούς αύτων το άσβενες. 

Ραΐ. Ο. 257• Ταναηκεϊ χαλκω] Τε- τίνες δε κατηγαγε πολλψ φρόνιν, ο εστί 

ταμ,ένην εχοντι την άκμψ. ν\ΐΐ£. πολλψ δο'|αν επηνέγκατο (άπηνεγκατο 

Άπα τον ταναον το μακρόν κα) του Ρ&1.) ο 'Οδνσσειίς. Ο. βΐ 6Χ ρίΐΓΐβ 

άκονω. ταναηκε'ί γαρ τω πολλά ηκονημένω. Ρίΐΐ. 26θ. Χα/ρ'] Ανσις του άντι- 

Β. Τω είς μήκος ηκοντι, η τω επιτετα- πίπτοντας, ηρετο γαρ αν τις δ<οτ< τούτο 

μένην εχοντι τψ άκμψ, τω ταναω <γινο- Ελένη πεποίηκεν. Ε. Χαΐρ' επει ήθη 

μένω άκόνη. Δηλον δε ως πάρα, της μοϊ] 'Άμεινον τον ΰη Ε (το ηΰη 6Π1. 

Ελένης έλαβε το ξίφος, 6» ράκεσι γαρ ΡΟΚ8.) χρονικώς ΰέχεσθαι κατά, Άρ'ι- 

εϊσηλθεν. Ε. Ο. 258. Κατά δε φρό- σταρχον. Κράτης δέ δι/Ό ποιεί, η (δΙΟ 

νιν ηγαγε πολλψ~\ Καταφρονησιν αυτών Ο. ; Η^γΙ. η) κα) ΰή (ΙΐΐΙΟΙίδςυβ 

ηγαγεν. τουτέστιν η αυτός κατεφρονησε ΡΟΚδ. 6Χ Ηαΐ*1.). διο κα) περισπαται 

το'τε αυτών } η τους 'Έλλψας Ιποίησεν το η (δίθ), οόδε'ττοτε δε το η (δΐϋ). ου- 

αυτών καταφρόνησα^ δι' ων επεκτεν τψ δε'ττοτε δέ ων βεβαιωτικός μεταςύ που, 

Έλενην. η φρονησεως απείρου έαυτω πε- επε) κα) που ευρέθη. Ο. Έπειη Οη μοι] 

ριέθετο το ονομ,α ταύτα ποιησας. οι δέ Το η πλεονασμός. Ε. 264• Ου τευ 

νεώτεροι φρονιν τψ λε'ιαν άπεΰέϋαντο. ΰευόμενον ουτ άρ φρενας ούτε τι ειοος] 

νΊΐΐ£. "Ηγαγε δέ πολλψ καταφρόνη- Ένην μεν ειπείν, ου γαρ ούτε τι έργον, 

σιν τοις πολεμίοις' η τοις οίκείοις φρόνη- η§η (δΟΓ. η δέ) το είδος επαινεί, ΰιοπερ 

σιν κα) Ζόζαν πολλψ κατηγαγεν, ο εστίν κα) εξημαρτηκέναι ΰιεβάλλετο ηττηθεΐ- 

Ιπηνεγκατο, έτεροι δέ άντ) του, κατή- σαν της του Πα^ίδος εύμορφιας. οι γαρ 

γαγεν πολλψ φρόνησιν ήτοι γνώσιν των ανΰρες ουχ ούτως επι ταϊς φθοραις των 

εν Τροία τοις "Ελλησιν. Ε. "Ηγαγεν γυναικών άγανακτουσιν όσον επι ταις 

Λ τον 2ν. ϋίδρίϊοεί; ΡοΓβουί ϋΟΓΓβοίίο. Ν&πι βΙιΙογ ίΐοοΐρΊ ηοη ροίβΓ&Ι ν$η ηίδί 

χξονωω;. δεπρδίΐ: ίίηςυβ Απ5ΐ»Γθΐ3η8 Ινα* ϊνι, βΐ τον Ι* {συνίιο-μον) &ΟΟβρίΙ χξονιχωξ. 
ΟταΙοδ ίΐοίειτι 8θπΙ)6ΐ)3ί; ιπι) « Ι*, ϋείοτζι δίο δαηΐ οοηδίϊΐυβηάδ : δ/β κα,Ί πΐξίσπαται 
το η. ουΧιποτι Τί ο η βιβαιωτικό; μιτα\υ του Ι-ηί κα) του ο*υι ίυςί^η. ΒυΤΤΜ. *.ΙΒ. IV. ΟΔΤ25ΕΙΑ2 Δ. 268_2 79 . 147 

Μρων ηρώων, πολλψ ? εττεληλυΟα, γ Λ 1 Λ ν' 

λΛΛ' ουττω τοιούτον εγων Ώον οφθαλμοί™, 

ο'ιον Ό^υααηος ΤΑλΑαίφρονος ετκε φίλον κηρ' 2?0 

οίον κα) τΌ$ Ιρεζε και ετλη ΚΑρτερος ανηρ 

'ίπττω εν ι ζεα-τω, 'ίν ενημεθα πάντες Αριστοι 

Αργειων, Ύρώεσ-αι φόνον κα) κν\ρΑ φέροντες. 

ήλθες ϊπειτΑ αν κείσ-ε' κελευαεμενΑί Λ' α ψελλέ 

Μίμων, οςΤρωεο-α-ίν ίβονλετο κυίος ψΪΑΓ 2;5 

και τοι Αηίφοβος θεοείκελος εσ-πετ Ίούαν\. 

τρις $ ττερία-τε^Ας κοίλον λοχον ΑμφΑφοωαΑ, 

εκ (Τ ονομΑκλίβην ΑΑνΑων ονόμαζες Αρίστους, 

πάντων Άργείων φωνψ 'ίακουτ Αλοχοιαιν. 

269. «δον. 2;ι . τΛΓ] τ £ Η ^ 

Λ. Α^Α*. 2 ;6 θΜκ€λος . 2?7< /στβ|{βς] ^ ί ηι. ρ Γ . 

Η. 279•^βι/(Γ]«σκβι«Γ 1 Η. 'ώ.' Αργιών. Ησκονσ\ 

προαιρούταν αϊατθωπα** Μ ά'λλ*ν Ιρον άδβλ^ Λ « βΤχβ τ^ν Έλ^ν τ,- 

«V α,τακ. Ο. 2 6 9 . Αλλ» ο3»γ«] λ^αντο* γαρ τον 'Αλβ&,δ,α, &Τ» 

Βα^στ,^ β λβ^βί «» χ^ιτο, *>,- Φ,λβ^τβυ Αψψίβω ^α^θν, $ ΈλΑ». 

φ•η«« 86 « τις ανω αννάπτοπο' *ο Ε. Ο. Οϊ. Υ^. 2;7 . ΥΚρΙατ^αΛ 

Λ * 7 ο λ / 'Τ'™ ] '°™ ~ να ^" ^^^ α '• ν »1δ• η^λ06<, ά** τΛ 
«0α, ™β*β>*μ*Βα. Β. 2 74 . Ήλ^ στ./χ^, « άπβ τ* στ/| ή Τ#«, ?™ κα- 

£λλ«] νιά αά α 2? 2. Προτμ- Κ λος Τις Ι * Τ £ * ατα ™^ ατ , β. 

!? ρ' ™ ίΓ 1 ° ^° ς δστι « ^ λί ™ 0• τΐφπά^νας, «*,*?** α,-ηο τον 
ο><1ρ^Ηανπ„7ν. Β. 2; 6. σ„/χ„. Ε. 'λρίστα^ βρα^ ς (\^ 
Τ ™ *1"Ι?β^Π?<*0™το' παρ* 801» ΡΟΚ8. 6Χ Η•τ1.). δ,λοΓ τβ ττ € - 

>*ί»*ί ^υκ&. βχΗβΓί.ΙιβΒαίβηίαπ, ^λ^ ? άώ τοί; στβ^ν. Ο. ο 70 

>«^? «« τα,ν Ιττομύντ»* τρίτον Έλίιη τ^ φω^ς των γννχικΖν Ικάστον 

νφφον ' *γΤΦ^*>γ τ\ν Έλ^ν. β ^&, Ρβΐ. «(^^βντ• - ταΓ, 7 „ αί - 

ίϊ , ,"^^ ° Τΰ7Γ ° ? «Τ**»**™, & «$ ^ώττβ», άττίΐ^βίΛταν ί«ΤΓ^ 

:^ η/ ° δ ^ ^ δ ^τα Δ-^φο'- <^λ 6<ί ^ νο>ατ δί . Ε. Μιαβι-^ιο, τ\ν 

ο«ο Β^να. ^ντ' Α/,,α σίν άντΜω Έλλψίϊχ φ*φ. ού γά, & νασ Σ» ^ 

ΗΗλάφ {θ . 5 Ι 7•)• <1• Άλ,ξάν- Λττβτβ τ ^ί ^«Νίί. ( ^ ΰ ^- ^ /νο ' €ι τ ^ ν 

^ ΡοβΙ Μ*ηηιηάάιί ΰτ.^χ,^ί,^ χο \ ^ ΙηΠο- ΒϋΤΤΜ. 

^ ρ°Υΐ β • >«5— Μοχ νοοίβ 1 77ί γ*μ*χί ναί «Ι,κγ ρ,-ίηκν ΙΐΟβΓ« βαηΙ Ιηάϋ- 
ιπ; -.•' » ^£$1™** ΐ6 ? 6η ^«» ηάοΙϋΡ.'λ^Η,β. Ικτο «Ιο Ιΐοΐοηαοί ΙΧ-ίρΙ,οϋο 

:«Ζν 1 Βυ'ΓΓΜ φΚ)ΐ1 €δ1 &1 ° 88α Η(1 ' σ * 0υ * Λ ία101 'ΐηι^ο : Ιπ,η βοΗμ «™*α^, β 

υ 2 148 ΟΔΤ55ΕΙΑ5 Δ. 280 — 293. ι^Β. ιν. 

αυταρ εγω, χα\ Τυ£εί£ης, και 37ος ΌόνσΊΤ&Κϊ 2δο 

ημενοι εν μέο~ο~οιο-ιν, ακούταμεν ως εβοηο~ας. 

νωϊ μεν αμφοτέρω μενεψαμεν όρμψέντε, 

ν\ ε^ελθέμεναι, η ενίούεν Λΐ•ψ ύπακουο-αι' 

άλλ' Ό$υσ-ευς κατέρυκε χα) εο-χεΰεν Ιεμένω περ. 

&9' άλλοι μεν πάντες άχψ εταν ώες Άχαιων 285 

ν Άντιχλος 3ί ο~έ γ οίος άμεί•ψαο-ναι επεε<τ(τιν 

ηθελεν' άλλ' 'θ£υο-ευς επ) μάο~ταχα χέρα•) πίεζε 

νωλεμέως χρατεργο-ι, σ-άωο-ε σε παντας Άχαιους' 

τοφρα ^ εχ, 'οφρα <τε νοο-φιν απήγαγε Παλλάς Κνψν\. 

Τον ^ αυ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηυΰα' 290 

^λτρείο^η Μενέλαε διοτρεφες, ορχαμε λαών, 
αλγιον" ου γαρ όί τι τάγ ν\ρχεσε λυγρον Όλεθρον, 
ου£ έί οΐ κραα^ίη γε ο~ισ\}ρεη ενσοθεν ηεν. 

28θ. δ7Ρος. 282. ορμηθεντε] Όρμηθεντες Η. 284. Ριεμενω. 

285 — 289. υηοίηίδ ίηοΐΐΐάίΐ Λν. 285. Άχαρων. 286. ΐεπέεσσιν. 

288. ΆχαιΡους. Ί0)\. Άτρεΐίδη Μενέλαε. λαϊων. 292. τά/] τάδ' Η. V. 

ίΐ). ει 293• ΐ 01 - 

αρίστων τάς φωνάς. Ε. Πάντων Άρ- ε'δραν ταχθψαι, ου των Κρίνων μόνον 

γείων] "Ο Ιστι Έλληνικην φωνψ των άλλα και των άλλων επίλεκτων επ) τψ 

Άχαιιάδων μιμούμενη, πόθεν γαρ ολας πράξιν ειρημενων (δΟΓ. γρημένων). αρι- 

|δε< 'ίνα και τάς φωνάς αυτών μίμηση- στον νυν (272.) ου τω άξιώματι άλλα. 

ται ; Ίΐάνυ δέ γελοίος η των φωνών μι- τγ ανδρεία, φησίν. Ο. Ό Αντικλος εκ 

μησις και αδύνατος, πως V αν επίστενον του Κύκλου. Ουκ άνεφεροντο δε σχεδόν 

οτι πάρεισιν αυτών αϊ γυναίκες ; Τούτο εν πάσαις οϊ πέντε, τά γαρ της διαθε- 

δ* εκατεροις δύναται προδίδοσθαι, μάλλον σεως ψυχρά. ΗαΐΊ. 2 86. 'ΆνΤίκλος] 

δέ τοις ανω, Ίνα μη άλογωτερον γενηται Ούτος παρ* Ό μη ρω εν Ίλιάδι ουκ άνα- 

το ζήτημα, ου δυνατόν γαρ τα7ς άπαν- γεγραπται, νυν δ' εΰρηται(&ΟΤ. γρηται), 

των γυναίων ομοφωνησαι, άλλα τα7ς στρατηγός γαρ άριστος ην. Ε. 287. 

των άριστέων, εν (άβΐ. εν) αις κα\ εν Έπ< μάστακα~\ Έπεττ/εζε την μάστακα, 

εθει ετύγγανεν. Β. Ο. 283. "ΐπακου- ο εστί το στο^α, άπο του μασάσθαι. 

σαι] Άποκριθψαι. Ε. 284. 'Αλλ' τουτέστιν ο Όδυσσευς ταΐς χερσιν αυτού 

Όδυσευς'] Κα) πως ην νομ'ιζειν αυτούς εκωλυσε το στόμα του Άντίκλου μη λα- 

ευρεθψαι εκεϊσε τάς γυναίκας αυτών ; λησαί τι. Β. Μάσταξ η τροφή, άπο 

Ίσως ηλπισαν οτι πορθηθείσαι άπηλθοσαν τον μασάσθαι τά βρωματα. Ε. 292. 

εκεΐ. Ε. 285. "Εν0' άλλοι μεν πάν- 'Άλγιον] Δε*νο'τερον και επιπονώτερον το 

τες~\ Άρίσταρχος τοις δυο αθετεί^, επε) περϊ Όδυσσεα πάθος ει οίίτω σοφός ων 

εν Ίλιάδι ου μνημονεύει Άντίκλου ο ποι- ουδέν τι άπηλαυσε της σοφίας άλλ' υπο 

ητης. άλλ' ουδέν το κωλύον ου βασιλέα της ειμαρμένης εκρατηθη, κα\ ο τους αλ- 

οντα τούτον άλλα γίνναϊον ε*ς τ->ν ε'ν- λους σωσας εαυτόν σωσαι ου Ιεδύνηται. 

β Ηαειίδςυο ΡοΓδ. βχ ΗλγΙ. οαηι Ιιαε ηοΐα " Ργο 3ιίβ Ιο^ο π'ίνπ. β. «." ΒυΤΤΜ. ΙΛΒ. IV. ΟΑΎ%%ΕΙΑ% Δ. 294 — 3°9• 149 

αλΧ αγετ, εις ευνην τρέπει ημεας, οφρα κεν ηίη 

'υπνω υπο γλυκερω τερπώμ,ε^α κοιμη&εντες. 295 

ι \Ω$- εφατ' Άργείη & ι Ελενη ίμοΧ^η κελευτε 
αεμνι υπ αινουο-η νεμεναι, και ρηγεα καλά, 
πορφυρέ εμβαλεειν, ο-τορεται τ εφυπερΟε τάπητας, 
χλαίνας τ ενθεμεναι ουλας κα6υπερθεν εταο-θαι. 
α'ι ο Ήταν εκ μεγαροιο, $άος μετά χερο~)ν εχουο~αι' 3°° 

ΰεμνια $ε <ττορεσ•αν εκ £ε ^είνους αγε κηρυζ. 
οι μεν,άρ εν προαόμω όομου αύτούι κοιμηταντο 
Τηλέμαχος ί' ηρως και Νέστορος αγλαος υιός. 
Άτρείσης ϋε κάΰευαε μυχω οόμου ύ-ψηλοΊο, 
παρ α ' Ελένη τανυπεπλος ελε^ατο Ιί~ία γυναικών. 3°5 

Ημος α ηριγενεια φάνη ρο^οίάκτυλος ηως, 
ωρνυτ άρ ε% ευνηφι βοην άγαμος Μενέλαος, 
ειματα εο-ο-άμενος' περί οί %ίφος ο£υ θετ ωμω, 
ποστ) α υπο λιπαροινιν ε^ηο~ατο καλά πε^ιλα' 

294• η5€7Γ€0'] τράπεθ' α ιη. ρΓ. 61 8Ϊο ίηΙβΓ Ιίηε&δ : τράπηθ' εχ βηιοηά. τε- 

Γβηΐί Η. ΡΟΚδ. τράπεθ' \ν. ίΐ). κεν] κα\ Λ¥. 295- τερπώμεθα] 

\ΤαρπωμεΒα\\. ταρπώμεθα \Υ. ίΐ). κοψηθεντες~\ κοιμηθεντε Η. 296. Άρ- 

\1/*1ΐψ 298. τ εφύπερθε~\ τ α ΙΉ. ρΓ. δ'. 6Χ βηίθηά. Η. στορεσαι καθν- 

,περθε V. 299• ^ σα( ^θαι. 3°°• δ«°ί] δςίδας V. 3 01 • δέ στό- 

■ ρεσαν] δ' εστόρεσαν Η. V. 3°2• ΐηερίΐΐδ εηΐεηάίΐΙΟΓ επίδΐΐ δο/χω εΐ εχ 
Ιόμ.ου Γεεΐΐ δο/Λω, οΐίίικϋαιηΐβ νεΓδίι : Η. 1ΌΚ8. 3°4• κάθενίε ηι. ρΓ. 

Ιδεςΐ αηΐίφία ιπαπαδ Γεείΐ καθένα (δίο) : Η. ΡΟΚδ. δ' εκά0ει>δε V. ίβ. Άτρε- 

ΪΡ&ής. 3°5• δΓία. 3°7• ωρνυτ "?~\ ωρνντο αρ Η. - ίΙ>. Μενε'λαΡος. 

αι 
,308. Ρείματα Ρεσσάμενος. 3°9* 7Γ0σ " σ "' δ' ύπο λ<7ταροΓσ•ίν] ποσ* δ' νπολιπαροΐ- 

(Γ<ν. Η. 

Β. Ο. Ε. Ρ»1. 295• Ύαρπώμεθα'] σθψαι. Ρβΐ. 3°°• Δρδας] Γράφεται 

Γρ. παυσωμεθα, άντι τοϋ αναπαύσω- δάος, ηγονν (λερισμον, σπουΖην, η ταγυ- 

^,εθα. ΗλγΙ. Ρίΐΐ. 297• Δαί/χνί' ίπ' τητα, η </>^ί• «(/)' ο? κα< αϊ ΰεκτικαϊ 

αίθοίστ} Βεμ.εναι~\ Τίνες οντω το υπέρβα- τον φωτός αί δάδες. Ε. 3° 2 • Έν προ- 

:Τον, δε',ίχνί' ίπ' αίθουστ} θευ,εναι, στορε- ΰό/χω δο/χοι»] Προστω^, προθνρω τω προ τον 

σαι τ εφνπερθε τάπητας, και ρηγεα θαλάιχον. Ε. 3°4• ΓΙροπερίϊπωίΑενως 

\καλά πορφιρε' ε(χβαλεειν κα) χλαίνας το καθενΰε. Ηατί. Ραΐ. 3°5• Τανι,'- 

■ ονλας καθνπερθεν εσασθαι, ο εστί περί- πεπλος~\ Ή τετααενον κα) επιμήκη τον 
,βαλεσθαι. (•ί. 'Τπ' αΙθονση~\ Ήχη- πεπλον εχονσα. ως αν ει ελεγεν η νεω- 

τ»κ^. νπΐ^. 298. "Τττερ0ε] "ΐπερ- τερα κα) είμηκης την ηλικίαν' τεταμε- 

,ονωθεν. νΐΐΐ^. 299• Χλαίνας ον- νον <γαρ τοΐ! σώματος ανάγκη τέτασθαι 

λας] Άπαλάς, η τελείας και άνίρομη- και τον πεπλον. Β. Ε. Ο. Νεωτέρα. 

νεις. Ρ;ι1. Ο. Εσασθαι~\ Άναπαιθη- τεταιχενον γαρ κ. τ. λ. Ρ,ΐΐ. 3°9• 

'Οίΐ, καθίσαι. Β. Ένδί/βηνα», σκέπα" Ποσό - * δ' υπο λιπαρο~ϊσι~\ Στε^ροΓς, ταχύ- 150 ΟΔΤβ^ΕΙΑ^ Δ. 3ΐ° — 329. ιλβ. IV. 

βη £ 'ίμ,εν εκ (Ιαλάμοιο θεω εναλιγκιος αντψ, 3 10 

Ύηλεράχω δε παρίζεν, έπος τ έψατ, εκ τ ονομ,αζε' 

Τίπτε δε σε χρειω δευρ ηγαγε, Ύηλψαχ ηρως, 
ες Λακεδαίμονα δϊαν, επ ευρέα νώτα (Ιαλάο-ο-ης ; 
δημιον, η 'ίδιον ; τοδε μοι νημερτες ένκτπε. 

Τον ί αυ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηυδα' 3*5 

Άτρειδη Μενέλαε διοτρεφες, ορχαμε λαών, 
ηλυθον, ει τίνα μοι κλήδονα πατρός ενίσποις' 
εΜεται μοι οίκος, ολωλε δε πίονα 'εργα' 
δυσ-μενέων δ' ανδρών πλέίος δόμος, οι τε μοι αιε) 
μηΧ αδινα σ-φαζουοΊ, και ειλίποδας έλικας βους, 3 20 

μητρός εμης μνηστήρες υπέρβιον ύβριν έχοντες, 
τουνεκα νυν τα σα γουναν ικανομαι, αι κ ενελψνα 
κείνου λυγούν ολεθρον ενισπείν, ει που οπωπας 
οώθαλμοΊσι τεοίσιν, η άλλου μυθον άκουσας 
πλαζομ,ένου' πέρι γαρ μιν οίζυρ^ον τέκε μητηρ. 3 2 5 

μηδέ τι μ αιδομενος μειλίσσεο, μηΡ ελεαιρων, 
άλλ' ευ μοι κατάλε^ον, όπως ηντησας οπωπης. 
λίσσομ>αι, έιποτέτοι τι πατήρ εμος εσύλος 'Οδυσσευς 
η έπος, ηέ τι έργον, υποστας εζετελεσσε 

3 1 1 . ίέπος. 3 1 3• δϊΓαν. 3 ] 6. Άτρε/Υδη Μενε'λαίε. λαίων. 

3 1 8. ΐοΐκος. Ρέργα. $2θ. Ρέλικας. $21. υβριν] ητορΥ. 326. μηΐί 
τ/] μη$ ετί V. 3 2 9• #«•* ^Ρ7 ον • 

τάτοις. Ε. 3 * τ • Τηλε/Λαχω δε πάρ- ^ε'νον. Ε. Αείπει η περί. ίνα τ*νά /λο* 

'<3 €ν ] '^^ ν *" Α*ερος λογο^ 1 ^ το πάρΐζεν, φημην πβρϊ τοϊ πατρός ενίσποις. Ο. 

προπαροξυνθησεται ώς, Νέστωρ αύ τοτ' 3 Ι 8•Π/ονα έργα] Τα ε'κ των ΙΙίων κτη- 

εφιζεν (γ'. 4 11 •)• *^ ν ^ ^ παρά μάτων γεωργία, ά δί' εργασίας κτάται 

■προς τω Ύηλεμάχω συντάσσεται, ττρο- τ<ς. Ε. 3 2 °• Μηλ' άδ*νά] Λεπτά, 

περισπαται. Οόκ αναστρέφεται δε η προς σύγκρισιν των βοών. ν) αντί του 

παρά. είτε) κατ" εκθλιφίν εστίν, άλλως πυκνως. Το δε έλικας βους τους ελικοεί' 

τε και μέσον πέπτωκεν ο δε'. Ο. Δίχως δί? κέρατα έχοντας, η τους ελικοεώη τψ 

πάριζεν και παρίζεν (δίθ).Ρ3ΐ. 3 12 • πορείαν ποιούμενους, η τους μέλανας. Ε. 

Ύηλέμαχ ηρως] ΐίροσαγωστον (80Γ. Οί". &ά α. $2. 3 22 • ^κάνομαι] 

προσαγωγίν) το ήρωα καλεΐν τον νέον Άντ) του Ικάνω. η δε λέξις αντί του 

δίά τά του πατρός κατορθώματα. (£. Ικετεύω. Β. Ο. 320. Μγβέτι μ αϊ- 

^13• Νίί τα θαλάσσης] Μεταφορικως το δο'^ενος] Δίά διίο πράγματα κρύπτει τις 

πλάτος της θαλάσσης είπεν. νυ1§. το αληθές, η δί' αΙΙω η δί' ελεον. Ε. 

314- 'Ένίσπε] Γράφε, ενισπες. Ο. Μειλίσσεο] Μειλίχια και πρροσηνη 

317• Κλτ/δο'να πατρός] Άπο του κλέος λέγε, η χαρίζου. Ε. 3 2 9• "Εργβν 

κλείζω κλεϊΰών και κληΐων, ως το χρέος υποστάς'] Έκ μεταφοράς των βαστά- 

χρεΐζω χρήζω• μένει δέ το ι προσγεγραμ.- φόντων φορτία μεγάλα, και το φορτιον 335 34° *ΙΒ. IV. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 33° — 34*. 151 

όημ,ω ενι Τρωών, 'ίθι πάσχετε πηματ Άχαίοί' 33° 

των νυν μοι μνη<ται, και μοι νήματα ενκτπε. 

Τον Τε μ,ε'γ οχΟηιτας προτέφη %αν()ος Μενέλαος- 
ω ποποι, ν\ μα,λα £η κρατεροφρονος ανίοος εν ευνν\ 
,ηθελον ευνφήναι, άνάλχιάες αυτοί εοντες. 
ως ό όποτ εν ζυλοχω ελαφος κρατεροιο λέοντος 
■νεβρους χοιμησ-αο~α νεηγενέας γαλα^ηνους, 
χνημους ε^ερεψι κα) αγκεα ποιηεντα 
βοο-χομ,ενη, ο ο έπειτα εψ είσ-ηλυΟεν εύνην, 
αμφοτεροιο-ι όε τόιτιν άειχέα ποτμον έφηκεν 
νς ναυσ-ευς κεινοκτιν αειχεα ποτμον εφηο-ει. 
ζι^γαρ, Ζευ τε πάτερ, και Άβψαίιι, χαΥ Κπολλον, 
'οιος ε ων, οίος ποτ εϋχτιμένη εν) Αεσ-βω 

330. 'Αχ«Λ/. 332. Μ^λαίος. 33? . ^^] . γ 

ί3». Μψ. 339 61 34°• αδικία. 

,η * ^ Μ^μ^ Ε. 332- άρ&σ» Ικ& Ε. Νο^'α,-] 'Α*/- 

4«7 οχθησας] Ύον θύμον υψώσας σταρχος, κούνιας. (£. ΗαΗ %{η 

^θήοχθ^^οχθ^Ε. 333 . Κν,>„] Τους βασίμους τίπονς,% 

Λ ποπο^ Ορα τψ £αλλα Ί ην. Ι μϊν προβιάς των Ιρίων. *} κν ^ ονς σκ> 

αρ Ν,στωρως αν Ικ πολλοΖ ^φ^μίνος ροϊ , ς τ ^ ονς κα) τ/ , αχ ^ & ^ Ταφ ^ ς 

α* των κατά τους^ μνηστήρας οίκ ανη\οος της κνήμης ΤΟ ν σκέλους ως αίτου Όστ6- 

:«»ββ*€τβι του τρόπου της ίπηρ,ίας, Επτβ' ϊους κα) ουραίους Ιντος. Β. Ε Κρηα- 

*ι ψ ίκω* ίποΐάμνασα, (γ'. 2Ι 4 .), *»?*] 1>ά>, η*»* Β. Άγκα πί- 

0*Μ<ν*λαος πρώτον πυνθανομ*νος σχετ- ,,'βκτ*] Κοίλος το'πο^ &&,. άττέ γάρ 

.αζβ* , Λ <^α,ν τί)ν * τ*, ΌΙυσσίως ™ σ^λίΓσβα, (βίϋ) και «π,ν^σ&χ, 

«,^,ν.Ο. 335•Έν|,λ 'χα,] 5*- *, αίχ(Γί ς τα ^λα. απο του α\ω το 

«χβν τ,ν ««ταδκτιν ™ λίοντίς φησ„, ψ^ρω, αγη, *«ί πλ,ονασμω του *, £™. 

τον φωλ,ον τον € χοντ α & λα πολλά. Ε. 3 39• Άμφοτίροη δβ τοΓσ,ν] 'αΓ. 

•. Εν τοττα, νλ«8« κα, σνΛΜρφ, „θα στόφας Η\ της ίλάφου κα) του νΑόύ 

ν^γολ^^κοαίνά ρ^τα πα- λα,,βά^, Ό γαρ Ά ρΐ ,τοτ^ς (Η^. 

-χοντατα,νζ^.Ε. 33 6. Ν € /3^] Αηί,η. 6, ι 9 .) & ^ τίκτΐ *, 

Φρους φ ησι τους μνηστήρας, λέοντος 1\ ϊλαφον, σπα^ς & Μβ. ( 1^ Τως % 

λοχον και κοίτην, την του Όϊνσσίος "Ομηρος ™'™ συγ-χρατα, (, 0Γ . νϋν 

£ λ,οντα „ν Οδ,σσ,α, βί« ,'λά^ ^τα, Γ) Γνα κα1 ^ ^ ά ^ ν . 

.τον τασσ. το, ς γον,Γ, τ& ^,^ρα,ν, ψ €/ ,ί ς $ τδ ^ € ; κ ,' νος . ^ ^/ ; ^. 

►^^^^^^^.^ στ ^ 6ς %λ€ΐστΰι %ρ1ς ^ ^ ^ 

Γ Μηΐο δοΐϋοίΐανί νοΓί,υ,η ,υγχρ**,, η ηοά ηοη η 10 (1ο ΐηΓ ΓΛ ςοοααβ ^ Γ. >η ίίΛ 
ο«ΡΓ ,«ο,1 αηαι οΐ,.-πη η Ρ π,1 Ι'οΐνΐ,ίη,η, ρΠΒίβΤ ο,πη ,,„«„ Ή 0Λ ίη( π, ^| £ 152 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 343— 35^• Ι<ΙΒ. IV 

ίί έριδος Φιλομ*ιλ*(Λ$ επάλακτεν άναο-τας, 

κα$Ρ έβαλε κρατερής, χεχάροντο Μ πίπες ' Αχαιό), 

τ οίος εων μ,νηο-τηρο-ιν όριληο-ειεν "Οαυσ-ο-ευς' 34^ 

-πάντες κ ώκυροροί τε γενοίατο πικρόγαμ,οι τε. 

ταύτα Ρ, α μ ειρωτας χα) λίοΌ-εαι } ουκ αν εγωγε 

οίλλα παρε\ έίποιμι παραχλιδον, ουΰ άπατηο-ω' 

άλλα τα μεν μ,οι εειπε γέρων αλιος νημερτης, 

των ουδέν τοι εγω κρύ-φω έπος, ου£ επιχευνω, 35' 

ΑΙγύπτω μ ετι δευρο θεο) μ,εμαωτα νεεσναι 
εο-χον, επε) ου ο~φιν ερε^α τεληεσ-ο-ας εχατομβας' 
οι }' α\ε\ βούλοντο θεο) μεμνηο-θαι εφετείων, 
νηο-ος έπειτα τις εο~τι πολυχλυο~τω ενι ποντω, 
Αιγύπτου προπάροιύε, Φ άρον δε ε χιχλησ-χουοΊ, 35 

τοσ-ο-ον άνευθ\ 'όοτον τε πανημεριη γλαφυρή νηυς 

344• Άχαι^'. 348- παρεξ] πάρεί V. ίΐ). Ρείποιμι. 349• 3*1 
350. Ηνοςί 353• ιιηοίηίδ ίηοΐαάΐί: λ¥. 355• ^ € • 

κείται. Ε. Ο. 343• ΦίλψηλείΙη~\ Τω Ζηνόδοτος ^Τ«. (ΙΐΙΙΟΙΙδηυβ Μ 

ΪΙατρόκλω. Φιλομήλας γαρ Ψ ν1 ^' 7ΐθ7αί 7"Ρ* Φ*!™* εγ&α»™ ^τολαί ; ] 

ναΚ ' Γράφε, Φίλομηϊη, κατ* Άτη- Ο. 61 ρ08ΐΓ6Γϊΐα ΡΟΚ8. βχ Η&1 

κοΙς\ωρ\ς ν (810). Ε. ' Έν Αρίσβη Ήρα* 8 θυσιών, εντολών.^ Ιντολ^, γ^| 

Μςιγ£. Ρ^1• Ινί Αεσβω €1 α (ΙίνεΓδα όιίειν τοις θεοΐς, αυτός δέ οδκ εθυσεν^ Ι 

Πΐαηα: /3α<χίλεί/ς γαρ ί» Λ* "/ 3 ™ ό Φ*- τψ< εντολή πλήρωση. Ε. 355• φά Ρ° 

λομηλεάης. 347• Ταϊ;τα δ ' " Ρ* €ί >" Ν '^ 0Ι/ Α2 7 ώρτοι '? τ ^ νΖν ' Αλ '•&^? €1 ° 

τ£ς και λ/σ-σ-εαί 6?*οι/*ι εγα> 7 ε• βΛί αλ- Υιιΐ£. Φάρος νί^ος, άττο Φάρου τ« 

λα τταρακλίδον. τβ τταρακλίδον α/Λείΐ/ον νανκλτ,ρου Ιν Αϊγόατφ της νηος εκβάντ 

το7ς ανω συνάπτειν, δχά το υπερβατον. και υπο οφεως καταποθεντος, ως Ανι 

Ε. Ο. Ρ&1. Παρατρεπτικως, <τταρα- κλείίης ίσ-τορε?. Β. ^ Άντίκλε/δ^ς <<η 

κλιθείσης της αληθείας- εκ τοΖ πάρα- ρε7, οτι ποθούσα Μενελαον'Ελενη, λάθ 

κλίνεσθαι εϊς το'δε τ^ μέρος. Ε. 349• $«" ^ ™ λ€ωζ > ™ ] Κ ^ ίκ1ν ?*% 

^η^ρτης] Άττο του νη στερητικού /λο- πλο7ον παρακαλά τον νανκληρον, ος ε* 

ρ'ιου καί του άααρτω. Ό μ>η άμαρτησας λεΐτο Φάρος, ας ΛακεδαΖ/χονα αίτ 

π*ρ\ ονς εΤττε μΛΐ λόγους. Β. 35 χ • Αί '" ^οκαταστησαι. χειμασθάτίς δε ■ 

γιίτττβ) ^ ετί] Ό /χεν Αριστοφάνης παρ- εϊς Α'ίγνπτον, και ενθάΐε της νεως ολ 

ελκει'ν φησι το ετι, ως το, "Ον μ,οι είωκε βάντα τον Φάρον όφις άναιρεΤ. η δε^Λ 

πατήρ ετι ΰευρο κιοίση (ίηίτα 73 6 •)• Ψ ασα αίτ1ν > ^τως ωνό^ασε τψ νΤ,σ 

οί δε ούτως, εϊς ΑακεΙα'ι^ονα Όρμωμενον Ε. Ο. νΐηοΐ. Φάρος εστί νήσος Α 

ϊτι Ιν Α\ Ί ίπτω εσχον οϊ θεοί. Ε. Ο. γύπτου, η νΖν ^ > ΑλεζανΙρεΙα λεγμ.ε\ 

353• Έφετ/Λεοΐν] Βουλεται μεν λέγειν τίνες φασιν, οτι φάρους 1 * της Έλε> 

θυσιών, άσαφεστερον δε είρηται. δω εκπεσοντος ούτως ωνομάσθη. Ο. 35 

% Αεαίδ&Ιίνιαδ ΓβίοΓίυΓ &ά ίηβϋΐΐίναηι ίη ΙβχΙα. ΒΙΙΤΤΜ. 
ι> δίο Ργο ιηεηάοδο Φάς»{ οοά. Ψ\ηά. φύ Ιικε &(1άΐί δΐιρβποπίηΐδ ιΙε :— ™ **« 
τινίί δ» φασιν χ. τ. λ. ΒϋΤΤΜ. Μ Β. IV. ΟΑΎ1ΧΕΙΑΧ Δ. 3 57 — 3*8. 153 

ψυσεν, υ\ λιγυς ούρος επιπνεί'ήσιν όπισθεν, 
εν όε λιμην εΰορμος, ο(ΐεν τ άπο νηας είσας 
ες ποντον βαλλουσιν, άφυσσά,μενοι μελαν ύίωρ. 
ένθα, //„' εείχοσιν ηματ έχον 6εο), ου ^ε ποτ ουρά 3 6 ° 

πνειοντες φαινονι άλιαεες, οι ρά τε νηων 
πομπηες γίνονται επ ευρέα, νώτα, θαλάσσης. 
και νυ κεν ηια πάντα χατεφθιτο, χα) μένε άντρων, 
ει μη τις με νέων ολοφυρατο, κ,αι μ εσα,ωσε, 
Πξωτεος Ίφνίμου θυγά,τηρ, άλίοιο γέροντος, 365 

Ειόοθεη' τν\ γαρ ρα μάλιστα γε θυμον ίρινα' 
]Μ μ αω ερροντι συνψτετο, νοσφιν εταίρων, 
αιει γαρ περί νησον άλωμενοι ιχβυάασκ,ον 

357• ɻ黀ή|σ»] ΙνινικΙ&σΜ V. ^ζβ.άπϊ] **' Ρ ΓΟ ν • ϊ• V. &• €7/σα€. 

36θ. εϊείκοσιν. 366. ϊειίοθέη. 3^7- ερροντι. 

Ύοσσον άνευθεν] Εικός τοσούτον είναι νύ κεν] 'Ο,ς μηπω των όλων άναλωθέντων. 

κατά τους ηρωικούς χρόνους το διάστημα, τάχα. οϊν φησιν οτι πεφεισμένως ησθιον 

έπειτα άπογαιωθηναι τον Νείλου υπέρ- τη προσδοκία της βραδυτητος (Ε. του 

χεοντος τψ ϊδιαν ιλυν. ποταμόχωστος βράδους) ου προς κόρον άρτον σιτουμενοι. 

γάρ^ η Αϊγνπτος, κατά, Ήρόδοτον. \ 7 \ΐ\&. Ε. Ο. 3^4• Εί ' 1*4 τ ''ί Ρ* θ ^ °λο- 

| (νίά. Βαπίβδ.) Ύόσσον άνευθ' >] Το- φυρατο] Βραχύ Ιιασταλτέον έπ) το ολο- 

σοΖτον γαρ απέχει Ναυκράτεως η Φάρος, φνρατο- ει μη άρα στικτέον, καΐ άφ' 

ένθα τότε της Αιγύπτου το εμπόριον ην, ετέρας αρχής τα Ιξης. Ε. Ο. Κα* 

ως φησιν Αριστοτέλης, μέχρι Ναυκρά- τόντο παιδευτικόν. ως γαρ η αιτία θεοΐς 

τέως το πέρας ην του Νείλου τότε. και άνάκειται οΰτως κ α) η λίας (λυσις βηΐ. 

Ηρόδοτος γοΖν φησιν οτι το παλαιον το Μαί.). Ε. Ο. 3^5- ^Ρ^τέως ιφθί- 

κατω μέρος της Αιγύπτου πάν πέλαγος μου] Ήδέως τω επιθέτω (ίη$. νια. χρη- 

ην, ό δε ΝίΓλος πολλψ καταφέρων ϊλυν ται),ώς γαρ εύεργέτην εγκωμιάζει. Ε. Ο. 

,την καλουμένην κάτω χωράν ολην προσ- 366. Εΰοθέ-η] Ά*• της είδησεως καΧ 

^εχωσεν. Όθεν και μέλαινα καλείται. επιστήμης του πατρός το όνομα. κα\ Αί- 

{ οράται δε κα) μέχρι νυν κογχύλια κα) σχύλος δε εν Πρωτεΐ Ειδοθέα* αύτην κα- 

^λοπάϊες. εγω δε και περ) Μέμφιν είδον, λεΐ. Ό Ιε Ζηνόδοτος γράφει Ενρννόμην. 

Ρ*γ»° Π/ος. Ε. Ο. 35 8 • "Οθεν τ Ε. Ο. ΗϊιγΙ. "Ορινα] Ιη Ραΐ. ιαρπι 

,ά»ο] Άφ' ου λιμένος άρύονται ύδωρ έκ δοπρίαηΐ ω ία. 3^7- "Η μ οίω 6/5- 

■ της ηπείρου επί τάς νηας. Β. 359• Ρ οντι ~\ Μετά λύπης μό-,ω πορειομένω, 

,Αφυσσάμενοι] "Εάν δ*α του ο, άρυόμε- φθειρομένω, κα) μετά φθοράς βαΰίζοντι. 

Μ4, εάν δ<ά του α ΰΰρευσάμενοι. Ε. Ραΐ. καταστρέφει ΰε είς το άλ^ει^τες. Ε. Ο- 

,Το υΐωρ τη νψ κομισάμενοι. Ε. ^6ϊ. Ιη Ραΐ. ίΐΐίίΐη ΒΟΟΟ&1ΙΒ ϊΐκΐΰ α 

Αλιαείς] Οί εν τη θαλασσή πνέοντες. φθειρομένω: $&ά υΐΐίηΐ» ίίίΐ ίϋΐ ΒΟΐΐ- 

χπο τοί άω τΌ πνέω Λ κα\ εκ τοΖ άλς, η ρΐα εις το άελι'οντι. 368. Ίχβιά- 

ϊοΖ άλη η πλάνη. Β. Ε. 3 6 3• Κα *' ασκον] Άλλαχόσε ου λέγει ο "Ομηρας 

1 ΡοΓβοηι» [ςηβΐΜ νίΗβ ίη ροβίβοπρίο) ε $οΗοΙίο (ΙοηιιηδΙε, ορΐηοΓΐ ργοΓοπ ά'»ι»$ι• 
}»«»«. ΒϋΤΤΜ. 

νΟΙ,. Ι ν 154 ΟΔΥ22ΕΙΑ2 Δ. 3^9 — 383. ΙΛΒ. IV. 

γναμπτοίς άγκίσ-τροκτιν πείρε Λ γαστέρα λιμός. 

ΥΙ $ εμευ αγχι στΛΤΛ έπος φάτο, φωνήεν τε' 37° 

Νηπιος εις, ω ζείνε, λίψ τόσον, ηί χαλίφρων, 
ηε εκών μεΟιης, κα) τέρπεαι α,λγεα πάσχων, 
ως £η $$ ενι νήσω ερυκεαι, ου$ε τι τεκμωρ 
ευρίμεναι ΰύνασαι, μινχΑει ίέ τ οι ητορ εταίρων. 

Λ Πς εφατ' αύτάρ εγω μιν αμειβόμενος 7τροσεειπον 375 
εκ μεν τοι ερεω, ψις συ περ εσσι νεαων, 
ως εγω ούτι εκών κατερύκομαι, άλλα νυ μέλλω 
ακάτους άλιτεσθαι, οι ουρανον ευρυν εχουσιν. 
άλλα συ ττερ μοι είπε, 6εο) $ε τε πάντα ϊσασιν, 
όστις μ αθανάτων πε£άα και ε£ησε κελεύβου' 3 8 ° 

νοστον θ\ ως επ\ ποντον ελευσομαι ιχ()υοεντα. 

Λ Ω,ς εφάμψ' η ί' αυτίκ άμείβετο ίΊα θεάων' 
τοιγάρ εγω τοι 3 %είνε } μάλ! άτρεκεως καταλεζω' 

φο. γναμπτο7ς] ψαμπτοϋσιν V. 37°•^ δ ' € > €Ϊ ] ^ € ^ ν Υ ' λΧ) ' Η ~ 

πος. 372. ^θί-ης-] μεθίας ΗΛ¥. βΐ δίο «ίΙιοΙίβδΙβδ ίη Ρΐαΐοη. ηυρβΓ εάιΐι» 
Ευζά. Βαΐ. ζά Α1οΗ>. Ι. ρ. 74- Ρ 0118 • ί1) • Μν ' 375• «/»«; 

Η™». 376- V». 377• ?'«** 379 .Ϊ€κέ. Η***». 38°•^; 

θου'] κελϊΜονς Η. κελειίθον V. 61 κίλιυβον ρΓΟ V. 1. 3» 1 • »«] ω < ν • 

382. ΙΐΡα. 3 8 3• καταλέξω] αγοράσω 61 399* Η. Φ. 

«τβ/ειν τους "Ελληνας ΙχΒύας. νυν δε' μινος * τον νουν, κεχαλασμίνας κα) πα- 

άτ η σι -τούτους άγρει,'είν ΙχΒύας διά το τε/- ργωρημένας έχων τάς φρένας. Β. Ε. <2. 

ρεσθα, *«& τοΐ) λ,/Λοΐ). Β. 37°• <Η δ ' 372. Ή) Ι^ν ^0/ε,ς] Α/Λβ,νον ^ 

έάά άχχ 4 στασα] Ζηνόδοτος, η Μ ί*β*. ζε,ν 1 το£ ηε την έττί τελου* ο£ε,αν, ,να 

Ε. Ζηνόδοτος, η δε ^οί άντομίνη. Η&γΙ. 7 ^ ταί &βζ«*™ β '«• ?τε γά> εστί 6*α- 

371. Ν^πβς ε!ς ξ*»*] Αντί του άμα- πορητικος ο η νψσπαται, &ς το, 'Ηε χο- 

βί?ς, 6ΤΙ τα πα/δα* </>ρον£ν. χαλίφρων λον παιίσβίεν Ιρψύσνί τε θ^ον (11.^ α . 

δέ χανν»0«2( ^ δ ΐα/ 3ρ^ς της προτίρας ΐφ.). Ε. Ο. 374• Θα^αστικος ο 

φροήπως. €Κθ)ν δε //εθ/εις αντί τον λόγος Ιαν καθ' αυτό το ^στψον ττροσ• 

<κο)ν πάσχας κα\ τίρπγ ίπρβολ^ς. άγο,μ*». Ε. Μ.ν^β« δε τβι ψορ ετα*- 

τρ/α δε ταυτά €Ϊσιν δ*' ^ ^««β* ρων] Υράψε, μ»Μν δ' ε,δοθεν τ,τορ ^ 

άααβτάνβ^ν. Ε. Ο. Ρ*1. Ό νους, (ΥΊά. ΑΙΐβΓ.) 376. 'Εκ^τβι] Ο 

τοο-οϊτον άνοστος εΤς έ |εΓνε, ό'τ» δτ,^ μΑν άντ) τοΖ δη. 6^5 δη (ΓΟί, ^ί «« 

ε'νί νήσω ϊρύκζαι. Ε. Ο. Είς] Έγκλ*- θε^ο;ν. καί ττερττη η έπερθε^ς (1. ^ 

Τί/ί ον το εις. Ε. Χαλίφρω^ Χαννί- πρ^ς). Ε. 0• 37»• Ά^το,, 

φρ ω ν, κα) μη ^πυκνωμένος τας φρίνας, άλιτίσθαί] Λείττε* η είς.^ «^λα εο.κο 

Ε εστί •πρωψ μ*ν πυκνός νυν δε χαυνω- 'ημαρτψέναι ε»ς τοίς θεοι/ς. Β. Ε. ^ 

14 δθΓ. χ.ΐΥα.υνωμ.'ΐΊΟζ. ΒυΤΤΜ. . 

» 5ογ. χοιρίζ*». Ηοο άίάί, . ΜήΙ»6Ώ<1ϋΐη ββδο, ηοη «β, δβά «« ααιίο οοηδοριΐο 
ΒϋΤΤΜ. Ι.ΙΒ. IV. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 3 «4 — 39^. 1 55 πωλείται τις όευρο γέρων αλιος νημερτης, 

αθάνατος Ώρωτευς Αιγύπτιος, οο~τε θαλάΌ~σ"ης 385 

παο-ης βεννεα οιόε, ΙΛοο-εισαωνος ύπού^μως' 

τόνοε τ εμον φασ-ιν πάτερ εμμεναι, γ\$ε τεκεο~θαι. 

τόνγ ει πως <τυ Γύναιο λοχηα-άμενος λελαβεο-θαι., 

Ός κεν τοι είπνρ-ιν όσον κα) μέτρα χελεύθου, 

νοο-τον ν, ως επ) ποντον ελευο~εαι ιχθυόεντα. 39° 

κα) όε κε τοι ειπψι, (ϊιοτρεφες, αί κ έθελγα, 

Ό, ττι-τοι εν μεγαροκτι κακόν τ αγαθόν τε τετυκται, 

οιχομενοιο <τε(Ιεν σολιχψ ό$ον αργαΧεψ τε. 

Ώς εφατ' αυταρ εγω μιν αμειβόμενος προτεειπον' 
αυτή νυν φραςευ συ λοχον υειοιο γέροντος, 395 

μν\ πως με προικών, ν\ε 7τρο$αε)ς, αλεψαί' 

386. ίοΓδε. 388. τον-/] το'νδ' ίη Ιβχίιι βΐ ίη δοΐιοΐ. ηιαΓ§. 8θ(1 ίη Ιεχίυ 
βχ ίίηΐβη(1. Η. 3 89 ^ίπησιν. ^1. Ρείπησι. 394• προσέΡειπον. $<)6. πρα- 
Ριδων. 

1 384• ΤΙωλίΐταϊ] Άντ* του άναστρη- υλην η . άνευ γαρ ύλης φασ) τον Ιη- 

ται' κατά' Αττικούς, επιφοιτφ. έτεινε μιουργον πάντα, τα. ορώμενα (πεποιηκεναι 

'δε το ο μικρόν δια το μετρον. Β. Ε. 1118. Μίΐΐ. : ίηΐΐϊΐΟ ου πεποιηκεναι, ηί 

Κα) εν Ίλιάδι (δ'. 231.) βττί της αν- ίίίΠοΓ) νλης δε της μη φαινόμενης ημΐν, 

της σημασίας τη λέξει χρηται, πεζός ίων ε£ ης άνθρωποι, δένδρα, νδαια κα) πάντα 

επιπωλεΐται. και το, δευρο, δε είς τον- τάλλα. ΕΙδοθεη -γαρ το είδος, νλη γαρ 

τον τον τόπον. Ε. Ο. Γέρων άλιος νη- αποτελεί είδος κατεργασθεϊσα. "Αλλοι 

μ(ρτης~\ Ό Πρωτενς άνθρωπος ην οίκων δε Πρώτα φασιν άλληγορικως τον προ 

κατά θάλασσαν, είτε πλησίον αντης τον έαρος καιρόν, μεθ' %ν άρχεται η γη 

'(ΐτε εν νήσω, χρωμενος μάντη (μαντεία ε'ίδη ποιεΐν βοτάνων κα) γενών, ο δε Με- 

§03. Μ.81.: νεπη«, ρπίο, μαντική) άπο νελαος μη οντος καιρόν επιτηδείον προς το 

ίων εναλίων ζωών, ως άλλοι άπο των πλεΐν φθάσαντος τον έαρος απέπλευσε, 

ονείρων κα) άλλοι άπο των ιερειών. Το δε Πρωτεως όνομα είς την άλληγορίαν 

Εϊδοθεη δε η ΙΛΛ γυνή κα) αύτη θνητή επιτηδείον. Ε. 386. 'Ύποδμως'] Ό 

ως εκείνος, θυγάτηρ αύτου. και τίνες νποτεταγμενος θεράπων τον Ποσειδώνος, 

φασιν ως τεθνηκει προ τον τον Με- εμφασιν γαρ έχει η νπό. Ε. Ο. θερά- 

'νελαον εκεΐσε ιεναι. άλλ' όμως ει κα) πων Ό Ιπείκων τω οικείω δεσπότη κα) δα- 

αντος σωματικως ου παρην, άλλ' ήσαν μάζόμενος. Παρέκει η νπο, διαφν- 

'χιτω βίβλοι κα) ερμηνεΐαι περ) μαν- λάττει δε την οξεΐαν. Ε. Ο. 388. Τον 

τείας (ί. μαγείας: νί(1. ;ΐ(1 4°3•) ^ εΓττα^ ο-ι'] επίτηδες αυτόν προδίδωσιν, 

χις εχρησατο ως εκείνω Μενέλαος, άν- όπως γνωστός παρά τοις άνθρωποις γενη- ιγκασθεις νπο των απουσιών των άν 
*μων κα) παντελούς άπνοιας. Ύινες 
ϊε κα* άλληγορικως Πρώτα (81θ) την τ αι. Ε. Ο. Αελαβεσθαι] Άναδιπλα- 
σιασμος, ώς τετυπεσθαι. Ε. Δε λα- 
βεσθαι. Β. Ο. 39^• 'λλεηται] Έκ- ■ Οβίβ ίΐΓίίοπΙϋΐη : γννν κα) αυτν 5ν»τή. ΒΙΙΤΤΜ 
η νί(1. ίηίΓ,ι βΑοΙ. υΐΐ. η(1 45 6 • ΙΗΤΤΜ. 

Χ 2 156 ΟΔΤ22Ε1Α2 Δ. 397 — 4">. ΙΊΒ. IV. 

αργΑλεος γάρ τ £<ττι θεός βροτω ανορι σαμψαι. 

Λ Ως εφάμ,ψ' η £ αυτίχ αμείβετο £Ία θείων 
τοιγαρ εγω τοι, \£ί*1% μαλ' Ατρεχεως χατΑλεζω' 
ημος ^ ηελιος μέσον ουρΑνον άμφιβεβηχει, 4°° 

τημος αρ εζ Αλός εισι γέρων α,λιος νημερτης, 
ττνοιη υττο Τεφυροιο, μελαίνη φριχι καλυφθείς, 
εχ <Γ ελθων χοιμΑΤΑΐ ύπο σπεσσι γλαφυροϊιτιν. 
Αμφ) ίε μιν φωχΑΐ, νέπο^ες κΑλης Άλοσ-υίνης, 
άθροΑΐ ευ^ουσιν, πόλης Αλός ε%αναόυο~αι, 4°5 

7Γΐχρον ΑττοπνείουσΑΐ Αλϊ>ς πολυβενθεος οομψ. 
ένθα (Γ εγων αγαγουο-α, αμ ψι φΑΐνομενήφιν, 
εύνΑσω ε^είης' σν £" ευ χρίνΑσθΑΐ εταίρους 
τρεϊς, ο'ι τοι τταρα νηυσιν ευσσελμοισιν Αριστοι. 
ττΑντΑ <$ε τοι ερεω ολοφώϊα τοΊο γέροντος. 4 ι ° 

398. δϊΡα. 4 10 • ? € Ρ* ω • 

φύγη. άπο τοΖ άλέγω (δΟΓ. άλέω) το δες. νυΐ£. Αί εστερημέναι των ποίων, 

εκφευγω. καί πλεονασμοί του υ άλευω, €ΐ προς τα μ,εγέθη των σωμάτων αυτών 

ως το χέω χεύ», και δε'» δεύ». Ε. 399* σνγκρίνη τις. το νέποΐες, αντί τον σχε- 

Ύο) γαρ εγων ερεω συ δ* Ινϊ φρεσι βάλ- δον άποΰες. σφόδρα ουσαι μεγάλαι σμι- 

λεο σησϊ] Γρ. Ύοιγαρ εγώ τοι ταύτα μάλ' κροτάτους εχονσι πόδας. Προς αντίδια- 

άτρεκέως (30•δθίδ33. 681 νοχ Ιΐΐΐίΐηεΐ). στολην νυν των ιχθύων άπόδων Όντων το 

Ρ&1. ^θθ.Άμφιβεβηκεϊ]Ύηνγην. προς νέποδες, ως τοις ποσί νηχόμεναι. Ε. Βο- 

ταυτα νοητέον το άμφιβεβηκει. τίνες σκηματα της θαλάσσης, ώς και άλλα- 

γάρ φασι τον ηλιον πολλω μείζονα του χου, *Η ετι (θΟ(1. ηέτι) μοι^ και κητο<, 

κόσμου, πως γουν το άμφιβαϊνον μείζον επισσεύη (Ρ&1. επισσεύει) μέγα δαίμων, 

εστί του άμφιβαινομένου. Ε. 4° 2 • ΟΪάτε πολλά, τρέφει κλντος Άμφιτρί- 

Φρικί] Ύη επιγενόμενη μελάνια εν τω εκ τη (ε. 4 31 •)• ^'^δειον δε εις μά- 

της επιπόλαιου κινήσεως των υδάτων, γειαν φωκη. Ραΐ. Ο. Κα» άλλως νεπο- 

νΐΐ1§. Φρίκην λέγουσι την επιγενομένην δες η αποδες, το7ς ποσϊ νηχόμεναι. Ι 3,1. 

μελανίαν τω υδατι εν τη επιπολαίω κι- Άλοσυδνης~] Ίης θαλάσσης, πάρα. το ει 

νήσει τοΖ ύδατος κατά τάς αρχάς των άλ\ σεύεσθαι. \ Τ \ΐ\£. Θαλάσσης επιθε- 

ανέμων του πνεΊν. Ε. Εις το λανθάνειν τικως "Αμφιτρίτη, πάρα το βίο. Ραΐ. 

συντελεί κα\ το μελαίντ, φρικι καλυφθείς. Ίης "Αμφιτρίτης, άπο του εν άλ) σευε- 

Φρίκα δε λέγει την έπιγενομένην κ. τ. λ. σθαι. "Ητο* (δβςυεηΐίίΐ δρθΟίίΐηΙ Ά0 

Ραΐ. 4°3• Άρ/>* δ« μιν φωκαι~\ ΪΙερ) καλής) της ευμόρφου, της χρησίμου ακι 

αυτόν δε φωκαις συνίιαιταται Ό Πρωτευς' του εμπορείεσθαι Ιι εκείνης και εχε*ι 

ΙπιτηΙειότατον γαρ των εναλίων ζωών τροφας τους ανθρώπους, άλλα το με) 

τούτο εις μαγείαν. Λ^ΐΐΐ^. Ιη 00(1. Ε. ευμόρφου, ει Νηρηίδα είπες την Άλοσί/'δ- 

Ϊ100 δοΙίοΙίΐΙΙΉ ΐηείΐβ ίΐηηεοΐίΐαΓ ρΓ86- νην, την Άμφ:τρίτην καλουμένην' ει δ< 

οοάβηΐί 810 : συνίιαιταται γαρ φωκαις επ) θαλάσσης, το καλής ήτοι χρησίμου 

ο Π. αί ρΓΟ μαγείαν δΟΓίρΙΙΙΓΠ Ϊ13Ϊ Ε. 4°6• Όΐμην] Ή λε|*ς μέση, κα 

μαντείαν. 4°4• Νεττοδες] Αί δια του σημαίνει ποτέ μεν εύωΰίαν, ποτέ δε Ζυσ- 

νηχεσθαι την πορείαν ποιονμεναι' η απ ο- ωΐίαν. Β. 4 10 • Όλβψωϊα] Ή σκο• ι>ιη. ιν. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 411 — 425. 157 

φωχας μεν τοι πρώτον αριθμήσει, χα) επεισιν' 

αύταρ επψ πάσας πεμπασσεται, ηοε ϊσήτΛΐ, 

λέγεται εν μεσσησι, νομευς ως πωεσι μήλων. 

τον μεν επψ αη πρώτα, χατευνηθεντα ϊο^ησθε, 

και τοτ επειτ υμίν μελετώ χάρτος τε βίη τε, 4*5 

αύ&ι ϋ εχειν μεμαωτα χα) εσσύμενον περ αλυ^αι. 

πάντα σε γιγνομενος πειρησεται, οσσ επ) γαίαν 

ερπετά γίνονται, χα) υάωρ, χα) θεσπκίαες πυρ' 

υμείς # άστεμφεως εχεμεν, μάλλον τε πιεζειν. 

αλλ! Ότε χεν αη σ αυτός ανείρηται επεεσσι, 4 2 ° 

τοιος εων, οίον χε χατευνηθεντα ϊοηατ&β, 

χα) τότε ο% σχεσθαι τε βίης, λυσαί τε γέροντα, 

ηρως' είρεσθαι £ε, θέων όστις σε χαλεπτει, 

νοστον & , ως επ) ποντον ελεύσεαι Ιχθυοεντα. 

1 Ω,ς ειπουσ , ύπο ποντον εάυσατο χυμαίνοντα. 4 2 5 

412. Ρίΰηται. 4 Χ 3• (Κ&'ηρ'] μεσση/τι Η. 'ύ>. Ρώς. 4 Ι 4• ^Ο'θε'] 

'δηα* βχ εηιεικί. 86(1 ηιαηυδ αηΐίΐ]ΐΐ36, 8ΐ ηοη εμίδάεηι. Η. ΡΟΚ3. 
ΐΐ). ΟΙ 4 21 • Κΰτίσθε- 4 ! 5• "Γβίτ] επει^ Η. λ\\ 4 2 °• α ™ϊ 6Χ 

βηίθηοΐ. Γεοβηΐί. ϋείηίΐε οΐίπΐ ίαίΐ άνείρηται Πΐΐηο εδί αμείβεται Η. 
ΐΐ). Ρ επεεσσι. 4 2 5• ^ <7Γ0 ^ <3 "'• 

τεινά και απόκρυφα, άπο του βλίΓν το κάρτος τε βίη τε °. νίηά. Ραΐ. ^ϊ6. 

φως' η ολέθρια, άπο του ολιον το ολεθριον Αυθι δ' εχειν] Αντί του έχετε. Ο. ΡλΙ. 

και τον φαίνω. V». Όλοφωϊα λέγονται Βραχύ δίασταλτε'ον επ] το ενειν. (^. 

τά ποιουντα πάτον και Όλεθρον, άπο του 4 ι 7' Γιγνόμενος πειρ-ησεται] Άντ) του 

ολω το φθείρω και του φω το λέγω. Ε. πειρωμενος γενησεται. Ο. 4*§• Έρπε- 

Όλοά ποιήματα, η απόκρυφα ολέθρια, η τα] Κυρίως μεν *ί οφεις, καταχρηστικώς 

Ιόλια. ΡλΙ. 4 1 !• Αριθμήσει κα) επει- δε νυν πάντα τά θτ,ρία. \ τ \\\<χ. Νϋν 

σιν~\ Ώρωθυστερον, καταλάβη, επελθτ). καταχρηστικώς τά "ζωα ερπετά λέγει 

μέλλοντα νοητεον, παραχράται γάρ ταΐς (Ραΐ. φησί). Β. Ρ&1. θεσπιδαές'] 

λεζεσι. Ε. 4 12 • Πεμπασσεται] Κατά θείον, εκ θεού πίπτον^, θείως καΐον, εκ 

ι πεντάΰας μέτρηση, αρίθμηση, πεμπά- του δα/ω το καίω. Ο. 4 Τ 9• '^Τ* 6 ^ δ* 

ζειν γάρ λέγεται το κατά πεντάδας με- άστεμφεως εχεμεν] Πάλιν άντ) του 

τρε7ν. παρά δε τοΐς Δωριευσι πέμπε τά έχετε. Κα* πιεζειν δε ως ΰικάζειν. φησ\ 

πέντε κατονομάζονται . Ε. Κατά πε'ντε γουν,Έπϊ μάστακα χειρ\ πίεζε (287•)• 

αριθμήσει, τά γάρ πέντε πέμπε λεγου- Άπίων μεντοι περισπηί' Χερσ) στιβαρτ,σι 

σιν λιολε'ϊς. Ο. Ρίΐΐ. 4 ! 3• Αγεται] πιεζευν (μ. 174•)• ^• 4 2 °• Λ - '" 

Λντ» του κοιμηθησεται, άπο του λεχους. τός~] Άρίσταρχος, αυτός κχ . ΙΙιιγΙ. 4 2 ι• 

ϋ. (^. 4 Χ 5• "^•Ρ7 ον Τ€ * π0ι ί τβ ] Γρ. Ε'ίρεσθαι, ως φθειρεσθαι. εστί γάρ εν- 

* Βοίοΐϊΰΐη Λ(ϊ ίιιηο νβΓβόιη ηββο ϊο ςρο ομβ ι•ο]οοΐπιη ίηΙβΓ Βε1κ>1ίβ κά 45^• ι * ιπη 
φβο ΙβπιπίΗΐβ κ«ί τίτ — . ΒϋΤΤΜ. 
ρ Ροιί. ίττ.ν. ΒΙΠΤΜ. 
ι ΝΐιηΊππη οΐϊ ν. 1. **τ<ί, ηικτ ββ! ΪΟ \"πκ1(1. οΐ Γαΐ. ΒΙΠΤΜ. 158 ΟΔΤ^ΕΙΑ^ Δ. 426—440. ιλβ. ιν. 

α,ύτα,ρ εγων επ) νηα,ς, οβ' εο'τα,σΌ,ν εν 'ψαμαθοιο'ΐν, 

ηΪΛ' πολλά, οί μοι ΚΡΛσίΐ πορφυρέ κιοντι. 

α,ύτα,ρ επεί ρ επ) νηα, κ,α,τηλυνον ν\όε Όα,λα,σ-οΌ,ν, 

ίόρπον § οπλίΓ&μ,Β&Φ 9 επί τ ηλυθεν α,ρβροο-ίη νυ^' 

£η τότε κοιμηθη/ίίν επ) ρηγμΊνι θα,λαο~ο-ης. 43° 

Ψΐμος £ ηριγενεια, φάνη 'ροοοοα,κτυλος ηως, 

χαι τότε $η πα,ρα, (Γινα, να,λάο'Ο'ης ευρυποροιο 

ηϊα,, πολλοί 6εους γουνουμενος' α,ύτα,ρ ετα,ιρους 

τρεις α,γον, οιο~ι μα,λιο-τα, πεποίνεα, πα,ο~ιν επ ινυν. 

Ύοώρα, ί ίρ ηγ ύποίυσΌ, ΰα,λα,ο-σ-ης εύρεα, χολπον 435 

τεοΌ~αρα, φωχα,ων εκ πόντου σερμ,α,τ ενείχε 
πα,ντα, ί' εσ-α,ν νεο^α,ρτα,' £ολον <ί' επεμ,ησετο πα,τρι. 
εύνα,ς ^ εν 'ί/α,μάΑοισ'ί οια/γλα*γθ,Γ α,λίηοΊν 
ηαττο μ,ενουσ' ημείς &1 μ,α,λα, (τχε^ον ηλθομ,εν α,ύτης' 
ε^είης ^ εΰνηο-ε, βα,λεν £' επ) Αέρμα, εκάσ-τω. 44° 

429. δόρπον 0'] δόρττον αρ εχ βπιεηοΐ. 6]υ80βπι ηιαηιΐδ Η. ΡΟΚ8. 

437• νεόδαρτα~] νεόδερτα Η. 43 8 • διαγλάψασ δΟπρδβΓαΙ; ρππίο, 86(1 

μ 

λ ΐΏΐιΙανίΐ ίη ν 61 /χ δυρβΓδΟπρδίΙ, ιιΐ 1ΐ0(3ίθ δίΐ, διαγνάφασ. ΙηΐβΓρη 
διακοιλάνασα Η. ΡΟΚ3. διαγνάμφασα V. 61 διαγλάφασ ρΓΟ V. 1. 44°• ^Ρ~ 
μα~] δερματ Η. ΐβ. Ρεκάστω. 

εστωτος και παρατατικού. Ρ&1. 4 2 7• ^ 00 ^°^ & Μαίυδ δοΗοΙίΐΐηΐ ΗθΟ 

Τΐόρφυρε κιόντι.~\ Έν βάθει της διανοίας ΟλίΠΙ £ΐθδδ& νΐΐΙ^&ίΕΙ, διακοιλάνασα, &ά 

διενοεΐτο, εκινεΤτο, εταράσσετο,οπερ συμ- 43 8. ΟΟηΐΐηυ&νίΐ. Δόλον δ' επεμψ 

βαίν€ΐ επ) των υδάτων α εκ βάθους κινού- δετο~\ Τον δόλον ενταύθα αίτιον τιμηί 

μένα μελαίνεται (νυΐ^. 61 Ρ&1. ωσπερ μεγίστης μάλιστα νοητεον τω Ώρωτε'ι 

— τα εκ — μελαίνεσθαι) . Β. Ε. Ο. πάρα της θυγατρος ΈΊδοθέης. Ε. 43&• 

ναΐίζ. 4 2 ^• Αιτταρ επεί ρ επ) νηα~\ Διαγλάφασα~] Διαγλύφασα, διακοιλά- 

'Ύποστικτέον εις το θάλασσαν, κα\ οπλι- νασα, εκ του γλύφω (δΟΓ. γλάφω : Β, 

σάμεσθα, και άμβροσίη νύξ. Ο. 434• γλάπτω). Κα) πως ουκ είπε γράφασα ; 

Πεποίθεα] Ίωνικόν. Ε. Ίθυν] Όρμψ, άλλα. το ρ επ) τραχυτήτων λαμβάνεται. 

πράζιν, εκ του ίθύω το πορεύομαι. Β. Ε. οίον το μετά χαλκού κονδύλου τοις πίναζ, 

€}. 43 6• Φοικάων] Ύά δέρματα φάκας των ζωγράφων εγξέειν κα)γράφειν. εστ, 

καλεί, ως βόας τάς βύρσας. Β. Ε. Ο. δβ και το δια μέλανος γράφειν. -ημεΐι 

Ρηΐ. αά 45°• Γ 437• Νεο'δαρτα] Τα γαρ προτιθεαμεν 8 τω μελάνι γράφοντες, 

γαρ ξηρά ου συναρμόζονται τοϊς σωμασιν. εκείνοι δε μάλλον άφαιρουσιν ά,πο του ε\ 

Ε. ΙΙιθανως, υπέρ του φαντασίαν ζών- πίνακι κείμενου είτε κηρου €ΐτε οστράκου 

των παρεχειν. Ρίΐΐ. Ο. Οπ;ΐη(]ΐΐαΐΤΐ 6Χ το γλάπτειν δε επ) τρυφερών, οίον επ 

τ Α1Ίςη»ηίχ) ηιίηυδ ϊυορίο <]ιιλιϊι β(1 αίΓυιτι^υο ΙοαιίΏ ιτίβΓΓΟίαΓ Ηοο βοΙιοΙ. ηά 44 2 
ΒϋΤΤΜ. 

• ΟρΙίπιε ιτιοηοΐ 3. Ο. δοΗηείίΙοΓ δοπ^βΐι^υιη οδββ •τξο<ττόίαμίν 50. τ/'. ΒϋΤΤΜ. Μ κ. IV. ΟΔΤ2ΣΕΙΑ2 Δ. 44 1 — 455• 159 

κε*7* $/ αινοτατος λόχος επλετο' τειρε γαρ αινως 

φωκαων άλιοτρεφεων ολοωτατος Όίμη' 

τις γαρ αν ειναλιω πάρα κψε'ι κοιμη^είη ; 

αλλ αυτή εο~αωο~ε, χα) εφρασατο μεγ ονειαρ' 

αμβροο-ιψ υπ ο ρίνα, εκα,ο~τω θηκε φέρουσα, 445 

ηόυ μαλα πνείουσ-αν, ολεσσε $ε κητεος ο$μψ. 

παοταν £ ηοίψ μεν ο μεν τετληότι (Ιυμω' 

φωκαι ό ε£ αλός ν\λ§ον αολλεες' αϊ μεν έπειτα 

ε^ν\ς ηύνάζοντο πα,ρα ρηγμινι θα,λάο-ο-ης. 

ενόιος ά ο γέρων Ϋ\λ§ ε^ ί-λος, εύρε $ε φωκας 45° 

ζατρεφεας' πάσ-ας £' αρ επωχετο, λεκτο ^ αριθμόν. 

η ο ημεας πρώτους λίγε κητεσ-ιν, ού§ε τι θυμω 

νϊο-θη όολον είναι' έπειτα οί λεκτο και αυτός. 

ημείς α αι-ψ' ιάχοντες επεο"σνμε& * αμφι ίε χείρας 

3αλλομεν' ου ο ο γέρων όολιης επεληθετο τέχνης' 455 

44 1. «εΊθι δη] κεΐθι δ' αρ V. α ένθα κεν ρΓο ν. 1. 443• 7*Ρ <*ν] Ύ^ρ* Η. 
γαρ κ. V. \ν. ίβ. άναλίψ] εϊν άλίω V. 445• ^κώττψ. 44 6 • ^δύ. 

Η9• *Κ* ηύνάζοντο] ίξίίης ευναζοντο V. ευναζοντο \Υ. 454• α ~ ι Φ] Οηΐίΐΐΐΐ 

η. ])Γ. αοΐοϋΐιιιη βχ βηιβηά. Η. ΡΟΚδ. ίΙ>. δε ϊιάχοντες. 

Ράμμου. Β. Ε. 44 ι • Κε/0< δη αϊνότα- γα,ρ άρχεται λοιπόν ενδε7ν η ελη, ο εστίν 

:ο; λόχος επλετο'] Αί πλείους ένθα κ αϊ- η άκτις ηλίου. Υΐΐΐ^. Μεσημβρινός, 

■οτατος ι , ως το, Ένθα κε λοιγος εην (II. ήτοι κατά την μεσημβρίαν εν $ ενιδίουσιν 

τ. Ι 3°•)• ^ντί Τ °ν δυσχερέστατος. Ο. ήτοι ιδρουσιν' ενίδιός τις ων, κα) εν συγ- 

Ή1. Η&Η. 44 2 • Όλοωτατος όδμη] κοπή ενδιος,ητοι βεβρεγμενος. Β. Κατά, 

Ομοιοντω,ΚλυτοςΆμφιτρίτη(ε.^22.), τψ συνήθη ωραν. μεσημβρινός, άπο του 

Λΐ,®ερμοςάϋτμη η ,κα)Κλυτος < Ιπποΰά- ενδεΐν κα) ελλείπειν. αυζεται γαρ εως 

ΙΛΟ. (II. β. 74 2 •)• Μ• 445•'ν- «5Πίί Φ«ί, "το'τβ & ίλαττόίται η 

Ιροσίην] Νυν το θεϊον κα) ευώδες ελαιον. ήμερα. Ε. Κατά την συνήθη ωραν. 

\ ϋΙ£. Αλληγορικής άμβροσίην την ευ- εστίν οίν κα) τούτο παίδευμα του Όμη- 

λπιστιαν του αποτελέσματος, υπεμεινε ρου, τον σοφον αντιτεταγμενη ({. 

•αρ την δυσωδίαν δια. το μελλειν κατορ- τετ.) τη δια'ιτη χρησθαι, κα) μη αλ'/ αν 
λλοτε 
(45 2 •)> 

πιφερει γουν, 'Ένδιος δ' ο γέρων ηλθεν. αυτός (453•)• ° τ< τ ί «6τ% λέξει παραλ- 
ίΐ1. 45°• *Εί / δίθς] Μεσημβρινός, τότε ληλως ουκ επ) του αυτού σηιχαινομενου δίθ Μβάίοΐ. 8θ(1 ΙΙίΐΗ. καινότατος. ΡοΓβΟηαβ: " IV Γ (Γιρίιΐΐιοηιτίΐιιι αι (Ιηχοπιί ι, 

νοίεηβ ρΓοεαΙ άαΙ)ίο Γβ6η^βΓ€ Μα κιν αΐνίτατι;." Υλ ηνβπι ίη Μ. ηη6τ**Φ$. 8ο(1 
Ι ίΐΐίοιο ιηβφηβΈά νοοβαα »ι79< βαΐρίαιη Ιιοο Ιβηΐιπη: γζ. ϊνΊα. ΒΙ Τ ΤΊ"Μ 
" Εχ Ηνιηη. Μοιτ. ι ίο. Ηββίοθ. θ. 696. (Χ μ. 369. Ήϊμι μ*τμ4. ΒϋΤΤΜ. 160 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 45^ — 4^5- Τ.ΙΒ. IV. 

αλλ ήτοι πρώτιστα, λέων γενετ ηϋγενειος, 

αυταρ έπειτα, όράχ,ων, και πάρόαλις, ηαε μέγας <τυς' 

γίνετο ^ ύγρον υσωρ, και όενορεον ύ-γΐ7τετηλον' 

ημείς ο αο-τεμφεως εχομεν τετληοτι νυμω' 

αλλ! οτε ου\ ρ ανιαζ ο γέρων, ολοφωΐα εισως, ^βο 

και τότε ση α-' επεεοΌ-ιν ανειρομενος προσεειπε* 

Τις νυ τοι, Άτρεος υίε, θέων (τυμφραο-ο-ατο βούλας, 
οφρα μ ελοις άεκοντα λοχησ-αμενος ; τεο ο~ε χρη ; 

1 Ως ϊφατ' αύτα,ρ εγώ μιν αμειβόμενος προτεειπον' 
οΙο~θα } γερον' τι με ταύτα παρατροπεων ερεείνεις ; 4^5 

457• πάρδαλις] πόρΰαλις δεά ίη ΠΙΕΙΓ^. πάρΰαλις ούτως Η. πόρΰαλις Αροΐΐο- 
ηίΐΐδ ΐη V. 8θΗθ1. δπρΓ& 3.ά 156. πάρίαλις η δορά κα) πόρίαλις το ζωον. ΡΟΚ3. 
πόρΰαλις λ¥. ^6θ. Ρειΰώς. ^.6 1, άνειρόμενος] αμειβόμενος, άνειρόμενος 

ρπιΐδ ίιιβΓΒ,Ι, δβά εαάεπι ηιαηυδ οοΓΓβχίί; Η. ΡΟΚδ. ίβ. με Ηπεσσιν. 

προσέΐειπε. 4^2. συμφράσσατο] συμφραάσατο Η. 4^3• *λοις] βλτ^ς V. 

ΐβ. άΗκοντα. 4^4* προσϋ-ειπον* 4^5* ε^/νβς] αγορεύεις ΛΥ". ΐΐ). ϊοΊσθα. 

κεχρηται. Ο. Ραΐ. 45^• Άλλ' ήτοι ΰηλοΐ κα) ερπετά κα) άλλοΤα. μάγος 

πρώτιστα] Ουκ άληθως μετέβαλεν, άλλα γαρ ων και ποικίλος εκ μαγειών εΰοκίμα- 

φαντασίαν εποίει τέχνη μαγική, ελήφθη "ζεν αυτόν, ει άζιός εστίν ελεηθηναι. κα\ 

δε εν δο'λω ου προμαντευόμενος, ουΰε προ- γαρ ουκ άλ'ηθως μετέβαλεν, άλλα φαν- 

εφεστηκως (θθά. Β&ΓΠβδ. προεφθακως) τασ'ιαν εποίει μαγική τέχνη. Ε. Άλ- 

€7Γ* τάς μεθόδους της μαντείας (ϊ. μα- λως, άλληγορικως.^ Ή ΰλη εγενετο προ 

γείας). Μΐύςτ. Αεων γενετ] Ουκ άλη- των άλλων (νίά. δΐψΓ3, δθΗθ1. αά 

θως, άλλα κατά φαντασ'ιαν. (3. Ραΐ. ^8/[."), κα) ες αυτής έπειτα εγενετο ζωα, 

Μάντις ων και φρόνιμος ο Τίρωτευς μερί- καϊ τα λοιπά, η Έϊΰοθέα δε εί^ωλοπλα- 

"ζεται κα) τρέπεται εις πολλά, εις λέοντα, στησασα πάντα, πρόνοια, δίά μ.εν γαρ 

και εις τα τοιαύτα δίά ΰριμυτητος, κα\ λέοντος εμπνρον ζώου τον αιθέρα δηλοΓ, 

δι' άλλων ποικίλων τροπών, θελων ΐδεΓν ε'ι δια δε του Δράκοντος κα) των λοιπών ως 

εστίν άξιος του ευεργετηθηναι. ο δε εμεινεν αυτοχθόνων, την γην' το δέ υΰωρ πρου- 

άστεμφεως έχων ο Μενέλαος ήτοι μειΰι- πτον' δίά δε του ΰένΰρου τον άερα δίά την 

άσας. άλλ' άνθρωπικως νοητεον. ο γάρ άπο γης του Ζεν^ρου μεταρσίαν Όρμην. Ε. 

θεός 6ίδε και ουκ αγνοεί. Ε. Καί τοτ' 46 Τ • Αμειβόμενος] Τρ. άνειρομενος.Γ'άΐ. 

επειτ υμμιν] Δίά τούτων ΰείκνυσιν ό ποι- Άνειρόμενος, η γραφή. Η&ΓΙ. \Κ)2. 

ητης, οτι ου δεΓ ποτέ προγ^είρως χάριζε- Σνμφράσσατο] Τρ. εφράσσατο. Η^ΓΙ. 

σθαι και ώφελεΐν, άλλα ΰοκιμάσαντα*. Έουλάς] Γρ. βουλην. Ρ&1. Έν ηθει λε- 

(3. Αεων γίνετο] Όπισθεν ερπετά είπε γεται ωσπερ εζελεγχοντος την θυγατέρα, 

μόνον, και νυν λέοντα κα) πάρΰαλιν και δίο κα) ο Μενέλαος, Οίσθα γερον (ΡεΙ. 

συν. κα) μην αυτά ερπετά ουκ είσ)ν, γέρων). Ο. Ρ&1. 4^5* ^° ^ίί» Οίσθα 

άλλ' είπων "Οσσ επ) γοιίαν (4 Τ 7•) δ^λο? ως ΰη ΰηθά εν νήσω ερυκομαι, τά δε άλλα 

άπο μέρους το πάν. εν γάρ τ•/] γ?\ κα) ως (Ρ&1. 01ΤΙ. ως) δίά μέσου ΰιορθωτεον. 

ερπετά οίον ^άκοντες κα) άλλα οσα αν Ο. Ρ&1. Έρεε/νεις] Γρ. άγορειίείς. Η3.Π• 

είπτ;^. το γάρ, Όσσ' ε'ττι γαΐαν, πάντα ^ ΧρΊστ άρχος, ερεείνεις, γράφει, ονκ αγο- 

χ δοΗοΙίαπι Ιιοε ΓβίδΓ &ά 415• ΒΙΙΤΤΜ. 

γ δυιυρία Ιιεεο εχ Ηογ&οΙ. ΑΙΓε^. Ηοπι. 66. ΒΙΙΤΤΜ. ειβ. ιν. ΟΔΤ22ΕΙΑ5 Δ. φβ — 477- ΙΟΊ ως ση οψ εν) νηο~ω ερύχομαι, ου$έ τι τέχ,μωρ 
ευρεμεναι ουναμαι, μινύνει 0€ μοι ίνσοθίν ητορ. 
αλλά <τυ περ μοι είπε, θεοί οε τε πάντα, ΐταο-ιν, 
Όστις μ αθανάτων πεοάα χα) εσησε χελευθου' 
νοστον σ , ως επ) ποντον ελευσομαι ιχθυοεντα. 

1 Ω,ς εφάμψ' ο όε μ αύτις αμειβόμενος προσεειπεν' 
άλλα, μαλ' ωφελλες Αιϊ τ άλλοισΊν τε θεοΊσΊ 
ρε^ας ιερά χάΚ άναβαινεμεν, οφρα τάχιστα, 
σην ες πάτριο Ίκοιο, πλέων επ) ο'ίνοπα ποντον. 
ου γαρ τοι πρ)ν μοίρα φίλους τ ισεειν, και ιχέσΰαι 
οίκον εύχτιμενον χα) <τψ ες πατρίδα γαίαν, 
πριν γ Ότ αν Αιγυπτοιο όιίπετεος ποταμοΊο 47° 475 \Υ). Ρειπε. ίίσασιν. 
47 * • οι,υτις"^ 

475• τβ ^δεΓν. 467. ενδοθεν] ενδοθι Η. 4 68 • δε δίηβ Τ€ Η. 

469. κελευθου, δθά σ βΓαδίιηι ν'κΙβΙιΐΓ, Η. κελευθον V. 

αυτίκ Η. V. \\). προσέΐειπεν. 474• Ροίνοπα. 
47^. Ροΐκον. 477• ° τ> ^ ν ] ° ταν V. 

ρεύεις. Ραΐ. 4^8. Γρ. εειττε θεο) δοτέ. θέρους κα) σφοδρών υετων, ως κα) Άρι- 

ΗίΙΠ. 47 2 • Άλλα ^«λ' ωφ€λλίς] στοτελης και Έϋδοξος, πεπυσθαι ταύτα, 

Όμηρικον ((3. Έλλψικον) το άπο συν- φάσκοντες άπο των εν Αϊγυπτω ίερων 

δεσμού άρχεσθαι. Ρίϋ. Ο. 473• Βραχύ (δίϋ). Ε. Ο. Ρ&1. "Ο δε Ήσώδος ω; 

διασταλτεον προς το καλά διά το σαφε- μεταγενέστερος Νεϊλον καλεί. Διιπετεΐς 

στερον. ΡηΙ. 474• Ποντον] Ίστεον ό'τ* ούν τους ποταμούς λέγει τους εκ Δίος γε- 

δυ'ο σημαίνει, τον ποταμον το ρείθρον, και γενημενους. τω γαρ πεσε7ν άντ< του γε- 

τον ε'πίστατουντα δαίμονα, ως ε'ιπον οι νεσθαι χρηται' Οστις επ' ηματι τωδε 

θεολόγοι. Ε. 47^• Οίκον ε'ς υφόροφον] πέση μετά ποσσ) γυναικός (II. τ'. Ι ΙΟ.). 

Γρ. εϋκτίμενον. Ρίΐΐ. 477• Αίγυ'πτοίο] άλλαχου δε εφτ} άντ* του δ*ί7τετου<;, Ξαν- 

Ο γάρ Νείλος πρότερον Λ'ιγυπτος εκα- θου ΰινήεντος, ον αθάνατος τεκετο Ζευς 

λεΐτο. Ε. νιιΐ£. "0τ< τον Νε?λον Αϊ- (II. ξ. 434•)• τοί;το &« ° Τι ¥*" ο1 

γνκτον ονομάζει, ο δε Ήσίοΐος ωσάν ποταμοί εκ Αιος πληρούνται ως που εφη, 

νεώτερος ΝεΓλον αυτόν ο<δε (Ραΐ. ο*δεν Καί σφιν Διός ομβρος άεξει (/, III.). 

ηοη) καλουμενον. Ο. Ρϊΐΐ. ΔιΪ7τετε'0<] οίω λόγω και τάς νίμφας Διός θιγατέρας 

Του εξ άερος αρδευόμενου η πίπτοντος. Ε. λέγει, Νυμφαι κρηναϊαι κουραι Διός (ρ'. 

Του ύπο Διός πληρουμενου. οϊ δε, δίαπε- 240•)^ ε'^ειδί; καί τά εν τοΐςορεσι φυτά 

πετασμενου κα) μεγάλου, ο'ι δε, ΰιαφα- τω του Διός ίΖατι τρέφεται. Ζηνο'δοτος 

νου;. 15. θαυμάση τις αν πως τον πο- δε (Ε. Ζτ;νο'δωρος) δ<*7τετη τον διαυγή 

ταμον τούτον ΰιιπετη ε'ίρηκεν; Διά το άποδίδωσι (Ηοτί. εκδίδωσι). διά τβδτβ 

αφανε7ς εχειν τάς πηγάς, κα) κατά τους κα) γράφει διειπετέος διά της εΐ διφθόγ- 

Αιγυπτίους ουρανόθεν ρεΐν. ^. Πολλών γου. Ε. Ο. Οϊ ρΟίίΐΓβηΐΛ ΡΟΚ Ν. βΧ 

λεγομινων περ) της του Νείλου άναβα- ΙΙίΐΗ. Πρώτον μεν κα) τον 1~ερχειον 

σεως πρώτος Όμηρος τψ άληθεστάτην δ<*7τετη λέγει, ΎΊος Σπερχειοΐο διιπετεος 

αιτιαν είπε δ^ττετ^ προσαγορευσας αί- ποταμοΐο (II. π '. Τ "4•) καί άπλως δε 

τον, διοτί ττλ^ρουτα* άπο (Ρίΐΐ. »\) των πάντας δππετεΓ^ εν παραβολή λέγει, Ώς 

*■> Αιθιοπία γινομένων αδιάλειπτων του δ' οτ' επ) προγοτ,σι διιπετίος ποταμοΊο 

νοι,. ι. ν 162 ΟΔΤ52ΕΙΑ5 Δ. 478 — 49*• ^ΙΒ. IV. 

αύτις υίωρ ελΟης, ρε^ς β' Ιεράς εχατομβας 

άύανάτοιοΊ θεοΊσι, τοι ουρανον εύρυν εχουστ 

χα) τότε τ οι αΟΜΓθυθΊ¥ όσον νεο), ψ ο~υ μενοινας. 480 

Λ Ω.ς εφατ' αυτάρ εμοιγε χατεχλάο-θη φίλον ψορ, 
ουνεχά μ αύτις ανωγεν έπ ν\εροειοεα ποντον 
ΑΪγυπτονί' ιεναι, ίολιχην όσον αργαλεην τε. 
άλλα χα) ως μιν εττενο-ιν αμειβόμενος 7τροο~εεΐ7Γον' 

Ύαυτα μεν ούτω Λ} τελεω, γερον, ως ο~υ κελεύεις. 4 8 5 

άλΚ αγε μοι τοσ^ε είπε, και άτρεχεως χατάλεζον, 
ει πάντες ο~υν νηυτιν άπημονες ήλνον Αχαιοί, 
ους Νεο-τωρ χα) εγω λίπομεν Τροίψεν ιοντες, 
ηε τις ωλετ ολεύρω αδευχε'Ί ν\ς επ) νν\ος, 
ηε φίλων εν χερών, επε) ττολεμον τολυπευσ-εν; 49° 

Λ Ω,ς εφάμην' ο οβ μ αύτις αμειβόμενος προο-εειπεν' 

482. ηεροίειδέα. 4^4• %$ Ρ ιν εκεσσιν] ως μυθοισιν Η. ΐβ. ως ϊεπεεσσιν. 

προσέϊειπον. 486. το'δε] τόψ Η. Ϊΐ3. Γβίττβ. 4^7- Άχα^ο/. 

489. άδεϋκε'ϊ] άδευκεΐ V. ίβ. Ρης. 49 1 • α ^ τ, ?] οαπίκ Η. \¥. 
ίΐ}. προσέΡειπεν. 

Βεβρυχεν [λίγα κύμα. (Π.//. 263.)• Φ• στε'ον, &' ο πρότερος σύνδεσμος αντί του 

Τινές διιπετη, €7Τ€* κα* Αιγύπτιοι φασιν άρα. διαπορητικου κέοιτο. η συναπτεον, 

ούρανόθεν ρε7ν τον Α'ίγυπτον. τούτο δε Ίνα. η 6 σύνδεσμος άντι συναπτικου κεη- 

ψευδος. φησϊ γαρ Ύϊος Σπ(ρχεΐο7ο διιπε- ται του ει. Ο. Περ) των "Άγαμέμνονι 

τέος ποταμοϊο. ούτος ονν ούτως αυτούς υπομεινάντων, ων ην και ^Οδυσσεύς ες 

καλεί διογενείς ως τινας οντάς τψ πεσεΐν υποστροφής, το γαρ περί πάντων πυνθα- 

άντι του γεννηθηναι χρωμενος, ωσπερ το, νεσθαι άφορμην ταυτολογίας παρείχε τψ 

"Οστις επ ηματι τωδε πέση πάρα, ποσσί Πρωτεΐ (ίΐΤΐηΐΟ τω ποιητή) άνωθεν του 

γυναικός (II. τ. Ι ΤΟ.). Ο. Διιπετη νόστου επεξιόντι, άπερ φθάνει διηγησα- 

είπε δια. το αφανείς εχειν τάς πηγάς. μένος ο Νέστωρ, κα) το μεν Όλον δια 

τούτο δέ -ψευδός. φ•ησ) γαρ, Ύιος Σπερ- τον άδελφον πυνθάνεται δεδιως οτι κατ- 

χίου διιπετέος ποταμοίο. κα) ούτως καλεί έλιπεν αυτόν εν Τροία, διά δε το νεμεση- 

πάνταςΰιιπετεΐς εν παραβολή. 'Ω,ς δ' οτ τον κοινοποιείται τον λογον. (3. 4"9* 

επ) προχοησι ΰιιπετέος ποταμοΤο. καλεΊ Όλέθρω άΰευκει] Άδο^εΓ, απροσδόκητη 

δέ και ΰιογενεΤς ως τ ίνας οντάς, τω πεσεΐν άπο του ΰευχω το δέχομαι, η πικρω, εκ 

αντί του γεννηθηναι χρωμένων (δίθ). του α στερητικού μορίου και του <γλευ- 

το δέ όλον επ) τψ υετω πληρούνται, κα) κους. Β. Ε. 49°• Τολι/7Γευα-εν] Έμη- 

Νυμφαι κουραι Δίος. Ρ&1. 48 1 • Κατ- χανησατο. μετά κακοπαθείας ποιηθεν. 

εκλάσθη φίλον ητορ~\*Έλυπηθη. πάθος τολνπευειν εργάζεσθαι, τολυπη η εργα- 

γάρ ψυχής η λύπη. Β. Ο. Ρ&1. 485* σ ' α > τολυπευτον κατασκευαστον και πε- 

Τελε'ω] Τελέσω, ενεστως άντι μέλλοντος, φιλοκαλημένον εριον. νυ1§. Ύολύπη, 

Ε. 486. Κατάλεξον] Γρ. άγόρευσον. είδος βοτάνης. μεταφορικως δε και την 

Ραΐ. Ηαΐΐ. 4 8 7• ^' ζάντες σιΛ νηυ- ερίων των ηδη κατειργασμένων ε'ιλησιν 

σίν\ Ύαυτα άφ* ετέρας άρχης άναγνω- τολυπην λέγομεν. τολυπευσε <γόυν ήτοι ιλβ. ιν. ΟΔΤ22ΕΙΑ5 Δ. 492—505. 163 

' Ατρείαη, τι με ταύτα, ΰιείρεα,ι ; ού£έ τι σε χρη 

ισμεναι, ουόε άαψαι εμον νοον' ονόε σε φν\μι 

όψ άκλαυτον ϊ<Γ€σ$αι 3 επψ ευ πάντα πύθηαι' 

πολλοί μεν γαρ τωνσε δάμεν, πολλοί 3ί λίποντο' 495 

άρχο) ^ αύ $ύο μουνοι "Αχαιών χαλκοχιτωνων 

εν νοστω άπόλοντο' μάχν\ 3έ τι και συ παρησθα' 

εις ο ετι που (ωος κατερυκεται ευρει ποντω. 

Αίας μεν μετά, νηυσι <ίάμν\ δολιχηρετμοισι' 

Υυρησιν μεν πρώτα Ποσει^ά,ων επελασσε 5°° 

πετρησιν μεγαλν\σι 3 και εζεσάωσε θαλάσσης. 

και νυ κεν εκφυγε κηρα, και εχθομενος περ Άθήνη, 

ει μη ύπερφίαλον έπος εκβαλε, και μεγ άάσθη' 

φη ρ άεκητι θέων φυγεειν μέγα λαίτμα θαλάσσης ' 

του όε Ποσειαάων μεγάλ' εκλυεν αύ^ησαντος' 5°5 

49 2 • ΆτρεΡιΰη. 493• Κΰμ*νΛΐ• 494• ακλαυτον] άκλαυστον Η. 

ΐΐ). επψ ευ] επε) κ ευ Η. 495• τ^νδε Ιάμεν] τωνγε θάνον Η. V. τωνγε ΛΥ' '. 

ΐΐ). δε λιποντο] δ' ελίποντο V. 49^• Άχαρων. 497• ^' τ '] ^ € ' 

τέ Η. δ' ετι V. δε τε IV. 5°3• Κνος. άΐάσθη. 5°4• αϊεκητι. 

κατειργάσατο, υπεμεινεν, η εξέφυγεν. Ε. ** οχ νΟΓδ. 55 ι •" 499• ^^• 3 ^ 5°3• 

494• Έτί/κ' ευ πάντα] Γρ. επψ (ίηδ. 5°°• Γυργσιν] Πετραις πλησίον Μυκόνου 

•ί) πάντα. Η&γΙ. 495• ^ ν 7 € #άνον] της νήσοι; οίίτως καλουμέναις, επεί ε/σ; 

,Αί 'Αριστάρχου, Ιάμεν. ΗβΗ. 49^• περιφερείς. Υ\\\^. Στρογγύλαις πετραις, 

Άρχο) δ' αύ δώ)] Τον Α'ίαντα τον Αοκρον εξ ου κα) γύρος ο κυρτός, Ιιά το Ζοκεΐν 

λέγει κα< τον Αγαμέμνονα, κα) γαρ κυκλουσθαι. Β. Τυρά) πετραι ε\σ) περ) 

αυτός (ϊ. ούτος) ούΰέπω εις τψ αυτού πα- τψ Μηκωνα (ΡηΙ. Μηκονον) πλησίον 

ΰψ οικίαν. νιΐΐ£. Α'ίας ο Αοκρος κα) Ό Μηκωνος κα) Νάξου (Ραΐ. Μηκονος Κ 

Αγαμέμνων, αμφότερους δε ε'ν νόστω κα) Νάξος) των Κυκλάδων νήσων. Ο. 

απολίσαι Ζ φασί. παρόσον κα) Άγαμε- Ραΐ. Επελασσε] Γρ. εΜμασσε. Η<1γ1. 

ΐλνων άγρου επ εσχατίης ου φθάσας οϊ- Ραΐ. 5°3• ^Ιας μεν] Ή Ιιάθεσις τοΖ 

λαδε ανελθίϊν κα) τους φίλους »δε<ν κα) μύθου ωφέλιμος τοΐς νίοις, οτι ε\/>' εη 

'τυγγενεΐς. δ<ο κα< ως ε'ν νοστω άπωλετο άμαρτηματι εσωθη αν ο Α'ίας διά την 
περήφανα λεγον 

'τάλιν άπαριθμεΐν. Ε. Πα^σ0α] Γρ. άλλο; ς ίφαγόρην καλεΐ τίν Ύηλεμαχον, 
καρηας (παρηας). ΙΙίΐΗ. 49^• Ρ&ΓΒΟ- Τηλ^αχ ίφαγόρη μέκς ασχετ* 
ίΙΙΜ βχ ΗαΠ. ΓβΓθΓβηβ : "Ε]βθίΐΖβ- 85.)• <*^ πα^,νεΓ ^ μεγαλί^οθαι 
' ΠϋίΙυΙΙΐδ, ψΐοΐΐΐ ΐοί'οΐΐΐΐ δοΒοΙίβδΙββ θι^ ^δε εαι/τον επαίρειν. Ε. Ο. Με- ■οτ. •. ΒΙΓ1ΤΜ 

Υ 2 164 ΟΔΤ55ΕΙΑ^ Δ. 5°6 — 5 2 5• Ι^Β• ιν. 

αύτίκ έπειτα τρίαιναν ελών χέρα-) (ττιβαρησ-ιν 

ηλαο~ε Τυραιψ πέτρην, απο £ εσ-χια-εν αύτψ' 

και το μεν αύτούι μείνε, το $ε τρυφος εμπεο~ε ποντω, 

τω ρ ΑΪας το πρώτον εφεζομενος μεγ άαο-θη' 

τον ίΓ εφορει κατά πόντον απείρονα κυμαινοντα. 5 10 

ως ο μεν εν& απολωλεν, επει πίεν αλμυρον υοωρ. 

(τος $έ που εκφυγε κν\ρας αόελφεος, η α ύπαλυζεν, 

εν νηυσΊ γλαφυρηο-ι' ο~άωο~ε οε ποτνια Ηρη. 

άλλ' οτε ίη τ αχ ψελλέ Μαλειάων ορός αιπυ 

'ίΡεσ•(ΐαι, τότε £η μιν αναρπάζατα νυελλα 5*5 

ποντον επ Ιχ&νοεντα φέρεν, μεγάλα σ-τεναχοντα, 

αγρού επ έσ-χατιην, οθι αωμΛτά, ναιε θυεο~της 

το πριν, αταρ τοτ εναιε θυεσ-τιάίης- ΑΪγκτνος. 

άλλ' οτε $η και κεΊθεν εφαίνετο νόστος απν\μων, 

Λ•ψ & θεοί ουρον απρέ^αν, και οίκαό "ικοντο' 5 2 ° 

ητοί ο μεν χαίρων επεβη<τετο πατρίαος α'ιης, 

και χύνει απτομενος ψ 7τατριόα' πολλά ο απ αυτού 

δάκρυα θερμά χεοντ , επει ασπαο-ίως ϊ£ε γαίαν. 

τον £' αρ άπο (τκοπιης ει$ε σ-κοπος, Όν ρα κανεκτεν 

ΑΪγιο-ΰος δολομητις αγων' υπο £ εσχετο μισνον, 5 2 5 

509. το πρώτον] τοπρωτον V. Ϊ1>. άΡάσθη. 5 11 • υηβΐη ί 8 ί«*™Κ* VI 

5 ΐ6. μεγάλα] βαρέα V. 5 Ι 7• ^Χ αΤί Ψ~\ **#*™ϊ« α πι. ρΓ. Η. έσχατη V. 
519• και κεΊθεν] κάκεΊθεν Η. 5 2 °• β"'**δ'. 5 21 • ^βησετο] επεβη- 

Η. 5 22 • ρ Ψ• 5 2 3• Κ**- 5 2 4• ^Λ. σατο γαλοβρ-ημονησαντος. Τ/ς ουν {περήφανος $1 $."ΐξε<τθαι, τότε] Όβελίσαι 8* αύ- 

λόγος; φη ρ άέκψι θέων. Ο. 5°7• τον. Ρ&1. 5 > 6 • Βαρέα] Γράφε, μεγάλα 

Άπο δ' εσχισεν αύτψ'] Άπ' αυτής δε τι Ε. 5 Χ 7• Άνδραν του θυέστου τψ Μ 

εσχισεν, ο εστί μέρος αυτής κατέβαλαν κ-ησιν περί Κύθηραν υφίσταται. Ραΐ 

εις τψ θάλασσαν. Ε. Ραΐ. 5° 8 • 5 Τ 9• ΚακεΓθβν] Έ/ί ττλ^ρους ό χ:αΛ Ρ&1 

ΜεΓνέ] Γρ. μ.1μ.νε. ΗίΐΓΐ. Τρ^&ς] Άττο'- 5 21 • Πατρίδος αίν?ς] Σ-^είΟΪντα/ τ*νε 

κ-ο/Λ/Λα. 7 ί,ν6τα< ^ ε'/<: του θρνπτν, η εκ οτι ε'ττ* τ-^ς ολ^ς χώρας νΖν τέθίικε τη. 

του ετρυφον Ιευτερον αορίστου. Ε. 5 11 • πατρ/δα, ουκ επ; της πόλεως. <2. Ρ&Ι 

Λ Ως ό /Λεν εν* 1 ] Έν οΰδε/Λ^ εφε'ρετο 5 22 • Κβ6 ' ^'^ί] Γ^α</>€ -ττροσεΛτυνβ*^. Β 

(ηΐΚ»8φ16 ΡΟΙΙδ. (?χ Η&γΙ.). κα\ Άντόμενος εφίλει. εθος είχαν β» άττοδ/; 

λ<αν γαρ ε'στίν εέτελ^ς. θαυ/χάσαηχεν δ' μουντές της πα,τρίίος όταν ίνΐ-ί^σνο 

αν, πως -παρέλαβε τον Άρίσταρχον. Ρίΐΐ. κυνεΓν αυτήν κα* κατασττάζεσδαί. Ε 

514. Μαλειάων] Άλλαχου δέ εν*κως, 5 2 3• Δάκρυα θερμά χε'οντ] "Ητο* ττερ» 

Περί7ΐ'α 1 ίΛ7Γτόντα Μάλε<αν (/. 8θ.) Ρβΐ. χάρη, χαράς εκλυόμενα του σώματος | 

2 <_ί. ηοί. Η(1 β', 334• Νειπ ^Ιοϋδα νιι)^. Ιιίο ■ Κιίνε/. *ξοηχννν. ΒϋΤΤΜ. ϋΐΒ. ιν. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. ^6 — 5 4 2 • 165 

χουο-ου $οια τάλαντα' φυλαο-ο~ε α 'όγ εις ενιαυτον, 

υυγ\ ε λάθοι πάριων, μνΊ\ο~αιτο οε θουρισος αλκής. 

3η ί' ίμεν άγγελεων προς οωματα ποιμενι λαών. 

%ύτίκα ^ Αΐγκτθος (ίολ'ιψ εφράο-ο~ατο τεχνην* 

κρινόμενος κατά ον\μον εείκοο-ι φωτάς αρίστους, 53° 

ύο-ε λοχον, ετερωύι ^ άνωγει 3αΊτα πίνεσαι. 

%ύταρ ο βη καλεων Αγαμέμνονα, ποιμένα λαών, 

ιπποισιν και Όχεο-φιν, αεικεα μερμηρίζων. 

τον <ί' ουκ, ειίοτ ολεθρον ανήγαγε, και κατεπεφνε 

σειπνίσ-ο-ας, ως τις τε κατεκτανε βουν επ) φάτνη. 535 

ούσετις Άτρϊίοεω ετάρων λίπεν , οι οι εποντο, 

ου$ε τις Αιγίο-θου' άλλ' εκτανεν εν μεγάροκτιν. 

' Ω.ς εφατ' αύταρ εμοιγε κατεκλάο-θη φίλον ητορ' 
κλαιον α εν 'ψαμάθοιο-ι καθημενος' ύυοε νύ μοι κηρ 
ψελ' ετι ζωειν, και οραν φάος ηελίοιο. 54° 

αύταρ επει κλαίων τε κυλιν^όμενος τ εκορέο-()ψ, 
οη τότε με προσ-εειπε γέρων αλιος νημΛρτης' 

526. δ' ο 7 ] δε γ 6Χ οπιβηίΐ. Η. 5 2 7• λ *Μ λί % ν • &. &• 

528. 53 2, ΛαΡων. 53°• Η*ίκο σι ' 533• Λ?€ΐκέα. 534• ^είδο'τ'. 

535• ^ιπνίσσας"] δειπνήσας ΙβΧΐ. 61 ΠΊΛΓ£. Η. 53^• Άτρε/Υδεω. Ροι. 

53^. δΐίρτίΐ κατεκλάσθη ΗΟπρΙιιιτι κατέκλασε Η. 539• οι ^ε ™ ί λ0ί Κ ^Ρ~\ °^ δε' 
μοι ήτορ Η. 54 1 • τ ' έκορέσθην~\ τε κορέσθηνΎ. 54 2, ^ € ] Η- 01, *• ^• προ&έΐειπε. 

της ηδονής. Ε. 5 2 7* Πάριων] Τίνες, (ουκ ίηδ. Μίΐί.) εσ-τ; τούτο, εθάρ'ρει 

πάριων (δΐϋ). Η&γΙ. Ρίΐΐ. 3β(1 Ραΐ. γαρ κα) τον δόλον ουκ ενόητεν. ει δε και 

ίΚΚΠΐ : νυν δε εγκλιτική εστίν ή έ. βουν ειπεν, άλλ' ου προς υβριν αυτού ει- 

'ΟΐΐΟίΙ «ροοίαΐ ίΐά ρΓίΕοείΙβη^ μη έ. πεν, άλλα. μάλλον την άνδρείαν αυτόν 

ΐΜνησαιτο δε θούριος άλκής~\ Μνησθείη ο εδήλωσε. κατεκτάνθη γαρ καθήμενος 

.' Αγαμέμνων του φονευσαι τον Α'ιγισθον. επ) της τραπέζης κα) εσθίων, ως όταν 

(^. Ρ;ι1. 53 2 • ^ καλέων~\ 'Ύπαντή- μεν βους στερρός κα) δυνατός η, σφαγή 

σων αυτφ εςήλθεν εις τον αϊγιαλον ως δη δε όμως εν φάτνη δεδεμένος και άγνοων 

τιμησων αυτόν. Β. Ε. Ο. Ρίΐΐ. 534• Τ Ψ εακτοί) επιβουλήν. Ε. 537• Οιίδε' 

Στικτεον εις το ανήγαγε. Ρίΐΐ. 535* τ 'ί Αιγίσθου^ Ύουτο εϊς συστασιν του 

ΔειπνΙσσας~\ Δεΐπνον ποιησας εκε'ινω. ήρωος, οτι και πλειόνων όντων των επιθε- 

δε*πνω γαρ, ΰειπνήσω εγω } ΰειπνΐζω δε μένων και ενόπλων ουΰε)ς περιεσωθη, επειδή 

έτερον. Β. Βραχύ δίασταλτεον εις το άπαξ ησθετο της επιθέσεως γινομέ',τ^. 

Ιδείπν^σ-ας (δίϋ); — βΐ &1) ίΐΐία, υΐ νίάβ- Ο. Ριΐΐ. 539• ^ δε μοι ητορ] Γρ. 

ΙΙΟΓ, ηιαηΐΐ : άριστήσας κατέκτανεν ως ουδέ νν μοι κήρ. Η;ιγ1. 54 1 • *λνθρωπί- 

βουν ίτν) φάτνη. Ρίΐΐ. Έοικεν ως τρυ- νως ειζε τη επιθυμία, αυτού κα) πα^σχ^ 

φητου κατηγορεΤν του Αγαμέμνονος κα) καιρόν άποκλαυσαι τον αδελφόν Ρ;ίΙ. ιΐ 

μέθυσου κα) δια. τούτο άγνοουντος κα) την (;ΐ(1 νβΓ8. 54^0 ^• 54 2 • Γ^ρ•• αλιος 

|αι;του έπιβονλην ως μεμεθυσμένον. άλλ' νημερτής~] Δηλον ως ό Π/Μτκΐ^ μ^τις αν- 166 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 543—554- ΜΒ. IV. 

Μηχέτι, Άτρέος υιε, πολύν χρονον ασχελες ούτω 
χλαι\ επε) ουχ ανυσίν τίνα οηομεν' άλλα τάχιστα, 
πείρα, όπως χεν σ% σψ πατρίδα γαίαν 'ίχηαι. • 545 

η γαρ μιν ζωον γε χιχησεαι, η χεν "Ορέστης 
χτείνεν ύποφθάμενος' συ αε χεν τάφου άντιβολησαις. 

Λ Ως εφατ' αυταρ εμο) χρααίη χα) θυμός αγψωρ 
αυτις εν) στηθεσσι, χα) αχνυμενω περ, ιάνθη' 
χαί μιν φωνησας ίπεα πτεροεντα προσηύ^α' 55° 

Τούτους μεν ση οίσα' συ αε τρίτον ανορ ονόμαζε, 
όστις ίτι ζωος χατερυχεται ευρεί ποντω, 
ΊΑε θανων' εΟέλω £ε, χα) άχνυμενος περ, αχουσαι. 

Λ Ως ίφάμψ' ο αέ μ αύτις αμειβόμενος προσεειπεν' 

543• *Α.τρ€ος] άτρεως Η. ίβ. ούτω] αϊεΐ V. \\). ΆτρεΡος. 

544• αννσίν Τίνα] ανυσίν τε τίνα. Η. 547• "■ντιβολησαις'] άντιβολησειςΥ. 

54§. Ιμοϊ] μοι V. 55°• προσηύδα] προσηύδων 6Χ 61X1611(1. Η. V. 

ίΐι. Ρεπεα. 55 τ • δί ? οπιίΐώ Η. ιβ. Ροΐδα. 553- χιηοίηίδ ίη- 

6ΐΐΙ(ϋΐ ^ν. 554• α ^ Τί ?] οχύτίκ V. \ν. ίβ. προσεΡειπεν. 

θρωπος ην. ει γαρ ην δαιμόνιον, παντε- τικον οντά. τηρεί την οζειαν. (£. 547• 

λως αν υπεχώρησε, τω μύθω δε δοτεον 'Ύποφθάμενος] Άντ) τον προφθάσας. αλ- 

τουτο οτι θεός ην. Ε. 543• Άσκδλές λως γαρ πάρα τους Αθηναίους ουκ ελε- 

αΐε'ί] Άμετακινητως, άμεταμελητως, α- γετο. Ε. Ύάφου~\ Ύον δείπνου του εν -τη 

μετατρέπτως, αδιαλείπτως και συνεχώς, ταφγ. Β. *Κντιβολησαις~] Άντιβολη- 

Ε. Άιεί~\ Γράφε, ούτω. Ο.. 545* σ€ίν ,Γα / ) ' ^/ Λ ~ ν τ ^ ^^ρακαλεσαι λέγεται, 

Ώείρα] Βαρυτόνως κα) χωρίς του ι. προσ- εκ τον αντα κα) έμπροσθεν των ποδών 

τακτικον γίρ εστίν. Ραΐ. Σπούδαζε, βάλλειν εαυτόν, νυν δε εκ του αντί και 

άγων'ιζου. Παρ 1 ημΐν μεν το πειραν επ) εξεναντίας του σκοπού βάλλειν. παρ' 

του τψ ερωμενην βιάζεσθαι, παρ' Όμη- ημΐν μεν κα) άπλως παντός του σκοπού- 

ρω δε ουχ ούτως. Ε. Τίειρωμαι το από- μενον, ε'ίτε καλόν ε'ιτε φαύλου, ως και 

πειραν ποιώ, παθητικον, πειρω δε το συν- νυν του ελπιζομενου. Ε. 549* Α£τ<£ ε« 

ευνω^ ενεργητικόν. Ε. 54^• ^ ω ° ν 7 € στηθεσσι] 'Ω,ς γαρ εν τοΐς κακοΐς πάρα- 

κιχησεαι] Μ&16 αά ΙΐΐΙΠΟ ν6Γδυπΐ μυθίαν φέρει το μη ατιμώρητους γενε- 

1ΐΟ0(]ΐΐ6 Ιεπίηία ίη Οθά. Ο., 06Γ16 ίη σθαι τους αρζαντας των ατυχημάτων, 

Μβάίοΐ. Γ6ΐα1υηΐ 6δΙ δϋΐΐοΐ. 54 1 • Ο• Ρ^• $$$.'&* θανων]'Έν άπάσαις 

ν Η κεν Όρεστης~\ Διαζευκτικοί εϊσιν οι ηθετείτο (ΗΐΐΟ. ΡΟΚ8. 6Χ Η»γ1.)° τον 

ΰυο σύνδεσμοι, δΐο ο μεν πρώτος βαρεΐαν γαρ Ώρωτεως είπόντος, δύο μόνοι άπ- 

δέχεται, 6 δε δεύτερος δια τον κεν εγκλι- ωλοντο (49^•) γ^λο/ας τρ/τβν ζητεί άπ- 

*» δΐο. Αΐίαδ συηνω νβΐ ϊυννινω: ν'ιά. Οαά. αά Τΐιο. Μ• V. παοω. ΒυΤΤΜ. 

δοΐΒ0θ^βεΙαΓ3 Ηίΐΐιαηο νβΓδυιη δοΐιοΐίπηι Ιιοο ιεΐυΐίΐ ΡοΓδοηυβ ευαι Ιΐίΐε ποΙλ: 
" ΝοΙδίιάαπι 6δΙ, ηοη δβπιρβΓ ρ&π εαιη Μυοΐα ηΐδΓβ-ίη&Ιοδ ηοΐδδ Άά Ιοοα δαα η πιβ 
" ΓείΌιτί, ρΓορΙθΓβίΐ (ϊΐιοίΐ δ3ερβ ηπΐΐα ΙοχΙαδ νοΓΐ)& ϋδ ρπεροηπηΙηΓ, δβερβ ίη Ιου^ο 
" (ΚδίΗΓί,ί ρβ^ΐαεε ρηΓίο άΐδίΗπΙ. δείιοΐίοη φΐοά ηαηο ίη ιη&Γ^ΐηε ροδίΐιιηι βδΐ ιΐ(1 « . 
4 ' 386. είΓείΐεΓ, ρεΓίΐηεΙ η(1 3 2 8•" Εδάεηι ρΐαηε ηοοίδ δδερε υβιι νειιεΓυυΙ ίη ευά. 
Τά\. εΐ, υΐ αυ^υΓίΐπ ροδδΐιηι', Μαίο εΐΐ^ηι ίη δηίδ. ΕΙ Ιιοε ()ηί(1εηι δείιοΐίηηι ίη Ρβΐ. 
ροδίίαιη εδί ε τε^ίοηε νεΓδίΐδ 55°• ΒϋΤΤΜ. ΙΧΒ. ιν. ΟΑΎΧΧΚΙΑΧ Δ. 555 — 5^7- 167 

ικΌδ" Λαερτεω, Ιθάκη ενι οικία, ναίων' *„ 

τον ό ίοον εν νησ-ω θαλερον κατά δάκου χέοντα, 

νύμφης εν μεγάροκτι Καλυ-^ους, η μιν ανάγκη 

κτχει' 6 ό ου ούναται ην πατρίδα, γαίαν ικέ(τθαΓ 

ου γαρ οι πάρα νηες επηρετμοι, και εταίροι, 

οι κεν μιν πεμποιεν επ ευρέα νώτα θαλάο-σ-ης. 5 6 ° 

(τοί ό ου νεο-φατον εο~τι, διοτρεφες ώ Μενέλαε, 

Αργεί εν ιπποβότω θανεειν και ποτμον επισ-πείν' 

άλλα (τ ες ΉλυοΊον πεοίον και πείρατα γαίης 

' αθάνατοι πέμ•ψουο-ιν, οθι ξανθός 'Ραδάμανθυς' 

ίτ»ι περ ρη'ίττη βιοτη πελει άνθρωποκτιν' 565 

ου νιφετος, ουτ άρ χειμων πολύς, ούτε ποτ ομβρος, 

αλλ! αίει ζεφυροιο λιγυπνείοντ ας άψας 

555• Λα/ΈρτΈω. ϊοικ'ια. $$6. τίν ΪΙΖον. $$%.ϊψ. 559•^*• 

501. ΜενελαΡε. 5^7- ^νπνείοντας\ λιγυ πνείοντάς : ΙΐίΙΟΘΙ Ιαπιοη νιιίςα- 

'ίπηι 8ϋ1ιοϋα8ΐβδ αα 1 ε'. 295. Η. δεά λιγυ πνέοντος Ροφίινπιΐδ δΐοΙ>3εί Εοΐ. 
Ρ1ιγ8. ρ. 130. (χΙ. ΟαηΙβΓ. εΐ βίο Μ8. ίη Μιΐδθο ΒπΙαηηίοο 8θΓναΐιΐ8, ηιαίε 
ιηπίίΐΐιιιη ίη ΙϊεεΓβηϋ εάίΐίοηβ : λιγυπνείοντος δοηοΐίαδίβδ Ευπρίϋίδ <κ1 Ρΐιοε- 
ηίδ8. 2 20. ΡΟΚ8. 

ολομενον. ΡαΙ. Ο. ΤίαιΙευτικως ο ποιητής, νειν τα, σώματα, Ό δε τόπος εν τοις κα- 

ΙΑυπολύπηςεκκρούεσθαιτων μαθημάτων, λουμεναις Μακάρων νησοις \ 7 \ΐ\σ. Ε. 

| >α |• 555• Λαε 'ρ Τ(:ω ] Ίωι/ίκοι/. Ααερταο εζω της καθ' ημα; οικουμένης. Ε. Το 

^εύθε7α (δίϋ) βοιωτικόν. Ε. Ίθάκγ εν) Ήλύσιον πείίον οι νεώτεροι Μακάρων ει- 

Ιϊκία. ναίων'] Άπο κοινού ° το Κατερνκεται ρηκασι νήσους. Ο. ΡαΙ. Άπίων δ*ά 

Ηρεϊ πόντψ. ΡαΙ. Ο. Στικτεον εις τΌ πολλών κατασκευάζει, το περί Κάνωβον 

^ελος του στίχου. ΡαΙ. 55 6 • ' Ει/ ^ψ] ^φύριον πεΰίον Ήλύσιον είρησθαι, άπο 

Ληλον κρκ τούτου 'ότι εξωκισται η νήσος. της Νείλου ιλύος, πέρατα δε γης, της 

',-πεΙ τίϊκώλυε τον Μενελαον ούτως έχον- Αϊγυπτίας' επ) θαλασσή Ί άρ κείται. 

'α περ) Όΰυσσέα (Ρίΐΐ. Όΰυσσέως) και οίον και το Αισχύλου (Ργοπι. 852.), 

τόλιν ολην χαρισασθαι εθελειν ναΖν πεμ- εστί πόλις Κάνωβος εσχάτη χθονός. 

^ικα\σωσαιτΙνφΊλον- Ρ;ι1. Η. Ο. κινεΐσθαι δε αυτί (ί, αυτίν) οΊμαι δ»ά 

1)63. 'Λλλά σ ες Ήλύσιον ττεδ/ον] Έκ το Μενελάου τψ χώραν άπασαν εκεί- 

[ ΐ? ω \ '^ ονται Ί*? τ «» β^τικων νην καλεΐσθαι, % κα) ό Μενελαΐτης 

εσμών ο'ι απελθόντες εκεί. κα) κατά νομός παράκειται! Ο. 5^4• 'λθάνα- 

νΚεονασμον τοΖ η Ήλύσιον. Ε. Τέ των τοι πεμφουσιν~\ (Κνεκα Ίχεις Έλενην 

\ιρωων εΜιαίτημα, κεκλημενον άπο Ήλυ- (569.), οντω το έξης. Ρ;ΐ1. 5^>7• '^' 

^ουτοΖΎ.λευθερ{ου^ύσεβεστάτου Ύ ενο- αϊε) ζεψύροιο~] Αοκεΐ κα) τοΐτο </,: - 

\«»ου. η παρά το άλυτα, εν αυτω με- σικως εϊρηκεναι "Ομηρος, ό γαρ ζεψ: 

*Υιά. &άγ. ιο4. ΒϋΤΤΜ. 

Γ 8ίο ΜοιΗοΙ. βχ ϋΟά. !•.. Ν(•1„,1. Υπίρ. Γ ι Μ88. Βΐηββϋ'Κλίιιβ^». Ιι. νίπνντϋ.πίΛ 

|-λι*9ι, ?βί φ,ο,ι ββΠΤΕήΐ ΒΛΓηβήηΒ οΙ> ΚΙομΙΙιοιχμπ ΑροΙΗηϊβ ίΊΙΊιπη Γ;πΐ5;ιη"κν ιηοιηο- 
ηίιπιι. Β11ΤΤΜ. 108 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 568—585. ιλβ. ιν. 

Ωκεανός άνιησιν, άνα-ψυχειν άνθρωπους' 

ουνεκ έχεις 'Ελένψ, και (τφιν γαμβρός Αιος ε<τ<τί. 

Λ Ως είπων, ύπο ποντον ε$υ<τατο κυμαινοντα. 57° 

αυταρ εγων επ) νηας αμ άντιθεοις εταροκτιν 
ηϊα' πολλά $έ μοι κραίίη πορφυρέ κιοντι. 
αυταρ επεί ρ επ) νηα κατηλθομεν ηόε θάλασσαν, 
£όρπον β' οπλισάμεσθ\ επί τ ηλυθεν άμβροσίη νυ% 9 
$η τότε κοιμηθημεν επ) ρηγμίνι θαλάσσης. 575 

ημος ί' ηριγένεια φάνη ρο^οοακτυλος ηως, 
νηας μεν παμπρωτον ερυσσαμεν εις αλα οιαν, 
εν ί' ιστούς τιθεμεσθα κα) Ιστία νν\υσ)ν έίσν\ς' 
εν £ε και αυτοί βάντες επ) κληίσι κάθιζον' 
*θ\ς & εζόμενοι πολιψ αλα τυπτον ερετμοίς. 5 8ε 

οΛ/ £ εις Αιγύπτοιο Μπετεος ποταμοίο 
στησα νέας, κα) ερεζα τελψσσας εκατομβας. 
αυταρ επεί κατεπαυσα θέων χολον αΐεν εοντων, 
χευ Άγαμέμνονι τυμβον, "ιν ασβεστον κλέος ειν\. 
ταύτα τελευτν\σας νεομψ' ε<$οσαν δε μοι ούρον 5 8 ί 

5 7θ. ε'δΰνατο] Ιδιίσσ?το Η. ε'δυ'σ-ετο' V. 10. Ηιπάν. 577• ™ρτ/>β»• 

τον] ττρΰτον Η. Π». ΙΚαν. 57 8 • Ή0ε>εσ0α] τ ε'0ε>εσ0 α Η 

{}). νψσιν άης] νψσ) εηο-ιν, 86(3 Οσης & πι. ρι\ Η. ΡΟΚδ. ίο. &Μ 

579• *] « ν Η. V. \ν. 585• *& 6 "»Ί ^ οσαν Η • λν • 

ού μίνον εστί πολύκαρπος κα) γ^μος, ως Έζο>ενο;] ΈψηΟηοΙ τ,νες 1τι ομΛ 

κα) Ιν άλλοις φψ\ Ζ,φυρΙη (Ρβΐ. ζίφυ- Ικείνω εϊρψαι, Έξ^νβι λευ'κ^νον υδ» 

ρβί») πνέουσα τα μεν φυ'ε* «λλα δε ττε'ο- {μ!. 172•)• Μ. 5 8 , 1 • Αψ δ' εις Α, 

σε* (η'. ΙΙ9-), άλλα κα) της ψυχ?« ™ 7^ ΤΟί0 1 Εί '< τ0 ^ /ο " ω ^™ άς Α ^ Τ0 

δ^νοητ,κον €%€» δοκεΓ κα) προς Ιπίνοιαν το'ττον, ώς το βίςΆιδου, και είς ^.χταγ» 

συντελεϊν Ο. Ρ&1. Το ττνε/οντος οια Ί ων. Ε. Άττ,κΰς, ώς €Ϊς ΜασκαΜί 

τους& (του ο ©ΠΙ. ΡΟΚδ.) προς 4) {*- Ρβΐ. 5 8 2• Τελτ^σας εκ«το>/3 α ς] Τ* 

φώο,ο Η&γΙ. Ρ&1. 5 6 9• Καί σ Φ ,ν άλυτοι;*, οί 7 «Ρ ^^^^ Τί ^^• / ^ 

7«^ρο ζ Δ;ο'ς €0-0-;] Τίνες, φίλος 4σ<τί* ^4- Τιί^βν, Γν' ^εστον] ^Εττο,τ,σ 

(Ραΐ. εα-σ/). εν εν/οίς δε ού φερετα* ό κενοτάφίον τω 'λγαμψνοη 7 ρα•φας εκ« 

στ/χος (ηυο. ΡΟΚ8. ΟΧ Η&γΙ.), δ<ά εν λ/βρ το αυτοί) ϊνομα κώ τψ *1™ 

το άκυ'ρα-ς εχειν τψ αντωνυμία», ου γαρ του θανάτου κα) το που ψ κα) οπως^ πί 

Δ»ί γαμβρίς Ό Μενε'λαος. Ο. Ρ&1. Διί- ττονθε. Το δε'Ίνα αο-/5εο-τον κλέος «* ^ 

νατα* η ο-φ/ν προς το άν/ησί φε'ρεσθα*. /^ σβανύμενον άλλ' άίΐ φαΓνον, ε'κ μ€τα 

Ραΐ. Ε. 578- Ν^ μελαίνγ] Τ ρ. νψς φοράς του ττυρ^ς του α*) φαινόμενο* τ< 

άτης. Γρ• νψσ)ν &}*». Ρ&1. 5 8θ. άείφανους. τοίαυ'τη γαρ >η δόξα τροτκ 

ς ΜβπιΟΓΗΐιι ά'ι Κ ηυιη πιεηοίοδαιη Ιι*ηο νοοοπι ςαππι ΓβοΙε ιη^πίΓεδίο οπιοη^νίΐ Ροι 
δ οαυ8, ΐη οού. ΡηΙ. βϋ&πι Ιβρ, οί «1«Μβιη ρβΓ οοιηρβηάίπιη ιη Φ ιο ηιιΐΐυιη ηβςυβ 
ΙΐΙΙϋΓΞε οβφΐε ο νο^Ιί^ίυιη. ΒϋΤΤΜ. ΕΙΒ. IV. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ Δ. 5 «6 — 6ο 2 . 169 

αθάνατοι, τοί μ ώκα φίλην ες ττΛτοίό έπεμψαν. 

άλλ' άγε νυν, επίμεινον εν) μέγαρο ιο~ιν εμοϊο-ιν, 

οφρα κεν ενδέκατη τε ίυωοεκά,τη τε γένηταΐ 

κα) τότε <γ ευ πέμψω, σωο~ω οε τοι άγλαά $ωρα, 

τρεις ίππους κα) οίφρον εόζοον' αυτα,ρ έπειτα, 59° 

σώο~ω καλόν αλεισ-ον, Ινα (τπενσηο-θα νεοίσ-ιν 

άύανάτοις, έμέΟεν μεμνημένος ν\ματα πάντα. 

Τον <^' αύ Τηλέμα,χος πεπνυμένος άντίον ηυ^α' 
'Κτρείβη, μη $η με πολύν χρονον εν(Ιάσ ερυκε. 
κα) γαρ κ εις ενιαυτον εγω πάρα οόΊ γ άνεχοίμψ 595 

ημενος, ουοε κέ μ οίκου ελοι πόνος, ουόε τοκηων' 
αινως γαρ μυθοιην επεοΌ-ί τε σ-οΊοπν άκουων 
τερπομαΓ άλλ' Ί)8υ\ μοι άνιάζουτιν εταίροι 
\εν Πυλω ηγαθεη' ο~υ £ε με χρονον ένΰάί' ερυκε ις. 
οωρον $\ ο, ττι κε μοι οοίης, κειμηλιον εστω' 6οο 

Ίππους & εις Ίθάκψ ουκ αζομαι, άλλα σοι αυτω 
εννά,σε λείψω άγαλμα" ο~υ γαρ πεοίοιο άνάο~<τεις 

587. άλλ' αγε] άλλα γβ Η. 5$9• ΤΟί ] σ(,ί 6Χ οιηεηίΐ. Η. 594• >Ατ ^- 

ΐϊίΐη. 59^• °®* Η- € ί<>ίι«> υ • 597• ΐίνεσσί. 59^> 599* ΠΟίϊΐηΙΐΐΓ 

α, Γ βΐ ίη ΠΐαΓ^ίηβ $-' V ους λελοιπα μετά νηος πάρα, νεστορι Η. Μίδ6ΓαΙ)ί1ίδ 

8&ηε νβΓδίιβ» ηιηηιΓεδΙο βχ ίηίθΓρΓεΙίΐΐίοηε ηαίιΐδ. $-* (ί. ο. στίχος). Έτβ- 
φΐεηδ ηοΐα ίη ιη&ι^ίηε, νβΓκιπ οιηίδ^ο ρηδΗχίΐ. Γάηββ δΐιρβΓ νεστορι ρΐΌ- 
ρπιηη ηοιηοη ίικϋϋίΐηδ, ηοη γ&γο βΐ ίη ηοο εί ίη αΐίίδ Μ88. οοοιηπΐ, δθά 
ΒβπιρβΓ οηιίΚο. ΡΟΙΙδ. 599• ή^Ό *ρ&*ίί Η. 6οο. δ' οηιίαίΐ Η. 

6θ 2. 'ϊανάσσεις. 

πυρός φαινονσα Οιαφανη ποιεί κα) π€ρ'ι- περί τε ' ήμερων επίμονης, κα) δωρεάς 

ψ-ημον τον άγοντα.. Ε. 5^9• Ατοπον Ίππων. Ό δε προς άμφω συνετώς άν~ 

ήνησι το προλεγειν. ποι γαρ δη φασ), θυποφερει, την μεν αυτόν επιμονην 

τα τοιαύτα και μη προλεγειν, ΐνα μη εκουσιον άποφαίνων, άντιτιθε)ς δε την 

απαρνησεται Ό λαμβάνων. άλλ' ηθει των Ιταίρων άνίαν, οίς κατίλιπςν εν Πΐ;- 

^παλαιφ τούτο λυτβον. \\ι\. 59°• ΤοβΓς λω' τ ° δβ ΰνρον άς άν€πιτ•η§€ΐον ου 

; ίππους] Οτι ουκ αν 6» τέθριππα ηΰεσαν δί' αυτόν άλλα. δ<α την πατρίδα άρ- 

\τρε7ς Ίππους «δ/δου τω Ύηλεμ,άγω. νυν ΖΙ νούμενος. Ο. 59^* Άν<άζονσ•<ν Ιταΐ- 

Ισυνωρβα δ/δωσ* κα) παρψρον. ως κα) εν ροϊ] Ους λίλοιπα επ) νηος πάρα Ν\- 

Ίλ<άδ< χρώμενοι, πλην "Εκτορος. 1\ΐΙ. στόρι. Ι\ΐ1. ΙΙ;ιγ1Λ 599' 'Α^ΓΤβφ- 

|Β,0. 5 ( ^5• ^ αι 7 < *Ρ κ' "\* ενιαυτον] χος, συ δε κβ. ΓΙαΐ'1. 6θ2. "Αγ- 

Ιίερι ΰυο γέγονεν ό λόγος τω Μενελάω, αλιχα] "Οτ< τους Ίππους άγαλμα 

11 δίο: κινί νϊ(1ο(πι• ^ι-ι-ϋη-ικίπηι τοα7ν γαο ϊιΓ, 1Η : 'ΓΤΜ. 

1 Νιτ'ιίΗΜκΙιπυ ρπίο, ης) ,β' ημ%ρ» ο νβΓβϋ ςΝ8. Γ>1 ΤΤΜ. 

κ Ιη ηΐπχιπο Ιιοππη ΐ'ΟΐϋΐΊΐιη 1κη• μΜιοΠπιπ ίιι ηκίΓμϊικ' ίί;ι ^ιτΐρίπιπ ββΐ Ι}Οβϋ νοτ- 

ΙΜ β88βη( Ιιλμ• νοι•ΐ)α ίηΐβτ 59^• ί<( 599« ίβββτβοώιβι ΒΙΠΤΛί 

νοι,. ι. ζ 170 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 6ο 3 — 6ι8. ι,ιβ. IV. 

εύρεος, ω ενι μεν λωτός πολύς, εν σε κυπειρον, 

πυροί τε, ζειαί τε, ι^ εύρυφυες χρΊ λευκον. 

εν <ί' 'ΐύάκη ουτ αρ όροφοι ευρεες, ούτε τι λειμων' 605 

αιγίβοτος, κα) μάλλον επηρατος ιπποβότοιο. 

ου γαρ τις νήσων \ππν\λατος, ουό εύλείμων, 

α$ άλ) κεκλίαται' "\§άκγ\ £έ τε κα) περί πασ-εων, 

Λ Ώ.ς φάτο' μ,είδησεν σε βοψ άγαμος Μενέλαος, 
χειρί τε μιν κατερεζεν, έπος τ εφατ , εκ τ ονομαζεν' 6ι< 

Αίματος εις άγαθοΊο, φιλον τεκος, οι αγορεύεις, 
τοιγάρ εγώ τ οι ταύτα μετασ-τησ-ω' ούναμαι γάρ. 
σκώρων ί \ 'οσσ 7 εν εμω οίκω κειμήλια κείται, 
$ώο-ω, ο καλλιστον και τιμψστατον εστίν, 
σ^ώσω τοι κρητηρα τετυγμενον' αργύρεος σε 615 

εσ-τιν άπας, χρνο~ω σ*' επ) χείλεα κεκραανται' 
έργον ά* Ήφαίστοιο' πορεν σε ε Φαίσιμος ηρως, 
Χθονίων βασιλεύς, ο6' εος σομος άμφεκαλνψε 

604. *δ' ευρυφυες] κα) ευρυφεες Η. τ' ήδ' \¥. ίΐ). Ριδ\ 6θ8. δε τε 

δε τι Η. νϊά. 497• ΡΟΚδ. 609. Μενέλαΐος. 6 1 0, κατέρεξεν] κατέρεφί 
βχ 6Πΐ6η(1. Η. Π). Ρίπος. 613• ΐοίκω. 6ι 7• ΐέργον. ^ € • 6ΐ8. είός, 

(ΗδΒΟ ςΐίαΙΙυΟΓ ρήπία νβΓΟΒ ΟΠΙ. μη δόζη οτι την πατρίδα υβρίζει, και τα 

00(1. Ο.) είρηκεν εν'ίλιαδι (δ 7 . 144•)» αλλάς τοιαύτας φησίν. Ε. 609. Με/ 

Βασιληΐ δέ κείται άγαλμα, ωσπερ δέ ο δησε~\ Γρ. γηθησε. ΗαΐΊ. ΟΙ Ι. Το, ο κ. 

Τηλέμαχος ενθάδε παραιτείται τους ϊ'π- αγορεύεις, καθ' εαυτό προοιστεον. μαλ• 

πους, ούτως και Όδυσσευς τους εκ της λον γαρ ούτως εμφαίνει όποια αγορεύεις 

κατ άσκοπης Ίππους Διομηδει παραχωρεί. Ραΐ. 6 1 2. Μεταστησω] Μεταλλάζω 

Ραΐ. Ο. 603. "Εη μεν λωτός πολύς~] άπο δε των σταθμών τάς άμοιβάς ποιου• 

Αωτος λέγεται η πόα κα\ το δένδρον. μένων η μεταφορά, Όταν χρυσον προς αρ• 

πάρα τοις Αωτοφάγοις δε τούτο, όπερ γυρον η άλλα άντιμεθιστωσιν (Ε. αντί• 

παρέχει και ζηραν τροφψ κα) υγράν άπο καθιστωσιν). Β. Ε. Ο. ΡϊΙι. ΟΙ 3 

του καρπού αύτοΐς. διο κα) Αωτοφάγοι Σημειουνται ως ακατάλληλοι. Ρ&1. 6 14 

καλούνται. Ε. Λωτός] Ύριφύλλιον. Β. Και τιμηέστατόν εστί] Τά εις ων κα 

6θ6. Αϊγίβοτος~] Ύραχε7α, προς βόσιν εις η (δΟΓ. εκ ων και εις) μακροκατά- 

αιγών εππηδεία. άπο άλλης δέ άρχης ληκτα, εκφέρονται δ<ά του εστερος, κα 

τούτο, Γν' η, καίτοι αϊγίβοτος ούσα, της έστατος, ως σώφρων σωφρονεστερος κα 

Ίπποτρόφου εμο) μάλλον επέραστος. Αι- σωφρονεστατος, και τιμηεις τιμηεστερο 

γ'ιβοτος δέ λειμων ο τραχύς, προς βόσιν και τιμηεστατος. Ε. 6ΐ^. Φαιδιμος] 

και νομψ αϊγων επιτήδειος. Β. Ε. Ο. 'Άδηλον ει κύριον το φαίδιμος. τίνες δ< 

Ρβΐ. α. νυί§. * Αρίστ άρχος, α'ίγιΒον 1 αυτόν Σώβαλον, οι δέ Σέθλον ονομάζουσι 

κα\ μάλλον επηρατον το πεδίον. ΗαΗ. Ο. Ραΐ. 61 ρΟδίβΠΟΓα νίηά. 6 1 8. 

Ρ3.1. 607. Ίππηλατος] "Ητοι επιτήδεια Έος δόμος] Αύτου του βασιλέως, οΰτοι 

εις το έλάσσειν (δΐο) Ίππους. Ίνα γαρ δέ Άρίσταρχος κα) τα υπομνήματα, < 

1 Ηοο ηιεηίΐιπη, ρΓο" αίγίβοτον, ϊη ιιΐιοηυε οοίΐϊςο. ΒϋΤΤΜ. Ι.ΙΒ. IV. ΟΔΤ2νΕΙΑ2 Δ. 6ι 9 — 6.3ο. 171 βίο 62 5 κειτε με νο(Γτη<Γ&ντα,' τειν ό εύελω τό£ οπάο-σ αι . 

Ω,ς οι μεν τοιαύτα, προς αλλήλους αγόρευαν. 
οαιτυμίνες ο ες οώμα,τ 'ίταν θείου βαο-ιληος' 
οι α ηγον μεν μήλα, φερον ο ευψορα οινον' 
ο-ίτον όε οτφ' αλοχοι χαλλικρη^εμνοι ενείχαν. 
ως οι μεν 7τερ) αειττνον εν) μεγάροιο-ι Ίτενοντο. 

Μνηστήρες $ε πάροιθεν Ό<ίυσ-ο~ηος μεγαροιο 
οία-χοιο-ιν τερττοντο χα) αίγανέησ-ιν ιεντες 
Βν τυχτω ααπεσω, ο&ι περ πάρος υβριν εχενχον. 
Αντινοος οε χαθηο-το χα) Ευρυμαχος θεοει^ης, 
άρχο) μνηαττηρων, άρετη α εοταν εζοχ αρκττοι' 
'(τοίς ό υιός Φρονίοιο Νοήμων εγγύθεν 'ελθων, 630 

62 1. ες] γρ. ανά Η. άνά V. 02 2. Ρο7νον. 623. ένεμαν] έπεμπα 

61 δΐΐρπΐ γρ. ενεικαν Η. έπεμπαν \\ Γ . 628. θεοΡειδης. 

τ€ος (ιΐη οτε ος?) δόμος Ρ&1. 6ΐ9• άλλοις φησ) σόλαν αύταχόωνον (II. ι//. 
ΚεΓσε με] Όρθοτονητεον το με (ί. θ. 1β- 826.), σόλον μεν διά τα στρογγυλό» καϊ 
£6ηο1ιΐηΐ κεΓο-' ε'^ε'. ΡΟΚδ.) ΗαΐΊ. ε*ς εαυτω (δίο) σννεστράφθαι, αυτοχ/,ω- 
Ρ&1. Ύείν] Άντϊ του, σο'ι, Δωρικως. νον δε το αυτοφυές. λίγανεα δε λέγεται 
Ρ&1. 02 1. Δαιτυμόνες] Οί την τράπε- το σμικρόν άκόντιον. γίνεται δε εκ του 
,αν του γάμου παρασκευάζοντες. Ο. Οί κατ αίγας Ι'εσθαι, Ό εστί πεμπεσθαι, η 
■ις τον γάμον εύωχούμενοι, η οι τψ δαΐτα άπο του άγαν 'ίεσθαι πλεονασμω του ι, 
ταρασκευαζοντες. Οί. Ρίΐΐ.; 61 αΙΐθΓΟ η πάρα, τα τψ άγκύλψ (Ε. άγηνην) ε£ 
ΓΠϋΓί^ΐηΟ Ραΐ.: οί μάγειροι. 022. Έυ- αίγείων δερμάτων είναι, η άπο ταυ κατά 
ψορα οινον] Τον άνδρείαν παρέχοντα, η των αίγων νεεσθαι, η άπο ταυ άγαν νέ- 
ον ανδρείας περιποιητικον, εκ του κατά εσθαι. Β. Ε. Και αίγανεησιν ίε'ντες] 
ίαιρον πίνεσθαι. (δίθ ίβΓ6 Ρίΐΐ. φΙΟ- Δορατίοις παρά το τψ άγκύλψ (ως ίηδ. 
|ϋβ βΐ λ^υΐ^.) η τον λεπτον και δια- Ο.) ε'£ αίγείων δερμάτων είναι. Ραΐ. Ο. 
Ρανη, άπο του εΰ εν αύτω ορφν, προς άν- 627 ."Ύβριν εχεσκον] Ταυτο ίδ/α οί υβρι- 
■ ιδιαστολψ ταυ παχεος καϊ δυσοράτου. σταί. Ρίΐΐ. "Έ,γ^εσκον] Γράφε, έχοντες. 
3. Ε. 623• Καλλικρηΰεμνοι] Καλά Ο. Άρίσταρχος διαστέλλει μετά το οθι 
τεριβόλαια επϊ των κεφάλων εγουσαι. Ε. (Η. Ο. |)08ΐ 'όθιπερ), "ν 7} το εζης, μνν,- 
)24• Πε'νοί'το] Σημειουνταί τίνες, άντϊ στηρες δε υβριν έχοντες. Ραΐ. 629• Ά^- 
'θΐ! ενηργον. 1'αΐ. 62^• Μν^στ^ες δε'] γοϊ μνηστηρων ΧΤι ~\ Γενναΐόν τι λαμβάνει 
ο σχήμα μετάβασις. είπων γαρ τα ο ποιητής, καϊ τους κάκιστους μη άνάρ- 
•ερϊ Μενελααν, μετέβη επϊ τους μνηστή- χους λαμβάνειν (*ίϋ ίη 111Γ0(]116). Ραΐ. 
ας. Β. 626. Δίσκοισιν] Ύροχος ψ ο Ο. Α'ιρησονται οί μεν άγαθοϊ τον άμείνω 
ισκος λίθινος η σιΰηρεος έχων ιμάντα εν α Γ δε φαύλοι τον φαυλότερο•;. ΡλΙ. Άρεττι~] φ μεσφ, αν στρέφοντες εΰίσκευον. Β. 
^• ϋ. Ριΐΐ. Άπο ταυ ΰ'ικω το βάλλω 
ικος καϊ δίσκος. Ε. Τροχός, β> καϊ εν Άρετην νυν ποιητικως τψ ειγενειαν. Ο. 
Ρ;ΐ1. 630. ΤοΓς δ' υίος Φρονίοιο] "Οτι 
καϊ εν Ίλίάδί η αυτή ευστοχία της των * 1η ΡηΙ. Ιοίηΐηα θίΐ: Ταΐ; δ' νίος ΦξανΙοα. Μοχ νβΛθ λακίανί-ν ήΐιβ πΙΙλ ίηΙοΓρπη- 
ηθηβ 8ΐΛΐϊηΐ 51ΐΙ)3ίθίΐΐϊΓ άξνα-ανται (δΙΓ ρΓΟ αΐζ.) κ. τ. ι. Τπηΐ '(>-/ χαι ίν Ίλ/αδ/ χ. τ. •. 

ιιοΗ 8<•1\η1ίπιη βοΐοΐη ;κ1 Ιοιηηνι ;11\ΐ(1 (ν. $η^ Γοίίηΐϊ. ΒΙΠΤΜ. 

7 2 172 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 6 3 ι — 6 4 6. ι,ιβ. ΐν. 

Άντινοον μ,υθοισ-ιν άνειρομενος προο~εειπεν' 

Άντίνο\ η ρά τι 'ίομεν εν) φρεσιν, ηε και ουκ), 
οπποτε Τηλέμαχος νειτ εκ Πύλου ημαθοεντος, 
νηά (ΜΙ οίχετ αγων' εμε 06 χρεω γίνεται αυτής, 
ν Ηλι$ ες εύρύχορον ίιαβημεναι, ένθα μοι ίπποι 635 

£ω£εκα θηλειαι, ύπο ^ ημίονοι ταλαεργο) 
α^μητες' των κέν τιν ελαο-σ-άμενος άαμαο-αίμψ. 
ως εφαθ' οι α* ανά θυμον εθάμβεον' ου γαρ εφαντο 
ες Πυλον οίχεσθαι Νηληϊον, αλλά που αυτού 
αγρών, η μηλοιο-ι παρεμμεναι, ηε (τυβωτη. 640 

τον ίΓ αύτ Άντίνοος προσεφη Έύπείνεος υίος' 
νημ,ερτές [χοι ενιο-πε, ποτ ωχετο, και τίνες αυτω 
κούροι εποντ Ιθάκης εξαίρετοι, η εο) αυτού 
θητές τε ίμωές τε ; ίύναιτο γε και το τελεο-σαι ; 
καί [Λοι τουτ άγορευτον ετητυμον, οφρ ευ ε\οω, 645 

τ\ σε βίη άεκοντος άπηυρατο νηα μέλαιναν, 

όβΐ. προσεΡείπεν. 632. Ρ/δ/χεν. 636. ταλαΐεργοί. 64Τ. αυτ~\ τ 

βΧ αυτ 6Γ&311Π1, 6υ δΐΐρπΐ προσεφη ίΐηΐίςΐΐίΐ Πΐίΐηΐΐ δοπρίΐΐπΐ πεπνυμενος Η. 
643• Ψ ^ 0ί • ^44• 7 € ] Κ€ Η. V. 045• ^€ίδ£. 646. η σε] γρ. ει 

σε Η. ίβ. ά,πψρατο] άπψρα Η. άπψρα V. IV. ίΐ). άΗκοντος. 

ονομάτων θέσεως. Ραΐ. 634• ' Ε /*« ^ε υίΓΟφίβ). Ρ&Ι. ΗαιΊ. 642. Κα* τί- 

χρεω] Έμε δε χρε/α εστί αυτής, Άττι- νες] Οί μεν τον καί οζύνουσιν, 'ίν υ )9 καί 

κως άντι τον εμοί. Β. Ραΐ. 636. Δω- Τίνες αυτών (δίθ). κακώς. εγράφετο 

δέκα θηλειαι] ΔοκεΓ μαχόμενον τω νπο γαρ (ίηδ. αν), κ' ε* Τίνες. Ρ&Ι. Εΐ 

τον Τ-^λε^άχοι; λεγομενω, ΟυΖε (Ρ&Ι. το, ίηΐ6Γ Ιίηβ&δ : λε/πεί ^ συν. αντί του, 

ον γαρ) τις νήσων Ιππηλατος (6θ^.), κ ε'ί τίνες. 643• Κούροι εποντο] Στι- 

εΊπερ ούτος μέλλει Ζαμάζειν Ίππους ου κτεον μετά το εποντο, τα δε εςης εν πευ- 

(Ρ&1. μη) δυνάμενος χρησθαι αύτοίς εν σει άναγνωστεον. Ρ&Ι. Ήε οί (δίο)] 

Ιθάκη, άγνοουσι δ' οτι ούχ η Ίππους δα- Ό /λεν ή περισπάται, Ζιαπορητικος γαρ. 

μάσαι βούλεται, άλλα τους ημιίνους, 'ίν Ή Οί αντωνυμία κλητική (80Γ. δοτίκν;) 

εχν; ορευοΊ χρησθαι εις τάς κατ' άγρον εστίν εν πλεονασμω του ε. "3,1. (1ί1 

εργασίας. Ε. Ο. Ραΐ. 639• Άλλα ΟΓα ηΐίΐΓβίηίδ Ρίΐΐ. '^ε' οί αίτοϊ!). 644• 

ττου αιϊτοϊ/] Άττί/ίως άλλα ττου αυτού, ο Θ'^τες τε ΰμωές τε] Σημειουνται τίνες 

εστί ε'ν το'ττω τινί των άγρων. Β. οτί δίε'στείλε τους 0'^τας άττο των δ/^ωων. 

640. 'Ή μ-ηλύισι παρεμμεναϊ] '^Η τά θ^τες γαρ λέγονται οι ελεύθεροι μεν μι- 
ποίμνια επισκοπεΐν η τά συβόσια. Ε. σθφ δε δουλευοντες, ομωες δε αυτοί οί οου- 

641. Προσεφη Έύπειθέος υιός~\ Έν άλ- λοί, τταρα το δεδ//>^σθαί ο ε'στ<ν ύττοτε- 
λω, άπαμείβετο φωνησε τε (δίθ ίη τάχθαι. Β. Ε. Ο. Ρα.1. 646. Ε'< σε 

η Ιη Μεςίΐυ]. Γογιτιλ ού% ίβτο 8εηιρ6Γ αροδίΓορΙιππι ηρρίοίπηι ΙΐίΐοβΙ υΐ ηίε ο^' "*- 
τβι^ί : ςπο(1 ΓιχοΙπηι οδδε αυοίοπίαΐβ εοοΓιοαηι ο Ρ&1. οο^ηονίςαϊ βΐΗίεβΙ αΐίοί εαικίοπι 
ΓαΙίοηβΐΏ δοςυίΙυΓ. ΝίιηίΓαιη ΟΓείΤκΙοΓυηί; (1εευι•1ί\1απι εδδε ίοιπίίΐιη ηΐ) ουχί; υεφίε 
»08ΠΓ(]ε; ιηοίΐο ίιίεηι (1ε ίοηιΐίΐ ουκ εΐΐηιη δΐίΐΐαίδδεηΐ υΐ (ΙεεπΓΐίΐΙα ηΙ) ουχί. 
ΒϋΤΤΜ. Ι,ΙΒ. IV. ΟΑΎ^ΧΕΙΑΧ Δ. 6 47 — 66ι. 173 

76 έκ&ίι/ οί σωκας, επε) προσπτΰζατο μύθω ; 

Τοι/ <ί' ι>ίθ$" Φρονίοιο Νοήμων άντίον ν\υ^α' 
Λυτός εκών οι οωκα' τι κεν 'ρεζειε και άλλος, 
,οπποτ άνηρ τοιούτος, έχων μελετήματα θυμω, 650 

Ι&ίτί&ΐ ; χαλεπον κεν ανφασθαι σοαν έίν\. 
κούροι ο , οι κατά σημον αριστεύουν ι μει ν\μεας, 
\όι οι εποντ' εν ο αρχον εγω βαίνοντ ενοησα 
"Μέντορα, ν\ε θεον, τω ά αύτω πάντα εωκει. 
άλλα το θαυμάζω" ϊσον ενθαοε Μέντορα £"ΐον 655 

'χθιζρν υπ ηοιον' τότε ο εμβη νηι Πυλοναε. 

1 Ως άρα φωνησας άπεβη προς σώματα πατρός. 
τοιο~ιν α άμφοτεροισιν άγαο-ο~ατο θυμός άγψωρ. 
1 μνηστήρες ί' α,μυσις κάθισαν, και παυσαν άεθλων. 
τοισιν £ Άντίνοος μετεφη Ευπειθεος υΐος, 66ο 

άχνύ μένος ' μενεος $ε μέγα φρένες άμφιμελαιναι 

647• ΐεκων ίοι. ^49• α ^ τ °ί δω/ία Ρεκων. 653 • ^ 0< • ^54• ^' 

θεον] ηί'θεον V. ίΐ). Ϋίϊωκξί. 655» ^'δον. δΐΡον. 66ο. μετεφη] προσ- 

εφη Η. 

βίη] "Ινα ει μεν εκών η δεδωκως, φυλάτ- ημεας~] Τίρο τέλους η οζεΐα. ορθοτονειται 

\τηται ως φίλον Τηλεμάχου τον Νοήμονα" γαρ δια τψ πρόθεσιν κα) τψ εμφασιν ] \ 

'.εϊ δε βιασάμενος, 'εχη κα,κεΊνον συνεργον Ρ,ΐΐ. 654• Τω δ' αυτοί] Ύουτφδ' αύτω, 

,προς τψ επιβουλψ. Ο.. Ραΐ. Βία σε τω Μέντορι, εωκει ο θεός. Ραΐ. 655• Μ* - 

άφείλετο. ομοίως τω Έπε/ μ άφελεσθε τα το θαυμάζω στικτεον προς τψ εμφα- 

7« δοντες (II. α. 299•)• Ρ^• ^47• σίν - Ρ^• ^59* Μνηστί^] Ύους μνη- 

Τίροσπτυςατο] Έδεςιώσατο φιλοφρόνως στηρας δε οϊ δυο αρχηγοί ο,τε Άντίνοος 

τω μυθω, τουτέστιν έξελ.ιπάρησεν. Ε. κα) Έύρυμαχος κατάπαυσαν των αγώνων 

649. Τ/ κεν ρεςειε] Τ» αν πράζειε κα) εζ ων ετερποντο. είτα άμυδις κα) ομού 

άλλος αϊτουντος τοιούτου πάντως δούναι ; αυτό) οϊ αρχηγό) κα) οϊ λοιπό) μνηστήρες 

(\ ιΐΐί*. τοιούτου ; πάντως συνεδωκεν.) εκάθισαν. Β. "Αμυδις] Ψιλωτεον το 

1 (0. Ρίΐΐ. λ πΐ^. 650. "Εχων μελεδη- άμυδις. δηλον κάκ της συναλοιι\της, ΟΓ 

ματα~\ Έτνμολογεΐται το μςλΙΖ-ημα τ άμυΐις κονί-ης (II. ν . 33^•)• ^• ^ ;1 '• 

πάρα το τα μίλ-η 'ίΐίΐν (Ο. $δε<ι/) κα) 66 1. Άχνυμ€νος~] Έκ της Ίλιάΰος (α. 

Ισθίειν. Ε. (^. Ρ&1. Το δε, οππότε ιο 3•) Μ-^ψ^χθ'ησαν δεόντως οϊ στίχοι. 

άνηρ, ά(// ετε'ρα^ άρχης. Ρηΐ. 652. Ο. Μενεος δε'] "Ορα τψ άναισχυν- 

\ΚονροΓ\ Νεώτεροι, κατ εϊρωνείαν τουτό τίαν. σχετλιάζει γαρ κα) οργίζεται, ως 

,φησι. Ε. Κούροι δ' ο* κατά ΰημον] δεινά πεπονθως, άλλω ουδέν) έχων εγκα- 

' Ανδρες αύτω συμπλεουσ ι λογάδες Ιθάκη- λεΐν η τη εαυτόν ραθυμία. Ο. Ραΐ. 

'.σιοι οϊ μεθ* υμάς κρατουσιν. Υηΐ^. Μββ' Άμφιμελαιναι] Αϊ εν βάθει κε'ιμεναι, η 

" 8Ίγ ΐη οιιιηΐ1)ΐΐ8 ^οΐιοϋοπιιιι οοάά. (ββΐβ ΒλΠΙβάο. ΒΙΓΓΤΜ, 

γ Οοαββςυβηβ 6βΐ, βοϊΙ>ϊ βΐΐλΐη ΝοΠηπη ίαίβββοΐίπι 7/μμμ ί» ϊικ•Πιιγ\Γκμιο. ΒϋΤΎΜ. 174 ΟΔΤΣ2ΕΙΑ2 Δ. 662—668. Τ,ΙΒ. IV, πίμπλαντ , οσΌ~ε σε οι πυρ) λαμπετοωντι είκτψ' 

'ίϊ ποποι, ή μέγα, έργον ύπερφιάλως ετελέο-θη, 
Τηλέμαχου οίος η£ε' φάμεν §ε οι ου τελέεσ-θαι. 
εκ τοσναν α άέκητι νέος παις οίχεται α,υτως, 
νηα ερυσ-σ-αμενος, κρίνας τ άνα> αημον αρίστους, 
α,ρζει και προτέρω κακόν εμμεναι' αλλά οι αύτω 
Ζευς ολετειε βιην, πριν ημιν πν\μα φυτεύομαι. 665 602. Ροι. ΡεΡίκτην. 
666. Ρερυσσάμενος. 663. Ρέργον. 664. 66γ. Ροι. 665. άΡέκητι. 

668. ημΐν πημα φυτευσαι] ήβης μέτρον ίκέσθαι Η. αϊ άμφοτερωθεν μελανωθεισαι τω καπνω 
του θυμού. Ε. 662. Όσσε δέ οΐ πυρ) 
λαμπετοωντ-ι] Οί μεν ουν φασιν, ωσπερ 
άπο του θηρε του δυϊκου κατά, άποβολην 
του € το ενικον γίνεται θηρ, ούτως άπο 
του οσσε το ενικον εστίν Όσσ διά δύο σσ. 
ελέγχονται δε. ου γαρ επ) πάντων τούτο 
γίνεται, ϊδου γαρ άπο του δμωε ου γίνε- 
ται το ενικονδμώ, ούδε άπο τουφωτε, φωτ. 
ούτως ουν ουδέ άπο του Όσσε, Όσα~. η 
δε αιτία εστίν αυτή. επε) το ρ και το ν 
κατά γε το πλείστον των άμεταπτώτων 
•ην, προσεβλήθη τω θηρ και τω χην το ε, 
και δυ'ΐκον γεγονεν. ουδέποτε εϋροις τούτο 
συμβαίνον εφ' ων εσχατον ην το σ. τω 
γαρ κρης εϊ προστεθείη το ε, δυϊκον ουκ 
άν γένοιτο κρησσε, ουδέ τω χρως και 
παις. οΰτως ουδέ τω Όσσ. οτι δέ και 
αδύνατον εστίν συλλαβην μίαν εις δύο σσ 
ληγειν, ούτε μην "δύναται ος είναι δι ενός 
<τ. των γαρ εις ος ληγόντων τα δυ'ΐκά εις 
ω λήγει, ρητεον ουν Ότι το οσσε ουκ εστίν 
άρσενικον δυ'ΐκον' φησ) γαρ ο ποιητής, 
Ύω δε οι οσσε ΤΙοσσ)ν αιματοεντα χαμα) 
πεσόν (II. /. 6 1 6.), ούχ αϊματόεντες. 
ούύετεραν ουν ληπτέον ευθείαν, και εσται 
το οσσος ως ερκος, βέλος, τεΐχος' και 
δη πληθυντικον κατά Αθηναίους μ*ν, 
ερκη, βέλη, τείχη, κατά δε τους "ίωνας, 
ερκεα, βέλεα, τείχεα' κα) δηλον οτι και οσ- 
σεα. των δε εις α πληθυντικών ουδετέρων 
τά δυ'ΐκά εις ε τελευτα, όμματα ομματε, 
γράμματα γράμματε. και Αριστοφάνης εν Πλούτω (454•)> Γρύζειν δε και τολ- 
μάτον ω καθάρματε ; σαφές ουν οτι και 
τείχεε λεςουσι δυ'ϊκως και Όσσεε, είτα 
κατά άφαίρεσιν του τελικού ε οσσε εγέ- 
νετο. Ο. Ρ&1. 664. Τίνες, φαμεν δε 
μιν, κακώς. Ρ&1. ΗαΐΊ. 665. Έκ τόσ- 
σων] Ύινες (Ρ&1. Οί πλείους ως) δύο 
μέρη του λογού ανέγνωσαν εν δυσ)ν 
οξείαις, ως το Ύοίη δ' άμφ) γυναικί (II. 

γ . 1 57• ν ^• δοίιοΐ. ΫΐοΙ. ει Ηβγη- 
ίαιτι ίΐά II. ω . 15•)• « δέ Άσκαλωνί- 
της περισπωμένως κατ επίστασιν (δίθ 
ιιίει-ς. οοά.). Ο. Ρ&1. βΐ Ηΐο ίηΙβΓ 
ΚηθΕΐδ ρΓ36ΐΟΓ6ίΙ : δίχως, τόσσων δε', 
και τοσσωνδε. ' Αλλως. 'Έκ τόσσων 
δε. ταύτα άφ' ετέρας άρχης προσενε- 
κτεον 1 μετά ήθους κα) ερωτήσεως, μάλλον 
γαρ ούτως εμφαίνει την άγανάκτησιν. 
το εςης όντως, εκ τόσσων δ' άέκητι οί- 
χεται. το δε άέκητι επ\ της προαιρέ- 
σεως αυτών κείται. Ρο,Ι. Ο. 667• 
'Άρξει] Ίσχυροποιηθη ο Τηλέμαχος κα) 
εις το μετά ταύτα κακόν επενεγκεΐν 
ημάς. Ε. Άλλως. Οίον προκακώσει 
ημάς. οί δε Όνομα, άπο ευθείας της άρ- 
ζις, 'ίν γ άπο ταύτης της άρχης χείρον 
ημάς εργάσεται. Ε. Ο. νΐΐ1§. ΡβΙ. 
'Άρξει κα) προτέρω] Ύο γενόμενον (Ρβ\. 
γινομενον) κα) προσωτερω προκόφει ώστε 
κακόν είναι, το δε προτέρω άντ) του επ) 
πλέον, προσωτερω, εκβολή του σω. Β. 
Ο. €1 810 £θΓ6 Ρ&1. 668. Ώρ)ν ήβης 
μετρον ϊκεσθαι, αι Άριστάρχου. αι δε τ <>ογ. ποκν,χτίον Ηίο 61 «(1 691. ρ. 165. νίϋ. ηοί. *ά ι. 2$. ΒυΤΤΜ. |μιι. ιν. ΟΔΤ22ΕΙΑ3 Δ. 669 — 685. ]75 

χλλ' άγε μοι οότε νηα θοην κα\ εϊκον εταίρους, 

)φρα μιν αυτόν ιόντα λοχηο-ομαι, ηαε φυλάγω, 670 

ψ9 πορ&μω Ίΰάχης τε Χάμοιο τε παιπαλοεοΌ-ης' 
\νς αν επισ-μυγερως ναυτίλλεται εινεκα πατρός. 

Λ Ως εφα&' οι α αξα πάντες έπηνεον, ή}* εκελευον' 

\\%υτίκ επειτ άνο~τάντες εβαν αομ,ον εις Όδυο-ηος. 

^Ούό άρα Πψελοπεια πολύν χρονον ηεν απυο~τος 675 

ύ6ωρ, ους μνηστήρες εν) φρεο~) βυ<το-ο<ϊόμευον' 
κήρυξ γάρ οι εειπε Μεδων, ος επευύετο βούλας, 
Λυλης έκτος εων' οι α ενάούι μητιν υφαινον. 
3η α ϊμεν άγγ ελεών οιά δώματα Πηνελοπείη' 
τον όε κατ ούσου βαντα προο-ηυδα Ώηνελοπεια' 68ο 

Κηρυζ, τίπτε αί <τε προεσαν μνηστήρες άγαυοι ; 
1 ειπεμεναι όμωηο-ιν ΌουνσΊηος θείοιο 
: ργων παυσ-αο-ύαι, σφκτι £ αύτοίς δαιτα πένεσαι \ 
ι Α,η (χνηο-τευο-αντες, [*ηα άλλο§ ομιληοταντες, 
ιττατα και πυματα νυν εννάδε δειπνηνειαν, 68 ς 

669. εΡείκοσ. 6η η. [οι εΡειπε. 68ο. οηιίδδυηι Γβροβίΐυηι*, οοΐαβ 

ψ. γ. ν€Γδώιΐ8 679. 68 1. ρΓίεβχίΐ, άείηοΐβ 68ο. ίη ίηιο ρΐΌχίιηε ββςιιεηΠβ 

κιρηκ βοπρδίΐ Η. ΡΟΚδ. 68 2 . ~η Ρ««?*. 68 3 . Νργνρ. 685. δ«- 

■νησειαν] Ιειπνησαπε Η. 

οινότεραι, πρ)ν ημιν πημα γενέσθαι. αυτών διανοίας Ζιενοουντο. Ε Ε Ο 

ρ. ΗαΗ. 671. Έν πορθμέ Ύω δια- 677- Με'δ*ν] Οίτος έπλενε τοΐς'μνη- 

^εράσματι ( νυΐίζ. Ύω διά πράματος) στηρσιν &ς Μ Τ ο ττλίΓστον Γνα τάς βον- 

-ψ στενφ τόπω. πορθμός γαρ λέγεται λάς αντων ΰιαγγέλη τη ΤΙηνελοπείη 

<ττενη θάλασσα. Ε. Ο. Υυΐ^. Σά- άλλως τ, Ιη κα) τα πρίς ζωην πράγμα- 

|Μ*οτ6] Ότι τψ Σάμην Σάρον είπεν. τευόμενος ίποίει τοΰτο. διο οίΐε άπεκτάν- 

\<ττι δβ Σάμος Ιωνίας, Σάμος Θράκης, θη συν αυτοΐς. Ε. Τϊλάττει ο Όατ^ος 

[Ιάμος Κεφαληνίας. Β. Ε. 6 7 2. Έη- ότι "έξωθεν της αίλης & | ΜΑ» ί^β 

,-,ίχνγρ^ς] "Οπ^' επί κακω τω εαυτόν, τψ επιβουλψ των μνηστήρων, ενίοθεν 

,μιπόνως, άθλίως, χαλεπως, άπο τόΰ εκείνων όντων. Β. 678. Αυλής έκτος 

μνχω. παρέλκει & η έπί. Β. Ε. έων] Σημειοννταί τίνες πρίς τΐ περ) τ£ 

ΜΖ.νίϊεμίαάντιλογίαπροςτο Ινσ- ΌΙυσσέως οίκησεως. Ρ^Ι. 679. Ηψε- 

^ιχε'ιριστον η άϊικον. άλλ' ό μεν άπερι- λοπείτ,] Ίωνικόν. (€οά. Ε. 111 νί^β- 

Ικεπτως είσηγησατο, οι δί έτοίμως ?>έ- ΙΐΐΓ ;' νΜ. 4 34• 61 ^Π^ί Μΐΐΐίΐίίΐ) 

ονται. Ρηΐ. 6 7 5• Π^ βί *»*? τ^ 68ί.*Η•Ι«ή 4 οβ 4 ]ΐ««•Λτ β ,ίΑ4' 

Ι^κίλο^το ε'ττίΐσοδιβν, όταν τον Όδυο- 6ν τόο /λϊτ^ σιν/^^ν. Μ. 68 ^. Έγα• 

εα θρηνοΐσα τψ επ) τψ παι^ι άγων'ιαν (δΐο) πανσασθαι] Περιπαθές το ϊισχε- 

ροσλάβη. Ρ;ι1. 676. ΒνσσοΜμενον] ραΐνειν έπ\ τγ ασωτία αίτων και βία 

,ψ-ηχανωντο, κρνφίως συνεβονλευοντο, τοΖ παιίός. Ρα]. 685. Ότι τα ίσο- 

\ ς βάθος εκρυπτον, ήτοι εν τω μυχω της Ιυναμουντα παράλληλα τέθεικεν. ί'στα- 176 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 686 — 701. ΟΒ. IV 

οι θάμ αγειρομενοι βίοτον κατακείρετε πολλον, 

κτησ-ιν Τηλέμαχο ιο ίαίφρονος' ούόε τι πατρων 

υμετέρων το προο~θεν ακουετε, ττΰΰσες εοντες, 

οίος Ό^υσ-σ-ευς εο~κε μεθ) ύμετεροκτι τοκευο-ιν, 

ούτε τίνα ρε\ας εζαί(τιον, ούτε τι είπων 6$( 

εν £ημω' ψ εο-τι £ίκη θείων βαο-ιληων' 

άλλον κ εχθαίξησ-ι βροτων, άλλον κε φιλοιη. 

κείνος §' ουποτε παμπ αν άτάο-θαλον αν όροι εωργει' 

άλλ' ο μεν υμέτερος θυμός και άεικεα έργα 

φαίνεται, ού£έ τις εο-τι χάρις μετοπιο-($ εύεργέων. 6$ι 

Την ί' αυτέ στροο-εειττε Με$ων, πεπνυμένα ε\$ώς' 
οι γαρ £η 9 βασίλεια, το3ε πλεΊοτον κακόν είη' 
αλλά ττσλί) μείζον τε και άργαλεωτερον άλλο 
μνηστήρες φράζονται, ο μη τελετειε Κρονίων' 
Τηλεμαχον μεμ,άαο-ι κατακτά,μεν ο\ει χαλκω, 7°' 

οίκαδε νειο-α-ομενον' ο Ρ εβη μετά Ίτατρος άκουην 

686. ά θάμ 1 ] οι 0' άμ 61 οί θάμα ρΓο ν. 1. Η. 68;. ΜΙφρονο. 

690. Ηιτ.ων. 693• ^^ργει. 6 94• αΡακέα Ρεργα. 695. ^υ?εργεω\ 

6$6. προσέϊειπε. Ρεώώς. 6^. αϊ] «Η. 7 01 • ^Ικα^ε. 

τα και κύματα. Ρ&1. 686. Ο* θάμα, 12>].) αντί του φάγοι. Ραΐ. Β. Ε. (2 

κα\ οΐ θαμά, ο και αμεινον, ως καλά. "Ητ' Ιΐττί δ/«ί?] "Ωσπερ τρόπος ίστ) τ2 

Ραΐ. Κατακείρετε] Καταναλίσκετε, βασιλέων το άλλον μεν μισείν, άλλον Ι 

καταίαπανατε. Ε. Β/οτον] Γράφεται, φιλεΐν. Κα\ άλλως. ^ Γνωμικός ο στ< 

βρωτόν, ήγουν τροφψ. Ε. 687. Κτη- χος *φ των βασιλέων^ λεγόμενος, Μ 

αν Ύηλεμάχοιο] Περιπαθως άγαν ουκ τους μεν μισουσιν, ους Ιε φιλουσιν' οία 

εφη ΌΙυσσεως άλλα Τηλεμάχου, ρει- ου προσην 'ΟΙυσσει. και αυτόν ουν καη 

ζον γαρ φαίνεται το πάθος όταν κα\ ιτερ) ΙΙΊαν προσενεκτεον τον στίχον. Ρ&1. ζ 

φυχψ επιβουλευόμενον τούτον αισθηται Τίνες το μαβρ εζαίσιον Ιράν. ^ άλλ' ού 

ήτις ούΰε της κτήσεως ανέχεται. Ο. αρμόσει ταύτη τη άποοοσει τα επιφερι 

Ραΐ. 690. Έξαίσιον] "Εξω του καθ- μενα Τ . Ραΐ. 697. & 7«Ρ δ ^ Ρ α(Χ 

ηκοντος, άπο του αίσιον το άρμόΐιον. Β. λεία] Δαιμονίως έχει τα της Ιιαθέσεω 

Το 'εξω του καθήκοντος, εξα αίσης, ο η μεν γαρ κα\ επι το7ς μετρίοις χαλ< 

Ιστιν αίικον. Ρ&1. 69 1 • Έν δήμω] παίνει, ο δβ εύχεται μη Ιέχεσθαι άλλι 

Ύουτεστι εκ του δήμου κακολογησας τι- επίτασιν το τόλμημα των ^ μνηστήρα 

νάς. Ε. Βίλτίον το, εν Ιημω, τοις ανω Ο. Ραΐ. Τίνες, αί γαρ ϊψ <2• Η&Γ 

προσΖΙΖοσθαι. Το 1\ εχθαίρησιν άντ\ Ραΐ. 699. Τάχιστα %λα έξψεγκ 

του εχθα'ιροι (βίθ Ρ&1., έχθαίρη Μθ- λέγει γάρ τα φαύλα συντόμως. Ρ» 

( ΠθΙ), πρϊςτΙ(ΜβάΙθ\.κα)τί),Ίχθυς ΗΪΟ βΐ »ά 737• 7°*• ^εισόμενοι 

(Ραΐ. Ιχθύς) ος κε φάγψι (II. φ'. Το νείσω ποτέ μεν δ;α διφθόγγου γραφ 

» Ηοο δείιοϋαηι ίο οοάίοβ αρρίοΐυιη βδΐ νβΓδίιί 693• 8 β α νίάείαΓ ΓβίεΓβηάυπι β& 
ϋΐΐΐιαο 2ΐ(1 νειΐ>α 'ήτ Ίσ** ί**?• ΒϋΤΤΜ. μυ. ιν. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 7 ο2 — 7 '8. 177 

κ Πι;λοι> ηγαθεην, η^ ες Λακεδαίμονα σ^ΐαν. 

Ως φατο' της ο αυτού λυτό γουνατα, και φιλον ητορ' 
ιην σε μιν αμφαο~ίη επεων λαβε' τω $ε οι οστε 
'ίακρυοφιν πληο-Οεν, θαλερή ίε οι εο-χετο φωνή. 7°5 

|)\ρε σε <$η μιν επεο-τιν αμειβομένη προο-εειπε' 

Κηρυζ, τιπτε σε μοι παις οίχεται ; ουσ^ε τι μιν χρεω 
\ν\ων ωκυπορων επιβαινέμεν, α$ αλός ίπποι 
ΙΙνσραοΊ γίγνονται, περοωτι σ^ε πουλυν εφ ύγρην. 
υ ιν α μησ ονομ αυτού εν ανΟρωποκτι λίπηται ; 7 ίο 

Την α ημείβετ έπειτα Μεστών, πεπνυμενα εΐίως' 
Μ/χ οίσ , ει τις μιν θεός ωρορεν, ηε και αυτού 
%ψος εφωρμηθη ϊμεν ες Πυλον, οφρα πυθηται 
\τατρος εου η νοο~τον, η οντινα ποτμον επεσ"πεν. 

' Ως αρα φωνητας απέβη κατά ά£μ ^Οσ^υα-ηος. 7 Γ 5 

\ψ σ αχός άμφεχυθη θυμοφθορον, ουί' αρ ετ ετλη 
'^ιφρω εφεζεσ-θαι, πολλών κατά οίκον έοντων' 
ιλλ αρ επ ουσου 'ιζε πολυκμητου θαλάμοιο, 

702. δίΤαν. 7°4• άμφασί-η] άφρασίη V. Ϊ1>. ?€*€«*. Ροι. 7°5' ^°'• 

ί'θ6. ΰη Ρεπέεσσιν. π ροσ ε?ειπε. ^ΙΛ.ΡειΙως. η\1 Ρο7ΰ\ 7*4* Ρ™" 8 

6Γακιιηι Η. ΐβ. είου. η\η. Ροΐκον. 

χι, ποτέ δε δίά του ι. γίνονται δε και π€ΐ το ως, ως καν τω, Ύ-ηλε μάχου ι τ άρω 

μφοτερα ούτω. νεω το πορεύομαι πρω- τε κασιγνητω Τ€ (φ'. 2 1 6.). Ήμάρ- 

ιοτυτΐον θέμα. ο μέλλων νεσω, και επεν- τηται, Ζιότι εν τω παθητικοί ον κρατεί 

ίθ-ίί του ι νεισω, και εκβολγ του ε και του λόγου, άλλ' εοικεν Ό ποιητής κεχρ-η- 

Ιροσθεσει του ι νίσω. θεματοποιέΐται δε σθαι ποιητική όρμγ ον λογιζόμενος το 

ηης ο μέλλων τ.οτε μεν Ιιφθογγογρα- πρέπον του προσώπου. Ρίΐΐ. Ο. ~θ(). 

• ^ίμενος, ποτέ δε Ιωτογραφονμίνος, κα) Περόωσι δε πουλυν] ΟΙ αρχαίοι, Ι 

•//< τψ κίντ,σιν εις ενεστώτα παθητι- κα), 'η πολύς, εγραφον, ως Ό τ,μαθόεις κα) 

ον, ως ενταύθα, ο'ικαΰε νεισόμενον. Β. η ημαθόεις και τά άλλα. Ε. Έν σχη- 

Ιισσομενον] Έπανερχόμενον. άπο του ματ ι εϊρ-ηται ως θερμός άϋτμτ Γ Γαΐ. 

Λ πορεύομαι. Ε. 7° 2 • Ήγαθέψ] 7 12 • °^ κ °~ 1 ^ € ' 1 ' τ ^ Ρ*\ "Ή τίς μιν, 

\•, ημαθίψ, γράφει. ΗίΙΓί. Ρηΐ. " Κρίστ άρχος Ιια τοϋ η (Ιηκ'. 1'. 61 

Ε| Λ χκ^αίμονα~\ Ούΰε ενταύθα -η Κρη- ΗίΙΓί.). και γίνεται η στιγμή άμψίβο- 

\η, ούΰε 'Ιδο^ν^ς ονομάζεται. Ραΐ. λος. ει μεν γαρ Ζιαζεικτικος |<ί), στι- 

ΙΛΓ1. (νΐα. Ι ΟΚϊ>. ϋ(1 α. 93•) κτεον προ αϊ τον κ α) βαριντεον τον ίπο- 

04. λμφασιη] Άφασίη. το δε μ πε- μενον. εΐ δε ^τ* του συναπτικου κεοιτο 

ανον. η. ί,ί. \ Ιΐ1<τ. 7°5• "^ο-χε- του ει, βραχν ΰιασταλτέον προ αιτο:. 

β] Λί \\ριστάρχου, εσκετο, άντ\ τον Υ\\\. (0. 7 ' 8. \\ολυκμτ ί του'\ Τ 

»&€Τ6 (ΗϋΟ. ΓΟΚ8. 0\ ΙΙ;\γΙ). πολλοΖ καμάτου κατασκευασθώ Ι . 

ιοι γαρ εί<τ<ν οί γράφοντες, ϊσχιτο. 4» ω ττολλα ΖκΛμον ο'ι κατασκει άσαντι.. 

αϊ. Ο. 7°^• ΑΓ0' άλ^< ί'πττοι] Λκ'- Η. Ε. (0. Οι κατά το ίπίθετον. Αλλ' 

νΟΓ. 1. Λ 8 178 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 719—732. ΕΙΒ. IV 72< 7 2 οϊκτρ ολοφυρομενη' περ) σε όμ,ωα) μινυρι(ον 
παο~αι, οο~αι κατά σωματ εο~αν νεαι γ\αε παλαιαί' 
ΊΥ\ς αίινον γοοωσα μετηυσα ΤΙψελοπεια' 

Κλυτε, φίλαι, περί γαρ μοι "Ολύμπιοι αλγε έδωκαν 
εκ πασ-έων, οοΌ-αι μοι ομ,ου τράφεν ν\ά εγενοντο' 
η πριν μεν π οο- ιν εσ-ύλον απώλεσα υυμολεοντα, 
παντοίας αρετησι κεκασμενον εν Δαναοισιν, 
εο-θλον, του κλέος ευρύ κα§ 'Ελλασα κα) μέσον Αργός, 
νυν ί' αύ παί$ αγαπψον ανηρείψαντο υυελλαι 
ακλεα εκ μεγάρων, ουό ορμφεντος άκουσα. 
σχετλιαι } ούί' ύμείς περ εν) φρεσ) νεσνε έκαστη 
εκ λεχεων μ ανεγειραι, επισταμεναι σαφα νυμω, 
οπποτ εκείνος εβη κοιλην επ) νηα μέλαιναν. 
εΐ γαρ εγω πυ§όμψ ταύτην όσον ορμαίνοντα, 721. της] τψδ' V. της δ' XV. 7 22 • ^ Ολύμπιοι ά. έδωκαν] ολύμπιος ι 

εδωκεν Η.'Ολύμπιος α. εδωκεν \\ τ . 7 26 • υηοϊηίδ ίηοΙικΗΐ XV. 7 2 7• ά 

ηρείφαντο θύελλαι] άποκτεΐναι μαιμάασιν Η. 7 2 9' ^κ» " 1 ^• 73°• σ "<Ρ α 

μάλα Η. 73 'εχει την άναφοράν προς τα έργα τον κα- 
τασκενάσαντος αυτόν ""Οδυσσέως (νια. 
ψ'. 192.). 1*3.1. 7 Χ 9• Μίνιίρίξον] 
Πο/α λε£ίς ; ησύχως εκλαιον κα) μικρως. 
μινυον γαρ το μικρόν. Ε. Ο. 7 2 °• 
ΐΐασαι οσαι] ' Ακρως τη διαθέσει, υπ- 
έγραφε γαρ τψ μέν εϊς τουδαφος, τάς δε 
περιεστωσας μετά δακρύων. ΡίΙΙ. Ο. 
721. Άδινόν] Το μάλα οικτρόν. γίνεται 
δε εκ τον άδην ο σημαίνει το δαφιλως. 
κα» άδίνον το (τυχι/ον και πνκνον. Β. 
72 2. Κλϋτ€ φ/λαί] Φίλας καλε7 τάς 
θεραπαίνας οίκείως τη παρονση περιστά- 
σει. τοιοντοι γαρ οι δνστνχονντες κατα- 
βαίνοντες εις ταπε'ινωσιν (Ρ&1. εϊς τα- 
πεινον, άπο του ιδίου αξιώματος επαγό- 
μενοι εϊςελεον). Ο. Ρ&1. 7 2 4• ^? α Χ υ 
διασταλτέον μετά. το θνμολέαντα, και 
Δαναοΐσι, κα) εσθλόν. Ραΐ. 7 2 ^• 
Έσθλον, τον κλέος"] ΥΙεριττος ο στίχος. 
κα) γαρ προεΐπεν, ι Η πρ)ν μεν πόσιν 
εσθλόν. κα) ουκ οϊδεν ο "Ομηρος την καθ* 
ημάς Ελλάδα, άλλα. την Θεσσαλικψ ούτω λέγει, και "Ελληνας τους εκεΊθί 
Ο. Ή'άή. Καθ' Ελλάδα κα) μέα 
" Αργός] θεσσαλίαν κα) ΐίελοποννησι 
Β. 7 2 7* '^οκτεΐναι μεμάασιν] Γρί 
ώεται, άνηρείψαντο θυελλαι. και αλλ 
δε πολλά) ούτως, διά το αιφν ίδιον γι 
κα) άπροσψωνητον της εζοδου, ως άπ 
λωλότα αυτόν θρηνεϊ. Ε. Ο. θνελλ 
κα) άλλα δε πολλά, ούτως, διά γαρ • 
αιφνίδιον κ. τ. λ. Ρίΐΐ. Άνηρείψαν 
θόελλαι. Ή ΧΑΡΙΕΣΤΕΡΑ ΤΩ 
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΤ. κα) άλλαι πολλά) ο 
τως. δίο οοιηροδίπ δοΐιοΐίαδί 
(ΗαΓί.) πιθπιΙ)Γ3, ςυδε αηΐβ (ϋδρβη 
6ΓαηΙ. ΙηΙβΓ βηίηι νβΓ^α, ςιίδε ηι: 
]ιΐδου1ίδ ΙίΐΙβηδ δΟΓίρδί 6ΐ οβΙβΓα 1< 
Ιϋδίηΐ6Γ)^06ΐ1:6χΙυδ. ΡΟΒ.8. 7 2 
Άκλεα] Άγνοουμενον, άδοξον. Ου γ 
μόνον την άπωλειαν άπολοφνρεται, αλ* 
κα) τον άκλεη θάνατον. Β. Ε. Ο. Ρί 
73 Ο• Το έξης, επιστάμεναι σάφα συ/ 
οππότε κείνος εβη. Ρ&1. Μάλα] 1 
σάφα. Ή,'άή. 73 2 • Όρμαίνοντα] Ί ,ΙΚ. IV. ΟΔΤ2ΣΕΙΑ2 Δ. 7 33— 749• ] 79 

ω κε μάλ η κεν $ιλ£Μ$, και εοτο-ύμενος περ όόοιο, 
ι κε με τεύνηκυΊαν εν) μέγαρο «ην ελειπεν. 
\ιλλά τις οτρηρος Αολιον καλεσειε γέροντα,, 735 

νμ£ εμον, ον μοι είωκε πατήρ ετι άευρο κιουο~η, 
\ιαί μοι κηπον έχει πολυοενορεον' οφρα τάχιστα 
\αερτγ\ τάίε πάντα παρεπόμενος καταλε^η, 
Ι:ί ον\ που τίνα κείνος εν) φρεο~) μητιν ύφ-/\νας, 
γέλιων λαοιαν οάυρεται, όΐ μεμάαο~ιν 74° 

Φ κα) ]θουατσ•ηος φυκται γονον άντιυεοιο. 

Την α αυτέ προνεειπε φίλη τροφός Κυρύκλεια' 
νμφα φίλη, σ~υ μεν αρ με κατακτάνε νηλει χαλκω, 
Η εα εν μεγαρω' μυύον 3ε τι ουκ επικευοΌϋ' 
)όε εγού τάοε πάντα" πορον 3ε οι, οττ εκελευσε, 745 

τιτον κα) μεθυ ν\3υ' εμευ ^' ελετο μεγαν 'ορκον, 
νι,η πριν ο~οι ερεειν, πριν ίίω^εκά,τψ τε γενεο-ναι, 
•ή α" αυτήν πονέο-αι, κα) άφορμηΟεντος άκουται' 
νς αν μη κλαίουσα κατά χροα καλόν ιαπτν\ς. 

735• ^ρος] οτρ-ηρως Η. XV. Ί^β.ϊΰωκί] 'ΰωκε 61 ΟίΓουπίήεχιΐδ δϋρβΓ 

» 6ΓΛ8118 Η. 73^• Αβίψη|. 74°• λα^οΓο-ίν. 74 1 • φ^ "" 1 ] φΒίναι 

ΙδΧ 6Π16ηά. (ϊί 81ΐρπΐ80'Γ. ΰιαφθ€ΪρΆΐ. Ιη ΙΏίΙΓμ;. ψθΐΐσαν Ι£« του ένος Η. 
Ό. Ην. 74 2 • προσ&απε. 744• τ '] ΤΟί ^• 745* *κίλζυσ€~\ ίκ4- 

\\ίν€ν XV. 10. Ρτίδε'. Ροί. *]φ. ΐνβύ. 747• ^Ρ € ' 6<ν • *]φ.ακου- 

ζαϊ\ πυθίσθαι |)Γ0 V. 1. V. 

ορίλ'ηβίντα., κακώς. Ρα,Ι. ΗίΐιΊ. (Αβ»ς. Ρβΐ. ηίο 61 »<Λ 699• 739• 

73.ν Τ$> κε /χάλ'] Ενταύθα άνακΰπτζ- Μητιν υή>ψας\ Έΐ τίνα 1%(.υρων μ,ηγρνην 

Τ€Η (Ο., άνίκυπτα) του Ύηκ^μάχου η ε'κεΓνος, συ'^σιν, βουλψ, γνώμην, τζγνην 

πρόνοια λαθίΐν πςιραθίντος τψ μητέρα κατασκζυάσας. Ε. Οί• » Ι1ΐ£. 74°• 

τγ ΐζοΰφ, Ρβΐ. (0. 735• 'Αλλβ Ααο7σιν οδ^εται] Έν τοΓ; μ,νηστηρσι 

~<ς οτρηρο'ς] Όρα το ευτακτον, /χηδ 1 «ν κλαυσει, κα) οϊκταρίσουσι (^Κ') τον αη 

τ^λίκοι/τω δείνω γενο/χεΊ^ν άνετπτηδε/ω κτεΓνα» Τηλε'ί/,αχον. Η. 743• ^'^ψ^ 

<'λφ προς τον Ααςρτψ €Ϊρησβσθαι φίλ-η] ΔίζιΖς ου περίμενα τον ελεγχον 

(Μ;Γΐ. οιιι. χρηα-θαι. Ιη Ρβΐ. ιΐρ-η- ονδέ φθάν€ΐ. άαα (Ρβΐ. ^χ*ς?) δε ττ) 

σασθαι. 8θΓ. χρ^σασθαί.) (0. Ρ&1. ^η>1ΛΓ6< κα] αυτήν αΐ,ίαν του άπολα'λε'- 

I Οτρ-ηρως] Δραστικας, σπουδαίας Β . να< </)>;σ< δ<ά το ττείσ^να; τω Τηλεαά- 

'νπισ. 73^• ^* τ< δεϊρο καύση] Παρ- χ^. αϊτίαν δε της 0ΊΜή){ ορκοχ -;οράλ- 

|«λκον το ετ<, τ^ (80Γ. το) γαρ κιρί/ση ον λεται. (0- 744• ^ *" α ίν Ζ^^^' 

^τα» αι'το. Ε. 737• Τάχιστα ολα Τικές Ιασΰνουσί το η ίς άρθρον, το δ* ϊα 

ιγκε. λέγε» γαρ τα. ψαυλα συντό- 'ρηαα πρώτου προσώπου </>ατ), α 

" 8ίθ οιΐ. ;ιπ(. παιπ Γ606ηϋ. Ίΐ;ι Ότςης»{] "Ενιοι,οζξκζΜ;, }ξχστικχ;, στουίαιν; \ Ια. 

ικ>ι. ;ι,Π'. ΐ39•) ΒϋΤΤΜ. 

Λ ίΐ 1 180 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 750—767. ΐ^ΐΰ. ιν. 

άλΧ ύίρψαμ,ενη, χάβαρα, χροί είμαίϊ ελουο-α, 75° 

εις ύπερω αναβασα, τυν αμφιπόλαιο-ι γυναίων, 

ευχε Άθηναίη, χούρν\ Αιος αιγιοχοιο' 

η γαρ χεν μ,ιν έπειτα χα) εκ θανατοιο ο-αωσει. 

μ,ηίϊε γέροντα χάχου χεχαχωμένον' ου γαρ οΐω 

παγχυ θεοΊς μαχάρεοΌΊ γονψ Άρχεισιά^αο 75-5 

εχθεο~$' αλΚ ετι πού τις επεατεται, ος χεν εχησι 

σώματα ό ύ•ψερεφεα χαι αποπροιι πίονας αγρούς. 

' Ω,ς φατο' της £' εύνητε γοον, σ-χεύε & οστε γοοιο. 
η σ ύ^ρψαμενη, καθαρά χροι έιμ,α& έλουσα, 
εις ύπερω ανέβαινε συν αμφιποΧοκτι γυναι^ίν 7^° 

εν ά ενετ ούλοχύτας χανεω, ηρατο ί' Ά6ηνν\' 

Κλυνί μοι, αιγιοχοιο Αιος τεκος } ατρυτωνη, 
ειποτε τοι πολυμητις εν) μ,εγαροιο-ιν Ό^υτα-εύς 
τ, βοος, ν\ οίος χατα πίονα μ,γ\ρΐ εχηε, 

των νυν μ,οι μνησαι, χαι μ,οι φιλον υια <ταω<τον' 7^5 

μνηστήρας ο απαλαλχε χαχως υπ ε ρψ ο ρέοντας. 

5 Ω,ς ειπουσ ολολυΡε' 6εα £έ οι εχλυεν άρης. 

75°• %Ρ°'] ΧΨ V. ίβ. Ρείμαθ'. 753• <τ<*ώσ€ΐ] σαωσαι Η. V. λΥ". 

75^• ' € %θ €σ θ~\ αχθεσθ' V. 757• δώ/*ατά θ 1 υφερεφεα] ΰώμαθ' υ-φηρεφεα Η. 

759* ^ί/Λα0\ 7^1• ηρα,το] ηράτο V. 7^4• '^'°ζ• 7^7• ^ιπουσ'. 

ϊοι. 

'4//-'/?ν εν τω οίκω (Ο. μεγάρω). Ραΐ. Ο. τοί/ς μνηστήρας, και τούτο άπο Ιστορίας 

75°• Βρ^%^ ΰιασταλτεον εί'ς το υΰρηνα- ουκ εστί τω Όμηρω. εϊ γαρ συνεστά- 

μενη, έλουσα, γυναιξί, προς σαφέστερο». λησαν οι μνηστήρες, ουκ αν άπεκτάνθη- 

Ρ&1. 75 2 • Εί α € '] °ί παραβαίνει <■ σαν. Ε. 75^• Οϊχ«Γ0'] Γράφεται, 

μη ΰακρνειν' ου γαρ πείσει" προτρεπο- α'γβεσθ'. Β. 757* Γίίονας αγρούς] 

μένη δε επ" εύχα,ς καταφεύγειν, όθεν λε- Ύους πιαίνοντας, ήτοι λιπαρούς κα\ πλου- 

λ'ηθότως παύει τα δάκρυα. Ρίΐΐ. Ο. σίους ποιουντας τους ανθρώπους. Ε. νυΙ<£. 

753• Ή 7**•ρ κεν μιν] Αασυντεον το η, ^6ΐ. Έν δ' εθετ ούλοχυτας] Άντ) βω- 

εστι γαρ άντι αντωνυμίας της αίτης. μου καθιέρωσε τω κανεω τας κριθάς. 

Ρίΐΐ. Σαωσαι] Προ τέλους η οξεία. Ραΐ. Ο. 7^3• 7^4- ^ο ΰίστιχον το7ς 

εστί γαρ εύκτικόν. Ραΐ. 754• ^1 ^ €< ^ σννάπτειν βελτιον. ΡβΙ. ^66. 

γέροντα] Ου θέλει 6 Όμηρος μηνυσαι Άπάλαλκε"] Άπότρεψαι. λέγεται γαρ 

τούτο τω Ααερτη ως άπο της ΤΙηνελόπης. αυτή Άλαλκομενηίς. Το δε, κακώς 

η γαρ ου πείθει τους Ιθακήσιους, καΐ υπερηνορεοντας, κακώς βουλευομενονς περί 

εστί δυσχερές αύτω μήπως βιάσωνται του Τηλεμάχου. Ε. 7^7• Όλόλνξέ] 

αι^τ'/}ν' η πείθει αυτούς, και κωλυουσι Όλοφυρτικον εφθέγξατο. το δε ολόλυξεν 

* 8ογ. ταξΛίνίΐ. ΒϋΤΤΜ. ΙΛΒ. IV. ΟΔΤ^ΧΕΙΑ^ Δ. 768 — 784. 181 

μνηττηρες ό ομά£ηο-αν (ίνα, μέγαρα, ο-χιοεντα' 
ωοε άε τις είπεο-χε νέων ύπερψορεοντων' 

Ή μαλα ση γαμον αμμι πολύ μνηστή βασίλεια, 77° 

άρτυει' ουοε τι οΐάεν, ο οι φόνος υϊί τετυχται. 

' Ως αρα τις είπεο-χε' τα ο ουχ ϊο~αν, ως ετετυχτο. 
τ οίο- ιν ο Άντινοος αγορτισατο χα) μετεειπε' 

Δαιμόνιοι, μύθους μεν υπερφίαλους αλεασ~(ΐε 
παντας όμως, μήπως τις επαγγείλησ-ι χα) εί(τω. 775 

άλλ'αγε, σιγή τ οίον αναστάντες τελέωμεν 
μυθον, ο όη χα) πασιν εν) φρεσιν ηραρεν ημιν. 

1 Ω.ς ειπών, εχρινατ εειχοατι φωτάς αρίστους" 
βαν ό ιεναι επ) νηα θοψ χα) (Γινα θαλάσσης, 
νηα, μεν αρ παμπρωτον αλός βενθοσδε ερυσσαν' η 8ο 

εν ό ιστον τ ετίθεντο χα) Ιο~τία νηι μελαίνη' 
ηρτυναντο α ερετμά τροποίς εν δερμάτινο ιοί, 
πάντα χατα, μοίραν' αν α, β' Ιστία λευχ επέτασσαν. 
τευχεα όε σφιν ενείχαν ύπέρθυμοι θεράποντες* 

769. Ρείπεσκε. ηη\. άρτνβι εχ ταδίιι-α Η. Ί\). Ροΐδεν. Ροι. ηηι.ϊιΐ- 

πεσκε. Ρίσαν. ^ 773• ρ*Τ&&**• 774• άλεασθε] άλεεσθαι V. 775• Μ™ς] 
μη που Η. ίΐ). επαγγείλτισϊ] άπαγγείλησι εχ εηΐβίκΐ. Η. 777• "^ρεν\ γρ. 
εϋαδεν Η. 77^• Ρ«*ώ*. εΡείκοσι. η%ο. αρ πάμπρωτον] ουν, εΐ πάμπρωτ 

εχ Γαδπηΐ Η. ίΐ). Ρερυσσαν. 7^1. /στον Τ*] Ιστον εΐ τ' επίδΐΐηΐ Η. 

783. οιηΐΐΐιιηΐ Η. V. ιιηείηή ΐηοίικϋί: λν. 784• «Φ» ενεικαν] σψ' ψει- 

καν Η. V. ^ν. 

ευχή γυναικεία.^ Ε. 7 68 • Μνηστήρες ττλείν. όταν ουν εμελλον πλεΐν, ετίθετο 
V ομάδησαν] Θόρυβον εποίησαι προς άλ- και οι ιστοί. Ε. 782. Ηρτυναντο δ' 
ληλους διαλεγόμενοι. Β. (0. Γίΐΐ. 7 6 9' € > τ ^ "] Π *?, *5 *&*% χρόνοι; 
'Ύπερηνορεόντων] 'Λττο των νέων των άγαν κόσμου χάριν. Ε. Υϋΐ^. χ Ύρόποις 
ανδρείων. Ε. 77°• ~ Η ^λα] "Ακρως (δίθ ίη Μβάΐοΐ.)] Ύοΐς λεγομενοις τρά- 
τας δόξας των ανθρώπων διιλεγχει. πάν- πωτηρσι. Β. Ύρόποις εν Ιε'ρματίνοισι~] 
τα γαρ ελπίΖουσι προς τάς επιθυμίας. Δ<' ων α\ κωπαι τρέπονται και στρεφον- 
ο γαρ βούλεταί τις, τούτο και ο'ιεται. ται' η ιμασι τοις περιδεδεμενοις ταΐς 
Ο» Μ. 77 Ι • >Α ρπ*«(3ίθ6ΐΙ. *&*.)] κωπαις, η τοις σκαλμοΐς. Ε. Περί- 
ΤΙαρασκευάζει. Υΐΐΐο•. 775. χ$ πάν- σπωμενως. Ζήλοι γαρ τους τροπωτηρας 
τας ^ΐς ανω συναπτέον. εμφαίνει δε περί ους αϊ κωπαι τρέπονται κα< στρε- 
κα\ το7ς έξης συναπτόμενον. Ρ;ι1. ;8ΐ. φονται εν ίμΖ,σι τοΐς περιϊείεμενοις τα7ς 
Ε* δ' ίστόν τε τίθεντο] Ου γάρ πάντοτε κώπαις. Υι\\«. Παρεσκειάσαντο τάς 
(ιχον τοις Ιστούς δια το μη πάντοτε κώπας τοΐς τροπωτηρσι περ\ οι ς αϊ κώ- 

ΕΤ 8| ° Μ ΒΙΓΓΤ 8βά 8 ° 1ΐθ1 ' νΠΐ ^' Ρ "* ΗΜ ί * ΛΗ ;1(1 ' 8 '' ' ν 3 ' /ΐ7Τίν 7 ' ****"—- νί(1 - 
* €οηί. δοΐιοΐ. 9'. 52. ΒυΤΤΛΙ. 182 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 7 85 — 794- 1ΛΒ. IV. ΰ-ψου α εν νοτίω τψ γ ωρμιο-α,ν' εν σ εβ&ν αύτοΓ 785 

ίν§& ($ε δορπον ελοντο, μ,ενον ο επ) εο~περον έλθεΊν. 

Ή ο υπερω αναβα,σ-α, πεοιφρων Πψελοπεια, 
κειτ οίρ α,σ~ιτος, &παο-τος εοητύος ησε ποτητος, 
ορμα{νουα•\ ει οι ΏΟ,να,τον φυγοι υιός ά,μ,υμ,ων, 
ν\ ογ* υ7Γο [Ανηο-τηρο-ιν ύπερφιαλοιο-ι ο&μ,ειν\. 79° 

ο(γο~λ όε μερ^ν\ρι\ε λέων ανόρων εν ομιλώ 
όειο-ας, Όππότε μιν οολιον περί χυχ,λον α,γωο-ι' 
τοοόό, μ,ιν ορ/ΑΛίνουα-αν επελλαβε νηουμ,ος ύπνος ' 
εύ£ε <ί' α,νακλινίίεισ-α' λυνεν σε οι α,'ψεα πά,ντΛ, 

785. εν δ' 'εβαν] εκ δ' 'εβαν Η. V. 786. Ρεσπερον. 7^7* νπερω άναβασα] 
υπερωίω αυθι Η. \ν. 7^9• ^ ύι ' 79 2, ^7 ωσΊ '] ^Ύ^^ 1 Η. 793• ^«'λ- 

λαβε] επηλυθε Η. επηλθεν V. 794• ^°'• παι τρέπονται. ($. Ραΐ. 7^5• Ύφου 
δ' εν νοτίω] Ύω βάθει (Ρ&1. Έν βάθει) 
του ϋΰατος. η επί μετεώρω. εις το νοτιώ- 
τερον της γης, τουτέστιν άνω πολύ της 
γης ?. €7Γ€* μετέωρα, φαίνεται τα. εντός 
της θαλάσσης, νοτίω δε η τω προς νοτον 
μέρει, η προς σύγκρισιν της γης, αντί του 
εν τω Ζιύγρω. Εννοτίω. Αριστοφά- 
νης εινοΰίω (Ρ&1. εννοΰίω ζ ), ως αν τις 
ε'ιποι εν οΰω, ετο'ιμην εις το πλεΐν. Ρϋΐ. 
Β. Ε. Ο. (ΡΟΚ8. εχ ΗλγΙ. Ιΐδεο 
ΙαηΙΐΗϊΐ : ΕΙνοΰίω Άρ. ως αν τις κ. τ. 
λ.) Έπε* το ωρμισαν καί επί γης λέ- 
γεται, επάγει το εννοτίω. το δε υφός 
(δΟΓ. υφου) αντί του εν βάθει. το γαρ 
υφός καί βάθος έχει. υφου δε εν βαθυ- 
■ τερω τοπω. Ρϋΐ. Κ. (3. Έν υφει εν 
τω κατωτέρω (Β&ΓΠΘδ. 6Χ Μ58. βα- 
θύτερα) τόπω. Νοτίω] τω Ζιύγρω. οι 
δέ εννοτίω (δίο Β&ΓΙ1. 6Χ Μδ8. αϊ δΐΐ, 
ρΓΟ νυ1§. εν νοτίω), τω προς νότον τό- 
πω. να1§. "Ω,ρμ.ισαν] Ήσυχως εστά- 
ναι την ναυν εποίησαν, λ^ΐΐΐ^. Ρίϋ. 
787• Ή δ' υπερω άναβασα] Γράφεται, 
η δ' υπερώω αύθι. Ο. Οί. Οοά. Ηάή. 788. 'Ριανός, κε7τ άρ άναυδος, καί 
'εστιν αυτή χαριεστερα η γραφή. Ηείπ. 
Ραΐ. ϊφϊ.'Όσσα δε μερμηριξε] ΤΙρος 
το πυκνον της μερίμνης η παραβολή. Ο. 
Ρίλΐ. 79 2 • Δόλιον περί κίκλον άγωσι] 
Ητοι περικυκλώσουσι. Β. 793* Έττ- 
ηλυθε νηΰυμος ύπνος] Άγνοουσί τίνες το > 
νηΖυμος ύπνος, αποδίδοντες το 'φυς. εστί 
δέ νη%υμος Ό μη ουνων μηΰε περιεχόμενος 
άλλ' αυτός περιέχων, καί ούτως λεγου- 
σιν, Οιίδε μι ν ύπνος 'Ήιρει πανΰαμάτωρ 
(II. ω . 4•)• Το δέ νη στερητικον καί εν 
τω νηγρετος. ηοιστος καί θανατω άγχι- 
στα εοικώς. καί επ' άλλων περιεχόντων 
καί κατειληφότων τον Όλον λέγε*, Άμφι 
δε μιν ά θάνατος χυτό (II. ν. 544•)» 
Ύον δ' άχεος νεφέλη εκάλυφε (II. ρ '. 
$0)\.),καί, Θε/'/} Ιε μιν άμφεχυτ ομφη 
(II. β' . 4 Τ •)> Θεσπεσίην δ' άρα τωγε 
χάριν κατέχευεν'Αθήνη (Οά.ρ'.6$.). καί, 
Αι μένε ς ναυλογ^οι άμφίΰυμοι διίο (άθΐ. 
διίο. — δ'. 846.) λέγων (δΟΓ. λέγει), εις 
ους εστί ΰυνειν. οθ*ν καί ΰ'ιΰυμοι, δι/Ό εκ 
μιας καταδύσεως της εκ γαστρός. Ε. 
794• Αύθεν δε οί αφεα] Ό γαρ ύπνος 1 Ρίΐΐ. ίΐΗ : ίΐξ το νοτίξον τυ,; γη; ύ•ψοΖ δ' Ιν νοτίω. α,νω πολύ τΐί; γη;. ΒϋΊ.ΤΜ. 

7 νΐ(1. «οΐιοΐ. V. 55- οιμ ηοΐ. ΒΙΙΤΤΜ. 

Λ Ιη Ιοοο ίρδο ηηυο βδΐ οί: (|υο ρπείο άίνβΓβα δϊηο ϋϋαδα οδΐ 8ΐπιοΙϋΓ?ι ϊη Ιιοο νοΓβυ 
οί Ία ϊΗο ηυί ηιοχ ηίΓοΓίιιτ 11. β'. 41. Κβ5ΐί1ιΐ6ΐκ1α ίΐ&φίο ηίηα νίάεΙυΓ νβποΓ δϋή- 
ρΐιιπι 1*6» οΐϊαιη II. /. 544• ΒΙΙΤΤΜ. ΙΛΒ. IV. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ Δ. 795 — 8οο. 183 

' Ενν &ύτ οίλλ' ενοητε 6εα, γλαυχωπις Άθηνη' 795 

είσωλον ποίησε, όεμας ο ηϊκτο γυναιχ), 
Ίφθίμ,η, χούρν\ μεγα,λητορος ΊχΛοίοίΟ' 

την Ευρηλος οπυιε, Φερης εν ι οιχία ναίων. 

πέμπε όε μιν προς οωμ,&τ Ό£υο~σ•ηος θείοιο, 

ειπως Πψελοπειαν οσυρομ,ένην, γοοωο-αν, 8οο 

796. Μΰωλον. δε Ρε'ίίκτο. 79^• οπνιε] οπυε Η. φακ νβΓα 6ϋ αηΐίηιια 
Γοπτια νΐοΙβίιΐΓ, ςυαηφίαηι βαρΓβ β. ιοη. όπυίεμεν βΐί&ιη ηοδΙβΓ Μδ. ΜΊάβ 
ΡίβΓδΟΠΙΙΠΙ &ά Μοεπη ρ. 278. ΗθδνοΗίυδ; Βε;νε?ν: πάρα. Σόλωνι το βίαι 
μίγνυσύαι- το δε κατά νόμους οπυειν : ΙϋβΓΠ ϊη Β6Π6; Όπυόλαι: γεγαμηκότες : 

— δϊο βηίιη Μδ. ίοδίβ δο!ιο\νίο; δβά ΙίΐβΓαηι αοΐαΐκϋΐ Μυδυπίδ. ΡΟΚδ 
ίΐ). Ροικία. 8οο. είΊτβς] βίας Η. V. \¥. 

εκλύει κα) χαυνα ποιεί τα μέλη. δίά €θΓΠΐρΙυηΐ ρΟδίΓβΙϊΊυΐΏ ηοηΐ6Π Βλγ- 

τοντο κα) λυσιμελης, άπο τον τα μέλη ηβδίΐΐδ 1168010 Ιΐηάβ ϊη Αηϊπύλην Π111- 

ητοι τάς φροντίδας λύειν. Ε. 'Άφεα δε ΙίώαΙ : ν6Π0Γ6Γη ΠΙΐίοηθηΐ ρείβ β 

τά μέλη φησ), άπο τοΖ συνηφθαι.Υΐύβ. δοΐΐοΐ. 80, . Ίκαρίον* κα) ΆστεροΙίας 

"Οτι όντως λέγε* τάς σνναφάς των με- (ζ). Άστεροπίας) της Ενρυπύλου τοΖ 

λ»ν, 6ΐ3 τά μίλψ ουκ όνν αν εϊποιμι μη- Ύελεύτονος (Ο. Ύελευτωντος) γίνονται 

ρον η χείρα αφεα. Ρ&1. Ο. 79 6 • Εί '~ ™?δε ? Άρϋπχβί, Φαληρείς, Θόων, Με- 

Ιωλον ποίησε^ Ον δί' εαυτής έρχεται η ρεμμελίας, Περίλαος, θυγατέρες δε Πη- 

Άθηνά,ΐνα μη άναγκασθη τι ειπείν περί νελόπη και ΜηΖη η 'Ύφιπύλη (Ο. Όψί- 

ΌΙνσσέως, κα\ λυθη τά της υποθέσεως. πύλη) η Ααοοάμεια. Δίδυμος δε Άμε- 

Ρίΐΐ. Ο. 797• ' Ι( /^?) κοΰρη] Άμψι- ράκιν φησ) προσαγορεύεσθαι την Πηνελό- 

βάλλει 'Αρίσταρχος πότερον επίθετον το πην, η Άναρκίαν* 1 . Ναυπλίου δε ρίφαν- 

ίφθίμη,η κύριον. Ρ&1. ΎοΊφθίμη όνομα τος αύτψ εις θάλασσαν Ιιά ποινψ Ώα- 

κύριον/ότι γενναία ψ. λέγει δε την άδελ- λαμηίους, ίπο πηνελόπων αυτήν σωθεΐσαν 

φψ^ της Πηνελόπης. Ε. Ούτως εκαλεΐτο ούτως όνομασθηναι. εν δε επιμερισμω 

κυρίως η άδελφη της Πηνελόπης. \ Τ ν\%. (Ο. ού γάρ ε'ττί μερισμΖ) τοΖ, Μη'- 

Αά(1ΐ1:Βαπΐ6δ.6χΜδ.Α1θ^δϋ: ν Λσ; 0ί νιν «'ε.δε θεά, Πηνελόπην ' αύτψ φησι ά 

δε φησιν, Κουραί ν Ίκαρίοιο Μεδν? και λελέχθαι, παρά το πενεσθαι το λί- 

Πηνελόπεια. "λνΰρων δε όηπύλην λέγει. πος. Ρϊΐΐ. Ο. ^98. Φερης] Έν ταΐς Φε- 

•• ΙϋΕΓϋ ιιχοΓοηι βΐ ΗΙ^βΓΟδ ν« Γ ΐο ΐ Γ η(1ίίο« νίά. κρ. Αροΐΐοοί. 3, ίο, 6. ρΐ ΪΙ)ί Ηονη. 
Ρ«ιΐ8. 8, ,34• Εαβί. αά Οά. •'. ι6. ρ. 563, 12. ΐίοιη βαρΓβ μ-ΙιοΙ. α. 277-01 ίηί"Γ& •'. "ι6. 
Νοιηβιι Άσ-πζοΙία; ρο Γ 2 Ιι&1>β8 ιβ ιιίπκρίϋ 8θΙ)οϋο αΐηίο. Ργο Ίιλιότονα ίη δοΐιοΐ. ο. ι6. 
Ιηνβηίβδ ρΐΌΐ);ι1)ϋίθΓοηι ίοπικιηι Τιλίΐ'τφ*. Ργο Άμάσιχβς ίη δοΐιοΐ. •'. 377• ' Α ^η 
κλος, ίη ςυο οοππηβ ΙηΙοΙ Αρο11θ(1υι•ί Ίμίύημ+α ηίδί Ιιοο οίί.πη ηκ-ικίοδηιη νβηηη- 
φΐο υοηιοη ιι1)1(]ΐιο Γβροηβη<1ϋΠΐ βδΐ Άμ*ύ*ιμκ. &ί ανα Ά Υύ θόαντα νοοηηί. Π^/λαβν 
β. Πι ?< λια.ν Αροΐΐοίίοπίδ ριίαιη οί ΡβιίΒΛηίω ιηβιηοΓΗηΐ άβςαβ βο νί<1. Ηονυ. 1. ο. 
ΒυΤ"ΓΜ. 

' Αρ. ΚπδΙ. &α 0(1. *'. 32(). δίΐη. ρ.62, 45• Οδϋ 'Λμιιράκτ,ν ν ΆρνΛχι'α»: ηρ. Τ/017. η(1 
ΜτορΙιι•. 792. Άξναίαν. ΒϋΤΤΜ. 

«' Μβάίοΐ. β Ο. φ Λ *ί\ ίη Ρβΐ. ΐικνι-ΐιπη φτ.^1 να ψ»*!. Πίπα ρηβίαΐι, α! Πκίνηπίδ 
Ιιοί-^ί,ΐΛΐη ίι•;ΐ(ϋ(1οπϋ βΐ (ριπίοιη ίη Γι1)ΐυ Οϋί βΐηίαβ 68861 Ένιμίζ,,μί; τοΖ Μη*ηΜ 
Όβ νο(•,•ι!.ιι1ο ηπϋοιη Έν,μίξ,^,ί νοί Ιτιμψτμίί νοί ί-, μψΛ* βτρτψΧα ΒοίδβΟΟλάΊαβ ίη 

Ργ.τΙ. ;κ1 Π(Μ•θ(ϋ;ιιπ ΕρίπίθάδηίΟβ ρ. 90 <ίθ(Όΐ, ίικϋοηποο " κν11:ιΙ>Λ8 ίηίίί ; »1ο.^. πιοιϋ;ι^ 

■ βΐ πη»1β8 πι (ΐαίοαβ βοήηβηάίβ οο νοεβϋαηα **ψιττ«) η [β. ξ. ι β\ η βοηοη (1η- 

1)>ιπη ηΐΐφ,ί,ΐ 8ί| άίΜϋϋΙΐΛΐίβ." Κΐπδηκκϋ ϋβηαβ ΠΗοΠιπη ίη ρΗαηα Ι1Ί;ι.ϋ8 Γηβη- 
ϊίί,ν. 1 " 1 , ΝΓΠ » ,5,ίΐ 1) ' (1 . ν,υ "Ν »η«1»0 ο1)ίη•ι• (Ιο ΙΥηΗορο* οή;πη ποπΓπη• 6ΙΠ866 νίιΙοίιΐΓ. 

«υ 1 1 Μ. 184 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 8οι — 8ι 7 . ι, ι κ. ιν. 

παύτειε κλαυνμοιο, γόοιο τε σακρυοεντος. 

ες θαλαμον <ί' εκτηλθε παρά κληιόος ιμάντα, 

στη ο αρ ύπερ κεφαλής, και μιν προς μυθον εειπεν 

Ευσεις, Πηνελοπεια, φιλον τετιημενη ν\τορ\ 
ου μεν (Γ ου$ε εωο~ι θεο) 'ρεια ζωοντες 805 

κλαίειν, ου£ άκαχησ-θαι' επεί ρ ετι νόστιμος ε<ττι 
<τος παις' ου μεν γαρ τι υεοις άλιτη μένος εσ-τι. 

Τψ ^ ημειβετ έπειτα περίφρων Τίψελόπεια, 
η$υ μάλα κνωσ-(Γουτ εν ονειρείψΊ πυλν\ο~ι' 

Τιπτε, καο~ιγνητη, όευρ ηλυθες; ούτι πάρος γε 8 ίο 

πώλε , επε) μάλα πολλον άποπροθι σώματα, ναιεις' 
και με κελν\ παυο-ατύαι οϊζυος, ν\& οουναων 
πολλεων, άι μ ερεύουτι κατά φρένα και κατά θυμον' 
η πριν μεν ποο~ιν εο-(Ιλον άπωλεο~α νυμολεοντα, 
παντοίας άρετγ\ο~ι κεκαο~μενον εν ΑαναοΊσ-ιν, 815 

εο-6λον, του κλέος ευρύ κα§ 'Έ,λλάΛα και μεο~ον / Αργός, 
νυν ^ αύ παις αγαπητός εβη κοίλης επ\ νηος, 

803. εΡειπεν. 8ο6. άκαχησθαι] άκαχησθαι ρπηιο, 86(1 ηιιηο α ιτΐίΐηη 

εαάεηι ηιυΐαΐυπι νϊίΙείιΐΓ. Η. ΡΟΚ3. 809. Ρ^διί. ^ι ι. πώλε] 

πώλεαι. ΕΙ δόρατα οηιίηΐΐ Η. 8ΐ2. κελη] ΚίΚεαι ΐΐί ε' ι 74• Η • ^• 

8 1 6. ιιηοίηίδ ίηοΙικΚί \¥. 817. δ' οιηΐΐΐίΐ \ν. 

ραΐς. Φερα) δ« πόλις ΜεσηνΊας ε . νΊΐΙ^. Η&ΐΐ. 807. Άλιτημενος] Έστ* ρήμα. 

8θΟ. Είως.Ί Δασνντέον το ε'ίως, όπως. πρωτοτνπον άλείτω. τούτον ο δβΐ/τ€- 

Ηαΐΐ. 8θ 2. Παρά κληϊΰας Ιμάντα] ρος αόριστος ηλιτον, ο μέλλων ΰεντερος 

Αντίστροφη. πάρα, τψ κλε7ΰα, ήτις άλιτω. θεμ.ατοποιείται ούν ο μέλλων 

Ιμάντα ειχε' πάρα το κλεΊθρον. ΥΊιΙ^. δεύτερος και γίνεται άλιτεω άλιτω. τον ι 

Β. Ε. διά της οπής του ίμάντος. Β. τον ο παθητικός παρακείμενος ηλιτημαι, ( 

Ε. Δίά της οπής τον ίμάντος, ω ε£- η μετοχή ό ηλιτημενος. ωσπερ δβ το 

ωθεν επεκλειον το κλεΐθρον. Ρ&1. Ο. όπερ άλαλημενος κα\ άκαχημ,ενος, οντω κα\ Ι 

κλη'ΰα λέγει. Ραΐ. 805. Ον μεν σ άλιτημενος. Β- Ονχ ημαρτηκως είς τονς , 

ονΰέ] Το ον μεν κα) το ονΰεν αντί του θεονς, αλλά τονναντίον προσφιλής. Β. 

'ραΐίως 1 λαμβάνεται. Ε. δοό^.Έλιπ'- Ρ&1. 8θ8. Ίψ~\ \\ά. α(1 824. 809. 

"ζων άνακομ.ισθηναι κα\ σωθηναι. Ραΐ. Ή δι/ μάλα κνωσσονσα] Άι/τί τον εν βα- 

Ϋνά%. Οί πλείονς, άκαχησθαι, ως λε- θντάτω (ν«1^. εν βάθει) τον υπνον, ΰιχ 

γεσθαι, ως Αιολικής της κλίσεως ονσης. <γάρ τοντον έρχεται τα ονείρατα. Ε. (^. 

ο δβ Άσκαλωνίτης ως πεποιησθαι. ΡηΙ. Υιΐΐ^. 814. Λ Η πρ\ν μεν πόσιν] ϊίερι- 

• υΐδείίοΐίυιη νβπΐϋΐί ηάάακΛ, Βαΐ'ηοδίπ» β νίχπικ ίΐίικϊ »«οΙοή!)ϋ8 πΠίβι-ίρκε οοη- 
οίηαανίΐ. ΒϋΤΤΜ. 

Γ νβΓΛΓη νοοοπι (ουδαμώς νοί χίηήΐοηι) βχρπϋΐ; ^1οκ8Λ άΛ ρ$7α. ΒυΤΤΜ. 

» Ιπ Ρά\. Ιίοο 8ο1ΐο1ίιΐίπ δί^ηο γοΓογΙπγ βΔ (805.) 9«« ζ- ζ- ί" νπΐ^. ηπΙκ]. 8Ϊιιε Ιβηι- 
ιηαΐβ ίκΐΐιεεινί ί^ίοδδδβ ίΐ(1 ριΐα ζύονίκ. ΒϋΤΤΜ. 1,115. ιν. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ Δ. 8ι8 — 8 3 ι. 185 

νηπιος, ούτε πόνων ευ ε\£ως, ουτ ΑγορΑων. 

του όη εγω χαι μάλλον οόυρομΑΐ, ηπερ εκείνου" 

του ό Αμφιτρομεω χα) δείλια, μη τι ποίθ-ήτιν, 8 2 ο 

η Όγε των εν) όημω, 'ίν οίχετΑι, -η εν) πόντω' 

ουσ-μενεες γαρ πολλοί επ Αυτω μηχΑνοωντΑι, 

Ιεμενοί χτίινΑί, πριν πατρίδα γαΊαν ιχεο~θαι. 

Την α ΑπΑμειβομενον προτεφη εΏωλον ΑμΑυρον' 
(Ιάρσ-ει, μηδέ τι ποίγχμ μετά φρε<τ) £είΜι λιην' 825 

τοιη γαρ τοι πομπός ίμ" έρχεται, ψ τ ε χα) Αλλοι 
Ανερες ηρησΆντο τταρεσ-ταμεναί, 3υνΑΤΑΐ γα,ρ, 
ΪΪΑλλΑς ΆνψΑΐη' σε ^ ο^υρομενην ελεΑίρει' 
η νυν με προεηχε τειν τΑ^ε μυθι<Γ4,ο~θαί. 

Την ό Αυτε προνεειπε περιφρων ΠηνελόπείΑ' 830 

ει μεν αη θεός ε<τ<η, θεοΊό τε εχλυες Αυ^ης, 

ωνται 

8 Ι 8. ϊε&ώς. 82 1. των] τω ρΐ*θ ν. 1. V. 82 2. μηχανόωνται] μηχανόωσιν Η . 
823. Ριίμενοι. 824. Κβωλον. 825. μφί τ*] μη δ* ετι Η. ί&. ενί φρεσΐ 
V. ει μετά ρΓΟ ν. 1. 826. τ βί ] αϊ Η. ίβ. ϊξ&ταΐ] έσπετα, \ν. 

829. προ^κί] προεεικε Η. $3°• ^ροσείειπε. 

παθες τΌ μη$ εν τοΓς ονείροις άπεΐναι τψ ρω το λάμπω, άμαιρόν, και τροπή τον ι 
του άνδρος /Λΐοί^ν. Ο. Ρ&1. 8 1 8. Ννί- 6*ί υ. 5} το ταχ^ το ά>α αί^α,ζ φερό- 

πιος ούτε πόνων] "θρα το ενοχλούν, ου μενον. η το ασθενές, το ως σκιά φαινό- 

γάρ 'ότι επιβουλεύεται, άλλ' οτι άπειρος μενον. Β. Ε. Ο. Ασθενές, Ιυσθηρατον, 

τυγχάνει έργων και λόγων, τούτων γαρ άμα ταΐς αύραις φερόμενον. Το δε την, 

κα) Ό Φοίνιξ (δίθ) διδάσκαλος επεσθαι ως προς τψ φανεΐσαν 'όφιν ου το ε'ίδωλον. 

τψ Άχιλλεϊ φ-ησι, Ύουνεκά με προεηκε Ραΐ. 8^(1 πΙΐΊιιια βρεοΐίΐηί ΣκΙ 830., 

Ιιδασκεμεναι τάδε πάντα, Μύθων τε ρη- Ιΐβί βίκΐίϊηΐ ΙΐαβεΙ Β., 61 δΙφΓα αά 

ήρ^εμεναι πρηκτηρα (Ο. πρηοτηρα ΧΛ ) 8ο8. 826/Άμ 'ερχεται] Γρ. αμ επε- 

η^εργων (II. ι'. 442•)• Ρ»]. Ο. 819. ται\ ΗβΗ. 827. Κα)άμύνε'ιν] Γρ. 

Του δη εγω κα) μάλλον] Γυναικείως τω δύναται γάρ. Ρϋΐ. 83 Ο. Ύψ δ' αυτε] 

)θει. ^και γάρ ει τα μάλιστα στεργονσι \\ά. ΆΟ 824. ΓϊερΊφρων Πψελόπεια] 

τους άνδρας εν τοΐς υπέρ ταΐς ^υχαϊς κιν- Περιπαθές το ουτο.'<; ντ,φαλεως εν τω ονε'ι- 

ϊυνοις μάλλον υπέρ των τέκνων αγωνιώ- ρω τψ Γίψελόπψ εχειν. Τοιοϊτο; δε οι 

ην. Ραΐ. Ο. 824. Εΐ^δωλον άμαυρόν] άνθρωποι μετά τά κατεπείγοντα πολύ• 

Εκ του α στερητικού μορίου και του μαί- πραγμονουντες και περ) των λοιπών. Ο. 

Η ϋηάβ 8ΐ Ιηηΐί 685βΙ ββ&α ρθ88βΙ ν?ΐΓ. Ιροΐ. ϊ ρν ?τϊ,ο α . Ο βΓΐβ 8 ο1ιο11. »ο1 1. ΙρντίΜ* 
ογων & Ιίί Τζάτταν, Ιζαστήζίον Ιν <το7( 'ϊζγοις. ΒϋΤΤΜ. 

Ψ«1α&%<γ«%τ*ι:' ΡΟΚ8. 5*ηβ ίο 0(ϋΐ Νϋορί). γρ . ίμ ϊ<τ* ίΤΛί6 ι ίο Ρ Λ ΐΑΐίηί ΙβχΙυ β5ί 
Γ Υ? Λ ι 7*'' ΤΗηΊ6η η ; ^'» ηβηε εοηρΙαΓωη βαβρίοοΓ ο ^Ιοϋδη 1*%τ*ι. Οπ ηαΐίαπι 
Ιιιια ιΐΐιπδ ρΓίβδοαίίδ Γοπηκ βχβαιρίοιη οοή. Ν;ιιη Ιπωπ**, Ίσνοΐμ**, Χτ^ίμινη οηι- 
ι& 8πηΙ ίίοπδΐί, ιιΐ \**Μλ$. Κβΐίηοικίιπ» ί^ΊίΠΓ αΰηαβ ίη ΗογπογΙ ΙοχΙιι «μ ιρχιτα,, 
Ιίυΐηιη. ΙρβδΕ &υ(6αα Ικγ Γογπιιρ, Ί**»***, οβί. ΐη βηικίειη ΟΛ^πηΙ άίίπαϊβίίΐοηβπι 
η«ιη (]ρ ιηϋηίΐίνο 1<Μτ»ν9α/ ιησνί η(ί ι '. 3*4- ΗΓΤχ]\ί. 

νοί,. Ι. Β Ι) 186 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Δ. 8 3 2 — 8 4 6. ειβ. ιν. 

ει ί' αγε μοι και κεινον οϊζυρον καταλεζον, 
ει που ετι ζωει, και όρα φαος ηελιοιο, 
η ηίη τεθνηκε, και ειν Άΐίαο όομοκτι. 

Ύψ £ ν άπαμειβομενον προζτεφη είάωλον αμαυρον' 835 

ου μεν τοι κεινον γε ίιηνεχεως αγορευο~ω, 
ζωει ογ , ί) τεθνηκε' κακόν α ανεμωλια βαζειν. 

Λ Ως ειπον, στανμοιο πάρα κΧν\ιαα λιαο-θη 
ες πνοιας ανεμων' η £* εΡ ύπνου α,νορουσ-ε 

χουρη Λκαρ'ιοιο' φιλον όε οι ητορ ίαννη, 840 

ως οι εναργές Όνειρον επεο~ο~υτο νυκτός αμολγω. 

Μνηο-τηρες ^ αναβαντες επεπλεον ύγρα κελευνα, 
Ύηλεμαχω φονον αιπυν εν) φρεο-)ν Όρμαινοντες, 
εο-τι &ε τις νν\ο~ος μεο-ο~γ\ ίλι πετρ-ήεσΌ-α, 

μεσο~ψ/υς Ιθάκης τε Έ,άμοιό τε παιπαλοεο-σ-ης, 845 

^Αα-τερις, ου μεγαλη' λιμένες ά ενι ναύλοχοι αυτή 

832. και κεΓνον] κάκεΐνον Η. 835• Ρ«δ»λβ1'. 838. ε<πον] ειπών Η. ΐβ. Ρειπον. 
840. Ίκαρίοιο~\ ικάροιο Η. Ϊ1>. βί 841. Ροι. 846. αυττ;] αυτής, φΐίΐη- 

ψΧΆΪΥΙ σ 86Π113 &<Χ•6581886 νκΙβΙΠΓ, 3.13 6£ί(36Π1 (£1111611 ΙΏίΠΙΙΙ Η. ΡΟΚ3. 

Ρβΐ. 836. Ου μεν τοι κεινον γε δί^νε- ετνμον ήτοι αμολγω, καθ* ην ωραν συμ- 

κεως άγορεύσω~\ 'Λντί του περί εκείνου βεβηκε μη άμέλγεσθαι* τα, ξωα. η 

εως τέλους τα, πάντα ειπώ. η ακριβώς, κατά, άφαίρεσιν του γ, άμολω, καυ ην 

Β. Ε. Ο. ΚεΓνον. αντί του τα περί ωραν ουδείς μολίσκει, ο εστί βαΰίζει. η 

εκείνον. Ρ&1. Διηνεκέως, σαφώς, άκρι- κατά, άφαίρεσιν του λ, άμογω, καθ* ην 

βως, εως τέλους τα πάντα. Ρ&1. νυΐ^. ωραν ουδείς μογεί, όπερ ε<7τί κακοπαθει 

837• * Ανεμωλια"] Άνεμοόλια, και κρά- άλλ' αναπαύεται. Ταύτα δε πάντα κ. 

σει των δυ'ο οο εϊς ω μέγα. Ε. 838. τ. λ. ν 7 υ1^. Ρίΐΐ. Μέσω της νυκτός. 

Σταθ/Λθ7ο] Της παραστάδος. Β.Ε. Λ Γ υ1^. νόει δε το άμολγω 'ητοι όποτε ουκ άμελ- 

"Οτ* νυν περί ειΰωλου 6 λόγος, ΰιά δε γει τις' η ψ'ικα τις ου μολεΐ, άμολος και 

της αυτής οπής εζεισιν. Ρ&1. 84Ο• Ί*'- πλεόνασμα του γ άμολγός. Β. 845* 

λον δε οι ητορ ιάνθτ^] Κατ εκείνο (Ρϋΐ. Παιπαλοεσσης] Τα σκληρά, και κατά- 

εκεΊνα) οτι περί του υίου εθάρσυνεν αυτήν. ζηρα ευκόλως και χνοωΰη γίνονται και 

Ο. Ραΐ. 841 • Νυ/ίτος άμολγω] Έν ωσανεϊ παιπάλη. Β. 846. Άστερς] 

τη του μεσονυκτίου ωρα καθ' ην αρα Όνομα νήσου κείμενης μέσον Ιθάκης και 

συμβεβηκεν άμίλγεσθαι τά Ζβα. τίνες Σάμου. Ρίΐΐ. Υυΐ^. Ο. Ονο ( υ;α ν//θ-θΐ 

άπο άμογω, Όταν ουδείς μογεΐ, όπερ ε'στι επιτηοείας προς το τάς ναυς λογΆν, ί ι 

κακοπαθεΐ, άλλα αναπαύεται, τινές άπο νηων ΰεκτικη, οιονεί λεγ/η νηων. Ε. Ναυ 

άμολω, όταν ουδείς μολησει, ο εστί βα- λόχοι] Νηας φυλάττοντες. Β. Έν οις 

δισεί. Πάντα δε ταύτα εις την του με- νηες λογβόσαι και ενεΖρεΰουσαι λαβείν Ου- 

σοννκτίου αραν καταστρέφει. Ε. Ο. νανται. η οι τάς ναυς υποδεχόμενοι το- 

Έν τ. τ. μ. ωρα. και εστί κατά το ποι. Ραΐ. Ο. Λ^υΐ^. 'Ένί] ν Ενεί<Γΐ. δί< 

14 Ηοε δίΐηε ϊΐΐο ννμ$ί$**ιν *μ. ίη Ε. \£. νειίιΐδ : ^οοΐ Ίΐ'ά (Ίηρίεχ α οκ»οΙ ηιιάίοικίαπ» 
ΒϋΤΤΜ. 


ΙΛΒ. IV. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ Δ. 8 47 . 187 

*μφί$υμοι' τη τον γε μενον λοχίωντες Αχαιοί. 

847• ΆχαιΡοί. 

ά^τ Ρ ψ ται .ρ Ά 1 8 4 7• •Α^ν«0 ^νδ^κ^ντ,,.Β.Ε.Ο ίΡβίνυΙβ 
Διττό;, αμφοπρνθν •ΑτΜη* τουτί<ττ„ Ά μ <ρ 0Τ έ ρωθ „ δίπλ - ' , * 

«απλοϊκό») καταγωγας €χοντ € ς. $ δ<- τ^ ν^σβϋ. Β. Ε. 
ττλοΓ, ί/ς ο^ ί(ττ< διίνρίν, η (κα,τίξιωΒαν Β 1) ^ ΤΗΪ 

ΟΜΗΡΟΤ ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Ε. Έ, πλεϊ επί σχ^Ιης ΌΙυσευς πόντω Χ£α0δ/<η)ί. 

ΗίΊ2 ί 1 εκ λεχών π&$ ά,γΑυου ΤιθωνοΊο 
ωρνυ&, "ιν ^ανάτοκη ψοως φψι η£ε βροτοϊ<τιν. 

'Ύπόθεσις. Έκκλησίαν των θέων Ζευ- τον είς ορνεον, κα) μετεβλήθη εϊς τεττιγα, 
τέραν ποιησά*ενος ο Ζάς Έρμην *€/**« η δ' Ή*)ς «θάνατον Ιποί>ψ* αίτίν.^ Κα- 
Λς Καλυψώ κελιών άποπέμπειν τέν λ£ς δέ τον Τιβανου 7 ^ λβγβτβκ ^»* 
'Οδι^σεα. ^ δε το Κ€λ€υο-θβν τοκι. τν5 ό 7 άρ Τ,θαΑ άλλτ,γορεϊτα, είςτοντ,λιο^ 
δέ ό-κτ^δεκάττ, τ^ρα $ώ> αίτον ό κα) ηλίου μη ϊντος, ουδέ ημέρα, όταν δε 
Πόσεων και χαλβάς, λ*ι τί,ν σχε- δώη, τρο'ττον τ,νά συνευ,ά&ται τ^ερρ 
δ/αν. Ίνω Ιε αυτω κρηΖεμνον ΙίΖωσιν Ιν- & νυκτί, άν/σταταχ δε η ήμερα, εκ του 
κλαμένη Ηίβαντι της γης άπορρψαι σίτους του ηλίου άνατείλαντος. Αεγε- 
αυτί κα) πολλά παθών είς την των τα* δέ καίό'τ, η ' λρτεμις άνειλεν αυτόν, 
Φαιάκων χώραν ίρχεται δασωθείς. Ραΐ. ?τ<Μ ή «λη'νη. τβΙ< 7 «Ρ «^ίδ/ονς θα- 
(£ Υυίζ ° Τίθωνοίοΐ ΎιθωνΙς ΑαομέΖον- νάτους ταύτη κα) τω ηλίω ανετιθουν ήτοι 
τος πα7ς, Ώριμου άϊελψΐς, Ήονς άνηρ. τω Άνίλλωη. Ή δέ θεραπεία *του μύ- 
Ό ΈνϊυμΙων λέγεται συνεννάσθαι τη θου, %τ ι τους %τ ι νέους οντάς και αιφη- 
Σεληνη κα)οΎιθωνοςτη'Ημέρ?. άλλη- Ζίως αποθνήσκοντας 'ελεγον άρπά^εσθαι 
γορείται δέ ούτωι. ο 'ΕνΖυμίων είς ανίρα παρά της ΗοΖς. κα) σίν τούτοις ηρπάγη 
κυνηγέτψ, κα) τη μεν νυκτ) κοιμάμενον κα) Ι ΊιθωνΙς. Ιιο κα) τοίς ούτω θνη- 
τή δε ηυ.ε-ρα οίΐϊ ποσώς, Ζιά τΐ ησχολη- σκοντας ϊθαπτον προ του την ηω παντε- 
σθαι περ) τά κυνη Ί έσια• ο δέ ΎιθωνΙς εϊ; λως άνατείλαι. 'ελεγον δε τίνες οτι η 
άστρονόαον κα) τη μεν ημέρα κοιμάμενον πρίνοια κα) η ευταξία άπο των ανθρωπι- 
τη Ζε νυκτ) έπαγρυπνοΖντα, δ,ά τΐ ησχο- νων σωμάτων άχρι της σελήνης εστί, τα 
λησθαι περ) τά άστρα. Ν\Α%. *Ηώς ση- δε άλλα ατάκτως κα) ως έτυχε φέροντα, 
μαίνει & ηως η πρωία- ηάς τΐ άπο Ζιά τάς άστραπάς, τους ^σ^μους, ™ 
πρωίας μέχρι μεσημβρίας- ηως το άπΌ άνεμοζάλας κα) τά τοιαύτα.^ ο δε Ομη- 
μίαης ημέρας εως εσπέρας- ηως το νυχθ^ ρος Μρησιν των θέων την ανω προνοιω 
μερον ην'ς η άπο πρωίας ε'ως εσπέρας- λέ 7 ε>, καθημενην εκεί και τα τψε οίκο- 
κα) ηως η σωματοειΖης θεά, ως 4νταΖθα. νομοΖσαν κα) ύπε ? τωνΖε βουλευομενψ 
Μύθος δε εστίν %τι η Ή* ηράσθη του %τι δέ λαλεΤν αυτούς ψησι, του μύθου 
ΊώωνοΖ κα) Ιμ\ Τ υτο αντω. έστησε δε εττεί κα) σωματοειίως αύτοϊς παρισπ 
άπαθανατισθηναι, κα) εψνετο αίτω. ούκ όμιλουντας. Ε 2. γ αθάνατος 
εζητησε δε κα) το μη Ί ηράσαι, κα) 'ε%η φίως φέροι ηΖε βροτοϊσιν] Η οτι εθος η 
πο> λά ετη ψρων ων. κα) άγανακτ^σας τΐ τοΊς παλαιούς μη Ιαν οράσθαι νεκυν ευγεν 

γήρας Κν*η™ τ ^ί θ€0 ^ ^™β" λ ' ΐν αί ~ *"& ™ '^ λ/ύυ ' άλλά θάΊΤΤ€ίν ™ Τί 
» Αη ιομν,Μ— ΑιΙ εα αυΐοκ! (1 υκ ίη Ηοο «Λοίΐο εϊ δη. (1ε δ ερυ11ιΐΓ & πΐίΐΐυΐίη», ο 
\ώ(γ& δοΐιοΐ. οοό. Ε. άΛ ΐ2ΐ. ουπι ηοΐ. Βϋ'ΓΤΜ. ΙΛΒ. V. ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Ε. 3 — 16. 189 

οι σε θεοί θωχοναε χαθιζανον' εν ί' λολ τοισ-ι 

Ζευς ύ•ψιβρε μετης, ου τ ε κράτος ίατ) μεγκττον. 

τοισ-ι ί' Άθηναιη λέγε χη£εα πόλΚ 'Οίύοηύς, ι 

μνηταμεννι' μελε γαρ οι εων εν όωμ,ΑσΊ νύμφης- 

Ζευ πάτερ, ηά άλλοι μάχαρες θεοί αιεν εοντες, 
μψις ετι προφρων, αγανος, χα) ήπιος εσ-τω 
(τχηπτουχος βασ-ιλευς, μν\$ε φρετ)ν αίτιμα ε\$ως, 
αλλ αιε) χαλεπός τ εϊη, χα) αίσ-υλα ρεζοι' 10 

ως ουτίς μεμνηται Όσ\>σΌ-ηος θείοιο 
λαών, οΊσ•ιν αναστε, πατήρ ά ως ήπιος ηεν. 
αλλ ο μεν εν νηο~ω κείται χρατερ άλγεα πάο-χων, 
νύμφης εν μεγαροκη Καλυψους, η μιν άνάγχη 
ιο-χει' ο ό ου δύναται ψ πατρίδα γα~ιαν ιχεσ-θαι* ι ς 

ου γαρ οι πάρα νηες επηρετμ,οι, χα) εταίροι, 

6. &*. ^ 9• ?*&&*• ΙΟ- αίσυλα] εσσυλα Η. II. β&πς] οίτι V. 

12. λαϊων. ίάνασσε. ?ώς. 15. Ρψ. ΐ6. Ροι. 

προ τον άνατεΤλαι τον ηλιον. η λεγονσιν ήτοι της προνοίας ουδέποτε. Ε. η. Έκ 

οτι η Ήώς ηράσθη τοΖ ΊιθωνοΖ κα) ηρ- της εν'Ιλιάδι Νέστορος ευχής μετατεθει- 

παξετοΖτον,νΐονοντα,Ααομέδοντος,άδελ- ται. Ραΐ. 8. Μητις'] Κατά. μεν την 

φόντου Πριάμου, αλληγορικές δε Ύιθω- πρώτην εκκλησίαν ο Ζ&ς παρεΐχεν άφο'ρ- 

νοςη πρωία εν γ τίθενται τα ωνια. Β. μην ττ, 'Αθηνφ αυτός εναρχόμενος του λό- 

Ύοΐς μεν βροτοΐς δεόντως, τοις δε άθα- <γου, νΖν δε η ' Αθήνα κατάρχεται. κα) 

νάτοιςδιατί; μη ουκ εστί τοις θεοΐς φως ; ουκ εκείνα λέγει περί του σώζεσθαι αυ- 

αλλ' ενταΖθα φως το ηλιακόν φησιν. η τον, Άλλα μοι άμφ' Όδυσηϊ δαίφρον 

αθανάτους τα στοιχεία υποληπτεον, ο κα) δαίεται ητορ Αυσμόρω β δί) δηθά φίλω κ 

Κρΐΐττον. Ε. 'Αθανάτοισι] Ύοΐς στοι- άπο τηλ' άλάληται^ {α. 49- )' άλλ « 

χείοις. Εί ΐη ΙΪΙΒίφηβ : Ία στοιχεία των πολιτών καταβοφ, οτι ίπ) τοσοίτον 

ήγουν τους αστέρας η τους οϊκοΖντας τον άμνημονουσι τοΖ άρχοντος, ώστε κα) τω 

καλιυμενον τόπον 'Όλυμπον διότι ομοίως υίω αυτού επιβουλευειν. εν μέσω δε κατ- 

τοις θεοΐς κα) αυτό) εζων. Ρίΐΐ. 3. Οί δ* ετέθη τα περ) του Όδυσσεως' Ρλ\. Ο. 

θεοί] Οί φίλοι τοΖ Όδυσσεως. Ρηΐ. Δ«;- Άγανός] "Αγαν τοΐς λόγοις Ίεμενο^ η 

τερα αϋτη^ περ) Όδυσσεως θέων ε\κλη- ηΰυλόγος. Ραΐ. Ι Ι. Ίί- οιτ;,-] ''Άμεινον 

σία. η μεν γαρ πρώτη βουλή περ) τον άφ' ετέρας αρχής άναγινύσκειν, V ξ 

*&ζεσβαι \)1υσσεα, αυτή δε περ) τοΖ θαυμαστικόν. \\\. ΐ6. Ου γαρ οί πάρα 

τ: -ν,. ν-Λ\. ($. 5 . Ύο7σι δ' Άθηναίη] νηες] Αεληθότως άφορμην παρέχει τφ 

Αλλη η ανω φρόνησις κα) άλλη η των πατρ) περ) τοΖ τρόπον τη; σωτηρίας αύ- 

άνθρωπων. η μεν γαρ των ανθρώπων πολ- τοΖ διατάξασθαι. Ρ;ι1. ( ν ). \\ναστ:<- 

λάκις άμαρτάνει τοΖ δέοντος, η δε ανω πτεον την παρά, άντ) γάρ τοΖ είτί εστί. 

6 Ηθ8 νοΐ•8Μ8 011ΙΠ ΙκίΟ ΓΕΠβίΕίβ [ρΐΌ φίλζ,νατο ττ.ηχ-χ νάϊχν) ΡοΓΒΟΟαβ ιιι Η «Η. 

οίκπη ;κ1 Ιηιηο Ιοουπα ίηνβηίΐ : νΜ. ββΜ η(1 β'. 49• (νίοπιιη Μβάίοΐ. Ιι«1μ1 *.- : ; β( 
ψιλών ί«1τΐ?. ΒΙΠΤΜ. 190 ΟΔΤ25ΕΙΑ2 Ε. 17—33- ΤΙΒ. V. 

οι χεν μιν <πεμποιεν επ εύρεα νώτα θαλάσσης. 

νυν αύ παίο^ αγαπητών αποκτειναι μεμαασιν, 

οϊχα^ε νεισομενον' ο ί' εβη μετά πατρός ακουην, 

ες Πυλον ηγαθέην, ηά ες Λακεοαίμονα οί Αν. ίο 

Ύην ό* απ αμειβόμενος προσεφη νεφεληγερετα Ζευς' 
τεχνον ίμον, ποιον σε έπος φυγεν ερχος οαοντων; 
ου γαρ α% τούτον μεν εβουλευσα,ς νόον αύτη, 
ως ψ οι κείνους Όσυσευς αποτισεται ελθων ; 
Ύηλεμαχον £ε συ πέμ•ψον επισταμένως ', £υνασαι γαρ, 25 

ως χε μάλ! ασκηθης ψ πατρίδα γαίαν ίχηται, 
μνηστήρες $ εν νηι μαλιμ,πετες απονεωνται. 

Ή ρα, κα) Έρμείαν, φίλον υΐον, αντίον ηυ$α' 
"Ερμεία, συ γαρ αύτε τά τ άλλα περ άγγελος εσσι, 
Νύμφη εΰπλοχαμω ειπείν νημερτεα βουλην, 3° 

νοστον Όδυσσηος ταλασίφρονος, ως χε νεηται, 
ούτε θέων πομπή, ούτε θνητών ανθρώπων 
αλλ" 'ογ επι σχε^ίης πολυοεσμ,ου πηματα πάσχων 

ΙΟ. ν€ΐσό[λ€νον~\ νισομενον \. νισσομενον \Υ . ΐβ. ί-οίκαοε. 20. οίΓαν. 

2 2. ΐέπος. 24• άποτΊσεταϊ] άποτίσσεται Η. 26. ίην. 28. φίλον 
υιον] υ'ιον φίλον λ\\ 3°• Ϊ£ ίηί€ ~ ν > 

Ρ&Ι. 23. Ου γάρ δη] Τοϊτβ εν ερωτη- ως κα) ο Έρμης (0• ως κα\ γράφεται 

σει προσενεκτεον ά . 'Ρ&Ι. Ε. νυΐ£. Έ- Έ.). παρατηρητή* δ' οτι κα) εν Ίλ<άδ< 

βούλευσας~] Έβουλεΰσω, εσκεφω. νυΐ£. άπαξ επεμφθη τ$ τοις λυτροις Ιιασωσαι 

Ε. 25. Άτταλλάττε* αγωνίας τον άκρο- τον ΤΙρίαμον. Ρ&1. Ο. Ώς συγγενή οντά 

ατην επ) τω Ύηλεμάχω. Ρ&1. 20. "ίϊς της Ατλαντίδος Καλυφους αυτόν πέμπει, 

κε μάλ' άσκηθης~] Σχεθω, άσχεθης κα) Ραΐ. Ο. Σι/ γαρ αυτε~\ Συ γαρ κατά 

άσκηθης, ήγουν άβλαβης, ο μη παθών άλλα υπάρχεις, εν τοις 6εο7ς Ιηλονοτι, 

άεικελια μηΰ' ασγ^ετα. τούτω Ίσον το ήτοι όμοιος τοις ΒεοΊς εσσι. ει δε και αγ- 

άρτεμης. Ε. 'Ύγιης εξ επιμελείας, γελος. η έξωθεν το γενου, ΐν' γ συ γαρ 

ν'ΐιίσ. 2 7 . Παλί/χ7Τ€τες] Άντ* του πα- κατά άλλα όμοιος το7ς θεοΐς, γενου ύε 

λιυ.πζτεϊς, ως, Έςδ' ερέτας επιτηΰες άγεί- κα) αγγελος { . Β. Άντ» του επεί. ου 

ρομεν (II. α. 142.). Ραΐ. Β. Έ£ γαρ προτίθεται Ό γάρ. Ε. 3°• Εϊ*€&] 

υποστροφή•, εις τά οπίσω. \ Γ α1^. Εις Άφ' ετέρας άρχης άναγνωστεον. άπα- 

τουπίσω στρεφόμενοι. Ραΐ. 2().ΈρμεΙα~\ ρεμφατον γάρ εστίν άντ) προστακτικού 

Έν μεν Ίλιάδί ττ; "ϊριΐι χρηται ΰιακόνω, του είπε. Ρ&1. 33• ^Χ^^Ο Λ£Ατ», 

καταπληκτική γάρ και τΛς πολεμίοις* νεως, της αυτοσχεΰ'ιως πηχθείσης. ν υΐ§. 

εοικυΐα. η δε Όΐυσσεια μυθωίης εστίν, Αείπει νεως. η δε σχεΖία πηΐάλιον ουκ 

ε Μ&16 ϊη ν'υΐ^. ου τοΰτο: η'ηηίπΐιτι ρΓΟ : ου. τούτο—. ΒϋΤΤΜ. 
Η 8ϊε 1ι. 1. οαιηβ8 : 5θ(ϊ δοπΒβποΙυηΊ υΙΐςυεΙιΊο βΐ δϊηαίΙΊΒπδ 1οοΐ8 προ<»ίκτίον. ΒΙΙΤΤΜ. 
■ \-Α%. ρυΐο πολίμ,οις νβΐ τολιμιχ,οΤ; . ΒυΤΤΜ. 

Γ Ηοο 8οΗο1ΐυηι ΐρβκ ιιιτιΙϊγη ΓΒΐΐοηίδ (ΙεδΙίΙυίυιη ββΐ, ηΪ8ΐ 5ΐΐΓηα? ν«π»ΐϊΐ ΙοοΙΐοηβηι 
Γηίδδβ, τά τ αλ?.οί κοίί κγγιλος. ΒϋΤΤΜ. 35 4ο ΐΛΐι. ν. ΟΔΤ22ΕΙΑΣ Ε. 3 4—43• 191 

ηματί κ εΙκο<ττω Χχεριψ ερίβωλον ίκοιτο, 
Φαιηκων ες γαίαν, οι άγχβεοι γεγάαο-ιν 
οι κεν μιν περί κηρι, 6εον ως, τιμηο-ουοΊ, 
πεμ-ψουσ-ιν ^ εν νηι φίλην ες πατρίδα γαΊαν, 
χαλκον τε χρυοτον τε αλις, εο-βητα, τε Κόντες, 
πολλ\ ο<τ αν ουδίποτ εκ Ύροίης ε^ρατ ' Οδυσσεύς, 
είπερ απν\μων ήλθε, λαχων απο ληιδος αΊο~αν. 
ως γαρ οι μοίρ ε<π\ φίλους τ Ιδεειν, χα) ίκε^αι 
οίκον ες ύψοροφον, και εψ ες πατρίδα γαΙαν. 
' Ως εφατ' ου£ απ&ηο-ε διακτορος Άργειώοηης' 

34- «Π 7 V 15. '^ατι λοστοί. 3 5• ά^χ/βεβι] άγκύθ,οι Η. 

Ι τΓύ* ψ ώ ' Ρύς ' 38 • ?άλΐζ Ησ ^ ά Τί • 39• -δ-^ βίηβ 

£%«. Ρβΐ. "Ωσπ€ρ πάρα το αικφαΙΙν Φαίακες. Ραΐ. Ο. Άγχίθ€θΐ~\ "Ητοι 

άμφΟης κα\αμφα11ως (ΡαΙ. άμφα- κΜη τρίτα Μ, άπΐ Π β <τ«δ5^ ο! βα- 

*<α), ούτω και πάρα το σχάον σχ^ος σι λ<ΐς α ύτων, η % τί Λ^"»* , ϊσίν * 

λόγος, ο μη άναβολψ ,χων κατασκευής, καθα οϊ θ € ο) συνίιατρίβουσ» αυτοίς κα\ 

«ΛΛ' Ικ του αυν,χοΖς (Μβάίοΐ. σύν,γ- ,ίωχοΖνται. \ν\ % . Δι * Τ > ην (ί Ι αιυο . 

γνς)λ*γομ*νος, και σχ,ΙΙα ναυς. Ραΐ. ν ία, και την άπασαν. % διά τ>ην € £- 

, ^ Π ° λν ^ ον δ * ά ™ πολυγίμ.- γ^ιαν, απο γαρ Ποσ^ωνος τρίτοι Μ, 

ψου. & ^ Π ολλοΓί Ιμπκτγγμί^ οϊ βασιλ,7ς αίτΖν,^η καθί οϊ Βεο) συνίια- 

γψφοις. Ι βΐ. βΐ Μδ ΒαΓηεβ. Πολ- η^οι,™ α ;™< κ«ί ί^βδχτα* δ,ά τ*> 

λο»ς σχ β ,™< € χ βΜηίί . Β. 3 4• Η^τ/ φ,λί&ν/αν. Ε. 3 8. Έσ^τά τε δοντ €ς Ί 
:. £ 7Τ Χ ^™ *«'*' ^νβ'τβ^. ελατών το ίσϊητα. παν γαρ φωνψν 
Μ8Π. ^,ν] Σχ^α *«**%■ $ ^- το σ ϊ χον |η^ι«ρ ^τά Βα^'ο;, ^ /λ Ι/Γ , /Ι» 1 / τ -"^^ν-.»»^!**-, ιλ« (/ΙΛΟ., 60Γ(7ΛΟί, 

£*Κν°ς- (Μ. Κ,^,α ρβτ οογ- Ζ, % ο { . Β. ΡΛ 39• Τ/^ί «ί/»τ.] 

ΓΟΟΙ.;, το 5. « ί% α„τατ„ ^αλίΓτο Δ.α^τ.'.,.. το 7 ά ρ ί^;. Τ,,ο,',,- άπο λ,ί- 
Δ^τρ,ν το, Π β «ιδ5, βς Λστ, ατη- \\^ > Αΐΐ0 λ ^ 0ς] «„ ^ ^ 

να* τν?ν ροψ των ίϊατων των ^ελλο'ν- δ<έ τηρ,ΐ τον τίνον. \\χ\. & σα Λ Α ; τ? 

Τ»> προαχϊσαι αϊτην ως^πολλων ί*«- Μ Γ^ ^ αντιατρ,φο^νων, αϊτοΖμαι 

σμυααντων.^ αγόντων οίν των ^άτων, δ, ^ι των άντιατρφαΐνων. Β 4 ^ 

2ΓΓ λη ν'> ^ ** τ ^ α /Λίτ - ιΧΩί ^ α ^ Μ «ν*ν« ο^ δ«ντ;; 
* ν'κΐ. Ρπιιβ. 2. 5• βΐ κΙίοΒ. ΒϋΤΓΜ. 
( οηβρίηιηΐ ϊπ ιηοπΗο. *%£ \ μ Λ, ν Λ \. π η•γ1. ΒϋΤΤΜ. 192 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Ε. 44— 5*« ^ 1Β • ν • 

αυτικ επε& ώτβ ποσ-σ-ϊν εδηο-ατο καλά πεαιλα, 

αμβροσία, χρύσ-εια' τά μιν φέρον η μεν εφ ύγρψ, 45 

τ)^ επ απείρονα γαΊαν, αμα πνοι^ς ανεμοιο. 

έιλετο ίε ραβδον, τη τ ανδρών όμματα θέλγει, 

ων ίθελει, τους ^ αυτέ και υττνωοντας εγείρει. 

τψ μετά χερών έχων πίτετο χρατυς Άργειφοντης' 

ΥΙιεριψ <Γ εττιβας, ετ αιθέρος εμττεο~ε ποντω' 5° 

ο-ενατ εττειτ εττι χύμα, λάρω ορνι&ι εοικως, 

44- *&λα] νεΰηλα V. 4 8 • &**&****] ίτΐνωωντας V. 5 * • ^ακωζ. 

Δ,άκτορος] Έκ του Ιιάκτωρ Ιιάκτορος. ράβίον ναρατίθ-ησιν. λίγος η/αρ ων εΐε. 

κα) ^ετάγετα, ή γ»* «ί Μάο*. \ («Ι 1η Ε.) Ραΐ. Ο- Βραχί- το α, τον 

ναρα το δ,άτορβς Ό με 7 άλως φωνών, ράβίον. Ραΐ. 5°• ^ψψ\ °^« Μ "" 

•σλϊο,ασμφ τον κ. Ε. 45• Τ * Ρ ιν Ψ 6 '- κεδω "' ας Μ6υ(Γ2ν "£"' η ν ' -**" 

ρον] Ό λο'γος 7 */> * Χ«? ταί « ΤΗ»^ ^ /€ Ρ β « 7*Ρ 1 λο ^' Ε ' α °^ ^ 

ν*ς φερετα, δ.ά τε θαλάο^ς «3 ί^ς & *ί Θράκα,. Β. ΠκρΑ* εττ^ας] Αν- 

καί ττανταχοΓ•. τοϊτο 7 «ρ αΧτίτητ» τί α•)*™ (*• ά"«7*«ζ«) το €7Γ0 « χ 0Τί °? 0ζ 
καί εφ' έγρί»* καί &> άκί/ρονα Ί αϊαν. 'Όλνμτος θέων ο\κψ•ψον κατά τον ««,- 

Β. 47• Ε?λ€Τ0 δ < ί ά £Η ^^ 7Γα " ^^ Εί>ί δ ' ™' α ^ €Ρ °5' * * 

οαίνεσιν (νυ%. λ. ορθότητα.) νοψεον Ιιασταλτίον. Δαιμονίως δέ 1*2 ^ του 

τ>ην τον Έρμο~ν ρά/3δον, ύ'στε ψ.χάς ^έν εδάφο,ς, ετη/^α,, επί δέ της θαλασσή 

τεταραγ/Λε',ας μ&ι* εκλελ^ενας δε ε>ττεσεΓ,. Ραΐ. Έ{ αίββρβς ε/Λττεσε] 

δί€7€ίρ6*ν. Ε. να%. Λόγος ?«Ρ «ν 'Λ0ρο'ας, οϊκειοθεΚως, ως οΐ νηχοντες. &. 

τοϊς μίν λυσσώντας κατατραννει, τονς $1. Σεύατ' έ'ττε,τα] ΥΙροσίθψί τ,ς ού 

δέ χαλίώρονας, μερψνψας λίγων (λόγων ^όντως τον στ/χον 1 . κα; ηντοι κολ 

ΟΠ1. Ραΐ. 61 Ο. ; ήά. ΙΏΟχ) εργάζε- βραδύτερο* νορε&ται Μ χρωμενος τφ 

τα,. Ε. Όρββτάτβι; λο'γον σ^εϊΌν -η ΙΙίω τάχε,, άλλ' ί'κοχούμενος κύμασι και 

Ιάβϊος. τοίς μλν ντ,φοντας ΐφεΊ, τονς μιμούμενος λάρον κατά τΐ εττος. Ι αϊ. «• 

δέ ψαιρ^νονς ορθοί, κα) φνχας πάρα- λάρω %ρ*Λι ίβ«αδί] Ύψ όρμψ, ον τοσω- 

7 €νομβνας (δίθ ΙΐΙβΓ<1. 00(1. ρΓΟ τετα- μα. λάρος δέ Όρν^ ββΛαίΓΛβν. \ «1|. 

ραγα/νας) ^6», ίκλελνμΑνας δέ δ,εγε/- Κατά τί,ν ρρ^ν "\ &ς και Ιρις ΜόΛ^- 

ρ«. Ραΐ. Ο. Οίδέν δβ' φασιν ' ϊφβλβς δα/,α, ίκε'λτ, (II. «'. 8θ.). Ρ»1 ; *"* 

ενθάδε ίά/3δβϋ, £<ητ€ρ εν Ίλ*ά*ι (ω. λάρω κα\ μ\ αετω Ιο^ς ^ αλλ ? τ^ 

445•) »ρβ« τ ° «^^ τοίζ ™ λω Ρ°^ ™Ατ*> δ40 ' Τί ° ιν ά€Τος "? α ^° Γ 

οί σννορωσι δέ 8τι ί'δ,ά τ,νά Ιστι θέων χερσαΐον Ιρνεον Ιύναταί *λεειν ως των 

ώορηματα. ως εϊ τις μίμφοπο ϊη Ώο- έτερων αραιωμένων οντα,ν, Ι Ιε λαροςθα- 

σεάων ας λίθιοπίαν πορεμένος, Ιιατί λάσσιος κα) πνκνοτψς. κα»ουκψομ*ι- 

τρ/α,ναν έ'χε'- Ραΐ. Ο. "Αλλως. Κατά ωθψαι αλλφ τμ θαλασσή δ^ ε^ς, 

τάς κο,νάς Ιννοίας 'λθψα μ\ν Ϊ Ί > άλλα δ,α το λαμπρΌν καί λευκός τον 

χος, Ποσ-ε,δ^ν, δέ τρία,ναν, Έρμη δέ θεου' τοιούτος 7 αρ κα, Ό λο Τ ς' ως τω 

Ι Ηίο ςυοί,υο ίη Μοάίοΐ. «επρίπηι φ-^ : πιβηθο β 8 υ1) 56 ςυβη1β ,υηςΖη ιηίΐηΐΓίβίο. 
ί Γ. πα «'. 263. ΒυΤΤΜ. 

* ΚηΙϊοποπι πιΐδεΓβ &ύ 55• ΒυΤΤΜ. ^ 

' ΗδΒΟ βχ ΗλγΙ- φΐοφίρ ΓθΓ8οηυ8 ρΓΟΙυϋΐ ΛάΗίάιΙφίο- « νιάβΙιΐΓ ρβΠιοβΓβ κβ 5 4• 

Μ Κατά τ^ν //β^>ί». ^ΓΓΪ§6 :• Κατά τ»ν β^^ν, βν «ατά τ»ν μ» ΒΙΙΤΤΜ. ΙΛΒ. ν. ΟΑΎΧΧΕΙΑΧ Ε. 52—62. 193 

οσ-τε χατα όεινους κόλπους αλός ατρυγετοιο 

/%^$• αγρωοΌ-ων πυχίνα πτερά Γεύεται αλμγ\' 

τω ίχελος πολεεικην οχηο-ατο χύμοχτιν Έρμης. 

αλΧ οτε ίη τψ νηατον άφιχετο τηλ$ εονταν. α 

ενν εκ πόντου [όας ιοεωεος ηπειρονόε 

Ψ*** οφρ* μ*γα νπέκ 'ίχΒΤό, τω ενι νύμφη 

ναιεν εϋπλοχαμος' τψ ^ ενΜι τετμεν εουα-α,ν. 

πυρ μενεπ εσ-χαρόφιν μέγα, χαίετο, τηλίΟί Ρ ο$μη 

χεΰρουτ ευχεάτοιο, 6υου τ\ ίνα, νη<τον ο£ώ&ι, 6ο 

δομένων η £' ϊ ν $ ον αο^ιαουτ οπι χαλί,, 

Ιο-τΌν εποιχομένη, χρυ(τείν\ χερχί^ υφαινεν. 

52. κατά δε,νο^ς] κατ' αίνους V. ρ Γ0 V. ]. 5 4• ^'^λος. 5 6 • ΛΛΛ&*. 

59- *«*«] Μπο V. β,. τ η λο '0<] ^Α Η . 02. χ/Μ*] χρυσές Η. 

£/ρ Ι^κ&αης ανατίθεται Ε. 5 2• *<ψ*γί*€ται), άλλ* ^ φνλι^ κατά 

Ατ^γετο,ο] Ή την ^η τρυγωμενην δ<ά κάθετον γενο'μενος. Ρ.ΐΐ. Ο. 56 *Η*€ΐ- 

το τπ/^ν το£ ύδατος, ) την η> ού δώα- ^ο'νδε] Το η^ον ά',Λε,νον τ«< άνω συν- 

τα; τ <? τρ^σ-α, δ,ά τΐ πολύ τοΖ Ματος. <έ«τ«>' **£*< επί τ->ν η™;ον εκ της 0α- 

£• , 53• ΊχΜς άγρύσσων] Ή άμφι- λάσσης. ΡηΙ. Ο. αντί το£ επί τ* £η^ν. 

βόλια της διαστολής ον& τοίς ε'|η 7 η<7α- κα ) Ιπ) της Ιθάκης, Ήπείρω ε^κελο-εν 

^ ελα0εν. ητο, 7 άρ άγ^σσβν «ν- (/. ΤΙ 4 .)• Ρ&1. 57•*«' («Ο Ρ Γ0 τω 

<»ως,η πυκνοτίρα^ η πύκνωση τυγχά- ?*)] Έν £ νυ1§. 58. Τε'τ^ν] Κατ- 

% της φάσεως προς τψ χρείαν αύτοΐς έλαβε», ε'κ μεταφοράς των τψ 'οΐον τε- 

ηαπην^ σκίπην πορισαμενης, ως μη ρ α .. μ^ των κα ) καταλαβίντων το ^ωκο'με- 

ψχ προς την σάρκα ^κνοίμενον το ίγρον νον. το δε τε^εν, τίτομεν, κα) ϊκβολη 

Ν^χινι (80Γ. πημαίνειν). Ραΐ. Ο. τοΖ ο, ως τΐ Ίίομεν Ίΐμεν. Ε. Τε'ταε'ν 

Ιο ΐίυκινα Ιύναται κα) το πνκνως κα) το άντ) του μετά σπονίης κα) συντομίας 

Τ?^ί^ #' Ρ' ηο1, Άά 5Ι • «"^β"• Β • 59• ^λβ'σβ («ίο, ηοη 

>5 ; Αλλ οτε δη την νηο-ον] Ιίρος τά τηλο'^)] Πο^α,. ν^ιιΐ^. 6ο. Εύκεά- 

<ψ της πλάνης, %τι πο$ρω που εν Ικτε- τοιο] *Η εύπίπτουϊ, -η είκαίστου. Β. 

■οπισμενο^ς τίποις άορίστοις. φησ) γονν, Έύσχίστου είδος Χνϊρου, $ 士Η&Γην. Ε. 

ΐϊλββι «οι; την νησον εϊνα;. κα) πρίς τά Είκατακλάττβϋ. Ο. Ε&ατβσχαώτΓφ, 

*ρι Ολύμπου σςσημείωται . εί γαρ μη ευκλάστον, είσχίστου. λ\\\%. βΐ.Υρά- 

:πο Μακεδονίας Ό θείς^ ίξορμ^, άλλ' &»- ψ €Ταί κα) ο£'τα•ς, ΔοΜ^άν» νύμφη δε ε'ϋ- 

« «^ ουρανού, ούκ αν πολλην ίπηλθεν, πλοκαμοίσα Καλυψά. \\\\. \{ Λ γ\. ($, 

* β/? την νηο-ον τταραγενητα* (Ραΐ. 62. Ίστον εποιχομε>η] Δ/ο'τ* μέγα ψ, 

,"^1 1ί !^ ' νβΙ ^ 0Γα ? 1ΐΙθ 3 ι10( 1"^ »"«"■ ΡΓοΙυϋΙ, .μ.• ΚΜ Μ.ρρίοηϋα,π: 
ΙϋΤΓΜ "' ΤΛ "' 7α ' "' Τί ' α ' ν εν ' το7ί * ΆΧα - σ ''""ϊ ™*>°τίξ" ή *4•**η κ. τ. λ. 

|' ΙΙογ νοΛπιη 1η Ο, . οηώηη βΐ ηϋ3 Ιοοο, η Μοϋίοΐ. οοηο, Λ «ΐ ίβςοβΒίΜΐ ηονπ,α 
■ηιη.ι Ε ν ν ίκ νοντον β α! ροδίϊυα, «(, υυίΤΜ. 
ρ ίΟΠ. ιυτςί* τον , ΒϋΤΤΜ. 

νοι,. Ι. 194 ΟΔΤ^ΕΙΑ^ Ε. 6 3 — ηι. ι>ιβ. ν. 

υλη £ε σπεος αμφιπεφυκει τηλενοωα-α, 

κλφρη Γ, αίγειρος τε, κα) ευωόης κυπαρκτο-ος. 

ένθα, $έ τ όρνιθες τανυο-ιπτεροι εύνάζοντο, 65 

ο-κωπες τ , ϊρηκες τε, τανυγλωο-(Γθί τε κορωναι 

εΐνάλιαι, τνρ'ιν τε θαλαο-(τια έργα μ,εμηλεν. 

η ί' αυτού τετάνυο~το περί <τπειους γλαφυροιο 

ημερις ηβωωο-α, τεθηλει 3ε ο-ταφυΜ<τΐ 

κρψαι ^ εΡείης πίο-υρες ρεον υ^ατι λευκώ, 7° 

πλν\ο-ιαι αλλήλων τετραμμεναι αλλυόις άλλη. 

αμ,φ) £ε λειμώνες μαλακό) ίου, η$ε ο-ελίνου, 

63. τηλεθοωσα~] τηλεθάουσα 8βά 6Χ 6111611(1. Η. 67. ϊεργα. 68. η 
δ'] η$ ΛΥ. 7 2 • # βι >• 

επορεύετο κάμνουσα αυτό. Ε. 64• Κλη- περί των δένδρων λόγω και τους λειμώνας 

θρ-η] Έυρ-ηται ο αίγειρος, και ο πρίνος, το υπεθηκεν' άλλ' είπαν περ) του ύδατος, 

δέ κυπάρισσος μόνον θ-ηλυκως. Ραΐ. Ο. τους υπ αυτού άνθουντας λειμώνας δει- 

65 • Ύανυσίπτεροι] 01 εν τη πτησει τβί- κνυσιν. Ο. "Αλλυΰις άλλη] Άλλη αλ- 

νοντες τα πτερά, σκωπες δέ ορνεα νυκτο- λαχου. το άλλη επίρρηίλά* εστίν, Όθεν 

νόμα κακόφωνα. Ρ&1. Β. Ο. Υυ1§. άνευ του ι γραπτεον. νυΐ£. "Αλλιώς 

σκαιόπες οϊν τίνες. ΎχλΙβ. 66. Τα- αντί του άλλαχου. το δε άλλη ευθεία, 

νυγλωσσοι δέ μεγαλόγλωσσοι. τάς αϊ- όθεν «όδέ το ιώτα προσγραπτεον. 1 αϊ. 

θυίας (Ο. αίθάλας) δε' φησι^. Ραΐ. Β. ηΐ. Αειμωνες μαλακοί] Κακώς τίνες πε- 

Ο. 67. Θαλάσσια έργα] ΑΙ εν τη ριεσπασαν, ΐν γ μαλακό), απαλοί, αλ- 

βαλάσσγ διατριβαί. ΡηΙ. Υώ\^. Με- λαχοΐ! γαρ λέγει, 'Τδρηλο* μαλακοί (ι. 

μτ,λεν]Τρ. μεμηλει. Η&γΙ. 68. Ή Ι33•)• νυ1 £• Τίνες μαλακού { γράφου- 

δ' Γ αυτού τετάνυστο~\ Την αμπελον περί- σιν. Ηζή.'Ίου ηδέ σελ/νου] Το σελινο: 

πετασθαι το σπ-ηλαιόν φ'ησι, ωσπερ στε- τίνες ετυμολογουσιν οτι σευομενον εϊ 

φανόν τίνα. ευμορφοτερα δέ γίνεται αμ- έλους, εστίν οτε και τον "Ομηρον ετυμο- 

πελος βότρυσιν ανθούσα, % δηλοΓ δ<ά το λογουντα προσθεΊναι Έλεοθρεπτον τε σε- 

ηβώωσα. Ρίΐΐ. Ο. 69• Ήμερ)ς ηβώω- λινον. δυνάμει γαρ το τρεφεσθαι σημαι- 

σα] Την αμπελον είπεν' άπαξ δέ ε'ν- νε; το σευεσθαι. διώκεται γαρ άπο τη 

ταυθα το ονομα' προς άντιδιαστολψ της αΰξ-ης τα τρεφόμενα, λυειν γαρ ττ ; 

αγρίας. Ρίΐΐ. Ε. Ο. Τβ ηβωωσα άντι στραγγουρίαν των Ίππων την εκ τάσεν 

του ακμάζουσα. Ε. Ο. 7 1 • Πλησ/α* πολλής η αργίας γινομενψ το σέλινον 

άλλη'λων] "Ορα την τάζιν. ου γαρ τω όθεν και τον "Ομηρον τεχνικώς φψαι &Ι 

ι νίά. δοΐιοΐ. «'. 44^• ΒυΤΤΜ. 

» 8ίε ΙοΏΓΏίΐ Οοϋ. Ρ&1. ρΓΟ «ί*. Νδΐπ β β. Ιεπιπίδ Ιβπίυιη βίΓειΊαΓ αύτβϊ «τάν^τ 
ΒυΤΤΜ. 

8 Κ,βεΙο Ββγπο5. β Μδδ. δΐιίδ ρτοΙπΙρρνματρροΒυ'Λ ιν<3ί7α (ν. πιοχ Ρ»1.) Ιίΐυθηηδ δίηιι 
δΰΐΐοΐ. »ά 369• υ ^ί ε 8 *- «λ^-'ί 1 Ιοτίρρψίμά Ισ-τι χ,α) μιτα. του ιώτα γξαπτ'ίον. ΒυΤΤΜ. ^ 

1 ϋοΓ.μα'/.κκον, ά.πα.\ου, ςιιοΓϋηι νθΓΐ)θΓπηι ροδίβπαδ ΐηΙβΓρΓβΙβπιεηΙιιπι βχΐ,οίπαί^ει 
νίοΐ33 ίΜΠΙππι αρίαιη, ηοη ρι-πίο. 5ειΙ ηιίΓυιτι, Ιι&ηε νηπείαίειπ, ααλαχοΖ ρΓΟ μαλο 
χο), δοΐο ;ΐί•εεη1ιι πηϋείΐπ, πν\ς πΐζ,ί*<7τα.σα.ν : υΐ (ϋχεπδ άεπν&Ιπιη Ηοε εχ &ηΙΐο[πίθΓ 
^Πίτητη-Λύαι Υώνο, επί 3η1ε οειιΐοδ ΓαίδδεΙ ρπδε& δεπρΙιΐΓ& ΜαΛΑΚΟΙΟ 1ι. ε. μαλαχ 
Ίου, νεί μαλακά Ίου. ΒΙΙΤΤΜ. 75 ΟΒ. ν. ΟΔΤ^ΕΙΑΞ Ε. 73—32. 195 

ύηλεον' ένθα, χ έπειτα κλι αθάνατος περ επελ.θων 

νηήο-απο ίί'ων, και τερφθείη φρετιν γ,σ-ιν 

εννα ο-τας νηειτο όιακτορος Αργειώοντης. 

αύταρ επειδή πάντα εω ΰηηο-ατο θυμω, 

ψυτίχ άρ εις ευρύ (τπεος ηλυθεν ουδέ μιν αντψ 

ηγνοίησ-εν ιδουσ-α Καλυψώ, δΊα θεά,ων' 

ου γαρ τ άγνωτες ΰεο) άλληλοκτι πέλονται 

^^ατοι, ούδ' εϊ τις άποπροΟι δώματα ναίει. 8ο 

ουδ' αρ Όδυο-ο-ηα μεγαλν\τορα ένδον ετετμεν, 

Λλλ' ογ επ άκτης κλαίε καθήμενος• Μα τταρος περ, 

73. κ] δ' ίοι^886 βχ επιβηά. Η. 7 4• ««Λ ϊ&>. 75• Μ™Ρ« Ι 

κρατυς V. ? 6. Ηϊω. ;8. ΡιϊοΖ<τκ. 17Ϊ*. 

των Αχιλλέας ΐππων, ΑωτΙν ίρντ^ΜΜΐ ΗαΐΊ. 8 1 . Οόδ' αρ' ΌΐυσσηαΛ Έτώ» Χ 

ελε^επτο'ν τε σε'λ,νο/Έστασαν (II. β' . Μτασις τ ^ Όδι/σσ&ς ^κρατ,Ιας, εί' 7 ε 

770.)• ^. 74• Θ^σαχτο] Αντί το£ τα οΣίτω^ ε'τταγωγά π€θΐορ$. €0ΐκ€ δε Χ 

βαι/Λασε,εν. & δέ τοις έξης $μ& σνν - κα ) (ρ 8 1. οπκ κα ^ < ^^ ,., |βυ . 

^«ί, εν0α στά* ^εΓτο. Ρ»1. βΐ 6Χ αϊ- τω 4ι::ψθέ 7 ξαο-6αι, ως το τοιοΖτον άνα- 

16ΓΛ ρ» δ ιη* ραΠβ 860Γδίηΐ ίΐίΙδΟΠ- τλάσας χωρίον τω λο> £στε κρατάν 

ρΐιιιη Ηπιο ιρβί νβΓδίΐΐ : <κρίσκ*π*ι και έ £ν &/*«*. Δ.Ό δε ττ^'™ Ιαψά- 

7«ρ τω 0ιγ*ω. 79-0^7^ τ ' *>»*««] ο^, «5 ^ ν &ά ^ κβ 0» ^αστον , ν . 

Ο. 7 άρ τω νρκωρακάη, άλλα κατά εργασίας, ό δέ δ,ά τοϋ <Γνμ*€*ί*μ Λ τος % 

τίνα θ,ιαν Ιύναμιν ε 7 νώ>σίν ι'δοϊσα ^ Ραΐ. Ο. "Αλλ»*. Το </.εν ε; 5 ,- το κρ- 

Καλ.ψω τον Έ^ν. ψ^'δετα, ο£ν Όδ,σ- ™0ε^ Τ ος Όδ«σ«^ εν ' τ?, νήσω άτ.ΐι- 

σε.ί οτε λέγε;, Ταϋτα δ' ε'γών άκουσα, λψ^ος (ΡηΙ. -ω ? ) και δ^αβ/κώ,ν επί 

Καλυψο^ ,^ β ^ ιβ . •Η δ' έ'^ Έ^β/αβ τ^ άΐί^σ/«». πρ) δέ τοϋ ε^επ^ί νά- 

^τβ/,βί (βίο υΐΕΓςιιβ οοϋβχ) α^τί, ^ ^ 7 ί ρ ^ ^ τ& ~ πα ^ τος το ~ 

«ο^αί (/*. 389.). ^δί'ττω ?α/5 αότ^ν άΛροςάπψκχλ^τνςθεοΙς άλλοις δια- 

ί»/>ακ«. Τ δ', Ο^δ' εί' τ <ς άττο'ττ^ δώ- λ^σββ,. Ραΐ. Ο. 82. "Ενθα -κάρο; 

μ,ατα. ναΐα^ρίς τα περ) των θ,ων βί- „ €/ , «] Τέ, ε ν ν^α ττάρ,; πε^, ,κταξί άνα~ 

κψ-ψα συμβάλλεται, ώς γαρ Μ £«. πψύνηται. κα) & Τ 1 ^ρ-η; ό λ&γος μ£- 

κα^ων τόπων τα τΖν Ιιαστ^άτων %?ί τον θνμί* ίρίγβων. ως ράνψ προα- 

^βανα. Ρβΐ. Ο. 8θ. Ο^δ' * τ^ κ ^αι τον ^ αίτίν «?£ Χ^ 

Δρισταρχος, ο^δε ^τ<ς. Ρ&1. Η»γ1. άτρ^^ν δε^δεσ-κετο (δίο Ο.• οί 

*Ρ"τ*?χος, **/«, ^«ττ^ί». Ρ»Ι. ΡΟΚδ. αά 8 4 : 86α Ρβΐ. δε^εσκετο) 

α ΕγηπΙ ίίτίΐιΐΓ ηπί Κ\-οαΊΐί να/ /. ΡΟΚδ. 

ιΛ^ ω Βυ?ΤΜ Χ άββ8ί ίΜ ΡΗΐ ' υΙ)ί Ρ,5α8 1ϋ ° 0: " λλω; ' η1ηΊΐΓι1ΓΪ1 δη1) 3 ,1Ι1£ • 1ι1ΙΏ 5ο1ιο1ίο 
|| Ι ,1ι1 βΗ νβι-Βιβ ϊοικι δι Ηοο δοΐιοίππη βρββίΛΐ ροϋαβ η<1 τβτβ. 75• ΒϋΤΤΜ. 
^ο ΐη Ρβΐ. Ιβ^ο ακμαία. νίϋ^ίιΐΓ ηπίοιη Ιο^οικίιιιη : — ά*«. ,4. 

^ι. ΐνί. δοΗοΙ. 96. ΒϋΤΤΜ. * 

* !1 Π Γ• !ΐ1 ' 1οηι . η ια 1ι:ι1)0ί **&* > ί ' 8 ° ι1 ^Ιιοΐίηιη η#. Ροηοηαβ: - "κ 
δείιοΐιι* ρΓββ^ιΐϋΓ.» ΒϋΤΤΜ. 

2 190 ΟΔΤ2ΣΕΙΑ2 Ε. 8 3 — 95- ***»• ν • 

ίά,καυΓΙ κα) ο-τονα,χγσ-ι και αλγεσι ΰυμον ψχΟων, 

ποντον επ α,τρυγετον δερκένκετο, άάχρυα λειβων. 

Ύρμείαν ^ ερεεινε Καλυψώ, δϊα, ύεα,ων, 85 

εν θρονω ι^ρυο-αο-α φαεινω, σίγαλοεντι' 

Τίπτε μοι, Ερμεία, χρυο-ορραπι, εϊληλουΟ-ας, 
αιίίοίος τε φίλος τε ; π&ρ* γε μεν ούτι (ϊαμιζεις. 
ανία, ο, τι φρονεεις' τελεται §ε με θυμός α,νωγεν, 
ει Αύναμαι τελεται γε, κα) εΐ τετελεο-μενον εστίν. 9° 

άλλ' επεο προτερω, 'ίν& τοι παρ ζεινία, θείω. 

Λ ί1ς άρα φωνηο-αο-α ()εα παρέσχε τράπεζαν, 
ά,μβροο~ίης πλη(Γ&ο~α• κέραστε £ε νέκταρ ερυθρον. 
α,υταρ ο πίνε και ηο~(ΐε Βίκτορος Άργειφόντης. 
α,ύτα,ρ επε) £είπνη(τε, και ηραρε ()υμον εϋωίη, 95 

84. δερκεσ-κετο] δερδεσ-κετο Η. 85. δ#«. > $7- **™ μοι~] τίπτε 

δε μοι, 3θά ραηοΐίδ ΠΟΐαΙίΙΓ δε Η. 89. ανωγεν~\ ανωγεΤ 810, δΟ. ανωγεν 

Η. 9 Γ • οιτιίΐΐίΐΗ. Α1Ϊ6Π3, πιειηα αάδοπρίιιπι ΗαβοΙ V. υηοίηίδ ίη- 

οΐιιάίί \Υ. 

δάκρυα, λε'ιβων. <2. Ρβΐ. 83. Δ*α τον ωμοιωμενος ο'Ερμης εληλυθεν άπο Όλυμ- 

ε στεναχησιν αϊ Αριστοφάνους. 1 κ ά\. που, ηττερόεντα γάρ τά ενη κατά, τον 

ΗίΐΓΐ. Στοναχτ)σΓ\ Στεναγμούς. \ Τ \ύ§. "Ομηρον, και τάχιον ούδεν λόγου -καρά 

Έρέχθων~] Μίμημα φαής επί στεναγμοί τοις άνθρωποις. Ε. 88. Θαμίζεις] Άν- 

εξερχομένης' διασχίζων, κατατεμνων' όθεν τ) του, εθάμίζες, καρκίνου ουΚ όλως. ου 

κα) εριεικτά (δΟΓ. ερεικτά) όσπρια, η λέγε» οτι, παραγίνγ μεν, ου θάμα δε, 

εν αύτω λυπουμενος κα) στενών. Β. Ε. άλλ' οτι ουδ' όλως παραγίνη. ως επ) τοδ, 

Το δε ερεχθων, κατατεμνων, διασχίζων 'Εττε; ούτι κομιζόμενόςτε θάμιζεν Έπειδη 

οθενκα) ερικτά όσπρια, ερεχθων, ως κατ- λίπε δώμα Καλνψους (θ'. 45 Ι •)• Ρ&1 - 

εσθων. δηλον δε Ικ του, Νηα θοψ Ιθύνει Β. <2. 9°• Ε * ^αμαι] Ύουτο πρωθ- 

'ερεχθομενψ άνεμοισι (II. ψ'. 3*7•) νστ € ρον. ^φεϊλχ γάρ «ρωτον εϊπεΤν τ\ 

Ραΐ. 61 αΐίο οΐί&Γίδε 1θΟΟ ίάβηΐ 00- ει τετελεσμενον εστίν, είτα, ει δυναμα, 

ά&Χ : στενών, λυνούμενος βαρέως, δαμά- τελεσαι. Ε. Έϊ τετελεσμενον εστί] 

ζων τψ ψυχην. Καταπ'ινων εν εαυτω, Ε* φυ'σ/ν εχεί τοΰ Ιύνασθαι τελειωθψαι 

στενών, λυπούμενος βαρέως. Μ\\\%. <2. % δυνατόν εστί γενέσθαι. να1§. ^ 93 

84. Ό στίχος ούτος περιττός- ο γαρ προ- Κερασσε δε νέκταρ ερυθρόν] 'Αντί τοι 

κείμενος αρκεί. Ρ&1. ΗαΗ. νίθ. δοΐΐοΐ. εχεεν. ού γαρ κιρναται το νέκταρ. Β 

82. 85'• Έρμείαν δ' ερε'είνε Καλυψώ] Ε. Ο. Ει ρ?δεν αλλοπίνουσιν οι θεοί ι 

Να* /Λην καί η Καλύψω τ^ «*βώ τ2ν νέκταρ, ττ5ς ^ Καλνψω αίτο ΛΤίρν^ υδα- 

ποικίλων παρ Όδυσσέως λόγων Έρμψ τι; εστίν οίν (Ραΐ. ίηδ. ψ*λ5ς) άντ 

προσψόρευσε. μόλις μεν, άλλ' %μως κα- τοϊ ενεχεεν (Ιΐιΐουβςυβ Ρβΐ.) απο τ? 

ταθελγεται αυτοί (ί'. αυτός 50. Όδυβ- αρχαίας συνήθειας, είς κέρας γαρ εγχε^ 

σενς) τον έρωτα της νύμφης, ΐν εις Ίθά- οντες επινον. η οτι το κέρασε κατά το 

κψ πεμφθείη. διά τούτο ορνιθι προσ- Άριστοτελψ ως ο Ώορφυριος λέγει, ο ηβ. ν. οδτ22εια2 ε. φ— ,ο 5 . 197 

χα) τότε δη μιν επεσ-ο-ιν αμειβόμενος προο-εειττεν 

Έιρωτας ρ ελθόντα, θεα,, ΰεον ; Αυταρ εγώ τοι 
νημερτεως τον μυύον ενι<τπηο~ω' κελεΑΐ γ Αρ. 
Ζευς εμε ψώγει δευρ ελύεμεν ουκ ε()έλοντΑ' 
τις Ρ Αν εκών τοοτόνδε δΐΑ<$ρΑμοι αλμ,υρον ύδωρ ιοο 

Ασ-πετον ^ ουδέ τις αγχι βροτών ττολις, οίτε 6εόϊσ•ιν 
ΙερΑ τε ρεζουσ-ι, και ε^αίτους εχατο/αβας. 
αΧΚα ^αΚ ουπως ε<ττ\ Αιος νόον αιγιόχοιο 
ούτε ττΑρεζ ελθεΊν Αλλον Οεον, ουΟ' ΑλιώοΆΐ. 
φηο-ί τοί Ανδρα ττΑρείνοΐι οίζυρώτΑτον Αλλων Ι0 ς 

96. 1\Η*ίπ™. τρ&ιιά 99 . ι^ >^ 7€1 -] ^ φ , Λ ιη 86(1 

«{ιέ * ψωγ €ι α ιιιαηιι οβ η β αηΐίφίΓι Η. ΡΟΚδ. Ι^' 7 ' ^ /€< V. ι οο τ/ς 
* ^ κων - . . . ιο2 ; &" 1 ™* 61 /* βυρΓ3 «; Β π,, ;ιηΐί (1 ιια, \\& αϊ αο-οεη- 

£ νν Π ° ν 1ίΠΓ Ιη ' °* Η ' ΡΟΚ8 • Ι04 ' ""τ* |λ **] ****■ 

^'νον ^ ;0 ? τ> ^«ι ά'λλα, ^ άλλα Κβ ^«τ^ Αμι^Ι. * αβ • β^*^ 
» το β 7%/αί ψ ιλβΙί . Β Ε. Ο. 9 6. ώ ς , |«ν^. ο^β τά Λ, β 6 | £ ^. 

Κα< τοτ. δ, ^ 67Γ6£7(7ίν] Αα1[ΛΟνίως ύίκ άπτοιτο τας ^ ^ , ^ ^ 

»*« «««^τ« τ-ης παρουσίας τ> η ν αϊ- Ο. Ι02 . Έ*«τό>£α ς ] Α^« #«0«,' 
ρ, «λλ^ «^καζ^ ^ έ«,6* &α ^τ«λ#*τ α / τι, βρύα^ τοσοίτον 
£•» .« τ,, α™,™, οίον ^ *«ί τ* Τ(ίπον ^^ Β . >Αλλ , 

97- 93- Εν Τ€ χ €ΐς ΚΆΤα τψ ^ £σιν ^, δ , κ 

κα* κατά τ\ν Ιιίνοιαν \ ντίγοι. Ραΐ σκίυ-Ι&ι ΚΡ„Λ ' ' » 

ΉίγΙ ™ γ*> »Λ/- ιΤ? ο•^€ϋαξ€ΐ ^ασ-θαί τα πράγματα, ον 

ΗΛΠ. 99- 0«* Λ6Λβντα] Ε^ τβ,'τβι, ^ ^ατ^ .««*» δΖ ^1 Ραΐ 

^ -δ,λ^ν (Μ δ^χ τ ,) "ο^ 3ς οίτ€ , λι , σαί . ^ λι , σαί . , ι^ΖΖι £ 

Καλνψοις ',-ησος τυγχάνει Ρϋΐ Κ Ρ Κ,'ίι^ϋ ~ , ν* η στικτεον, 

, Ι^ς τνγχα;€ΐ. ΙΛΙ. Μ. &. ν $ ανοδοσις των άνντίρν». Γ Λ \. ί0 ζ 

VI. ΙΟΙ. ΛοτίΈτον] Τοϋτο δύναται —μι « Πολτοί αί ^τ/^ > ? 

ιι. ιιε^ιττοι ο; στίχοι και προς 

»η Ρβΐ. Βοηρίαη β3ί ίηΐίποπ πκιγ-μπο πκ-ίρίοη* οΐ αικπ,.ί •, • ν 6 !; ? 4 λ ^ 
ρροχιηιε βηΐο 98. 1ΗΙΤΤΛΙ. «β^^Μβ α η ψ*, β* οβηηβΗΐ 

5 Ιο !'ϊ ,( Ι ηϊ 1 "ν < Γ 1 • * Π '• ' 1; 1 » ,7 •. Ν ^• •« - »*■ « II. Ρ . ,8. ΒϋΤΓΜ 

^^ίήΤίΤηΤΑο 3 ^^ 1, Ι ν ;:1,:ΐ! •"• ,1 ° 1π " η ,,(,<<ί " ««^ -'<•-ο Ρ,,ΐη., 
ίινϊ, ^ , , η ' ^^ 7 Γ ΡΓ ° 0ϋΙ Η !° ΧΙΠ ^ Ί '' ί,Ι ' Ι ' - 1 • ,, «"•— οχ ΙΙηΙΐ. 0Ι1ο . 

ΒϋΤΤΜ ' Η } °' ™ Χ " ΓΙΧ ' 10 Γ0,ι ' Π ' 1 ■* ■«!*»" Ι.ο.η,η,κ'. ν,τ.π5. 

198 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Ε. ιο6 ιι 7 . ΙΛΒ. V. 

των άντρων, ο) ααπυ περί Πριαμ.οιο μΑχοντο 

εινΑετες, ίϊεκάτω σ*ε πόλιν περταντες εβησ-αν 

οίκα^' αταρ εν νοσ-τω Άθηναίην αλιτοντο, 

γ\ ο~φιν επωρ<τ ανεμον τε κακόν, κα) κυμΑΤΑ μακρά. 

ενύ" οίλλοι μεν πάντες απεφΟιθον εοΊΙλοϊ εταίροι, ι ίο 

τον <Γ αρα $ευρ Ανεμος τε φέρων κα) κυμΑ πελαο~(τε. 

τον νυν (Γ ψωγει Απόπεμπε μεν ο, τη ταχκττα' 

ου γαρ οι τν\^ αιο-α φίλων απο νοο-φιν ολεο-θαι, 

αλΚ ετι οι μόϊρ ίστϊ φίλους τ \$εειν, και ίχβσνΑί 

οίκον ες ύψοροφον, και εην ες πάτρια α γαΊαν. ιΐ5 

Λ Ω.ς φάτο' ρίγησ-εν ίε Καλυψώ, (Για &εαων, 
και μιν φωνηο-Αο- επεΑ πτεροεντΑ προο-ν\υοα 

Ιθ6. Ράστυ. Τ07. είνά?ίΤ€ς. Ιθ8. άτάρ] αύτάρ Η. Μοχ ες Άθψαίψ V. 
\\). ΡοικαΙε. Ι09- τβ] γ 6 6Χ Γ3-8ΗΓ3- Η. 1 ΙΟ. άπεφθιθον] άπεφθιθεν Η. V. 

ι ίο, ιιι. υηείηίδ ίηοΐυείΐΐ XV. 1 1 1, κύμα] κύματα δίε Η. Ηοε δ&Ι- 

Ιεπι εχεπιρίυηι νοίιιί (ίαΓβ ΙίΐεπίΓΐιηι ρυηείίβ ά&ΠΗί&Ι&ηιπι. ΡΟΚ8. 
Ι Ι3• απο νίσφιν] άπονόσφιν XV. Η>. &». Ι Η• ?<*• τε ^ 7ν ' 

11$. Ροϊκον. εΡψ. ΙίβΛΊΡα. 1 17- Ηΐί€α. 

τψ ιστορίαν μαχόμενοι, οί γαρ καθ" %» 53°•)• Ρα1 ' ι 10 ' Άιτεφόιεν (δίε βά. 

καιρόν ννο της Άθψας ο ακμας (Κίνηθη &ηί. : Η. β. άττεψ^εν)] Εφθάρησαν, 

κα) οί άλλοι άϊώλοντο, ΌδίΛτσευς ττ) νιι%. Άπεφθιθεν ? ] Ώς κοσμηθεν. 

νήσω προσηνεχθη. οί δε τελευταίο* δυο Ρ&1. 0• Ηαΐΐ. Δαιμόνιας τα τον ϊρω- 

εκ των μβτα ταυτά ( 133» τ 34•) €1 ' σ< τβ *' ** 7 ά ί> εσιωπησεν οτι τούτον τον 

μετηνεγμένοι. Ο. Ρ&1. 105. "Ανδρα] μάταιοι/ άκοντα ψασίν αγαπάς (Μβ- 

'Άνδρα Τίνα ίξ εκείνων τω» ανδρών ο* εν άίοΐ. άγατταν 11 .) αλλ' άττλ£ς Τ60€ίΚ* 

Ίλίω εμάχοντο. Ο. Όϊζυρωτατον] Φησί τψ παρουσ'ιαν αύτου. Ρ&1. Ο. Ι ΙΟ, 

τοί '(Μβάίθ1. τον) άνδρα τταρε?να< Οίζυ- III. λ 7 ί(1. ηοΐ. &(1 105. 112. 'Ην»- 

ρώτερον { . II άμφοΤν προς πείθω (Με- ?€*] Ήνωγειν άντ* του ηνώψεν, ως το, 

άίοΐ. ττρος πειστικον) παρασκευάζει, ίκ 'ησκαιν άρια καλά (II. 7-3^8.)• Ρ 3 ]• 

τε το£ άποσε^^νείν τον Δ 1δ ς φο>,ν, κα) Β'άή. 113- Τ ί δ€ ] Έν ταΐ/ ' τ Τ! τ | νι ί; 

& του καθύβριζαν τψ ττερί τον οί/'τως σω. Ρ&1. Η»γ1. Ι Η• Άλλ' €ΤΙ οι 

ταττε*νον σ-χουδ'/;ν. δ<ο ουχ -ήρωα αλλ' αν- /χο?ρ' εστί] Κα) τοΖτο πειστικον, Ίνα κα) 

δρα οϊζκρώτερον (Ραΐ. ουχ ήρωα, ουκ άρι- αύτη 6% ττ) ειμαρμένη. 'ΎπερφυΖς Ιε 

σ-τεα, άλλα οΐζυρότατον) αυτόν καλεί. είεϊλε του λογού τψ Πϊΐνελόπ^ν, ου βον- 

Ο. ΡηΙ. Ιθ6. Άναστρεπτέον, περ) λόμενος ζητεΐν (ί. λυττεΓν) την άγαπΰ' 

άστυ, ώς,Άμφ) πόλιν ΚαλυΙωνα (II. »'. σαν εκ της ζηλοτυπίας. Ο. 1 1 6. 'Ρί- 

Γ δίο άυρίίοί ΙεπιιτίΗΐο Μβάίοΐ. Ιη Ρκΐ. 1βπιιτια ββΐ Φ«« — οϊζοςίηξον. Αρρ&ΓβΙ Μ»- 
ΐ:πη Ηεεε νβΛη ίρκΐ δοΗοϋο ΙτίΙ)υίδ$6 οί 1βηΊΐη& οϊζνξάτατον «υρβΓίηάηχίδδΟ ίρδαΐη. 
ΡοΓβοηαβ: " βϊζοξίπξβ» δβηιοί εοΐιοΐ. δβπιοί §ϊζϋξίτ«το•" : ηίΓηΪΓυηι ϋίικί ίη Ιοιηιη&Ιβ, 
Ιιοο ία ίΐηβ δοοοίίΓ: ηβιη ρΐαηβ δίο εΐ ηΐδ φΐίάβπι ρβΓ ο ίη Ρ&1. ΒυΤΤΜ. 

8νίά.Ηά»'.2 5 ι. ΒϋΤΤΜ. _ ^ ίΐη. ν. ΟΔΤ2ΣΕΙΑ2 Ε. ιι8 — μι. 199 

Χχετλιοι εστί, νέοι, ζηληρονες 'έζοχον 'ά,Χλων, 
οιτε θεαις ίγά,α,ο-ίίε 7γλο' ίίΰ^ΛΤ» εΰνάζεο-$αι 
ά,μφα,όΊψ, ψ τις τ ε φίλον ποιηο-ετ' ά,κοίτψ. Ι20 

ως μεν Ότ' Ώρίαν ελετο ροΜοίκτνλος Ήως, 

120. άκ,Ιτφ]&ηΙτ„ V Ι2Γ . ί{ ^ -] & ( ,ώ,' 3 η., ρτ. ει 5 ί „ί 5 ίη 
κΗοΙ. 5 6ά 1>ΐ5 ιιΙιβγ «οΐ,οΐ. ?« Η. ΡΟΚ8. 11,. ■Ω,:.•-• ? λε το] Ό/ω»» £ " λ£ Η. 

Τ,™ π,ψοβον. Ε ,,8. ΣχίτΧ», Ε. Οί,ΜΗ,ςΙρηΗα κ^ Ύ 1ζ σ „ 

<»»τ« τ, ? ^^, „> τλ?Μ ,. β. λ ( , τ 9 ?,„,. δ£ ' δΐ€ Ν Λ 2^52, 

Μ, κ ^„^ <«„„,, τ , ? ^ τοΕ „„_ ^ α , τ ~ 5 ,^^ ^ ' ^ 

ρ», β». «» <τχ2 το κρατ 2. ί, οι ο-χβ- τ& »«&,. ί^ γάρ • έί> κα! τί „ ^ 

ί^ρ,ν «να,σχ^σ,ί. άνα,σχώ™ δρώ-, τδ, *«,,&,, κα ; ίώ , ατ6 , αίτοΓ . 

Λ-*». ? „ δ£ ?τ , οί ω τ - „. ^ , λλ , ^ ς ^ - 

Λ«ο-0α, «•»£*■. •%•*«&, άλλά τέ „ &, 8«ί Τ£ „| λίν „, • Επ(! βί , 
*» τ. «,Αβ^,,ί» „ ζηλφ Ύ? .^ . στ ; Δ ,, ς ^ κ κα . ^ - < 

•ηρ α*.™, ™ Όδ^ώ. δ,λ,Γ Έ^. (,,,., ώ? το5 Δι - ^ : 
δ £ τα ^Λ^«» Τ,» η^» αίτ ?ί . αί7 ί, , ακ3σα , καιά βύΜηη , κα) 8 , . 
«ο,α,,,χκ,ο•.., δ £ .τ,, £? „ ω ψ,λα,ί,.. τοΕ> ^^, ; , (/)?α)> , ίιοίί ρ , 

τ βοψ α ξγητι „ ία ^ ^ λών «„, χ > δια<ΓΤίΙλΤΕ ^ Μ τ , ίί0ι , 7222; 

γ:ι α :ζ Ε ~ τ ; ^ (σαι . τ " ' οΐν °™> ^ δ> * •£ -= ^ - £?&* 

«. .»δα^ { ,« „ € > ίν βΛβί δ(ίίστ , λλ0 ^^^ η-» 

λ^ο«, ■ «,τ, «ναφονσ, τώ, £ ;< 7£ ί,„.„ ς Γ,^τα,, δ,Α^ £ς . εΓ -Λλ>,"'^;... 

2 Ϊ27' » - "' '""' ά — ί " Γί "' δ '> *-^-« δ "— -^άσβ-Γ Ι'αΐ. 
£ «ο^« αι „« τ ^ ,. τ „ >α)Κα ; Ι20 .„, τιί] ^ 

ίηίοϋ» ίηία" »Γ ΒΰτΤΜ Ρ ° Γ|<,Κ<! ""' '" Ί"° "™ "™" «ΒΟρίβ», ΟΗοβΙ. ία- 200 ΟΔΤ22ΕΙΑ2 Ε. ΐ22, ΐ2 3 . ΙΛΒ. V. 

τοώρα οί ηγάαο-νε νεο) ρειΛ ζωοντες, 

ϊως μιν εν ^Ορτυγί'ή χρυσ-ούρονος ' Αρτεμις άγνη 

12 2. Ρβ». 1 23• εως \μ &] ε»ί ρ* *» δ6( 1 6 &$ 6ί • € ' ν εχ εηιεηά. Η. 

ίδεΓν εί φιλόξενοι οί άνθρποι, ηλθον προς σ& άπο Τανάγρας εις Δηλον, ένθα την 

αυτόν ως ξενισθησόμενοι ίπ α,ντον. ο δε άμαλλ',φόρον Ουπιν Γύων ηθέλησε βιάσα- 

Βάξατο και εθυσε βουν και ϊζίνισεν αν- σθαι. Ιφ' ω οργισθείσα η θεός αναιρεί 

τους. ζε^ισθέντες ουν Κα) ίρχόμενοι οί αυτόν, ως Ευφορίων Ζηλο7°. Ρ&1. Ο. 

θεοί εϊϊον την βύρο-αν του σφαγέ^τος βοος ΙΙαρεισάγει ρ νυν αυτόν %τι νεανίαν Ιν 

κειμένψ * κάτν 9 και ουρησαντες είς αύ- ακμή του σώματος υπο του χρεών προ 

τψ, ε'| αυτού του ούρου και της βύρσης μοίρας άνηρπασμένον., ψ δε παλαιον 

εποίησαν τον 'Ω,ρίωνα. ούτος γενόμενος εθος τα σώματα των καμνόντων επειΰάν 

εράσθη ττς "Αρτέμιδος, αυτή δε σκορ- άναπαύσηίαι του βόου, μήτε νύκτωρ εκ- 

π'ιον άνηκε κατ αυτού, καί Χ κρονσθεκ κομ'ι'ζειν, μηθ' όταν επ) γης το μ,εσημ- 

ουτως εν τω σφυρφ, τέθνηκεν. οί ουν θεο\ βρινον επιτείνεται θάλπος, άλλα προς 

ελεησαντες αυτόν δ*' άστρων νπεζωγρά- βαθυν ορθρον άπύροις ηλίου άκτίσιν άνιόν- 

ώησαν 1ΙΊ αυτόν εν τω ουρανω μετά σκορ- τος. επάν ουν ευγενής νεανίας άμα κα\ 

πίου. Ραΐ. Ω. Έαν μετά το βραχύ -κάλλος προέχων τελευτησει τψ ολέθριον 

διαστείλωμεν, μάλλον την τάξιν τοί λό- εκκυμιδην επ εύφημου ημέρας άρπαγψ, 

γον σωσομεν. Ραΐ. Ηοϋ δοΐΐοΐ. ΐη ως ουκ αποθανόντος, άλλα δι ερωτικψ 

(]ϋΟ ροδί ΒΐΊ. τό άβθδΐ νβΓΟηΐη ά&- επιθυμίαν άνηρπασμένου. Ε. "Ω,σπερ * 

δί" , ηαΙΐΐιη, ΐη οοάίϋθ Ρ&1. ρΟδΐΐυΐη δ>} οί πλείονες υπο σκορπιού φασϊν αυτόν 

6Γα1: ΐηΙβΓ ΗόΕΟ ΐρδίΐ ΐΐαο δΟηοΙία υοί άνγρησθαι την'Άρτεμιν διωκοντα. Ε. Οί 

ηίϋ ρΟδϋί. ϋηάβ Οθη}ΐθί&8, 8ρβ- πλείονες άνηρησθαι βιάζόμενον την 

ΟϊάΥβ ΊΪΪΧΐά αά νβΓΟίΙ ως μεν. Ροδδίδ "λρτεμιν. ο γαρ Απόλλων ουκ άνεΐλεν, 

ίΐαίΘΙΏ Γ6&ΓΓ6 βΐΐαΐη αά άμφαδίην. 'ίσως μ-η πάρων τότε. ν\ύ%. 1 23. Εϊα^ 

Ναΐη 11ΐαΐ•£0 ίΐα ΓβΓθΓίαδ 6δί, υΐ ΘΧ μιν εν Όρτυγίη~\ Ή εν τγ Όρτυγίγ ττ) 

ΟΓίΙΐηε αί 1θΟΟ ηυΐΐα ΟΘΓία ϋθη]ε- νυν Δηλω γεννηθεΐσα. ΌρτνγΙη δέ εκ- 

ΟΐΐΙΓα βίί. Ώζ μϊν °τ η ΏρΙωνα] αλεΤτο πρώην δια το χθαμαλον και οίον 

Τούτου γαρ ερασθεΐσα η Ήμ,έρα ν,ρπα- χαμαιπετες προ του άναΐοθψαι κα) φα- 

11 δϊο ΙίηιΓκϊο; ποη, πί Γβίβτί Οθπζογ, κάμΛΉΛ, ΒϋΤΤΜ. 

1 νβΓ6 ςηϊ(1βπι ΓοίβΓΐ ^^^υζ^^ άυρϋοαίππι ίη εοΛΐοθ βδδβ *«/; §εά ηΐίΐηίίοχίο δοπϋ* 
βΓΓΟΓβ κ1 ΓλοΙπιτι ΪηΙβΓ οχΐΐηιιι 61 ΐπϊΐϊαιη νβΓδααηι. ΜβιηοΓΟ ΐί»1ίΐ Ιιοο Ιοοο, ηβ ^αίδ 

ρΐΐΐ'υΐΐΐ «ΙΓΟΙΙΓίΐΙΟ ΙΠ6 Β^6Γ6 8ϋ§ρίθβΙΐ1Γ, (]«! ίΐΙΪΗδ δΐΐοηΐίο ΙαΙΪΛ ΐΓΗΠδβΟ. ΒϋΤΤΜ. 

« Υ&χΑιΑ ^Γβαζ^^ ί^ηοίηπι Ιοχΐοίδ Γοπτιηπι αί εΙβ^ίΐηΙίδδίηΊΛΓΏ οΐ^υε τεΐ 3ρΐίδδΐΐϊΐ&Γη.' 
νΐάε ιιΒεήοΓειη β^αδ ηοΐ&ιη ία ΜεΙεΙ. 1. ε. ΒΙΙΤΤΜ. 

■ ΡοΓβοοαβ εχ ΙΙλγΙ. τείειΊ, 1)ίδ ίη δείιοΐ. δεπρίηπι εδδε ως μίν τ', ββά 1)ίδ ίη βΙΙεΓΟ 
δείιοΐ. ?«. υυεποΓίΐ ί^ίΙϋΓ άΑ ηυηε Ιοεηιη ίη ΗηγΙ. δείιοΐ'ια. ΒϋΤΤΜ. 

« ΕιιρΗοΗοηετη ίΐηεΙΟΓειη ρΓθ(1ΪΙ ίη επ(1ειη ΜβΙοπβ δείιοΐ. II. /. 4 8 6. ΡΗενεοι/άί 
δείιοΐ. Ιώά. νίά. Ηεγη. &ά Ιΐίβίίδ 1. ε. α αά Αροΐΐοίΐ. ρ. 23. Α<Μ. ΡΙιεΓεεγά. ρ. 65. 
8ΐιΐΓΖ. εΐ ΜΓιΙΙεΓ »(1 δείιοΐ. ϋνοορΙΐΓ. 328. ΙαΙηιηι Ιαικίίΐΐ Ην^ίηηδ ΡοεΙ. ΑβΙγ. 2, 34 : 
Οί. ΙδΙι-ϊ Γγη^πι. εα. ϋεηζ. εΐ 8ίε1)ε1ίδ ρ. 69. ΟίεΓηηι \ΐΆηα ΪΆΐηύαιη είιαηι εχ Νοητά 
ηατταΐ. αίΐβτα ία Οτβξ. Ναζ. ογλΙ. ία Ι&ηά. ΒαήΙ'ά εχΙιίϋειηαδ. ^ΚΕυΖ. 

ρ Οοοί. δαρΓίΐ δείιοίΐ. Άά νν. ι. ζ. δοεί ίηιρπιηίδ ΗεΓηε1ίά\ ΑΙΙε^. Ηοηι. 68. αηάβ 
δηιηρίϋ η3εε δυηΐ εΙ αΐή βιηβηάαϋαΒ ψιακίπαι Ιε^ααΙαΓ, ιη&χίιηε ΙιβΒΟ : ί«ι3*» ουν ινγι- 
νίι; νίαν/αί ά>α χα.) κάλλιι Τζοίχων πΧιυτήσν, την ολ'άζ«>ν Ίχχ,ομάην ινιυ